Skip to main content

Full text of "Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica"

See other formats


v-^r ! *,- mt*^ : l ._• m jr ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA. 21. HELSINGFORSLE 
1901—1902. KUOPIO 1902. 

K. MALMSTROMS BOKTRYCKER1 Pag. 

1. Hjelt, Hjalmar, Conspectus Florae Fennicft 1 . Vol.11. Dicotyledonece. 

Pars 1. Amentacece — Polygonacece 1—261 

2. Nordenskiold, Erik, Zur KenntnisderOn&ataZen-FaunaFinnlands 1— 34 

3. Levander, K. M., Mittheilungen tiber Anopheles claviger Fabr. in 

Finland 1—30 

4. Silfyenius, A. J., Uber die Metamorphose einiger Phryganeiden 

und Limnophiliden. Mit 2 (4) Tafeln 1—101 

2 (4) tafl., 426 sidor. a*?*** ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA, XXI, N:o 


AUCTORE HJALMAR HJELT VOL. II. DICOTYLEDONEAE. 
PARS I. AMENTACEAE- POLYGONACEAE. Impressio facta 19^00—19^02 xi r -m- HELSINGFORSIAE. 

EX OFFICINA TYPOGRAPHICA „HANDELSTRYCKERIET". 

1902. Vol. I. Pars I— III Actis Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica V continentur. Dicotyledoneae. Betulaceae. 

Betula verrucosa Ehrh. 

In Fennia australi usqve ad 63 ° frequenter copioseqve 
occurrit et locis aridis silvas efjicit. Ulterius ad septen- 
trionem versus frequentia minuitur, sed in parte occidentals 
ad 69 °, in orientali nisi circ. 67 ° 15' non indicatur. 

Fq vel fqq x ) usqve ad 62 ° inveniri omnes consentiunt 
auctores (Elfv. vide notam); certe late et uberrime distributa: 
W. Nyl. Distr.; Fenn. exc. Lapp, plur.: Nym. Suppl. p. 282, 
vide etiam Led. Ill p. 650, Ign. Geogr. p. 338, Nym. Consp. p. 
672, Koppen Verbr. II p. 217, Giirke p. 47, Hjelt Utbr. p. 142 
[8], Sallm. p. 6 et infra. 

Oa. fq: Malmgr.; fqq: Laur. Vaxtf. — Tb. st. fq: Broth. 

— Sb. fq: Enw.; copiosissime: Mela; Iisalmi p: M. & J. Sahib. 

— Kb. fq: Eur. & H.; st fq: Wainio Kasv. — Kon. fq in toto 
territorio: Norrl. On., cfr Fl. Kar.; (fqq) locis aridis: Gtinth. p. 50. 

Om. fq ad oram, in interiore parte p: Hellstr.; fq praecipue 3 ) Bergstr., Arrh. Ann. — »L v berall verbreitet»: Meinsh. p. 325. — 
Fqq — fq: Wainio Tav. or. — Copiosissime: Fl. Kar. — Kol. fq, in reg. 
coll. parce occurrit: Elfv. 

Impres8io facta 27 | 12 1900. 2 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

ad oram : Tenn. — Ok. in parte australi st fq et nonnullis locis 
etiam in parte septentrionali par. Kianta visa: Wainio Kasv., 
cfr Brenn. Obs. — Kp. magna freqventia usque ad par. Uhtua, 
in saltubus [»kankailla»] ad septentrionem versus e pago Uhtua 
fq: Wainio Kasv.; p in parte australi, (rr) in septentrionali; 
Bergroth in Medd. XXI p. 20, spec, e Kilgumasaari in Vosjarvi!: 
postea magis ad septentrionem versus visa: Bergroth mihi in 
colloqvio comm., spec, ex Omellie! 

Ob. in maxima parte [»Obor»] (r) Simo, Ii, Ylikiiminki, in 
septentrionali parte [»Nor«] fq imprimis in montibus septentrio- 
nalibus: Brenn. Obs., qvem 1. inspicias, spec, ex Alkkula 
Aavasaksa!; fq — st fq in clivis fertilibus [»angsbackar, i all- 
manhet pa fetare, mullrik eller lerbunden jordman»]: Keckm.; 
[(fq): 0. R. Fries]; Tornea: Saelan!; Aavasaksa (f. truncata), 
Rovaniemi Poyliovaara (f. truncata): Nyberg!; a Jul. p. 4 et 
Hjelt & H. non a B. odorata distincta, vide sub hanc. — Kuus. 
Paanajarvi cop.: Wainio Kasv.; in regione silvestri ad Perno 
haud r: Wainio Not. — Kk. Pistojoki: Bergr. in colloqvio comm.; 
inter Kiimasjarvi et Suvanto: Bergroth & C. W. Fontell!; modo 
ex infima parte hujus Lapponiae mihi cognita, ultra lacum 
Ruanjarvi nullibi vidi: N. I. Fellm., cfr Beket. p. 593. 

Lk. Kujertunturi in declivi aqvilonem versus: Hjelt &Hult!; 
Keimiotunturi (f. truncata): Mela herb.; [Sodankyla] in declivo 
subhumido, prope domicilium Porvari nonnullae arbores minores 
mihi obviae: Blom Bidr., cfr Wainio Not.; Kemijarvi in regione 
silvestri ad Juujarvi haud rara, Sodankyla in clivo australi 
montis Pyhatunturi lecta, in ericetis regionis silvestris prope 
Varrio st fq, inter Varrio et Seitajarvi (fq), inter Seitajarvi et 
Lokka parce: Wainio Not., cfr 1. c. p. 16 et seqv. ; [Sodankyla] 
prope Mutenia: Hult Lappm.; in declivibus ad meridiem et occi- 
dentem versus regionis abietinae [circa Muonioniska] : Norrl. 
Lappm. p. 255; par. Kuolajarvi in partibus australibus et mediis 
p — st fq, in parte septentrionali etsi haud rite observata est, 
verisimiliter adest, qvamvis r: Borg in litt.; a ceteris auctoribus 
non a seqvente distincta. — Li. Toivoniemi spec, solitaria in 
pineto: Hult Lappm. p. 44; etiam una arbor major in betuleto: 
1. c. p. 54; Muddusniemi spec, solitaria, quorum pars maxima Betula verrucosa. 3 

2,4 m, una arbor 3,6 m (Arrh.): 1. c. p. 46; Inari in regione 
pinifera jugi Suoloselkii prope Tormanen (fq) in ericetis et cla- 
dinetis (lecta), ad Kyro in clivo litorali in regione coniferarum 
mixtarum (lecta), in pineto ad Ruoptuinvaara (68° 49') in regione 
pinifera (lecta), haud rara in cladinetis ad Paatsjoki in regione 
pinifera et obvia in pineto adhuc ad terminum Fenniae (69°): 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 16; Sammakkoniemi! in pineto, Paats- 
joki Niskakoski haud typical: A. V. Granit & R. B. Poppius, 
cfr Diar. 5, III, 1898. 

Lim. Kantalaks (f. vulgaris), Sashejka, Shtelja, Pinosero, 
ad basim alpis Hibina [Umptek] (omnes f. truncata): Mela herb., 
vide etiam infra, ad Hibina spectat »beim Imandrasee» (Mela): 
Kihlm. Pfl. p. 161; Umba, Krivetsh ad Umpjok: Kihlm. — Lv. 
Kuusreka (f. vulgaris): Mela PI. et herb. — Lp. Tshapoma: 
Kihlm. Pfl. p. 161. 

Sodra Finl.: Fries, tydligen alltfor inskrankt. — Ob. Jul. p. 4 upp- 
gifver att masurbjorken finnes endast pa holmarna i hafsbandet, hvilket 
antagligen torde afse denna art. I afseende a forekomsten a svenska sidan 
uppgifves: >Norra porsreg. flerstades upp till Haaparanta; ban-egionen r 
Kengis i Pajala socken»: Backm. & H. p. 242. — Kuus. p: Sahib. Fort., 
jfr Wainio Kasv., som betviflar uppgiften; rnahanda ligger endast den 
storre freqvensen vid Paanajarvi till grund for densamma; namnas bor 
dock att Brenn. Ber. 1864 upptager arten sasom (mycket allm.) pa de.s. k. 
»vaarat> afven i Kuus. 

Foljande uppgifter, som anforas under hamnet Betula alba L., galla 
lika mycket denna som folj. art: Till.; Kalm; >solo lapidoso fq>: Prytz 
cont. ; »solo lapidibua substrato per totam patriam>: Wirz. PL off. p. 77. 
Daremot har jag ansett mig bora anfora uppg. under detta namn fran de 
nordliga delarne (O b. och Lappland) under B. odoraia, da, denna i dessa 
trakter ar sa, mycket allmannare. Afven Led., Mela Kasv., A. NyL, Bergstr. 
och Bergstr. Beskr. anvanda namnet B. alba, men B. pubescens eller B. 
odorata upptages sarskildt. 

I afseende pa den storlek tradet kan uppna ma folj. anforas (se f. 6. 
afven Must. p. 40): Vid Liimatta rViborg[s socken Ik.] 221 cm i omkrets: 
Thesleff Finska tradj. i Geogr. F. T. 1893 p. 93. — Vid Villmanstrand (Sa.) 
matte en bjork vid brosthojd 230 cm i omkrets: S?el. ann. — Oa. Lehtimaki 
Murtomaki vid vagen till Soini finnes en bjork, som ar dryga 3,5 m [>6 
alnar»] i omkrets vid roten; denna tjocklek bibehaller den dock endast 3 
a 5 m, hvarefter den grenar sig: Vaasan Lehti 1885 N:o 39 i of vers. — 
Enligt N. Pr. 1891 nedhoggs i Pirttimaki i Virdois (T b.) 62° 13' en bjork, 
som var 96,5 cm i diameter, saledes 303 cm i omkrets: Thesleff 1. c [se un- 4 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, No 1. 

der Ik.] — Vid Dvoretz (Kon.) sta tva bjorkstanimar, den ena dod, den andra 
med en lefvande tradlik gren; den ena matte 261 cm, den andra 263 cm i 
omkrets vid brosthojd; toppen pa hvardera borta, men stammen annu 3 — 4 
m fran marken ej markbart klenare: Kihlm. — I [Om.] Gamla Karleby 
socken Liljeberg hemman finnes en bjork, som uppgifves vara planterad 
for c. 125 ax sedan . . . omkretsen, nara jorden 3,1 m . . . hojden 
18,57 m: Rosberg Finska tradj. XX Geogr. F. T. 1895 p. 154, dar narmare 
beskrifning forekommer. — Annu i Lim. omnamnes ett trad af omkring 
18 m [>10 famnar»] pa mon 10 km norrom Kantalaks och vid Pinosero 
24 km [»23 verst»] norr om Kantalaks nedanfor Hibina 21,5 m [36 fot] 
hogt: Mela PI. Se afven ofvan under Li. — (Endast i afseende a uppg. 
fran Oa. framhalles det icke uttryckligen att de hanfora sig till B. verrucosa). 
Ale. Ill p. 97 uppgifver bjorkarnas hojd till 30 m; Mela Kasv. Ill p. 315 
hojden hos jB. verrucosa till 15—25 m. — Angaende bjorkskogarne se under 
B. oclorata. 

Arten hybridiserar med B. nana och sannolikt med B. odorata, se 
langre fram. 

Angaende forhallandet till B. odorata ma har anforas folj.: B. odorata 
synes vara den i yttre skargarden uteslutande forekommande arten, medan 
daremot B. verrucosa ar ofvervagande pa de storre landen i inre skar- 
garden: Bergr. p. 16, dar afven detaljerade uppgifter fran Al. lemnas. 
Xagra ar senare namnes: Masurbjorken ar i stora delar af sodra och syd- 
vestra skargarden absolut ofvervagande i forhallande till glasbjorken, inom 
vissa mindre omraden t. o. m. sa godt som ensamt upptradande: »Sallm. p. 6. I afseende a artens forekomst sasom fossil namnes: »ar antecknad 
fran 5 lokaler; vid [Ab. Karis Molneby] Anta, [Ab. Lojo Vejans] Stubb- 
angen och [Ab. Lojo] Humppila upptrader den i sa riklig mangd och i sa 
typisk form att nagot tvifvel om bestamningens riktighet ej kan foreligga. 
Hittills ar arten af mig sakert pavisad i ek- och granzonen, af Herlin ar 
den afven angifven fran lager vid Kovelahti och Parkanojoki [hvardera i 
Sat. Ikalis], som maste raknas till furuperiodens sista del: G. And. p. 95, 
jfr afven under B. odorata. Formae seqventes indicantur, distributio earum non 
explorata. 

f. vulgaris Reg. [= typ.] fqq: Mela Kasv. Ill p. 315, vide 
etiam Brenn. Obs. 

f. (vulgaris) expansa Reg. — Nyl. Tytarsaari: Brenn. 

f. sterilis Regel. In turfosis pascuisqve . . . Fenniae: 
Regel Prodr. p. 164 nomine B. alba subsp. I verrucosa Betula verrucosa. 5 

sterilis. — Nyl. [Hogland] fq, Tytarsaari: Brenn., cfr Koppen 
Verbr. II p. 216. 

f. sfoliis cuspidatis B. populifoliae Willcl. subsimilis» — Kl. 
Uuknniemi: Nikl.!, cfr Herb. Mus. Fenn.IIp. 129, spec. det. Sselan! 

f. truncata Ssel. vide supra sub Ob., Lk., Lim.; fqq: Mela 
Kasv. Ill p. 315; Ab. Kakskerta, Nyl. Helsingfors, Sa. Villman- 
strand, Tb. Keuruu : Ssel. ann. 

f. ovata Sael. — Kon. Dianovagora: Simming!, cfr Saslan 
in Herb. Mus. Fenn. II p. 129, ubi describitur. — Spec, similia 
e Ta. Sysma ad ripam lac. Urajarvi: Unonins! et Ok. Ristijarvi: 
Lackstrom!, cfr Brenn. Obs. 

f. (lusus) bircalensis Mela vide infra, ut etiam f. incisa 
Brenn. et laciniata (Wahlenb.). 

f. (lusus) lobulata And. — Ka. ad canalem Saima: Mela herb. 
— Sb. Oravi (J. Rahm): Mela herb., cfr Mela Kasv. Ill p. 315. 

f. (lusus) dalecarlica L. fil. — Ta. Heinola Niemela prope 
opp. Heinola [sine dubio culta]: Mela herb. — lnterdum colitur 
vide ex gr. Brenn. Flor. p. 169 et Mela Kasv. Ill p. 315. 

f. (lusus) microphylla Reg. [= arbuscula Fr.] — Ta. Hollo-la 
(Kn. Polon): Mela herb., cfr Mela Kasv. Ill p. 315. 

f. microcordata Mela. — Ab. Pargas Urfjarden in insula 
qvauam cop. [»bildar bestand*]: E. Reuter!, cfr Mela Kasv. Ill 
p. 313 et 315. ubi describitur. 

Angaende de former som beskrifvas af L. L. Lsestadius fran Kengis 
nara Finlands grans (Ob.) i Bot. Not. 1856 p. 103—104 far jag hanvisa till 
sjalfva uppsatsen. 

var. rhomboidea. — Ab. Korpo Alskar: J. M. J. af Tengstrom!, jfr Zett. 
& Br. och Herb. Mus. Fenn. p. 55 not., dar formen beskrif ves ; exemplaret 
fores numera af Sa?lan till B. odorata f. rhombifolia (RegJ. 

Annu omnamnes B. verrucosa med ludna qvistar fran Sb. [Kiistavesi 
och Kehvo] och Ta. Asikkala: Not. XI p. 455. Emellertid papekar Kihlm. 
att rotskottens harighet ar karakteristisk for B. verrucosa, ehuru af annat 
slag an hos B. odorata, hvarfore detta ej kan betraktas sasom nagon sar- 
skild form. 

f. pendula (Roth) upptages fran Finland: Hamb. p. 29; torde dock 
knappast fortjena namnet form, emedan arten nastan alltid, da den vaxer 
nagorlunda fritt och t'orhallandena eljest aro gynnsamiua, torde fa han- 
gande grenar. 

Missbildningar omnamnas t. ex. (Prot. 7, X, 1<SD!» /. L. Y. p. 191. 6 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Betula veppueosa f. bircalensis Mela. 

Specimen unicum in Fennia olim ledum, nunc autern 
exstinctum est. 

Sat. Birkkala: Asp! in Diar. 28, II, 1863 nomine f. 
laciniata (Wahlenb.), cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 35 et 129. 

Af denna lusus ar blott ett enda trad bekant, naml. fran Birkkala i 
den s. k. Pinsio-trakten och afven detta ar langesedan nedhugget. Exem- 
plaret ar taget i borjan af juli 1862 pa Marttila hemmaus mark i Penttila 
by, jfr Brenner i Medd. XV p. 199. — Namnas bor i samrnanhang har- 
med att B. laciniata Wahlenb. uppraknas af Prytz cont. — B. verrucosa 
f. incisa Brenn. se Medd. XIII p. 194 och Brenn. Flor. p. 168 hor till 
B. odorata, se under denna. 

Betula odorata Bechst. 

In tota Fennia et maxima parte Lapponiae freqventis- 
sime (— frequenter) invenitur et aid sola aid saepius aliis 
cum arboribus silvas magnas ejficit. Tantum in plagis ma- 
xime editis Lapponiae omnino non crescit, sed ad oram maris 
glacialis nonnullis locis imprimis in parte occidentali est 
observata. 

Fqq x ) vel fq in tota Fennia inveniri consentiunt omnes 
auctores; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries, vide ceterum 
supra nomine B. alba et Led. Ill p. 651, Nym. Consp. p. 672, 
Regel Prodr. p. 168 (nomine B. alba subsp. VII pubescens), Ign. 
Geogr. p. 338-339, Koppen Verbr. II p. 231-234, Nym. Suppl. 
p. 282, Giirke p. 48 nomine B. pubescens, Hjelt Utbr. p. 142 
[9] cum tabula geographica, Sandberg p. 190—194, Sallm. p. 5, 
6 et 8 (infra p. p. commemorata). 

Lapp. fenn. fqq per totum territorium, in par. Kittila et 
Rovaniemi [Ob.] saepe betuleta constituens, in Ylitornio [in Ob.] 
et praecipue in Kolari fere tantum cum aliis arboribus mixta l ) Arrh. Ann., Flinck, Stenr., Blom, Leop., Norrl. s. o. Tav., Wainio 
Tav. or., Hann., Elfv. (cfr infra), Laur. Vaxtf., Broth., Mela, Norrl. On., 
Wainio Kasv., Leiv., Keckm., Hjeltj & H. (vide infra), Brenn. Obs.; fqq, 
silvas constitnit: Linden; cop.: Hult; copiosissime : Flor. Kar. et Elfv.; 
fqq et copiosissime in toto territorio: Norrl. On., cfr 1. c p. 31 etc. Betula odorata. 7 

et vix tam alta qvam in plagis australibus, formas distinguere 
non possumus: Hjelt & H. nomine B. alba (B. verrucosam 
includens); fqq: Blom Bidr.; ubique extra ipsas alpes fq per 
partem silvaticam et subsilvaticam in locis foecundioribus, siccio- 
ribus de principatu cum Pinu interdum certans; per subalpinam 
regionem, jugo alpino nivoso proximam, ubiqve sparsim crescit 
ibique sola est arbor lucos raros et parum umbrosos constituens; 
intra ipsum jugum alpinum juxta rivulos passim adscendit [item 
in convallibus omnibus interioribus Finmarkiae et ad latera ma- 
ritimarum . . . ut etiam ad occultas rupes peninsulae Hopsejdet 
Finmarkiae, ubi ultimae crescunt Betulae vix orgyales]: Wahlenb. 
p. 253, ut seqvens nomine B. alba et formas hybridas includens, 
cfr 1. c. p. XXXIV et LX et vide infra; per totara Lapponiam 
exceptis alpibus penetratqve in Utsjoki adhuc 585 m [»1800 
pedes par.»] ad alpes, ubi tamen orgyalis tantum altitudinem 
attingit: Fellm. Lapp.; fqq toto territorio, in regione betulina 
prope Mare glaciale est minor et subfruticulosa, circ. 3—5 m 
alta, trunco interdum 3 dm crasso in ambitu: Wainio Not.; fqq 
et cop. in omnibus regionibus, in reg. alpina [alpium Saariselka] 
usqve ad cacumina: Hult Lappm.; reg. subalpina in Nattastun- 
turit usqve ad 466 m, in Raututunturit usqve ad 448 m, in 
Saariselka usqve ad 490 m, medii numeri mensurarum: Hult 
Lappm. p. 109; maxima altitudo regionis subalpinae in Vuomapaa 
517 m: 1. c. p. 108, ceteras mensuras qvi legunt inspiciant; cfr 
Rosberg p. 38 et Hult Vaxtreg. p. 65 et 66; 0,5 m altus frutex 
ad 709 m in cacumine montis Sokustamapaa: Hult Lappm. p. 
151—152, ubi etiam aliae indicationes et mensurae; summus 
terminus silvae betulinae in Li. ad 462 m exp. ad SO in vici- 
nitate Hammasuro, infimus [inter Rastekaisa et Tenojoki 258 m 
expositio ad SO dein] ad alpes prope Mandojayri ad 297,5 m: 
Kihlm. Ant. p. 80—81, ubi multae mensurae, qvas qvi legunt 
inspiciant; supra hos terminos etiam fq usqve ad 544,5 m ad 
Kuarvekods, expositio VNV, frutex minimus: Kihlm. Ant. p. 
81—82, qvam 1. inspicias, ut etiam mappam ejusdem, cfr Kihlm. 
Ant. etc.; multae mensurae adduntur Hult alp. Pfl. p. 163, 167, 
168, 169, cfr 1. c. p. 158; 9 mensurae apud Sandberg p. 193; 
»am Ende des Varangerfjord in Ost-Finmarken (70° 10') kann 8 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X.o 1. 

man die Hohengrenze der Birke bei ungefahr 220 m [700'] x ) 
annehmen»: Schiib. p. 181; Sydvaranger terminus arborum 
94—171 m supra mare, arbores solitariae ad Beljek 187 m: 
Norm. Fl. p. 20, qvam 1. inspias et cfr infra, vide etiam Lund Beretn. 
p. 46 et 47, Blytt p. 401, Fries p. 128 et 186, Rabot in Bull, 
de la Soc. de Geographie Tom X 4:me trimestre. Paris 1889, p. 
453 e tc. — [L. ent. reg. snbalp. et silv. fq: Lsest.; secundum 
totam ripam fluminis Muonio et in aliis locis humilibus usqve 
ad lacum Kilpisjarvi et circ. 15 km ulterius et ad ripam septen- 
trionalem et septentr. — occidentalem hujus lacus pulcherrima 
invenilur: Norrl. Lappm. p. 262, vide etiam Norrl. Lappm. p. 255, 
Norrlin in Not. XIII p. 278 et infra.] 

Lapp. ross. ubiqve extra ipsas alpes fqq: Fellm. Ind. 
nomine B. alba aliasqve spec, includens; in territorio [parte 
orientali Lapp, ross.] fqq [»sehr verbreiteU]: Kihlm. Ber. p. 15; 
in convallibus fluviorum fere ubiqve usqve ad [»bis hart an»] 
litus penetrat, ubi tamen silva caesa est: Kihlm. Pfl. p. 211; 
N. I. Fellm. vide sub formas, vide ceterum infra. 

Xamnen B. odorata Bechst. och B. glutinosa Wallr. anvandas hos 
oss jamnsides for denna art. His. kallar den B. carpathica Reich, och 
namner om B. glutinosa »ad Fagervik et ad Rejbole in par. Karis legb. 
Xamnet B. pubescens Ehrh. anvandes antagligen i samma uiening som 
B. odorata af A. Nyl., Led., Brenn. och Mela liksom af Asp (se harom Nym. 
Suppl. p. 282). Att namnet B. alba ater anvandes af Jul., Hjelt & H., 
Wahlenb, Fellm. Lapp, och Ind. ar redan ofvan antydt. Med undantag 
af Hjelt & H. sarskilja dessa ej heller B. nana X odorata, hvilken hybrid 
sakert i hogre grad an jB. verrucosa ingar under detta namn. Att det som 
af Schiib. (har ofvan), Fries, Norrl. Lappm. p. 262 kallas endast bjork afven 
(atminstone till allra storsta delen) har afseende pa denna art tyckes mig 
sakert. Slutligen framhaller N. I. Fellm. att B. tortuosa Ledeb., Regel afven 
ar (= B. pubescens Koch =) B. odorata Svenska forf. och citerar i detta 
afseende ett langt bref af Regel. Hans B. tortuosa afser darfore afven 
andra former af nu ifragavarande art, da den upptages sasom »in tota 
Lapp. Ross. fq», se harom Kihlm. Pfl. p. 161. — Namnas ma slutligen att 
Trautv. Incr. p. 715 upptager B. odorata Bechst. endast fran ^Alandia, 
Karelia >. 

Af uppg. angaende artens forekomst markas annu »Bjorken . . . ar 
Finlands vigtigaste loftrad. Ofver storre delen af landet ar det glasbjorken Vix tantum procedit, vide seqventem. Betula odorata. 9 

[B. odomta], som harvid spelar hufvudrollen* : Sallm. p. 5. — Al. fq, ej i 
Tofsala: Bergr., jfr 1. c. p. 16 och 17, och se ofvan p. 4. — Kol. »fqq et copio- 
sissime praesertim in reg. collina. In reg. arenaria vero fere parcius qvam 
species praecedens [B. verrucosa] adest» : Elfv. — Om. »den allmannare 
arten hogre npp i landet, afven allman vid kusten* : Hellstr. — Ob. *Skog, 
fukt. strander, karrmarker. Bildar en hufvudbest&ndsdel i blandskogama 
och afven egna skogsbestand> : Keckm., se f. 6. langre frani om bjork- 
skogarna. 

Sasom kandt bildar denna art (eller oftast dese varietet tortuosa, 

om denna sarskiljes, se Kihlm. Pfl. p. 162) i allra storsta delen af omradet 
tlHdpransen (angaende en del bergstoppar i Lapp. ross. se langre fram). 
A aldre kartor t. o. m. a Inbergs skogskarta ar det skoglosa omradet hos 
oss ytterst summariskt behandladt ; ej blott af Klinggraff p. 45 utan afven 
af Drude i Berghaus Atlas (1886) fores hela n. o. half ten af Kola halion 
till tnndraregionen och sarskildt kan bar framhallas den vanstallande 
framstallning af vara skogsforhallanden, hvartill Drude gjort sig skyldig pa 
kartan N:o 47 i namnda Atlas, enl. hvilken en vidstrackt fjallregion skulle 
antraffas annu soderom Kemijarvi och skogsregionen norr om denna sjo 
representeras endast af relativt smala balten langs floddalarna. Samma 
fel inga annu i den nyaste karta jag sett ofver hithorande forhallanden, 
namligen Kusnezows i Engler Bot Jahrb. Bd. 28 (1900). Eedan Trautv. II p. 5 
sager emellertid: ^Demgemass ist ein Tundiengebiet westlich vom Weissen 
Meere nicht 7A\ sucben». Det riktiga forhallandet framgar dock i sina 
hufvuddrag redan af Wahlenb. (Flora lapp.) och mera detaljeradt af nyare 
kartor sasom Kihlmans karta ofver Inari lappmark, se Kihlm. Ant. och 
Hult alp. Pfl. p. 158, afvensom den af Kihlm. redigerade sammanstallningen 
pa A. Petrelii karta ofver Lapp, ross., som ar bifogad uppsatsen af Kihlm. 
& Palm, liksom Kihlm. Pfl. (och Musci Lapp. Kolaensis auct. Brotherus 
et Sa.'lan). Pa dessa kartor grundar sig sedermera kartan i Hjelt Utbr. samt 
det darmed identiska kartbladet N:o 11 a i Atlas ofver Finland (1899). 
— Har ma dock annu anforas folj. uppgifter (se afven Trautv. II p. 39 
och Berg Verbr. p. 125). [I den angransande delen af Norrbotten i Sverige 
uppgifves att »fjallregionen> har sin . . . medre grans . . ., dar bjorken 
borjar upptrada och nar minst manshojd, . . . vanligen mellan 550 och 
750 m., pa enstaka stallen nagot tiotal m lagre eller h5gre»: A Nilsson i 
Tidskrift for skogshushalln. 1897 p. 139]. -- Lk. »Pa lagre berg blir den 
[bjorken] pa kronen en krypande, ofta mattlikt utbredd krympling, afven 
om deras niva ar betydligt under den noimala bjcrkregiongransen. sasom 
pa det 415 m hoga Kopsuspaa. I skydciade tranga backsnar kan bjorken 
daremot na manshojd anda till 517 m ofver hafvet»: Hult Lappm. p. 
108-109. — Li. »In Siid Varanger in Ost-Finmarken in der Nahe der 
Russischen Grenze 69 l h ° sind die Birken so gross, dass man sie gut zu 
Bauholz verwenden kann»: Schiib. p. 180. — Tradgransen i Sydvaranger 10 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, No 1. 

>ved Storvandet indenfor Kopelv, nordside (c. 69° 46') 139 m, bergkollerne 
ved Elvenaes (c. 69° 41') 95 m, foden af Beljek pa mere exponerede steder 
(c. 69° 49') 150 m, pa mere beskyttede steder 171 m, enkelte tr?er 187 m, 
Bugonesfjeldene mere end mandsh0ie krat (c. 69° 57') 94 m»: Norm. Fl 
p. 20; [»ved Nyborg Seidafjeldet indenfor Nyborg 189 m»: 1. c. p. 22] '). — 
[L. ent. »Ofta far man se ganska frodiga bjorklundar emellan sjalfva 
fjallem . . .: LsBst. p. 8 — de pag. 36 uppraknade lokalerna aro dock utom 
Finlands £>olitiska grans — » bjorken upphor att vara det berrskande trad- 
slaget vid Palojoensuu* : Lsest. 1. c; »2 km soder om Tenonmuotka tyckes 
en skarp ofvergang intraffa i bjorkens utbredning. Med upphorandet af 
de asar, hvilka bar annu traffa elfven och pa bvilkas sluttningar mot elf- 
ven bjorken annu blir 6 — 7 m hog och upptrader skogbildande, forsvinner 
ocksa bjorken sasom bestandbildande och darifran till Jokasjaur antraffas 
endast enstaka knotiga eller krypande buskar»: Linden i Medd. XVIII 
p: 244, se afven 1. c. p. 233; »auf einer Hohe von 550—650 m u. d. M. 
einzelne kriechende Straucher. Der am hochsten gelegene Fundort, wo 
die Birke angetroffen wurde, ist das Hochgebirge iSaivaarri; hier wuchs auf 
einer vertikalen Hohe von 800 m ein 50 cm hoher Birkenstrauch» : Linden 
in Bot. Centralblatt LXI p. 220 (Cassel 1895).] 

Lapp. ross. »Nagra skogar, som verkligen fortjenade detta namn, 
patraffas knappt inom denna region [= bjorkregionen d. v. s. norra och 
ostra delen af ryska Lappland, fran Varangerfjorden till Pjalitsa: N. I. 
Fellm. p. XLIII]. De vid Kola fjorden, Pjalitsa och i Ponoj-dalem de enda 
stallen dar jag sett nagot liknande, voro mycket glesa och utgjordes af 
klen bjork. Enstaka individer af bjorken forekomma dock utefter hela 
kusten, och om den pa hogre belagna stallen saknas, torde orsaken dartill 
mindre bora sokas i deras hojd ofver hafvet an i deras for hafsvindarna 
oppna lage. Mahanda forekomma dock verkliga bjorkskogar langre inat 
landet»: N. I. Fellm. p. XL1V. — »Westlich vom Kola Busen traf ich die 
Birke noch unter 69° -'U n. B. auf dem schmalen Stiele, welcher die Halbinsel 
Eybati?chij [= Peninsula piscatorum enl. Middend. Bericht p. 140] mit dem 
Festlande verbindet, 3,4 ja bis 7,4 m hoch, mit breit auseinander gehender, 
fast kuglicher Krone, bei hochstens 3 dm dickem [fussdickem] Stamme» : 
Middend. p. 566; 1. c. p. 567 not uppraknas den afven fran Teriberskaja 
och Litsa, jfr om det forsta stallet Friis pa kartan under namn af >Eidene 
Davvemuotke og Maddemuotke*. -) — Tradvegetationen stracker sig pa J ) Da Normans nya uppgifter komplettera och ratta de aldre i Lund 
Beretn. p. 46 och 47, som i hufvudsak tjenat till grund for uppg. fran vart 
floraomrade hos M. Blytt, Schttb., etc., synes det mig onodigt att anfora 
ofvanantydda aldre uppgifter. 

2 ) Det bor anmarkas, att enl. Ervasti p. 116 nagon bjorkskog ej vaxer 
vid Muotkanpera, ehuru Friis uppgifver detta. Oberoende haraf framhaller 
Edgren i sin berattelse af 1885, att Fiskarhalfon ar tradlos ocli att han ej Betula odorata. 11 

Goralaja tundra 7 km [»verst»] norr om Kola till 137 m ofver hafvet: 
Kudrawtsow p. 236 i ofvers., jfr 1. c. p. 240; pa Hibina [Kipina] stracker 
sig skogen icke hogre an 250 m: 1. c. p. 240; vid ISiroj (?) tundra vid syd- 
ligaste andan af Imandra stracker sig skogen till en hojd af 300 m, under 
det berget ar 381 m: 1. c. p. 240. — >Schon etwa 15 km von der Kiiste 
steht am Voronje-Flusse dichter Birkenwald; auch in den Thalsenkungen 
zwischen den Felsenhohen bei gleicher Entfernung von der Kiiste ist die 
Birke mannshoch* : Kihlm. & Palm. p. 5; >an den Gehangen [des Lujauri urt] 
giebt es keine ausgepragte Birkenregion, da die Fichte in Baumform an 
steileren Stellen iiberall fast ebenso hoch als die Birke emporsteigt und 
als Strauch mit kriechendem und wurzelndem Stamm konstant oberhalb der 
Birkengrenze auftritt» : 1. c. p. 8; >wahrend der ganzen Zeit [die Reise von 
Woroninsk ztim Jokonsk] wurde Xadelwald nur einmal, bei Leejawr, gesehen, 
dagegen bildeie die Birke lichte und niedrige Bestande langs dem Ufer 
grosserer Strome und Seen*: 1. c. p. 9. »Die Waldgrenze auf Lujauri urt 
wird . . . iiberhaupt nicht von der Birke allein, sondern von Birke und 
Ficbte gemeinsam gebildet . . . Die vertikale Hohe der Waldgrenze kon- 
nen wir in runden Zahlen fur die nordlichen Gehange auf 80 bis 100 m, 
fur die ostlichen Gehange und das Thai des Siejtjawrs auf etwa 200 m 
tiber dem Fuss des Gebirges [Lujavr liegt c. 143 m iiber dem Meere: 
1. c. p. 165] schatzen. In gut geschutzten Lagen (Thai von Wawnjok und 
Kietkuaj) steigt sie noch 50—100 m. hOher hinauf»: Kihlm. Pfl. p. 177; 
»auf Hibina [Chibina] war eine ausgepragte Birkenregion nicht unterscheid 
bar (Brotherus): Kihlm. Pfl. p. 178; »die nordlich hiervon [von der Nadel- 
holzgrenze] liegende Birkenregion zeigt ein vielfach zerschlitztes Hauptgebiet 
und mehrere, durch grosse Tundraflachen isolirte Waldinseln. In den 
Flussthalern geht die Birke fast iiberall bis hart an die Kiiste, wo jedoch 
ein schonungsloser Abtrieb den Wald ofters vernichtet hat» : Kihlm. Pfl. 
p. 211, jfr Kihlm. Ber. p. 9. — »Einzelne niedrige Birkengebiische wurden 
auf ungefahr derselben vertikalen Hohe angetroffen wie die Fichte * . 
Linden Beitr. p. 15, se afven (Baer) Bode p. 51 och 52 not, N. I Fellm. 
p. XIX, Friis p. 204, 211 och 219, Broth, exk. p. 78, Knabe Pfl. p. 280, 
Kudrawtsow p. 236, 240, 253 och 261, Ervasti p. 55, 59, 64 och 125, Broth. 
Wand. p. 8, Kihlm. & Palm. p. 5, 7, 9, 10 och 13, Kihlm. Ber. p. 0, 7, 15 
och 19 och framfor allt Kihlm. Pji., dar nara pa a hvarje sida fran p. 165 
till p. 209 lemnas noggranna uppgifter om bjorkskogens beskaffenhet, 
tradens tjocklek, hojd m. m. afvensom slutligen Linden Beitr. p. 15, jfr 
afven Bot. Not. 1887 p. 266 och 269. Citat m. m. af de aldre uppg. finnan 
t. ex. Koppen Verbr. II p. 230, Beket. p. 593 etc. Harigenom rattas uppg, 
hos Friis p. 218 och folj., som fore 1887 ars expedition till Ryska lapp- funnit nagra egentliga trad vid Bomeni, men att nagra mil soderut vid- 
tager en veritabel bjorkskog. Sannolikt har bjorkskogen efter det Midden- 
dorf och Friis besokt dessa stallen blifvit nedhuggen. 12 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

marken voro de mest upplysande, jfr Kihlm. Ber. p. 9 och Kihlm. Pfl. 
p. 211. Likaledes f ram gar att om ock i Lapp. ross. granen pa fjallen 
stallvis gar hogre an bjorken, sa bildar dock den senare norr om den forra 
en sarskild region, hvarigenom Middendorfs uppgift: »Auf der Halbinsel 
Kola, namlich an der Westkiiste des Weissen Meeres, sehen wir dass die 
Tanne den Vortritt gewonnen hat» : Middend. p. 586 i betydlig man in- 
skrankes. Bjorkens betydelse i Eyska lappm. synes annu intill senaste 
tid stnndom underskattas sasom framgar af folj. citat: »Auf der Halbinsel 
Kola wird die kontinuirliche Waldgrenze hauptsachlich von der Fichte 
und nur teilweise von der Kiefer gebildet. Xordlich von der kontinuirlichen 
Grenze der Fichte und der Kiefer finden wir noch einen schmalen Streifen 
zusammenhangender Birkenwalder, auf welchen dann die offene Tundra 
folgt>: Kusnezow i Engler Bot. Jahrb. Bd. 28 (1900) p. 220. (I forbi- 
gaende ma namnas, att oster om Hvita hafvet enligt. Schrenk Eeise I p. 
272—273 granen redan vid Kolva gar langre mot norden an bjorken, jfr 
Schrenk Eeise IT p. 525 o. 526). Angaende bjtfrkregionen ma framst anforas Kihlmans yttrande: »Die 
Birkenregion in Lappland mochte ich somit als eine klimatisch individuali- 
sirte Einheit betrachtet haben wollen, wo die Fichte aller Wahrscheinlich- 
keit nach noch wachsen kann, aber wo sie nicht mehr fahig ist, sich durch 
Samenerzeugung zu verbreiten und dadurch ihre Existenz auf die Dauer 
zu sichern: Kihlm. Pfi. p. 262—263, se afven Hult Lappm. p. 109—110. 

Bjorkregionen har i den nordligaste delen af vart land en vertikal 
utbredning af 150 m eller mera, hvaremot denna utstrackning aftager 
soderut sa att den i sydligaste delen af Li. ar c. 100 m och pa Eaututun- 
turi endast ungefar 60 in. Ett dylikt aftagande har afven iakttagits i 
Sverige: A. G. Kellgren i Bot. ^sot. 1894 p. 235 etc. Hult, som upptager 
bjorkregionens vertikala vidd pa Xattastunturit till 71 m, pa Eaututunturit 
till 61 m och pa Saariselka till 93 m, framhaller ater att »alla region- 
grauser nedtryckas ]>a de lagre bergen och rycka uppat pa de hogre, i 
hvilket senare fall de tillika aflagsnas fran hvarandra, sa. att bjorkregionens 
vertikala vidd tilltager*: Hult Lappm. p. 109. 

De fa uppgifter angaende bjorkregionens nedre grans, som fore 1888 
voro mig bekanta fran flora omradet, upptagas i Consp. p. 97 och 98, hvar- 
jamte Lund Beretn. anfores i » Errata > (i Xotae Consp.) Sedan dess har 
Hult fran n. 6. Lk. upptagit barrskogsregionens of re grans i medeltal pa 
Xattastunturit 395, pa Eaututunturit 387 och pa Saariselka" 397 m ofver 
hafvet: Hult Lappm. p. 109, jfr 1. c. p. 107—108. Vidare har Forstmastar 
H. E. Sandberg i sin reseberattelse (publicerad i Forstf. Medd. XV, Hel- 
singfors 1899) p. 136—141 anfort ett stort antal uppgifter om fallens fore- 
komst saval sasom bestandbildande som i spridda exemplar, hvilka gora 
att gransen saval for tallregionen som for de enskilda tallarne maste i Betula odorata. 13 

icke ringa man forandras. se kartan I. c. och jfr Hjelt Utbr. p. 137 [4], 
som grundar sig pa Sandberge manuskript. Har ma annu tillSggaa att i 
den angransande delen a£ Norrbotten i Sverige vexlar hojden ofver hafvet 
for denna grans >mellan 353 m vid Muonio elf och (520 m vid Harrok 
sanit torde for storre delen af omradet ligga mellan 400 och 500 m»: 
A. Nilsson i Tidskrift f. skogshushallning 1897 p. 141, dar hanvisning f. o. 
gores till gransen sadan den upptages i Norrbotten lans kartverk. Mer eller mindre vidlyftiga beskrifningar om bjorkskogarna ') inga 
utom hvad redan ar anfordt fran Lappland bl. a. i folj. arbeten: Rein p. 
74, Berg p. 86 och 87, Bergr. p. 16 etc., Stenr. p. 11—12, Renv p. 12, 
Sel. p. 125, Ssel. O. Nyl. p. 17, Thesl. Dynb. p. 67, (Linden p. 124), 
Leop. p. 84, Asp. & Th. p 33, Norrl. s. 6. Tav. p. 83 och 89, Unit p. 131, 
Wainio Tav. or. p. 6, Hjelt Ant, p. 24, Elfv. p 121 och 128, Lanr. Vaxtf. 
p. 6 och 8, Broth, p. 189, Norrl. n. v. Tav. p. 423,Norrl. On. p. 31, 
Keckm. p. 10 etc., Hjelt & H. p. 31—36, Stjernvall p. 217, Norrl. Lappm. p. 
255 o. 262, Hnlt Lappm. p. 6 o. 25, Sandberg p. 194, Linden i Medd. XVIII 
p. 243, Friis p. 128, 186, 204, 211, 218 och folj., Ervasti p. 178, 263, 337 
m. fl., hvaraf framgar att bjorken nast efter barrtraden ar Finlands vigti- 
gaste trad och pa vissa stallen t. o. m. ar ymnigare an dessa t. ex. >i 
Kuolemajarvi kapell i Nykyrka socken af Wiborgs Ian samt i Sulkava 
socken af St. Michels lan» (Gylden) : Rein p. 74; vid norra Ladoga : Chyd. 
p. 83. — Kl. Palkjarvi och Suistamo: Hjelt Ant. p. 24 och 26, se afven 
Brenn. Reseb. p. 71 etc. och jfr under tall och gran. I afseende a den storlek och alder bjorken sarskildt i Lappland kan 
uppna ma, utom hvad som redan ofvan blifvit framhallet, annu foljande 
anforas. I Lk. pa Ounastunturi vid ofvergangen till reg. subalp. har bjor- 
ken en hojd af 6 m: Sandm. p. 30. Pa Vuomapaa bli vid 550 m enstaka 
bjorkar meterhoga buskar, men flertalet bjorkar aro fortfarande tryckta 
till jorden: Hult Lappm. p. 155. I en lund pa Tuarpumoaivi i Li. sages 
Betula odorata vara 4,5—6 m hog, 6—15 cm tjock 3 dm ofver marken 
(Kihlm.): I c. p. 128; en lund pa en holme i Mandojayri [69° 52', en af 
de nordligaste lundar pa jorden: 1. c. p. 130] bildas af 3 m hoga, busk 
artade bjorkar: 1. c. p. 129, se afven 1. c p. 27, 49, 52, 53, 54, 62, 124, 125, 
128, 129, 155 och 159. — Annu vid Kola i Lt. uppn&r bjorken vid en hojd J ) Det bor ihagkommas att B. verrucosa i sodra delen af landet till 
icke ringa del ingar i bjorkskogens sammansattning. — Ett stort antal 
uppgifter, sarskildt fran sodra och mellersta delen af landet, skulle kunna 
tillaggas. 14 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

af 6—8 m en genomskarning af 33 centim.: Buhse p. 3; i Tshapomadalen 
matte KihlmanJ en dod bjorkstam af 45 cm diameter: Kihlm. Ber. p. 24. 
Atta uppgifter forekomma hos Kudrawtsow p. 237, hvaraf framgar att de 
bjorkar han uppmatte vid Kola hade en hojd af 6—8 m och deras tjock- 
lek var i medeltal 74, l cm i omkrets, se afven 1. c. p. 238, 240 och 241. 
Ett mycket stort antal uppgifter upptagas i Kihlm. Pfl. p. 165—209. Af 
sammanstallningen Kihlm. Pfl. p. 221 — 222 ma har endast anforas att den 
hogsta alder som angifves ar 124 ar, det ifragavarande tradet fran Lt. Kola 
taget af Enwald) hade en diam. af 22 cm och led ej af karnrota. En 
krypande bjork i oskyddadt lage vid Lp. Orloff hade en alder af 90 ar 
och en diameter af endast 5,4 cm; f. 6. far jag hanvisa till originalupp- 
gifterna 1. c. I sammanhang med uppgifterna fran Lappland bor fram- 
hallas, att bjorken i narheten af sin nordgrans forekommer endast pa torrt 
eller friskt underlag, men pa vatare stallen pa sin hojd utbildar forkrympt 
lagskog [»Knieholz>]: Kihlm. Pfl. p. 211. 

Hvad landet i sin helhet angar uppgifves hojden till 12 — 18 m: 
Mela Kasv. Ill p. 315 — 316; se f. o. under B. verrucosa. Angaende frobildningen namnes »An baumartigen Exemplaren durfte 
die Ausbildung der weiblichen Katzchen alljahrlich eine reichliche sein» 
aber auch kaum mannshohe Straucher tragen nicht selten Frtichte in erheb- 
licher Menge. Nur die flachgeschorenen, meterhohen Straucher und noch 
niedrigere Krtippel fand ich durchgehend steril»: Kihlm. Pfl. p. 242. Det 
uppgifves visserligen att kulturforsok med fron fran Lapp. ross. varit 
fruktlosa, men detta kan bero darpa, att bjorkfroet mycket snart forlorar 
sin grobarhet, se Kihlm. Pfl. p. 242—243. Yid eller redan i narheten af tradgransen antager bjorken ej sallan 
ett afvikande utseende, sa namnes: »Auch die Birke wachst vielfach auf 
den Kusten-Plateaus in den Boden angeschmiegter Spalierform ; die 
Zweige bewurzeln sich leicht, konnen aber ohnedies eine Lange von we- 
nigstens 2,5 m erreichen; sie sind immer steril*: Kihlm. Pfl. p. 69. Bord- 
bjork m. fl. beskrifvas 1. c. p. 73 — 74 och sallsyntare former 1. c. p. 70, 
jfr Kihlm. & Palm. p. 8 och Kihlm. Pfl. p. 192, 200 och 211. Se afven 
Hults uppg. fran Lk. under var. rhombifolia f. latifolia etc. och jfr Hult 
Lappm. p. 112. Afven pa Solovetska oarna antager bjorken likartade for- 
mer (J. I. Lindroth): Borg Koivut. p. 199. 

Angaende bjorkens skottbildning sarskildt vid dess nordgrans, se 
Sandberg p. 190—192. I afseende a bjorkens forekomst sasom fossil namnes: Betula alba 
ar kanske det vanligaste af alia kvartarfossil och har sa vidt jag af mina Betula odorata. 15 

anteckningar kunnat se, under nagon form pavisats vid alia undersokta 
fyndorter. I de fiesta fall bar ocksa n arm are bestamning varit uiojlig. 
B. odorata bar befunnits vara den ojamforligt vanligaste arten inom saval 
furu- som ek- och granzonen: ... Ett uppraknande af fyndstallen torac 
vara onodigt: G. And. p. 94—95. — Haraf framgar att B. odorata in- 
vandrade vid den s. k. Ancylus-tidens borjan: Sallm. p. 8. Varieteterna och formerna af denna liksom af ofriga arter i famil- 
jen kunna ej anses tillfredsstallande utredda hos oss, bvarken i afseende 
a forekornst eller utbredning, i det att endast ett fatal isolerade uppgifter 
fOrefiimas (om var. tortuosa se dock langre fram). Uppgifterna fran H. 
M. F. grunda sig, hvad materialet som inkommit fore 1889 angar, for det 
allra mesta pa Srelans bestamningar; hvad litteraturuppgifterna angar, har 
jag i flertalet fall ej kunnat behorigen granska dem. 

f. rhombifolia Reg. vide Regel Prodr. p. 168 nomine & 
rhombifolia; fqq: Mela Kasv. Ill p. 316 et Ssel. ann. -- Nyl. 
[Hogland] Suurkyla, Tytarsaari!: Brenn. nomine B. pubescens 
rhombifolia, vide infra. — [Kp. >ex insula Sobvetsk maris albi 
secum reportavit Selin» : N. I. Fellm.] - Ok. et Ob. p sed 
parce in Kemi, li, Kiiminki, Uleaborg et tota Ok., excepta 
forsitan parte oriental! : Brenn. Obs. — Lk tegetes in summa 
alpe Kopsuspaa in reg. subalpina et alpina format: Hult Lappm. - 
Spec multa adsunt in H. M. F. et Ssel. herb. 

Lusus latifolia Reg. fqq: Mela Kasv. Ill p. 316. —Nyl. 
[Hogland] fq, Tytarsaari: Brenn. — Ka. Lavansaari: Brenn. —Ok. 
et Ob. fqq: Brenn. Obs., cfr Brenn. Reseb. p. 70. — Lapp. ross. 
» saltern usqve ad flumen Varsuga et oppidum Kola p obvia»: 

N. I. Fellm. 

Nyl. Atmiristone ett ex. inlemnadt under namn af 8 glutinosa 
a rhombifolia fran Hogland Suurkyla fores af Sa?lan till B. verrucosa. 
Det bor f. o. framhallas att enligt Solans bestamning en stor del ex. af 
B. glutinosa tillhora f. rhombifolia, ehuru afven f. latifolia m. fl. aro repre- 
senterade. Om dessa former sages fran Lk. n. 6. hornet af Sodankyla: 
»Allmannast ar formen latifolia Willk., barrskogsregionens skogs- och lund- 
bjork. Forkrympt, buskartad, som bordbjork och slutligen som mattbjork 
gar den upp pa fjallens kron, hvarvid bladen bli laderartade, sma, barken 
glansande rodbrun och honhangena korta, aflangt ovala och uppratta. 
Denna fjallform tyckes vara Blytts var. alpigena*. 

f. rotundata Ssel. Ex Al, Ik, Sa, Li: Saelan in Herb. 
Mus. Fenn. II p. 129, ubi describitur. — Al. Hammarland: ltf Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Bergstrancl! — Nyl. Hogland Makiinpaallys: Ssel. herb. — Ta. 
Keuruu Mantta: Sael. herb. — Sa. Villmanstrand Parkkarila! 
et Villmanstrand Tirila!: Sselan. 

Atminstone mycket nara denna sta exemplar fran folj. orter: 
Nyl. Hogland Majakallio : Brenner!, inlemnadt under namn af b. 
latifolia. — Ta. Sysma Urajarvi in palude: Unonius! — Kb. Liperi: Euro- 
pteus & Hallstrom! — Kk. Keret: Brenner! — Se afven under foljande form. 

(Var.) pubescens (Ehrh). adventitial Fries. — K Ta, Sa, 
(»0n») e Tb f. ramulis foliisqve densissime pubescentibus: Herb. 
Mus. Fenn. II p. 129; st r: Mela Kasv. Ill p. 316. — Ab. 
Uskela: Nikl! (f. parvifolia subpubescens) . — Nyl. Brenn. pro 
B. odorata, spec, ex Hogland ad Pahalampi ! (subpubescens). 
— Ta. st fq: Wainio Tav. or.; Sysma Kalho (parvifolia sub- 
pubescens)! et Onkiniemil: Unonius. — Sa. plur. locis Simola! 
(f. parvifolia subpubescens), Vilkkajarvi!, Pajarila, Pulsa: Sael. 
arm. et herb. — Tb. fq: Broth., spec, e Jyvaskyla, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 129. — Om. Gamla Karleby: Hellstrom ! — 
Kb., Ok., Kuus. et Kar. ross. st fq: Wainio Kasv., cfr Brenn. 
Obs. — Kk. lusus macrophylla e Knjasha maris albi: N. I. 
Fellm. — Li. etiam ad lac. Mandojayri legimus: Kihlm. Ant! 

Alldeles likartade exemplar finnas fran Al. Gustafs nara Lato- 
kartano: Bergroth! — Kl. Valamo in palude: Saelan! — Kon. Upptages har- 
ifran Herb. ]\Ius. Fenn. II p. 129, se of van; jag misstanker att On. ar 
trvckfel for Om, 

(B. pubescens) f. sterilis Beg. — Nyl. [Hogland] Paha- 
lampi: Brenn. 

f. obtusiuscula Ssel. (fq): Mela Kasv. Ill p. 316, ubi descrip- 
tio p. 314. — Nyl. Hogland Makiinpaallys: Brenner! nomine 
b) latifolia. [In Herb. Mus. Fenn. II non enumeratur.j 

f. parvifolia Beg. st fq: Mela Kasv. Ill p. 316. — Nyl. 
Tytarsaari: Brenn! — Lapp. ross. »saltem usqve ad oppidum 
Kola proveniens»: N. I. Fellm., ambo nomine B. pubescens 
b) parvifolia. — Kb., Ok., Kuus., Kar. ross. plur. loc. visa: 
Wainio Kasv., cfr Brenn. Obs. 

Sannolikt afses ungefar samma form med (var.) microphylla Hartm. : 
Brenn. Flor. p. 169. 

f. tiliaefolia (Laest.) E N, Sa (fert.), Tb, Ob, Kk: Herb. 
Mus. Fenn. II p. 129; st r: Mela Kasv. Ill p. 316. -- Nyl. Betula odorata. 17 

Hogland Makiinpaallys!, Hogland in prato ad Kiiskinkyla! et 
Tytarsaari!: Brenner nomine b) latifolia Reg. — Sa. Villman- 
strand ad pag. Tirila cum fructu!, Villmanstrand ad sacerdotium!: 
Sselan; Joutseno Konnussuo: Ssel. herb. — Tb. Laukaa: Bro- 
therus! — Ob. Aavasaksa: Brenner!, cfr Brenn. Obs.; [Kengis 
et Pajala: L. L. Lsesladius in Bot. Not. 1856 p. 106, ubi descri- 
bitur]. — Kk. Knjasha: N. I. Fellman! nomine B. alba pubcscens 
a macrophylla. 

(Var.) frutescens a glabra. Lapp. bor. : Fries. 

(Var.) carpatica (Waldst. & Kit.) Reg. Fenn. non rara: 
Nym. Suppl. p. 282. — Nyl. His. vide supra; [Hogland] Paha- 
lampi: Brenn., vide infra. — Ob. Ylitornio Aavasaksa: Brenn. 
Obs. — Lk. verisimiliter fq in omnibus regionibus [montis 
Saariseikii], lecta in reg. silv. montis Hammaspaa: Hult Lappm. 

Exemplaren fran Hogland Pahalampi foras af Sselan till f. rotundata 
eller latifolia). B. tiliaefolia m. fl. af Lsestadii former foras till b) carpatica: 
Giirke p. 49. 

Utom (B.) tiliaefolia, hvarom ofvan beskrifver L. L. Lsestadius i 
Bot. Not. 1856 p. 104—111 ett stort antal former, af hvilka sarskildt flere 
fran Kengis och andra orter nara Finlands granser. Angaende dessa nod- 
gas jag dock hanvisa till originalet 1. c. 

f. pendula Hartm. upptages for Finland: Hamb. p. 30; uppgiften 
ar ej osannolik, ehuru nagon specialuppgift icke ar mig bekant. 

En form med egendomligt 3—5 klufna blad omnamnes Medd. XIII 
p. 194 under B. verrucosa [= f. incisa Brenn.], men hor sasom frukteriia 
utvisa till B. odorata; haraf har antraffats ett enda yfvigt och stort trad 
vid f. d. Kulmala pa en ang, underlydande Yli-Pejari hemman nara Toi- 
vola gastgifveri i Jamijarvi, Sat.: Herlin!, jfr afven Mela Kasv. Ill p. 316. 
Troligen identisk harmed ar en form fran Nyl., Ekenas, Hasto: Hayren! 
Mahanda kan hit afven hanforas ett trad fran Kol. Kallionkyla, hvilket 
jamte den afvikande bladformen bar en gren med nastan normalt formade 
blad: Cajander & J. I. Lindroth! 

Betula odorata f. tortuosa (Led.) Reg. 

Silvas reg. subalpinae - superior is saltern. Lapponiae 
occiden talis constituit. 

In . . . [Kaaresu'anto, Kengis, Finmarken] Lapponia: Regel 
Prodr. p. 169 nomine B. alba subsp. VIII tortuosa. a genuina, 
cfr Nym. Consp. p. 672, ubi Fellm. [PJ. arct.] 208 commemo- 
ratur, Koppen Verbr. II p. 237 et Giirke p. 49. 

Imprefsio facta 27 | 1900. 2 18 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Kb. r Repola Kiimovaara: Wainio Kasv !, vide infra. 

Ob. Ylitornio Ratasvaara,AavasaksaetHuitaperi:Brenn. Obs- 

Kuus. r infra Iivaara: Wainio Kasv.!, vide infra. — Kk. 
Pesioiva f. huic proxima: Borg in litt., vide sub Lk. 

Lk. in montibus subalpinis fq esse videtur et in parte 
maxime septentrionali circa pag. Kittila complur. loc. invenitur 
ex annotationibus: Hjelt & E. 1 ); Sodankyla in monte Pyha- 
tunturi: Blom!; f. huic proxima in montibus subalpinis [par. 
Kuolajarvi] supra terminum arborum et interdum etiam inferius, 
in Repotunturi et Vaatsimenoiva, sed etiam in Sallantunturi et 
Sorsatunturi mihi obvia: Borg in litt.; ex omnibus regionibus 
annotata, in reg. subalpina copiosissime [»bildande en vasentiig 
del af bjorkmoarnas bestand»] lecta in reg. silv. ad Hammas- 
paa: Hult Lappm., vide etiam sub var. rhombifolia latifolia. 
— Li. silvas reg. subalpinae superioris constituit, magnitudine 
et serratura foliorum valde variabilis: Kihlm. Ant. 1 ), spec, e 
Kuarvekods! [et f. parvifolia e Finmarkia orientali Jorgastakka !], 
vide etiam infra. — [L. ent. Kaaresu'anto: Malmberg!; f. parvi- 
folia Maunu!, Kilpisjarvi!, Nakkala!: Malmberg; Muoniovaara: 
C. P. Lsestadius!] 

Lapp. ross. in tota Lapponia rossica (fq): N. I. Fellm., 
vide infra et sub subf. Kusmischeffii Reg. 

Huruvida Wainios exemplar fran Kb. och Kuus. afse alldeles samma 
form som de ofriga, vagar jag ej afgora — de upptagas ej i Herb. Mus. 
Fenn. II p. 35. — Att N. I. Fellmans uppg. fran Lapp. ross. delvis afven 
afser andra former ar redan framhallet. — Exemplar, som atminstone 
mycket narma sig denna form finnas bl. a. fran Lk. Kolari Jokijalka: 
Hjelt & Hult! — Li. Inari Toivoniemi in ripa lacus Vastusjarvi: Arrh. & K.l 
Sannolikt afses denna form med B. subalpina, som upptages fran Li. >allm. 
i Ostfinmarken och bildar skog>: Th. Fries p. 198, afvensom B. alpina, 
hvilken upptages af Kudrawtsow p. 240 fran Lim. Hibina. 

Angaende formens systematiska betydelse se Kihlm. Pfl. p. 161 — 
163. Kihlm. sammanfattar sin framstallning i folj. uttalande: >Ich habe 
den Eindruck gewonnen, dass die systematische Trennung der subalpinen 
Birke von der thalabwarts und weiter gegen Siiden waldbildenden Form 
einer natiirlichen Gruppirung nicht entspricht» : Kihlm. Pfl. p. 163. — Af 
praktiska skal har jag dock foljt uppstallningen i Herb. Mus. Fenn. II. 1 ) Nomine B. odorata var. alpigena Blytt. Betula odorata. 19 

Subf. Kusmischefjii Reg. — Ad mare album et in Lapponia: 
Regel in Mosc. Bull. 1865 N:o IV p. 405, ubi describitur, et 
Regel Prodr. p. 169, cfr Giirke p. 49. — [L. ent. Kaaresu'anto: 
L. L. Lsestadius! et Malmberg!; Termesvaara: Malmberg!] 

Lt. Maaselg [Maanselka] : Karsten!; Kitofka!, Kola!, versus 
exitum [sinus] Kolaensis!: N. I. Fellman; Petshenga: E. Nylan- 
der & Gadd!; peninsula piscatorum Subovi : Brotherus! — Lm. 
Rinda! (multa spec.) et inter Senga et Njussimjavr!: Brotherus; 
ad originem fluminis Jowkjok: Kihlman! 

Af (B.) tortuosa upptager Mela (var.) microphylla Reg.: Mela Kasv. 
Ill p. 314. E Lmur. adest f. foliis e basi cuneata rotundatis, obtusissi- 
mis, grosse crenatis, breviter petiolatis, 20—25 mm longis; est 
forsan hybrida inter hanc formam [tortuosam] et B. nanam: 
Herb. Mus. Fenn. II p. 129. — Lm. Olenji: Karsten! 

Betula odorata X verrucosa. l ) 

Forma qvaedam, qvam verisimiliter est hanc esse for- 
mam hybridam, in Fennia australi rara invenitur. 

E Sa, 01, On adsunt ff. sqvamis strobili et alis samararum 
fere ut B. odoratae, forsan hybridae inter B. odoratam et 
verrucosam, notis essentialibus inter has species exacte inter- 
mediae: Herb. Mus. Fenn. II p. 129 sub B. verrucosa. 

Al. Eckero Bjornhufvud in prato ripario: Lindberg! 
(eadem fere forma ac seqventes); Foglo Juddo: Arrhenius ! — 
Ab. Inio Norrby: Bergroth! — Nyl. Nurmijarvi ad ripam 
australem lacus Nurmijarvi: Stenroos! (spec. det. Kihlm.) 

Sa. Lappvesi Lauritsala ad canalem Saima: Saelan! — 
Kol. Vosnessenje: Elfving! (f. perodorata?) 

0a. Vasa: Lauren! — Kon. Kaitajarvi: Selin! (f. perver- 
rucosa?) J ) B. hybrida BecJist. [haud Regel] auct. Gurke p. 48. 20 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Betula fputieosa Pall. 

Nyl. >Hoglmd auf Mooren»: Schrenk p. 158, jfr Kupr. Diatr. p. 23 
och Trantv. p. 55; Brenn. p. 7 sager harom: >har dock ej af nagon annan 
patraffats, hvarfore man val far antaga att det ar den pa sadana lokaler 
forekommande B. pubescens — carpatica Reg., som darmed blifvit forvexlad>, 
jfr Brenn. p. 38 och Koppen Verbr. II p. 245. Ernellertid grunda sig 
uppg. om foljande art mojligen harpa, da aldre uppg. om B. fruticosa 
af Koppen Verbr. II p. 245 m. fl. foras till B. humilis. — Den akta B. 
fruticosa anfores endast fran Davurien, Ostsibirien, etc.: Regel Prodr. p. 170. 

Betula humilis Schrank. 

Finl. ? Petersburg: Fries; »ad Finlandiae limites, in Ingria copiosa, 
in Finlandia orientali investiganda* : Fries p. 212. Finnland: Regel Mon. 
p. 48 nomine B. humilis a genuina, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129. Om 
dessa uppg. galler dock fortfarande »non citra Nevam, qvantum mihi inno 
tuit, lecta» : W. Nyl. Distr. och >in H. M. F. adest tantum e gub. Olonets 
extra ditionem nostram . . . apud nos autem, qvantum scimus, nondum 
observata*: Herb. Mus. Fenn. II p. 129. Se afven Medd. XXVI p. 180. 
— [L. ent. uppraknas af Martins p. 185, men att harmed afses nagon 
lag form af andra arter kan anses for sakert.] — (Arten upptages endast: 
»In Europa media et boreali* : Regel Prodr. p. 173 och var. genuina narmast 
fran >Suecia, Curonia, Livonia » : 1. c. — Meinsh. p. 326, som upptager arten 
sasom >sehr haufig» i sandomradet, namner uttryckligen »im Nordgebiete 
fehlend>). 

Betula nana L. 

In Lapponia et Fennia septentrionali freqventlssime et 
copiosissime obvia et saltern in parte occidental! usque ad 
summa cacumina alpium territorii adscendit; austro-occidentem 
versus freqventia minuitur, ut infra 62° in parte occidentali 
plerumqve passim — satis frequenter, qvamuis saepe copiose, 
inveniatur; in maxime austro-occidentali autem parte pier umque 
uidetur esse rarior et in Aland ia incerta est. 

Till.; per Ostrobottniam : Fl. Lapp. p. 266; Kalm; Prytz 
cont. ermmerat; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries, vide etiam 
Led. Ill p. 654, Nym. Gonsp. p. 673, Regel Prodr. p. 171, Ign. 
Geogr. p. 841 et Koppen Verbr. II p. 239 et cfr Trautv. 
p. 50, Regel Mon. p. 43, Rerg Verbr. p. 126, Gurke p. 50, Hjelt 
Utbr. p. 156 [23] et Sallm. p. 5. Betula nana. 21 

Al. (»st r»): Bergstr., cfr 1. c. p. 5 et 7; r [Sund] prope 
Kastelholm, ut narratur: Bergst. Beskr.; nescio tamen an confir- 
matione egeat. — Ab. r: Zett. & Br.; ad stagnum Littois: G. J. 
Arrh. et A. G. H. in dupl.l; Uskela: Nikl.lj [Muurila] (st fq): 
Renv., cfr 1. c. p. 13; in sacell. Nummi et Pusula haud infre- 
qvens: Sel.; Karislojo ad pag. Harjiinvatsa: A. Lagus; Karislojo 
Siirkjarvi in sphagneto Kalatonlampi, extra territorium Lojo in 
sphagneto Nalko: Ch. E. Boldt; Vihti (fq): Printz; Vihti p qvam- 
qvam mihi non obvia nisi ad Hulttila Rajarotko et Ojakkala 
Munkkila in sphagnetis et in turfoso circa lacum Laihue, multis 
locis inveniri dicitur, in turfosis majoribus earn non vidi: Flinck; 
Vihti ex. gr. cop. in paludoso Haimo: Printz apud Flinck, cfr 
W. Nyl. p. 204 et 210; Karjala Tomajarvi!, inter Raumo et 
Ommajarvi!, ad Hara! et Kalela!: Cajander; par. Virmo [= Myna- 
maki] in partibus septentrionalibus (p) in australi autem parte non 
obviam (Cajander), in sacell. Karjala freqventior (Cajander) [spec, 
vide supra], par. Laitila (st fq) (civis acad. Mikkola): Borg koivut 
p. 227; A. Nyl., Sand, et Sod. non comm. — Nyl. r, ad Borgoam 
(Nerv.) [= Laha in sacell. Borgnas!]: W. Nyl. p. 210, vide ceterum 
infra; Thusby: Astr. & H.; Thusby Mariefors: Sael. herb.; [Nurmi- 
jarvi] (fq) et saepe cop. in turfosis [quae maximam partem 
in parte septentr.-occidentali paroeciae inveniuntur: Stenr. p. 
10]: Stenr., spec, legit C. J. Forsberg!; st fq in parte septen- 
trionali: Sael. 0. Nyl., spec, e Morskom.!; Pyttis: Sael. herb.; 
in Hogland non visa: Brenn. p. 7; His. non comm. — Ka. p, 
fere semper cop.: Blom; in parte interiore p in turfosis, in 
vicinitate fluminis Vuoksi r, annotata in Antrea Korpilaks 
Pampas: Linden, spec, ex Antrea Liikola! — Ik. in reg. marit. 
ad Kaislaks [in par. Kakki] : Fl. Kar. p. 193; st fq: Malmb., vide 
etiam G. And. p. 71; [in reg. septentrionali fq: Meinsh. p. 327]. 

Sat. st fq: Malmgr.; Huittinen: Lyden; p — st r sed cop. 
in media Sat., in par. KankaanpSa, extra territorium freqventior 
esse videtur: Hjelt. — Ta. p ad Vehkajarvi et Ammatta copio- 
sissime: Leop.; Saaksmaki p: Tikk.; Kalvola (p), locis icloneis 
st fq: Borg koivut p. 224, cfr Borg p. 439; (fq): Asp. & Th.; 
in par. Palkane et par. vicinis Zidb. non vidit; p: Norrl. s. 6. 
Tav.; in parte australi par. Langelmaki, ut in parte austro- 22 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

orientali par. Orivesi fere r, tantum in jugo Hameenselka fere 
st fq: Borg koivut. p. 224; in parte septentrionali par. Orivesi 
et in par. Kuorevesi st fq et in turfosis [»soilla»] saepe copio- 
sissime: Borg koivut p. 222; in parte septentrionali par. Kuh- 
moinen et abhinc ad septentrionem versus: Hult coll.; fq: Bonsd.; 
Korpilahti st fq, Luhanka minore freqventia: Wainio Tav. or. 

— Sa. Valkiala st fq: Hult Fort.; p saepissime cop.: Hult; 
Lappvesi plur. locis: Sael. ann.; Jontseno Konnussuo: Sael. herb. 

— Kl. (fqq): Fl. Kar. [ad Kon. etc. imprimis spectat]; in vici- 
nitate lacus Ladoga r Hiitola Vavoja!: Linden; in par. Parikkala 
Hann. non vidit; p (Backm.), in par. Sortavala a Bergstrom 
haud annotata: Norrl. Symb.; Palkjarvi Kuhilasvaara cop., Suis- 
tamo prope templum: Hjelt. — Kol. fq — fqq in sphagnetis: 
Elfv., vide etiam Medd. XXV p. 25. 

Oa. (st fq): Malmgr.; fqq: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 9 et 
11. — Tb. st fq: Broth.; fq : Norrl. n. v. Tav. p. 430. — Sb. 
Leppavirta Vokkola Akonlampi: Enw.; cop.: Mela; fq: M. & J. 
Sahib. — Kb. Tohmajarvi st fq (H. Stenberg), Kontiolaks et 
Pielisjarvi jam fqq (W. Axelsson): Borg koivut p. 222; [Liperi] 
p: Eur. & H.; fqq: Wainio Kasv. — Kon. fq — fqq, in sphag- 
netis et paludibus, ubi saepe copiose — copiosissime, in Reg. 
occ. fqq et copiose — copiosissime, formam foliis basi subcordatis 
ad Porajarvi cet. vidi 1 ): Norrl. On.; ubiqve Gunth. p. 51. 

Om. fq: Hellstr.; fqq: Tenn. — Ok. fqq: Wainio Kasv. 

— Kp. fqq: Wainio Kasv. 

Ob. ubiqve in turfosis: Jul. p. 4; fqq et cop.: Brenn. Obs., 
qvem 1. inspicias; fqq: Leiv.; in paludosis, turfosis et sphagnetis 
fqq: Keckm., cfr 1. c. p. 11; [fq : 0. R. Fries]; fqq et copiosis- 
sime per totum territorium: Hjelt & H. — Kuus. fqq: Wainio 
Kasv. — Kk. fqq: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. fqq et copiosissime per totum territorium: 
Hjelt & H.; fqq: Blom Bidr.; per partem silvaticam, subsilvati- 
cam et subalpinam omnium Lapp, vulgatissime, in campis uligi- 
nosis et declivis alpium inferiorum fqq, nee non in collibus et l ) Haec forma ad B. nanam X odoratam i. pernanam spectare videtur. Betula nana. 23 

lateribus siccis duris alpini jugi cop., ubi deniqve versus cacu- 
mina omnino repens et humifusa evadit: Wahlenb. p. 254, cfr 
1. c. p. XV et XXXIV; ubiqve: Fellm. Lapp.; fqq in toto terri- 
torio usqve ad Konglis prope Mare glaciale: Wainio Not.; fqq 
in omnibus regionibus usqve ad cacumina: Hult Lappm., cfr 
1. c. p. 39; Vuomapaa 677 m supra mare: 1. c. p. 155; Utsjoki 
fqq: Ssel. kat.; per omnes regiones usqve in suprema cacumina 
territorii, ubi saepe vix digitalis, terrae adpressa vel inter Em- 
petrum et Claclinas abdita jacet, fqq et copiosissime [— Raste- 
kaisa 694 SO]: Kihlm. Ant., vide etiam Sandm. p. 25, 28 etc. 
et Blytt p. 404 et 1280. — [L. ent. reg. alp., subalp. et silv. 
fq: Lsest., vide etiam Linden in Bot, Centr. LXI p. 220]. 

Lapp. ross. ubiqve (exceptis cacuminibus summis alpium): 
Fellm. Ind.; omnium freqventissima : N. 1. Fellm.; Hibina usqve 
in altitudinem 350-400 m supra m.: Kudrawtsow p. 240, vide 
infra; Lujauri urt saltern ad 700 m supra m.: Kihlm.; in reg. 
alpina alpis Hibina: Broth. Wand. p. 8; Tsipnavolok copiosissime: 
1. c. p. 12; inter Vaidoguba et Cap Skorobeieff: 1. c. p. 13; 
Ponoj: Broth, exk. p. 77, Knabe Pfl. p. 280 etc.; Orloff: Kihlm. 
Pfl. p. 85 et 222 etc.; inter Jenjavr et Nisnjavr copiossime: 
Broth. Reseb., vide etiam Beket. p. 594, Linden Beitr. p. 16 etc. 

Angaende artens forekomst i s5dra delen af landet framhalles, att 
den dar forekommer traktvis inom afskilda omraden: »Pienia saarento- 
paikkoja etelampana on ensiksikin lounais-Suome.n ylangolla, jolla Kalvola 
sijaitsee, seka sen rajamailla kuten Nummella, Tunsulassa [Thusby], Nurmi- 
jarvella ja Uskelassa. Samanlainen saarento on Varsinais-Suomen pohjois- 
osissa (Mynamaki, Karjala, Laitila). Saarentoja ovat myos itaisen Uus- 
maan pohjoisosat ja Karjalan kannas, joilla moleminilla seuduilla vaivais- 
koivu on jotenkin yleinen* : Borg koivut p. 229. 

Nyl. Aggelby (Bruno Nylander): W. Nyl. p. 210; angaende denna 
uppgift skrifver Saslan : » jag betviflar i hogsta grad att B. nana, atminstone 
numera, finnes vid Aggelby; jag bar ej observerat den darstades.> 

Middend. p. 568 nppger (enl. - Schrenk Reise II p. 457), att dvarg- 
bjorkens nordgrans vore pa fasta landet 69° Vt, men att den ej skulle ga 
ner till hafvet [= »den Kustenrand selbst»]. Oriktigheten af J. Fellmans 
och Middendorffs inskrankningar papekas af Koppen Verbr. II p. 329 ocb 
att Middendorffs ar oriktig framgar afven sarskildt af Brotheri och Kihl- 
mans uppgifter. Enligt Kudrawtsow p. 240 skulle arten emellertid icke- 
pa langt nar na toppen af Hibina, da detta berg uppgifves vara 920 m 24 Acta Socictatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

och ban upptager dvargbjOrken till hOgst 400 m. Harom skrifves dock: 
»Antraffas pa hGgplataerna pa Lujauri urt atminstone till 700 rn hdjd; 
daremot ar den ej antecknad fran de at' nakna stenhtflster bildade, ytterst 
artfattiga fjallvidderna pa Hibinft [>Umptek»]»: Kihlm. — Hvad fOrekometen 
i vestra Lappland angar framholl redan Wahlenberg >adhuc erecta in reg. 
alpina inferioro: Wahlenb. p. XXXIV. Sasora fossil ftr arten funnen inom granzonen i mosseD vid [Oa.] 
Ilmola samt i dryaszonen vid [Ik.] Kivennapa enligt af Mag. H. Lindberg 
lemnadt prof: <i. And. p. 95; hvad < 1 < - n senare fyndorten angar, ligger den 
inira prestg&rden 81 m Ofver hafsytan: Lindberg i Prot. 4, XII, 1897; 
se afven om artens forekomst sasom fossil Sallm. p. 8. Angaende den alder och fcjocklek dvargbj&rken kan uppna kanner 
jag inga andra fullstftndiga specialuppgifter fran floraomradet an de 8 
hvilka LngS i Kihlm. I'll. p. 222—223. Iliir ma endast anforas att den 
aldsta, dar omnamnda stammen hade en alder af 75 ar -f- aldern af en 
redan murken del, denna var fran Lp. Orloff och hade en diameter af 40 
nun. En frisk stain fran Lv. Lovosersk hade en alder af 70 ar, en diam. 
af 30 inm, den storsta t illvilxt .radien utgjorde In" mm och arsringarnaH 
tjocklek i medeltal 0,23 mm. Del yngsta dar omnamnda riset var ;>8 ar 
med «mi diam. af 21 mm: Kihlm. Pfl. p. 223. - - Pa frisk karrmark blir 
dvargbjOrken annu i Ryska Lappm. merendels *'•<> 70 ar gamma! med en 
diam. af omkr. :*»<) mm och hojd af Ofver 2 m: Kihlm. — Fran Lk. Akan- 
hftrkftkuru uppgifves den anda till meterhrig: Unit Lappm. p. 114. Hvad 
landel i sin helhet angar, uppgifves hOjden till 20 80 can: Mela kasv. Ill 
p. 316, och hOgsta hojden till 1 m: Ale. Ill p. !»7 (se dock ofvan). 

Sasom exenipel pa hnrn t riidartade staiiim.iis lillvaxt a for stor- 
marna nlsatta, platser kan blifva synnerligen afvikande anfores folj. upp- 
gift »Bei Orloff (Lp.) fand ich . . . ein i) cm langer Ast war 3,5 cm hoch, 
oben etwa 1 cm breit, aber nach anten verjtlngt; sein Alter betrug c. 80 

.lahre,: Kihlm. Pfl. p. 85. Alien hybridiserar med B. verrucosa och B. odorata. 

Var. extrapaludosa »praesertim in Lapponia Tornensi subailvatica ex. 
gr. ad Enontekittinen et Kaaresu'anto» : Wahlenb. Fl. Svec. p. 648, dar den 
afven beskrifves; denna varietet upptages ej af senare forf. och det synes 
mOjligt att dar 1 afses nagon hybrid form. Betula nana. 25 

Betula nana f. onychiophylla A. Arrh. 

His tempovibus in Lapponia septentrionali distincta, 
distributio adhuc incerta esse oidetur. 

Li. Inari Toivoniemi in palude: Arrhenius & Kihlman!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129, ubi describitur, et Giirke p. 50. 

Haroni namner Kihlman : Alldeles liknande former finnas i H. M. 
F. fran Ab. Karjala ad meridiem versus a Tomajarvi : Cajander! — Ik. 
Metsapirtti inter Umpilampi et Ladoga: Lindberg! — Li. Kalkuaivi: A. V. 
Granit & E. B. Poppius! 

Betula nana X verrucosa. 

In Fennia, qcantum nunc quidcm constat, vara est et 
ante a. 1886 non distincta. 

Fenn.: Giirke p. 50, vide etiam Hjelt Utbr. p. 156 [23]. 

Ab. Karjala Kalela ad praediolum Vuorenpaii! et Karjala 
Laajoki ad semitam Aulijarvi versus!: Cajander, cfr (Diar. 12, 
II, 1898) Bot. Not. 1898 p. 64 et Diar. 5, III, 1898. 

Sat. Parkano ad fines par. Jalasjarvi in turfoso frutex 
c. 3 m altus: Hedv. & Hj. Hjelt!, cfr Sselan in (Diar. 13, V, 1886) 
Medd. XIII p. 256—257, cum primum in Scandinavia distincta 
describitur, ut in Bot. Not. 1886 p. 148 (f. perverrucosa) , cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 129. — Kl. Uukuniemi: Nikl.!, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 129. — Kol. Maki Soutujarvi: Cajander & J. 
I. Lindroth! 

Oa. Lappfjard Anttila: R. Dahlberg!; Lapua adcoemeterium: 
Lindberg! — Sb. Jorois Jarvikyla in palude ad viam versus 
Kolma, 3 frutices: Lindberg!, cfr Medd. XXI p. 5. — Kb. Kon- 
tiolaks, Puso ad viam publ., 1 Va — 2 m alta: W. Axelson!, spec, 
determ. Kihlman, cfr Medd. XXV p. 46; Juuka Lonkkavaara 
ster.: Seel, herb. 

Om. Ylivieska: A. Sten!, spec, determ. Kihlman. — Ok. 
Kianta Lakso: Wainio! nomine B. hybrida, spec. det. Kihlman, 
cfr etiam Brenn. Obs. — Kp. Siirkijarvi in paludoso prope 
pagum, arbor c. 4 m alta: Bergroth!, Ontrosenvaara in pascuis 
humidis, in pineto arido ad septentrionem versus ab Hietajarvi! 
et Shagarvi, c. 3 Va m. alta!: Bergroth & J. I. Lindroth; inter 26 Acta Societatis pro Fauna et Flora Femrica, XXI, N:o 1. 

Koivuniemi et Tshirkkakemi in siccis aridis! et Alajarvi!: Berg- 
roth & C. W. Fontell. 

Kuus. ad viam publ. versus Pudasjarvi: J. Montell! — 
Kk. In devexis deustis, inter Malviaispera et Uhtual, inter Kii- 
masjarvi et Suvanto!: Bergroth & C. W. Fontell. 

Lk. Ylitornio Koskenniemi in pmeto arido: Hjelt &Hult!, 
spec, determ. Kihlman, cfr Medd. XXI p. 5; Kuolajarvi in mar- 
gine pineti ad SW a Repotunturi et in pineto sicco circ. 10 
km ad orientem versus a Vuorijarvi: Borg in Jitt. 

Lim. ad fl. Uraba in pineto acl cataract. Kangaskoski 2 
m alta! et ad Aij-varr 2 m alta!: Kihlman, cfr Medd. XXI 
p. 3 et Bot. Not. 1894 p. 272, vide etiam infra. 

Lim. Exemplar tagna [emellan Kantalaks och Imandra] inter Pljosero 
et Pinosero: Mela herb, hora troligtvis hit. 

Denna hj^brid kallas i Mela Kasv. Ill p. 316 B. botnica Mela. — 
Har af Kihlman erhallits af fron af B. nana efter artiflciell befruktning 
med pollen af B. verrucosa. 

Betula nana X odorata f. perodorata 1 ). 

In Lapponia et Fennia septentrionali videtur passim 
esse obvia, ad meridiem versus rarescit, sed ad 60° 48' sal- 
tern in parte or i en tali lecta est. 

Tornea et Kaaresu'anto: Regel Mon. p. 36 2 ); Lapponia 
rossica (Middend.): Regel Prodr. p. 170—171 3 ), cfr Regel in 
Mosc. Bull. 1865, IV, p. 406 3 ); Fenn. (exc. max. mer.): Nym. 
Suppl. p. 282 3 ), vide etiam Trautv. Incr. p. 714 3 ), Focke p. 354, 
Koppen Verbr. II p. 238 3 j, Giirke p. 50 3 ), Hjelt Utbr. p. 156 [23] etc. 

Ab. vide infra. — Ka. verisimiliter ad Viborg Revelsuo 
vide infra. — [I k. vide sub B. nanam X odoratam f. pernanam.] 

Sat. r Karkku prope Anianjarvi, Parkano 2 km ad meri- 
diem versus a templo, Parkano prope viam publicam ad deviam 
pag. Linnankyla' versus [circ. 8 km ad meridiem versus a Kui- 
vanen]!: Hjelt, forsitan p. p. ad B. nanam X verrucosam 
spectet. — Ta. Palkane Nari 1,5 — 2 m alta in colli sicciusculo: a ) B. intermedia Thorn. 

2 ) Nomine B. hybrida Reg. 

3 ) Nomine B. intermedia Thorn, Betula nana X odorata. 27 

Zidb.; Kalvola: Borg koivnt p. 240; in »Storaine utmark» (Silen!) 
forma ad hanc proxima,; sterilis autem et non prorsus certa: 
Norrl. s. 6. Tav. x ) — Sa. Lappvesi Pulsa in palude: Sselan ! ; 
Kristina prope Mouhikyla: E. Nylander! — Kl. Parikkala in 
turfoso pinifero: M. & J. Sahlberg!; Ruskiala: F. Nylander! -); 
Uukuniemi: Nikl.!; Impilaks Kitela Koirinoja: 0. Lormbohm! — 
Kol. r Mandroga (Sievers), Gorki! in campo arenoso ad rivu- 
lum: Elfv. 2 ); inter Jaschesero et livina: Cajander &* J. I. 
Lindroth ! 

Oa. r Qvarken (!) Vallgrund! in compluribus turfosis, 
Kuortane: Laur. Vaxtf., spec, e Kuortane Salmi! — Tb. inter 
Multia et Uurais 2 km occidentem versus e praedio Tervala, 
arbor unica 3 m alta ad viam publicam: Kihlman! — Sb. Jorois 
Jarvikyla: Lindberg!, cfr Medd. XXI p. 5. — Kb. Juuka Ahmo- 
vaara pluribus locis, Kontiolaks ad Puso ad ripam lacus Kera- 
jarvi: W. Axelson!; Repola: Bergroth & J. I. Lindroth!; inter 
Jonkere et Kolvasjarvi, ad Kiimovaara et Tsholka! [in Kar. 
ross.]: Wainio Kasv. *) — Kon. saltern ad Pyhaniemi loco 
arenoso arbusculam hujus speciei subfrutescentem, circ. 2 m 
(6_7 pedalem) vidi. In Reg. occ. freqventior esse videtur, nam 
pluribus locis ad Kostamus!, Kostamus— Tumasjarvi ! et Porajarvi 
in campis arenosis sterilibus, praesertim demissis, pino et betula 
vestitis, specimina solitaria observavi, specc. hue forte pertinentia 
ad Suojarvi! in turfosis legi: Norrl. On. 2 ), ubi hybriditas con- 
tenditur, spec, etiam prope Pyhaniemi lectum ! ; locis aridis circa 
Valkiamaki (»Bjalaja gora»): Giinth. p. 51 2 ); Kivatsh: W. Nylan- 
der! nomine B. alpestris, Regel hanc plantam nomine B. hybrida 
y affinis signavit; Kappaselka: R. B. Poppius!; Rekkijarvi: Gaj. 

Om. (p), etiam in maritimis: Hellstr. 2 ), cfr 1. c. p. 137, 
spec, e Gamla Karleby Ykspila leg. Tennander!; Ullava qvattuor 
formae: C. W. Fontell! — Ok. p locis idoneis in plagis silve- 
stribus et paludosis par. septentrionalium (st fq): Wainio Kasv. x ), 
spec, e Lentiira!; ad oppidum Kajana: Malmgren! [forsitan ad 
B. odoratam f. tortuosam pertineat]; Hyrynsalmi! et Ristijarvi!: 1 ) Nomine B. hybrida Reg. 

2 ) Nomine B. intermedia Thorn. 28 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Lonnbohm; Paltamo : Lonnbohm! et Lackstrom!, cfr de his 
omnibus Brenn. Obs. — Kp. p: Wainio Kasv. 2 ), spec, e Repola 
Tsholkki!, cfr sub Kb. et Ok.; Ondarvi: Bergroth!; Hukkasuo 
septentr.-orientem versus a Muujarvi, Rukajarvi, Shugarvi: Berg- 
roth & J. I. Lindroth!; Nuottivaara: Bergroth & C. W. Fontell!; 
in Kp. ha ud infreqvens (J. I. Lindroth): Borg koivut p. 238. 

Ob. Uleaborg: Leiv. x ); Kiiminki in palude frutex altus: 
M. & *J. Sahlberg!; in saltibus editis (»hoglandta skogsmarker»), 
ad ripas rivulorum st r tantum in intimis territorii partibus 
Simo Konttikivalo, Tuiskukivalo, prope Ala-penikka: Keckm. x ), 
cfr 1. c. p. 15; Kemi Kirvesjarvi : Rantaniemi!, cfr ut etiam de 
aliis indicationibus Brenn. Obs.; in vicinitate templi par. Pudas- 
jarvi ad viam publicam : Wainio ann.; [(r): 0. R. Fries 1 ); Pajala 
(»fq»): Samz. p. 175]; Alatornio ad Kantojarvi (st fq): Hougb. 
not.; [Tornio] Kalkkimaa: Mela herb.; ad ripam fluminis Tornea 
et Rovaniemi! prope templum : Brenn. Ber. 1864 2 ); Ylitornio 
Alkkula!, ad ripam flum. Tornio prope Aavasaksa!: Nyberg; 
Ylitornio prope Pellojarvi: Hjelt & H. x )!, vide etiam Backm. & 
H. p. 243 1 ). — Kuus. p locis idoneis in plagis silvestribus et 
paludosis par. septentrionahum (st fq): Wainio Kasv. 2 ), vide 
etiam sub Lk. — Kk. p: Wainio Kasv. 2 ), spec, ex Oulanka 
Siprinki!; Malviaispera!, inter Kiimasjarvi et Suvanto!: Bergroth 
& C. W. Fontell; inter Koutajarvi et Knjasha, Kivakka: Mela PI. 

Lk. (rr) Kittila prope pagum ejusdem nominis: Hjelt & 
H. x ), spec, ex Isovaara in pineto!; Pyhatunturi in declivibus!: 
Hjelt & Hult !, [Parkajoki in sacell. Muonionalusta: Samz. p. 175 
nomine B. intermedia f. media, qvae describitur] ; r [Sodankyla] 
in pineto turfoso ad Anneberg, in abiegno turfoso prope Petaja- 
saari: Biom Bidr., cfr Wainio Not. 3 ); Kemijarvi plur. loc. inter 
Suorsa et Perno in Kuusamo, Kuolajarvi ad Salla, Sodankyla 
ad Varrio, Lokka: Wainio Not, 3 ); par. Kuolajarvi p: Borg in litt.; 
Ounastunturit: Malmberg! — Li. ad Paksusammali! juxta flum. 
Tenojoki legimus frutices nonnullos 15 — 18 dm altos, tabulae J ) Nomine B. intermedia Thorn. 

-) Nomine B. hybrida Reg. 

3 ) Nomine B. nana X glutinosa t. hybrida. Betn la nana X odorata. 29 

Florae danicae 2852 (»B. intermedia Thorn. ») haud dissimiles, 
sed differentes foliis magis obtusatis, lobis sqvamarum aeqvalibus, 
alis samararum germine vi# aeqvantibus. Ad Ylikongas! eandem 
formam, hie tamen 12 dm modo altam, legimus : Kihlm. Ant., 
spec, etiam e Toivoniemi!, et Tuarpumoaivi reg. alpina!; ad 
Veskoniemi et pluribus locis ad Paatsjoki usqve ad terminum 
Fenniae: Wainio Not. 1 ); Kalkuoivi, reg. alpina: A. V. Granit & 
R. B. Poppius!, vide etiam Blyt.t p. 402 2 ) etc. — [L. ent. plur. 
loc: Backm. & H. p. 243 2 ); etiam e multis locis in Mela herb.] 

Lapp. ross. in parte superiore p ex. gr. ad Kola!, Olenji, 
Kildin et verisimiliter per omnem Lapponiam: N. I. Fellm. 3 ); 
Volosna, Ponoj et multis aliis locis: Mela herb, et PL; ad flumen 
Umba prope Kontiokoski ! et Orloff!: Kihlman. 

Antagligen till denna hybrid hanfor sig B. alba (3 intermedia Wahlenb. 
Ostrobottnia (F. Nylander in litt.): Led. Ill p. 651 afvensom (enl. Regel 
Prodr. p. 171) B. oycowiensis Larss. Li. Sydvaranger Renoe: Th. Fries 
1864 p. 47. 

Hybriden upptages : Tornea Lapp, och Vesterbotten norra del. saint 
sedan anda till Smaland— Ostfinmarken — sodra delen: Hartm. p. 376.— 
Ab. Mynamaki: Cajander! nastan ren B. odorata enl. Kihlm.; se f. o. under 
f. peruana. — Ka. Viborg Revelsuo: G. And. p. 70 under nainn af B. 
nana X odorata, jfr 1. c. p. 96; uppgiften torde val med storsta sanno- 
likhet foras hit, ehuru Andersson icke upptager hvilkendera formen sora 
forekommer lefvande, fastan han papekar att hvardera forekommer sasom 
fossil. — [Ik. Om den mojliga forekomsten af hybriden vid s. v. stranden 
af Ladoga se Koppen Verbr. II p. 238 afvensom under folj. hybrid.] 

Ob. och Lk. Hybriden antecknades fran flere stallen (se afven Medd. 
VIII p. 120), men nagra exemplar hafva enligt Kihlman och Sa?lan be- 
funnits tillhora andra former, sa att vid redaktionen af anteckningarna 
(Hjelt & H.) endast Kittila exemplaret ansags fullt sakert; sedermera 
hafva, sasom framgar af det ofvanstaende, par andra ex. afven blifvit be- 
stamda till denna hybrid. 

Sasom fossil ar denna hybrid funnen i ancylusleran vid [Ka.] Viborg 
(aldre furuzonen): G. And. p. 96 under namn af B. nana X odorata, se 
of van under Ka. Hangefjall af B. odorata X nana uppgifvas sasom tagna 
vid Hoytiainen [i Kb.]: Herl. Vaxtp. I p. 14. [Denna uppg. forbigas af G. 
And. 1. c.l ') Nomine B. nana X glutinosa f. hybrida. 
-) Nomine B. intermedin Thorn. 
*) Nomine B. hybrida ii- g. 30 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Hvad storleken angar, aro uppgifterna ganska vexlande, hvarvid 
dock bor ihagkommas, att en del exemplar efter all sannolikhet ej aro 
utvuxna; sa uppgifves exemplaret fran Kl. Parikkala vara manshogt, fran 
Sb. Jorois det ena ex. 3,56 m. det andra 1,48 m, fran Kon. Pyhaniemi 
»arbor subfrutescens» 2,08 m, fran Li. Toivoniemi 0,3—0,6 m (1—2 peda- 
lis), fran Kp. Nuottivaara t. o. m. 5 m, fran Lim. Umba 1,7 8 m (»frutices 
nonnulli orgyales, vetusti); se afven Norrl. On. och Kihlm. Ant. afvensom 
uppg. fran Tb. — Ale. Ill p. 97 uppgifver hojden till 2—4 m. 

Af hithorande former upptagas y affinis Reg. och 6 macrophylla 
Reg. hvardera fran Kaaresu'anto: Regel Mon. p. 39, afvensom q cuneata 
»bei Torneo in Lappland»: 1. c. p. 40. Betula nana X odorata f. pernana x ). 

In partibus praetipue septentrionalibus rarius invenitur. 
Ab antecedente cum nescio an non semper rede distincta sit, 
distributio nondum certa est, nuper tamen usqve ad 60° 47' 
ad meridiem versus lecta est, ut etiam in latere rossico prope 
fines australes inveniri indicatur. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Kaaresu'anto in Lapponia: 
Regel Mon. p. 45 nomine B. nana d alpestris; Lapp., Fenn. bor., 
Carel. ross.: Nym. Consp. p. 672; in Rossia lapponica: Regel 
Prodr. p. 172, communis in Fennia, prope Petropolin: 1. c. 
p. 173 et Mosc. Bull. 1865, N:o IV, p. 409—410, cfr Giirke p. 
50 et Hjelt Utbr. p. 156 [23]. 

Ab. Mynamaki occid. versus a lac. Hirvenjarvi!, Laitila 
Saukonjarvi prope Nastinkyla!: Cajander. — [Ik. Pohlonnaja 
prope Udelnaja: Schmalh. hybr. p. 122, vide etiam infra]. 

Ta. Vanaja in praedio sacerdotis Kaarmesuo ad margi- 
nem turfosi unus c. 2 m [3 a 4 aln] altus frutex inter B. 
nanam et B. odoratam: 0. Collin!; r Hauhanpohja in margine 
turfosi ad limitem inter Luhanka et Korpilahti: Wainio Tav. 
or. 2 ), [spec, in H. M. F. non adsunt]. — Kol. Maki, Soutujarvi: 
Cajander & J. I. Lindroth!; Niilajarvi: Caj. x ) B. alpestris Fr. 

') Nomine B. alpestris Fr. Betula nana X odorata. 31 

Oa. r Qvarken Vallgrund : Malmgr. et Lauren! — Tb. 
Konginkangas Iitsalo: A. Luther! — Kb. Nurmes Haapajarvi: 
Sahlberg!; Juaka Lonkkavaara, Pielisjarvi Pankakoski: Ssel. 
herb. — Kon. Suojarvi Mokko ! et Porajarvi!: Norrlin. 

Ora. r Lohtaja, Kelvia, Lesti: Hellstr. *), cfr 1. c. p. 137; 
Ullava: G. W. Fontell! — Ok (st) r in par. Kianta : Wainio 
Kasv. 1 ), spec, e Kianta Saarela ! ; Puolanka (Lackstrom): Brenn. 
Obs. [num prorsus certa?]. — Kp. st r Uhtua: Wainio Kasv. x ), 
vide sub Kk.; in paludoso ad flumen Seg: Sahib. Bidr. [nescio an 
incerta] ; insula in Suondali! et Ondarvih Bergroth; Tiiksijarvi !, 
Repola prope pag. templi!, Muujarvi!, in palude sept, versus a 
Koivuniemenjarvi ! : Bergroth & J. I. Lindroth; Offonanniemi!, 
Shagarvi!: Bergroth & C. W. Fontell. 

Ob. Uleaborg: Mela herb.; Haukipudas: Brenn. Obs., qvem 
1. inspicias; Kemi ad ripam lacus Kirvesjarvi: A. Rantaniemi!; 
ad ripam fluminis Tornio : Brenn. Ber. 1864; Kiiminki!, Ylitornio 
Alkkula! (forsitan B. nana f. major): Nyberg!; Ylitornio prope 
Pellojarvi in turfoso : Hjelt & Hult!, vide etiam Backm. & H. 
p. 243 1 ). — Kuus. st r praecipue ad margines turfosorum et 
in montibus subalpinis: Wainio Kasv. 2 ); prope templum !, Iivaara 
Sahib. Fort.; prope Oivanginjarvi: K. E. Hirn!; spec, e Kuus.. 
etiam leg. Nyberg! — Kk. st r in par. Kiestinki et Oulanka 
imprimis ad margines turfosorum et in montibus subalpinis: 
Wainio Kasv. 1 ); Soukelo »suuren suon saaressa»: Mela herb. 

Lk. [Sodankyla] st r prope domicilium Porvari!, Kommatti- 
vaara, Mantovaara, etc.: Blom Bidr.; Muonio: Malmberg!; Ounas- 
tunturit: Mela herb.; Kittila ad septentrionem versus a templo 
in silva humida: Hjelt & Hult!; in par. Kuolajarvi paullo minore 
freqventia qvam f. perodorata, visa in ripa turfosa [»soisella»] 
lacus cujusdam prope pagum Korja, ad ripam fluvii prope pagum 
Alakurtti et in pineto circ. 10 km ad orientem versus a lacu 
Vuorijarvi, ubi omnes tres formae hybridae inveniuntur: Borg 
in litt.; in effluvio [»delta»] Kopsusvanka in reg. silv.: Hult 
Lappm. 1 ). — Li. Inari: Sael. kat., spec, ex Inari Mensajoki!; 
specimina, qvae cum descriptione »B. alpestris Fr.» omnino ') Nomine B. alpestris Fr. 32 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

conveniunt, e Toivoniemi!, Leviovaara, Tuarpumoaivi x ) repor- 
tavimus. Ad Lastekoski specimen 9 dm altum, ramis graeili- 
oribus, foliis obtusis vel acutiusculis, laciniis sqvamarum paullum 
inaeqvalibus, alis samararum germine c. duplo angustiores: 
Kihlm. Ant.; Muddusjarvi: Hult Lappm. p. 63 2 ), num prorsus 
certa; Vainosaivi in reg. subalp.: A. V. Granit!, vide etiam 
Blytt p. 403 2 ). — [L. ent. reg. subalp. et silv. p: Laest. 2 ); 
Kaaresu'anto: L. L. Lsestadius !] 

Lapp. ross. p: N. I. Fellm. nomine B. nana var. alpestris; 
Kantalaks et multi alii loci : Mela PI. et herb.; in alpinis Hibina 
[»Umbdek Dunder»]: Broth. Wand. p. 8; Ponoj: Knabe Pfl. p 
280; Orloff frutices permulti similes!, Voroninsk!, ad origines 
flum. Jowkjok!: Kihlman ; Aral, Krugloje guba inter Litsa et 
Varsina!: Brotherus. 

Ka. Se unde r jg. nana X odorata f. perodorata. — Ik En form pa- 
traffades af mig pa Karelska naset vid byn Miikkulais [>>Nikulas»]; en 
aniian form vaxer vid sjon vid berget Pohlonnaja nara stationen Udelnaja 
vid Viborgska jarnvagen: Schmalh. hybr. p. 122 i ofvers., dar formerna 
beskrifvas och kallas B. nana X pubescens (B. alpestris sasom syn.), jfr 
Schmalh. p. 570, dar det forra stallet riktigare kallas Mikulas. »Nordgebiete 
stellenweise z. B. bei Kalamaki [»Kalamaga»], Parkala [»Pargola»], Leva 
schovo etc. nicht haufig»: Meinsh. p. 327 2 ), jfr Koppen Verbr. II p. 244 2 ). 
For min del vore jag bojd att antaga det Meinshausens nppgift snarare 
hanfor sig till nagon af de foregaende hybriderna, hvilka ej upptagas. Att 
doma af beskrifningen torde atminstone den senare af Schmalhausens 
former tillhora i.pernana. — Oa. upptages ej i Laur. Vaxtf.; exemplaren aro 
bestamda af S?elan. — Kon. »r ad Onegam juxta Kenjarvi mixtim cum 
B. nana, sed semper fere duplo altior» 1,2 — 1,5 m: Fl. Kar. Det bor ihag- 
kommas att W. Xylanders exemplar af B. alpestris fran Kivatsh!, hvilket 
afsags med Kr: Herb. Mus. Fenn. p. 55, hor till B. nana X odorata 
f. perodorata. Norrl. upptager ej alls B. alpestris; exemplaren, af hvilka det 
fran Porajarvi tidigare gatt under namn af B. nana f. (se Norrl. On.), aro 
bestamda af Sselan. — I afseende a Lk. markes att det ar troligt att 
denna hybrid ej ar sallsynt, ehuru jag vid mina exkursioner ej skilde 
den fran andra former. 

Sasom fossil ar denna hybrid iakttagen vid [Ka.] Viborg (aldre 
furuzonen): G. And. p. 70 o. 96. l ) Specimimmi e Tuarpumoaivi reportatorum aliqua saltern ad B. 
nana X odoratam f. perodoratam nunc ducuntur. 
'-) Nomine B. alpestris Ft. Alnus glutinosa. 33 

Alnus glutinosa (L.) Gsertn. 

In Fennia austral i ad mare freqventissime — frequenter 
invenitur, ut etiam in interiore parte frequenter — satis fre- 
quenter occurrit; ad septentrionem versus freqventia minui- 
tur, ut circa 63° in interiore parte plerumqvc rara sit. Ad 
oram sinus bottnici usqve ad 64° freqventer provenit et usqve 
ad 65° 28' lecta est; in Fennia interiore non ultra 64° 12' 
progreditur, ubi jam, quantum scimus, est rarissima. In 
Fennia australi praecipue ad mare hie illic silvulas parvas 
efficit ■ 

Till.; Alnus ista glutinosa viridis non obvia fuit per Lappo- 
niam, nee vidimus eandem, nisi postqvam ad urbem Ostrobott- 
niae »Gambla Carlby» in reditu pervenimus: Fl. Lapp. p. 260, 
cfr 1. c. Proleg. § 30; Kalm; in locis depressis subhumidis or. 
marit. fq: Prytz cont.; in humidis et uliginosis per totam patriam 
usqve in Brahestad, Saarijiirvi, Nurmis : Wirz. PI. off. p. 76 et 
77 ; latissime diffusa, boream versus tamen freqventia decrescens 
et ad Uleaborg solum rarius obveniens: W. Nyl. Distr.; Fenn. 
deest in bor.-or. et in Lapp.: Nym. Suppl. p. 282, cfr etiam 
Led. Ill p. 657, Trautv. II p. 34, Regel Prodr. p. 186, Nym. 
Consp. p. 671, Hult Vedv. p. 12, Gurke p. 52, Hjelt Utbr. p. 
148 [15] cum tabula geographica et Sallm. p. 6—7 et imprimis 
Kihlm. Nordgr. p. 1-3, ut etiam Bot. Not. 1897 p. 46. 

Al. fqq: Bergstr. et Bergr., cfr 1. c. p. 16, 17, 21 et 22. 

— Ab. fq: Zett. & Br.; fqq: Adl. et Arrh. Ann.; fq: Sand., 
A. Nyl., Sel. et Flinck; [Muurila] st fq: Renv., cfr 1. c. p. 12. 

— Nyl. fq: His., W. Nyl. et Sael. 0. Nyl., cfr 1. c. p. 17; 
[Nurmijarvi] st fq, ad ripas lacuum, in betuletis paludosis 
[»viidakoissa»] et nemoribus humidis saepe proveniens [tav.]: 
Stem*., vide etiam 1. c. p. 12; [Hogland] fq, Tytiirsaari: Brenn. 

— Ka. cop. in Karelia meridlonali, alibi parcius: Fl. Kar.; 
ad oram cop. ceteroqvin p: Blom; st fq, sed parce, plerumqve 
in ripis lapidosis rivorum et lacuum: Linden. — Ik. st fq: 
Malmb., cfr Fl. Kar. et Thesl. Dynb. p. 67; [ubiqve distributa 
in Ingria, fq in reg. litorali, ubi arbor altissima, in interiore 
parte (r): Meinsh. p. 328]. 

Impressio facta 28 | 12 1900. 3 34 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Sat. fqq ad aqvas: Malmgr.; st fq: Hjelt; [in Ikalis] (»st r»): 
Herlin p. 133, vide infra. — Ta. st fq etiam ad margines loco- 
rum paludosorum [»karrkanter»]: Leop.; fq: Knabe Fort., Asp. & 
Th., Bonsd. et Wainio Tav. or.; fq ad ripas : Norrl. s. 6. Tav., 
qvem 1. inspicias. — Sa. st fq: Hult. — Kl. cop. in Karelia meri- 
dionali [= Ka. et Ik.] alibi parcius: Fl. Kar.; in vicinitate lacus 
Ladoga tantum ad Kaukola Rami annotata: Linden; ad ripas 
lac. Pyhajarvi ut in taeniis austro-occidentalibus: N. Pr. 1890 
N:o 194, Aftonnummern; Valamo »sehr schone Baume»: Koppen 
Verbr. II p. 195; Parikkala (fq) ad ripas lacuum et in paludosis 
satis cop., hie illic silvas minores efficit, arbores magnas ex. gr. 
ad viam publicam inter praedium sacerdotis et Ristimaki vidi: 
Hann.; p (Backm.): Norrl. Symb.; Palkjarvi tantum ad Hotikka- 
lampi prope Kuhilasvaara, in Suistamo ad Ulmalaks: Hjelt Ant. 
p. 67, cfr 1. c. p. 24. — Kol. ad ripas lacuum et fluviorum in 
reg. silv. p — st r, in reg. aren. st fq — p: Elfv.; locis valde 
humidis circa Petrosavodsk, Schtjeliki etc.: Giinth. p. 51. 

Oa. fqq ad aqvas]: Malmgr.; fqq: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. 
p. 8. — Tb. p — st fq: Broth., spec, e Konginkangas!, Jyvas- 
kyla!, Vesanto Niinijarvi!, Viitasaari!; una alterave arbor minor 
ad lacum Pihlajavesi: Norrl. n. v. Tav. p. 429 ; Viitasaari haud 
mfreqvens: Kihlm. Nordgr. p. 1. — Sb. p per totam Savoniam : 
E. Nyl. & Chyd.; Leppavirta fq in locis udis et ad ripas lacuum: 
Enw., vide etiam Kihlm. Nordgr. p. 2; Kuopio (fqq): Mela; Nilsia 
ad aqvas majores ubiqve ex. gr. Syvari et Koyrittyjarvi : Kihlm. 
Nordgr. p. 2; M. & J. Sahib, ex Iisalmi non comm. — Kb. 
Kide: Brand.!; Liperi (fq): Eur. & H.; ad ripam vetustam lacus 
Hoytiainen: Herl. Vaxtp. I p. 13; Eno: Woldstedt ! ; Nurmes ad 
ripam lac. Pielisjarvi ad Konnanlampi et in insulis hujus lacus 
Porosaari et Kynsisaari, ut etiam in aliis insulis et peninsulis 
lac. Pielisjarvi crescere dicitur, par. Repola in insula lac. Lieksa! 
[ad fines prov. Kp.] et ut dicitur etiam ad ripas lacus Tuuli- 
jarvi: Wainio Kasv., cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129; Nurmes 
Isosuo inter Halmijarvi et Verkkojarvi (teste custodis silvae): 
Kihlm. Nordgr. p. 2, vide etiam sub Kl. — Kon. st r - p 
parce ad ripas turfosas rivulorum et lacuum, saltern usqve ad 
Pyhaniemi!, ubi in saxoso prati editions inveni, et Dianovagora (!), Alnus glatinosa. 35 

In Saoneshje fq est, ad Schungu— Tolvoja— Velikaja— Vigorus 
plur. loc. vidi. In Reg. occ. locis nonnullis inter Vescbkelys! — 
Maaselka atqve in insula Poponsaari lacus Suojarvil: Norrl. 
On.; loca maxime ad septentrionem versus, ubi hanc arborem 
observavi, sunt inter Unitsa et Dianovagora, ad Pyhaniemi et 
Schungu, verisimile est arborem usqve ad Siesjiirvi [in Kp.] 
inveniri : Norrl. On. p. 26 ; in Loimala plur. loc. qvamqvam fru- 
tescens: Hjelt Ant. p. 67, cfr 1. c. p. 53; Koselma: Gunth. p. 51. 

Om. fq [ad mare], rarior in interiore: Hellstr.; ad Jakob- 
stad silvam format: Hjelt; st fq: Tenn.; Brahestad 0,6—1,5 m 
alti frutices ad litus maris: Kihlm.; Paavola in pag. Korsu inter 
templum et opp. Brahestad in paludosis usqve ad 12 — 15 m 
[20—25 aln] alta et diametro 1—1,3 dm [4—5 turn] (E. L. 
Sandman): J. E. Furuhjelm in Medd. XITT p. 254; Tulppo! inter 
Haapajarvi et Karsamaki: Kihlm. Nordgr. p. 3, vide etiam supra. 
— Ok. Sotkamo Pieni Valkeaisjarvi et Iso Valkeaisjarvi (63° 
59') ambo prope Raatajarvi, Tipasjarvi prope Kolkonlampi (63° 
52') (N. J. Juselius), prope Vuorijarvi! (64° 12'): Kihlm. in litt., 
cfr Kihlm. Nordgr. p. 2 et vide infra. — Kp. ad lacusculam 
Marmunlampi ad occidentem versus a pago Siiterinvaara in ripa 
septentrionali lacus Siesjarvi: Bergroth & J. I. Lindroth!, cfr 
Kihlm. Nordgr. p. 1, vide etiam sub Kb. et Kon. 

Ob. Liminka: Brenn. Reseb. p. 79; Liminka Ketunmaa: 
Brenn. Ber. 1870 et herb.; paullum ad septentrionem versus 
ab Uloa: Berg Verbr. p. 124 et Hjelt; Uleaborg hie illic spec, 
solitaria: Zidb.; Uleaborg (st fq) Hiironen: Leiv.; Haukipudas 
Purjekari ad septentrionem versus ab amni Haukipudas: A. R. 
Helaakoski in L. Y. 1899 p. 139; terminus septentrionalis hujus 
speciei in par. Ii, ubi pauca spec, adsunt: Brenn. Reseb. p. 77 
et 79, spec, e Rayna! ad fines par. Haukipudas; Haukipudas, 
Ii, maxime ad septentrionem versus in Kuivaniemi ad lacum 
minimum inter Nyby et Olhavanjoki!: Hjelt, vide etiam supra 
et cfr Diar. 3, IV, 1886 et de his omnibus Brenn. Obs. 

Sodra Finl.: Fries, tydligen alltfor inskrankt; likasa afven uppgiften 
att dess nordgrans sammanfaller rned ekens: Middend. p. 578. — Angaende 
forekomsten i nordligaste Sat. namnes: antraffas »ganska sallan oftast i 
djupa karr och da vanligen buskformig. Vid mindre backar, ekogstrask ;;<; Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXJ, N:o 1. 

och vid sjOstrander har jag stundom i'unnit sadana med utbildad stam. 

Dess freqvens ar nagot storre an lindens*: Herlin p. 133. Haremot anfores 
dock: »1 hvad man dessa uppgifter verkligen &ro annat an lokala af vikel- 
ser af ringa atstrackning behOfver annu bekraftelse; vid Aureejarvi [i Kuru, 
U8 t n. o. om det af Herlin undersCkta omradet] ar klibbalen allm. — 
t. a. med rani. 1l ; li"> cm grof tradstam; vid Aureskoski ar den bestand- 
bildande med grofva stammar*: Kihlm. — Sb. Must. p. 40 uppger att 
arten fflrekommer oppikirjojen mukaan . . . Iisalmella asti»; nagon upp- 
gift fraii lisalmi ar mig dock ej kand, om afven tradet numera blifvit 
funnet Langre mot norden. — Ok. Enl. Must. p. 40, jfr 1. c. p. 53, air 
vander befolkningen benamningen »tervaleppa* annu i Sotkamo Jormas. 
kyla, hvarfflre ban uppmanar till undersOkning. Denna art forekommer 
enligt tillfOrlitliga uppg. afven i Sotkamo vid Tervajoki: Kihlm. Nordgr. 
p, 2. Ob. Sarskilda appg. i Moberg Klim. II p. 180—182 fran norra och 
nordligaste Finland maste anses sasom dels mindre sannolika, dels oriktiga. 
— Lapp. ross. var. pubescem Regel »usqve versus ostium sinus Kola et pa- 
gum Ponoj p : N- I. Fellm., jfr 1. C. p. XXXVI, XLVII et LXIV; ee afven 
Buhse p. 3 och jfr Beket. p. 594; af Brenn. add. framhalles att N. I Fell- 
mans uppgifter lianiv.ia sig till A. incana, hvilken sakert afses afven med 
alia Ofriga appgifter harifran. 

Osterom Finlands uaturhistoriska grans appgafs tidigare artens 
meet nordvestliga fyndort vara Vytegra nara Onega, dar den dock ej vidare 
fijrekommer sasom kraftigt vaxande: Bode p. 47. Enligt nyare uppgifter 
gaT den (ill CJst' Waga i kretsen Schenkursk: Kusn. p. 13(5, jfr KOppen 
Verbr, 1 1 p. 196. Annu Benare uppgifves den dock vara skogbildande 
t. o. m. vid Pokrofskoje [vid Onega-flodens raynning i d. n. 64°]: Cajander 
i Medd. XXVI p. 174. Pa svenska sidan upptages den sasom forekom- 
mande »p& Oar i Pitea skargard*: Backm. & II. p. 241. 

Fyndorten »Lieksan saaressa» har ej tagits i betraktande pa min 
vaxtgeografiska karta, ae [gn. Geogr. Bergs karta anger dess grans allt- 
IV.r lagt, sasom ban afven sjalf misstanker: Berg Verbr. p. 125. Detsamma 
galler KOppen Verbr. II p. 195, da" dess nordgrans i inre Finland uppgifves 
ligga emellan 61° och 62°. I Ign. Geogr. p. 339 uppgifves nordgransen 
till (14°, men framgar noggrannare af kartan. Genom Kihlmans undersok- 
Dingar hafva dock flere fyndorter i det inre iakttagits langre mot norden 
ftn afven denna karta ger vid lianden; se kartan till Hjelt Utbr. etc. 

Ang&ende artens forckornst ma annu anforas: »Af ofriga tradarter 
[utoin de skogbildande tail, .-ran, bjork, graal och asp] ar klibbalen af 
Eramsta betydelse och narmar sig, saval i afseende a utstrackningen af 
sitt omrade som ymnigheten i sitt upptriidande, mest de egentliga skog- 
bildande tradslagen»: Sallm. p. 1. Alnus glutinosa. 37 

I afseende a klibbaiens standorter i sodra Finland ma tillaggas, att 
den oftast forekommer pa strander, men afven i karr, i fnktiga ldfekogar 
etc, jfr harom Stenr., Herlin p. 133 och isynnerhet Norrl. On. (se ofvan). 
Nordligare torde arten hufvudsakligen forekomma vid strander, mera sallan 
i karr. — I hafstrakter »upptrader den ymnigt pa fuktiga stallen och 
sarskildt vid stranderna. Har upptrader den ofta afven pa eljest fullkom- 
ligt kala bergsholmar, bildande likasom kransar tatt ofvanfor den steniga 
strandremsan vid bergets fot»: Bergr. p. 17, jfr Laur. Vaxtf. p. 8. I storsta delen af landet ar klibbalen ett medelstort trad; sa t. ex. 
annn norr om Gamla Karleby: Berg Verbr. p. 124 (Ale. Ill p. 98 upp- 
gifver: Hogt trad till 25 m; Mela Kasv. Ill p. 318 nppgifver hojden till 
4—25 m). Afven pa dess nordligaste fyndort Ii forekom den i tradform 
till en hojd af ofver 5 m och rikligt blommande, jfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 129. 1Kb. forekommer den enl. Wainio Kasv. pa Kynsisaari i Nur- 
mes ymnigt i form af hoga tradlika buskar, pa Lieksa on sags den dar- 
emot ej hogre an 1,2 m. Vid Ulmalaks i Suistamo (i Kl.) fanns ett minst 
5,3 m hogt trad, jfr Hjelt Ant. p. 27. I Kon. forekommer den >ofta under 
nagot tvinande form*: Norrl. On. p. 26. 

Af de manga uppgifter om tradens storlek, som meddelas Kihlm. 
Nordgr. p. 1—3, ma har endast anforas att de tva traden i Sotkamo vid 
Vuorijarvi aro 5 m hoga och en torr, men annu uppratt gren hade en 
diameter af 13 cm. Vid Tulppo i Om. finnas 4 gamla trad af 8—11 m 
hojd, tva af dem hade en diameter af 21,5 cm. Sasom fossil forekommer arten »i furu-, ek- och granzonerna pa 
mangfaldiga stallen. De aldsta hittills gjorda fynden torde forskrifva sig 
fran torfmossen vid Vernitsa [i Ik.] samt fran [Sat. Ikalis] Kovelahti 
(Herlin) och Parkanojoki (Herlin). Arten saknas i ancylusleran vid Viborg. 
Anmarkningsvarda lokaler aro afven [Ab. Lojo] Humppila och [Kl.] Helyla- 
joki. Om tradets nordgrans som fossilt ar intet kandt»: G. And. p. 91, 
jfr 1. c. p. 20—21. Flere fynd af senare datum an Anderssons forefinnas 
visserligen, men torde ej inverka pa det sagda. »A1 invandrade mot slutet 
af Ancylus-tiden . . . har knappast nagonsin egt mera betydande andel i 
skogens sammansattning»: Sallm. p. 9. Af former omnamnas lobidata och pinnatificla (liksom incisa, laci- 
niata, lacera, qvercifolia och sorbifolia, hvilka afse samma trad) langre fram. 
Dessutom sarskiljer Brenner i Medd. XVIII p. 178—80 f. glabra, den sall- 
syntaste, f. pilosa och f. mbpilosa, den allmannaste formen. I afseende a 
dessa far jag f. o. hanvisa till Brenners beskrifning 1. c. eller Bot. Central- 38 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

blatt 1895 p. 150, jfr Giirke p. 52. Emellertid skrifver A. Callier, som 
1895—96 granskat Alnus-formerna, i H. M. F. vid Brenners exemplar af 
subpilosa (f. obcordata) fran Nyl. Kyrkslatt: »Als Varietat lasst sich diese 
von mir mehrfach gesehene Form nicht aufstellen, da die mannigfachsten 
Uebergange zur Grundform existiren und schwach behaarte Blatter sowie 
vollig kahle an demselben Zweige beobachtet werden konnen.» 

Tillaggas ma att Callier afven fort de exemplar af f. glabra, subglabra 
och pilosa vid hvilka han gjort nagon anteckning till var. vulgaris Spach. 
Pen enda afvikelsen ar ett exemplar fran Ta. Korpilahti Karkisten sal- 
messa: E. A. Lang!, vid hvilket han 17, XI, 1895 tecknat »weicht durch 
die rundlichen am Rande wenig gebuchteten Blatter ab». 

Angaende fascierade qvistar af denna art fran Esbo se (Prot. 3, 
XII, 1898) Medd. XXV p. 36 och 72 etc. A. barbata C. A. M. hor enl. Kegel Prodr. p. 187 och Giirke p. 52 
till denna art. Fran floraomradet eller dess grannskap foreligga under 
detta namn folj. uppg.: norra el. ostra Lappland: Fries, jfr Nym. Syll. p. 
346. [Ob. st fq: O. R. Fries. — L. ent. bjorkreg. och barrskogsreg. fq: 
Lsest.]. Dessa afse dock ej A. glutinosa, utan efter all sannolikhet A. incana 
f. virescens. 

Alnus glutinosa f. lobulata Brenn. 

Paucis locis in Fennia australi (Nylandia) adhuc anno- 
tata est. 

Nyl. Kyrkslatt Stromsby Heikkovik, arbor mediocris: 
Brenner!, cfr Brenner in (Diar. 5, X, 1889) Medd. XVIII p. 189, 
ubi describitur; Borga Krako in litore maris: Brenner! 

Nara denna star f. cliversifolia Brenn. fran Nyl. Helsingfors Brunns- 
parken: Brenner! — Denna fores dock af Callier till var. vulgaris Spach. Alnus glutinosa f. pinnatifida Reg. 

Duo tan turn specimina inter se dissimilia adhuc visa sunt. 

Ab. Lojo Vohls inter formam typicam mixta circ. 2,4 m: 
Tikkanen!, cfr Medd. Ill p. 187 nomine var. laciniata. Speci- 
men a Mela descriptum nomine var. lacera, cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 129. 

Om. Larsmo Botsorn (aut Botso) prope Jakobstad: Z. 
S chalin!, cfr Medd. I p. 92. Mela hanc formam var. qverci- Alnus glutinosa. 39 

foliam Regel appellat; Sselan nomine f. sorbifolia in Herb. 
Mus. Fenn. IT p. 129 describit. 

Enligt Mela Kasv. Ill p. 318 forekommer f. pinnatifida hos oss sa- 
som odlad, hvarjamte den har (liksom Mela Kasv. IV p. 312) upptages 
fran Al. [= 1-] och Om. (Var. qvercifolia fran Oa. ej Om.); enligt benagen 
uppgift af Mela afses dock endast de ofvannamnda exemplaren fran Lojo 
och Larsmo. Brenn. Flor. p. 169 for Lojo-formen till var. incisa Willd. Alnus incana (L.) Willd. 

In Fennia inter lore freqventissime (— frequenter) sae- 
peqve copiosissime oboia et hie illic etiam siloas humiliores 
reddit; in plagis litoralibus Fenniae australis plurimis saltern 
plagis freqventia minuitur, ut in hac parte ad ipsam or am 
maritimam vix creseat et in iota Alandia rara vel rarissima 
sit. Ad septentrionem versus in var. virescentem abit, 
qvae, ut videtur, in Lapponia fere sola adest (vide sub hanc). 
Var. vulgaris Spach tamen usqve ad 66° 19' ad septen- 
trionem versus indicata est. 

Till.; in locis aren. elatis Fenn. interioris fq: Prytz cont.; 
maxima pars Fenn.: Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 671; typica 
[fere] deest in Lapp, fennica, sed ibi [ut in Finm. et Nordland] 
freq. adest var. virescens Wahlenb.: Nym. Suppl. p. 382, vide 
etiam Led. Ill p. 656, Trautv. II p. 38, DC. Prodr. XVI, 2, p. 
188, Koppen Verbr. II p. 208, Gurke p. 53, Hjelt Utbr. p. 142 
[9] et Sallm. p. 1, 2 et 7. 

Al. r (v. Knorring): Bergstr.; r Hammarland, Finstrom (v. 
Knorring): Bergstr. Beskr. [confirmatione egeat]; Eckero Finbo 
circ. 30 spec, humilia: Lindberg!, cfr Medd. XIX p. 51; Arrh. 
& K. et Bergr. non viderunt, vide Bergr. p. 17. — Ab. Reso 
ad praed. Huhko: Zett. & Br.; in Pargas non mihi obvia: 
Arrh.; Uskela: Nikl.!; [Muurila] ^fq : Benv.; freqventior qvam Be- 
tula: Benv. p. 12; fq: SeL; Vihti fq: Printz; Adl., Sand., A. 
Nyl. et Sod. non comra. — Nyl. fq, sed non in taeniis: His. p. 
59; [Nurmijarvi] fqq, in deustis alneta densa constituens: Stenr., 
cfr 1. c. p. 12; fqq: W. Nyl.; f q : Sael. 0. Nyl.; Hogland vide 
sub f. virescentem et ceterum infra. — Ka. Lavansaari vide 40 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

infra; in parte septentrionali cop., adhuc 7—8 km ab ora fq: 
Blom; fqq: Linden, vide etiam infra. — Ik. fq: Malmb.; [latissime 
distributa . . . ubiqve: Meinsh. p. 327]. 

Sat. (st fq) in interiore parte, etiam ad Raumo: Malmgr.; 
fqq et copiosissime: Hjelt. — Ta. fq: omnes auct. — Sa. cop.: 
Hult. — Kl. copiossissime: Fl. Kar.; fqq in deustis veteribus 
cop. fruticeta densa constituens: Hann. — Kol. fqq, copiosissime 
in reg. coll.: Elfv. 

Oa. (st fq) in interiore parte: Malmgr.; Vasa in insulis 
Fjallskar et Vasklot! ad litus maris: Hjelt; fqq et multis for- 
mis, inter qvas forma in taeniis exterioribus in Qvarken st fq 
obveniens ad var. argentatam Norrl. prope accedit: Laur., cfr 
1. c. p. 8. — Tb. fqq: Broth.; interdum silvas format: Norrl. 
n. v. Tav. p. 430. — Sb. fq: Enw.; fqq: Mela. — Kb. fq: Eur. 
& H.; fqq: Wainio Kasv. — Kon. fqq et copiosissime, f. typica 
fq— fqq: Norrl. On.; plur. loc. silvas redclit: 1. c. p. 26, qvem 
1. inspicias; ubiqve: Guntb. p. 51. 

Om. praecipue var. borealis fq ubiqve: Hellstr.; fq: Term.; 
Pyhajoki fq: Lackstr., vide etiam infra. — Ok. fqq: Wainio Kasv. 
et Brenn. Obs., vide etiam Brenn. Reseb. p. 70. — Kp. fqq: 
Wainio Kasv. 

Ob. »al mindre trad och ahlbuskar fmnas har i myckenhet 
pa holmarna»: Jul. p. 5 nomine Betula Alnus; fqq, parte ma- 
xime septentrionali, ubi st fq, excepta, ad qram hie illic alneta 
densa constituens, ad partem maximam var. virescens: Brenn. 
Obs.; fqq: Leiv.; fqq in pratis litoralibus, (in paludosis et uligi- 
nosis), saepe alneta in vicinitate orae constituit: Keckm., cfr 
1. c. p. 11 [ad var. virescentem ut seqvens ad partem maximam 
spectet]; [fq: 0. R. Fries]; forsitan prope Pello in par. Yli- 
tornio (!): Hjelt & H., vide sub var. virescentem. — Kuus. 
(fqq): Wainio Kasv. [ad varietatem ad partem maximam spec- 
tet], vide ceterum sub hanc. — Kk. (fqq): Wainio Kasv. [ad 
partem ad f. virescentem spectet]; Malviaispera: Bergroth & 
G. W. Fontell! 

Lk. in silvis inter Suorsa (66° 19') in Kemijarvi et Perno 
in Kuusamo: Wainio Not. nomine var. vulgaris Spach., vide 
ceterum sub var. Ahms incana. 41 Lapp. ross. vide sub var. vircscentem. 

Nyl. r: His. rattas af honom sjalf. — »Auf feuchten Niederungen 
urn die Wiesen ob mit A. glutinosa?*: Schrenk p. 158. Brenn. p. 38 anfor 
uppgiften bland de tvifvelaktiga, liksom Ka. Lavansaari pa angarna (E. 
Nyl. Ber.). Namnas bor dock att E. Nyl. Ber. uppgifver att A. glutivosa 
pa Hogland »f6rekommer nastan allmannare an A. incana*, hvaraf det 
synes frainga, att hvardera arterna iakttagits af E. Nylander darstades, 
liksom han afven upptager hvardera fran Lavansaari. Da Stelan numera 
konstaterat artens forekomst pa Hogland, torde afven uppgiften fran Lavan- 
saari kunna anses tamligen saker. A andra sidan markes att Sael. Fort. 
och Ssel. & Stromb. uppgifva om arten »saknas i hafstrakten* och Blom 
uppgifver i bref »ej med sakerhet antraffad vid sjalf va kusten*. Daremot 
forekommer den t. ex. ymnigt redan i Tolo vid Helsingfors [exemplar i 
Ssel. herb.j och ar likasa ymnig i Esbo vid Finna omkring 1 km fran kusten: 
Kihlm. Sakert ar emellertid att den i hela sodra Finland ar litorifob sa- 
som for Helsingfors-trakten framhalles af Kihlman i Medd. XVIII p. 264, 
hvaremot detta enligt Laurens (se Laur. Yaxtf. p. 11) och mina egna iakt- 
tagelser ej ar fallet i Oa., lika litet som i Ob. enl. Keckm. p. 11. Likasa 
omtalas fran Om.: albalten [af graal] langs de for vagsvall mera skyddade 
hafsstranderna: Krank p. 7. Nagon utredning angaende gransen emellan 
dessa olika utbredningssatt foreligger, sa vidt jag kanner, ej f. n. (se dock 
Halmgr.) 

Da formerna af denna art annu aro tamligen outredda, ar det f. n. 
svart att heist nagorlunda noggrant afgora hum langt hufvudformen (= var. 
vulgaris Spach) gar med storre freqvens mot norden. — Hellstr. uppgifver 
visserligen fran Om. att »den genuina A. incana finnes ej» i Gamla Karleby 
trakten, men ett af Hellstroms exemplar fran Gamla Karleby ar af Sa?lan 
bestamdt till var. vulgaris Spach. Tillaggas bor att TVainio Kasv. upptager 
a vulgaris Spach Pvegel sasom ^yleinen» utan nagon inskrankning; Hell- 
stroms uppg. torde darfore ej vara riktig. Annu nordligare forekommer 
hufvudformen fran Ok. »Paltamo in palude ad coemeterium*: Brenner! 
(»in f. borealem transiens»). — Ob. Toppila vid Uleaborg!, Ylitornio [Ofver- 
tornea] Ainiovaara!: Brenner, se afven Wainio Xot. Daremot tillhorde 
den graal jag sag i Ob. till allra storsta delen var. virescens, hvarfore 
sannolikt ar att Julins och 0. R. Fries' uppgifter endast till en del afse 
hufvudarten, oaktadt den senare sarskildt upptager A. barbata [= ^t. in- 
cana var. virescens]. Uppgifterna fran Lappland med undantag af Wainio 
Not anser jag helt och hallet tillhora, var. virescens, ehuru Laest. upptager 
hufvudformen fran L. ent. Jukkasjarvi socken (Fristedt), se afven Norrl. 
s. o. Tav. p. 151. 

Yttermera omnamnes arten i Medd. I p. 92, Medd. XXIII p. 81 och 
Medd. XXY1 p. 108, till hvilka stallen jag endast far hanvisa. 42 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Ehuru i allmanhet ej synnerligen hog och ofta grenad anda ued- 
ifran, uppnar dock graalen, som sarskildt i borjan vaxer mycket snabbt, 
pa lampliga stallen, dar den ej brytes till lof, en nagorlunda betydlig 
storlek. Sa omnamnes fran Nyl. Helsingfors att i botaniska tradgarden 
finnes ett 10 — 11 m hogt trad, 30 cm i diani.: Kihlm. I Sat. Karkku 
fanns vid Jarventaka en graal, som torde varit nara 12 m hog, ehuru 
antagligen endast 30 — 40 ar gammal. Sommaren 1895 fann jag i Sat. 
Birkkala vid Epila, att omkretsen af den storsta alen darstades var i d. n. 
89 cm [1 V2 aln]; den torde dock ej hora till hufvudformen af A. incana. 
— Exemplaret fran Oa. Petalaks, hvilket af Callier bestamts till var. 
hypochlora, uppskattas af Lauren till 15 m. — I Kon. vid Perttiniemi sags 
ett 7 m hogt trad, hvars sprickfria stam vid brosthojd matte 134 cm i 
omkrets, kronan frisk och lofrik: Kihlm. — Fran Ob. Uleaborg omtalas 
en alle af trad, som aro 5—7 m [20—25 fot] hoga och 34 cm [14 turn] i 
diam.: Berg p. 87. Se afven om storleken af tradet under var. argentata 
och isynnerhet var. virescens t. ex. fran Oa., Ob., Li., Lapp. ross. etc. 
Hojden uppskattas till 4—20 m: Mela Kasv. Ill p. 318-319. Hvad graalens forekoinstsatt for ofrigt angar, torde foljande med 
sma modifikationer vara tillampligt pa storre delen af det inre landet. 
»Den forekommer ofverallt mycket allmant och upptrader ymnigt och 
skogbildande flerstades i narheten af byar dels pa svedjemarker, dels pa 
andra bordigare platser (heist pa steniga rullstensbackar, isynnerhet da 
. . . lerskiffer ingar i jordens sammansattning) eller i lundar och allmant 
langs vagkanter; i de djupare skogarne visar den sig endast instrodd»: 
Norrl. On. p. 26. Af Norrlin framhalles yttermera att lofskogen bildas af 
lag och elandig graal pa genom langvarigt svedjande utarmade betesmar- 
ker. ^Pa tillandningarna ater upptrader sistberorda tradslag under frodi- 
gare form i ymnighet, ofta afven pa sina stallen forherrskande»: Norrl. 
s. o. Tav. p. 83, jfr afven Hjelt Ant. p. 24 och 33, dar det framhalles att 
graalen forekommer i storsta myckenhet pa ofta svedjade eller eljest magra 
och torra backar. — Har ma annu folj. anforas: »vanligen upptrader den 
spridd bland andra tradslag, men bildar dock stallvis afven ensam skogar 
af icke obetydlig utstrackning, isynnerhet i Savolaks pa vidstrackta, gamla 
svedjelander samt jamval i Karelen och Tavastland»: Ign. Geogr. p. 339, 
se afven Hult Vedv. p. 200—202. »Alskog tacker oerhorda arealer i det 
inre af landet, sardeles osterut och i St. Michels lan»: Kihlm. Angaende 
forekomsten i Ka. skrifves: » Skogbildande pa tillandningar langs Wuok- 
senstr. (i synnerhet pa Kuparsaari och Lietsaari holmar i Wuoksen i vid- 
strackta, tata bestand af 4—6 m hoga, rakstammiga trad). Pa torra, ste- 
niga backar intager den ett anmarkningsvardt rum och antr. under olika 
former for resten pa de mest olika lokaler*: Linden. 

Fran Om. uppgifves: » Graalen ar inom oniradet [Gamla Karleby, Alnus incana. 43 

Larsmo och en del af Kronoby socken] det enda loftrad som upptrader, 
om man sa vill, skogbildande eller atminstone bildande storre dungar fore- 
tradesvis pa upplandningar och inre skargardsholmar»: Krank p. 7. — 
I Ob. namnes: »Pa de laglandta stranderna af bottenviken patraffas gra 
alen skogbildande*: Keckm. p. 11. Angaende artens forekomst sasom fossil uppgifves »inom furuzonen 
vid Kovelahti och Parkanojoki (Herlin) [hvardera i Sat. Ikalis] samt i 
granzonen utom pa de nainda fyndorterna afven vid [Ab. Pyhajarvi] Sort- 
back och [Kl. Sortavala] Helylajoki, pa det senare stallet aro afven blad 
pavisade. Anruarkningsvard ar artens franvaro inom ancylusleran vid Vi- 
borg. Detta trad har sannolikt stor och allman utbredning som fossilt 
inom Finland*: G. And. p. 81. Hvad former n a af graalen angar, upptagas f. argentata, glauca, vire- 
scens (jamte borealisj, glabra, microphylla, pinnatifida, pinnatipartita och 
bipinnatifida ]angre fram, men dessutom upptagas foljande, hvilka aro 
annu mindre utredda hos oss. 

I (Prot. 13, V, 1889) Medd. XVIII p. 180-184, jfr Bot. Centralblatt 
1895 p. 150—151, beskrifver Brenner ett stort antal former, sasom af var. 
vulgaris en f. laevior. Vidare var. intermedia, afvensom en f. sublaevis af 
densamma, likasom var. confusa med dess f. glabrescens. Af var. virescens 
upptages en f. glabrata. I afseende a alia dessa varieteter och former far 
jag hanvisa till beskrifningen 1. c. och har endast tillagga att var. inter- 
media och confusa upptagas Fenn.: Giirke p. 54. Angaende f. vulgaris 
subf. laevior, f. intermedia och subf. sublaevis afvensom f. confusa och dess 
subf. glabrescens finnas specialuppgifter i Brenn. Obs., till hvilka jag far 
hanvisa. 

Af var. confusa f. glabrescens liksom af var. virescens f. glabrata fin- 
nas enligt bref af Brenner exemplar i H. M. F. icke blott fran Finland 
utan afven fran Lappland. 

Hybriden f. vidgaris \ virescens omnamnes fran Ok. Paltamo 
Melalaks: Brenn. Obs. 

Till var. hypochlora Call., som enl. Giirke p. 53 beskrifvits af Callier 
i Jahresb. Schles. Ges. LXIX, 2, p. 79 (1891) fran Schlesien, hora enligt 
Calliers egen bestamning exemplaren" fran Sat. Mouhijarvi prope Arkkila: 
Hjelt! — Sa. Villmanstrand Parkkarila! et Palto!: Saelan. — Oa. Petalaks 
ad viam inter Vagviken et tern plum: Lauren! — Kb. Liperi: Europaeus 
& Hallstrom! Pa exemplar fran Sat. Karkku: Hjelt! och Sa. Villman- 
strand Dysterniemi in ripa lacusfSaima: Sselan! har Callier tecknat »ver- 
gens ad var. hypochloremic. 

Var. subrotunda Call., som beskrifves af Callier 1. c. — se under 44 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermica. XXI, N:o 1. 

var. hypochlora — p. 78 och upptages fran >Siles. Posnau»: Gtirke p. 54, 
tillhora enl. Calliers egen bestamning exemplar fran Kon. Asheb! och 
Schungu!: Norrlin. — Ob. Kiiminki Ukkola: Brenner! 

Pa, exemplar fran Nyl. Inga Fagervik: Hisinger! och Mantsala 
Andersberg: Sselan! afvensom Ob. Uleaborg Toppila: Brenner!, har Callier 
tecknat »vergens ad var. subrotundam C.» 

Slutligen har Callier pa ett exemplar fran Ka. St. Andreae Kaski- 
senkyla: Linden! tecknat forma »nova ulterius observanda!* 

Var. microconus Neum., som beskrifves af L. M. Xeuinan i Sv. Vet. 
Ak. Of vers. 1889 p. 80, upptages fran Finland : Hamb. p. 30; nagon special- 
uppgift ar mig icke bekant, men uppgiften forefaller hogst sannolik. 

Var. hirsuta (Turcz.). I synnerhet i norra Finland allm.: Brenn. Flor. 
p. 170. — [Ob. Calix yttre skargard: O. R. Fries]. Antagligen afses nagon 
mellanform till var. argentata. 

Brenn. Flor. p. 170 upptager utom de langre fram omnamnda for- 
merna och var. hirsuta annu var. sibirica (Fisch.) och var. acuminata Reg. 
Huruvida den forra forekommer hos oss synes mig dock tvifvelaktigt; 
formen upptages ej heller senare fran vart land af Brenner (se Medd. 
XVIII p. 182). — Exemplaret fran Kl. Palkjarvi Janisjarvi: N. I. Arppe!, 
se Prot. 2, X, 1869, som legat till grand for uppgiften angaende var. acu- 
minata, ar sedermera beskrifvet sasom f. Upinnatifida Brenn., hvarfore 
namnet acuminata bor utga, sa mycket mer som A, acuminata enl. Regels 
Prodr. ar en alldeles ski Id art. Alnus incana var. argentata Norrl. 

In Fennia praecipue media haud raro inveniri uidetur, 
sed ad hue nisi paucis locis lecta non est. 

R: Mela Kasv. Ill p. 319: Fenn. . . .: Gurke p. 53 no- 
mine A incana c) argentata ((3 tomentosa Bl. et var. serieca 
Christ ad eandem formam referuntur). 

Ta. Korpilahti nonnullis locis ex. gr. Korho, Piilila et 
Vehmais: Wainio Tav. or. — Sa. Villmanstrand, Tirila in pi- 
neto ericeto, frutex circa 3 m [»biorgyalis»]: Saelan! 

Oa. Petalaks: Lauren!, vide ceterum infra. — Tb. Viita- 
saari Lakomaki! plur. loc. 5—6 m alta, etiam f. intermediae 
(hybridae?) ad var. vulgavem accedentes: Kihlm. — Sb. adest 
auct. Mela III p. 319. — Kb. Tohmajarvi inter Littila etLieri: 
Lonnbohm!; Polvijarvi Kinahmonsaari et Juuka Lonkkavaara: 
Sael. ann. — Kon. in Saoneshje praecipue ad vel prope litt. A In us incana. 45 

Onegae Schungu, Asheb!, Velikajaguba! legitur: Norrl. On., ubi 
describitur, cfr Not. XIII p. 454, Koppen Verbr. II p. 207 etc.; 
Kishi: Cajander & J. I. Lindroth! 

Om. (p): Hellstr., spec, e Gamla Karleby Yxpila! 2— 3 m; 
Larsmo: C. W. Fontell! 

Ob. vide infra. 

Ob. Muhos ad Pyhakoski: Brenner!, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 36, 
Mela Kasv. 1. c. och Brenn. Obs. Exemplaret torde emellertid enl. senare 
bestamning ej tillhora A. argentata Norrl. Karlo Santonen pa strander i 
mangd (Sandman): Brenn. Obs.; sannolikt ar att uppgiften afser nagon 
mellanform. 

Mellanformer till denna varietet forekomma namligen oftare, sa upp- 
gifves: »En hog buskform med pa bada sidor tatt hvithariga blad, hvilken 
star denna form mycket nara, ser man allmant pa, de yttre holmarna i 
Qvarken: Laur. Yaxtf. p. 8; en dylik form bar afven jag tagit Yasa Vas- 
klot!; se afven of van p. 40 afvensom under Tb. Pa ett exemplar fran 
Ta. Sysma Kahusjarvi: Unonius!, som Sa?lan fort till var. vulgaris, har 
Callier tecknat »pertinet ad var. argentatam Norrl. f. acutifoliam Call.* — 
Par andra exemplar aro afven enl. Callier mellanformer till denna. 

Tillaggas ma, att ehuru de tidigare exemplaren i H. M. F. aro sterila, 
jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129, torde dock denna form satta frukt lika 
val som alia andra. Atminstone exemplaret fran Sa. Yillmanstrand Tirila 
af 1889 har unga hangen. — Denna form ar ofta synnerligen starkt an- 
gripen af larven till Chrysomela Alni: Kihlm. 

Alnus incana var. g-lauca (Ait.) Regel. 

Cum forma typica, ut videtur satis freqventer, obvia. 

Fennia et praefectura Olonets: Koppen Verbr. II p. 207; 
st fq: Mela Kasv. Ill p. 319; Fenn.: Glirke p. 53 nomine A. 
incana b) glauca. 

Ta. fq at parcius: Norrl. s. 6. Tav.; fq: Wainio Tav. or. 

Kb. et Ok. st fq (— fq): Wainio Kasv. — Kon. parcius 
at st fq: Norrl. On. 

Kp. st fq — (fq): Wainio Kasv. 

Kuus. in parte septentrionali minore freqventia: Wainio 
Kasv. — Kk. (st fq-fq): Wainio Kasv. 

Certa spec, in H. M. F. adsunt ex Ab., Nyl., Sat., Ta. 
[etiam ad fines Tb. versus], Sa., Kol., Oa, Kon., Om., Ob., 
sed omnia sterilia, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129; vide etiam 
Brenn. Obs. 46 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Af derma varietet uppstaller Callier en underform glabra Call., till 
hvilken han for exemplar fran Nyl., Kon., Om. och Ob. Ett exemplar 
fran Ob. kallas f. glabrescens Call., ett annat f. vestita Call. 

Framhallas maste slutligen att i afseende a enskilda exemplar 
Calliers, Sselans (och Brenners) bestamningar aro olika. Sa vidt jag kan 
bedoma, inverkar detta dock ej markbart pa hvad som of van blifvit namndt 
angaende utbredningen af denna form (eller f. vulgaris). 

Alnus incana var. vireseens Wahlenb. 

In Lapponia satis freqventer —frequenter usque ad sum- 
mum fere septentrionem provenit, in parte autem maxime 
septentr. — orientali non obvia et ad aut parum infra termi- 
num betulae desinit; ceterum in Lapponia aut sola aut vulga- 
tissima saltern hujus speciei forma, in maxima parte Fen- 
niae etiam satis freqventer — (freqventer) inveniri videtur, 
qvamvis vix tanta copia qvanto forma typica; ad meridiem 
versus usqve ad fines australes annotata est 

Lapp. bor. or.: Fries nomine A. barbata; (st r): Mela 
Kasv. Ill p. 319; Fenn. Lapp.: Gurke p. 53 *), vide etiam Kop- 
pen Verbr. II p. 207 et Kihlm. Pfl. p. 162 not *). 

Nyl. Kyrksliitt: Brenner!; Helsingfors Tholo: Sselan! 1 ); 
Borga: Saal. ann. x ); Hogland prope litus ad Isosomerikko spec, 
nonnulla, frutescentia, sterilia: Saelan in Medd. XXV p. 75 x ), 
cfr 1. c. p. 73 2 ). 

Ta. st fq: Asp. & Th. et Bonsd. nomine A. incana var. 
pubescens; fq: Norrl. s. 6. Tav., ubi describitur nomine A. 
incana var. borealis! ; haud infreqvens: Wainio Tav. or. 

Oa. vide infra. — Kb. st fq: Wainio Kasv. — Kon. 
(fq-fqq): Norrl. On. 1 ) 

Om. forma (vulgatissima) [== ubiqve fq] : Hellstr. — Ok. st 
fq; Wainio Kasv., vide etiam Brenn. Obs. — Kp. st fq: 
Wainio Kasv. 

Ob. [st fq: 0. B. Fries nomine A. barbata]; st fq per 
totum territorium praecipue ad ripas fluminum et fluviorum, ubi 
usqve ad 6-9 m [20 vel 30 pedes] alta evadit: Hjelt & H., J ) Nomine A incana var. borealis Norrl. 
2 ) Nomine A. incana. . Minis incana. 47 

vide etiam Brenn. Obs. — Kuus. st fq: Wainio Kasv.; p ad 
ripas fluminum, sed silvas non efficit: Stjernv. p. 217 -). — 
Kk. st fq: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. st fq, ])rope Vaylanpali in parte boreali 
par. Ylitornio silvam format (cfr 1. c. p. 37): Hjelt & H., vide 
sub Ob.; in silvis frondosis, lucis, abiegnis turfosis st fq, nun- 
qvam autem alneta speciosa constituit: Blom Bidr. l )\ ad lluvios 
alias([ve aqvas locis humidis occultioribus per partem silvaticam 
omnium Lapp. suec. vulgatissime ; per partem subsilvaticam 
parcius occurrit et ibi praecipue locis humidioribus in [= var. 
virescentem] abit, qvod etiam fit in locis inferalpinis per . . . 
Finmarkiam intimam, usqve ad . . . exitum fluminis Tana . . . 
(mox) supra Pinum desistens: Wahlenb. p. 250 et 251 -); fq: 
Fellm. Lapp.' 2 ); fq in Kemijarvi, Sodankyla, Inari et ad Paats- 
joki usqve ad Kongas prope MareJ glaciale: Wainio Not., cfr 
1. c. p. 6 et 30; st fq in ripis glareosis in reg. silv. [Sodan- 
kyla septentr.]: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 39 et 94 2 ); lnari: E. 
Nylander & Gadd! [nomine A. incana in Herb. Mus. Fenn. I 
p. 55]; Utsjoki-Kittila: Ssel. kat.-); in reg. subsilvatica in ripis 
lacuum et fluminum st fq at parce, ad Toivoniemi et flum. 
Jevjejoki frutices 2,5 metra altos vidimus; in reg. subalpina 
usqve ad terminum betulae secundum rivulos, 3—6 dm alta, 
penetrat p — st fq, Hammasuro b. 382, Peldoaivi N 396 3 dm 
alta, Kuarvekods h. 400: Kihlm. Ant. *), spec. p. p. ad formam 
glabram pertinent; in luco ad Tuarpumoaivi ad partem maxi- 
mam frutescens, soli! aria spec, usqve ad 4,5 m: Hult Lappm. 
p. 128 x ), vide etiam 1. c. p. 125; »older hist og her ved Paats- 
joki» [»Pasvigelv»]: Friis p. 129; [fq usqve] ad ostium fluminis 
Tana et Varanger: Blytt p. 406 -), vide infra, cfr etiam Sjogren 
p. 194 \ Th. Fries Resa p. 60 % Th. Fries 1864 p. 47 3 ) et 
Du Chaillu II p. 192 8 ) (qui cop. crescere contendit). — [L. ent. 
reg. subalp. et silv. fq: Lsest.^ nomine A. barbata; ad pedes 
jugorum reg. subsilvaticae: Norrl. Lappm. p. 260 8 ); terminus ] ) Nomine A. incana var. borealis Norrl. 
■) Nomine A. incana. 
s ) Nomine >ah etc 


48 Aci:i Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

septentrionalis omnino idem est ac terminus Populi: Linden in 
Bot. Centralblatt LXI p. 220 1 ) I glabram etiam includens]. 

Lapp. ross. ad Kantalaks adhuc diametrum 17 cm [7 
pollices] habet, deinde minor aUjve minor fit, sed legitur (fq) 
per totum territorium hoc ad lluvios: Fellm. Ind. ] ); usqve ver- 
sus ostium sinus Kolu! et pagum Ponoj (!) p: N. I. Fellm. no- 
mine A, glutinosa \rar. pubescens, cfr 1. c. p. XXXVI et.XLVII 
(vide infra) et Brenn. add., ubi A. incana var. borealis nomi- 
natur, et vide sub A. glutinosam; Porjeguba: Selin!; »weit all- 
gemeiner als die Espe [am Nuotjavr] . . . characteristisch fiir 
die Fluss-und Bachthaler. Sie wild nicht. fiber 7 m hoch und 
wird in den Gebirgsregiojien uicht angetroffen*: Linden Beitr. 
p. L r ) 1 ); Kola: Karsten! nomine A. pubescens; »older» 8 km 
| :: i mill.], infra Kola ad Tuloma: Friis p. 211 '); »unter 69° v k 
n. br. traf ich sie in einer Bucht (Schuretskaja) nahe der Mun- 
dane des Kola Buscns»: Middend. p. 570 1 ); Baschlokovaja guba 
23 km ad septentrionem versus ab oppido Kola: Enwaldl; Ponoj: 
Broth. Kxk. p. 78 nomine Alnus; in interiore parte ex. gr. ad 
superiorem partem fluminis Ponoj: Palmen in Diar. 8, X, 1887 J ) 
(e Dbl. N:o 27tt); »die (Jrauerle kommt sparlich in der unteren 
Waldregion auf Lujauri urt vor und bildet dort im Fichtenwalde 
mannshohe Straucher, am Bache Kietkuaj an der Westseile wnch- 
sen Baume von LO I- cm Diameter. Langs der nordliehen 
Waldgrenze habe ich diesc Art nichl gesehen. Aus Kola wurde 
eine Sektiori von l L5 mm Diam. mitgebracht^ sie zanlt 63 Jahres- 
ringe. Lei Ponoj wird die Erie wie alles Geholz vorzeitig abge- 
I lichen. Im Flussthale bei Tshapoma kommt schon dichl.es 
Erlengebiisch vor; auf frischen BoschuDgen wuchsen bis 6 m 
hohe Baume; an einem mass ich einen Durchmesser von 48 
em; der Slamm war schwach kernfauh: Kihlm. Pfl. p. 223, cfr 
Kihlm. Bericht p. 24, vide etiam Leket. p. 594 1 ). 

Wainio var den EOrste, som hos oss (1878) anvande uamnet var. 
vireacens i (atminstone i d. n.) samma betydelse som var. borealis Norrl. 
I Herb. Mus. Fenn. II p. ."><'» not och i>. 125) sages om f. virescens: f. bore 
alem Norrl. etiam includens*. Hartm. p. 378 for, ehuru sakert oriktigt, t 
borealis siisoin synonviii (ill .1. pubescens / - A. glutinosa X. incana]. Biytl i Nomine .1. incana nut, >al> etc. Almis incana. 49 

p. 405 upptager borealis (= virescens) och glabra sarskildt samt sjiger att 
de >tilh0re de nordlige Egne og Fjeldtrakterne*, hvarfore jag h an fort hans 
uppg. om ntbredningen till varieteten. Se afven om formens betydelse 
Kihlm. Pfl. p. 162 not l ). 

Utbredningen i sodra och i synnerhet s. v. delen af landet maste 
annu anses osakcr; antagligt ar dock att den forekommer, ehnru ej med 
synnerligen stor freqvens. Hvad den nordliga utbredningen angar, upp- 
gifves den sasom r vid Kola (Brer): Bode p. 52 not, hvilket dock ej ofverens" 
stammer med uppg. fran Li. N. I. Fellman sager om denna under namn 
af AIhks: >Detta tradslag, som vid Kolafjorden upphor litet senare an 
barrtraden, observerades af mig iuom bjorkregionen for ofrigt endast i 
Ponojdalen, dar den vaxte i form af en liten buske»: N. I. Fellm. p. XLYII 
not. Redan i Mela PI. upptages den ej blott fran Ponoj, utan afven fran 
Tshapoma och manga stallen mera vesterut; se dock framfor allt Kihlm. 
Pfl. p. 223 har of van. Vilseledande ar uppg. r i vestra delen af landet: 
Brenn. Flor. p. 170. — Afven freqvensen i Mela Kasv. ar knappast riktig. 

Hvad storleken angar, torde denna varietet ej sallan vara storre an 
hufvudarten. Sa har jag fran Oa. Vasa vid vagen till Sandviken! an- 
tecknat ett trad, som ar omkr. 12 m hogt och hvars omkrets vid roten 
ar narinare 93 cm [37 Va turn]. Se f. o. under Lapp. ross. 

Angaende subf. glabrata Brenn. se ofvan p. 43 afvensom Brenn. Obs. Alnus incana f. glabra Blytt. 

Qvamqvam praecipue in Lapponia obvenit, tamen usque 
ad provinctas australes invenitur, sed, quantum sdmus, ra- 
rior est. Varietatis nomine vix est digna. 

R: Mela Kasv. Ill p. 318-319; Lapp. Fenn.: Gurke p. 53. 

Nyl. Milntsala Andersberg: Sselan in dupl.! — Ta. Haus- 
jarvi in ripa amnis ad serratrinam Varunta: Sallan in dupl.! — 
Sa. Villmanstrand Parkkarila in pascuis, frutex parvus 1 m 
altus sterilis!, Lappvesi ad pag. Tiriltl loco uliginoso, frutex 
humilis, sterilis!: Sallan. 

Ok. Sotkamo Laiiso: Brenner!, cfr Brenn. Obs. 

Li. Toivoniemi in ripa flmninis Kaamasjoki circ. 1,8 m!, 
Varangria Naytamo reg. subalpina! ad marginem rivuli: Arrhe- 
nius & Kihlman; Blytt p. 405 vide supra p. 47. — [L. ent. 
tantum in reg. subalp.: feinden in Bot. Centralblatt LXI p. 221.] x ) Under namn af A. incana var. borealis Norrl. 
Impressio facta 22 |, 1901. 50 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

Kk. Koutajarvi: Mela PI.; hogst sannolikt, men maste bekraftas, da, 
sedan dess flere former blifvit sarskilda. — Lt. Upptages harifran Herb. 
Mus. Fenn. II p. 36, hvilket exemplar som afses kanner jag ej. 

Angaende derma form namnes: »F. glabra ar icke nagon sjalfstandig 
form, utan utgores af rotskott, som pa vissa lokaler, vanligen fuktig mark, 
upptrada med mer eller mindre glatta blad; ar alltid steril och lag till 
vaxten. Xar dessa rotskott blifva aldre och tillvaxa i hojden, fa' bladen 
graalens typiska bekladnad och form och buskarna eller traden blifva frukt- 
barande. Sadana glatta rotskott af graalen forekomma troligen ofver hela 
landet. Atminstone har jag patraffat dem flerstades i olika delar af lan- 
det, som jag besokt»: Ssel. ann., jfr Prot. 3, XI, 1900. — Huruvida jamte 
de glatta rotskotten af den vanliga ludna graalen mojligen, sarskildt i 
liappland, afven forekommer en sarskild var. glabra (se Brenner i Prot. 1, 
XII, 1900), maste lemnas till framtida utredning (jfr afven of van under 
var. virescens). 

Alnus ineana f. mierophylla Kihlm. 

Frutices nonnulli in Ostrobottnia kqjanensi lecti. 
Ok. Sotkamo Kukkoharju frutices nonnulli c. 3 m alti: 
N. J. Juselius!, cfr Kihlm. in Diar. 6, X, 1900. Alnus ineana f. pinnatifida Spach. 

Pauca in dioersis partibus Fenniae lecta sunt specimina. 

Rr: Mela Kasv. Ill p. 319; Fenn.: Giirke p. 54. 

Ab. Lojo Gerknas ad uligines [»torfgrafvarne»] unicum 
spec. 1 a 1,8 m [2 a 3 aln] altum in alneto juveni: R. Boldt!, 
cfr Diar. 4, XII, 1886. — Nyl. Sibbo Loparo: Hult comm, 
Brotherus!, G. Sucksdorff! c. pi.!; Thusby ad viam ferratam 1 
km ad septentrionem versus e Jokela: Astr. & H.! — nunc inter- 
mortua teste Arth. Hjelt; Nurmijarvi prope fines par. Thusby: 
0. Engstrom! et E. Hjelt!, cfr Not. XIII p. 456. — Ka. Ad sta- 
tionem Kymmene viae ferratae (apoth. Ahnger): Sael. ann. 

Sa. Puumala: D. Ursin! 1809. — Kl. Ruskiala Pirtin- 
pohja unicum spec, jam caesum, in deusto: Hj. Neiglick & L. 
Lupander ! 

Tb. Keuruu sacell. Multia Halmunlammenmaki acl lacum 
Uittamo: C. W. Regnell!, cfr Norrl. s. 6. Tav. p. 151. 

Om. Ullava: Hellstr., vide infra. Alnus incana. 51 

Annu ett exemplar af denna lusus har jag sett fran Ta. Tavastehus 
i Hults herb., men lokalen ar mahanda ej fullt palitlig. — Se f. o. under 
f. pinnatipartita. 

Samma form (eller nagon mycket narstaende) uppgifver sig Arth. 
Hjelt hafva funnit i Ka. Viborgs soeken 3 km fran Kinderi, hvaraf dock 
endast fanns en ensam buske. — Kb. »lusus inter f. laciniatam et parvifoliam 
r Nurmeksessa Petaisen luona kankaalla*: Wainio Kasv., jfr 1. c. p. XL, 
star val nara denna, men ar dock ej identiskt lika. — Om. Huruvida 
Ullava-formen afser alldeles samma form, som de ofriga, torde bora ut- 
redas. Sannolikt ar det denna uppg. som afses med 10 [i st. f. 14]: Mela 
Kasv. IV p. 313. — Formen forekommer afven odlad t. ex. vid Helsing- 
fors: Kihlm. 

Tillaggas ma att alia ex. i H. M. F. af denna och de tva foljande 
formerna aro sterila, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129. Alnus ineana f. pinnatipartita Norrl. 

Duobus locis Fenniae mediae lecta est, seel nunc, quan- 
tum scimus, paene exstlncta. 

Rr: Mela PL III p. 319. 

Sat. Kumo in ripa: alumn. G. v. Knorring!, cfr Medd. Ill 
p. 194. — Ta. [Asikkala] Urajarvi in colle arido agri Kirila 
humilis 0,6—3 m [2—5 fot]: Norrl. s. 6. Tav., ubi describitur; 
spec, ex Asikkala jam leg. Nikl.!, in Herb. Mus. Fenn. p. 55 
nomine var. pinnatifida, et F. J. E. Siven! 

Atminstone pa den nrsprungliga fyndorten i Asikkala ar denna 
form i det narmaste utrotad: Brenner i Medd. XV p. 199. — Tb. Den af- 
vikande formen fran Multia (Regnell): Norrl. s. 6. Tav. p. 151, jfr Mela 
Kasv. IV p. 313 etc., fores numera till var. pinnatifida. Enl. Xorrlin 1. c. 
ar denna »nagot mindre luden och djupt delad». 

Alnus incana f. bipinnatifida Brenn. 

Unicum specimen in Karelia tectum, nunc caesum. 

R in Fenn. orientali: Brenn. Flor. p. 170, ubi describitur. 

Kl. Palkjarvi, Jero[n]vaara prope Janisjarvi: N. L. Arppe!, 
cfr Diar. 2, X, 1869 nomine f. acuminata; unicum specimen 
hoc loco prope Linnunvaara lectum, sed nunc intermortuum: Hjelt. 

Mela Kasv. Ill p. 319 anvander troligen genom misskrifning namnet 
bipinnatipartita M. Brenn. 52 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Alnus glutinosa X incana *). 

His demum temporibus rite distincta, nonnullis tantum 
plagis annotata, tamen usqve ad 64° 15' aut 64° 20' ad sep- 
tentrionem versus lecta est. Qoamqvam nescio an in maxima 
parte Fenniae australis indaganda, certe rara est semperqve 
pares provenit, cfr Not. XI p. 150 et 455, ubi descriptio. 

Fenn.: Nym. Consp. p. 671; Fenn. exc. max. bor. (et max. 
mer.) nee non Lapp.: Nym. Suppl. p. 282; r: Mela Kasv. Ill 
p. 319, vide etiam Koppen Verbr. II p. 206 et Hjelt Utbr. p. 
148 [15]. 

Ab. Mynamaki Korvansuu!, Jarvenkallio! f. perglutinosaX, 
Harmassuo! (f. perglutinosa) : Cajander, cfr Medd. XXIII p. 50; 
Vihti (p — ) st r ad ripas et alibi ad aqvas: Flinck, spec, e Vihti 
Oravala! — Nyl. Kyrkslatt Koskis: Brenner!, cfr (Diar. 5, X, 
1889) Medd. XVIII p. 190; Helsingfors Kajsaniemi f. perincana: 
Hjelt & Sael. in litt.!, cfr Medd 1. c; nunc exstincta: Sael. ann.; 
Sibbo Skraddarby: Lauren! — Ik. Sakkola prope praedium 
sacellani: Lindberg!, cfr Medd. XXI p. 5 et XXIII p. 50 et 
vide infra. 

Sat. r Karkku Urmia! una arbor f. perglutinosa et plu- 
res ad Jarventaka Kinttula etiam Vesilaks Laukko: Hjelt. — 
Ta. Valkeakoski: 0. Collin!; Kalvola Taljala prope ripam la- 
cus (f. perglutinosa): Borg!; ad ripas lacus Vesijarvi! ex. gr. 
Kaidankarki, Papinsaari etc. plures arbores solitariae majores 
vel minores: Norrl. s. 6. Tav., ubi (p. 150) etiam descriptio; 
haud r Vaaksy, Upila, Hersala: Norrl. ant., vide infra; Korpi- 
lahti ad Peuha et Rappula ad ripam lacus Paijane: Wainio 
Tav. or. — S a. Villmanstrand Palto inter A. glutinosam et 
A. incanarn fere 9 m (30-pedalis) et f. perincana! et f. per- 
glutinosa!, Villmanstrand Parkkarila!: Saelan. — Kl. Ruskiala: 
0. Lonnbohm! — Kol. Vosnessenje (11 arbores), [in vicinitate] 
Derevjannskoj (2 arbores), Jaschezero (3 arbores), Kallionkyla 
(1 arbor), Kalajoki (1 arb.): Cajander & J. I. Lindroth!; etiam 
Latva et Soutujarvi: Caj. A. pubescens Tausch, Norrl., A. spuria Call. Alnus glutinosa X incana. 53 

Oa. rr Vasa ad viam versus Sandviken: Laur. Vaxtl; 
haec arbor circ. 12 m alta ad radicem 30 dm in peripheria: 
Hjelt!, vide etiam infra. — Sb. rr Kuopio Raima! ad ripam 
Honkajalka nonnulli frutices, etiam ad ripam lacus Raimajarvi 
sub Hittulanmaki: Mela, cfr Not. XIII p. 481. — Kb. Pielis- 
jarvi Kolinkyla prope Jeronjarvi: W. Axelson!, cfr Medd. XXV 
p 4(3, — Kon. r Pyhaniemi! in prato humido cum A. incana, 
in Saoneshje Velikaja-guba! ad ripas sinus Onegensis: Norrl. 
On., ubi etiam descriptio, cfr etiam Giinth. p. 51 ; haud procul a 
Sennoguba: Caj. 

Om. r Gamlakarleby! Kakskoivisto! et Mariluoto ad viam 
versus Palma!, spec. 2,5-5,3 m [9—18 ped.] alt.: Hellstr.; Pe- 
derso Sando!, Larsmo »Silfvermoras morgongafva»!: C. W. Fon- 
tell. — Kp. Mustavaara! in abiegno turfoso inter Sjuigarvi et 
Offonanniemi et 12 aut 15 arbores humiles ad et in Niittyoja 
ad meridiem versus a lacu Rukajarvi: Bergroth in litt., (spec. 
e Rukajarvi ad A. incanam var. borealem pertinet). 

Lapp.: Regel Prodr. p. 187. — Lapp. ross. forsvann morr om Ponoj, 
dar det annu fanns nagra sma buskar och visade sig forst anyo vid Kola 
viken»: N. I. Fellm. Lettre p. 501, jfr N. I. Fellm., Regel Mon. p. 103 och 
Trautv. Incr. p. 718. Afser liksoni uppgifterna A. incana var. pubescens 
Ta. st fq: Asp. & Th. och Bonsd. ej denna hybrid, utan A. incana t vire- 
scens. — Att sa ar fallet med uppgifterna fran Lappland framgar redan af 
Norrl. s. 6. Tav. p. 151, och framhalles sarskildt i afseende a Lapp, ross.: 
BrenD. add., liksom exemplaret i N. I. Fellm. exs. N:o 209 fran Kantalaks 
under namn af A. glutinosa v. pubescens hor till namnda varietet, se Norrl. 1. c. 

I afseende a, A. pubescens fraraholls: >Si hanc varietatem A. incanae 
dixeris, haud multum dissentiarv. Fries p. 212. I visa ofverensstammelse 
harmed sammanfor Hartm. p. 378 A. incana var. borealis med A. jmbescens, 
hvarfore denna senare upptages bl. a. fran Torn. Lappm. och Ostfinmarken, 
men detta maste for den som sett hegge formerna i lefvande tillstand, an- 
ses fullkomligt oberattigadt. Se harom bl. a. Norrl. On. p. 168 och Focke 
p. 355. — Nym. Consp. p. 671 synes dock dela Hartmans asigt, da han 
ej blott citerar Fellm. Exs. under \4. pubescens, utan afven tillagger om 
namnda art »Sec. cl. Norrlin (in diar. soc faun. fl. fenn. 1871) arbor borealis 
plerumqve sistit tantum varietatem A. incanaer>, hvilket citat maste anses 
fullkomligt vilseledande. — Harmed vill jag dock ingalunda forneka, att 
de bada formerna stundom hafva ganska stor habituell likhet (se harom 
t. ex. Brenner i Medd. XVIII p. 182). Dylika exemplar fmnas t. ex. fran 
Ta. Hausjarvi ad serratrinam Varunta: Sselan! och Vasa ad viam versus 54 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Sandviken: Lauren & Hjelt!, hvilka af olika personer blifvit bestamda pa 
olika satt (se afven strax nedanfor om ex. fran Sa. och Oa.) 

Angaende hybridens forekomst skrifver Norrlin: » Langs stranderna 
af Vesijarvi [i Ta. Asikkala och Hollola] ej sallsynt vid Vaaksy, Upila, 
Hersala och upptrader i synnerhet pa sistnamnda ort med vaxlande blad- 
form. Forekommer i enstaka individ». 

Giirke p. 52 — 53 upptager 6 olika former af A. glutinosa X incana, 
bland hvilka A. pubcscens Tausch. och A. ambigua Beck. Ingen af dest<a 
upptages fran Finland. I detta sammanhang bor framhallas, att Callier 
pa ett ex., som inlernnats under namnet A. incana fran Oa. Petalaks nara 
Vagviken: Lauren!, tecknat: *A. spuria Call, subsp. Beckii Call, (superincana 
X glutinosa) var. ambigua Beck.! Optime cum originalibus A. ambiguae 
Beck, e loco classico Prater prope Viennam congruit». Afven ett exemplar 
inlemnadt under namn af A. incana f. pedunculata Sa. Villmanstrand Park- 
karila: Spelan! fores af Callier till samma form. — Lindbergs exemplar 
fran Ik. Sakkola kallas A. spuria Call, subsp. Tauschiana Call, och foras 
delvis till v. pubescens Tausch, del vis till var. badensis Lang. (Saval A. 
spuria Call., A. Tauschiana Call, som A. Beckii Call, foras af Giirke p. 52 
sasom synonym till A. glutinosa X incana i sin helhet och icke till nagon 
sarskild form). Corylaceae, 

Corylus avellana L. 

In Fennia maxime austro-occidentali, ut etiam in Isthmo 
karelico satis frequenter vel frequenter et hie illic copiose, 
ceterum in parte australi passim aut rarius obvia. Termi- 
num septentrionalem ad 61° 40' aut paullo supra attingit; 
in orientali autern Fennia vix crescit. 

Till.; Kalm; (ubiqve) et in taeniis et in interiore parte 
Fenniae australis: Kalm Ron p. 32; maxime fq in par. Brando 
et Kumlinge [in Al.]: Gadd Plant, p. 5; in dumetis Finl. inferio- 
ris fq: Prytz cont.; in silvis super terram lapidibus superstru- 
ctam crescentibus per provincias meridionales, Haavisto Birkkala: 
Wirz. PL off. p. 77, cfr Trautv. II p. 33; Fenn. mer.: Nym. 
Consp. p. 663 et Giirke p. 47, vide etiam Led. Ill p. 588, Rein Corylus avellana 55 

p. 75, DC. Prodr. XVI, 2, p. 130, Ign. Geogr. p. 341, Koppen 
Verbr. II p. 164 et 165, Herb. Mus. Fenn. II p. 129, Hult Vedv. 
p. 9—10, Hjelt Utbr. p. 166 [33] cum mappa et Sallm. p. 9. 
Al. fq: Bergstr.; »corylorum ea est in par. Kumblingensi 
nee non in Sottunga copia, ut ex nucibus tributum solvi debent»: 
Tsernstr. p. 63, cfr Tsernstr. I p. 39, Radl. p. 194 et Bergstr. 
p. 4; cop. in tota Alandia praecipue in taeniis, ubi lucos magnos 
laetosqve format: Arrh.; st fq — fq: Bergr., cfr 1. c. p. 19 et 
Medd. XX p. 37; Gadd vide supra. — Ab. fq: Zett. & Br.; 
Tofsala tantum duobus locis: Bergr. p. 19; Pargas (p): Adl.; 
Pargas st fq in devexis siccioribus praecipue solo petroso: Arrh. 
Ann., cfr Elmgr. p. 142; Marttila saltern in saltu [utmark] Rahkio: 
Elmgr. Beskr. p. 180; Sagu minus fq: Cavander p. 14; Bromarf st 
fq: Sand.; [Muurila] (r) st parce in luco ad meridiem versus ab 
Aijala, aliqvanto copiosior ad praediolum Juusla: Renv.; [Pojo] p 
ex. gr. Hasto etc.: A. Nyl.; Pojo Tvarstorp prope Aminne spec, 
numerosa: Ssel. ann.; p: Sel. et Printz; st r enum.: Flinck; Myna- 
maki et Mietois Kallavuori in declivi occidentali montis Isokalla 
coryletum efficiens, etiam obvia ad Uhlu, Saaris, Ritarinmetsa: 
Caj. Kasv.; in vicinitate opp. Nystad: Sod. — Nyl. st fq praeser- 
tim in taeniis: His.!; in taeniis opp. Ekenas [plur. loc. ex. gr.] 
cop. in Hasto: Hayr. Ber.; Kyrkslatt Hvittrask, prope Aava- 
randa: Gadol.; Kyrkslatt Qvarnby, Vohls et Osterby: Brenner in 
Medd. XXIII p. 6; Esbo Punjo— Gumbole plur. loc, Kaitans par- 
cissime, inter Soderskog et templum frutices nonnulli: Kihlm. 
ann., spec, ex Esbo Bodom!; [Nurmijarvi] p, in lucis lapidosis 
humi copiosa aut in betuletis in parte australi p, in parte sep- 
tentrionali r, maximam partem spec, solitaria aut parum majore 
numero [»pienempia pensasryhmia»] hie illic, nuces qvotannis 
copiose leguntur: Stenr.; praecipue ad oram occidentalem et 
australem lacus Nurmijarvi et circa praedium Kytajarvi [= Nurmi- 
jarvi Naas]: 1. c. p. 13; r ad urbem (Esbo): W. Nyl.; Helsinge 
prope templum, Hogbergsbacken (Ilmoni), Nordsjo (Chydenius), 
Nurmijarvi Naas: Sasl. ann.; Helsingfors ad ripam stagni Hoplax: 
Hult herb.; Thusby (st fq): Astr. & H.; Thusby pag. Ylakervo 
praedium Nisila (K. Lindberg): Thesleff in Geogr. F. T. 1893 
p. 95; r Borga Veckjarvi, Karsby (Nikl.), sacell. Borgnas (K. 56 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Nordenskjold), Stromfors Skogby (G. R. Bjorksten): Seel. 0. Nyl ; 
Sibbo, Perno: Rein p. 75. — Ka. Kymmene Munkfisket: Seel. 
0. Nyl., spec, e Munkholm ! ; r cop. in duobus carapis herbidis 
[angsbackar] ad Napinlaks! in par. Raisala, imprimis in uno 
eorum fruticetum [bestand] densum efformans, etiam ad Harskian- 
saari [prope Unnunkoski: 1. c. p. 125], in parte interiore non 
annotata: Linden, cfr 1. c. p. 125 et 128; Blom non comm. — 
Ik. fq, multis locis silvas constituens: Malmb., cfr Fl. Kar.!; [in 
parte septentrionali rr: Meinsh. p. 312; Julkki ad orientem ver- 
sus a Levaschowo et Toxowo: Koppen Verbr. II p. 165]. 

Sat. Birkkala (!), Kyro, Viljakkala: Malmgr.; Raumo: Pa- 
qvalin!; Tyrvaa rr: Warel. p. 18; Tyrvaa Nuupala (P. W. Gallen): 
Moberg Klim. p. 189; secundum' flumen Nokia et lacus Kulo- 
vesi et Rautavesi p _ st fq, ceteroqvin r prope cataractam Kyro, 
Vesilahti Narva: Hjelt, spec, e Birkkala! et Karkku!, cfr etiam 
Rein p. 75, Carls, et Asp; sacell. Viljakkala in Ansomaki ad 
maxime meridionalem partem lac. Kyrosjarvi: Herlin p. 134. 
— Ta. Kangasala Heponiemi (U. Bremer): Abo Tidn. 1886 
N:o 77; Saaksmaki multis locis hie illic: Kihlm., spec, e 
Pohjaniemi!; Saaksmaki Rapola copiose: Seel, ann., vide etiam 
Rosb. Utk. p. 241 et imprimis p. 217, ubi multae indicationes 
[Kalvola] sat cop. prope Niemis: Knabe Fort., cfr Borg p. 438 
Palkane sat cop. in fundis [»egor»] pag. Aimala et praedii 
Kankahainen, sat parce in pascuo consepto pagi Harhala, pauci 
frutices in pascuo consepto prope praedium Kokkola in pago 
Laitikkala: Zidb.; »darpa ar temmelig tillgang i forsamlingen 
[Kulsiala = Tyrvanto], men an mer uti nastgransande Palkane 
socken, hvarest allmogen afven drifver nagon handel med hassel- 
notter»: Palancler p. 7 et 8, cfr Leop. p. 84 not; Tyrvanto Hau- 
kila numerose: Seel, ann.; Tavastia praecipne in par. Hattula: 
Tuneld p. 392; p ex gr. ad praediolum Aulango in jugo Hattel- 
mala etc.: Asp. & Th.; Hauho Bobacka: Moberg Klim. p. 189, 
cfr Herk.; Hausjarvi Varunda: Seel, ann.; Asikkala p: Nikl.I; 
p ex. gr. Uskila sat cop. [»i nagot storre mangd»], Kurhila, 
Lumiala, Reivila etc.: Norrl. s. 6. Tav.; ad pag. Viitaila silvam 
minorem format: 1. c. p. 83-84; aliqvanto majore freqventia 
ad pag. Kutajoki et in summa insula Isosaari in par. Hollola: Corylus avellana. 57 

Norrl. ant.; Hollola pag. Massila: Bucht p. 24 ; Hollola Isosaari, 
Kutajoki et Pyhaniemi, Koskis Laurila: Wainio ann. [p. p. eadem 
loca ac Norrl. ant.]. — Sa. tantum in ins. Hiirskiansaari [in 
par. Ruokolaks]: E.Nyl. Veg. p. 259, cfr Hult et 1. c. p. 133. - 
Kl. in parte meridionali provinciae [= totius Kareliae] usqve 
ad par. Hiitola p: Fl. Kar., spec, ex Hiitola legit Nikl.1, cfr 
Linden, qvi spec, ad Pukinniemi lectum esse indicat; Parikkala 
rr in pag. Innasennurkka, nunc tantum nonnulli frutices 3—4 
m alti: Hann.!, vide ceterum infra. 

Storsta delen af Finl.: Fries, kan ftj anses riktigt om den yilda has- 
Beln. Redan i Oekonomisk beskrifning ofver var svenska bassel, Abo 1759, 
Praes. P. Kalm, utgifven af G. D. Rahse p. 3 franiholls att hasseln ej fin- 
nes vild i Osterbotten. »In Finland auf den Inseln bis 60 Va . . . ange- 
pflanzt aber gedeiht sie bis Wasa»: Scbiib. p. 209, se langre fram. — Ka. 
Jaaski Pelkola (J. Punderus): Moberg Klim. p. 189; upptages till vidare 
undersokning, da arten ej omnamnes harif ran af Linden ; det bor dock f ram- 
hallas, att den upptages fran Jaaski: Rein p. 75. — Ta. Zidback namner 
yttennera: »Hasselnotterna na bar i Palkane mognad under gynnsamma ar. 
Enl. Mag. I. Eurens uppgift skulle hassel forekomma annu i det nagot 
nordligare belagna Kaugasala nagonstades i trakten mellan kyrkan och 
Kuukajarvi sjo i Messuby socken. Tills vidare har det dock ej lyckats 
mig att erhalla bekraftelse pa uppgiften>: Zidb. »Pa Saaris egendom [i Saha- 
lahtij fanns en planterad aldre basselbuske, som pastods hafva blifvit tagen 
fran en narbelagen skog; i vestra delen af Palkane finnes hasseln men mest 
i spridda exemplar*: Leop. p. 84 not.; i texten 1. c. sages, att den [i sjalEva 
omradet] »saknaa formodligen alldeles*. — Sa. Mikkeli: Mela herb, (ej 
tagen af Mela sjalf). Enl. uppg. torde den finnas Va km fran Rautakyla, 
men trol. forvildad. — Kl. afven namnet var i Palkjarvi obekant for in- 
vanarene: Hjelt Ant. p. 24. — Kol. »forekommer enl. invanarenas uppg. 
pa nagra stallen vid Svir floden»: Sahib. Bidr. och Dagb., men Elf v. sager 
»nec a me nee ab incolis, qvos qvaesivi, visa». Norrl. On. p. 27 not fram- 
haller i motsats mot Kessler med bestamdhet, att hasseln ej forekommer 
i Kon., hvaremot han antager, att den »antraffas forst i mellersta och 
sodra delarne af Olonetz Karelen>, men afven detta synes osakert. 

Fran angransande delar af Ryssland ma foljande uppgifter fram- 
hallas: har sin nordgrans vid sista stationen (Tschornaja) fore Novaja Ladoga: 
Schrenk Reise I p. 4 och II p. 441-442, jfr Middend. p. 578; Gouv. Wo- 
logda »wild nur im Bezirk Grjasowetz auf dem Berge Schujsckaja, sonst 
in Garten gepflanzt»: Ivanitzky p. 474. Bode p. 64 drager dess grans fran 
Petersburg at ESE. I detta sammanhang ma papekas, att dess grans 
pa kartan i Berg Verbr. p. 128 till storre delen ar oriktig. Koppen Verbr. 
II p. 164 rattar Bergs uppgifter, men angifver sjalf nordgransen nagot for 58 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

mycket at soder. Det bor namligen rnot Bode och Koppen framhallas, att 
i Finland basseln ofverallt gar hogre an eken. I afseende a den storlek hasseln kan uppna kanner jag inga andra 
uppg. an att i Al. Kumlinge Hamno i Bjorko by flnnas flere exemplar 
med tradartad, fastan lag stam, vaxandci en stenig, torr backsluttning. 
Den tjockaste af dessa stammar matte i omkrets 103 cm, men ingen af 
dem var hogre an ett par tre m: Bergr. p. 19, jfr Bergroth Finska tradj. 
Geogr. F. T. 1893 p. 195. I bot. tradgarden i Helsingfors ar den tjockaste 
stammen 14 cm i diam.: Kihlm. Ale. Ill p. 96 och Mela Kasv. Ill p. 312 
uppgifva dess hojd till 3—6 m. 

Icke blott pa Aland utan t. o. m. nara hasselns nordgrans samlas 
dess notter atminstone i nagon man. Sa namnes i afseende a hasselskogen i 
Ta. Asikkala Wiitaila: »Anianpelto marknad forsags fordom harifran med 
mindre partier hasselnotter»: Norrl. s. o. Tav. p. 84. Fran Kl. Parikkala 
uppgifves: sViela pari, kolmekymmenta vuotta sitten oli pahkinapuita ollut 
mainitussa kylassa [Inna^ennurkassa] runsaasti, koska sielta joka vuosi oli 
kuljetettu isot joukot pahkinoita kaupaksi*: Hann. — I sammanhang har- 
med ma namnas, att notter Iran Kyrkslatt torgforas i Helsingfors: Kihlm.; 
likasa fran Kimito skargard: S£el. ann. Hasseln odlas litet i Finland och da uteslutande som prydnads- 
buske (se Elfv. Ant, p. 64). Har angifves den nordligaste punkten for dess 
odling till Om. Nykarleby, jfr Hjelt Utbr. p. 166 [33]. Emellertid upp- 
gifves den sasom odlad i Ob. Uleaborg: Lei v., och Acerbi p. 152 omtalar 
densamma sasom blommande, men ej fruktbarande, i Of vertornea vid Kukko 
(pa svenska sidan). (Denna sistnamnda uppgift behofver mahanda bekraf- 
tas). — Redan i Oa. Wasa bar den endast enstaka ar frukt: Hasselbl., se 
afven Wasabladet for d. 1 sept 1883, dar det framhalles : »hasselnotter, vuxna 
i Wasa, torde ej hora till det alldagliga», men att en hasselbuske i en trad- 
gard harstades denna sommar burit notter, »aterstar att se om de afven 
hinna mogna». Planterad i skogsparken vid seminariet i Nykarleby har 
den blommat, men » endast undantagsvis satt frukt >: Elfv. Ant. p. 64. 
I Kuopio ar den fullt hardiir 4 m hog rKihlm.): 1. c. Utom de nu anforda 
uppgifterna erinrar jag mig i den botaniska litteraturen uppg. om dess 
odling endast hos Leop. p. 84 (se ofvan under Ta.) och Stenr. p. 16. — 
Den rodbladiga varietet, hvilken omtalas sasom odlad: Elfv. Ant. p. 64, 
torde knappt hora till Corylus avdlana. 

Sasom fossil ar hasseln tagen i [Nyl. Inga Stormora] Rabergsmosse, 

Ik.] Vernitsa afvensom i [Ik. Valkjarvi] Pahkinamaki i Suontakadalen: 
G. And. p. 101. De fossila liksom de lefvande notter, som Andersson in- 

samlat i Finland, synas ofvervagande tillhora den runda formen (f. silvestris Corylus avellana. 59 

Hort.). Vid Vernitsa ha notter, hvilka kunna raknas till den langa formen 
(f. oblonga), iakttagits: G. And. 1. c, se afven om forekomsten vid Vernitsa 
And. & Bergh. p. 27, Herl. Vaxtp. I p. 6, 7, 8. — Vidare uppgifves <len 
fran [Sat. Ikalis] Parkanojoki: Herlin p. 167, jfr 1. c. p. 171 [upptages ej 
af G. And. 1. c.]. I sammanhang harmed markes folj. uppg. om haeseln: 
»Invandrade under (slutet af) Ancylustiden, men har knappast nagonsin 
egt mera betydande andel i skogens sammansattning»: Sallm. p. 9. 

Cappinus Betulus L. 

In Fennia maxime australi raro ant rarissime colitur. 

Ab. Pojo Fiskars odlade exemplar med en diam. af anda till 22,4 
cm: Saslan i Medd. XV p. 191; fruktbarande exemplar fran Fiskars finnas 
i Universitetets herbarium: Elf v. Ant. p. 64, jfr afven E. L. v. Julin i 
Forstf. Prot. 1891 p. 223. — Nyl. Helsingfors Sinebrychoffs tradgard nagra 
exemplar: Finland 1885 N:o 84 A.; en blommande qvist fran samma stalle 
forevisas af Brenner (Prot. 13, V, 1890): Medd. XVIII p. 219, jfr afven 
Ale. Ill p. 96 ; detta trad skall numera vara utganget, daremot finnes den 
odlad i Lappviks park vid Helsingfors och i Borga vid Storkroksnas : Sa?l. 
aim.; Helsingfors Tholo mindre trad, i botaniska tradgarden i Helsingfors 
endast buskformig: Kihlm. Cupuliferae, 

Fagus silvatica L. 

Xe culta qridem in Fennia bene persistit. 

Al. »vid Jomala prestgard planterad] med framgang» : Bergstr. ]>. 
132, men utgangen atminstone ar 1877: Sael. ami.; redan Pad), p. 236 
framholl att den icke vaxer pa Aland — Ab. [Pojo] Brodtorp en buske 
af 1,8 m [6 fots] hojd, [Karis] Svarta en bokbuske ungefar 20 ar, hojden 
nagot ofver 2 m, hufvudstammens omkrets ungefar 15 cm (F. Linder): 
Elf v. i Medd. XIX p. 28. — Nyl. [Inga] Fagervik nagra buskar (Hisinger), 
Mantsala Frugard (60° 33') en bokbuske pa skyddad plats 80-100 ar gam- 
mal, af 1,26 m hojd och 1,8 m tvarmatt mellan de yttersta grenspetsarna, 
stammens diameter pa 5 cm hojd ofver jordytan ar 7,5 cm (E. Xorden- 
skjold): Elfving i Medd. XIX p. 28, dar narmare uppg. lemnas, jfr Elf v. 
Ant. p. 64 och Ale. Ill p. 95. Boken odlades pa Frugard redan 1808: 
Elfving i Medd. XXV p. 11 och 12. — Oa. >Bei Wasa in Finnland wird 
die Buche nur strauchartig*: Schiib. p. 213; men atminstone pa senare 
tider finnas med sakerhet inga plantera<le bokar darstades. GO Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

Tillaggas ma att bade pa Evo [i Ta.] och a Fiskars [i Ab. Pojo] 
hafva bokplantorna frusit under pafoljande vinter: Forstf. Prot. 1891 p. 
222 o. 223. 

Fag-us silvatiea var. purpurea Ait. 

Raro in Fennia australi colitur. 

»Vida hardigare [an hufvudformen] ar blodboken. I botaniska trad- 
garden i Helsingfors fmnas sedan tio ar tillbaka tva mindre trad. Pa 
Fagervik sta tva inemot 6 m hoga trad, af hvilka det ena 1890 blommade, 
utan att dock satta frukt [se langre fram], och afven pa andra stallen i 
Finland trifves blodboken atminstone behjalpligen»: Elfving i Medd. XIX 
p. 28, jfr G. Niklander i Forstf. Prot. 1891 p. 216 och Ale. Ill p. 95. — 
Nyl. Sselan meddelade att han pa Fagervik ar 1894 varit i tillfalle att se 
ett exemplar af den rodbladiga boken [enl. uppg. af Hisinger afses F. sil- 
vatiea var. purpurea: S?el. ann.] med mogna frukter: Medd. XXII p. 52. 
I Sinebrychoffs tradgard vid Helsingfors finnes ett trad af narmare 6 m 
hojd: Ssel. ann. Traden i botaniska tradgarden i Helsingfors [se ofvan] 
hafva burit utvecklade (grobara?) frukter: Kihlm. Fagus ferruginea Ait. 

Rarissime in Fennia maxime australi colitur. 

Nyl. Inga Fagervik har satt grobara fron (Hisinger): Elfv. Ant. p. 64. Qvercus pedunculata Ehrh. 4 ) 

In Fennia maxime austro- occidental!, ut eti am in parte 
maxime austro-orientali Fenniae sensu strictiore imprimis in 
maritimis passim obvia, sed rarius silvas parvas constituit, 
in reliqva Fennia australi raro aut rarissime invenitur. Ad 
septentrionem versus in parte occidental! saltern 60° 39', sed 
forsitan 60° 48', in parte oriental! 60° 44' attingit, qvamqvam 
una vel duae arbores solitariae, sua sponte natae, ad 
61° 5' visae sunt. In Fennia oriental! spontanea saltern om- 
nino deest. Ceterum in Fennia, imprimis australi, hie illic 
colitur. 

Till.; Kalm; »vaxer nog i fmska skargarden inat botniska 
viken . . . i norr dock icke ofver 61° ... i Finland ar eken x ) Qvercus Robur L. Qvercus pedunculata. 61 

ett skargardstrad (och vaxer icke langre upp i fasta landet an 
tva mil fran hafvet)»: Gadd Underr. p. 2, jfr 1. c. p. 25; st fq 
in taeniis: Hell. p. 17; in oris maritimis Finl. austr. st fq: Prytz 
cont.; »in Finnland . . . giebt es noch Eichen in ziemlicher 
Menge»: Zigra II p. 14; in statione sua maxime boreali in pa- 
roecia Kalvola h. e. supra 61° lat. spontanea erit. Culta vero 
Vasae adhuc crescit: W. Nyl. Distr.; Fenn. mer.: Nym. Consp. 
p. 660 et Giirke p. 55 nomine Qv. Robur, vide etiam Historisch- 
politische und geographische Beschreibung des Konigreichs Schwe- 
den [P. I. Franckfurt und Leipzig 1708] P. II p. 127, Led. Ill 
p. 591, Rein p. 75, DC. Prodr. XVI, 2, p. 4 nomine Qv. Robur 
I pedunculata a vulgaris, Ign. Geogr. p. 339 et 340, Koppen 
Verbr. II p. 81-84, Hjelt Utbr. p. 151 [18-19] cum mappa, 
Sallm. p. 2 et 7 etc. 

Al. p: Bergstr.; freqventior in parte occidentali qvam in 
orientali Alandiae: Bergstr. p. 6; plur. loc. Nafversholmen, Basto 
etc.: Bergstr. Beskr.; spec, e Basto leg. 0. Hoffstrom & P. F. 
Molander!; Bergo Skarpnato: Ssel. ann.; Geta Bolstaholm, Fin- 
strom Grelsby, Jomala Mockelo, Lemland »Flaka holmen»: Arrh. 
& K., spec, e Finstrom Bergo!; Foglo Juddo fq sed raro humi- 
les silvas constituens, Sottunga una arbor in parte orientali, Kokar 
Ido testibus incolis: Arrh.; Hammarland Appelo [vide infra], 
Geta Isakso nonnullae quercus infra montem proximum ad lo- 
cum, ubi Prunus spinosa provenit: Ch. E. Boldt; p: Bergr.; 
per totum territoriam [etiam ad Ab. referendum] per partem 
maximam paucae arbores aut spec, solitaria: Bergr. p. 18; Brando 
Redarskar paucae arbores, Kumlinge Visings nonnullae arbores, 
Staksvik una arbor (descriptio), cop. in insula Snacko ad occi- 
dentem versus a » Kumlinge landet»: Bergr. p. 19. — Ab. (»fq»): 
Zett. & Br., vide infra et cfr 1. c. p. 4; Runsala (!) copiose: 
Ann. ad Till, et Nikl.1, cfr etiam Berg p. 4 et 5 et infra; Abo 
Raunistula Vatti frutices et Piikkis in praedio sacellani 3 km 
ab ipso praedio arbor major (Herlin): G. 0. Timgren in litt.; 
Luonnonmaa in par. Nadendal est sat dives quercuum, qvae in 
silvis frondosis, in collibus lapidosis et in rimis montium inve- 
niuntur: Hult in Geogr. F. T. 1892 p. 243; Pargas p: Adl.; Pargas 
non freqvens, sed tamen multis locis ex. gr. circa Muddais, 62 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

Qvidja, Haggais, Sysilax, Kapellstrand etc.: Elmgr. p. 142; Pargas 
st f q — p in devexis pratisqve, praecipue solo petroso, plur. loc. 
copiosissime ex. gr. in ins. Lenholm ad Lofsdal, etiam ad Lassor, 
Kuppiholm, Gunnarsnas, Skrafso, Attu etc.: Arrh. Ann., vide 
etiam Medd. XIII p. 241; Nagu: A. G. H.!; Sagu .r: Cavander 
p. 14; antea ibidem forsitan freqventior: Cavander p. 17; Meri- 
masku (!) cop. et silvam efficiens: Bergroth comm.; Merimasku 
Lukkarais Kaitasaari 37 qvercus, Nousis Nynas Oriluoto 6 locis, 
Nynas praed. Lempi 2 locis: E. T. Sallmen comm.; Mietois Saa- 
ris praediolum Niskala 2 arbores majores et nonnullae minores 
ad ostium amnis Laajoki (Hj. 0. Garpelan): G. 0. Timgren 
comm.; Mynamaki et Mietois tantum in parte maxime australi, 
maxirae ad septentrionem versus prope Nuuskala: Caj. Kasv.; 
Tofsala Teersalo: Hollm.; Tofsala, ubi freqventior est qvam 
in cetera ditione [pars orientalis prov. Al. et occidentalis prov. 
Ab.j, cop. in insula Raumaharju ad orientem versus a templo 
[descriptio arborum] etiam in insula vicina Villuoto arbores 
pares inveniri dicuntur, etiam cop. ad septentrionem versus a 
praedio sacerdotis Ketarsalmi versus, minore copia in Mussalo, 
ad Vuorenpaa et Hannula, par. Gustafs pauca specimina nonnullis 
locis in vicinitate templi [»syclostra delen af kyrklandeb] et 
Lyporto, Inio in insula Jumo circ. duodecim arbores: Bergr. p. 
18—19; Halikko Wairakka [certe Waisakko in praedio Vuoren- 
taka contra Vuohensaari] : Nikl.!; Halikko ad septentrionem ver- 
sus a templo quercus humiles repentes (Herlin), Uskela Karlberg 
(E. T. Sallmen): G. 0. Timgren in litt.; Kimito Soderlangvik sil- 
vam formans: Hult comm.; Kimito Viksgard silva qvercina 
12,5-15 ha [25 a 30 tunnlands vidd] (A. T.): Hbl. 1893 N:o 
193 p. 3; Tenala pag. Finby Post duae arbores caesae (e 
»skogsrevisionsprotokoll»): G. 0. Timgren in litt.; [Pojo] in in- 
sula Gullon tantum superstes: A. Nyl.; Pojo in insulis ad 
Ekeniis, par. Lojo in insulis in lacu Lojo sjo: His.; Karis- 
lojo Pipola 4 km a templo 3 arbores magnae et multae plan- 
tae minores (Forstkond. Ekstrom: G. 0. Timgren in litt.; pro- 
montorium Karkali, Isosaari et Jalansaari: Sel.; Storlojo enum. 
jam a J. Heinricio 1766: Geogr. F. T. 1895 p. 185; Lojo Kai- 
jola, Outamo et Paloniemi: Ch. E. Boldt in litt.; Vihti r in jugo Qvercus pedunculata. 63 

arenario prope pag. Lahtis: Printz; Vihti Haapkyla Alilampi 
»kvarntorp» arbor unica major: Flinck, vide etiam infra. — 
Nyl. in taeniis par. Inga ex. gr. ad Elgsjo!, ad Fagervik in 
Stor-Bonas: His.; in taeniis opp. Ekeniis cop. in Hasto, non- 
nullae qvercus spontaneae in Buso: Hayr. Ber.; Kyrkslatt Qvarnby 
inter Mustjarvi et Stortrask, Vohls ad basim montis Smedjeberget 
et praecipue Osterby in promontorio, in lacu Humaljarvi pro- 
minente, Brunknasudden et deni.qve in Hooxholmen et Gran- 
holmen ad Sperringssundet et Rilaxholmen : Brenner in Medd. 
XXIII p. 6 et 7, spec, e Kyrkslatt vidi in herb. Wainio; Esbo: 
W. Nyl.!; Esbo Kaitans arbor vetusta et plantae novellae 
principio culta: Kihlm. ann.; Esbo inter Bodtrask et Grund- 
trask complures arbores: Kihlm.; in Tavastby nonnullae arbores : 
W. Nyl. p. 70, cfr 1. c. p. 213; »Helsinge kyrkoby, Hogbergs- 
backen» (Ilmoni), Nordsjo Tomtbacken (J. Chydenius): Sael. ann.; 
r Borga in Ekudden in »Stensbohle fjarden» prominente, Krako 
et Virvik: Ssel. 0. Nyl., cfr 1. c. p. 17. — Ka. rr Sakjarvi (!) 
Ristiniemi! arbores magnae altissimae et usqve ad 0,6 m [2 fot] 
in diametro: Blom; e Ristiniemi jam in mappa qvam 1770 fecit 
Torne commemoratur, Sakjarvi Merioisniemi forsitan culta (Krook 
1770 in mappa), ex Haka [prope Viborg] jam E. Bergstrom 1696 
in mappa comra.: Thesl. p. 10; apucl Thesl. p. 22-34 enumera- 
tur haec arbor ex 40—50 locis, inter qvos etiam nonnulla qver- 
ceta minora, vide etiam mappam ejusdem; maxime ad septen- 
trionem versus in insula Tammisaari [prope Viborg extra Herttu- 
ala] (60° 44' a 45'): 1. c. p. 34, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 129; 
Virolahti Rapasaari ad Hailila arbor unica vetusta, humilis, fru- 
tescens, florifera: Sselan!; Malmb. vide sub Ik. — Ik. plur. loc. 
ad oram maritimam in Nykyrka ex. gr. in Tammikko, in Koi- 
visto Vasikkasaari ! cop. et procera: E. Nyl. Ber., cfr Fl. Kar. 
p. 191 et Malmb.; in par. Kivennapa! hie illic, in taeniis par. 
Kakki sat cop.: Malmb., cfr 1. c. p. 304-305; [Dubki], Kiven- 
napa 7 locis, Kuolemajarvi Tamminiemi, Koivisto Vasikkasaari 
et Soukansaari ad pag. Soukka, Kakki plur. loc. circa Luuri: 
Thesl. p. 16-27, qvem 1. inspicias; Kuolemajarvi Taatila, Kiven- 
napa Rasala et Voipiala: Lindberg comm.; Kuolemajarvi Tammi- 
niemi: Thesl. Dynb. p. 68, qvem 1. inspicias; Raivola 1843 arbor 64 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

ma^is qvam 200 annos (Greschner): Koppen Verbr. II p. 84; 
haec arbor nunc caesa: Thesl. p. 19; [»fehlt od. ist nur sehr 
solum im Nordgebietc, selbst angepflanzte sind oft etwas kiimmer- 
lich»: Meinsh. p. ?A2; Bjeloostrow ant Valkiasaari et Toxowo 
frutescetis, Jelochowo ad oram australem lac. Ladoga (Schmal- 
hausen): Koppen Verbr. II p. 86]. 

Ta. una arbor in par. Kalvola circ. 61° 5' lat. et 41° 50' 
lon^.: Asp. & Th. p. 34; »exemplaret, som vaxte bland lindar 
pa en mycket humusrik jordman, var omkring 12 m [40 fot] 
hogt med 22,5 cms [9 turns] omkrets vid basen och uppskatta- 
des till on alder af 60 a 70 ar» (Ssolan, som jamte J. E. Furu- 
hjolm konstaterade uppg.): Not. XI p. 465; haec arbor in Kal- 
vola circ. 1 km ad meridiem versus e Kankaanpiia: Kihlman!; 
Kalvola Kangais [non Karkais] : Knabe Fort, [num omnino spont.?], 
cfr Thesl. p. 4 et vide infra. 

»Ultimam Qvercum vi«li . . . nee redibat in conspectum, nisi post- 
qvam, e regione, Bioerneburgum Finlandiae pervenb: Fl. Lapp. Proleg. 
§ 30; »iri Finlandia vix ultra BjOrneborg reperitur»: Linne Arboret. p. 22; 
»adscendit in Finlandia ad Bjorneborg usqve»: Wahlenb. Fl. Suec. p. XXXIV 
not. »In insulis eirea Aboam et ad litus provineiarum prope urbem ja- 
centium, dein ad oras sinus bottnici. Hinc inde ad Arctopolin usqve»: 
Wirz. PI. off. p. 77 o. 78. Hvad forekomston vid Bjorneborg angar, fram- 
halles redan af Kalm: »skal man ej vara capable, at . . . wid Bjorneborg 
och an nagot battre neder finna nagon enda Ek, som naturen sjelf plan- 
terat», utan att ekskogar mota blott i Alands, Abo och Nylands skargar" 
dar: Nagra anmarkningar rorandc QOdvandigheten af Fkwkogarnas battre 
vard och ans i Finland p. 7 af N. Crusell, praes. Kalm, Abo 1757, se 
afven langre fram och jfr Thesl. p. 6. Pa de ofvannamnda oriktiga uppg- 
grunda sig antagligen Bjorncborg: Rein p. 75 och Middend. p. 575, jfr 
Schtib. p. 203, afvensom flere citat t. ex. Trautv. II p. 28, Koppen Verbr. 
II p. 81 afvensom storsta delen af Finl.: Fries. Annu Drude i Berghaus 
Atlas (1886) uppdrager ekens grans i Finland fran Bjorneborgstrakten mot 
ESE, sa att den sklir Viborgska viken ungefar vid Kakki och sedan 
g4r mot Petersburg, jfr afven Kusnezow i Engler Bot. Jahrb. 1900 p. 222; 
Berg daremot upptager pa sin karta dess grans i vestra Finland tamligen 
riktigt, men bortlemnar Ik., jfr Berg Verbr. ]>. 123; se harom den full- 
standiga framstallningen hos Thesl. p. 0-7. — Ab. Zett. & Branders uppg. 
tonic egentligcu afae Bunsala och aagra fa narbelagna stallen, ty for <"»frigt 
saknas afven i sodra delen af denna provins eken lnangenstades, sa t. ex. 
Bages: St. Martens socken ej vild: Elmgr. Beskr. ]>. 180; likasa ej vild i 
Muurila: Renv. p. 12. Tillaggas ma att det uppgifves, att eken ursprung- Qvercus pedunculata. 65 

ligen vore planterad pa Runsala, ehuru aumera fullt vild: Berg p. 4. Del bflr 
dock markas, att redan i Tuneld ed. I, Stockholm 17-11. uppgifves: >Runsaln 
uar till Omooghel ... Ekskog*: I. c. p. 336, hvarfCre Bergs uppgifl EOrefaller 
mig osftker. Vid Kulho klint i St. Karins omnftmnes ekskog af Gadol. — 
I afseende 8 ftirekomsten langre bori fran Ibo oiarkes, att den bildar sma 
lundar pa Teersalo i TOfsala i sodra andan af On, och appgea af C. G. 
Wivolin hafva ftirekommil pa Tammio <"> under Wohdensaari vid Nystad, 
ehuru den aumera ej torde annas dar; hOgal aannolikl ar daremot, att den 
limit's pa Salmis aateri nagol atfder om Nyatad 60° 48' fenl. egarens uppg.): 
Hollm., jfr Serb. Mua. Penn. II p. L29 m. fl. dppgif ten fran Nystad ansag 
jag 1889 E6r fullt aaker; sedermera bar dock etl atorl antal uppgifter 
om eken Influtit, hvarvid de sarskilda Cyndorterna i allmanhel ligga hvar 
andra uelt aara, under dot denna ar uog isolerad, hvarfOre jag aumera 
anaer att don behOfver yttermera bekraftas. — Ylane Ptfytya kapell »TJuden 
ja Vanhan-Kartanon valilla jokivarrella* (skogvaktar .1. Kallio): Blomqvisl 
i bref; atskilliga omst&ndigheter goradel sannolikt, att eken har varit plaq- 
terad < »<• 1 1 icke vild aom skogvaktaren uppgifvit; emellertid rekommende 
ras uppgiften till nftrmare undersOkning; enl. bref at' Kallio iir st&Ilet be- 
lagel 1 km fran Ylane kyrka och 3 fran Kaena (?) gard. Likaledes upp 
gifves af Kallio. att en ok 1878 blifvil hu^Mi i Lundo i Loukunaia by. - 
1 afseende a t'orekonisten i Viliti nannies: Nation gang torde iifven ek- 
telningar patrftffata p8 Lojo-asen invid Lahtis by [: Printz, Be of van p. 62], 
men dessa hafva da antagligon uppkommit af ollon, livilka ditfOrts genom 
notskrikor fran de narbolagna tradgardarna pfi llaitis <>eh Ojakkala ; dessa 
[telningar] hafva dock alltid borttagita och utplanterats pag&rdarna: Flinck 
i inl. - Opptages fran Karislojo Talmas: Hjelt Utbr. p. LSI [8], p§ grund 
af dot fynd af en subfossil ekstam, aom omnamnes Medd. XVIII p. 155; 
enligl benaget meddelande af Oh. E. Boldt finnes den dock icke lefvande 
darstades. — Nyl. >Pa Ekar liar i forra tider ej varit brist. 1 slutel af 
L740:tale1 Panne, vester om Helsingfors, on vidstrackt Skog, blandad med 
tlere tusende unga vaxande Ekar; men da donna trakt blef anvand til 
Kolande r«»i- Sweaborgs Fastnings-byggnad, kommo ock Ekarae at med 
tagas; sa all nn linnes diir ej annat, iin af rotter ntslagna unga Ekar 
(oiverate Nordencreutz'a A.nm&rkn.): Tuneld p. 429, jfr Tuneld ed. 1, Stock 
holm 1711, p. 328 329 och Tuneld o<\. V, Stockholm 177;;. P. Ill p. 149. 
dar det uppgifves att mui ar allenast, i orterna niirmst in til Finska Hat's 
viken, tilg&ng deraf: Ryssarna gjorde, under fOrra kriget, . . . pfi Ekeskogen 
. . . Btor skada». — Thusby »ej vild endast fOrvildad>: Astr. & H. — Ka 
Uppgafa fOrekomma vid Mustasuo uftra Ala-Urpala [i Virolahti]: Blom. 
Enligl uppg. at' (i. (>. Timgren senare EOrgftfves eftersOkt darstades; ma- 
handa aedhuggen. Ka. och Ik. Da" de aldre uppgifterna t. ex. hos Storck, 
Friccius, Knorr. etc. fullstandigt upptagaa hos Thesl. i>. 10—11, far jag i 
afseende a dessa hanvisa till sistn&mnda arbete. 

Sat. »et1 enda trad i Sodermarks by i Norrmarka kapell >: Malmgr.; 

Impressio facta '| 2 1901. 5 66 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

tradet i Norrmark planteradt: Ale. och Ale. Ill p. 96. Emellertid upp- 

gifver Hult: n Norrmark (61° 34') nara Bjorneborg gar dess grans ater fram 

till hafvet* och raknar eken pa grund daraf till Satakuntas flora: Hult 

Vedv. p. 10. Detta ar sakert alldeles vilseledaude. Koylio [Kjulo]: [elev] 

E. Cedercreutz!, men tradet ar troligtvis planteradt. Birkkala Nokia: Carlss. 

p. 201, troligtvis planteradt, atminstone har jag ej sett den forekomma 

annorlunda i denna trakt. Se f. 6. of van p. 64. — Ta. Angaende fore- 

komsten i Kalvola namnes : >Pa Kangais egendom visades mig en ek, 

som sades vara vildt vaxande. Exemplaret, som befann sig pa en enslig 

skogbekladd udde i Kalvola trask, hade en val utvecklad stam och upp- 

nadde med sin krona en hojd af 2 V2— 3 m>: Knabe Fort. Mahanda vore 

narmare utredning annu af noden. Med anledning af en uppg. af Hj. 

Sundel, publicerad t. ex. i Herb. Mus. Fenn. II p. 129 och Hjelt Utbr. p. 19, 

att den vid Kankaanpaa (se ofvan p. 64) forekommande eken blifvit ned- 

huggen, skrifves senare: »Tammi Kalvolassa kasvoi viela 1896 ja kasvaa 

varmaan vielakin, en kasita, mista ilmoitus sen kaatamisesta on. Tarkoi- 

tan tammen Kontuniemella Kankaanpaan lahella, joka minusta nahden on 

taysin > villi » . • •• Toisesta tammesta en ole kuullut mitaan»: Borg i 

bref 18, I, 1900. — Sa. »Eras luotettava mies on minulle ilmoittanut etta 

Saamingissa lahella Savonlinnaa, Hannulan pellon maalla, kasvaa paria 

korttelia paksu istuttamatoin tammi; luultavasti on niita ennen siella 

ollut useampiakin> A. Ahlqvist, Kalevalan Karjalaisuus, Helsingissa 1887, 

p. 130 not. Uppgiften torde behofva bekraftas; Thesl. p. 57 antager att 

eken mojl. varit planterad; tillaggas ma att af Ahlqvist pa anfordt stalle 

uppraknas manga ortsnamn, dar artens finska namn ingar. — Kol. »frutices 

humiliores Qvercus, forsan satae, spontaneas in gubernio Olonetz crescere, 

rumor incedit>: Fl. Samoj. p. 11. Sasom framgar af sjalfva uppgiften, ar 

den hogst osaker, hvarjamte det ar tvifvelaktigt om den hanfor sig till 

Finlands naturalhistoriska omrade. Fran guvernementet Vologda uppgifver 

Ivanitzky p. 474: »In Garten, nie wild». 

Oa. jForekommer afven i Vora. socken pa Holms hemman af Kokio 
by och i Vasa enligt R. Estlander*: Malmgr. Att dessa trad ej kunna 
anses vildvaxande, torde knappt vara tvifvel underkastadt (se langre fram 
ang. planterade trad). 

Ett storre antal uppgifter inga Moberg Klim. p. 188-189; da det 
likval icke framgar om traden varit vilda eller odlade, maste de har forbigas. Sasom framgar af ofvanstaende (se isynnerhet under Ab. och Nyl.) 
forekom eken tidigare dels i storre mangd, dels hogre mot norden an hvad 
nu ar fallet. Att detta afven eger rum i Ryssland framhalles Koppen Verbr. 
II p. 97—106, likasa sager Klinge p. 509: »friiher zahlreicher*. Da, hos 
Thesl. p. 43-90 finnes en fullstandig framstallning om hithorande forhal- 
landen, far jag hanvisa till denna. Tillaggas bor dock, att eken redan un- Qvercus pedunculate. 67 

der litoHna-iiden haft sitt maximum af spridning, se harom G. Andersson 
i Naturen 189£ p. 115, hvarjamte Andersson uttryckligen framhaller, >att 
detta numera i vaxtfysiognomiskt afseende . . . sa foga framtradande trad- 
slag ... en gang varit i stor omfattning skogbildande inom landets syd- 
vestligaste delar>: G. And. p. 150, jfr Sern. p. 579. 

Sasom fossil ar eken hittills funnen >vid [Ab. Karis Molneby] Anta, 
Nyl. Inga Stormora] Raberg, [Ab. Lojo Vejans] Stormossen, [Nyl. Inga 
Kalkulla] Stubbangen. Norr om dess nuvarande utbredningsomrade ar 
sadan ved enligt W. Ramsay iakttagen inom litorinaleran i Kumo elfdal>: 
G. And. p. 116. Den sistnamnda uppgiften, fran Sat. Ulfsby midt emot 
Ragvaldsby reservlager, anfores dock 1. c. med en viss, om an lindrig, 
reservation. Dessutom forekommer eken mojligen afven i Xiskaoja a ) 
mosse norr om Talvitie gard i Oa. Ilmola se G. And. p. 53 not. En 
uppgift om en subfossil ekstam fran Ab. Karislojo Tallnas lemnas afven 
af (E. L. v. Julin) Sa?lan i Medd. XVIII p. 155. — I sammanhang harmed 
ma anforas folj. uppg. om eken: Inkom mot slutet af ancylus-tiden och 
borjade upptrada bestandbildande i sydligaste Finland: Sallm. p. 8. Sasom odlad gar eken tamligen val i storre delen af Finland, om 
afven det numera uppbafda stadgandet, att den enskilda jordegaren i all- 
manhet ej fatt fritt disponera ofver densamma (jfr Byggninga Balken 13 
(Zap. 1 § afvensom K. Forordn. af den 21 Febr. 1789), gjort att den min- 
dre odlas 2 ). Se angaende odlade ekar Rein p. 75, Ahlqvist (titeln under 
Sa.) p. 131 o. 132 och framfor allt Thesl. p. 54~58 afvensom Elf v. Ant. 
p. 64, dar sarskildt hos Thesl. ett stort antal uppgifter forekommer, till 
hvilka det har torde vara nog att hanvisa. Har ma endast upptagas nagra 
enstaka, mera detaljerade tillagg, se afven Medd. XXV p. 12. — Sat. I 
Karkku fanns tidigare a Kulju en mycket stor ek, som dock 1869 blaste 
cmkull; nu finnas dar par mindre trad, som trifvas val (jfr Thesl. p. 57); 
i Tyrvaa pa Svenni (jfr redan Warel.) finnas afven odlade ekar, som dock 
se ganska tvinande ut; upptages afven fran Tavastkyro Frigard: (Thesl. p. 
57) och Birkkala Nokia (se ofvan), men atminstone storre trad aro mig f. 6. r ; Denna uppgift torde senare blifvit dementerad: Kihlm. 

-) Sasom karakteristiskt ma folj. utdrag, som meddelats mig af 
Thesleff, anforas: »1 Ekskogarna ser^man nastan aldrig nagra unga upp- 
vaxande Ekar, emedan Bonden, langt ifran at af deras fredande lofva sig 
nagon nytta, anser dem nastan med samma ogon som Skadedjurens afvel; 
ban har ingen egendomsratt till dem, de hindra honom tvartom at kunna 
till sin storsta forman anvanda sin mark; deras vard maste saledes van- 
tas endast af hans patriotism och laglydnad»: H. G. Porthan i Abo Tidn. 
1798 under >Vara skogar>. 68 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

icke bekanta fran clenna trakt [Tammerfors se langre fram]: Hjelt. >Tam- 
merfors ar mig veterligen den nordligaste ort i landet, dar eken planterad 
trifves nagorlunda val. Har fanns omkring 1880 och -torde annu finnas en 
ek, som vid forstnamnda tid, da. dess alder kunde anslas till val 40 ar, 
var 10 a 12 m hog enl. ungefarlig berakning samt ganska val vuxen och 
fullt frisk*: Zidb. — Sa. odlad i Valkiala bildar den vardefulla trad: Berg 
Verbr. p. 123; dessa ekar forekomma pa Oravala egendom och hafva ge- 
nom sjalfsadd gifvit upphof at flere unga trad: Thesl. p. 55—56. — Kl. 
pa Yalamo sagos af odlade trad stammar af c. 50 cm [20 turns] diam. och 
ofver 17 m [60 fot] hoga och buro dessa ymnig frukt: Berg 1. c. »Pa Valamo 
har jag sett en sjalfsadd ektelning invid vagen, langt ute i skogen»: Kihlm., 
jfr Sallm. p. 7. Fro till ekkulturer har erhallits fran Tavastland och Sor- 
tavala: Blomqvist i Forstf. Prot. 1891 p. 222. 

Oa. >odlad pa Uppegarden i Vora 37 km [3 Vs mil, se dock folj.] 
fran Vasa» och har » sedan langliga tider tillbaka ej tagit skada af kolden»: 
Crusell [se ofvan p. 64] p. 8. Tre planterade ekar i Vora omkring 30 km 
norr om Vasa (Ing. A. Nordman): Ssel. ann.; afser efter all sannolikhet 
samma stalle som Crusell omnamner, se afven ofvan p. 66 och jfr Thesl. 
p. 58. »011onen mogna under gynnsamma ar annu i Vasa, hvarest, G:la 
staden Tobaksakern, ett enl. all sannolikhet sjalfsadt yngre trad finnes*: 
Ale. Ill p. 96 ; [Mustasaari] Smedsby Nas . . . tvenne ekar . . . torde vara 
omkring 100 ar gamla, planterade: Wasa N. 1896 N:o 167. Afven de od- 
lade ekarne i Gamla Vasa aro tydligen ganska gamla, ehuru ej synnerligen 
stora: Hjelt. — Tb. I Jyvaskyla finnas tamligen stora ekar: Kihlm., jfr 
Thesl. p. 57-58. — Sb. En fotografi af en ek, pa 1860-talet planterad i 
Kuopio, nu [1896] 12,5 a 13 m hog och 1 m fran marken 110 cm i om- 
krets forevisas af R. Boldt: Medd. XXIII p. 20-21. — Kb. I Joensuu 
sags 1899 en planterad ek af 2 mans hojders storlek: Ssel. aim. 

Om. G. Libeck skrifver 30, IV, 1836 fran Gamla Karleby: »For 
50 a 60 ar sedan skall har hafva funnits pa ett hemmau nara staden tvenne 
stora ekar, hvaraf stubbarne funnos annu for nagra ar sedan »: Bref till 
Prof. C. C. Bocker i apoth. Hobins papper. 

Ob. »Je tiens de M. Fries, que sur les cotes de Finlande le Chene 
s'avance jusqu'a Uleaborg»: Ch. Martins, Voyage Botanique, p. 12; »als 
gepflanzter Baum gedeiht diese Art ... in Finland bei Uleaborg, wild 
aber hier nur ein kleiner Strauch (Daa p. 144)»: Schiib. I Uleaborg finnas 
nagra tamligen hoga trad [se dock Zidb.] och t. o. m. i Tornea ett visser- 
ligen helt lagt, som arligen maste tackas: Hougb. »De j^lanterade ekar jag 
sett i Uleaborg, aro laga buskar»: Zidb. Senare namnes dock: ^Uleaborg 
i alldeles skyddadt lage vid Pukki ett for vidpass 15 ar se'n planteradt, 
buskartadt trad, 3 m hogt, vid basen 20 cm i omkrets»: Elf v. Ant. p. 64. 
[Odlad i] Uleaborg pa villoma i stadens narhet, i synnerhet assessor We- 
sterlunds: Blomqvist i Forstf. Prot. 1891 p. 223. » Tornea soder om ett 
bradplank i fru Govenii tradgard en 2 m [7 fot] hog buske, som tackes Qvercus pedunculate. 69 

till vintern*: Kihlni.; i Uleaborgs Tidning 1884 Xo 29 uppgifves dess hojd 
till 3 m [5 aln], hvilket likvai da var for mycket, da hojden vid forst- 
foreningens rnote 1891 uppgifves till 1,78 m [3 alnar ]: Forstf. Prot. 1891 
p. '224. Angaende denna ek ma annu namnas, att den planterats af fru 
Govenius pa 1850-talet, den vaxte annu 1898 och sag da frodig ut, vaxer 
i synnerligen skyddadt lage till takranden af en envanings byggnad och 
holl 1898 c. 13 cm [5 a 6 turn] i genomskarning : F. M. Lagerblad comm. 
iEn tidigare uppg., att nainnda ek gatt ut — uppg. publicerad t. ex. i 
Hjelt Utbr. p. 19 — ar saledes ogrundad]. 

Ehuru eken salunda sasom odlad trifves ratt val i sodra delen af 
landet, torde den dock ej i Finland vara af nagon storre betydelse i tek- 
niskt afseende. Atminstone klagar Bode (Xotizen gesammelt auf einer 
Forstreise i Brer und Helmersen Beitrage Band XIX, Petersburg 1854, p. 6), 
att en ekplantering nara Systerback, gjord af Peter den store, ej motsvarar 
de forhoppningar man kunnat stalla darpa, samt drager gransen for dess 
anvandbarhet betydligt sydligare: Bode p. 36. Emellertid uppnar eken i sydligaste delen af landet stundom kolos- 
sala dimensioner: sa omtalas pa Al. Hamnholmen underlydande Haga 
kungsgard: »i full vaxtkraft en ek, som mater 483 cm [16 fot 3 turn] i oin- 
krets i brosthojd. Inuti eken har rotan bildat ett rum af 89 cm [3 fots] 
diameters; tradet uppgifves vara det storsta som finnes pa Aland*: Marie- 
hamns Posten den 16 Febr. 1884 i A. U. N:o 50. Appelo eken har en om- 
krets af 4,4 8 m 1 m of van marken. Kronans storsta vidd ar c. 14 m. 
Stammen ar ihalig till atminstone 4 meters hojd. Till haligheten leda 
tvanne oppningar, belagna midtemot hvarandra (pa 6. och v. sidd.), och af 
dessa begynner den storre invid marken och stracker sig 1 :; 4 m appat: 
Oh. E. Boldt. — Pa Eaumaharju holme i Tofsala(Ab.) finnas flere statliga 
ekar . . . den storsta 504 cm pa en m hojd: Bergroth, Finska tradj. XII i 
Geogr. F. T. 1893 p. 194—195, dar 5 andra trad fran Eaumaharju och ett 
fran Ketarsalmi i samma socken beskrifvas, jfr Bergr. p. 18. En ek pa 
Lytikkyla sateri i Piikkis (Ab.) var pa 0,6 m [2 fot] hojd ofver 8,5 m 14 l /» 
aln] i omkrets; man uppskattar dess alder till 400 ar (Aura): Turun Lehti 
1895 X:o 69; om denna ek, sa vidt nu ar bekant, den storsta i vart 
land, ingar en nagot senare uppgift: L. Y. 1900 p. 27. Ar 1893 uppmat- 
tes a Klobben vid Storvik i Kimito (A b.) flere ekar, af hvilka den storsta 
vid 2 m hojd matte 574 cm i omkrets*. Dess hojd uppskattades till 16 m: 
Olsson, 1. c. XXI Geogr. F. T. 1895 p. 255, dar afven 4 andra beskrifvas. 
(Dessa trad aro enligt min formodan odlade; uppg. mahanda osaker. — I Oa. 
Lillkyro Eriksberg vaxer en ek, hvars stam ar 4 m i omkrets: Ale. Ill 
p. 96 [tradet odladt]. Uppgifter ofver sallsynt stora ekar inga f. o.: Finska 
tradj. IV i Geogr. F. T. 1892 p. 243, V 1893 p. 92, XVI 1893 p. 195-196, 
XVII 1893 p. 196. Ett stort antal uppgifter om ekens storlek ingar hos 70 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Thesl. p. 17, 23-34, och nagra hos Bergr. p. 18-19 afvensom i Elfv. Ant. 
p. 64, se afven bland odl. trad fran Sb. En tabell ofver tillvaxten fore- 
kommer hos Thesl. p. 35, se afven 1. c. p. 55—56. — Ale. Ill p. 96 upp- 
gifver dess storsta hojd till 30 m. Likasa angifves 15—30 m: Mela Kasv. 
Ill p. 312. 

For jamforelsens skull ma papekas, att den storsta eken i West- 
preussen pa 1 m hojd har en omkrets af 8,7 5 m och en hojd af 25 m: 
H. Conwentz, Forstbotanisches Merkbuch, Berlin 1900, p. 30; den nast 
storsta 7,4 3 m i omkrets: 1. c p. 64. 

I detta sammanhang ma annu namnas, att hogst egendomliga kry- 
pande ekar beskrifvas fran Al. Kumlinge Snacko hos Bergr. p. 35— 36, och 
far jag hanvisa till namnda beskrifning, se afven angaende ekarna pa 
Ofvero i Al. Foglo: Bergstr. p. 4. 

Qvercus peduneulata var. hiemalis Stev. 

Una arbor ad hanc for mam proxima inter for mam 
typicam in Karelia australi visa est. 

Ka. Viborg Liimatta arbor unica in silva: Thesleff!, cfr 
Thesl. p. 31—32, ubi descriptio, ibidem etiam depincta est. 

Qvercus peduneulata var. heterophylla Loud. 

Una arbor inter for mam typicam in lsthmo karelico 
visa est. 

Ik. Kakki [St. Johannis] Suvisaari: Lindberg!, cfr Medd. 
XXII p. 76 nomine var. laciniata (Vuk.). 

Med stod af Giirke p. 56 har jag for denna form anvandt det aldre 
namnet heterophylla i st. f. laciniata. — Angaende dess fOrekomst namnes: 
>Af denna inom Finland forut ej ol>serverade form af den vanliga eken 
framlades [af mag. H. Lindberg] exemplar fran Suvisaari holme i St. Jo- 
hannis skargard, hvarest ett kraftigt, hogvuxet trad vaxte bland ymniga 
typiska»: Medd. 1. c. 

Varieteten upptages icke allenast fran Ik. utan afven fran Al. [= 1]: 
Mela Kasv. IV p. 308; hvarpa denna senare uppgift ar grundad, kanner 
jag icke. Om Qvercus scssilifiora Salisb. namnes: >in alien Nachbarfloren*: 
Wied. & W. p. 584; den finnes dock ej i Finland. 

Af odlade arter omnamnes Qvercus ilicifolia Wangenh. fran trad- 
garden a Fagervik (Nyl.): Hisinger i Medd. XX p. 60. 

Qvercus macranthera F. & M. blir i botaniska tradgarden i Helsing- 
fors en hog buske och satter stundom f rukt : Kihlm. Qvercus pedunculata. 71 

Juglandaceae. 

Jug-lans einerea L. 

Jam a Kalm in Fenniam iwtroducta, parum autem culta est. 

Odl. sallan i sodra Finland: Brenn. Flor. p. 168. — Ab. Tenala 
Lindo frodiga unga trad, trol. af denna art : Medd. VI p. 230; Kari8 Svarta 
trifves val och har uppnatt anda till 3 m (10 fot) hojd: 1. c under namn 
af J. regia, men galler denna art (se nagot langre fram); uppgiften 1. c, 
att J. einerea odlats utan framgang pa Svarta, bor salunda utga. — Nyl. 
»Sibbo Ericsnas ymnigt barande»: Tuneld p. 442. Ett af de fran Eriks- 
nas i Sibbo omnamnda traden, som formodligen var det sista aterstaende 
af de trad, som Kalm forde med sig fran Amerika, yonderbrots vid stor- 
men den 28 augusti 1890, da det »stod i rik sommarskrud med halfmogna 
notter»: N. Pressen 1890 N:o 237 A, se afven Medd. VI p. 217. >A Eriks- 
nas finnas tva stora exemplar. Det storre hade lidit mycket af en orkan 
ar 1890; det matte 189G vid basen 186 cm i omkrets; det delade sig i tva 
hufvndstammar, den ena ungefar 6 m, den andra ungefar 8 m hog>: Elf v. 
Ant. p. 63, jfr afven G. Niklander i Forstf. Prot. 1891 p. 210. Har natt 
12 m hojd och fortplantat sig med egen frukt: Ale. Ill p. 95. 

Angaende J. regia L. uppgafs i Medd. VI p. 230 enligt uppgift af 
baron F. Linder, att den trifdes val a Svarta i Karis, jfr afven Elfv. Kult. 
p. 82. Enligt undersokning pa stallet af Sselan ar 1894 befanns den dar- 
stadey odlade arten icke vara J. regia utan J. einerea: Ssel. ami. — J. regia 
uppgafs vidare sasom odlad ar 1808 a Frugard [i Nyl. Mantsala]: Elfving 
i Medd. XXV p. 12, men att den sedan gatt ut: 1. c. p. 11; mahanda af- 
ser afven denna uppg. J. einerea, hvilken ej omnamnes. — Sannolikt ar 
att de ofriga uppgifterna om odlingen af .7. regia i Finland, se Berg p. 5 
och 65, Brenn. Flor. p. 168 och Ale. Ill p. 95, antingen bero pa en dylik 
forvexling eller direkt grunda sig pa den forstnamnda oriktiga uppgiften. Myricaceae. 

Myrica ?ale L. 

Xonnullis plagis ad or am sinus bottnici et in Fennia 
austvali satis freqventer, hie illic etiam freqventer, saepeqve 
copiose inveniri indicator, aliis autem plagis vara esse vide- 72 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

tur. In tota Fennia orientali, id etiam in interiore parte 
Fenniae mediae et septentrionalis aclhuc non lecta est. Ad 
oram sinus bottnici usqve ad 65° 50' ad septentrionem versus 
progreditur, in interiore autem parte 62° parum superat 
Ulterius nescio an observanda sit. 

Till.; Till. Icon. 142 [mala]; Kalm; in paludosis: Hell. p. 
17; in paludibus umbrosis silvaticis (st fq): Prytz cont.; maxima 
pars Fenniae: Fries; Scand. s. 1. (exc. Lapp.): Nym. Consp. p. 
673; Fenn.: Giirke p. 1, vide etiam Herb. Mus. Fenn. II p. 130, 
Hjelt Utbr. p. 163 [30-31] cum tabula geographies et. infra. 

Al. (»st fq»): Bergstr.; st r Hammarland: Bergstr. Beskr.!; 
Finstrom Bergo cop.: Sael. ann.; Hammarland ad praed. sacer- 
dotis, Posta, Vestmyra, Jomala Golby, Lemland Flaka et inter 
Boda et Granboda: Arrh. & K.; Geta Broktrask et Hagopotten : 
Ch. E. Boldt; Eckero Storby prope pontonem Bole cop.: Gadol.; 
pag. Jomala cop.: Laur. Fort.; st r Brando Porsskar, Ytterskar 
et insula Porsskar, Kumlinge ad stagnum Enklinge: Bergr. — 
Ab. Korpo: G. 0. Timgren in lit t.; Nagu: A. af Schulten!; 
Bromarf (fq): Sand.; Uskela: Nikl.!; [Pojo] (»fq»): A. Nyl.; Pojo 
Aminne (Christiernin): His.; p praecipue cop. ad ripam lacus 
Enaanjarvi in Sammatti: Sel.; Karislojo Puujarvi et ad stagnum 
Pipola: Hult coll.; r Karislojo fq et saepe copiosissime in ripis 
stagni Hotopohja, qvod nunc fere exaruit, prope pag. Miirto, copiose 
in sphagneto Vihtsuo ad occidentem versus a fine australi lacus 
Puujarvi: Ch. E. Boldt; Vihti (»st fq»): Printz; Flinck in Vihti 
ipse non vidit; Zett. & Br., Adl., Arrh. Ann., Benv. et Sod. non 
comm. — Nyl. Ad Ekeniis prope Skogbole et prope Skogby 
bruk (Med. Doct. J. F. Elfving): His.; »par. Inga in taeniis in in- 
sula Mellan-Langon legi. Secund. E. Nylander in Degero •>.; His. 
p. 59; [Helsingfors!] p: W. Nyl.; Mjolo cop.: Hjelt & Saal. ann.; 
Borga in Porto!, in taeniis par. Pyttis! et Stromfors st fq: Sael. 
0. Nyl.; Borga Emsalo: Sa3l. ann.; Hogland cop.: Schrenk p. 
158; (p), Tytarsaari: Brenn.; Hogland! fq in paludosis: Brenn. 
Till. p. 40. — Ka. Vehkalahti ad Kautiaisjarvi: Sael. 0. Nyl.; 
p: Blom, spec, e Virolahti Koivuniemi!; Battijarvi ad canalem 
Saima (Nerv.), Viborg Horttana (Nerv.): Malmb.; Viborg: Wainio 
} ier b. _ Ik. r Kivennapa! in pago Kuokkala (!): Malmb.; [Kuo- Myrica gale. 73 

lemajarvi Muurila?] interdum copiosissime in uliginosis inter 
arenam volubilem [»forsumpningarna mellan clynvallarna for- 
herskande»]: Thesl. Dynb. p. 65; Terijoki in palude juxta litus: 
Lindberg!, vide etiam Knorr. p. 28; [tantum in paludosis prope 
litus, sed saepe cop. Lachta, Krestowski . . .: Meinsh. p. 328]. 

Sat. Ulfsby: alumn. U. Lojander in dupl.!, vide infra. — 
Ta. Saaksmaki ad praedium sacerdotis et Matinniemi: Kihlm.; 
circa lacus Vehkajarvi et Pitkaselka fq et cop., ut etiam in in- 
sulis horum lacuum: Leop.; [Tavastehus (!)) fq: Asp. & Th.; 
Asikkala p: Nikl.!; ad ripas lacuum Paijane et Ruotsalainen 
baud infreqvens, in Padasjoki secundum amnem Kasniemi et in 
ripis lacus Vehkajarvi copiosissime: Norrl. s. 6. Tav.; Nastola: 
Wainio herb.; Kuhmoinen fq ad ripas lacus Pitkavesi, etiam in 
par. Langelmaki ad ripas lacus ejusdem nominis: Borul; Sysma: 
Unon., spec, e Nya Olkkola Joutene ad ripam Ylimais!; [par. 
Gustaf Adolf] (fq): Bonsd.; Wainio Tav. or. non comm. — Sa. 
plur. loc. ex. gr. Taipalsaari: E. Nyl. & Chyd., spec, e Kerimaki 
Tuunasaari!; St. Michel Likolampi: Hasselblatt!; Savitaipale in 
palude! et Villmanstrand Parkkarila in litore lacus Saima! cop.: 
Sael. ann., cfr de loco ultimo Koppen Verbr. II p. 362; [par. Ruo- 
kolaks! et Rautjarvi] st fq: Hult; Juva: J. V. Johnsson!; Juva 
Saarijarvi: G. 0. Timgren in litt. — Kl. st r usqve ad Ruskiala!: 
Fl. Kar.; Jaakkima: 0. Hjelt M. S. (ex ipso); Uukuniemi: Nikl.!; 
nee a Backm. nee a Bergstrom ann.: Norrl. Symb. 

Oa. Kristinestad (Nystrom): Stromb., non omnino certa 
vide infra; Qvarken: Malmgr.!; p in taeniis: Laur. Vaxtf.. spec. 
e Vallgrund!, cfr 1. c. p. 9. — Kb. r Kide: Backm., spec, e 
Puhois!, cfr Enw. hav. 

Om. Nykarleby fq: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 9 et 15; fq 
in maritimis: Hellstr.; Himanka uno loco cop., Kalajoki, Pyha- 
joki: Hjelt; [Kalajoki] fq ad oram maritimam: Tenn.; Pyhajoki 
> Hyytama Syolatti vid en liten insjo allm.»: Lackstr.; Brahestad 
Pauhakari: Tennander! 

Ob. st fq: Jul. Fort. p. 103; in maxima parte [»Nor. et 
Obor.»] st fq et suis locis cop. ad oram, Hailuoto et Oulun- 
salo: Brenn. Obs., spec, ex Haukipudas!; Liminka promontorium 
Varjakka: Hellstrom!; Uleaborg (!) fq: Zidb.; Uleaborg (fqq) in 74 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

litoribus maritimis: Leiv.; enumeratur inter plantas ad Ii [»Yo»] 
copiosas: F. Nyl. Utdr. p. 152; in litoribus paludosis st fq in 
reg. maritima: Keckni., cfr 1. c. p. 11 et 13 et vide infra; [p (fq) 
auct. L. L. Lsestadius: 0. R. Fries]; Tornea ad ostium fluminis: 
Hougb. in litt, cfr de his Brenn. Obs., ubi etiam aliae anno- 
tations commemorantur. 

»In fruticetis paludum totius patriae usqve in Lapponiam silvaticam 
Ylitornio [Of vertornea] : Wirz. PI. off. p. 80, jfr Trautv. II p. 36 och Kop- 
pen Verbr. II p. 361, ar bestamdt vilseledande ; sarskildt ar det mindre 
troligt, att porsen skulle forekomma i Ofvertornea ; Backm. & H. upptager 
»porsregionen allm.», d. v. s. i laglandet, och Hougb., som sager att den 
finnes ganska talrikt emellan Uleaborg och Tornea, antyder, att Tornea elfs 
mynning ar dess yttersta lokal mot norden. Uppgiften grundar sig antag- 
ligen pa Acerbi, hvilket ej starker dess sannolikhet, se langre ned. »Secus 
occidentem continentis . . . usqve ad Lapponiam merid., Fenniam>: DC. Prodr. 
XVI, 2, p. 148; hvad uppg. fran Lappland angar, stoder den sig antagligen 
pa Wirzens och (Fellmans) Ledebours oriktiga uppgifter. Att arten ej fore- 
kommer i svenska eller finska Lappmarken framhalles redan af Wahlenb. 
p. XXX, jfr 1. c p. XVIII. Det bor dock ihagkommas, att den i Norge 
gar anda till 68° 53'-54': Norm. aim. p. 49, jfr Nym. Suppl. p. 282. (I 
Sverige gar arten i Nordnialings socken upp till ett stalle mellan Sunnan- 
sjo och Nyaker: Bot. Not. 1883 p. 211). — Sat. Kyro: Asp; mindre troligt. 
atminstone har jag ej sett den i dessa trakter. Afven uppgiften fran 
Ulfsby behofver, ehuru sannolik, bekraftas. — Sa. Augaende forekomsten 
i Ruokolaks och Rautjarvi namnes: >Vid alia de sma trasken mellan de 
tva parallella randmoranerna torde vaxten hafva forekommit pa, sitt van- 
liga sociala satt: Hult i bref. — Kl. Ifran Parikkala namnes: >Ei ole loy- 
detty alueelta, vaikka luultava on etta sita on, koska olen tavannut sita 
Kerimaella lahella rajaa>: Hann. 

Oa. Lauren namner i bref, att han i Qvarken endast funnit den i 
okomplexen Vallgrund, Bjorko. Fran Oravais och ^laksmo har han ej sett 
den, lika litet som i Bergo, Petalaks och Malaks skargard eller Kasko- 
trakten. Afven i Kristinestadstrakten ar den sakert ingalunda allman, da 
den ej observerats af pro visor Sundman, som exkurrerat i denna trakt; 
uppgiften darifran ar kanske i behof af bekraftelse. Daremot ar den ym- 
nig redan i Om. Nykarleby och finnes flerstades i skargarden, sasom vid 
den s. k. »andra sjon». I Jakobstads skargard upptrader den kopiost: 
Laur. in litt., jfr Laur. Vaxtf. p. 9. — Sb. Karttula: E. Nyl. & Chyd.; da 
arten ej omnamnes af Mela, torde uppgiften behofva bekraftas, artens 
nordgrans i det inre skulle harigenom framflyttas till narmare 63°. — Kb. 
»Fran Kemio [i Tohmajarvi] at Ilomants»: O. Tapenius enl. uppg., maste 
afven tills vidare anses osakert; se dessutom under Kon. — Kon. Myrica 
f/ale uppraknas bland de vaxter, som karakterisera Salpaus-Maanselka Myrica gale. 75 

gebitet -hvilket afven innefattar delar at' Kb.]: Hj. Schulman, Ornitologiska 
iakttagelser under en resa i Ostra Karelen sommaren 1880 (Medd. IX, 
Helsingfors 1883) p. 9. Da detta alldelea strider emot Norrlina m. fl. iakt- 
tagelser, misstanker jag att en forvexling egt rum med Cassandra. 

Ok. Paltamo mindre allman ■. E. Castren p. 55 under namn af Myrica, 
afser val getpora Ledum palustre, jfr Brenn. Obs. 

Ob. TJppraknas bland de vaxter som utgora »inassan af vegetatio- 
nen» vid stranderna af Iijoki [Yo-elf]: F. Nyl. Utdr. p. 152; for min del 
skulle jag slirskildt med stod at' Keckmans uppgifter knappast tro, att den 
gar hogre upp vid elfven; forhallandet bor emellertid noggrant uudersokas. 
Angaende fotekomsten vid kusten nannies: »Bildar ofta vidstrackta ria- 
bestand vid de langgrunda hafsvikarna och pa holmarna i skargarden 
(t. ex. Simo Tiuranen)*: Keckm. — [TJppraknas bland vaxter, tagna emellan 
Kardis och Kengis i Ofvertornea: Acerbi p. 200; uppg. forefaller tnig dock 
mindre trolig, se ot'vanj. — Kuus. Pors (Myrica gale) uppraknas sasom 
forekommande i socknen af E. Lagns p. 351, jfr Fellm. Lapp., Trautv. II p. 
36 och Koppen Verbr. II p. 3G1. Att harmed dock menas getpora = Ledum 
aynes mig troligt (se afven Brenn. Obs. , aa mycket mer som Brenn. & X. 
uttryckligt anfora >ej i nordost^ [= Kuus.]: afven Wainio Kasv. betviflar 
uppgiften. Fellmans uppgift citeras sedan af Led. Ill p. 661, liksom Beket. 
p. 594 under Lapponia, hvilket, ehuru Led. med ett utropstecken utmarker, 
att han sett exemplar, ar fullkomligt oriktigt. 

Om de ofvan anforda uppgifterna skulle alldeles fullstandigt angifva 
artens forekomst i Finland, hvilket dock knappt kan anses antagligt, vore 
utbredningen hogst anmarkningsvard. Enligt dessa uppgifter vore porsen 
allman vid nordliga <lelen af Bottniska viken och pa ett tamligen smalt 
balte i inre delen af sodra Finland, spridd e'ller nagorlunda allman i Nylanda 
skargard, sallsynt i de ofriga kusttrakterna utom Abotrakten, dar den saknas 
liksom i storre delen af det inre landet. De yttersta fyndortema mot oster 
och norr skulle darfore begransas af en linie, som gar utefter kusten fran 
Tornea till Nykarleby, dar linien gar ut till Bjorko och de angransande 
oarne i Qvarken. Med undantag af de f. o. ej fullt sakra fyndorterna 
Kristinestad och Ulfsby gar linien i hafvet anda till Brando Porsskar, 
hvarpa den yttermera bojer sig at vester till Geta, gar sedan till Finstrom, 
Jomala, Lemland, Korpo och Nagu. Sedermera gar linien in i landet till 
Uskela och Sammatti, bojer sig mot norr och nordost till Saaksmaki, Luo- 
piois och Kuhmois, vander sig ater mot oster till Gustaf Adolfs socken 
och gar salunda anda till Kerimaki Tuunasaari, darifran den uor en boj- 
ning till Puhois och Ruskiala. Har vander den sig mot soder genom 
Jaakkima, Rautjarvi och Rattijarvi, for att vid Viborg ater na kusten, som 
den foljer till landets grans. De osakra uppgifterna aro harvid ej tagna i 
betraktande, men skulle med undantag af de ytterst osannolika fran Kuus. 
och Ok. ej synnerligen forandra forhallandet. 7ft Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

I afseende a storleken namnes : »lag buske sallan meterhog*: Ale. 
Ill p. 98; 30-120 cm: Mela Kasv. IV p. 314; 60-100 cm: Ssel. arm. 

f. androgyna Lge omnamnes (ehuru icke fran Finland): Hamb. p. 31. 
Att doma af beskrifningen synes denna form finnas fran Om. Brahestad 
i ett herbarium: Zidb., jfr afven Ale. Ill p. 98. 
Salicaceae. 

Populus tremula L. 

In tola Fennia frequenter — satis frequenter incenitur; 
in Lapponia occidentali eacleni fere freqventia et magnitudine 
usqee ad fines septentrionales paene progreditur; in Lapponia 
orientali multo prius hum His Jit et minore freqeentia obvenit; 
etiam in regionem subalpinam procedit, sed maximum saltern 
partem hum His et deniqve paullo infra B etui am desistit. 
Plerumqve aliis cum arboribus mixta est, in magis australi- 
bus autcm Fenniae oriental is parti bus copiosissime incenitur 
atqce etiam sola silcas reddit. 

Till.; Kalm; in nemoribus fq: Prytz cont; in silvis humidis 
totius Fenniae: Wirz. PI. off. p. 80; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Scand.: Nym. Consp. p. 664; Fenn.: Nym. Suppl. p. 280 
et Giirke p. 2, vide etiam A. Mennander, Kort beskrifning om 
Aspens egenskaper och nytta i den allmanna hushallningen. 
Praes. P. Kalm, Abo 1759, p. 3, Led. Ill p. 627, Rein p. 74, 
DC. Prodr. XVI, 2, p. 325 nomine P. tremula a genuina, 
Trantv. II p. 38, Koppen Verbr. II p. 339-340 et 343, Hjelt 
Utbr. p. 142 [9] et Sallm. p. 1, 2 et 7-8. 

Al. (st fq): Bergstr.; fq: Bergstr. Beskr., Arrh. et Bergr., 
cfr 1. c. p. 17 et 21. — Ab. fq: Zett. & Br.; fq nonnullis 
locis cop.: Arrh. Ann.; fq: Sand, et Sel., st fq: Renv., cfr 
1. c. p. 12; fqq: Flinck; A. Nyl. omittit. — Nyl. fq: His., 
W. Nyl., Stenr. et Ssel. 0. Nyl.; [Hogland] (p): Brenn. -- Ka. 
fq: Linden, vide etiam infra. — Ik. fq: Malmb. [et Meinsh. 
p. 324]. In i ml us tremula. « * 

Sat. st fq: Malmgr.; fq: Hjelt. — Ta. fq: omnes auctores. 
— Sa. fq: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar.| et Hann., vide etiam Hjelt 
Ant. p. 24. — Kol. fqq saepeqve cop. in reg. silv. et coll. 
occurrit, in reg. aren. minus cop.: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. — Tb. st fq: Broth.; 
fq: Norrl. n v. Tav. p. 430. — Sb. fq: Enw.; (fqq): Mela; p: 
M. & J. Sahib. — Kb. fq: Eur. & H. et Wainio Kasv. — Kon. 
ad Onegam insolita copia obveniens: Fl. Kar.; fqq et copiosis- 
sime praesertim in demissis humidiusculis (et locis saxosis), ubi 
imprimis per partes interiores unice aut cum aliis arboribus 
mixta silvas saepe sat vastas format; cet. + copiose in silvis, 
lucis et nemoribus. In Saoneshje ad Velikaja — Vigorus co- 
piose, alibi utut etiam in Reg. occ. fq, at multo minus copiose 
qvam in Regione media: Norrl. On.; ubiqve in silvis: Giinth. p. 50. 
Om. fq> Hellstr., cfr 1. c. p. 133, et Tenn. — Ok. fq: 
Wainio Kasv. et Brenn. Obs. — Kp. fq: Wainio Kasv. 

Ob. st fq in pascuis conseptis et lucis: Jul. p. 13; fq 
maxime in silvis mixtis: Brenn. Obs.; (fqq): Leiv.; st fq: Keckm., 
cfr 1. c. p. 11, et Hjelt & H.; [fq: 0. R. Fries]. — Kuus. st fq 
arbores ad hue inveniuntur adultae: Wainio Kasv. — Kk. fq: 
Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. st fq interdum etiam arbores altae: Hjelt 
& H.: in silvis frondosis vel mixtis et lucis st fq: Blom Bidr.; 
per partem silvaticam et subsilvaticam Lapp, merid. ubiqve, 
septentrionalium p fq . . . Finmarkiae rex. gr. ad . . . Tana, 
nonnisi pauci frutices, ad Puolmak et Utsjoki singulae arbores 
minores: Wahlenb. p. 275; ante Betulam desistit: 1. c. p. XXXIII; 
(fqq): Fellm. Lapp.; fq — st fq in Kuolajarvi, Kemijarvi, Sodan- 
kyla, Inari, et ad Paatsjoki usqve ad Kongas prope Mare gla- 
ciale, ad Paatsjoki interdum etiam sat abundantei\ ad Koppelo 
etiam arborem hujus speciei magnam trunco<{ve crasso instruc- 
tam vidi, praecipue pineta et ericeta habitat: Wainio Not.; Pallas- 
tunturit paullum infra Betulam desistens: Hjelt; Ounastunturit 
dispersa in silva humili jsnarskiktet] reg. subalpinae: Sandm. 
p. 30 et 32; fq in reg. silvatica, maximam partem hurailis, 
raro ut ad Tankajoki eadem altitudine atqve arbores lucorum, in 
reg. subalpina (r) Pyhatunturi, Nattaset in saxetis 425 m N: <8 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenniea, XXL X:o 1. 

Hull Lappm.; st fq usqve ad betuleti fere terminum in cleclivi- 
bus fertilioribus, tota reg. subsilvatica trunco arboreo, ex. gr. 
circa Muddusjarvi usqve ad 9 metra, ad Partakko in ripa bore- 
ali lacus Inari (!) ad lat. bor. 69° 12' c. 6 metra alta, popu- 
leta speciosa efficiens. In infima parte reg. subalpinae ad fluvios 
et rivulos etiam arbores minores, ex. gr. ad Utsjoki et Puolmak 
(Wahlenberg), supra ostium amnis Lavajajoki ad Tenojoki etc., 
sed in ipsis lateribus alpium nullo loco altiorem qvam 12 dm, 
plerumqve autem 3—6 dm vidimus, Peldoaivi SO 326 c. 12 dm, 
355 c. 6 dm, 390 c. 1,5 dm: Kihlm. Ant.; in reg. subsilvatica, 
ubi amnis Paatsjoki [Klosterelfven] in Jarfjorden influit etc., fq 
et arbores grandes [»grofvaxt»]: Th. Fries p. 198, cfr Th. 
Fries Resa p. 61, ubi dicitur arbores saepe emortuas esse; in 
Varangria mericlionali juxta fl. Paatsjoki [Pasvigelv] ad Elvenaas, 
ad Klostervand, inter Goalsejavre et Bossojavre, ibi ut arbor 
sat spectabilis populeta constituens . . . juxta partem interio- 
rem fluminis Tana elv, ut arbor mediocris v. humilior: Norm, 
p. 302; »af Aspetrseer saa jeg mellem Kloster- og Langwand 
enkelte saa store som de smukkeste, man ser sydpaa Landet 
[= Norge], med Stammer saa tykke, at det netop var muligt 
at favne om dem»; Friis p. 129, cfr Schtib. p. 228; crescit cop. 
et usqve ad 1 meter in peripheria ad amnem [Pasvig — Paats- 
joki]: Du Chaillu II p. 192; Puolmak arbores procerae et laetae: 
Th. Fries Resa p. 25 et 26, cfr Lund Beretn. p. 42; [in reg. 
subalpina ad occidentem versus a Nyborg], Naytama: Arrh. ant., 
vide etiam Lund p. 85, Schiib. Virid. p. 124, Blytt p. 484, Hartm 
p. 360 etc. — [L. ent. reg. subalp. p, reg. silv. fq: Leest., cfr 
Grape p. 104; in declivibus jugorum reg. subsilv. arbores mino- 
res cop.: Norrl. Lappm. p. 260, vide etiam Linden in Bot. Cen- 
tralblatt LXI (1895) p. 220 et 221, ubi e reg. subalpina enume- 
ratur; terminus superior ad Lataseno (68° 40') ad 400 m supra 
mari: 1. c, cfr Medd. XVIII p. 243.] 

Lapp. ross. exceptis alpibus (fq): Fellm. Ind. p. 310; usqve 
ad sinum Kola et pagum Lumbofski exceptis alpibus p: N. I. 
Fellm., cfr 1. c. p. XXXVI et Beket. p. 593; »upphor i vester 
vid Kola fjorden och upptrader i oster i dvarglika exemplar Populus tremula. <f» 

iinnu vid Lumbofski, (saknas x ) pa hela den mellanliggande kust- 
strackan)»: N. I. Fellm. p. XLVII o. XLVIII not; ad Tuloma 
7 a 8 km [ 3 U mil] meridiem versus a Kola: Friis p. 211; »in 
der That reicht sie auch in der Nahe des Kola Busens noch 
bis 69° V2 n. Br. hinauf, denn ich fand sie am Ufer der Bucht 
Schuretskaja»: Middend. p. 573, cfr Bode p. 53; latere Rossico 
ad tractum alpis Galgoaive: Norm. p. 302, vide etiam Schub. 
p. 228; ad Tuloma lucos parvos format, peripheria arborum 
3_4 dm: Kudrawtsow p. 237 et 255, cfr 1. c. p. 261; »langs 
der Kiisten-Tundra geht die Espe weit iiber die Baumgrenze hinaus. 
Jedoch findet man sie schon in der oberen Waldregion nur 
noch als niedrigen Strauch, der sich im Winter unter der Schnee- 
decke verbirgt. Als Baum ist sie also viel empfindlicher als 
die Birke, wahrend die zwerghaften Wurzelsehosslinge kaum 
weniger hartwiichsig sind als diese. Bei Hapajow wurde sie bis 
4 dm hoch . . .; bei Sosnowets, wo sie am Flussufer haufig 
war, 2-3 dm, hochstens 5 dm hoch. Noch bei Pjalitsa sah ich 
nicht iiber 1 m hohe Espen»: Kihlm. Pfl. p. 223-224. »Die 
Espe sieht man hie und da, wie auf den westlichen Abhangen 
des Viertsvaara und den siidlichen des Nivaselka, kleine Bestande 
bilden. Auf dieser letzteren Stelle ist die Espe ein 10 sogar 
bis 16 m hoher gradstammiger Baum. Kleine Espenschosslinge 
sahen wir auf dem siidwestlichen Abhang des Siulutaldi, 700 
m iiber dem Meer»: Linden Beitr. p. 15; Ponoj: Mela herb, et 
Kihlm. Pfl. p. 224; Tshapoma: Mela ann.; Lujauri urt in declivi 
orientali [»6stl. Abhang»] usqve ad 312 m, frutices 2—3 dm: 
Kihlm. Pfl. p. 172; in declivi australi 396 m, frutex 2 dm altus: 
1. c. p. 173; [prope Siejtjavr] in valle rivuli Suluaj 292 m 
populi 2 dm altae: 1. c. p. 174; Orloff juxta mare prope rivulum 
Gubnoj!, Voroninsk!: Kihlman, cfr Kihlm. Pfl. p. 223-224, ubi 
descriptio fruticum, spec, etiam adsunt e Lim. et Lv. 

Ganska allman, om man undantager nordligaste delen af landet, dar 
den blir sallsyntare: Ign. Geogr. p. 339. Af Kihlm. Ant. och Wainio Not. 
synes framga, att arten knappt blir sallsyntare norrut, om den afven i 
nordligaste delen i allmanhet aftager i storlek, Angaende aspens fore- 
komst i olika delar af landet ma annu tillaggas. — Ab. I Muurila upp- ') Vix deesse videtur: Kihlm. 80 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

gifves den endast sallan bilda bestand: Renv. p. 12. Detsamrua ar 
fallet i Vihti enl. Flinck. — Ka. och Kl. »Upptrader dels som lagre, rikt 
forgrenade trad eller stora buskar (pa de steniga holmarna i Vuoksen vid 
Kaskisenkyla ocb Sintola). dels som ett 10-16 m hogt, rakstammigt trad 
och ingar for det mesta som inblandning i bjorkskog, men antraffas afven 
sasom en vasentlig bestandsdel tillsamman med gran (Jaaski Pelkola). 
Sallan bildar den rena bestand. Sadana sagos i mindre skala, t. ex. vid 
angskanter ej langt fran Kaukola kyrka och vid Juoksemanjarvi i Raisala;: 
Linden. — Kl. Angaende forekomsten i Parikkala namnes: »Muodostaa 
paikotellen jarvien rannoilla ja niittyjen laiteilla melkein puhtaita haa- 
vistometsia, ei kuitenkaan suuria. Enimmakseen sekaisin koivun kanssa; : 
Hann. — Oa. Bildar narmast kusten och i skargarden egna bestand, dock 
af ringa areal: Laur. Vaxtf. p. 8. — I Kon. rinnas vidstrackta skogar, som 
till ofvervagande del aro bildade af asp, t. ex. vid Dvorets, Tolvoja: Kihlm., 
jfr afven Norrl. On. p. 22, 31, 87, 93 etc. — I Om. daremot omtalas en 
ren aspskog af foga utstrackning sasom »en kuriositet inom omradet»: 
Krank p. 7. — [Kp. Uppgifves sasom ganska sallsynt pa Solovetsk: Ros- 
berg i Geogr. F. T. 1899 p. 43.] — Ob. Upptrader som rakstammigt, anda 
till 12 m hogt trad och ingar som bestandsdel i blandskogar. Nagon gang 
antraffas mindre aspdungar (Simo Ervasti); rena jamforelsevis unga bestand 
vid Martimonoja samt vid Simoskanoja: Keckm. — Lk. Ovanligt stora 
bestand i Sodankyla (A. W. Granit): Medd. XXIII p. 54. 

Nagra mera speciella uppgifter kuncle tillaggas t. ex. Stenr. p. 12 
och Rosb. Utk. p. 219. Angaende den obetydliga odlingen se Elfv. 
Ant. p. 63. 

Sasom fossil ar aspen funnen pa nagra stallen i landet, se harom 
G. And. p. 114, dar 7 stallen uppraknas. Den inkom till landet tatt efter 
Bdula odorata vid Ancylus-tidens borjan: Sallm. p. 8. I afseende a den storlek aspen kan uppna finnas endast fa upp- 
gifter: Ka. Antrea Kavantholm pa 1 m hojd 245 cm, vid marken 326 cm 
i omkrets: Thesleff i Finska tradj. XVII, Geogr. F. T. 1893 p. 196. — 
Sat. »aspar til en ansenlig hogd och 0,6 m [ofver en alns] Diameter i 
tjockleken forekomma harstades*: Gadd Forsok p. 46. — Kon. Vid Dvorets 
uppmattes talrika cylindriska och sprickfria stammar af 180-190 cm i 
omkrets vid brosthojd. Vid Kivatsh fanns ett trad af 213 cm i omkrets, 
barken var pa ena sidan borta: Kihlm. — Li. Mr i nedre delen af bjork- 
regionen 3-4,5 m hojd: Hult Lappm. p. 125. — x^ngaende Lapp. fenn. 
och Lapp. ross. se f. o. ofvan i texten afvensom framfor allt Kihlm. Pfl. 
p. 223—224. — Par uppgifter fran Ka. och Ob. anforas afven har ofvan. 
Tradets vanliga hojd ar 15—30 m: Mela Kasv. Ill p. 292. Populus tremula. 81 

Af former iinnas i H. M. F. f. microphylla och var. villosa, om 
hvilka langre fram. 

En form med greniga hangen omtalas i Medd. I p. 93; monstrosa 
bildningar t. ex. Prot. 2, HI, 1889. 

Populus tremula f. microphylla G. Hartm. 

Cum forma typica raro inoenitur. 

Ab. Karjala austr.-orientem versus a pago Laajoki, frutex 
1,8 m [orgyalis], foliis orbiculatis 12—20 mm latis: Cajander!; 
Karislojo Karkali: Lindberg! 

Kol. Soutujarvi foliis 18—27 mm latis orbiculatis: Cajan- 
der & J. I. Lindroth! 

Populus tremula var. villosa Lang. 

Cum forma typica rarius invenitur. 

Fenn.: Giirke p. 2 et 3. 

Ab. Yihti in jugo Lojoensi supra stationem Nummela fru- 
tescens: Flinck. 

Sat. Karkku Koskis prope Sorvijarvi a. 1884, arbores 2,5—3,5 
m altae: Hjelt!, cfr Medd. XV p. 181. — Ta. Evo in saltu pu- 
blico plur. loc. et inter Lammi et Tuulois!: Kihlm. in (Diar. 2, 
X, 1886) Medd. XV p. 181. — Sa. Valkiala Ruotsula: Hult 
Fort., vide infra. — Kol. Shoksu!, Soutujarvi: Caj., cfr Diar. 
1, XII, 1900. 

Angaende forekoinsten i Sa. [Valkiala] namnes: >har och dar pa 
Aita-aronmaki inom Ruotsula by vaxa sma buskartade aspar af 1,2—1,8 m 
2—3 alnars] hojd, med bladen, afven de ofversta, pa bada sidorna tatt 
och mjukt graludna och vackert silfverglansande»: Hult Fort. 

Populus balsamifepa L. 

In hortis etc. saepe colitur. 

Antraffas [sasom odlad] anda till Tammerfors, samt vid vestkusten 
annu nordligare. i Nykarleby och Jakobstad : Ign. Geogr. p. 345, jfr Schub. 
p. 230, Brenn. Flor. p. 171, Mela Kasv. Ill p- 292 etc. Den poppelart som 
allmannast planteras. Ganska spridd i sodra Finland, traffas den mangen- 
stades planterad vid allmogens gardar : Elf v. Ant. p. 63; > species boreali- 
americana in Eur. media ad vias saepe colitur »: Giirke p. 3. — Ab. 

Impressio facta 1G j 2 1901. " 82 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

TXystad] Sorvakossa (rnetsistyneena) : Sod., (se langre fram). — Nyl. Upp- 
raknas bland forvildade vaxter: W. Nyl. p. 53, (se langre fram). Mantsala 
Frugard odl. 1808: Elfving i Medd. XXV p. 12. — Ob. [TJleaborg] Viljelty 
Rinaldin kartanossa: Leiv.; Simo trifves val och blommar: Elf v. Ant. p. 63. 
Enligt Svensson p. 127 forekomrner endast hantradet i Sverige; 
enl. Ale. Ill p. 89 ar forhallandet hos oss detsamma. Spelan betviflar, att 
arten i Finland forekomrner sasom forvildad, sa mycket mer som endast 
hanexemplar forekomma hos oss. Den fortplantar sig genom rotskott, 
som kunna uppenbara sig ganska aflagset fran stamtradet och salunda 
skenbart visa sig sasom forvildade: Ssel. ann. 

Populus alba L 

In hortis etc. raro colitur. 

»Saepe etiam plantatur ad vias et in ambulacris»: Nym. Consp. p. 
663. »I Vasa ett 7 m hogt trad, 76 cm i omkrets vid basen. I [Sb.]Maa- 
ninka vill den ej trifvas. I Uleaborg sag jag 1896 ett 4—5 m hogt vackert 
exemplar, planteradt tre ar tidigare i skyddadt lage. Den nordligaste upp- 
giften om tradets blomning ar fran [Ab.] Somero»: Elf v. Ant. p. 63, jfr 
Rein p. 81, Ign. Geogr. p. 345, Brenn. Flor. p. 171, Mela Kasv. Ill p. 292 
liarv.) och Ale- III p. 89. — A Degero nara Helsingfors finnas af denna 
art bade ban- och hontrad: Sael. ann. 

Af ven pyramidformen P. Bolleana af denna art upptages Elf v. Ant. p. 63. 

Populus nigra L. 

Raro colitur. 

Fenn. austr. culta: Fries; »in plurimis terris europaeis etiam culta 
adest ad vias, in ambulacris et ad domicilia*: Nym. Consp. p. 664; puis- 
toissa harv. viljelty: Mela Kasv. Ill p. 292, jfr Brenn. Flor. p. 171 och Ale. 
Ill p. 89. — Nyl. Uppraknas bland forvildade vaxter i Helsingfors trak- 
ten: W. Nyl. p. 53; att den dock icke kan anses sasom forvildad fram- 
halles af Sselan pa samma skal, som blifvit anforda under P. balsamifera. 
Gar bra till i Helsingfors: Elf v. Ant. p. 63; endast hantrad i Helsingfors- 
trakten: Sael. ann. Af slagtet Populus odlas hos oss flere arter, hvaraf P. balsamifera 
ar den oftast forekommande och enligt Elfv. Ant. p. 63 P. alba den dar- 
nast mest utbredda arten; se angaende dessa afvensom om P. nigra har 
ofvan. Bland de ofriga uppraknas P. laurifolia Led., P. ontariensis Desf. 
och P. pyramidalis Roz.: Elfv. Ant. p. 63, och far jag i afseende a dessa 
hanvisa till nyssnamnda arbete. Tillaggsvis ma namnas, att P. pyramidalis 
eller den s. k. italienska pyramidpoppeln, hvilken allmant anses vara en Populus sp. cultae. 83 

kulturform af P. nigra !se 1)1. a. Nym. Suppl. p. 280], afven vid Helsingfors 
icke visat sig utharda klimatet och numera alls icke odlas i denna trakt: 
Sael. ami. Pa Eckero,' Al. skola ett par medelstora trad forekomma: Kihlm. 
— I Brenn. Flor. p. 171 upptages bl. a. P. canescens Sm., som numera i 
allmanhet anses sasom hybriden P. alba X tremida, se t. ex. Giirke p. 2. 
Af denna sag Sselan 1877 ett hogt och vackert trad a Skoldvik egendom 
vid Svartbackfjarden i Nyl. Borga socken,' men har ej sett den annor- 
stades: Sael. ann. — Oberaknadt de liar omnamnda arterna torde annu 
par andra vara foremal for odling, se bl. a. Brenn. Flor. p. 171 och Ale. 
Ill p. 89, men dessa aro foga utredda hos oss och afven deras synonymi 
erbjuder svarighet, hvarfore de har forbigas. Salix 1 ) pentandra L. 

In maxima parte Fenniae satis frequenter, hie illic 
etiam frequenter, occurrit, nonnullis autem plagis praecipuc 
septentr.-orientem versus rarescit. In Lapponia rarescere 
videtur, sed in occi dental i parte circ. 69° 40' lecta est, in 
maxime orientali 67° 10' vix super at. 

Till.; Kalm; in pascuis huinidis st fq: Prytz cont.; in palu- 
dosis silvarum per totam patriam ad Ivalojoki usqve: Wirz. PI. 
off. p. 78 et 79; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: 
Nym. Consp. p. 664; Fenn. (exc. Lapp, mult.): Nym. Suppl. p. 
280; Fenn.: Giirke p. 5, vide etiam Led. Ill p. 597, Trautv. II 
p. 37, And. Mon. p. 35, And. in Prodr. p. 206, Koppen Verbr. 
II p. 255, Herb. Mus. Fenn. II p. 130, Hjelt Utbr. p. 147 [14] 
et Sallm. p. 2. 

Al. fq: Bergstr.; fq in Lemland et Foglo [Fogel]: 
Taernstr. p. 58; p, etiam in statione piscatorum Vesterhamnen 
in sinu bottnico: Bergr., cfr 1. c. p. 21—22; fq: Arrh. — Ab. 
st fq in parte orientali territorii [= Tofsala, Gustafs et Inio 
p. p.]: Bergr., vide sub Al.; p: Zett. & Br.; st fq — fq in pratis 
subhumidis — humidis: Arrh. Ann.; Bromarf st fq: Sand.; st fq: ] ) Maxima pars speciminum hujus generis in H. M. F., ante a. 1879 
lectorum, ab Axel Lundstrom TJpsalae hieme 1879—1880 determinata est. 
Specimina imprimis serius collecta determinaverunt Kihlman, A. Arrhenius 
et alii. Ceterum observandum est A. Xyl. totum genus omisisse et Fellm. 
Ind. has species p. 299 et 300 enumerasse. 84 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Renv.; p ex. gr. ad pag. Lohjantaipale: A. Lagus; (fq) (G. A. af 
Hallstrom): Flinck; Sel. hanc speciem et A. Nyl. totum genus 
omittit. — Nyl. fq, formam amentis 6— 10-andris ad Fagervik 
legi: His.; p — st fq, hie illic in pratis silvaticis humidis et ad 
ripas lacuum: Stenr.; fq: W. Nyl.; st fq: Seel. 0. Nyl.; Hogland 
plur. loc.: E. Nyl. Ber.; [Hogland] (H. M. F.!): Brenn. — Ka. 
(fq): Blom; (r ?), annotata tantum in Antrea Kaskisenkyla, 
Jaaski Jarvenkyla: Linden. — Ik. st fq: Malmb.; [(fqq): Meinsh. 
p. 316]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. — Ta. st fq praecipue in 
insulis: Leop.; st fq: Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav. et Wainio 
Tav. or.; fq: Bonsd. — Sa. (fqq): Hult. — Kl. fq: Fl. Kar.; 
p — st fq: Hann ; st fq: Hjelt. — Kol. st fq: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; st fq: Laur. Vaxtf.; raro trunco ar- 
boreo: 1. c. p. 8 et 11. — Tb. st fq: Broth.; fq: Norrl. n. v. 
Tav. p. 430. — Sb. haud infreqvens: Enw ; fq: Mela; p: M. & 
J. Sahib. — Kb. fq: Eur. & H.; st fq imprimis in vicinitate lac. 
Pielisjarvi: Wainio Kasv. — Kon. fq in toto territorio: Norrl. 
On.; ubiqve locis humidis: Gunth. p. 50. 

Om. st fq: Hellstr. et Tenn. — Ok. Kuhmo p, magis ad 
septentrionem versus st r: Wainio Kasv., cfr Brenn. Obs. — 
Kp. [ab Oulanka ad] meridiem versus freqventia aucta, sed ne 
in Repola qvidem fq: Wainio Kasv., vide etiam Beket. p. 591. 

Ob. ut ceterae Salices plus minusve vulgaris: Jul. p. 13; 
in partibus occidentalibus et australibus territorii septentrionalis 
[»Nor.»] st fq, in partibus orientalibus r, in vicinitate orae in 
maxima parte territorii [»Obor.»] (fq), in parte interiore parcior, 
enum.: Brenn. Obs.; Uleaborg (fqq) in pratis: Leiv.; Kemi p: 
Kihlm.; in pratis silvaticis, ripis et lucis st fq — r, freqventia in 
valle fluminis Simo manifesto minuitur supra Ylikarppa: Keckm.; 
[st fq: 0. R. Fries;] in Rovaniemi tantum ad Sinettajoki et Tervo 
annotata, in Ylitornio (!) [Ofvertornea] p — st fq: Hjelt & H. — 
Kuus. st r usqve ad Paanajarvi (M. & J. Sahib.): W^ainio Kasv.!, 
vide etiam F. Nyl. Utdr. p. 153 et sub Lapp. ross. — Kk. 
Oulanka ad Sohjenansuu: Wainio Kasv.; Keret (!), ad pag. Kouta: 
Fellm. Ind., cfr Zigra II p. 180 etc.; inter lacum Paanajarvi et 
Knjasha! maris albi p, supra circulum polarem haud vidi: N. Salix pentandra. 85 

J. Fellm., cfr 1. c. p. XXXIX et Beket. p. 591; Fedosersk prope 
Kantalaks: Brotherus!; Sonostrow: Mela PL 

Lapp. fenn. r - rr Kolari Yllasjoki! et prope Akitslom- 
polo, Kittila ad Sapukkaoja!: Hjelt & H.; Muonio: Mela herb.; 
Sodankyla: Blom!, cfr Wainio Not. et Hult Lappm. p. 94; per 
partem silvaticam omnium Lapp, svecicarum usqve ad lacum 
Enarensem (»st fq»): Wahlenb. p. 257 et 258, cfr Wahlenb. 
Fl. Suec. p. 657, Fellm. Lapp., And. Sal. p. 14 et Wimm. p. 
22; circa lacum Inari [Enare] et in reg. septentrionalibus Lapp, 
fere semper arborescit, in australioribus tamen (frutex) plus 
minusve altus et ramosus exstat, (qvare terra borealis patria ejus 
videtur): And. Sal. p. 15, cfr Wainio Not. et Kihlm. Ant., qvi 
non viderunt et vide infra; Naytamo: A. V. Granit & R. B. 
Poppius 1897! — [L. ent. reg. silv. (r) (vide Wahlenb.), var. 
tetrandra reg. silv. (»fq») copiose (And.): Laest, vide infra]. 

Lim. Kantalaks, Porjeguba, ad amnem, qvi in fluvium Niva 
influit: Mela PL: ad cataractam Kontiokoski flum. Umpjok: 
Kihlman! — Lv. Kuusreka, Tetrina, Olenitsa: Mela PL — Lp. 
Tshapoma: Mela PL et herb. 

Hvad forekomsten i Lapp. fenn. angar, framhalles det uttryckligen 
»neqve mihi in territorio, nee. eel. Kihlmano in par. Inari obvia»: Wainio 
Not., och Hult Lappm. upptager ej arten i sin vaxtforteckning. Ej heller 
liar G. P. Laestadius sjalf iakttagit densamma, utan anfor, sasom framgar 
af ofvanstaende, endast andras iakttagelser, hvarjamte L. L. Laest. p. 291 
uppraknar arten bland dem sora saknas kring Raaresu'anto. Uppgifterna 
fran Inari och Utsjoki i Moberg Klim. p. 195 och 196, jfr afven Moberg 
Klim. II p. 166 och 167, maste med kannedom om detta arbetes plan- 
laggning anses sasom hogst osakra. Wahlenbergs freqvens synes salunda 
vara for hog, atminstone hvad finska lappm arken angar och enligt hvad 
man nu kanner; detsamma galler afven uppg. i And. Sal., som antagl. till 
stor del grundar sig pa den forres uppg. — Det uppgifves om arten, att den 
»upphor i den egentliga bjorkregionens nedre del>: Sallm. p. 2. Ehuru 
tallen ar utrotad vid Naytamo och Tshapoma ligger i bjorkregionen, skulle 
jag dock knappast vilja rakna S. pentandra hos oss ens till nedre bjork- 
regionens arter; jfr Wahlenb. och Lsest. 

Hojden angifves till 2—5 m: Mela Kasv. Ill p. 297, men arten nar 
emellertid betydligt storre dimensioner. Sa uppgifves: »I bot. tradg. i Hel- 
singfors finnas exx. af c. 12 m hojd, den grofsta stammen ar 31 cm i diam. 
I Tb. Viitasaari har jag sett exx., som aro ungefar lika hoga > : Kihlm. 
I Sat. Karkku Makipaa har jag uppmatt ett trad af i d. n. 10,5 m hojd 86 xlcta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

och skulle tro att ungefar lika hoga ej aro sallsynta i trakten, dar arten 
ganska of ta antager tradf orrn : Hjelt. 

Varierar med bredare och smalare blad (se harom t. ex. And. in 
Prodr. p. 207) och i afseende a standarenas antal, jfr under Nyl. och 
L. ent. 

S. cuspiclata Schultz (S. fragilis X pentandra) uppgifves af Gomi- 
lefskij for kretsarne Kemi [Kp.] och Povjenets. Uppg. hanfor sig till en 
form af S. pentandra enl. Koppen Verbr. II p. 323 not. — Detsamma galler 
antagligen enl. Brenn. Obs. en gammal uppg. fran Kemi i Ob. af Wirzen. 
— [Likasa foras aldre uppg. om 8. cuspidata eller S. pentandra X fragilis 
fran angransande delar af Ryssland, se t. ex. Trautv. Incr. p. 699, numera 
till S. pentandra, se Schmalh. hybr. p. 122—123 och Meinsh. p. 316]. Se 
f. o. angaende hybriden t. ex. Gtirke p. 4. — Xagon annan hybrid af 
denna art ar ej ens uppgifven fran flora omradet. Salix fragilis L. 

In maxima parte Fenniae (saltern ad 65° ad septentrionem versus) 
colitur et in parte maxime australi nonnumqvam subspontanea esse videtur. 
Jam parmn colitur. 

Till.; Kalm; uppraknas Prytz cont; »locis aqvosis ad pagos per pro- 
vincias meridionales, Euraaminne»: Wirz. PI. off. p. 79, jfr Fries, Led. Ill 
p. 598; »forte semper disseminatione e cultis apud nos orta»: Herb. Mus. 
Fenn. p. 54 not; »per totam Europam . . . spontanea vix nisi in Asia au- 
strali-occidentali >: And. in Prodr. p. 209; »Fenn. mer.-occ. . . . Saepe 
etiam occurrit plantata ad vias etc. et talis vel qvasi spontanea adest hinc 
inde extra aream geogr.»: Nym. I'onsp. p. 664; »antraffas till och med i 
landets nordliga del, forut ofta planterad sasom alle-trad; i sodra Finland 
forekommer den afven forvildad*: Ign. Geogr. p. 345; >vix nisi efferata, 
maximam partem culta; 5 ex A.I., Ab., Sat., $ ex omnibus provinciis 
enumeratis, Al. excepta»: Herb. Mus. Fenn. II p. 130; »Fenn. centr., mer.K 
Nym. Suppl. p. 280; »Virmo forut allman, nu nastan utdod. Nykarleby 
lider ofta af frost. Brahestad nagra exemplar^: Elfv. Ant, p. 63; Fenn.: 
Gtirke p. 6; af alder ofver hela landet allmant planteradt . . . Har seder- 
mera planterat sig sjalft genom afblasta qvistar, som slagit rot vid stran- 
der och pa fuktiga stallen : Ale. Ill p. 90; se afven Trautv. II p. 33, Pein 
p. 75, And. Mon. p. 42, Koppen Verbr. II p. 257 och Hjelt Utbr. p. 155 [22]. 

Al. (st r): Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr.; ett hantrad nara Bolsta- 
holm i Geta mojligen forvildadt, eljest endast planterad: Arrh. & K.!; 
p — st fq vid b} T ar och gardar i hela omradet. I Fisko by funnos plan- 
terade pilar, enl. uppgift hemtade fran Pedarskar, hvarest tradet salunda 
skulle vaxa fullkomligt vildt: Bergr. — Ab. p: Zett. & Br.; Abo ^: J. M. 
J. af Tengstrom!; Merimasku: Karsten!; Sagu r [»pil»]: Cavander p. 14; 
[Muurila] $ och 5 st fq: Penv.; Uskela: Nikl.l; p »sannolikt ofverallt ur- Salix fragilis. 8< 

sprungligen planterad*: Sel.; [Vihti] st fq i och invid byar; endast aldre trad 
observerades, och da pil numera foga torde planters^ tyckes dess forekomst 
har liksom afven annorstades inskrankas allt mer och mer: Flinck. — Nyl. 
»p culta, sed rarius spontanea •>: His.!; »[Helsingfors (!)] p rarius praeter in 
ciiltis*: W. Nyl.; »fcring Helsingfors har jag observerat endast $»: Kihlm. 
och Ssel. ann. — Ka. >in meridionali parte provinciae [= Kareliae totius] 
vix vero nisi cnlta»: Fl. Kar.; st r Antrea Korpilaks, Raisala Hytinlaks, 
Kaukola Kyrkobyn, Kirvu Prestgarden, Jaaski Jarvenkyla!, sags alltid inom 
byar, ursprungligen odlad: Linden. — Ik. r: Malmb., jfr Fl. Kar., [»in 
der Umgegend der Hauptstadt haufig angepflanzt, aber auch hie and da 
in den Waldern, vielleicht verwildert, da es immer nur die mannliche 
Pnanze ist, wie sie in den Garten meist vorkommt*: Meinsh. p. 315]. 

Sat. p: Malmgr.; Birkkala: Simming!; [Vesilahti] Laukko: M. Wer- 
ving!; p ofverallt odlad, kan ej ens nagonstades anses verkligen fbrvildad, 
hontradet allmant, hantradet sallsynt endast Karkku Kulju! tradgard och 
Tyrvaa prestgarden afvensom utom omradet Huittinen Kiviniemi : Hjelt. 
jfr Asp och Carlss. — Ta. p: Asp. & Th.; Sysrna Nya Olkkola: Unonius! 
— Sa. p »ubiqve, ut opinor, posita est*: Hnlt; Lanritsala! atskilliga 2,5-3,5 
m [4 a 6 aln] hoga buskar vid Saima kanal, vid Villmanstrand hoga trad, 
men endast $: Ssel. ann. — Kl. Valamo (v. Berg): Koppen Verbr. II p. 
257; stundom odlad i vestra Ladoga-omradet : Elf v. Ant. p. 40; [Parikkala' 
»p pihoissa viljeltyna (tai metsistyneena)*: Harm. — Kol. Mjatusova: 
Sahib. Bidr., jfr Elfv. 

Oa. Vasa allmant odlad: Hjelt. — Sb. [Leppavifta] »Vokkolan 
puntarhassa loytyi muutamia vuosia sitten iso puu tata lajia, nyt se on 
havitetty pois»: Enw.; r: Mela, ex. fran Kuopio!; Kiurnvesi: Palm. — Kb. 
I Joensuu sag jag 1899 ett stort och kraftigt trad: Ssel. ann.; r »Nurmek- 
sen kauppalassa (arvattavasti metsistyneena)»: Wainio Kasv.! 

Om. Pyhajoki prestgardstradgarden : Lackstr.; Elfv. Ant. p. 63, se 
ofvan. — [Kp. Solovetsk ganska sallsynt: Rosberg i Geogr. F. T. 1899 p. 43]. 
Ob. par dussin piltran togos i Stockholms skargard . . . >planterades 
omkring en Fiskdam [i Uleaborg], vaxte ett par ar bra nog, men aro nu 
mest utgangna*: Jul. p. 27; [Uleaborg] »viljelty plaaneilla ja puutarhoissa*: 
Leiv., (det namnes icke med hvilken f ram gang). Kemi Lautiosaari (E. W. 
Akola): Moberg Klim. II p. 168, jfr Brenn. Obs.; enligt benaget meddelande 
af A. Rantaniemi ar arten atminstone icke vidare odlad i Kemi ; uppgiften 
ar saledes hogst osaker. 

Att tradet hos oss ar att betrakta sasom odladt eller i de sydligaste 
delarne nagon enda gang forvildadt, framgar af det foregaende. Sarskildt 
torde fbrekomsten i Al. vid Bolstaholm och pa Redarskar kunna forklaras 
pa det satt som framhalles Ale. Ill p. 90. — Ale. II p. 71, jfr I p. 60, 
uppgifver att hontrad aro sallsyntare an hantrad; emellertid aro flertalet 
exemplar i H. M. F. honexemplar (se ofvan), hvarjamte Arrh. anmarkt att 
redan i Ab. hantradet ar sallsyntare, hviiket afven framgar af flere andra 88 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, Xo 1. 

uppgifter. Alcenii uppgift har darfore med fullt skal utgatt fran tredje 
upplagan. Likasa uppgifves: >Enimmakseen vaan emipuita . . . Hedepuut 
harvinaisenipia > : Mela Kasv. Ill p. 298. I Petersburgs trakten uppgifves 
dock forhallandet vara annorlunda (se under Ik.). 

I afseende a den storlek tradet kan uppna kanner jag endast folj. 
uppg.: »En salj» i Abo ej langt fran slottet var i omkrets 385, en annan 
255 cm . . . Sjundea Sjundby 273 cm i omkrets: Thesleff i Finska Tradj. 
Geogr. F. T. 1893 p. 92. Da tradet kallas »salj», vore det, ehuru namnet 
8. fragilis afven forekommer, mojligt att uppg. hanfor sig till S. caprea. 
— Ale. Ill p. 90 anger dess hojd still 20 m». Daremot uppgifves 5—15 
m: Mela III p. 298. 

Uppgifterna om hybriden 8. fragilis X pentandra aro oriktiga (se 
under 8. pentandra). Xagon palitlig uppgift om andra hybrider af denna 
art kanner jag ej heller fran flora-omradet. 

Salix alba L. 

In hortis etc. colitur. 

Uppgifves fran Sat. af Gadd Sat. p. 50, men artens forekomst sa- 
som vildt vaxande har aldrig bekraftats. I Sverige upptages den forekomma 
anda till Gefle: Hartm. p. 3BI och mellersta Sverige: And. Mon. p. 47, 
jfr afven And. in Prodr. p. 211. Likaledes forekommer den vildt vaxande 
i de angransande delarne af Ryssland, se Ivanitzky p. 474 och jfr Kihlm. 
i Atlas p. 1. 

I afseende a odlingen markas foljande uppgifter: »Puistoissa (harv.) 
istutettuna»: Mela Kasv. Ill p. 297, jfr Brenu. Flor. p. 172 och Ale. Ill 
p. 90. »Nykarleby nagot omtalig. Kajana 2—3 m hog (Kihlm.)» : Elf v. Ant. 
p. 64 (f. splendens [Bray]). Odlas numera ganska allmant i parker i sodra 
Finland: Sad. aim.; afven af tradgardsforeningens m. rl. priskuranter f ram- 
gar, att arten sprides mycket: Kihlm. — Tb. Jyvaskyla i ofverforstmasta- 
ren v. Zweygbergs tradgard, en grupp af tre trad, af hvilka det hogsta 
nar 12 m hojd och har tre stammar, hvaraf den storsta en meter ofver 
marken var 79,5 cm i omkrets: Hult i Medd. XV p. 234, dar narmare 
beskrifning meddelas. Stora trad finnas afven i seminariets planteringar 
i Jyvaskyla: Kihlm. t 

Hojden uppgifves visserligen till 2—3 m : Mela Kasv- IX p. 293, men 
att arten blir betydligt hogre afven i vart land framgar af ofvanstaende. 
S?elan anmarker likasa, att den forekommer sasom trad af 3—4 manshoj- 
ders storlek i Helsingfors trakten: Sa?l. ann.; pa Riddarhussqvaren i Hel- 
^ingfors ar S. alba omkr. 15 m hog, den tjockaste stammen ar 53 cm vid 
brosthojd i diam. (1900): Kihlm. 

Afven va/. vitellina (L.) Ser. uppgifves sasom odlad: Brenn. Flor. p. 172. 

Salix triaudra L. 

In Fennia paucis tantum locis lecta est, sed a Lapponia 
australi (circ. 67° 15') usqve ad fines australes (in maocime Salix triandra. 89 

orientali parte territorii) occurrit. In Fennia austral/ etiam 
qvamvis rarissime colitur. 

R ad fluvium Kemi: Liljebl. p. 298; in uliginosis Fenn. bor. 
(st fq): Prytz cont.j ad ripas fluminum Ostrobottniae boreaiis et 
Lapponiae, Kemi, Ii (?) [»Ija»]: Wirz. PI. off. p. 79 1 ); copiose 
ad Kemi (Liljeblad, Lsestadius), Alatornio [Nedertornea] (Hart- 
man): And. Sal. p. 17 x ); Fenn. bor. (Ostrob. bor., Lapp. Imandr.): 
Nym. Suppl. p. 280; Fenn.: Giirke p. 4, vide etiam Led. Ill 
p. 600, Wimm. p. 13, And. Mon. p. 24, And. in Prodr. p. 202, 
Koppen Verbr. II p. 253-254 et Hjelt Utbr. p. 159 [26]. 

Ik. Vuoksen ad sinum Puustinlahti in ripa arenosa duo 
frutices parvi: Lindberg in Medd. XXIII p. 9, spec, e Valk- 
jarvi Pasuri!, cfr Medd. XXIII p. 50 etc.; [in reg. septentrionali 
r Siestarjoki [Sestroretzk] ad litus maris et f. concolor et f. dis- 
color: Meinsh. p. 315 1 )}. 

Kol. var. concolor Ivina!: Cajander & J. I. Lindroth!, 
cfr Medd. XXV p. 47; ad septentrionem versus a Vosnessenje 
[Joensuu] prope Latva: Caj., cfr de his etiam Medd. XXV p. 39. 

Ob. »Limingo storang» frutices alti $: M. & J. Sahib.! 
et Hjelt; cop. in prato Limingensi ad aranera Temmes prope 
viam ferratam, 30, V, 1887, tantum <3 visi: Zidb., cfr Leiv. 
etc.; Kemi (st fq): Jul. Fort. p. 103, cfr M. Gastr. p. 332; Kemi 
haud procul ab ipso templo: L. L. Lsest. p. 296 x ); r in pratis 
ripariis, Kemi Sotisaaii nonnulli frutices solitarii: Keckm., cfr 
1. c. p. 14; Kemi! st r Valmari, Alasaan (Rantaniemi): Brenn. 
Obs.; (st fq) ad Tornea: Jul. p. 12; [r Alatornio (Hartm.): 0. R. 
Fries *) et Backm. & H. p. 249], vide etiam Bot. Not. 1891 p. 60, 
supra et infra; Tervola Taivalkoski!, Rovaniemi Lainaansaari!: 
Hult, cfr Hult Vedv. p. 5; Ylitornio Alkkula in flumine: Linden!, 
spec. ster. etiam leg. Saelan!, cfr Brenn. Obs. — Kuus. Paana- 
jarvi Nurmisaari: J. E. Montell!, cfr Medd. XXVI p. 74. 

Lim. ad flumen Niva inter Jacum Imandra et sinum Kanta- 
laks, supra circulum polarem, earn detexit F. Nylander: N. I. 
Fellm. !), cfr 1. c. p. XXI, XXVI et XXXIX et Beket. p. 591; 
spec. Nylandri et 3 et ?!, cfr Herb. Mus. Fenn. 1 ). 1 Xomine S. amygdalina L. 90 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Storre delen af Finl.: Fries, ar i hufvudsak vilseledande. — Ta. 
>Vid stranden af Tavastehus, inahanda ursprungligen odlad, numera sa. 
godt som forvildad . . . enstaka $ forek. dessutom pa ett par andra stallen 
i Tavastehus trakten»: 0. Collin! — Kol. Petrosavodsk in pratis: Giinth. 
p. bO 1 ) i of vers., jfr Koppen Verbr. II p. 253; enligt benagen uppg. af Ca- 
jander torde arten icke finnas vid Petrosavodsk. — Ok. Uppraknas har- 
ifran [= 14] Mela Kasv. Ill p. 298, men jag kanner alldeles icke, hvarpa 
uppgiften grundar sig. — Ob. AVirzens uppg. fran Ii, ehuru ganska antaglig, 
behofver bekraftas. — Det framgar af en uppg., publicerad af Lundstrom, 
att den nordligaste vaxtplatsen for arten i Sverige ar pa grasholmar i Tornio 
elf: Bot. Not. 1891 p. 66. 

Cajander uppraknar S. triandra bland arter, som forekomma sall- 
synt i de nordliga delarna af Finland och aro mycket allmanna i Onega- 
dalen och stallvis sydligare i de angransande delarne af Ryssland, men 
icke i denna trakt aro funna vester om Finlands naturalhistoriska grans: 
Medd. XXVI p. 181, jfr I. c. p. 182. (Ivina etc. raknat< 1. c. till Nord- 
Ryssland, se kartan och jfr 1. c. p. 183). 

Sasom nara nog alia andra fin ska forf. har jag har behandlat S. 
triandra och S. amygdalina sasom synonym a (sa betraktas de afven And. 
Mon. p. 24 o. 25). Endast Prytz upptager utom S. triandra afven S. ainy<j- 
daliua »in paludosis Finl. superioris p»: Prytz cont. — Emellertid upp- 
tager Giirke p. 4 S. amygdalina (L.) Giirke (= S. amygdalina var. discolor 
Wimm. & Grab.) sasom varietet under S. triandra L. (= S. amygdalina 
var. concolor Wimm. & Grab.) liksom redan Led. Ill p. 600, jfr And. in 
Prodr. p. 203. Atminstone fran Kol. upptages hvardera formen, hvarjamte 
de hvardera upptagas for angransande trakter, se t. ex. Klinge p. 421, 
Schmalhauseu p. 88—89, Meinsh. p. 315 och Ivanitzky cont. p. 343. For 
att ej astadkomma forvexlingar, har jag for den forra form en anvandt be- 
namningen S. triandra var. discolor. 

Xagon hybrid af denna art ar tills vidare icke iakttagen inom flora- 
omradet. 

Salix triandra var. discolor (Wimm.) 2 ). 

Saltern in parte rnaxime austro-orientali lecta est. 

[Ik. vide sub f. typrcaj. 

Kol. Nonnulla specimina ad ripam lacus Onega ad Vos- 
nessenje et Shoksu!: Cajander in Medd. XXV p. 39. Vide 
ceterum sub f. typica. 1 Nomine S. amygdalina L. 

2 S. amygdalina var. discolor Wimm. & Grab. = 8. amygdalina 
(L.) Giirke. Salix purpurea. 91 

Salix purpurea L. 

In Fennia, qvantum scio, nisi raro non colitur. 

Odl.: Bremi. Flor. p. 172, jfr Ale. Ill p. 91 och Mela Kasv. IV p. 294. 
— Odlas vid Helsiugfors, dock endast $, men ar ej fullt kardig: Sail. ami. 
Vid Jyvaskyla [i Tb.] omtalig: Kihlm. 

Salix acutifolia Willi 

In Fennia maxime austro-orientali raro, sed saepe co- 
piose vel copiosissime et omnino spontanea provenit; ad 
septentrionem versus saltern usqve ad 61° 35' et ad occiden- 
tem versus ad 47° 30' lecta est. Ceterum in Fennia australi 
colitur. 

»Salicem hanc venustam ad lacum Ladoga certe indigenam 
statui posse, sane laetor, copiosissime, sed frutescentem solum, 
in litore arenoso prope Kakisalmi [Kexholm] obs. cl. Kiihlewein 
et ipse, insuper spec, e paroecia Sakkola ad Ladogam prope 
Taipale a cl. Appelberg relata in H. M. F. vidi»: Rupr. Diatr. 
p. 88, cfr Fries Botaniska Utflygter III p. 282. In litoribus 
arenosis lacus Ladogae ad Kakisalmi usqve: W. Nyl. Distr., cfr 
1. c. p. 74 et Nym. Consp. p. 666, vide etiam Led. Ill p. 601-602, 
Koppen Verbr. II p. 289 et Hjelt Utbr. p. 167 [34]. 

Ik. ad litora Ladogae meridionalis usqve ad Kakisalmi!: 
Flor. Kar.; r par. Kivennapa in litoribus arenosis in pago Kuok- 
kala!, in sacell. Metsapirtti et par. Sakkola, etiam ad Kakisalmi 
[Kexholm]: Malmb.; Sakkola Taipale: Appelberg!; spec, e Kaki- 
salmi leg. etiam Moller!, cfr Herb. Mus. Fenn. sub Ka.; Konevits 
in litoribus arenosis lac. Ladoga: Sahib. Dagb.; [Kivennapa] 
Rajajoki copiosissime: Thesl. Dynb. p. 61; Pyhajarvi in ripa 
lac. Ladoga prope Riiska!, Kakisalmi Tenhola! in litore arenoso 
[»dynen»] ad Ladoga: Lindberg; [in ripis arenosis ad Ladoga 
. . . etiam in toto litore marino usqve ad Siestarjoki [Sestro- 
rezk] et ultra (fqq), ceterum aut deest aut rarissime: Meinsh. 
p. 316, cfr Koppen 1. cl. 

Kol. ad ostium fluminis minoris 10 a 30 km [nagon mil] 
ad septentrionem versus [ab Hu[m]baritza] in ripis: K. J. Ehn- 
berg, Reseberattelse ofver en sommaren 1884 . . . foretagen 92 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

lepidopterologisk exkursionsresa; Shoksu in arenosis ad ostium 
amnis [ad lacum Onega] duo frutices magni: Gajander & J. J. 
Lindroth!, cfr Medd. XXV p. 39 et 47. 

Ik. Angaende forekomsten i derma proving namnes: >Upptrader i 
kolossala niassor dominerande ofver hela den ofriga vegetationen . . . sa 
godt som endast i trakten af Rajajoki*: Thesl. Dynb. p. 01—62. — Kl. 
Kronoborg (E. Juslin): Prot. 9, XI, 1878; da exemplaret atminstone ej mera 
rmnes qvar, ar det hogst sannolikt, art uppg. beror pa forvexling, dock ar 
den ingalunda osannolik. — Kl. i Herb. Mus. Fenn. II p. 37 har afseende 
pa Ik. Kakisalmi, hvilket rattelsevis framhalles 1. c. p. 130. — Se f. 6. 
ang. odlade ex. 

Meinsh. p. 316 anmarker: »Bei Siestarjoki [Sestrorezk] wachst eine 
Form, deren Rinde niemals blau bereift, zusamrnen mit der Hauptform.> 

Arten upptages sasom odlad i Finland redan af Fries, se afven Brenn. 
Flor. p. 172 och Ale. Ill p. 91. Harom namnes bl. a.: Odlas tamligen 
allmant i parker: Ssel ann.; finnes flerstades i jamvagsstationernas parker: 
Kihlm. — Ab. Pojo Fiskars buskar 14,3 cm i diameter Trot. 4, XII, 1886): 
Bot. Not. 1887 p. 42. — Till odlade exemplar antager jag att uppg. Kl. 
Valamo: Sahib. Dagb. hanfor sig. — I storre delen af Europa forekommer 
arten f. 6. endast odlad, sa namnes »fere semper culta?»: And. in Prodr. 
p. 262 under namn af S. daphnoides /? acutifolia; »Ross. med. (caeterum in 
multis Europae mediae partibus culta et aliqvot locis qvasi spontanea)*: 
Gurke p. 24, dar den afven upptages sasom varietet af S. daphnoides Vill. 
» Endast planterad, mest hantradet bade i Sverige och Norge»: Hartm. p. 
362, jfr afven Nym. Consp. p. 666 etc. 

De finska exemplaren i H. M. F. aro samtliga honexemplar eller 
ock sterila. Daremot papeka Sselan och Kihlman att de i odlingar endast 
observerat hanexemplar. 

Storleken uppgifves till 3-10 m: Mela Kasv. Ill p. 268. 

Nagon hybrid af denna art ar tills vidare ej iakttagen hos oss. 

Afven S. daphnoides Vill. torde hos oss forekomma sasom odlad, dock 
kanner jag inga speciella uppgifter i detta afseende. Visserligen upptages 
den fran Finland och Petersburg : Fries, men da S. acutifolia endast upp- 
tages sasom odlad, afser uppgiften tydligen denna. — Det bor namligen 
framhallas att Andersson uppgifver angaende var. acutifolia: »A S. da- 
phnoide vix notis ullis certis distinguenda, ejusqve forma magis orientalis 
forsan suspicanda*: And. in Prodr. p. 262, hvarjamte det tydligen framgar, 
att han for den vid Petersburg vildt vaxande formen till S. daphnoides. 
Har ma annu namnas, att hybrider mellan S. daphnoides och S. phylicae folia 
forekomma vid Petersburg, sasom S. macrorrhynca And. in Prodr. p. 250—251 
och S. Koeruickci : And. 1. c. p. 263. Salix viminalis. 93 

Salix viminalis L. 

In parte territorii maxime austro-orientali subsponta- 
nea inveniri indicator. Ceterum in Fennia australi raro 
colitur. 

Fennia (F. Nylander in lift.): Led. Ill p. 605, cfr Wimm. 
p. 36. 

Kol. Vosnessenje! et Shoksu! in litoribus arenosis: J. I. 
Lindroth & Cajander, cfr (Diar. 3, XII, 1898) Medd. XXV p. 38 
et vide infra. 

Angaende artens forekomst i Kol. namnes: Af deima for landet nya 
art, som ar en karaktarsvaxt i norra Rysslands elfdalar, hade ett tiotal lag 
vaxta, unga buskar antraffats pa stranden af Onega vid Vosnessenje och 
Shoksu. Foredragaren ansag troligt, att dessa uppvuxit ur qvistar, hvilka, 
drifvande osterifran, af vagorna uppkastats pa stranden och sedan dar 
rotfast sig i den losa sanden: Cajander i Medd. XXV p. 38-39, jfr Bot. Not. 
1890 p. TO, dar den betecknas sasom »kanske tillfallig», liksom afven Medd. 

XXV p. 47 och 98. Tillaggas ma, att af Cajanders manuskriptkarta framgar, 
att den forekommer ett langre stycke saval vid Vosnessenje som Shoksu. 

Hvad artens forekomst i de angransande delarna af Ryssland angar, 
upptages den bl. a.: »An den Ufern der Luga und Pljussa namentlich am 
letzteren sehr gemein, nordlich von dort noch nicht gefunden*: Meinsh. 
p. 316—317. »On karaktarikasvi Onegan rannoilla, muodostaen pitkia ka- 
peita rantametsia ja pensastoja. Vodlan varrella ei sita loydy eika liioin 
Onegan lisajokien Koschan, Siftugan y. m. rannoilla »: Cajander i Medd. 

XXVI p. 180, jfr 1. c. p. 182. [Wologda] >im ganzen Gebiet*: Ivanitzky 
p. 474, se afven Kusn. p. 134, Klinge p. 423 och .Schmalhausen p. 89 samt 
jfr And. in Prodr. p. 2G5, Nym. Consp. p. 666, Kihlm. i Atlas p. 1, Gfirke 
p. 25 etc. 

Att arten ej fiunes vild i Finland framhalles bl. a. Koppen Verbr. 
II p. 293. 

Sasom odlad anfores den Brenn. Flor. p. 172 och Ale. Ill p. 91. — 
Ab. Pojo Fiskars med storsta diam. af 14,3 cm (Prot. 4, XII, 1886)-. Bot. 
Xot. 1887 p. 42. — Nyl. Uppraknas bland vaxter, som aro forvildade vid 
Helsingfors : \V. Nyl. p. 53 not. Sedan framhaller dock, att den icke finnes 
fOrvildad vid Helsingfors; sasom odlad finnes den t. ex. Nurmijarvi Naas: 
Ssel. ami. Odlad i Helsingfors: Kihlm. 

Angaende S. (viminalis var.) stipularis Sm. och S. cinerea X viminalis, 
se under sistnamnda hybrid. Hybriden S. caprea X viminalis (= S. Smi- 
thiana Willd. enl. Nym. Consp. p. 666, Giirke p. 26 etc.) upptages, sasom 
tagen ej alltfor langt fran Finlands granser: Schmalh. hybr. p. 125—126. 
Sa ar afven fallet med S. phylicaefolia X viminalis och S. nigricans X vimi 94 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

nalis m. n\, se om dessa Schmalh. hybr. p. 126— 180, dar den forstnamnda 
hybriden betecknas sasom ymnig, ocli jfr Schmalh. p. 573 afvensom 
Giirke p. 27. 

Salix caprea L. 

In tota%Fennia frequenter — satis frequenter, sed ple- 
rumqve parcius provenit; saltern in partibus australibus 
Lapponiae occidentalis etiam passim — satis frequenter obvia 
et usque ad 69° 50' indicata est, sed semper ante B etui am 
desinit; in ma.rime orientali autem Lapponia uix inueniri 
videtur. 

Till.; Kalm; in pascuis elatioribus silvaticis fq: Prytz cont; 
(in pratis) totius patriae: Wirz. PL off. p. 79; maxima pars Fenn. 
et Lapp.: Fries; in omni Europa usqve in Lapp, subalpinam: 
And. Mon. p. 76; Lapp. Fenn.: Giirke p. 11, vide etiam Led. 
Ill p. 609-610, Rein p. 75, And. in Prodr. p. 222, Trautv. II 
p. 37, Nym. Consp. p. 667, Ign. Geogr. p. 340, Koppen Verbr. 
II p. 267, Hjelt Utbr. p. 142 [9] et Sallm. p. 2. 

Al. fq: Bergstr. et Bergr., cfr 1. c. p. 17; fq: Arrh. — Ab. 
fq: Zett. & Br., Arrh. Ann. et Renv.; st fq: Sand, et Sel.; fq: 
Flinck. — Nyl. st fq: His.; fq in silvis frondosis, lucis et in 
silvis abietinis spec, solitaria: Stenr.; fq: W. Nyl. et Seel. 0. Nyl.; 
[Hogland] (r), Tytarsaari: Brenn. — Ka. (p): Blom et Linden. 

— Ik. fq: Malmb.; [(fqq) in toto territorio: Meinsh. p. 320]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. — Ta. fq: Leop., Knabe Fort., 
Norrl. s. 6. Tav., Bonsd. et Wainio Tav. or.; st fq: Asp. & Th. 

— Sa. [in Savonia] fq: E. Nyl. & Chyd.; (p): Hnlt. -- Kl. fq: 
Fl. Kar.; st fq: Hann. et Hjelt. - - Kol. »st fq (?)»: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf., vide 1. c. p. 8. — 
Tb. st fq: Broth. — Sb. fq: Enw.; (fqq): Mela; (p): M. & J. 
Sahib. — Kb. fq: Eur. & H.; fq - st fq : Wainio Kasv. -- Kon. 
fq: Norrl. On., vide etiam Gunth. p. 50. 

Om. fq: Hellstr. et Tenn. — Ok. fq - st fq: Wainio Kasv.; 
fq: Brenn. Obs. — Kp. fq - st fq: Wainio Kasv., vide etiam 
Beket. p. 591 [et Rosberg in Geogr. F. T. 1899 p. 43]. 

Ob. fq: Brenn. Obs.; (fqq): Leiv.; [fq: 0. R. Fries]; fq in silvis 
mixtis et clivis pratorum [angsbackar] : Keckm., cfr 1. c. p. 11; Salix i-aprea. 95 

st fq: Hjelt & H., vide etiam Jul. p. 13. — Kuus. fq - st f q : 
Wainio Kasv. — Kk. (fq) — st fq: Wainio Kasv.; Tuttijarvi— 
Susijarvi: Brenner!, etiam in Mela PI. e multis locis enura. 
Lapp. fenn. st fq per totum territorium, sod in parti- 
bus borealibus plerumqve humilis: Hjelt & H.; in abiegnis tur- 
fosis, lucis, declivibusqve fluviorum humidis nee non in silvis 
frondosis subuliginosis p et parcius: Blom Bidr.; per partem 
silvaticam Lapp, suecicarum . . . p: Wahlenb. p. 272; hand 
infreqvens: Fellm. Lapp.; st fq — fq in Kemijarvi, Kuolajarvi et 
Sodankylii, in Inari (!) st fq, Paatsjoki et Salmijarvi fq: Wainio 
Not.; Pallastunturit p ad reg. subalp. superiorem: Hjelt; Ounas- 
tunturit p, spec, solitaria locis aridis reg. subalpinae in silva 
humili (»lagskogsskiftet»): Sandm. p. 30; st fq in reg. silvatica 
in petris, lucis et silvis betulinis, humilis, frutescens; r in silva 
humili [snar] reg. subalpinae, Palotunturi 423 m SW: Hult Lappm., 
vide etiam 1. c. p. 94; Utsjoki: S. Castren p. 350; per reg. 
subsilv. et subalpinam inferiorem totius territorii usqve ad ostium 
flum. Utsjoki et Naytamo p parcius: Kihlm. Ant.; Elvenses: Th. 
Fries Resa p. 59. — [L. ent, reg. subalp. et silv. p: Laest.] 

Lim. ad ostium fluminis Kurengi in boreali parte lacus 
Imandra et abhinc meridiem versus (r): N. I. Fellm.. cfr 1. c. p. 
XXXVII. Koppen Verbr. II p. 267 etc. et vide infra; Kantalaks, 
Seredna, ad declivem montis Shelesna, Hibina, prope Tshun, 
Sashejka et Porjeguba duobus locis: Mela PI.; Kantalaks: En- 
wald & Hollmen!, cfr Beket. p. 591; ad pedem alpis Tshun 
[Dshyn]: Brotherus!; Umba: Selin! et Kihlman!; Jokostrow et 
Lujauri urt ad riv. Kietkuaj in nemorosis prope lac. Umpjaur: 
Kihlm. — Lv. Kuusreka: Mela PL; acl ripam flum. Ponoj inter 
Kamensk et ostium fluv. Kuljok: Palmen! — Lp. in valli Tsha- 
poma usqve ad 6—7 m: Kihlm. Ber. p. 24! — Li Maaselg 
[Maselga]: Beket. p. 591; Tuloma 8 km [» 3 / 4 Mil»] supra Kola: 
Friis p. 211; acl ostium fluminis- Nuotjok: Linden!; Abramovaja 
pahta ad septentrionem versus a Kola: Kihlm.; Srednij: Broth. 
Wand. p. 9. — Lm. circ. 10 km ad meridiem versus a Voro- 
ninsk: Kihlm. 

Li. Anmarkningsvard ar uppg.: n Ostfinm. er den ei bemerket> : 
Blytt p. 425, da den i Kihlm. Ant. upptages anda till Ishafvet och i Wainio 96 Acta Socie'tatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Not. likasa t. o. m. med stor freqvens. — Lim. N. I. Fellmans exemplar 
fran Kurengi bestaindes af Lundstrom till 8. cinerea. Arrhenius anser 
dock exemplaret vara S. caprea var. parvifolia And. och oberoende daraf 
finnas fullt sakra uppgifter om artens forekomst i kringliggande trakter. 

Ehuru salgen, sasom f ram gar af det ofvanstaende, ar allman eller 
atminstone ganska allman i storsta delen af omradet, bildar den dock ej 
egna bestand. Detta framhalles ratt ofta, sa t. ex. Sallm. p. 2, Laur. Vaxtf. 
p. 8, afvensom for Al. och Pargas: Arrli. Fl. 

Sasom fossil uppgifves arten vara funnen i Oa. Ilmola och i Ka. 
vid Yiborg: G. And. p. 121. 

I afseende a storleken ma framst namnas, att salgen i sodra Finland 
oftast ar ett medelstort eller lagre [10 m : Ale. Ill p. 91 ; 3—12 m : Mela 
Kasv. Ill p. 299] trad och sadant visar det sig annu nagon gang i Lk. 
For ofrigt finnes endast ett fatal uppgifter, hvilka dock visa att tradet 
undantagsvis i sodra delen af omradet kan na stora dimensioner. Ab. 
Inio pa Qvarnholm finnes ett exemplar, som matte 202 cm i omkrets vid 
1 m hojd, tradets hojd 10 m: Bergroth Finska tradj. XIV i Geogr. F. T. 
1893 p. 195, dar narmare beskrifning lemnas. — Kon. Dvorets ett gammalt 
trad med djupa sprickor och stark rota 163 cm i omkrets; en afdod stam 
vid Dvorets 187 cm vid brosthojd: Kihlm. — Li. I bjorkskog vid Toivo- 
niemi ett c 4,5 m [15 fot] hogt hontrad (Kihlm.): Hult Lappm. p. 54. I 
lundar i bjorkregionen har och dar enstaka, stundom naende ofver 4 m : 
1. c. p. 125. — Se afven Blomqv. Cat. p. 13, under Lp. och under S. fragilis. 

Af former och varieteter markas att Mela upptager v. lati folia And., 
v. angustifolia And. och v. parvifolia And.: Mela Kasv. Ill p. 295, af hvilka 
v. parvifolia sages vara r : 1. c. p. 299 ; af dessa qvarstar dock endast var. 
angustifolia: Mela Kasv. IV p. 295. [Meinsh. p. 320 sarskiljer &)glabrata och 
b) cinerea, hvilken sistnamnda sages vara allman vid Nevas utlopp och 
pa oarne; dessa aro mig alldeles okanda]. — Var. humilis Al. »Cm Sp> d. v. s. 
strodd i skog pa Kokar etc.; sakert utan betydelse. — Ob. »med aflonga, 
i bradden naggade blad ... V. Botn. Torne& etc. . . . Monne planta hy- 
brida?>: Liljebl. p. 302, jfr Brenn. Obs.; torde ej kunna utredas. Dess- 
utom finnes fran Kuus. af Nyberg! en form »amentis foliolatis>. 

Daremot ar var. grandifolia Fr., som upptagits sasom sporadisk i 
Lappland etc.: Fries, jfr afven Fries i Bot. Not. 1840 p. 186, dar den be- 
skrifves, afvensom fran L. ent. reg. subalp. r (L. L. La^stadius): Lsest, 
jfr And. Sal. p. 34 och Trautv. Incr. p. 693, ej identisk med den syd- 
europeiska S. grandifolia Ser., utan S. caprea i. angustifolia And. Mon. 
p. 77, jfr 1. c. p. 61. (Wimmer sager: *S. grandifolia Fries et Andersson 
. . . mihi ab ipsa S. caprea nullo modo diversa esse videtur»: Wimm. 
p. 37). I sammanhang harmed markes, att var. subdeptressa, som af L. L. 
Lsestadius inlemnats fran L. ent. Kaaresu'anto, af Lundstrom bestamts till 
S. caprea hufvudarten och var. subcinereoformis fran samma stalle till 
S. cinerea X Lapponum. Salix caprea. 97 

Hybrider aro iakttagna med 8. aurita, S. cinerea, S. Lapponum, S. nigri- 
cans, S. phytic ae folia, S. repens, S. repens var. rosmarinifolia, S. vagans och 
S. vagans var. cinerascens. Angaende S. caprea X vintinalis se under S. 
viminalis. Har rna tillaggas, att i Jamtland iakttagits hybrider bl. a. med 
S. hast at a och S. lanata: Floderus p. 16, jfr I. c. p. 28 och 27. Salix aurita L. 

In Fennia australi et media usqve ad 64° freqventer — 
satis freqventer obvia; supra hunc gradum passim — satis 
freqventer inveniri indicatur: ad septentrionem versus usqve 
ad 66° 45' lecta est. 

Kalm; in paludibus silvaticis (p): Prytz cont.; per omnem 
Europam . . . usqve in Lapp, silvaticam inferiorem: And. Mon. 
p. 69, cfr And. in Prodr. p. 220; Fenn. exc. Lapp.: Nym. Suppl. 
p. 280; Fenn.: Gurke p. 9, vide etiam Koppen Verbr. II p. 264, 
Nym. Consp. p. 667, Herb. Mus. Fenn. II p. 130, Hjelt Utbr. 
p. 161 [24, 28] cum mappa geographica et infra. 

Al. (st fq): Bergstr.; fq, etiam in scopulis parvis taeniarum 
ultimarum: Bergr., cfr 1. c. p. 21. — Ab. fq: Zett. & Br.; fqq 
in pratis bumidiusculis et paludosis: Arrh. Ann.; fq: Sand., 
Benv., Sel. et Flinck. — Nyl. fq: omnes auct. — Ka. Lavan- 
saari: E. Nyl. Ber. et Brenn.; fq: Blom et Linden. — Ik. fq: 
Malmb. [et Meinsh. p. 321]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. • — Ta. st fq: Leop.; fq: 
Asp. & Th., Norrl. s. 6. Tav., Bonsd. et Wainio Tav. or. — 
Sa. fq: Hult, — Kl. fq: Fl. Kar.; fq, species salicum praten- 
sium [in Parikkala] vulgatissima: Hann.; st fq: Hjelt. — Kol. 
fq-fqq: Elf v. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 9. — 
Tb. st fq: Broth. — Sb. r fq: Enw.; (fqq)[: Mela; p: M. & J. 
Sahib. — Kb. (fq): Eur. & H.!s st fq: Wainio Kasv. — Kon. 
st fq-lq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 50. 

m. (fq): Hellstr.; st fq: Tenn., spec, e Kalajoki! — Ok. 
p: Brenn. Obs., spec, in herb, e Kajana Leihmovaara, Paltamo 
[?] Mustamaki!, Paltamo Kempala!; Sotkamo: E. Nylander!; 
Kuhmo minore freqventia qvam in Kb., sed p adhuc in Kianta, 

Impressio facta 1901. 7 98 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

in vicinitate Ylajoki et Hossa ad fines par. Kuusamo plur. loc: 
Wainio Kasv. — Kp. ad septentrionem versus e Kuittijarvi non 
visa, unde autem- ad! meridiem versus p: Wainio Kasv.; st fq 
— p, cop. in Popovansaari- extra] Kemi, etiam ad Kepajoki et 
nonnullis locis circa pag. Uhtua: Bergroth in litt., spec, e Sarki- 
jarvi in valle ad Siiterinvaara!; Shuigarvenvaara! et Bukajarvi!: 
Bergroth & J. I. Lindroth. 

Ob. p: Brenn. Obs., qvem 1. inspicias; Liminka: Hellstrom!; 
st fq: Leiv.; Ylikiiminki in vicinitate templi et Utajarvi Mylly- 
ranta!: Brenn. herb.; Pudasjarvi fq ad templum: Wainio ann., 
spec, e Pudasjarvi Taipale leg. K. E. Hirn!; p in silvis humidis, 
ad ripas, in pratis uliginosis: Keckm., cfr 1. c. p. 11; [(st fq): 
0. R. Fries]; rr Bovaniemi Tervo!, Ylitornio in vicinitate pagi 
Turtola: Hjelt & H.; Ylitornio Alkkula in palude: Linden!, vide 
etiam Jul. p. 13. — Kuus. tantum ad Iivaara: Wainio Kasv.; 
inter plantas in Kuusamo visas enumeratur: F. Nyl. Utdr. p. 
153, vide infra; in pineto turfoso ad Perno una cum S. aurlta 
X myrtilloide: Wainio Not. — Kk. nonnullis locis in vicini- 
tate pag. Malviaispera prope lacum Ohtajarvi: Bergroth in litt.; 
Sonostrow: Mela PI. — Lim. Porjeguba: Mela PI. et herb. 

Storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries, grundar sig troligtvis hvad 
Lappl. angar atminstone till en del pa de oriktiga uppg., som anforas 
i det foljande. — Kuus. F. Nylanders uppg. maste betra'ktas sasom ej 
fullt saker, da hans resa ej gick genom de sydliga delarne af provinsen. 
Sahib. Fort, upptager » atminstone sodra delen». — Lapp. fenn. p: Fellm. 
Lapp., jfr Led. Ill p. 610, Fl. Samoj. p. 9, Trautv. II p. 37, Koppen 
Verbr. II p. 263; uppgiften ar sakert oriktig, ehuru det ar svart att saga, 
till hvilken art eller varietet den bor hanforas, hvarjamte man bor komma 
ihag, att Fellm. efter all saDnolikhet raknade Lappmarkens grans vida 
langre at soder an hvad nu gores, se Hjelt Kann. p. 53 not 1. — And. 
Sal. p. 36 uppgifver om denna art: »in Lapponia tantum advena esse vide- 
tur» och Wahlenb. p. 272 upptager den endast: »in silvis Lapp, inferiorum*. 
Pa norska sidan ar arten, sal vidt] mig ar bekant, iakttagen endast till 
66° 37'— 38': Norm. ann. p. 52. Fran Muonio: Malmberg! finnes emellertid 
ett exemplar, inlemnadt under namn af S. aurita, som dock numera fores 
till S. vagans var. cinerascens. 

Lapp. poss. N. I. Fellm. hanforj S. finmarchica i Fellm. Ind., hvilken 
uppgifves vara »haud infreqvens*, |till 8. aurita, jfr afven Fl. Samoj. 
p. 9 och Beket. p. 591; N. I. Fellm. sager dock sjalf om S. aurita: »a me 
in Lapponia nullibi visa» och antager, att J. Fellmans uppgift galler endast Salix aurita. 99 

de lagre belagna delarne. (Redan Wimmer upptog arten bl. a.: »In omni 
Rossia a Lappouia ross. usqve in australes provincias»: Wimm. p. 51). For 
ofrigt hanfor N. I. Fellm. i sin ofversigt p. LXIV uppgiften i Fellm. Ind. 
till S. caprea, hvilket synes uiera sannolikt. Att arten emellertid ar an- 
traffad afven i Lapp. ross. frarngar af ofvanstaende; nagot exemplar der- 
ifran finnes icke i H. M. F. 

I afseende a dess forekornst ma annn namnas, att S. aurita upp- 
gifves jarnte S. phylicaefolia vara den all mannas te Salix arten. i Pargas 
och pa Aland: Arrh. Fl.; pa, Hogland uppgifves den t. o. m. vara den all- 
mannaste: E. Nyl. Ber ; se afven of van under Kl. och Havre n i Geogr. 
F. T. 1900 p. 226. — Hvad artens standorter angar, uppgifves den af Stenr. 
forekomma [i Nyl. Nurmijarvi] »Viidoissa, kosteilla metsaniityilla ja met- 
sain laiteilla paik.>. Detta torde afven galla hela sodra Finland, blott 
standorten strander, som afven upptages t. ex. Enw. etc., tillagges. 

Artens hojd uppgifves till 1 a 2 m: Ale. Ill p. 92 eller till 60-180 
cm: Mela Kasv. Ill p. 300. I Sat. Karkku Makipaa-karret uppmatte jag 
en buske, som var 3,6 m hog; detta ar dock sakert ett undantagsfall. 

Sasom- fossil ar arten funnen vid Ilmola [i Oa.] och sannolikt i 
ancylusleran vid Viborg: G. And. p. 121. 

Varieteterna nemorosa (Fries) And. och uliginosa (Willd.) And., se 
And. in Prodr. p. 220—221, uppgifvas, sarskildt den senare, for alia an- 
gransande lander, sa t. ex. Hartm. p. 366, Meinsh. p. 321 och Klinge p. 
427 och jfr bl. a. Giirke p. 9 och 10. Nagra bestamda uppgifter, att de 
skulle forekomma i Finland, foreligga icke, ehuru detta ar synnerligen 
antagligt. 

En form »foliis crispato-crenatis ad Fagervik* [Nyl.]: His. torde 
ej fortjena afseende. 

Arten hybridiserar hos oss med S. caprea, S. cinerea, S. Lapponum, 
S. myrtilloides, S. nigricans, S. phylicaefolia, S. repens och rosmarinifolia 
afveusom med S. vagans. Salix cinerea L. 

In Fennia australi saltern ad 62° plerumqve freqventer 
aut satis freqventer obvia. Qvamvis ad septentrionern versus 
distributio nondum certa sit, tamen ad 63° vel paidlo supra 
satis freqventer vel passim, supra 64° autem rarius inveniri 
videtur. In parte occidentali usqve ad 66° 20\ in orientali 
autem parte ad 66° 25' lecta est, sed, qvantum scimus, rara est. 

Kalm; in pascuis humidis silvaticis fq: Prytz cont; maxima 
pars Fenniae: Fries; in omni Europa . . . usqve ad fines infe- 100 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

riores Lapp.: And. Mon. p. 72 et And. in Prodr. p. 221; Fennia: 
Wimm. p. 47; Scand. excJ Lapp, plur.: Nym. Consp. p. 667; 
Fenn. exc. Lapp.: Nym. Suppl. p. 280; Fenn.: Giirke p. 12, vide 
etiam Led. Ill p. 607, Koppen Verbr. 11 p. 265, Herb. Mus. 
Fenn. II p. 130 et Hjelt Utbr. p. 159 [26]. 

Al. fq: Bergstr. et Bergr., cfr 1. c. p. 21; st fq: Arrh. — 
Ab. fq: Zett. & Br.; st fq in pratis humidioribus: Arrh. Ann.; 
fq: Renv., Sel. et Flinck. — Nyl. fq: omnes auct. — Ka. 
Lavansaari: E. Nyl. Ber., cfr Brenn.; st fq: Linden. — Ik. (p): 
Malmb.; [(fqq): Meinsh. p. 320]. 

Sat. fq: Malmgr.; st fq: Hjelt. — Ta. fq: omnes auctores. 

— Sa. p: Hurt. — Kl. p: Flor. Kar.; fq: Hann.; st fq: Hjelt. 

— Kol. fq-fqq: Elf v. 

Oa. (fq): Malmgr. et Laur. Vaxtf.!, cfr 1. c. p. 9. — Tb. 
Viitasaari (!) Lakomaki plur. loc, Saarijarvi saltern circa Tar- 
vaala plur. loc: Kihlm. — Sb. Leppavirta in paludosis et ripis 
haud infreqvens: Enw.; (r): Mela, spec, e Kuopio! — Kb. fq: 
Eur. & H.; st fq: Wainio Kasv. — Kon. fq: Norrl. On., vide 
etiam Gunth. p. 50. 

Om. st fq: Hellstr.! et Tenn. — Ok. Kuhmo et Kianta 
haud fq, sed usqve ad septentrionalem partem hujus par.: Wainio 
Kasv.; p: Brenn. Obs., spec, in herb, e Sotkamo. — Kp. distri- 
bute ad septentrionem versus incerta [Repola st fq]: Wainio 
Kasv.; Moina in prato muscoso!, Sarkijarvi! Lahnalampi!: Berg- 
roth; ad flumen Onnanjoki: Bergroth & J. I. Lindroth!, vide 
etiam infra. 

Ob. p, partibus maxime septentrionalibus par. Rovaniemi 
et Ylitornio exceptis: Brenn Obs., cfr Jul. p. 13 et Berg p. 66; 
Liminka Ketunmaa, Uleaborg!, Kiiminki ad amnem, Simo! 
Marrostenmaki : Brenn. herb.; [Uleaborg] (fq): Leiv.; Kemi ad 
amnem sat cop.: Hjelt; [inter Simo et Kemi] in pratis ripariis 
et marginibus fossarum p: Keckm.; Tornea cop.: Berg p. 66; 
[(st fq): 0. R. Fries]; Tervola Tolonen: Kihlm.; Rovaniemi: Seel, 
kat.; Alkkula: Hellstrom! — Kuus. nondum annotata. — Kk. 
prope pag. Mossala: Enwald &Hollmen!; Sonostrow: ; Mela herb., 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 130. Salix cinerea. 101 

Kuus. fq: E. Lagus p. 351; kyrkobyn: Sahib. Fort.; Wainio Kasv. 
anfor den senare uppgiften axed ett fragetecken; den forra ar tydligen 
oriktig. — Lim. Ett exemplar fran Hibina: F. Nylander ! fordes af Lund- 
strom till denna art; likasa ett exemplar fran Kurengi : N. 1. Fellman!, 
inlenmadt under namn af 8. caprea. Detta senare anses dock af Arrhenius 
tillhora S. caprea f. parvifolia (se of van) och om hvardera galler: » Speci- 
men ex Im CI. Lundstrom hue adduxit, nobis autem ob pubescentiam 
densam et alienam dubium, male conservatum, sterile >: Kihlrn. i Herb. 
Mus. Fenn. II p. 130. 

I afseende a utbredningen i allmanhet fortjenar framhallas den 
ringa freqvensen i Sb., hvartill kommer att M. & J- Sahib, ej alls upptaga 
arten fran Iisalmi; (likasa uppraknas den ej alls af Broth, i bans vaxt- 
forteckning fran Tb.). A andra sidan upptages arten ej allenast vid kusten, 
utan afven i Kb. med ganska stor freqvens. I b. sags S. cinerea ej af 
mig nordligare an i Kemi, hvarjamte markes, att nagra af Nybergs exem- 
plar under detta namn fran denna provins och Kuus. hora till 8. caprea. 
Hvad utbredningen i det ofriga Skandinavien angar, upptages dess nord- 
grans i Norge till 65° 22': Norm. Karpl. p. 121, hvarjamte den i Vester- 
botten uppgifves forekomma har och dar taml. r: Backm. & H. p. 249. 

Angaende artens forekomst i Nyl. Nurmijarvi namnes : »Kosteilla 
niityilla, viidoissa seka jarvien ja jokien rannoilla, muodostaen paik. pen- 
saikkoja>: Stenr., jfr 1. c. p. 13, hvilket afven torde kunna anses galla 
ofriga delar af landet. 

Artens hojd uppgifves till 150-300 cm: Mela Kasv. Ill p. 300 och 
till 2-4 m: Ale. Ill p. 91. 

Afven denna art uppgifves vara funnen sasom fossil pa 3 a 4 stallen 
i landet, se G. And. p. 121. 

Af former uppgifvas var. latifolia And. och longifolia And. [se And. 
in Prodr. p. 221]: Mela Kasv. Ill p. 295. Var. aqvatica (Sm.) Koch upp- 
gifves forekomma »cum specie*: Giirke p. 12. 

En egendomlig form (enl. Arrh. mojligen 8. aurita X cinerea) finnes 
fran Kp. Puvassaari in num. Tschirkkakemijoki: Bergroth & J. I. Lindroth ! 

Sakra hybrider aro i Finland iakttagna med S. aurita, S. caprea, 
S. Lapponum, S. nigricans, S. phylicae folia , S. repens oeh rosmarinifolia och 
S. vagans. Daremot har den uppgifna hybriden S cinerea X viminalis 
visat sig vara en form af S. viminalis, jfr under ifragavarande hybrid. 

Salix vagans And. 1 ) 

In Fennia septentrionali et media, at etiam in Lapponia 
aastro-occiclentali satis frequenter vel frequenter invenitur, x ) S. depressa auct. plur. veterum ; S. vagans 3 livida (Wahlenb.) 
And. Mon. p. 90; 8. livida (Wahlenb.) Giirke p. 13. 102 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o I. 

sect et austro-occidentem et praecipue septentr .-orientem versus 
freqventia minuitur, ut in Fennia maxime austro-occidentali 
rarius aut passim proveniat et e Lapponia septentr. -or i en- 
tali omnino non indicetur. 

In uliginosis campestribus Fenn. bor. fq: Prytz cont. no- 
mine S. livida; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; var. tenuior 
in regione silv. — et subalp. inf. rarius — Lapp, totius usqve 
in Sueciam mediam et meridionalem descendens . . . per Rossiam 
sept, (et arcticam 1 )): And. Mon. p. 90; Fennia: And. in Prodr. 
p. 226-227; Fenn.: Nym. Consp. p. 668 et Gurke p. 13; vide 
etiam Led. JTI p. 611, Trautv. Incr. p. 704, Koppen Verbr. II 
p. 270-271 et Hjelt Utbr. p. 158 [25]. 

Al. (r): Bergstr.; st r Eckero (!), Finstrom Basto: Bergstr. 
Beskr.; Bergo: Arrh.; Geta Bolstaholm: alumn. J. E. Montell!; 
Eckero prope templum: Lindberg! — Ab. r? par. Gustafs prope 
Boda: Bergr.; Abo prope Littois, Skansen etc.: C. J. & A. Arrh.; 
Pargas (!) p in pratis subhumidis silvaticis: Arrh. Ann.; St. Karins 
Piisparisti: E. Reuter!; Bromarf (fq): Sand.; Uskela: Nikl.!; [Muu- 
rila] st fq: Renv.; p: Sel.; Vihti (!) (fq): Printz; (fqq): Flinck, cfr 
W. Nyl. p. 205; [Nystad]: Sod.; Zett. & Br. non comm. — Nyl. 
r Inga in insula Jakob- Ramsjo! et ad Fagervik in prato Mjalar- 
angen: His. nomine S. livida a hebecarpa; Esbo Kaitans! et 
Finna, Kyrkslatt (!) Sundsberg (!): Kihlm. ann.; [Nurmijarvi] (fq) 
saliceta humilia in pascuis sterilibus efficiens: Stenr.; st rutin 
par. Helsinge ad Tavastby, freqventius in paroeciis vicinis a 
litore maris di stantibus: W. Nyl. p. 210, cfr 1. c. p. 70; Hel- 
singfors promontorium Lappvik! sat cop., etiam in Sandudd: 
Seel, ann.; st fq: Seel. 0. Nyl, spec, ex Anjala!; in Hogland 
non visa: Sael. & Str., nee a Brenn. comm. — Ka. (fq): Blom; 
fq: Linden. — Ik. fq: Malmb.; [(fqq): Meinsh. p. 322]. 

Sat. st fq: Malmgr.; st fq — fq: Hjelt. — Ta. fq: Leop.; 
Saaksmaki st fq: Tikk.; (»r»): Asp. & Th.; fq: Norrl. s. 6. Tav. 
et Bonsd.; st fq: Wainio Tav. or. — Sa. fq: Hurt. — Kl. p 
fqq: Fl. Kar.; fq copiosissime in pratis: Hann.; st fq — fq: Hjelt. 
— Kol. fq: Elfv. Vide infrs Salix vagans. 103 

Oa. (st fq): Malmgr.; p: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 9, spec, 
ex Alavo!; Laur. etiam e Qvarken et Vallgrund etc. enumerat. 
— Tb. st fq (— p): Broth. — "Sb. (p): Mela. — Kb. fq: Eur. 
& H.; Ilomants fq in pinetis ericetosis: W. Nylander!; st fq: 
Wainio Kasv. — Kon. fq — fqq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 50. 

Om. p in interiore parte: Hellstr.j p: Tenn. — Ok. Kuhmo 
et Kianta st fq: Wainio Kasv.; p: Brenn. Obs. — Kp. st fq: 
Wainio Kasv. 

Ob. p, in partibus maxime septentrionalibus st fq, enum.: 

Brenn. Obs.; st fq: Leiv.; (p) in silvis mixtis, in sphagnetis et 
turfosis abiegnis: Keckm.; [st fq: 0. R. Fries]; st fq — fq in toto 
territorio: Hjelt & H. — Kuus. p — st r: Wainio Kasv.; Perno: 
Wainio Not., vide etiam F. Nyl. Utdr. p. 153. — Kk. saltern e 
par. Kiestinki acl meridiem versus st fq: Wainio Kasv.; ad flu- 
men Kouta: Fellm. Ind. nomine S. livkla, vide infra; prope 
Kivakka: Mela PL 

Lapp. fenn. st fq — fq, ad septentrionem versus freqventia 
minuitur [adhuc in Kittila! annotata]:! Hjelt & H.; locis . . . 
silvarum totius Lapp, svecicae ubiqve: Wahlenb. p. 272 et 273; 
(fqq): Fellm. Lapp.; in Kuolajarvi st fq, Sodankyla in Pyha- 
tunturi, ad Yarrio et Seitajarvi, Inari ad Ivalojoki et Tormanen 
et Paatsjoki: Wainio Not.; Sodankyla p: Kihlm.; (st fq) in reg. 
silvatica, r in fruticetis et sphagnetis rivulorum [»backmossar»] 
reg. subalpinae, Akanharkakuru: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 94; 
Pallastunturit p — st r ad summam reg. subalpinam: Hjelt (ad 
var. cinerascentem forsitan p. p. spectet); hinc inde per reg. 
subsilv. et subalpinam parcius, in reg. alpina qvoqve alpium 
Muotkatunturit visa: Kihlm. Ant. — [L. ent. reg. subalp. et 
silv. (fq): Laest.] 

Lapp. ross. »Ad flnmen Tulorna alibiqve»: Fellm. Ind. under namn 
af S. livida; N. I. Fellm. hanfor med tvekan uppg. liksom den fran »Kouda> 
till var. ciwerascens. Ehuru det val ar troligt, att denna varietet i Lapp. ross. 
ar allmannare an hufvudarten, ar det a andra sidan afven antagligt, att 
den sistuamnda forekommer i sa relativt taget sydliga trakter som Kouta, 
hvarfore andringen delvis torde vara alltfor tidig. I hvarje handelse synes 
arten ej forekomma i de nordliga eller nordostliga delarna af halfon, — en- 
ligt Wainio Not. finnes den dock nara gransen emellan Li. och Lt. — hvar- 104 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

fore Anderssons pastaende, att den forekommer i arktiska Ryssland, dit han 
raknar Kola half on, behofver inskrankning, sa mycket mer som den ej 
upptages i Rupr. Fl. Samoj. — Hvilka exemplar som af sagos i Herb. Mus. 
Fenn. I p. 55, torde numera svarligen kunna utredas, men att nagra exem- 
plar af huf vudformen enligt narvarande bestamningar ej finnas fran dessa 
trakter ar sakert. Emellertid upptages arten bl. a.: »per omnem Rossiam 
ab arctica, Lapponia ross. et terr. Kola, et septentrionali, Ostrobottnia, 
Femiia* . . .: Wimm. p. 108 under namn af 5. livida Wahlenb. I samman- 
hang harmed ma papekas, att freqvensen saval i Fellm. Lapp, som hos 
Lsest, att doina af analogislut och Wainio Not., ar mycket for hog. 

Att arten i visa man skyr kusten, sasom flere forf. (t. ex. W. Nyl. 
och Hellstr.) papeka, (se afven den ringa freqvensen i Al. och Ab.) ar 
ganska troligt. Sa framhaller afven Kihlman, att freqvensen vid Helsingfors 
och i Esbo— Kyrkslatt ar mindre vid kusten an inat landet, ehuru arten 
dock finnes nara saltsjon: Kihlm. I grannskapet af Vasa ar den, att 
doma af mina egna iakttagelser, sakert ej allman. Haremot strida dock 
Bloms, Malmbergs, Laurens och O. R. Fries' uppgifter, liksom Arrh. Ann., 
hvarfore forhallandet yttermera bor undersokas. 

Oriktigheten af det tidigare mest anvanda namnet S. depressa fram- 
haller Andersson i Bot. Not. 1858 p. 42-46 och Mon. p. 89. 

Hojden uppgifves till 30—100 cm; var. cinerascens 60—100 cm: Mela 
Kasv. Ill p. 301. 

Af varieteter upptagas utom var. cinerascens, hvarom langre fram, 
var. glabrata Hartm. Kuus. Paanajarvi: Wainio Kasv. och var. lanceolata 
And. Mon. p. 88 Kk. »Kiestingin pitajassa Vuarankylan salolla»: Wainio 
Kasv. De bora annu vidare observeras. Den senare torde dock ej vara 
identisk med Anderssons form, da denna hor till den amerikanska S. ro- 
strata >arbor vel arbuscula mediocris»: 1. c. p. 87. — And. Mon. p. 91 at- 
skiljer var. tenuior och bicolor (Fries), h vilken senare upptages fran de syd- 
ligare regionerna af Sverige, jfr And. in Prodr. p. 226—227, Giirke p. 13 
etc. Var. Starkeana (Willd.) And. upptages fran de angransande delarne 
af Ryssland, se Meinsh. p. 322, dar den uppgifves vara »sehr gemein* och 
Ivanitzky cont. p. 343, jfr afven And. in Prodr. p. 228, Giirke p. 13 etc. 
De tva sistnamnda formerna finnas sannolikt afven hos oss. Slutligen en 
form »amentis foliolatis* (enl. Lundstrom) fran Kb. Liperi: Europaeus & 
Hallstrom! afvensom ett exemplar fran Ob. Simo Kalliokoski: Brenner! nar- 
mande sig S. phylicaefolia — dessa mojligen att raknas bland hybriderna. 

Sakra hybrider aro i Finland anmarkta med S. aurita, S. caprea, 
S. cinerea, S. Lapponum, S. myrtilloides, S. phylicaefolia, S. repens och dess 
var. rosmarinifolia. Hybriden S. nigricans X vagans ar tagen i Ingerman- 
land i Novo Ladoga kretsen: Schmalh. hybr. p. 125, jfr Trautv. Incr. p. 
696 och Giirke p. 20, alia under namn af S. livida X nigricans. Salix vagans. 105 

Salix vagans var. eineraseens Wahlenb. 

In Lapponia occidentali passim aut etiam majore fre- 
qoentia invenitur, ceteroqvin rara esse indicator. Ad meri- 
diem versus apud nos usqoe ad 60° 15', ubi rara vel rarissima 
esse videtur, lecta est, sed etiam prope fines australes inveniri 
indicator. 

Maxima pars Lapp.: Fries; in Lapp. Torn., in Norv. maxime 
septentrionali, per regiones septentrionales et arcticas Rossiae 
fere totius: And. Mon. p. 89, cfr And. in Prodr. p. 226;Fenn.: 
Gttrke p. 13, vide etiam Nym. Consp. p. 668 et Koppen Verbr. 
II p. 270. 

Ab. Mietois Nuuskala!, Mynamaki Neuvoinen!, prope fines 
par. Vehmo!, Kaarleinen! et Linnavuori!: Cajander, cfr Medd. 
XXIII p. 50; Lojo Lindknlla: Lindberg! — Nyl. Thusby Trask- 
anda: Arrh. — Ik. Valkjarvi Pahkinamaki: Lindberg!; [»sehr 
gemein»: Meinsh. p. 322, vide infra]. 

Sat. r Birkkala Lauttala!, Karkku ad amnem Nohkua: 
Hjelt, vide ceterum infra. — Ta. Kalvola Ahlajarvi: Borg!; 
Hollola Hersala: Lang!; Luhanka Onkisalo: Wainio Tav. or.! 
— Sa. Saaminki: K. Enwald! — Kl. Parikkala Surumiiki: 
Hannikainen! — Kol. Petrosavodsk: W. Nylander! et Simming!, 
cfr Norrl. On.; Kalajoki!, Vosnessenje!, Soutujarvi!: Cajander 
& J. I. Lindroth. 

Tb. Jyvaskyla Haapakoski: J. I. Lindroth!; Viitasaari Lako- 
maki: Kihlm. — Sb. adest auct. Mela Kasv. Ill p. 301 et Mela 
Kasv. IV p. 297. — K ; b. Juuka Ahmovaara duobus locis: W. 
Axelson!; Lusma: Bergroth! — Kon. saltern in Suojarvi: Norrl. 
On., spec, e Suojarvi Mokko!; Sennoguba: Cajander & J. I. 
Lindroth!; Tiudie: R. B. Poppius! 

Kp. Sarkijarvi: Bergroth!; Muujarvi! plur. locis, Ontrosen- 
vaara, Rukajarvi!, Tiiksijarvi!, Markkosenvaara!, Kumsukoski! 
in Tungunjoki et inter Omellie et Muujarvi!: Bergroth & J. I. 
Lindroth. 

Ob. st r in parte septentrionali [»Nor.»]: Brenn. Obs., qvem 
1. inspicias; in sphagnetis et ad ripas stagnorum st r tantum in 106 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

partibus interioribus territorii, Simo inter Tuisku et Konttikivalo, 
Konttijarvi, etiam prope Isotainijoki: Keckm.; Kemi nonrmlla 
stadia ad meridiem versus e Vihriala et abhinc ad septentrio- 
nem versus p (Arrh.): Kihlm., spec, e Rovaniemi ad templum!; 
Alatornio Kalkkimaa et Turtola ad templum!: Brenn. herb.; 
Rovaniemi ad Lohiniva et in vicinitate lacus Sonkkajarvi, Yli- 
tornio ad viam inter Manty et Raanujarvi et deniqve prope 
templum sacell. Turtola, his qvoqve locis unus vel singuli fru- 
tices, formae ad typicam plus minusve vergentes nullo modo 
desunt: Hjelt & H. — Kuus. ad montes subalpinos [»tuntu- 
reilla»] Iivaara!, Nuorunen et Mantytunturi: Wainio Kasv.; ad 
ripam septentrionalem fluvii Kitkajoki prope Jyravankoski : K. 
E. Hirn in Medd. XX p. 8. — Kk. Kiestinki in vicinitate pagi 
Vuarankyla: Wainio Kasv.; Sonostrow: Mela PI. 

Lapp. fenn. p vel majore freqventia obvenit, ut circa 
pag. Jokijalka freqventior fere sit qvam forma typica, sed ad 
meridiem versus subito rarescit: Hjelt & H.; [Sodankyla] in decli- 
vibus fluviorum siccioribus p, interdum etiam in pinetis at parce: 
Blom Bidr.; in subalpinis et inferalpinis Lapp, praecipue septen- 
trionalium usqve act Utsjoki p fq, unde etiam juxta flumina in 
partem silvaticam descendit: Wahlenb. p. 272 et 273, ubi descri- 
bitur nomine S. livida var. cinerascens: in regionibus alpinis 
inferalpinisqve fq: Fellm. Lapp.; Sodankyla! Pelkonen— Aska 
(Arrh.): Kihlm.; fq in reg. silvatica, verisimiliter etiam plur. 
locis in reg. subalpina, qvamqvam annotationes desunt: Hult 
Lappm.; ad Hautajarvi et plur. loc. alibi in Kuolajarvi, in Sodan- 
kyla st fq — fq, obvia etiam in Pyhatunturi, in Inari st fq - p: 
Wainio Not.; per reg. subsilv. et snbalpinam locis siccioribus, 
in pinetis qvoqve, fq parcius, in reg. alpina p - st fq: Kihlm. 
Ant. — [L. ent. reg. subalp. (r) Kaaresuanto (L. L. Laestadius!): 
Laast.; Termesvaara: Malmberg!; tantum in reg. subalpina: Linden 
in Bot. Centr. LXI p. 221, spec, e Vahakurkio! et prope Mela- 
jarvi!, vide etiam And. in Prodr. p. 226 nomine a cinerascens 
1 1. capreaeformis Lsest.] 

Lim. circa lacum Imandra hinc inde obvia: N. I. Fellm., 
spec, etiam e Rasnavolok!, cfr 1. c. p. (XXXIV et) XL; Hibina!, 
Tshun: Mela PL; in alpe Krestovaia pr. Kantalaks: Broth. Wand. Salix vagans. 107 

p. 5 [172]!; Lujauri urt Vavnbed: Kihlman!; ViertsoaiviL ad 
flumen Nuotjok!: Linden. — Lp. Orloff in rupibus praeruptis: 
Kihlman!, cfr Kihlm. Bericht p. 16. 

Sat. Former, som atminstone sta denna mycket nara, har jag iifven 
observerat i Karkku a Makipaa och i Ylojarvi \ 7 id Pengonpohja: Hjelt. — 
T a. se under S. Lcq)ponum X vagans. — Mela Kasv. Ill p. 301 och Kasv. 
IV p. 297 upptaga varieteten bl. a. 20—12; nagra uppg. fran 14 o. 15 (Om„ 
Ok.) aro mig icke bekanta, ehuru varietetens forekomst darstades ar bogst 
sannolik. 

Att denna varietets utbredning ar ofullstandigt kand framgar tydligt 

af ofvanstaende; sarskildt bor utbredningen i Lapp. ross. undersokas, jfr 

under hufvudarten. Syunerligen afvikande ar uppg. hos Meinshausen; for 

min del skulle jag knappt anse troligt, att den afser samma form som 

hos oss. 

Hybrider aro iakttagna atminstone med S. caprea, men mojligen afven 
med S. Lapponum. 

Salix hi jrtilloide8 L. 

In Lapponia occidental! ut etiam in nonnullis plogis 
Fenniae septentrionalis satis freqventer obvia; in maxima 
autem territorii parte passim aid rarius occurrit, acl meridiem 
versus rarescit et in Alandia omnino non visa est. In media 
parte Fenniae orientalis freqventer inveniri indicatur; in 
maj'ime orientali autem Lapponia rara aut rarissima esse 
videtur. 

Kalm; in paludibus turfosis p: Prytz cont.; in paludibus 
Nylandiae v. c. prope Helsingforsiam x ), Kareliae fennicae et 
rossicae etc.: Spic. I p. 30; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; 
per partem silvaticam et subalpinam inferiorem Lapp. . . .; in 
Rossia baltica, septentrionali et arctica . . . st fq: And. Mon. 
p. 95; Fennia: Wimm. p. 112—113; Fenn.: Nym. Consp. p. 668 
et Giirke p. 13, vide etiam Led. Ill p. 613-614, And. in Prodr. 
p. 229, Koppen Verbr. II p. 272-273 et Hjelt Utbr. p. 158 [25]. 

Ab. St. Karins Piisparisti: Arrh. et E. Reuter!; Pargas 
Storkapellstrand: C. J. Arrh.; Uskela: Nikl.!; (p): Sel.; Vihti L ) Vide infra. 108 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

(st fq) in pratis paludosis: W. Nyl. p. 204, cfr 1. c. p. 210; Vihti 
p: Printz; Vihti st r enum.: Flinck; Zett. & Br., Sand., Renv., 
A. Nyl. (vide supra p. 83 not) et Sod. non comm. — Nyl. 
r Inga in prato ad praedium sacerdotale!, Sjundea Myrans 
(Nerv.): His.; Esbo Kaitans unicus frutex, nunc exstinctus: Kihlm.; 
[Nurmijarvi] p in pratis paludosis, turfosis et agris incultis, palu- 
dosis hie illic: Stenr.!; prope Helsingforsiam x ) (Spic.): W. Nyl.; 
Thusby Mariefors: Sselan!; p in parte septentrionali et media: 
Seel. 0. Nyl.; sac. Askola r ad stagnum Stiggsbole et ad Jordans- 
bole prope fines par. Morskom (!): Ssel. Ofvers.; Morskom Labbom 
ad stagnum numerose: Sselan in Medd. XIX p. 16; Mantsala 
Ohkola, Lapptrask: Ssel. herb.; Orimattila: Siven! — Ka. Sip- 
pola: Ssel. & Str.! — Ik. p: Malmb., spec, e Kivennapa! et Muola!; 
Sakkola Isosuo ex. gr. ad ripam stagni Papinlampi: Lindb. p. 22 
etc.; Valkjarvi Pahkinamaki! et Veikkola!, Rautu Kopola!: Lind- 
berg; [frutex sphagnetorum proprius, praecipue in hac parte 
territorii proveniens: Meinsh. p. 323]. 

Sat. p: Malmgr. et Hjelt, cfr Garlss.; Huittinen: Lyd.; 
spec, adsunt e Karkku!, Mouhijarvi! et Birkkala! — Ta. Tam- 
mela Forssa: Arrh.; Saaksmaki(r) Ridvala: Tikk.; Lammi: Leopold 
in dupl.!; st r Urajarvi ad Koskuenlampi, Kurhila in turfoso 
ad Latomaki (Silen), Uskila (E. Lang): Norrl. s. 6. Tav.; Jamsa: 
Saslan!; st r Luhanka Markkula, Lehmola, Koivisto et Sikolahti, 
Korpilahti ad Hantlammi: Wainio Tav. or.; Leop., Asp. & Th. 
et Bonsd. non comm. — Sa. Villmanstrand Pajarila, Ruokolaks: 
Ssel. herb.; st r: Hult; Utula, Matikkala!, Hamalainen et Kojo- 
lammi: Hult coll.; Mikkeli: Hasselbl. — Kl. Kronoborg prope 
templum: E. Juslin!; Uukuniemi: Nikl.!, vide etiam infra. — Kol. 
p — st r: Elfv., spec, e Gorki!; Olonets— Torasjarvi: Selin!; Derev- 
jannoje: Cajander & J. I. Lindroth!; [Schliisselburg: Sahib. Dagb.]. 

Oa. p: Malmgr.; p: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 9, spec, a 
Lappo haud procul ab Hirvijarvi!; Kuortane, Seinajoki etc.: Laur.; 
Jalasjarvi prope Somero! in sphagneto, Alavus et Sydanmaa: 
Hjelt. — Tb. p: Broth. — Sb. (r): Mela; Iisalmi (fq): M. & J. 
Sahib. — Kb. Liperi: Europseus!; minore freqventia in vicini- x ) Vide infra. Salix myrtiltoides. 109 

tate lac. Pielisjarvi: Wainio Kasv. — Kon. ad Onegam si fq: 
Fl. Kar.; fq, in Reg. occ. fq, in Saoneshje inter Velikaja-guba 

— Vigorus vidi: Norrl. On., cfr Giinth. p. 50. 

Om. st fq, etiam in vicinitate maris: Hellstr. — Ok. st 
fq in plagis tnrfosis: Wainio Kasv.; st fq: Brenn. Obs. - - Kp. 
st fq: Wainio Kasv. 

O b. in maxima parte p, in parte septentrionali st fq, enum.: 
Brenn. Obs.; parce in Utajarvi Myllyranta: Brenn. Reseb. p. 73; 
circa Uloam (parcius): W. Nyl. Till. p. 304!; Uleaborg p in pa- 
ludosis: Zidb. Add.; Uleaborg (fq) in paludosis: Leiv.; in vicini- 
tate templi par. Pudasjarvi (!) hand infreqvens in turfosis: Wainio 
ann.; in paludosis et sphagnetis st fq: Keckm.; [st fq: 0. R. 
Fries]; Rovaniemi Kunnari et multis locis ad septentrionem 
versus: Kihlm.; st fq — p per totum territorium, circa pag. Turtola 
usqve ad 0.9 m [3 pedes] alta: Bjelt & H., vide etiam Jul. p. 13. 

— Kuus. st fq: Wainio Kasv., vide etiam sub Lapp. fenn. 

— Kk. st fq: Wainio Kasv.; Soukelo: Mela PI. 

Lapp. fenn. st fq — p per totum territorium: Hjelt & H.; 
in pinetis et abiegnis turfosis prope Anneberg et Kommattilampi 
nonnullisqve aliis locis sphagnosis vel caespitosis p: Blom 
Bidr.; [fq in turfosis siccioribus: Samz.]; per partem silvaticam 
inferiorem omnium Lapp, suecicarum p fq. ex. gr. ad Sodan- 
kyla, Kiurujarvi et Pyhajarvi Lapp. Kemensis: Wahlenb. p. 266 
et 267, cfr 1. c. p. XVII; (fq): Fellm. Lapp.; obvia in Kuolajarvi, 
st fq inter Perno in Kuusamo et Suorsa in Kemijarvi, Sodan- 
kyla ad Aska, pag. Sodankyla, Vaulokankaat, ad Varrio et 
Seitajarvi et Mutenia et in Suolaselka st fq, ad Pyhajarvi et 
Kiurujarvi teste Wahlenb., Inari ad Kyro et Veskoniemi, nee 
rara ad Paatsjoki, etiam ad Kongas prope Mare glaciale obvia: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 6 et 30; in paludosis reg. silvaticae 
[circa Muonioniska]: Norrl. Lappm. p. 256; st fq in ripis glare- 
osis, in paludosis et sphagnetis reg. silvaticae: Hult Lappm., 
cfr 1. c. p. 39; st fq: Sa?l. kat.; in sphagnetis aqvosis reg. sub- 
silvaticae passim copiose, ex. gr. ad Toivoniemi!, Kettu-Matti, 
Vuopionsuu, Palokoski fluminis Vaskojoki: Kihlm. Ant.; in Va- 
rangria merid. ad tractum inter Elvenaes et Jarfjord: Norm, 
p. 301, vide etiam Blytt p. 432 etc. — [L. ent. reg. subalp. 110 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

(fq), silv. p: Laest, cfr And. Sal. p. 68; tantum in reg. subalpina 
mihi obvia: Linden in Bot. Gentr. LXI p. 221]. 

Lapp. ross. Per partem silvaticam hujus territorii superio- 
ris partis haud infreqvens: Fellm. Ind.; usqve ad sinum Kola 
(!) parcius, modo in parte occidentali visa: N. I. Fellm., cfr 1. c. 
p. XXXVII et Beket. p. 591; Imandra: F. Nylander!; Jokostrow: 
Mela PL; Nuotjavr: Enwald & Hollmen!; c. 5 km a litore prope 
pag. Sosnovets!, Katschkofka c. 7 km a litore in paludosis 
tundrae!, prope pag. Voroninsk! etiam f. pilosa! : Kihlman. 

Nyl. Sselan betviflar, att arten numera finnes vid Helsingfors; at- 
minstone har han aldrig sett den darstades: Sael. ann. — Kl. p: Backm., 
men upptages af Fl. Kar. blott for Kon. och sags ej alls af mig; enligt 
uppgift skulle den dock finnas i Kb. Tohmajarvi nara Everila, ehuru jag 
ej vagar fullt forlita mig darpa. — Lk. Rovanen (Wainio): Hult Lappm.; 
upptages icke i Wainios tryckta arbeten. — Wahlenb. uppgifver »neqve 
extra hanc regionem Lapp. [= reg. silv. inf.] earn umqvam vidi; sed de- 
mum e Nylandia Fennoniae eandem attulit Nob. a Forselles», hvilket 
maste anses vilseledande. 

Den stora freqvensen i Kon. torde narmast bero darpa, att de for 
arten lampliga standorterna, flackmossar och gungflyn, talrikt forekomma 
i provinsen. Ett motsatt forhallande forklarar mahanda artens sallsynthet 
t. ex. i sodra delen af Ob, afvensom i vissa delar af Sb. och Kb. 

Hojdeii uppgifves till 30-60 cm: Mela Kasv. Ill p. 302. Fran Ob. 
Turtola antecknades buskar, som voro 90 cm [3 fot], se Hjelt & H. 

Varierar sasom kandt hogst obetydligt; nagon gang finnas stipler, 
stundom ser man de yttre bladen afven sasom aldre svagt hariga sasom 
t. ex. hos exemplar fran Sat. Karkku!. se afven under Lapp. ross. Mon- 
strositeter anmarkas i Medd. I p. 93. 

Hyb rider aro hos oss patraffade med S. aurita, S. glauca, S. hastata, 
S. Lapponum, S. repens och rosmarinifolia afvensom S. vagans. Hybriden 
S. myrtilloides X nigricans ar tage'n i Ingermanland vid Jamburg: Schmalh. 
hybr. p. 125, jfr Schmalh. p. 572, Giirke p. 14 afvensom Meinsh. p. 318 
under namn af S. nigricans c microphylla. Salix repens L. 

In Fennia maxime occidentali saltern plurimis plagis 
frequenter obvia, ad orientem versus subito rarescit, ut jam 
70—100 km ab or a sinus bottnici plerumqve rara esse videa- 
tur; qvamqvam rarissime etiam in Fennia orientali ad fines Salix repens. Ill 

austvales lecta est. Ad septentrionem versus usqve ad 65° 50' 
progreditur. Distributio in inter tore parte nescio an par am 
e rplorata sit. 

Till.?, vide infra; Kalm; in pratis et pascuis depressis p: 
Prytz cont. ambo nomine S. incubacea,vide etiam infra; latissime 
distributa dicenda est: W. Nyl. Distr.; per totam Europam . . . 
usqve in Vestrobottniam litoralem Sueciae: And. Mon. p. 114, 
cfr And. in Prodr. p. 237; Scand. exc. Lapp., Norv. arct.: Nym. 
Consp. p. 668; Fenn.: Nym. Suppl. p. 281 et Giirke p. 14, vide 
etiam Koppen Verbr. II p. 276 et Hjelt Utbr. p. 159 [26-27]. 

Al. fqq: Bergstr.; fq: Bergstr. Beskr.; (p), in par. Inio non 
visa: Bergr.; fqq: Arrh. — Ab. (»fq»): Zett. & Br.; Pargas r 
Attu Jermo: Arrh. Ann.; Lojo Solhem: Lindberg!; Mynamaki 
et Karjala plur. locis: Gajander!; Nystad Vaha-Birkholma Kar- 
jarapakko: Hollmen!, vide ceterum infra et sub S. incubaceam. 
— Nyl. [Nurmijarvi] rr ad ripam australem lacus Nurmijarvi 
in . praedio Simonsberg nonnullus frutex deformis ac reptans 
[»huononnakoinen, ryomiva»]: Stenr., cfr 1. c. p. 47 et vide 
ceterum infra. — Ik. Pyhajarvi: Nikl. in dupl.!, vide infra. 

Sat. (»r») Mouhijarvi: Malmgr.!; Tyrvaa: Warel. p. 18; 
in media parte plur. loc. ex. gr. Karkku! Jarventaka et Kauniais 
Saari, Kyro Jarvenkyla etc., in par. Kankaanpaa! autem magna 
freqventia occurrit: Hjelt, cfr Asp; Ikalis in ripa lacus Kyros : 
jarvi: [E. Bergroth]! — Ta. par. Gustaf Adolf: Bonsdorff! pro 
parte nomine S. rosmarini folia; [Luhanka] Judinsalo! et Onki- 
salo: Wainio Tav. or.; Keuruu Mantta: Saelan! — Sa. Saaminki 
Pihlajanniemi: K. Enwald! — Kol. Nikola: Elfving! nomine 
S. Lapponum; Muuromi: Cajander & J. I. Lindroth! 

Oa (»r») Qvarken: Malmgr..!, spec, nomine S. rosmarini- 
folia est f. microphylla; Stora cop., Lappfjarcl et Narpes minore 
copia, seel multis locis ad viam publicam: Hjelt; fq, freqventia 
in interiores terrae partes vix mlnuitur: Laur. Vaxtf.!, cfr 1. c. p. 
8, vide etiam infra. — Tb. Virdois Kitunen: Norrlin!; Pihlaja- 
vesi: Wainio herb.; [Karstula] Nepolanoja: Brotherus! nomine 
S. rosmarini folia ; Viitasaari Lakomaki frutices solitarii non- 
nullis locis: Kihlm. — Sb. adest auct. Mela Kasv. Ill p. 301 
et Mela Kasv. IV p. 297. 112 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Om. fq: Hellstr. !; fq praecipue in vicinitate maris: Tenn., 
spec, e Kalajoki ad ostium amnis!; Pyhajoki fq: Lackstr.; Sarais- 
niemi plur. l'oc: Brenn. Ber. 1870, cfr Brerm. Obs. — Ok. 
Paltamo Lackstrom!, cfr Brenn. Obs. 

Ob. in maxima parte [>>0bor.»] fq, in septentrionali r 
Kemi, etiam in Hailuoto et Liminka: Brenn. Obs.; fq circa Uloam (!): 
W. Nyl. Till. p. 304 et Zidb.; Uleaborg (fqq): Leiv.; Muhos, Ii 
Maagrunni, Simo Ylikarppala!: Brenn. herb.; Ii cop., Kuiva- 
niemi Bantala: Hjelt; Pudasjarvi: Wainio ann.; Pudasjarvi ad 
ripam fluvii Iijoki: K. E. Hirn!; in litoribus lapidosis, campis 
herbidis [»angsbackar»] p, in valle fluvii Simo locis quibusdam ex. 
gr. circa Ylikarppa copiosissime fundo lapidoso, Hosio: Keckm.; 
Kemi (p) (Bantaniemi!): Brenn. Obs.; Simo: Herb. Mus. Fenn. 
II p. 130 ad Ylikarppa speciat, vide etiam Jul. p. 13 et Nyl. 
Utdr. p. 152. 

Spridd el. tillfallig i Finl.: Fries; detta, liksom att 8. repens i Prytz 
cont. uppraknas utan uppgift om utbredningen, beror pa att den forekommer 
under andra synonym (se nedanfor). — Ab. Vihti st fq: Printz; Flinck 
sager sig ej hafva sett hnfvudformen. Sedan den hoga freqvensen gor 
f. o., att uppgiften forefaller misstanklig, sa mycket mer som Arrh. upp- 
gifyer sig i Pargas hafva funnit den typiska S. repens endast pa ett stalle 
och for ofrigt blott 8. rosmarini folia, hvarjamte Sel. blott upptager den 
senare. Daremot kan det ifragasattas, om ej »& humilis repens* hos Till, 
snarare banfor sig hit an till S. rosmarini folia, dit den fores af 0. Hjelt 
Forsok. — Nyl. [Helsingfors] »in paludosis ad Kampen (Nerv.)»: W. Nyl.; 
arten finnes numera icke darstades: Ssel. ann.. hvarjamte det ar sannolikt 
att uppgiften afsett var. rosmarim folia (se folj.); Morskom pa angar vid 
Labbom trask: Sa?l. 0. Nyl.; exemplaret fran Morskom betraktas numera 
sasom en var. art gusti folia, [= var. rosmarim folia], sa ar afven fallet med 
exemplar fran Thusby Mariefors : Saelan! och Borga Borgnas Laha: Nerv.! 
— Uppgifves afven fran Thusby: Astr. & H., men med hansyn till ofvan- 
staende torde uppgiften tala bekraftelse. — Ik. Arten upptages icke har- 
ifran (lika litet som fran Nyl.): Herb. Mus. Fenn. II p. 38; Niklanders 
exemplar ar dock granskadt af Lundstrom. — Meinsh. upptager endast 
S. rosmarim folia. — Sat. Birkkala?: Carlss. — Ta. Saaksmaki st fq: Tikk.; 
Hauho: Herk.; hvardera uppgifterna aro osakra, men upptagas dock for 
narmare undersokning, liksom Sa. Valkiala r: Hult Fort. — Sb. r?: Mela; 
Kuopio: Knabe p. 21, se afven Mela Kasv. har ofvan. Fran Leppavirta 
skrifver Enwald: »L6ydetty Niiralassa, Niiralan saaren pohjois rannalla, 
ei jalleen loydetty»: Enw. Det bor markas, att Enw. ej upptager S. ros- 
marinifolia och att exemplar ej foreligga. — Kon. Uppraknas af Giinth Salix repens. 113 

p. 50, hvilken uppgift citeras atminstone af Koppen Verbr. II p. 276. 
Uppgiften torde behofva bekraftas. — Ok. p: Must. p. 53; atminstone 
freqvensen ar oriktig. I Brenn. Obs. upptages arten sannolikt pa grund af 
Mustonens uppg. fran Kajana, men betecknas riktigt sasom r. 

>Lapponia (Fellman pi. exs.)»: Led. Ill p. 614—615, jfr bl. a. Wimm. 
p. 114—115 och Beket. p. 591; uppg. beror sakert pa forvexling, jfr Koppen 
Verbr. II p. 276; afven Fennia (A. Nyl.): 1. c ar oriktigt(se ofvanfor p. 83 not . 

Artens utbredning roaste annu anses ofullstandigt utredd. Malm- 
grens laga freqvens ar sakert alldeles vilseledande. Anmarkningsvardt ar 
att, ehuru den i mellersta Sat., sasom Karkku, Kyro etc., ar ganska sall- 
synt och endast forekomrner i former, som mer eller mindre narma sig 
S. rosmarinifolia, arten i Kankaaupaa anda fran Jamijarvi gransen till 
sodra Osterbottens grans forekom i narheten af landsvagen pa olika lokaler 
i storsta mangd och i de mest olika former, sa att enligt hvad jag pa 
genomresa kunde doma, den darstades synes vara allman, kanske mycket 
allman. Detta ar sarskildt af intresse darfore att Kankaanpaa ligger tam- 
ligen langt fran hafvet. Har ma med anledning af Malmgrens uppgift 
tillaggas, att Lauren meddelat mig, att han funnit arten i Oa. i Alavus 
(taml. allm.), Kuortane (ganska allm.), Lapua (har och dar), Seinajoki (t. a.), 
Yliharma (h. o. d.), Vora, Oravais (t. a.) afvensom-i Om. Xykarleby (fler- 
stades) och Alaharma (h. o. d.). — Fore 1880 var ater den euda palitliga 
uppgift, i hvilken arten afven utom kusten upptogs med storre freqvens 
folj.: »den laga genuina form en forekomrner heist i hafstrakten; den hogre 
formen ar allmanuare i det inre landet>: Hellstr. (under Om.). Markas ma 
dock, att den hittills nordligaste fyndorten i Finland, Simo Ylikarppa, ej 
ligger vid hafvet, afvensom att arten forekomrner i Pudasjarvi. Pa svenska 
sidan uppgifves den forekomma allmant i sodra delen af Yesterbotten 
t. o. m. Pitea socken: Backm. & H. p. 250. — I afseende a utbredningen 
i de delar af landet, som ligga annu langre fran kusten, bor framhallas, 
att S. rejjens i manga fall forvexlats med nagon annan art, hvarfore det 
ar skal att formoda det densamma, om an sallsynt, bor finnas pa. ratt 
manga stallen i det inre af landet. 

Hojden uppgifves for hufvuclarten till 30—50 cm, for var. rosmarini- 
folia till 30-60 cm: Mela Kasv. Ill p. 301-302. 

I afseende a de olika formerna markes, att hebecarjxi och lejocarpa 
synas forekomma i ungefar lika ymnighet. Sa aro hvardera tagna pa Al.: 
Arrh., Finstrom Godby: Arrh. & K.!, afvensom af Hellstrom. Hellstr. 
uppgifver vidare i afseende a variationen: »for ofrigt ar den mer eller 
mindre krypande, med mer eller mindre roda grenar, standarknappar 
och frohus; bladen variera mycket», hvilket afven framgar af bans in- 
lemnade exemplar. 

Hybrider aro anmarkta med S. aurita, S. caprea, S. cinerea, S. myr- 
tiUoides och S. vagans. 

Hybriden S. Lapponum X repens uppgifves fran Sverige Pitea, och 

Impressio facta J | 4 1901. 8 114 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

fran Ingermanland: Giirke p. 17; det ar saledes sannolikt, att den finnes 
afven hos oss. 

Slutligen ma namnas, att denna art forekommer hos Linne med icke 
mindre an 4 (a 5) namn, naml., utom S. repens, afven S. arenaria, S. incu- 
bacea och S. fusca, hvilken J sistnamnda dock ej upptagits fran Finland, 
hvarjamte S. rosmarinifolia upptages sasom art, jfr And. Mon. p. 115. 
Har ma darfore i korthet upptagas, hvad som namnes om S. incubacea. 
(Angaende S. arenaria se under 8. repens f. arenaria, angaende S. rosmarini- 
folia under S. repens var. rosmarinifolia). 

S. incubacea Kalm, Prytz cont. (se i texten); sodra el. vestra PinL: 
Fries, jfr Nym. Syll. p. 344, (se under S. aurita X repens, till hvilken S. 
incubacea Fr. fores af Hartm. m. fl.). — Ab. »in pascuis Aboensibus ubiqve 
ingens copia»: Ann. ad Till., innef attar mahanda afven andra arter, hvar- 
fore jag ej vagat forlita mig harpa (se of van). — Sat. uppr. af Gadd 
Sat. p. 50. — Ta. Hauho: Herk. Att de aldre uppgifterna emellertid ej 
hanfora sig till den i Finland hogst sallsynta 8. ambigua Ehrh. torde vara 
sakert, sa mycket mer som sakra exemplar af denna hybrid ej blifvit 
tagna fore 1881, jfr Medd. IX p. 129. 

Salix repens f arenaria (L). 

Saltern in Ostrobottnia septentrionali invenitur. 

Kalm nomine S. arenaria; Brenn. Flor. p. 173; r: Mela 
Kasv. Ill p. 301; cum specie: Giirke p. 15. 

Ob. rr: Brenn. Obs.; Uleaborg Hietasaari in saburra et 
Nuottasaari: Zidb.; Uleaborg Toppila: Brenner!; Uleaborg (st fq) 
in saburra, Hietasaari in saburra: Leiv.; r Kemi prope viam ad 
serratrinam Karinhaara: Keckm., cfr 1. c. p. 14 et vide Jul. 
p. 13, Herb. Mus. Fenn. II p. 130 et Brenn. Obs. 

»In paludosis silvaticis Finl. bor. fq»: Prytz cont.; uppg. gerenoriktig 
forestallning om formens utbredning. — Om. Exemplar fran Gamla Karleby 
Yxpila: Hellstrom ! fordes tidigare hit, men omnamnas ej i Herb. Mus. 
Fenn. II p. 130. — Ob. Karlo ymnig, afven Santonen (alumn. Sandman): 
Zidb. i bref, jfr Brenn. Obs.; uppg. torde knappast afse samma form som 
har ofvan, men upptages till vidare undersokning. 

Salix repens var. rosmarinifolia (L.) Koch. 

In maxima parte Fenniae australis satis frequenter 
(—passim) inveniri videtur et in parte orientali usqve ad 
63° 25' lecta est, distributio autem non satis explorata. Salix repens. 115 

(Till.? vide sub S. repentem); hab. Aboae copiosissima: Fl. 
Suec. p. 352; passim juxta Aboam : Linne Frut. p. 20, cfr 
Wimm. p. 118; Kalm; in pascuis depressis apricis Fenn. austr. 
fq: Prytz cont.; in arenosis humidis ad Aboam (loco classico) 
et in Karelia: Spic] I p. 30; maxima pars Fenniae: Fries; in 
Rossia septentrionali et media (Finlandia— Volhynia) . . . vulgatior: 
And. Mon. p. 116; Fenn. or. mer.: Nym. Consp. p. 668; cum 
specie: Gurke p. 15 nomine S. repens d) angustifolia (Wulf.) 
Neilr., vide etiam Led. Ill p. 615-616, Koppen Verbr. II p. 277 
et Hjelt Utbr. p. 160 [27]. 

Al. (rr): Bergstr.; [Saltvik] Orrdalsklint (Mag. Ingelius): 
Bergstr. Beskr., nescio an confirmatione egeat; Mariehamn: Sael. 
herb.; Brando Bjorkholm, Jurmo: Bergr. — Ab. plur. locis in 
Tofsala, ubi freqventior antecedente [S. repente] esse videtur, 
par. Gustafs prope Boda: Bergr.; (p): Zett. & Br.; fq: Arrh. FL; 
Pargas st fq - fq plur. locis cop. in pratis pascuisqve subhumi- 
dis durioribus: Arrh. Ann.; Kuusto fq, Ispois, Karis st fq: Seel. 
aim.; Bromarf (fq): Sand.; st fq: Renv. et'Sel.; Vihti (!) st fq: 
W. Nyl. p. 205 et 210; Vihti fq: Flinck, vide etiam supra. — 
Nyl. fq: His.!; st fq in pfatis et siccioribus et humidioribus 
fruticeta humilia constituens: Stenr.; haud procul ab urbe (N. 
Lund et Hj. Bonsdorff): W. Nyl.; ad Gammelstad (!) (Bruno 
Nylander): W. Nyl. p. 210; Thusby fq: Astr. & H.!; st fq: Sael. 
0. Nyl.!, cfr W. Nyl. p. 210 et Medd. XIX p. 16. — Ka. (fq) 
in meridionali parte prov. [= Kareliae totius]: Fl. Kar. [spec, 
e Sakkola! in Ik.]. — Ik. st fq: Malmb., vide etiam sub Ka.; 
[(fqq) (in sphagnetis = »Torfmoore») in toto territorio: Meinsh. 
p. 323]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt; in Jamijarvi plur. loc. et 
cop.: Hjelt. — Ta. st fq: Leop., Asp. & Th. et Norrl. s. 6. Tav.; 
Sysma! Gamla Olkkola: Unonius!; st r Luhanka Tammijarvi! 
nonnullis locis et ad Hietola et Vanhoinen, Korpilahti Raianlahti: 
Wainio Tav. or.; Bonsd. non comm. — Sa. Mantyharju (Gren- 
man): Mela herb.; vide infra. — Kl. vide infra. — Kol. st 
fq: Elfv.! 

Oa. (»st 4 fq»): Malmgr., confirmatione egeat; plur. loc. 
(et cop.) in Jalasjarvi: Hjelt; Laur. ex hac provincia non comm. 116 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

— Tb. vide infra. — Sb. r: Mela, spec, in herb, e Kuopio; 
Nilsia: Enwald! in dupl. — Kb. Liperi: Europaaus! — Kon. 
(fq) usqve ad Tiudie (!) (Angstrom [p. 50]): El Kar.!; st fq, 
Saoneshje ad Schungu plur. loc: Norrl. On.!, vide etiam Gunth. 
p. 50. 

Om. rr Alaharma: Laur. Vaxtf.! — Kp. Suondali ad Raha- 
lampi! et ad Lahnalampi prope pag. Sarkijarvi: Bergroth in litt., 
cfr Medd. XXI p. 20, ubi tantum in parte australi provenire 
indicatur. 

Nyl. Hogland: Schrenk p. 158; sags ej pa Hogland (Sael. & Stromb.): 
Brenn. p. 38. Det bor markas, att arten i Helsingfors-trakten uppgifves 
sasom litorifob af Kihlman i Medd. XVIII p. 264. — Sa. Mahanda be- 
hofver uppgiften harifran bekraftas, da den icke upptages fran denna 
provins [8] i Mela Kasv. Ill p. 301-302 eller Mela Kasv. IV p. 297. - 
Kl. Da arten hvarken upptages af Backm. eller sags af mig, vagar jag ej 
hanfora uppg. i Fl. Kar. till denna provins, oaktadt Tiudie ligger vida 
nordligare; antagligen finnes vaxten dock harstades. — Oa. Malmgrens 
uppgift hanfor sig tydligen till S. repens. Sannolikt ar, att var. rosmarini- 
folia i alhnanhet ar sallsynt i denna provins. — Tb. st r: Broth.; det enda 
exemplar han inlemnat fran Nepolanoja hor enl. Lundstrom till S. repens, 
hvarfore uppgiften inaste anses osaker. — Om. Hellstr. uppger »atminstone 
den i Abo-trakten forekommande [forrnen] finnes ej i provinsen». For 
min del har jag visserligen antecknat: »Siikajoki (Brahestad), ej norr om 
Liminka* och "VVainio har antecknat den fran Ob. i trakten af Pudasjarvi 
kyrkoby, men da nagra exemplar fran dessa nordliga lokaler ej forefinnas, 
torde det mot Hellstroms bestamda uppgift vara svart att pasta, det den 
har forekommande form en ar identisk med den fran sodra Finland, livar- 
fore varietens nordgrans tills vidare maste lemnas obestamd. Har ma till- 
laggas, att om denna namnes: »ej med sakerhet antraffad i Uleaborgs- 
trakten»: Zidb. — Laurens exemplar fran Om. Alaharma, forst inlemnadt 
under namn af S. repens, torde dock hora till var. rosmarini folia. Annu 
senare ar den tagen af Bergroth i Kp. — Ob. se under Om. 

Om denna form sages f. 6\: »in Rossia occidentali freqventior et 
deinde per regiones Sibiriae . . . Limites inter hanc et veram S. repentem 
vix ulli, sed modificationem sistit peculiarem, regiones occidentales fugiens, 
in orientalibus optime evoluta . . .*: And. in Prodr. p. 237—238. 

Hybridiserar hos oss med S. aurita, S. caprea, S. cinerea, S. Lappo- 
num, S. myrtilloides och S. vagans. Salix nigricans. 117 

Salix nigricans Sm. 

Cum S. phylicaefolia fere ad a. 1864 in Fennia 
confusa est, ac distributio etiamnunc vix explorata sit; in 
maxima tamen parte Fenniae et Lapponiae frequenter (— satis 
freqr enter) inveniri videtur, quibusdam autem plagis (praeci- 
pue ad oceidentem et septentrionem versus) freqventia minui- 
tur, ut nonnidlis locis rarior esse videatur. Ad septentrionem 
versus usqve ad fines progreditur, in alpinam autem regio- 
nem non penetrat. Valde variabilis, formae tamen apud 
nos non satis exploratae. 

Locis elatioribus Lapp, fq: Prytz cont.; maxima pars Fenn. 
et Lapp.: Fries; per omnem Lapponiam: Wimm. p. 70; in 
summum septentrionem ... in Scandinavia montosa silvatica 
et boreali . . . freqventissima: And. Mon. p. 127; Fenn.: Nym. 
Consp. p. 668 et Nym. Suppl. p. 281; Lapp. Fenn.: Giirke p. 18, 
vide etiam Led. Ill p. 609, And. in Prodr. p. 240, Koppen Verbr. 
II p. 278-279 et Hjelt Utbr. p. 157 [24]. 

Al. p: Bergstr. !; st fq: Bergstr. Beskr. [ad S. phylicae- 
foliam p. p. spectat]; st fq — fq, sed raro majore copia: Arrh. 
Fl.; Bergr. omittit. — Ab. Pargas p — (st fq?), sed raro majore 
copia: Arrh.; [Munrila] st fq: Renv.; Vihti fq: Flinck et Arrh., 
vide ceterum infra. - — Nyl. Fagervik: Hisinger!; [Nurmijarvi] 
p — st fq in pratis silvaticis humidis, in salicetis et turfosis hie 
illic obveniens: Stenr.; Helsingfors fq: Kihlm. ann.; Thusby fq: 
iVrrh.; Borga fq: Sael. arm.; [Hogland] fq, Tytarsaari: Brenn., 
vide ceterum infra. — Ka. (fq): Blom; st fq: Linden. — Ik. 
fq: Malmb.; [(fqq) in tota Ingria: Meinsh. p. 318]. 

Sat. st r (— p): Hjelt, spec, e Karkku Kauniais Pilkkalahti! 

— Ta. fq: omnes auct. — Sa. fqq (cop.): Hult! — Kl. fq: 
Hann.; st fq in Kar. media: Hjelt! — Kol. fq — fqq: Elfv. 

Oa. fq: Lanr. Vaxtf., cfr 1. c. p. 8; fq circa Vasam: Hjelt. 

— Tb. (fq): Broth. - Sb. (fqq): Mela; fq: Enw. et M. & J. 
Sahib. — Kb. Tohmajarvi freqventior qvam S. phylicaefolia 
esse videtur: Hjelt Ant. p. 67; Liperi fq: Eur. & H.!; in multis 
plagis Kareliae septentrionalis fq: Sasl. ann.; (st fq): Wainio 118 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Kasv. — Kon. fq, in Saoneshje saltern ad Velikaja-guba fq, in 
Reg. occ. fqq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 50. 

Om. (fqq): Hellstr.!; fq: Tenn. — Ok. st fq minore fre- 
qventia ad septentrionem versus: Wainio Kasv.; fq, in partibus 
maxime orientalibus minus fq: Brenn. Obs., vide etiam Brenn. 
Reseb. p. 67 et 70. — Kp. st fq minore freqventia in partibus 
septentrionalibus: Wainio Kasv. 

Ob. fq, in partibus maxime septentrionalibus et orientali- 
bus minus fq: Brenn. Obs., spec, ex Ii!; fq: Leiv.; in Brenn. Ber. 
1870 e multis locis annotata; in silvis mixtis, lucis et ripis in 
parte litorali p, in parte interiore st r, Simo in luco in declivi 
montis Alapenikka, Martimonoja in ripis: Keckm., cfr 1. c. p. 9 et 
11; [p parcior: 0. R. Fries]; Rovaniemi Tolonen: Hjelt & H. — 
Kuus. et Kk. minore freqventia, qvam in reliqvis partibus: Wainio 
Kasv.; acl flumen Kouta: Fellm. Ind., cfr Zigra II p. 178 etc. 

Lapp. fenn. tantum in vicinitate montis Yllastunturi in 
sacell. Kolari, ubi usqve ad 6 m [20 pedes] alta, nobis obviam: 
Hjelt & H.!; in pratis humidis, ripis fluviorum locisqve sub- 
uliginosis (fq): Blom Bidr.; per partem silvaticam, subalpinam 
et inferalpinam totius Lapp. . . . fq: Wahlenb. p. 271, vide sub 
S. phylicaefoliam; fq: Fellm. Lapp.; Sodankyla. cop.: Kihlm.; 
Kemijarvi ad Suorsa et Vuostimovaara, Sodankyla ad pag. ejus- 
dem nominis, Inari fq ad flumen Ivalojoki et ad Veskoniemi et 
ad flumen Paatsjoki, ad flumen Paatsjoki fq usqve ad Kongas 
prope Mare glaciale: Wainio Not. nomine var. protea, cfr 1. c. 
p. 10; saltern ad Toivoniemi! et Kaamas: Kihlm. Ant. nomine 
a protea, vide etiam Blytt p. 440, Hartm. p. 370 etc. et sub 
var. borealem. — [L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.] 

Lapp. ross. per totam Lapp. ross. (fq): N. I. Fellm., cfr 
Beket. p. 591 et vide infra; in Mela PI. e permultis locis anno- 
tata est et spec, adsunt ex omnibus hujus territorii partibus, 
vide ceterum infra sub S. phylicaefoliam. 

Ab. fq: Zett. & Br. och Sel. — Nyl. fq c. mult, form.: His.; vulgaris: 
W. Nyl.; fqq: Ssel. O. Nyl. — Sat. fq: Malmgr., jfr Carlss. och Asp. I af- 
seende a alia dessa uppgifter markes, att S. phylicaefolia ej alls upptages, 
under det en stor del af de aldre exemplaren i H. M. F., som inlemnats 
under namn af S. nigricans, hora till nyssnamnda art. Sa ar sarskildt 
fallet med exemplar fran Uskela af Nikl., Hisingers exemplar fran Fager- Salix nigricans. 119 

vik och ISoto afvensom Malingrens fran Kulla, hvarfore de nyss anforda 
nppgifterna (fran Ab., Nyl. och Sat.), sarskildt Malmgrens, enligt min 
tanke hufvudsakligen afse S. phylicaefolia. Detta antydes bl. a. afven 
daraf, att Sand, namner, att han i Bromarf forgafves sokt 8. nigricans. 
Emellertid anser jag mig bora namna, det jag i mellersta Sat., dar visser- 
ligen S. phylicaefolia ar alldeles afgjordt den allmannaste af alia Salices, 
pa de senare aren funnit S. nigricans, om an i enstaka och kanske oftast 
unga exemplar, pa flere stallen, sa att, under det jag 1870-1880 ansag 
den r, jag numera, sasom ofvan framhallits, betraktar den sasom st r (— p) 
och anser sannolikt, att den skall uppdagas annu pa nya stallen, hvarfore 
jag ej heller ansett nodigt att upprakna de sarskilda fyndorterna. — Kl. 
fq: Fl. Kar.; afven om denna uppgift galler detsamma som om uppg. fran 
Ab. och Nyl., ehuru S. phylicaefolia upptagits sasom rar. — Oa. fq: 
Malmgr.; omfattar afven S. phylicaefolia (se ofvan); dock ar arten allman 
atminstone i storre delen af provinsen, se Laur. Vaxtf. 

Lapp. ross. N. I. Fellm. erkanner sjalf, att exemplaret i Plantae 
arcticae hor till S. phylicaefolia; da ett exemplar fran Niva i H. M. F. dess- 
utom hor till S. hastata, maste freqvensen anses mindre palitlig, se f. o. 
nnder S. phylicaefolia. 

Eedan af det ofvannamnda synes, att utbredningen af denna art 
pa manga stallen maste anses osaker, och hartill kommer annu, att enligt 
min tanke afven af de forf. : som atskilja S. phylicaefolia, nagra, t. ex. 
Hellstr., dock paverkats af forestallningen, att S. nigricans ofverallt vore 
en allman art, under det S. phylicaefolia vore sallsyntare, hvarfore upp- 
gifterna om bada dessa arter behofva granskning (jfr under S. phylicae- 
folia). Tillaggas ma, att afven i Sverige [eller atminstone i vissa delar 
daraf] ungefax liknande iakttagelser blifvit gjorda angaende forhallandet 
mellan S. nigricans och S. phylicaefolia, se Bot. Not. 1883 p. 211. 

Artens hojd uppgifves till 150—400 cm: Mela Kasv. Ill p. 303, se 
afven under Li.; i Lk. sagos dock exemplar som voro narmare 6 m., se 
ofvan. Vid Helsingfors nar arten en hojd af 10 m och troligen darofver. 
Den upptrader dar ofta som trad: Kihlm. Observerad i tradform afven af Arrh. 

Sasom fossil ar den funnen i [Ny 1. Inga, Kalkulla] Stubbangen? och vid 
Fredriksberg [nara Helsingfors], pa bagge stallena i granzonen: G. And. p. 122. Exemplaren fran sodra delen af Finland torde till storre delen till- 
hora (var.) protea And. Mon. p. 128, om hvars utbredning 1. c. namnes: 
»Huju8 modificationis, in regionibus interioribus montoso — silvaticis vel 
campestribus Sueciae vulgatissimae et in Europae ceterae locis silvaticis 
vel alpestribus etiam passim freqventis, innumerae proveniunt formae>, 
jfr And. i Prodr. p. 241 och Giirke p. 18 under namn af b) campestris (Fr.) 
Giirke. Exemplaren fran nordliga delarne af Lappland hora daremot till 
den formserie, som betecknats med namnet var. borealis; denna finnes 
dock afven representerad fran nagot mera sydliga trakter. Da namnda 120 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

former af Andersson atskiljas sasom underarter, bar jag upptagit upp- 
gifterna om var. borealis skildt for sig, ehuru det icke varit mojligt att 
sarskilja exemplaren. 

Vidare upptages var. prunifolia (Lilj.) Hartm. Storsta delen af LappL: 
Fries. — Uppraknas jamte var. borealis af Wainio Kasv. — Li. »ad Tor- 
manen in Inari est freqvens»: Wainio Not. — Lim. »ad Kantalaks (F. 
Nylander!>: N. I. Fellm., jfr Beket. p. 591. 

F. colorata ar funnen [i Kol.] pa stranden af Onega nara Derevjannoje! 
och [Kon.] Schuja: Cajander i Medd. XXV p. 39. [Flere former omnamnas: 
Meinsh. p. 318, jfr Schmalhausen p. 89 etc.] — Angaende monstrosa for- 
mer, se t. ex. Xot. XI p. 456. 

S. nigricans hybrid iserar hos oss med S. aurita, S. caprea, S. cinerea, 
S. glauca, S. hastata, S. Lapponum, S. myrsinites och S. phylicae folia. Dess- 
utom uppgifvas S. myrtilloides X nigricans, S. nigricans X vagans och 
S. nigricans X viminalis fran Ingermanland, delvis nara flora-omradets 
grans; se angaende dessa under resp. S. myrtilloides, S. vagans och S. 
viminalis. 

Salix nigricans var. borealis (Fr.) And. 

Formae hoc nomine vocatae saltern in Lapponia et 
in septenfrionalibus Fenniae partibus, hie illic etiam frequen- 
ter, proveniunt. Hae autem formae apucl nos non explo- 
ratae sunt. Annotationes, qvae seqvuntur, adsunt. 

Maxima pars Lapp.: Fries; haec praecipue in regionibus 
subsilvaticis et subalpinis Scandinaviae (freqventissime) vigens 
optime evoluta est: And. Mon. p. 128; praecipue in regionibus 
subalpinis Lapponiae et Sueciae borealis: And. Mon. p. 240, ubi 
multae variationes commemorantur, cfr Giirke p. 18; Lapponia 
rossica: Trautv. Incr. p. 689 (ut species); (st r): Mela Kasv. Ill 
p. 303. Adest in territorio [«= Kb. (?), Ok., Kuus. et Kar. 
ross.]: Wainio Kasv. — Ob. Uleaborg Pyykkisaari: Leiv. 

Lk. in ripa rivuli glareosa ad Kopsusjarvi in reg. silv.: 
Hult Lappm. — Li. fq copiose usqve ad terminum betulae 
saepe progreditur. Juxta flumina Kaamasjoki et Jevjejoki 4 m 
alta, Hammasuro SV 450, Pietarlauttasoaivi S 307, Kuarvekods 
h. 400, Ailigas h. 329 [Rastekaisa SO 297]: Kihlm. Ant., cfr 
Hult Lappm. p. 125; ad Paatsjoki usqve ad Kongas st fq — fq: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. 16; Varangria australis reg. subalp. 
litor. — reg. alp. inf. fq: Arrh. ant. — [L. ent. reg. subalp. p: 
LaBst.; » spielt eine grossere Rolle in der Vegetation im Gebiete»: Salix nigricans. 121 

Linden in Bot. Centr. LXI p. 220, vide etiam And. Sal. p. 58 
et Wimm. p. 72 ] 

Lapp. ross. ubiqve (fq): N. I. Fellm.! 

Arrhenius framhaller i href, att var. borealis omf attar flere hos oss 
annu fullkoinligt outredda former. 

Salix phylieaefolia (L.) Sm. 

In maxima parte Fenniae et Lapponiae freqventissime 
—frequenter saepeqve copiose aid copiosissime obvia magna 
saepe efficient saliceta ; nonnullis tamen plagis in parte au- 
strali satis frequenter inveniri vicletur. Utique ante a. 1864 
apud nos aliis cum speciebus confusa erat et his demum 
temporibus rite distincta est. 

Kalm; locis campestribus Finl. (austr.) fq: Prytz cont. no- 
mine S. arbuscula; juxta flumina et rivulos Lapp, fq: idem 
nomine S. majalis, vide infra; Lapp. Fenn.: Giirke p. 18—19 
nomine S. bicolor Ehrh., vide etiam And. Mon. p. 132, Koppen 
Verbr. II p. 281-282 et Hjelt Utbr. p. 156 [23]. 

Al. plur. loc. ex. gr. Geta Bolstaholm!, Finstrom Godby, 
Kumlinge Sorholm et Ingersholm: Arrh. & K.; Kumlinge, Sot- 
tunga et Kokar fq: Arrh. in Jitt.; st fq in omnibus plagis Alandiae, 
qvas visitavimus: Laur. Fort.; (st r — p) in partibus mediis et 
occidentalibus: Bergr.; in [maxima parte] Al. fq: Arrh. — Ab. 
fq in parte orientali territorii: Bergr.; Pargas fqq in pratis sil- 
vaticis subhumidis: Arrh. Ann.; Bromarf fq: Sand.; fq: Renv.; 
Vihti (st fq): Printz; Vihti fq: Flinck; Vihti fqq-fq: Arrh. — 
Nyl. fq ad npas lacuum, rivorum, amnium et in pratis humidis 
saliceta densa efficiens: Stenr., cfr 1. c. p. 13; fq circa Helsing- 
fors et Borga: Sael. ann.!; Helsingfors et Esbo fq — fqq: Kihlm. 
ann.; Thusby fq: Arrh.; [Hogland] (p): Brenn. — Ka. fqq: Blom; 
fq: Linden. — Ik. (p): Malmb.; [hie illic in tota Ingria (haud 
infreqvens): Meinsh. p. 319]. 

Sat. fqq saepeqve cop.: Hjelt. — Ta. (st fq): Leop. et 
Asp. & Th.; fq: Knabe Fort., Norrl. s. 6. Tav., Bonsd. et Wainio 
Tav. or. — Sa. cop.: Hult. — Kl. fq: Hann.; Palkjarvi et cetera 
Karelia media fqq, etiam in par. Impilaks fq?: Hjelt Ant. p. 67. 
— Kol. in regg. coll. et aren. lecta: Elf v.; Petrosavodsk: Fl. Kar.! 122 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, K:o 1. 

Oa. fq circa Vasam: Hjelt; fqq: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 8. 
— Tb. fq: Broth. — Sb. fq: Mela et M. & J. Sahib. — Kb. 
fq: Eur. & H.; fqq: Wainio Kasv. — Kon. fq, in Reg. occ. 
fqq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 50. 

Om. fq: Hellstr.; in Lohtaja freqventissima hujus generis: 
Kihlm.; fq: Tenn. — Ok. fqq: Wainio Kasv. et Brenn. Obs. — 
Kp. fqq: Wainio Kasv. 

Ob. ad Uleaborg omnium salicum copiosissima: Zidb.; fqq: 
Leiv.; fqq, enum.: Brenn. Obs.; ad ripas, in pratis et silvis hu- 
midis fqq, magna et densa saliceta efficiens praecipue in ripis 
uliginosis [»forsumpade»]: Keckm., cfr 1. c. p. 9 et 11; (st fq) ad 
Tornea: Jul. p. 12; [fq: 0. R. Fries]; fqq per totum territorium 
et saepe saliceta densissima formans: Hjelt & H. — Kuus. fqq: 
Wainio Kasv. — Kk. fqq: Wainio Kasv.; fq ad Keret et veri si- 
militer S. Wulfeniana apud J. Fellm.: F. Nyl. Utdr. p. 154 
nomine S. majalis. 

Lapp. fenn. fqq: Hjelt & H., vide sub Ob.; in silvis 
frondosis humidis, lucis, pratis graminosis, pinetis turfosis nee 
non in ripis fluviorum fq — fqq, ubi saepe una cum S. nigri- 
cante [?] etc. saliceta densissima format: Blom Bidr.; in pratis 
subhumidis et ad ripas fluminum per Lapp, silvaticam ubiqve 
fq: Wahlenb. p. 270, cfr Fellm. Lapp., ambo nomine S. majalis, 
vide etiam infra; fqq in Kuolajarvi, Kemijarvi, Sodankyla, Inari 
et ad Paatsjoki usqve ad Mare glaciale: Wainio Not.; fqq in 
reg. silv., in reg. subalp. st fq in aggeribus glareosis [»grus- 
bankar»], in petris, sphagnetis, lucis et fruticetis, secundum 
rivos p in reg. alpinam adscendit in Vuomapaa usqve ad 523 
m V: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 153 et vide Borg in L. Y. 
1899 p. 157; Kittila— Utsjoki, Inari fq: Seel, kat.; eandem fere 
ac praecedens [S. nigricans ft borealis] habet distributionem, 
sed loca humidiora, qvoqve turfosa, uliginosa ' amat, Ailigas 
SV 329: Kihlm. Ant.; Varangria australis reg. subalp.-reg. alp. 
fq — st fq: Arrh. ant., vide etiam infra, sub S. arbusculam et 
cfr Blytt p. 436, Hartm. p. 371 etc — [L. ent. reg. alp., sub- 
alp. et silv. fq: Lest.; cum S. glauca saliceta magna usqve ad 
3,5 m alta efficiens: Linden in Bot. Centr.bl. LXI p. 220]. 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind. nomine S. Wulfeniana, cfr Salix phylicaefolia. 123 

N. I. Fellm. p. LXIV et 55; locis umbrosis humidiusculis fq: 
N. I. Fellm., cfr Beket. p. 591; cum S. Lapponum saliceta [ad 
Nuotjavr] efficit: Linden Beitr. p. 15; spec, adsunt ex omnibus 
territorii partibus. 

» Locis humidis silvaticis Finl. bor. fq»: Prytz cont. — Lapp, fen n. 
»in locis humidiusculis umbrosis regionis silvaticae et inferalpinae omnium 
Lapp. fq»: Wahlenb. p. 270; fq: Fellm. Lapp. — Lapp. ross. p: Fellm. 
j n d. _ Wahlenbergs S. phylicifolia ar = S. nigricans lejocarpa enl. And. Mon. 
p. 130, jfr And. in Prodr. p. 240, hvarfore antagligen afven uppg. i Fellm. 
Lapp, och Ind. hanfora sig till denna, liksom enligt beskrifningen afven 
uppg. i Prytz cont. Daremot mots vara Wahlenbergs S. majalis och S. 
arbuscula enl. And. 1. c. S. phylicaefolia (Sm.) And. (jfr afven t. ex. Nym. 
Consp. p. 669 och Giirke p. 19). I afseende a utbredningen i de hogre 
regionerna af Lappland anmarker f. o. And. 1. c. p. 130: *8. nigricans in 
regionibus subalpinis raaxime evoluta alpes non inhabitat, S. autem phyli- 
caefolia, in regionibus humilioribus maxime elata, alpes etiam summas 
adscendit et humilior demum qvasi in S. arbusculam abiL nee extra regio- 
nes alpinas vel boreales rite evoluta observatur*. 

Salix phylicaefolia ar otvifvelaktigt i storsta delen af omradet den all- 
mannaste af alia vara videarter 1 ); atminstone har jag sett den i lika ym- 
nighet forekomma pa olika lokaler, men i synnerhet pa vanskotta angar, 
i Satakunta, Karelen och Lappland, och And. Mon. p. 133 uppger: »Haec 
in Lapponia cum S. Lapponum certe freqventissima obvia Salicum species ». 
Emellertid ansags densamma tidigare vara mycket rar. Sa upptog Fries 
den endast fran (norra el.) ostra Finl., jfr Nym. Consp. p. 669, likasa afven 
Ale. i forsta upplagan. I Herb. Mus. Fenn. [ed. I] upptages S'. phylicaefolia 
fran Kl., Kar. ross. (i vidstrackt mening) och Lapp. ross. Annu 1868 upp- 
togs den endast: »in regionibus alpinis Sueciae et Norvegiae totius abun- 
danter» . . .: And. in Prodr. p. 241. Har ma tillaggas, att den under namn 
af S. Weigeliana Willd. upptages bl. a. fran Finmarkia orientalis (Wahlenb.): 
Wimm. p. 76. — J. E. Furuhjelm framholl dock pa mote af Societas pro 
Fauna et Flora fennica 31, X, 1864, att hvad som dittills kallats S. nigricans 
till en stor del hor till S. phylicaefolia, hvarefter den sistnamnda borjade 
upptagas i hikalflororna, ehuru mahanda ej sa sallan med alltfor liten 
freqvens (se under S. nigricans). Enl. hvad Arrh. i bref meddelat ar S. 
phylicaefolia afven i Abo trakten langt allmannare an S. nigricans, hvilket 
forhallande afven, om ocksa ej fullt i samma grad, torde rada pa Aland. 

Gtirke p. 18 uppgifver, att denna art ej vore Linnes S. phylicifolia, 
utan Smiths (1792), hvarfore han, easom of van anmarktes, anvander det u j I nagra, ehuru sakert ytterst fa, trakter tyckes dock S. nigricans 
vara allmannare, se denna under Kb. 1 sydligaste delen ar stundom S. 
aurita lika allman (eller allmannare?), se under denna. 124 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

nagot aldre namnet S. bicolor Ehrh. (1790). Tills vidare har jag dock foljt 
nomenklaturen i Herb. Mus. Fenn., sa mycket mer som ej heller Ehrharts 
nainn tyckes vara otvetydigt, da 1 And. Mon. p. 132 efter nurnmercitatet 
anfor ett fragetecken. 

Ilojden uppgifves till 1-3 m: Ale. Ill p. 92 och 150-400 cm: Mela 
Kasv. Ill p. 303, se afven under L. ent. Ehuru dessa dimensioner aro 
de oftast forekommande for fullvuxna exemplar, sarskildt da busken vaxer 
fristaende a angar etc., blir den dock stundom betydligt hogre. Visserligen 
aro de hoga buskar, hvilka jag under 1870- och borjan af 1880-talet iakt- 
tog a, Sat. Karkku Makipaa i skogskanten vid ett karr, numera nedhuggna, 
men annu 19, VI, 1900 uppmatte jag darstades en buske af 5,4 m och en 
annan af 5 m hojd, hvarfore jag antager, att hojden i enstaka fall kan 
uppga till 6 (a 7) m. 

Nagra uppgifter om fossila fynd af denna art aro mig icke bekanta. Var. majalis (Wahlenb.) And. betraktas, enligt hvad som framgar 
redan af ofvanstaende, sasom sarskild art af flertalet bland de aldre for- 
fattarena och sarskiljes sasom varietet af Andersson; se And. Mon. p. 134 
och jfr under S. nigricans X phylicaefolia afvensom And. in Prodr. p. 242, 
dar denna form anses vara den som forekommer i de lagre regionerna. 
S. majalis hos Wahlenb., Fellm. Lapp., F. Nyl. Utdr. (och Prytz cont.) 
liksom S. Wulfeniana i Fellm. Ind. torde dock kunna hanforas till huf vud- 
formen af S. phylicaefolia (se ofvan). Sasom varietet upptages formen bl. a.: 
»Lapp. (Fellm.!) >: Led. Ill p. 611—612 och uppraknas Brenn. Flor. p. 174 
etc. — Ok. Kajana: Brenn. Obs. — Ob. Eovaniemi: Brenn. Obs. — Varie- 
teten sarskiljes ej vidare af Gurke p. 19 och bestar sannolikt af flere hos 
oss outredda former, (se afven bl. a. Hjelt & H.). I detta sammanhaug 
ma namnas, att Koppen Verbr. II p. 307 hanfor, ehuru med stor tvekan, 
Fellmans S. majalis till S. Brownei And. Lundstr., men detta ar sakert 
oriktigt. — Till nyssnamnda formserie hor sannolikt afven S. phylicaefolia 
var. tenuifolia (L.), som upptages fian norra Finl. och storsta delen af 
Lappl.: Fries, hvilkeu uppg., ehuru autagligen oriktigt, af Trautv. Incr. p. 
694 citeras under S. hastata-Weigeliana Wimm. (jfr om nomenklaturen 
Focke p. 360). 

Mela Kasv. Ill p. 303 sarskiljer utom deti vanliga var. hebecarpa 
And. afven var. leijocarpa And., hvilkeu betecknas sasom rar. 

Monstrositer forekomma ej sallan, se Not. XI p. 456, Medd. I p. 93 
och Medd. XVIII p. 152. En med de forstnamnda af dessa analog miss- 
bildning finnes fran Sat. Karkku! Se afven Medd. VI p. 250 och Medd. 
XXV p. 19. 

S. phylicaefolia hybridiserar i Finland, sa vidt for narvarande ar be- 
kant, med S. aurita, S. caprea, S. cinerea, S. glauca, S. hastata, S. myrsini- 
tes, S. nigricans och S. vagans. Se dessutom under S. daphnoides, S. vimi- 
nalis och S. Lapponum X phylicaefolia. Salix arbuscula. 125 

Salix arbuscula L. 

Anno 1892 in Lapponia rossica lecta et distincta est: 
etiam in summa regione alpina Lapponiae Enontekiensis 
rarissime occurrere videtur. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 669 et 
Giirke p. 20, vide etiam Hjelt Utbr. p. 159 [26]. 

[L. ent. Kobdovanka: And. Sal. p. 79, cfr Lsest.; reg. alp. 
r Peltsana: La3st., cfr Hartm. p. 372 etc. et vide And. Mon. 
p. 145.] 

Lim. Hibina [Umptek] in parte orientali saepe copiose: 
Kihlman in Medd. XIX p. 69!, cfr 1. c. p. 136 et vide infra. — 
Lv. ad superiorem Keinjavr: Palmen!, cfr Kihlman in Medd. XIX 
p. 69. 

*Locis campestribus Fenn. austr. fq>: Prytz cont.; nppg. hanfor sig till 
S. phylicaefolia (se under derma). Lapponia (Schrenk in litt.), Fennia borea- 
lis (Schrenk in litt.): Led. Ill p. 622, jfr Wimm. p. 103, afvensom om 
denna och flere folj. Koppen Verbr. II p. 283; uppg. fran norra Finland 
ar sakert oriktig. — Ob. Uppraknas af Jul. p. 12, men fullkomligt vilse- 
ledande. — Lapp. fenn. »per partem subsilvaticam et subalpinam Lapp, 
omnium fq, ut etiam in alpinis maritimis Finmarkiae . . . p»: Wahlenb. 
p. 263, jfr 1. c. p. XVII; fq: Fellm. Lapp., jfr Led. 1. c. etc.; Wahlenbergs 
uppgift hanfor sig enl. And. Mon. p. 130 till S. phylicaefolia (Sm.) And., 
jfr afven Kihlm. Ant., och att sa afven ar fallet med J. Fellmans, kan man 
taga for afgjordt. Sarskildt sages i afseende a Li.: »hanc speciem intra 
territorium nostrum inveniri haud credo*: Kihlm. Ant. »Ad litora fluvii 
Tana in Finmarkia fq»: Yahl. i Fl. Dan. t. 1055; afser S. hastata alpestris: 
And. Mon. p. 103 (cit. efter denna). Det i Herb. Mus. Fenn. p. 55 om- 
namnda exemplaret ar efter all sannolikhet taget utom det har behandlade 
omradet. Ehuru intet exemplar i H. M. F. forefinnes fran L. «ent. torde 
dock artens forekomst darstades vara saker, men huruvida den forekommer 
pa finska sidan kan f. n. ej afgoras, jfr Mela Kasv. Ill p. 304. — Lim. 
Angaende forekomsten harstades namnes: >I de fiesta elfdalar i stora 
Umptek (ostra delen af fjallgruppen) ar S. arbuscula en vanlig och ofta 
ymnigt upptradande art och kan anses sasom karaktarsvaxt for de sterila, 
om varen ofversvammade baddarna af groft syenitgrus, hvilka atfolja elf- 
varnas lopp. Pa Lujauri urt kunde arten icke antraffas»: Kihlman i (Prot. 
4, II, 1893) Medd. XIX p. 69. — Lp. Ponoj (F. Nylander pi. exs.): X. I. 
Fellm., jfr Herb. Mus. Fenn. p. 55 och Beket. p. 592 etc. Pa etiketten till 
exemplaret, som i sjalfva verket ar fran Triostrow (nara Ponoj), har Lund- 
strom antecknat: »en form, som mycket nara ansluter sig till S. phylicae- 126 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

folia, ja, mer an till 8. arbuscula. Pa grund af detta enda individ kan 
S. arbuscula ej upptagas», jfr Kihlman i Medd. XIX p. 69. 

Var. vacciniifolia (Sin.) upptages: norra Lappl.: Fries etc., men nagon 
otvetydig uppgift fran vart omrade foreligger ej. 

Kihlman har tagit former, hvilka han tydt sasom hybrider af denna 
art med S. phylicaefolia och S. polarw. Se desautom under S. arbuscula 
X glauca. 

Salix hastata L. 

In Lapponia occidentalt frequenter invenitur, etiam in 
Lapponia orientali et Fennia septentrionali haud infreqvens 
est. Infra 66° rarescit, sed in parte occidentali ad 65° 20' 
ad meridiem versus, in parte orientali ad 64° 50' progredi- 
tur, ceterum nuper in parte orientali fere ad 61° 10' lecta est. 

Kalm; in locis aqvosis umbrosis Lapp, fq: Prytz cont; 
Fenn. bor. et maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. med. or., Fenn. 
bor.: Nym. Consp. p. 669; Lapp. Fenn.: Gurke p. 22, vide etiam 
Led. Ill p. 612, And. in Prodr. p. 257, Koppen Verbr. II p. 
285-286 et Hjelt Utbr. p. 158 [25]. 

Kol. in ripis lapidosis fluv. Ivina! [Iivina] cum S. triandra: 
Cajander in (Prot. 3, XII, 1898) Medd. XXV p. 39 etc., cfr 1. c. 
p. 47, spec, alterum lectum ad Latva ad Ivina! 

Kp. prope Hiisivaara ad pagum Piebarvi: Bergroth in coll. 
comm. 

Ob. in parte septentrionali fq, in media parte [»Obor.»] 
in convalle fluvii Simo p hie illic cop., Simo Ruikka, Ii! ad 
praedium sacerdotis: Brenn. Obs.; p in ripis amnium et pratis 
virgultis obsitis, sat cop. in tota valle amnis Simo ab Ylikarppa 
ad septentrionem versus, in plaga litorali par. Simo deest, sed 
legitur in par. Kemi plur. loc. ad oppidum, ad viam ad Karin- 
haara, in valle amnis Akkunus etc.: Keckm., cfr 1. c. p. 9 et 
16 (in Simo fqq); Simo Ylikarppa: Brenn. herb.; Kemi Mahla- 
saari: Hellstrom!; Kemi in oppido! et inter oppidum et Mar- 
rostenmaki!: Hjelt & Hult; Kemi-Turtola p: Hjelt; Kemi inter 
deversoria Vihriala et Vuoti (propius hoc) primum obvia et ab- 
hinc p ad septentrionem versus, Rovaniemi cop. ad templum: 
Kihlm.; fq saepeqve cop. ad flumina, in interiore parte st fq: Salix hastata. 127 

Hjelt & H., cfr sub Lapp, fenn.; vide etiam Linne Iter Lapp, 
p. 173 et Jul. p. 12. — Kuus. e Kuusamonjarvi ad septentrio- 
nem versus p (— st r) ex. gr. ad Kirkonkyla (!) cop., MaivaJampi 
(Nyberg [spec, ex Ullansaari!]), Akso, Nuorunen (Sahib. Fort.), 
Kitkajoki (F. Silen!) et plur. loc. ad Paanajarvi (!): Wainio 
Kasv.; Kitkajoki ad ripam septentrionalem prope Jyravankoski: 
K. E. Hirn in Medd. XX p. 8, vide etiam F. Nyl. Utdr. p. 153. 
— Kk. par. Oulanka ad Vartiolampi, Oulanka et Kankahinen: 
Wainio Kasv.; Iiava et Koutajarvi: Mela PI. 

Lapp. fenn. saltern fq saepeqve cop. ad flumina totius 
territorii aut saltern Lapponiae, in interiore parte tanlum st fq 
et minore copia obviam: Hjelt & H., vide etiam Norrl. Lappm. 
p. 258; in declivibus fluviorum, silvis frondosis subhumidis, lucis, 
pratis graminosis st fq, in turfosis qvoqve at parce reperitur: 
Blom Bidr.; juxta fluvios per partem silvaticam, subalpinam et 
inferalpinam Lapp, praecipue septentrionalium vulgaris, ut etiam 
in salicetis subalpinis imprimis maritimis [usqve ad Kistrand et 
Tanam Finmarkiae] fq, ibiqve in var. p degenerans, qvalis etiam 
occurrit in campis siccis silvarum: Wahlenb. p. 268, cfr 1. c. p. 
XXXI; (p): Fellm. Lapp.; Kemijarvi ad pag. Kemijarvi et Vuostimo- 
vaara, in Kuolajarvi et Sodankyla fq — st fq, in Inari et ad flumen 
Paatsjoki usqve ad Mare glaciale fq: Wainio Not, cfr 1. c. p. 6 
et 30; Kemijarvi fq et cop., Sodankyla cop. saliceta efficie.ns 
secundum Kitinen: Kihlm.; fqq in reg. silv., in reg. subalp. st 
fq in salicetis et in aggeribus glareosis [»grusbankarna»], in Lu- 
pakkapaa ad 422 m S: Hult Lappm.; Utsjoki fq: Ssel. kat.; 
diversis locis praesertim ad ripas rivulorum fluviorumqve per 
reg. subsilv. et subalpinam fq, altitudine fruticum, amplitudine 
et forma foliorum mire variat: Kihlm. Ant.; Varangria austr. 
reg. subalp. lit. — reg. alp. fq: Arrh. ant., vide etiam Blytt p. 
434 etc. — [L. ent. reg. (alp. et) subalp. fq, silv. p: Lsest.; 
in reg. subsilv. freqventior qvam in reg. silv.: Norrl. Lappm. 
p. 258, vide etiam Linden in Bot. Centr. LXI p. 220.] 

Lapp. ross. p: Fellm. Ind.; haud infreqvens (usqve ad 
sinum Kola et pagum Ponoj!): N. I. Fellm., cfr Beket. p. 591, 
spec, adsunt non tantum e partibus austro-occidentalibus, sed 
etiam a Kitsa!, Orloff!, Voroninsk!, Lovosersk!, Harlofka! etc. 128 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Ab. »Umgegeixl von Abo selten»: Berg Verbr. p. 136; afser mojl. 
folj. nppg-; sakert ar att arten ej finnes i denna trakt, se Koppen Verbr. 
II p. 286. — Nyi. r »Fagervik in prato Mjalarangen*: His.; exemplaret 
tillhor enl. Lundstr. S. nigricans, jfr Herb. Mus. Fenn. p. 54 not. — Ob. 
[Uleaborg] st r i skogar och angar nara Pyykosjarvi [»7 Mets. N. lah Pyy- 
kosj.»]: Lei v.; i tva a tre elevers herbarier hafva forekornmit exemplar, 
tagna vid Uleaborg 1884 och 1886 . . .: Zidb., jfr Brenn. Obs. Uppgifterna, 
sora sannolikt afse samma lokal, aro ej osannolika, men narmare under- 
selling torde dock vara af noden — Anmarkningsvardt ar att denna art, 
som i det ofriga Skandinavien forekommer: »locis humidis . . . Daniae pi. 
locis, Sueciae a Lapp, usqve in partes meridionales, ibi attamen rr, Norvegiae 
fere totius>: And. Mon. p. 171, i vestra Finland ej blifvit, atminstone med 
sakerhet, funnen sydligare an i Ii. Fran Kl. Uukuniemi [>Uguniemi] Havan 
kaivajan nurmi»: Nikl.! [speciallokalens namn svarlast] finnes visserligen 
under namn af S. nigricans ett exemplar, som mojligen hor hit, men det 
ar ej sakert. Sasom framgar af ofvanstaende, ar den pa senare tid tagen 
i ostra Finland nara flora- omradets sydostra grans; likasa ar den tagen i 
Ostersjoprovinserna vid Riga och Kokenhausen i Lifland: Klinge p. 425. 
— I Herb. Mus. Fenn. II p. 130 upptogos sasom sydgranser Ob. Ii, Kuus. 
Kuusamonjarvi etc., Kk. Oulanka; att den numera (oberaknadt den isolerade 
fynclorten i Kol.) ar tagen i Kp. framgar af ofvanstaende. Liksom flere 
andra nordiska arter synes salunda afven denna i ostra delen af vart om- 
ra.de ga vida langre mot S, an i den vestra. 

Artens hojd uppgifves till 60-200 cm: Mela Kasv. Ill p. 304 och 
1—2 m: Ale. Ill p. 92. Fyra uppgifter om dess alder och diameter fran 
Lm. Lovosersk inga Kihlm. Pfl. p. 224; den hogsta dar omnamnda dia- 
metern 20 mm vid en alder af 12 ar. 

Af former upptagas: »var. ft foliis lanceolatis subintegerrimis in Uts- 
joki^ [Li.]: Fellm. Lapp., jfr Wahlenb. — [Var. alpina L. ent. reg. alp. r: 
Lsest., som dessutom upptager hyperborea enl. Fries]. — »Formam foliis 
majoribus (S. malifolia Sm.) legi ad opp. Kola» [Lt.]: N. I. Fellm. — Vidare 
atskilliga monstrosa former vid Puolmak (Li.): Th. Fries Resa p. 26. — 
Flere former omnamnes dessutom i And. Mon. p. 172, And. in Prodr. 
p. 257 afvensom hos Gurke p. 22. 

Hybrider aro iakttagna med S. herbacea, S. lanata, S. myrtilloides, 
S. nigricans, S. phylicacjolia, S. polaris, S. rotundifolia. Hybriden 8. has- 
tata X reticulata ar atminstone tagen omedelbart vid flora-omradets grans ; 
daremot hafva de exemplar, som tidigare betecknats sasom tillhorande 
S. hastata X myrsinites, visat sig tillhora andra former. — Hybriden 
S. glauca X hastata forekommer t. ex. i Jamtland: Floderus p. 33 och i 
Yesterbotten etc.: Arrh., jfr harom t. ex. Giirke p. 32. Salix glabra. 129 

Salix glabra Scop. 

S. Wnlfeniana i Fellm. Ind. citeras af Led. Ill p. 612 under detta 

namn, men med oratt, da det ej ar Wildenows, utan C. Sprengels art = 

S. majalis Wahlenb. = S. phylicaefolia (Sm.) And.: N. I. Fellm. p. LXIV 

o. 55, jfr F. NyL Utdr. p. 154 och And. in Prodr. p. 259. Misstaget fram- 
gar f. 6. daraf, att arten ar sydenropeisk, jfr And. Mon. p. 174 och Koppen 
Yerbr. II p. 287. Salix pyrolaefolia Led. forekommer val icke inom sjalfva flora- 
omradet, men nara dess ostra grans, se Cajander i Medd. XXVI p. 180. Salix laoata L. 

In summa Lapponia praecipue in regionibus superiori- 
ties freqventer (— satis freqventer) inveniri indicatur; ad meri- 
diem versus usqve ad 66° 10' in Lapponia orientali lecta est. 

Maxima pars Lapp.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 669 et 
Gtirke p. 28, vide etiam Led. Ill p. 616, Wimm. p. 2, Koppen 
Verbr. II p. 299, Hjelt Utbr. p. 159 [26]. 

Li. in radicibus superioribus et lateribus inferioribus al- 
pium omnium Lapponicarum sat vulgaris mox supra et inter 
ultimas Betulas saliceta qvadripedalia constituens, sed pumila 
in alpibus alte adscenclit [et etiam in maritimis versus Nordcap 
longius perdurat qvam ipse S. glauca], nee non in subalpinis 
humidis clescendit, ex. gr. ad exitum fluminis Utsjoki Lapp. 
Kemensis . . .: Wahlenb. p. 259, cfr 1. c. p. XVIII, XXXIII et 
LX; ad alpium radices fq: Fellm. Lapp.; in litore et in lucis 
ad Kongas fq, obvia etiam ad Saarikoski, in litore ad Kultala 
in Inari: Wainio Not., cfr 1. c. p. 21 et 23; in ripis fluminis 
Ivalojoki inter Kultala [spec. leg. A. Tigerstedt!] et pag. Kyro 
pluribus locis, Toivoniemi! et .Pakananjoki, ad flum. Tenojoki 
inter Ylikongas et Puolmak st fq, in alpe Harmitschokka!, ad 
Puolmak et Naytamo specimina 2 a 3 m alta [8—10 pedalial 
vidimus: Kihlm. Ant., cfr Hult Lappm. p. 41, 93, 94 et 150; in 
valle fluminis Paatsjoki (!) usqve ad Petshenga st fq: E. Nylan- 
der & M. Gadd!; reg. subalp. lit. — reg. alp. fq — st fq: Arrh. ant., 

Impressio facta *L 1901. 9 130 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

vide etiam Blytt p. 448 etc. — [L. ent. reg. alp. et subalp. fq, 
reg. silv. p: Laest.] 

Lapp. ross. in superiore parte hujus Lapp, vulgaris: 
Fellm. Ind.; in superioribus partibus Lapp. ross. usqve ad Ponoj 
meridiem versus fq: N. I. Fellm., spec, e Subovi! et Olenji!; 
in montibus alpinis ad Nuotjavr saliceta minora efficiens: Linden 
Beitr. p. 16; in Mela PI. et herb, adest e multis locis ex. gr. a 
Tshun, Hibina etc.; Tshun fq: Broth. Wand. p. 6; Ponoj cop.: 
Knabe Pfl. p. 280; Voronje cop.: Broth. Reseb.; fq saliceta ho- 
minis altitudine inter Pjalitsa et Tshapoma, ut etiam ad Tetrina 
secundum fluvium Kamenka et ad Tshavanga efficit: Kihlm.; 
spec, in H. M. F. adsunt ex omnibus hujus territorii partibus, 
maxime ad meridiem versus a lacu Imandra (F. Nylander!), 
Umpjavr!, Sosnovets!, Marjok!, Pjalitsa: Brenner!, vide etiam 
Beket p. 592, qvi e Lm. enumerat, Bot. Not. 1887 p. 268, 
Broth. Wand. p. 11 etc. 

»Loc. irriguia Finl. austr. fq»: Prytz cont. ar en af de manga grund- 
falska uppgifter, som forekomma i arbetet, da arten hittills ej ens blifvit 
iakttagon i Lk. Dess aydligaste fyndort, Tetrina vid Hvita ha f vet, ligger 
dock vida mer mot soder. 

Hojden nppgifves till 30-100 cm: Mela Kasv. Ill p. 298. Att arten 
dock stundom blir betydligt hogre framgar saval af Kihlm. Ant. (ae under 
Li.) som redan af Wahlenbergs uppg. (se nedanfor under f. glanchdosa) . — 
Fran Orloff omnamnes en stam, 77 mm i diam., hvars alder var 40 ar + 
aldern af den del som led af karnrota: Kihlm. Pfl. p. 224. 

Af former upptagas var. crysantha (Vahl.) Lapp. ross. >iisdem cum 
forma typica locis p»: N. I. Fellm., hvarjamte en stor del af exemplaren 
hor hit; Lundstrom har dock papekat, att *S. lanata L. = S. crysanthos 
Vahl. Fl. Dan.» (jfr afven t. ex. Giirke p. 28). 

Formerna glanchdosa, depolita och glabrata finnas alia fran Kaaresu'anto 
af L. L. Leestadius!; de tva forstnamnda jamte var. chrysantha omnamnas 
i Herb. Mus. Fenn. p. 54 not 3. Om var. glandulosa sages: »in nemoribus 
subalpinis et maritimis Finmarkiae saepius orgyalis [1,8 m] occurrit»: 
Wahlenb. p. 259, dar den beskrifves. Utom v. latifolia Blytt, upptagas 
v. lanceolata Blytt och glaberrima Blytt, de tva sistnamnda rr: Mela Kasv. 
Ill p. 294 och 298. 

Hybrider aro hos oss anmarkta endast med S. hastata och S. her- 
bacea, men i Jamtland hafva dessutom tagits hybrider med S. caprea, S. 
lapponum och mojligen med S. glauca: Floderus p. 17, jfr 1. c. p. 27 
och 30. Salix Lapponum. 131 

Salix Lapponum L. 

/// Lappotu'a freqventissime saepeqve copiose provenit, 
in Fennia septentrionali frequenter obvia; ad meridiem versus 
sensim rarescit } sed etiam in australibus prooinciis, Alandia 
forsitan excepta, inventa est. 

In uliginosis alpinis (supremarum) Lapp, fq: Prytz cont.; 
maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Fenn.: Nym. Consp. p. 670 
et Giirke p. 29, vide etiam Led. Ill p. 617, And. in Prodr. p. 
276, Koppen Verbr. II p. 301-302 et Hjelt Utbr. p. 158 [25]. 

Ab. St. Karins Piisparisti: Arrh. & E. Reuter; Abo prope 
Skansen: Arrh.; [Muurila] rr (in luco) ad occidentem versus ab 
Haukkamaki: Renv.; Uskela: Nikl.!; Pojo Skogbole ad praedio- 
lum Ranas: Hisinger!; Lojo Ojamo: S. 0. Lindberg et H. Lind- 
berg comm.; Vihti in prato uliginoso ad Olkkala 2 frutices: 
Arrh., vide ceterum infra; Karinais prope stationem viae ferratae 
Kyro ad Aura versus multi frutices: Hjelt; Karjala fq — st fq, 
Mynamaki! st fq — p, Mietois non visa: Caj. Kasv. — Ny 1. Sjundea 
Myrans (Nerv.!): His.; [Nurmijarvi] p in pratis humidis et in mar- 
ginibus turfosorum, saliceta parva praecipue in vicinitate lac. 
Nurmijarvi efficiens, frutices solitarii etiam in pratis ad Nummen- 
paa: Stenr.; Thusby: Astr. & H.; [Borga] p ex. gr. ad »Eknas gard»!, 
Stiggsbole, Monnby: Seel. Ofvers.; p praecipue in parte septentrio- 
nali; Seel. 0. Nyl., spec, ex Anjala!; Morskom (!) ad stagnum 
Labbom: Sselan in Medcl. XIX p. 16. — Ka. Kirvu: Sael. ann.; r 
Antrea Oravankyto!, Jaaski Jarvenkyla!: Linden. — Ik. p ad 
Sakkola usqve meridiem versus: FI. Kar.; p: Malmb., spec, e 
Muola!; Sakkola Taipale: Appelberg!, cfr Herb. Mus. Fenn. sub 
Ka.; Sakkola Isosuo ad ripam stagni Papinlampi etc.: Lindb. 
p. 22; Valkjarvi Jauholampi! et Vihtarisenjoki!, Sakkola Kaarna- 
joki!: Lindberg; [in tota Ingria (fq): Meinsh. p. 315]. 

Sat. st r: Malmgr., specie Kulla! et Huittinen (Simming!); 
in media parte prov. st r — p sed parce, ex. gr. Karkku! Maki- 
paa!, Haapaniemi etc., extra territorium in Jamijiirvi et Kankaan- 
paa! majore copia et freqventia inveniri videtur, deniqve prope 
viam ferratam inter Koivisto et Loimijoki: Hjelt. — Ta. Tam- 
mela Forssa Salmistonmaki: C. J. et A. Arrh.; Luopiois prope 132 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

templum in prato paludoso: Leop.; Siiaksmaki Jutikkala: Kihlm.; 
Hattula Vesunta cop.: Seel, arm.; [Tavastehus (!)] (»fq»): Asp. 
& Th.; [Asikkala] (!) r Urajarvi ad Koskuenlampi, Uskila (E. Lang), 
in saltu publico Evo freqventior: Norrl. s. 6. Tav.; [par. Gustaf 
Adolf] p: Bonsd.; Sysma, Nya Olkkola: Unonius!; Jamsa: Saalan!; 
Luhanka Tammijarvi: Wainio Tav. or. — Sa. (fq) [in tota Sa- 
vonia]: E. Nyl. & Chyd.; praetervisa: Hult. — Kl. p: Fl. Kar.; 
[Parikkala] st r Tetrisuo plur. locis, Tyrjansuo: Hann.; p — si 
fq: Hjelt. — Kol. p st fq, in reg. aren. freqventior: Elfv. 

Oa. (st r): Malmgr., spec, e Jurva!; p (— st fq): Laur. 
Vaxtf., vide infra. — Tb. p: Broth.; Pihlajavesi fq: Norrl. n. v. 
Tav. p. 429. — Sb. ubiqve in Savonia septentrionali supra 
Leppavirta: E. Nyl. Veg. p. 260; haud infreqvens in paludosis: 
Enw.; p: Mela; Iisalmi fq: M. & J. Sahib. — Kb. p: Eur. & 
H.; st fq (— fq): Wainio Kasv. — Kon. st fq, Saoneshje inler 
Velikaja— Vigorus visa, in Reg. occ. fq: Norrl. On.; ubiqve in 
paludosis graminosis et turfosis: Giinth. p. 50. 

Om. st fq in interiore parte: Hellstr.; (p): Tenn.; Pyhajoki 
fq: Lackstr. — Ok. fq: Wainio Kasv. et Brenn. Obs., vide etiam 
Brenn. Reseb. p. 75. — Kp. fq: Wainio Kasv. 

Ob. in parte septentrionali fqq, in parte maxima fq, in 
Pudasjarvi australi, Ylikiiminki et Muhos parcior, enum.: Brenn. 
Obs.; fqq in paludosis: Leiv.; locis paludosis, udis fqq: Keckm.; 
[fq: 0. R. Fries]; fq — fqq per totum territorium praecipue ad 
ripas fluviorum, ubi saepe cop.: Hjelt & H., vide etiam Jul. p. 13. 
— Kuus. fq: Wainio Kasv. — Kk. fq: W T ainio Kasv. 

Lapp. fenn. fq - fqq usqve ad 2,4 m [8 pedes] alta: 
Hjelt & H., cfr sub Ob.; in declivibus fluviorum et ripis, pratis 
humidis locisqve uligmosis fq interdum copiose provenit: Blom 
Bidr.; in paludibus et locis uliginosis turn silvaticis, subalpinis 
ac inferalpinis universae Lapp, vulgatissime, haud vero in alpi- 
bus occurrit: Wahlenb. *), (cfr 1. c. p. XVII 1 ); vulgaris: Fellm. 
Lapp. 1 ); fq in Kuolajiirvi et Kemijarvi, fq - fqq in Sodankyla 
et Inari et ad Paatsjoki usqve ad Mare glaciale: Wainio Not.; 
fqq in reg. silv., in reg. subalp. p in lucis et salicetis [»snar»], L ) Xomine S. limosa Wahlenb. Salix Lapponum. 133 

cum S. phylicaefolia sat cop. in pagis lapponum: Hult Lappm.; 
fqq: Ssel. kat.; fqq et saepe copiose per reg. subsilv. et sub- 
alpinam, sed supra terminum betulae non lecta, Hammasuro 
h. 457, Peldoaivi n. 396, Kuarvekods h. 400 [Rastekaisa SO 
297]: Kihlm. Ant.; adscendit usqve in subalpina loca Lapponiae 
etiam ultimae juxta Rossiam: Wahlenb. Fl. Suec. p. 663 x ), vide 
etiam Sandm. p. 32, Blytt p. 446 etc. — [L. ent. (reg. alp.), 
subalp. et silv. fq: Lsest., vide infra ut etiam Linden in Bot. 
Centr. LXI p. 220.] 

Lapp. ross. fqq: Fellm. Ind. 1 ); in paludosis partis occi- 
dentalis fq, orientemqve versus adhuc circa Pjalitsa 2 ) obvia: 
N. I. Fellm., (cfr 1. c. p. XXXVII); [ad Nuotjavr] aut sola aut 
cum S. phylicaefolia saepe saliceta densa 3—4 m alta efficiens: 
Linden Beitr. p. 15; enum.: Beket. p. 592; copiosissime inter 
Voroninsk et Jokonga: Kihlm. & Palm. p. 9; fq saliceta efficiens 
ad Orloff et Katschkofka, fq etiam ad Svjatoj-noss: Kihlm.; spec, 
e partibus orientalibus adsunt a flum. Ponoj inter Kamensk! et 
flumen [»mynningen af bifloden»] Kuljok!, ad ripam Marjok!, 
Lovosersk!, Voroninsk!, Orloff!, ut in omnibus hujus territorii 
partibus lecta sit. 

Ab. Abo trakten r: Berg Verbr. p. 136; hanfor sig antagligen till 
uppg. hos His., da Fl. Fagervikiensis anvandts sasom komplettering. (Uppg. 
fran St. Karins och Skansen aro af vida senare datum). Vihti st fq: Printz; 
den hoga freqvensen ar vilseledande, sasom framgar af Arrhenii uppgift; 
Flinck har ej sett arten. — Ta. [Kalvola] karrmarker allman: Knabe Fort.; 
ehuru jag anser freqvensen (liksom Asp. & Thurens) vilseledande, har jag 
dock ej velat alldeles uteslnta uppg. — Oa. Angaende forekomsten harstades 
namnes: »Icke sa nllman inom omradet och upptrader icke sa ymnigt som 
bade norr och soder om detsamma»: Laur. Vaxtf. p. 9. — L. ent. Lsest. 
uppgift, att arten vore allman anda till fjallreg., synes mindre trolig, da 
Wahlenb., liksom Kihlm., bestamdt fornekar detta; pa Pallastunturit sag jag 
den knappt annorstades an i granregionen. — I Sydvaranger upptages den 
dock till lagre fjallreg., ehuru med mindre freqveus: Arrh. ant. 

Lapp. ross. Af senare uppgifter framgar tydligt, att arten gar vida 
langre at oster an hvad N. I. Fellm. uppgifvit. Dessutom framhalles ut- 
tryrkligen, att den ar lika allman i ryska som i finska Lappmarken: Kihlm. 

Hojden uppgifves till 1-3 m: Mela Kasv III p. 299 och Ale. Ill ') Nomiue S. limosa Wahlenb. 
-) Multo longius procedit. 


134 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

p. 92; se afven under Lapp. fenn. och Lapp. ross. — Fran Lm. Lovosersk 
meddelas fem uppgifter angaende buskens alder och diameter: Kihlm. Pfl. p. 
224; den aldsta dar omnamnda busken var 39 ar med en diam. af 61 mm. 

At former uppgifves f. elliptica. — Ob. Kemi Lassila: Brenn. Obs. 
— f. denudata Norm. »pJuribus locis Xorvegiae arcticae»: Norm. Sp. p. 38, 
dar den beskrif ves ; denna form finnes otvifvelaktigt afven hos oss. (Hos 
Giirke p. 29 omnamnes b marrubiifolia (Tausch.) Wimm. bl. a. fran Lapp., 
afvensom d rosea Behm, se Bot. Not. 1887 p. 177, fran Suec; dessa aro 
mig okanda). 

S. Lapponum hybridiserar i Finland med S. aurita, S. caprea, S. cinerea, 
S. herbacea, S. myrsinites, S. myrtilloides, S. nigricans, S. repens var. ros- 
marinifolia, S. rotundifolia och S. vagans. Angaende S. Lapponum X repens 
se under S. repens. Afven hybriden S. Lapponum X phylicaefolia har an- 
gifvits fran flora-omradet, men utgar tills vidare (se under namnda hybrid . Salix glauca L. 

In Lapponia freqventissime > praeeipue in regionibus supe- 
rioribus invenitur, ad meridiem versus subito rarescit, ut infra 
66° 45' nisi rara, infra 65° 50' in parte occidentals omnino 
non visa sit; in altioribus tamen montibus fere ad 66° fre- 
qventer occurrit. Qvamvis rara etiam in parte maxime orien- 
tali ad circ. 65° iecta est. 

In (convallibus) stibalpinis Fenn. bor. fq: Prytz cont.; ma- 
xima pars Lapp.: Fries; Fenn. bor. (F. Nylander in litt.): Led. 
Ill p. 618; Lapp. . . . alp. alpestr.: Nym. Consp. p. 670; Lapp. 
Fenn.: Giirke p. 31, vide etiam Wimm. p. 92, And. in Prodr. 
p. 280, Koppen Verbr. II p. 304, Hjelt Utbr. p. 161 [28] cum 
tabula geogr. (ubi terminus australis definitur) et infra. 

Kp. [Solovetsk: Selin!, cfr Beket. p. 592 et Koppen Verbr. 
II p. 304; Solovetsk saepe cop. in paludibus frondosis [»16f- 
skogskarr»]: Bergroth in Medd. XXIII p. 35j; in litore karelico 
unico loco contra Popovansaari cop.: Bergroth 1. c, spec, ad- 
scriptum Kemi!, cfr Medd. XXI p. 21. 

Ob. rr, Kemi it Palosaari!, Tervola Palosaari et Ala- 
tornio prope Vinkkeli (Rantaniemi), Simo ad amnem 10 km 
[1 mil] infra Portimo: Brenn. Obs.; [Alatornio] Kalkkimaa: Mela 
herb.; Karunki: G. Grano in L. Y. 1899 p. 141; [Ylitornio] 
Alkkula! et Rovaniemi!: Nyberg, cfr Hjelt & H.; ad meridiem Salix glauca. 135 

versus subito rarescit et in meridional] parte Oslrobottniae. 
qvam visitavimus, jam rr, Rovaniemi ad Haukijarvi prope 
Manty. Ylitornio prope Jankajarvi et inter Turtola et Pello!. 
[parte suecica in monte Pullinki]: Hjelt & H. — Kuus. fq in 
cacumine montium [»tunturien»j septentrionalium ex. gr. Ukon- 
vaara, Nuorunen (!) et Manty tun turi: Wainio Kasv.; in vici- 
nitate templi: K. Hirn!; in silva mixta ad Perno: Wainio Not. 
— Kk. Oulanka Kivakka: Wainio Kasv., vide sub Kuus.; Sono- 
strow: Mela PL 

Lapp. fenn. fqq (— fq) et saepe cop. praecipue ad ripas: 
Hjelt & LL; in ripis fluviorum, pratis humidis silvisqve frondosis 
subuliginosis fq, in siccioribus qvoqve campis haud rarior: Blom 
Bidr.; in alpium lapponicarum omnium convallibus aliioribus et 
lateribus occultioribus fqq, ibiqve fruticeta ultima canescentia 
1,2 m alta [qvadripedalia] constituens, unde etiam juxta flumina 
in partem subsilvaticam et silvaticam superiorem p usqve ad 
Sodankyla Lapp. Kemensis . . . descendit, nee non in promon- 
toria maritima subalpina Finmarkiae . . .: Wahlenb. p. 264, efr 
1. c. p. XVII, XXXI, LV1I et LX; fq cop.: Fellm. Lapp.; Sodan- 
kyla inter Tallavaara et Hietasuvanto (p) — st fq, abhinc ad 
septentrionem versus fq: Kihlm.; Kemijarvi ad Vuostimovaara, 
Kuolajarvi ad Koirankyrpoja abundanter, ad Salla, Sodankyla 
ad Kairala haud rara, ad Hielasuvanto, fq e pag. Sodankyla 
septentrionem versus, obvia etiam ad Martti et in litore fluminis 
Arajoki et plur. loc. inter Seitajarvi et Lokka, e Lokka septen- 
trionem versus fq, in Inari fq, etiam ad Paatsjoki usqve ad 
Mare glaciale fq: Wainio Not., cfr 1. c. p. 4, 6, 8 et 32 (infra 
comm.); in reg. silv. fqq, fq in reg. subalp., verisimile est spe- 
ciem fq in cladinetis [»renlafmoar»j et marginibus rivorum reg. 
alpinae inveniri: Hult Lappm.; ad ripas fluviorum et rivulorum 
cum S. nigrtcante, phylicdefolia, Lapponum fruticeta densissima 
constituit, alibi qvoqve in uliginosis et paludibus fq — fqq per 
omnes regiones. Secundum rivulos suprema cacumina alpium 
hinc inde fere attingit, Pietarlauttasoaivi h. 460, Hammasuro 
SV 473, Peldoaivi in proxima vicinitate cacuminis, Ailigas 
SV 483. [Rastekaisa h. 415]: Kihlm. Ant; Varangria austr. reg. 
subalp. lit.— reg. alp. fq: Ann. ant., vide etiam Norrl. Lappm. 136 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

p. 256, Sandm. p. 28, 29, 30, 32, Blytt p. 444 etc. — [L. ent. 
reg. alp., subalp. et silv. fq: LsesL; cum S. phylicaefolia sali- 
ceta magna et usqve acl 3,5 m alta efficit: Linden in Bot. Gentr. 
LXI p. 220.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.; per totam Lapp, fqq: N. I. 
Fellm., cfr 1. c. p. XXXVII; enum.: Beket. p. 592; copiosissime 
j»massenhaft»] inter Voroninsk et Jokonga: Kihlm. & Palm, 
p. 9, vide etiam Linden Beitr. p. 16, Knabe Pfl. p. 280 etc. 

Sasom artens sydgrans! uppgifves: Ob. Alkkula, Kuus. Ukonvaara 
och Kp. Solovetsk: Herb. Mus. Fenn. II p. 130, jfr afven kartan till Hjelt 
Utbr. och Atlas ofver Finland. Af det ofvanstaende fraingar, att arten nu- 
mera blifvit funnen langre soderut, sa att dessa fyndorter bora utbytas 
mot Ob. Kemi Palosaari, Simo nedanfor Portimo, Kuus. nara kyrkan och 
Kp. Kemi, jfr afven Hjelt Utbr. p. 28. Enligt benaget meddelande af 
Rantaniemi ligger den sydvestligaste fyndorten Palosaari l /s km XE om 
Kemi kyrka. — Ob. Redan vid Pello i Ofvertornea och vid Lohiniva i 
Rovaniemi sags arten flerstades. Langre Osterut i Lk. uppgifves den 
stracka sig allmant till Vuostimovaara och Kostamuspera (66° 49'): Wainio 
Xot. p. 32. 

Artens hojd uppgifves till 1-4 m: Mela Kasv. Ill p. 299; 1-2 m: 
Ale. Ill p. 92, hvilken sistnamnda uppg. ar nagot lag, se under L. ent. 
— Par uppgifter angaende dess alder och diameter inga i Kihlm. Pfl. p. 224. 

Var. pallida Hartm. upptages: [L. ent. bjorkreg. r Karavaara, Am- 
menkara i Kaaresu'anto socken (L. L. Lsestadius): Lsest.] — Lapp. ross. 
»cum forma typica p»: N. I. Fellm.!, se afven Herb. Mus. Fenn. p. 55 (var. 
pallida Fr.) fran Lf. och Lr. Denna synes dock ej vara identisk med S. 
glauca X phylicaefolia, hvartill var. pallida Fr. numera fores af Hartm., 
hvilket framgar daraf, att namnda hybrid sarskildt omnamnes saval af 
N. I. Fellm. som i Herb. Mus. Fenn. Var. pallida Hartm. kallas r: Mela 
Kasv. Ill p. 294 o. 299; i motsats till denna kallas hufvudformen var. 
cinerascens And.: 1. c. (Kjellman anvander fran Novaja Semlja benamningen 
var. genuina). 

Vidare upptagas foljande hos oss annu mindre utredda former: var. 
appendicidata och lapponum, den senare »in summarum alpium uliginosis»: 
Wahlenb. 1. c. — [Var. pidlata L. ent. enl. And.: Lsest.] 

Pa ett exemplar fran Kola (N. I. Fellman!) har Lundstrom an- 
tecknat »ad arcticam Pall.», jfr Lundstrom, Die Weiden Novaja Semljas, p. 
6, 7 etc. (S. glauca var. subarctica). Flere former upptagas f. 6. afven 
And. in Prodr. p. 280 och Giirke p. 31, delvis »cum specie*. 

Hybrider aro hos oss iakttagna med S. Lapponum, S. myrsinites och 
S. myrtilloides. Se dessutom under S. hastata, S. lanaia och S. arbuscula 
X glauca Salix glauca. 

Vidare uppgifves S. buxifolia Sohleich., sum enligt Gtirke p. 3'2 ar 

hybriden S. glauca X retusa, sasom odlad fran Finland: (Prot. 4, XII, 1886) 
Bot. Not. 1887 p. 42. Da emellertid denna uppgift utgatt ur det i Medd. 
XV tryckta protokollet, antager jag att den ar oriktig eller atminstone 
hogst osaker. 

Angaende S. glauca X herbacea (— S. alpestris And.) sages: Sjelden 
i storre Msengde, men gjerne i enkelte spredt voxende Individer er den 
utbredt hist og her i vore Fjeldtrakter»: Blytt p. 47iT. Den ar afven fun- 
nen pa flere stallen i Jamtland: Floderus p. 38. Det ar saledes icke osanno- 
likt, att denna hybrid finnes hos oss, men nagon speciell uppgift ar mig 
icke bekant, och de fyndorter, som uppraknas af Blytt I. c, aro belagna 
langt t'ran vara botaniska granser. 

Salix arctica Pall. 

In Lapponia septentr. -oriental i imprimis ad oram maris 
glacialis lecta, a eel. Lundstrom primum distincta est. 

Jn regionibus arcticis qvum veteris turn novi orbis: And. 
in Prodr. p. 286; Lapp. or. (F. Nylander 1844 ex Lundstr. in 
act. soc. f. fl. fenn. 1880): Nym. Suppl. p. 281. 

Lim. Hibina [Umptek] in reg. alp. prope Tuilluht frutex 
unions c. 6 dm altus: Kihlman! — Lp. Svjatoj-noss: F. Nylan- 
der! — Lm. Litsa: F. Nylander!, cfr de spec. Nylanderi Medd. 
VI p. 250 et Koppen Verbr. II p. 307; Semostrow!: Brotherus! 

Jfr i afseende a denna art Lundstrom, Kritische Bemerknngen liber 
die Weiden Xovaja Semljas i Xova act. Soc. Eeg. sc. Ups. Vol. extra ord. 
ed. (Upsala 1877), p. 31-37. Da arten forst relativt taget nvligen blifvit 
sarskild i vart flora omrade, maste dess utbredning annu anses ofullstan- 
digt utredd, hvilket sarskildt framgar af det ovantade fyndet af denna art 
pa Hibina. Sannolikt ar dock, att arten hos oss ar sallsynt. Lapp, fenn.: 
Giirke p. 33, tydligen oriktigt i st. f. Lapp. ross. — De former som upp- 
tagas And. Prodr. p. 286 aro alia fran aflagsna lander. 

Xagon hj-brid af denna art ar tills vidare ej iakttagen hos oss. (S. 
arctica X polaris finnes fran Xovaja Semlja enl. Lundstrom, se Giirke p. 38). 

Salix Brownef (And.) Lundstr. 

Upptages, ehuru med stor tvekan, af Koppen Verbr. II p. 307 fran 
vart flora-omrade, i det att han anser Fellmans S. majalis afse denna art. 
Att Fellmans uppgift med allra storsta sannolikhet afser S. phylicaefolia 
har ofvan (p. 124) blifvit framhallet. Xagon annan uppgift om arten fore- 
ligger ej heller. 138 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o I. 

Salix myrsinites L. 

In maxima parte Lapponiae satis freqventer aid, impri- 
mis in vicinitate orae maritimae, freqventer inveniri videtur. 
Ad meridiem versus saltern in parte maxime occidentali su- 
bito rarescit et ibi infra 65° 40' non visa est; in oriental i 
autem parte ad 62° 10' qvamvis vara progreditur. 

Locis paludosis alpium Lapponicarum fq: Prytz cont; ma- 
xima pars Lapp.: Fries; Fennia (F. Nylander in litt.): Led. Ill 
p. 620 (ad Kuus. spectat); in Europa alpina a maxime arcticis 
Lapponiae et Rossiae partibus in . . .: And. in Prodr. p. 289; 
Lapp. . . . mer. alp.: Nym. Consp. p. 670; Lapp. Fenn.: Giirke 
p. 33, vide etiam Herb. Mus. Fenn. II p. 130 et Hjelt Utbr. 
p. 158 [25]. 

Kon. r in prato devexo turfoso inter alias salices ad Souta- 
jarvi!, in palude firma subsilvatica prope Mundjarvi! ad calcarias: 
Norrl. On., cfr Not. XIII p. 458 et Gunth. p. 50. 

Kp. Shuigarvi!, Kevattomarvi!, inter Kevattomarvi et Kuik- 
kavaara!, Perttijoki ad septentrionem versus a Koivuniemen- 
jarvi! et ad Siiterinvaara ! : Bergroth & J. I. Lindroth, cfr Medd. 
XXIII p. 25. 

Ob. Kemi Vahankummunjanka: Rantaniemi!; hie locus in 
»Kauppilan takalisto», etiam Kemi Taivalkoski et cop. in Ala- 
tornio Kalkkimaa: Rantaniemi in litt, 14, XI, 1900. — Kuus. 
in vicinitate templi (M. & J. Sahlberg!), Iivaara [spec. leg. Silen!] 
et Palojarvi (Sahib. Fort.) et ad Paanajarvi nonnullis locis ex. 
gr. Kiekkipuro et Kuoppaoja etc.: Wainio Kasv.; Torankijarvi: 
K. E. Him!; cop. inter Oivanki et Haataja ad viam publicam: 
Mela PL — Kk. Kouta (J. Fellman): N. I. Fellm., vide sub Lapp, 
ross. et cfr 1. c. p. XXV; Kivakka prope Knjasha: Mela PI. 
et herb. 

Lapp. fenn. st fq in parte maxime boreali [territorii 
nostri] inter Kukasjarvi et Levitunturi par. Kittila, [parte suecica 
prope Airivaara contra Kolari]: Hjelt & H., spec, lectum ad 
Aakenusjoki!; [Sodankyla] in devexo turfoso ad Kommattilampi, 
in pineto turfoso prope Anneberg: Blom Bidr.; Muonio: Malm- 
berg!, cfr Norrl. Lappm. p. 256; per latera alpium omnium Salix myrsinites. 139 

majorum ubiqve fq et in maritimis alpinis Finmarkiae vulga- 
tissime: Walilenb. p. 262, cfr 1. c. p. XVII, XXXIV et LVII; 
fq: Fellm. Lapp.; in jugo Suoloselka in Sodankyla fq — st fq, 
ad flumen Paatsjoki fq, obvia etiam ad Kongas prope Mare 
glaciale:* Wainio Not., cfr 1. c. p. 8 et 16; fq in aggeribus [»grus- 
bankar»i et ripis glareosis in reg. silvatica usqve ad Niemela 
ad Kitinen, etiam in lucis annotata, st fq in glarea nuda reg. 
subalpinae in Saariselka et Raututunturi, p secundum rivos usqve 
in reg. alpinam adscendit, in Vuomapaa ad 540 m V: Hult 
Lappffi., cfr 1. c. p. 159; Sodankyla ad cataractas meridiem 
versus e Niemela et ad Peuraniemi!: Kihlm.; in devexis turfosis 
humidis per reg. subsilv. et subalpinam st fq -- fq, sed intra 
territorium terminum betulae vix superat: Kihlm. Ant.; Varangria 
australis reg. subalp. lit. — reg. alp. fq — st fq: Arrh. ant., vide 
etiam Blytt p. 449 etc. — [L. ent. reg. alp. fq, reg. subalp. 
p: Laest.l 

Lapp. ross. ad loca maritima maiis glacialis fq: Fellm. 
Ind.; in maritimis totius peninsulae Lapponiae sub formis variis 
(haud infreqvens), meridiemqve versus saltern usqve ad pagum 
Kouta ad oram occ. maris albi descendens (J. Fellm. pi. exs.): 
N. I. Fellm., cfr Beket. p. 592; Hibina: Angstr. p. 52 et Broth. 
Wand. p. 7 et 8!, ubi e reg. alpina enumeratur; Hibina et Lujauri 
urt fq in reg. silvatica et multo superius in gradibus rupium 
[»klippafsatser»l etc., inter Voroninsk et.Akmana st fq et saepe 
cop.: Kihlm.; in vicinitate orae maritimae copiosior qvam alii 
frutices: Kihlm. Pfl. p. 108, qvem 1. inspicia^. 

Hojden uppgifves till 10—30, sallan 50 cm: Mela Kasv. Ill p. 304. 
Matt pa tva ovanligt tjocka stammar fran Lp. Orloff meddelas i Kihlm. Pfl. 
p. 224—225; den stones alder 99 ar med en diameter af 65 mm. 

Hybridiserar hos oss med £. glauca, S. Lcqjpomtm* S. nigricans, S. 
phylicaefolia. [Dessutom opptages S. myrsinifes var. procumbens fran L. ent. 
af Fries p. 210, jfr Lsest. Denna form anses af Hartm. motsvara S. Som- 
merfeltii And. = S. herbacea X myrsinites, som afven upptages fran Tornea 
lappmark (].a?st.): Hartm. p. 373. Samma hybrid forekommer afven i de 
till vart flora-omrade gransande delarne af Norge, t. ex. Eastekaisa: Hult 
alp. Pfl. p. 192; ^a?sseby, Vadso etc.: Blytt p. 478-479. Se f. 6. om hy- 
hriden t. ex. And. in Prodr. p. 591 och Giirke p. 35, dar den bl. a. upp- 
tages fran Lapp.] 140 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermica, XXI, X:o 1. 

Hybriderna S. hastata X myrsinites och S. myrsinites X rotundifolia 
bora daremot tills vidare utga ur finska floran (se under namnda hybrider). Salix herbacea L. 

In regione alpina montium Lapponiae, ut etiarn in al- 
pinis ad mare glaciale, frequenter saepeqve copiose obuia; 
extra monies alpinos (aut subalpinos) apud nos vix provenit 

In rupibus supremis apricis alpium Lappon. fq: Prytz 
cont.; locis duris apricis summarum alpium totius Europae . . . 
in Lapponiam arcticam: And. in Prodr. p. 298; Lapp. . . . alp.: 
Nym. Consp. p. 671, vide etiam Led. Ill p. 624, Koppen Verbr. 
II p. 310 et Hjelt Utbr. p. 172 [39]. 

Lapp. fenn. [locis duris, apricis alpium Lapp, meridiona- 
linm vulgatissime] et septentrionalium praecipue maritimarum 
ubiqve, haud vero infra alpes altiores, scil. Lammastunturi Lapp. 
Tornensis . . .: Wahlenb. p. 260, cfr 1. c. p. XVIII, LVII et LX; 
in cacuminibus subalpinis rivulisqve prope eadem haud infre- 
qvens: Fellm. Lapp.; Pallaslunturit fq saepeqve cop. in reg. 
alpina et subalpina superiore: Hjelt!; Ounastunturit in reg. alp.: 
Sandm. p. 29, spec. leg. F. W. Maklin!; a cacuminibus usqve 
ad 420 m (Sokustamapuro), in reg. alp. et subalp. montis Saari- 
selka st fq, qvamqvam tantum parvis locis [»flackar»]: Hult 
Lappm., cfr 1. c. p. 114, 115 (reg. subalp.), 116, 119 et 158; in 
locis glareosis et nudis reg. alpinae omnium alpium, qvas in- 
visimus, plerumqve copiose; in reg. subalpina modo ad lac. 
Sappijarvi prope Peldoaivi!: Kihlm. Ant., cfr Hult alp. Pfl. p. 
181—182; Varangria australis in reg. subalp. super.— reg. alp. p: 
Arrh. ant.; multa spec, e Li. adsunt in H. M. F., vide etiam 
Blytt p. 451 etc. — [L. ent. reg. alp. fq, subalp. r: Laast; 
Palojoki in reg. subsilv.: Norrl. Lappm. p. 261.] 

Lapp. ross. ad cacumina alpium fq: Fellm. Ind.; in al- 
pinis ad lacum Imandra, ut etiam in iis maris glacialis et usqve 
ad Ponoj maris albi fq nee non juxta Kantalaks (F. Nylander). 
Ad Katschkofka Lapp. Ross. bor. or. earn fere pedalem legi: 
N. I. Fellm.; enum.: Beket. p. 592, etiam in Broth. Wand. etc. 
e multis locis commemoratur. Salix herbacea. 141 

Norra Finl. och storre delen af Lappl.: Fries; Finl. bor.: Nym. Syll. 
p. 34(5; uppg- granda sig antagligen, hvad Finland angar, mest paJulinsmer 
an osakra auktoritet. Afven Lapp. Fenn.: Giirke p. 36 ar vilseledande. — 
Kp. Kemi (Gomilefskij): Koppen Verbr. II p. 311, dar uppgiften anfores 
med synnerlig reservation; den torde afven vara ogrundad. — Ob. upp- 
raknas af Jul. p. 12, men uppgiften banfor sig, om den bar nagon grand, 
till Lappland, jfr Brenn. Obs. p. 16 not. 

Af former finnes var. fruticosa Fr. fran L. ent. Leutsuvaara: Malm- 
berg! ocb Lm. Olenji: N. I. Fellman! (Exemplaren granskade af Lund- 
strom). Vidare uppgifves var. oralis Norm. »fq in Norvegia arctica*: Norm. 
Sp. p. 38, dar den beskrifves; denna varietet finnes otvifvelaktigt afven 
hos oss. En form, som af N. I. Fellm. anfores fran Lm., ar enl. Lundstrom 
S. rotundifolia Trautv. (se under denna). 

Hybrider aro inom flora-omradet anmarkta med S. hastata, S. lanata, 
S. Tdippomim, S. rotundifolia. S. herbacea X polaris ar kanske tagen i 
L. ent. Angaende hybriderna med S. glauca och S. myrsinites, se under 
dessa arter. Enl. Hartm. p. 374 finnes dessutom 8. omjcltiophylla And. = 
y>S. herbacea ell. polaris X reticulata* i L. ent. enl. Liest., hvilken uppgift 
dock anfores med eft fragetecken. Samma hybrid (S. herbacea X reticulata) 
finnes vidare fran flere stallen i Finmarken, se Blytt p. (482-)484; an- 
gaende dess all manna utbredning se t. ex. Giirke p. 38, dar den bl. a. 
anfores fran Lapp. 

Salix rotundifolia Trautv 

In Lapponia orientali imprimis ad oram maris g facia- 
lis passim (?) provenire videtur; a eel. Lundstrom primum 
apud nos distincta est. 

Lapp, or., ubi ante multos annos a F. Nylander [lege: a 
Fellman 1863] lecta est, a Lundstrom nuper determinata (Act. 
soc. f. fl. fenn. 1880) S. herbacea var. integerrima Fellm. (et 
speciei auctor ipse dubitat num haec a praeced. satis diversa 
sit): Nym. Suppl. p. 281; Lapp.: Giirke p. 36. 

Lapp. ross. Ad oram maris glacialis p: N. I. Fellm. no- 
mine S. herbacea f.; Ladogina: [N. I. Fellman]!, cfr Mecld. VI 
p. 250 et Koppen Verbr. II p % 312; in alp. Lujauri urt parce, 
Vavnbed in reg. alpina in terra nuda glareosa! et ad rivulum 
Sulvoj prope Seitjavr!: Kihlman, cfr Bot. Not. 1887 p. 87 et 
Kihlm. & Palm. p. 25; Orloff copiose [»charakteristisch»]: Kihlm. 
Ber. p. 14!, cfr 1. c. p. 13 et Kihlm. Pfl. p. 32; ad Orloff mul- 
tis formis!: Kihlman in Medd. XIX p. 24!; Devjatoi: Mela herb.; 142 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

inter Semostrow! et Litsa ut etiam ad Litsa (fq) locis aptis: 
Enw. Resa, spec, etiam e Jokonga Medveschina! et in Mela herb, 
e Tolstoinos; Varsina! et Litsa!: Brotherus. 

X. I. Fellm. anfor fran Lapp. ross. under S. herbacea: ad oram 
maris glacialis foliis minoribus, subintegerrimis, iis S. polaris siinillimis, 
passim obvenit, qvibus formis ad S. polarem baud parum accedit, capsulis 
vero semper glabris ab hac facile distincta . . . Form am talem in PI. arct. 
n. 220 false sub nomine S. polaris distribui>. Lundstrom h anfor i Kri- 
tische Bemerkungen iiber die Weiden Novaja Semljas (se ofvan p. 137) 
p. 30 denna form till S. rotundifolia ; i sjalfva verket ar exemplaret i 
X. I. Fellm. exs. afven fran Ladogina och identiskt med det, som blifvit 
bestamdt af Lnndstrom. Pa det enda exemplar, som fore 1880 fanns i 
H. M. F. af denna art, har Lundstr. tecknat » forma ad S. polarem*. Slut- 
ligen ma anmarkas, att denna art ej torde bafva tagits af F. Xylander, sasom 
uppgifves i Medd. 1. c. och sedan af Koppen, Xyman m. fl. 

I afseendc a artens egendomliga vaxtsatt pa de oppna plataerna 
vid Orloff far jag hanvisa till Kihlmans beskrifning: Kihlm. Prl. p. 225, 
dar flere mattnppg. lemnas; bar ma endast framballas, att en rot raknade 
65 arsringar ■{- nagra fa otydliga vid en diameter af endast 2G mm. 

Hybrider aro iakttagna med S. hastata, S. herbacea, S. Lapponum 
och S. polaris. (Se vidare under S. mijrsiuiies X rotundifolia). SallX polaris "Wahlenb. 

In regione alpina montium altiorum Lapponiae rarius 
irwenitur et in regionem subalpinam. rarissime descendit. 

Maxima pars Lapp.: Fries; in tota regione maxime arctica 
orbis: And. in Prodr. p. 299; Lapp. . . . alp.: Nym. Gonsp. p. 
671; Lapp.: Giirke p. 37, vide etiam Led. Ill p. 625, Koppen 
Verbr. II p. 312 et fijelt Utbr. p. 172 [39]. 

Li. in lateribus irrigatis alpium septentrionalium rarius 
ego ad Rastekaisa Finm. orientalis plur. locis fq earn vidi: 
Wahlenb. p. 261; ad alpem Jeskada [in Utsjoki auct. Kihlm. 
Ant.]: Fellm. Lapp, (vide etiam infra) et cfr Kihlm. Ant; in 
summa alpe Rouvuoaivi utsjokensi parce: Kihlm. Ant.!, cfr Hult 
alp. Pfl. p. 181; in rupibus ad sinum Varangricum : Hult in litt.; 
Varangria merid. ad lat. 69° 57-58': Norm. ann. p. 52. — 
L. ent. reg. alp. p, reg. subalp. r: Leest.; in reg. alp. jam in 
Vittanki et Mukkavuoma obvia: Norrl. Lappm. p. 265; Stormens Salix polaris. 143 

hed: Montin!; Leutsuvaara: Malmberg!; Kilpisjarvi: Mela herb.; 
planta regionis alpinae in hac Lapponia propria: Linden in 
Medd. XVIII p. 244, spec, lecta ad pedem alpis Tschertti!, 
Poroeno reg. subalpina in ripa fluvii ad Mutkakoski!, in ripa 
rivnli in latere alpis Tschaimo!, Jokasjaur in latere alpis Ange- 
loddi!, vide etiam Hartm. p. 373 etc.] 

Lim. Hibina (F. Nylander!): X. I. Fellman, cfr Beket. p. 
593, spec, ex Hibina etiam leg. Kihlm ! et alii!; Tshun in cacu- 
mine: Mela PI.! et Enwald & Hollmen!; in alpibus ad Lujavr!; 
Kihlm. in Diar. 8, X, 1887 (e Dbl. X:o 276) et Bot. Xot. 1887 
p. 268; in reg. alpina circa Xuotjavr: Linden Beitr. p. 16 et 
Medd. XIX p. 14. 

Lk. Pallastimturit: Fellm. Lapp., jfr bl. a. Koppen Verbr. II p. 312; 
oaktadt traget sokande fann jag pa. detta berg endast S. herbacea, hvarfore 
uppgiften torde behofva bekraftas. Ett ex. med pateckning Muonioniska: 
Lingonblad! finnes i H. M. F., men att det ej ar taget i Muonioniska torde 
kunna anses sakert. — Lapp. ross. »In alpinis Lapp. Boss, freqventior 
qvam S. herbacea*: Spic. II p. 13 och 14. X. I. Fellm. anmarker att 
Nylander sakert misstagit sig, da han pastar det S. polaris vore allman- 
nare an S. herbacea, hvilken senare Fellman funnit ofverallt. I resebeskrif- 
ningen i Bot. Xot. upptaga Angstr. p. 52 och Xyl. Und. p. 52 S. polaris 
endast fran Hibina och Kildin, men Angstr. 1. c. tillagger, att han pa det 
forra stallet ej funnit S. herbacea. (Att S. herbacea dock finnes pa Hibina fram- 
gar t. ex. af Broth. Wand. p. 8). Antagligen ingar afven S. rotundifolia 
under Xylanders S. polaris, och sarskildt ar detta sannolikt fallet med 
uppgiften fran Lt. Kildin. Augaende Xylanders exemplar fran Lp. Katsch- 
kofka! sages: »ramis elongatis, vix radicantibus, capsulis fere glabris S. 
rotundifoliae proxima CI. Lundstrom hue adduxit, defecta»: Herb. Mus. 
Fenn. II p. 130, hvarfore arten ej upptages fran nagon annan del af Lapp, 
ross. an Lim. 

Angaende luxurierande exemplar af denna art, paminnande om S. 
myrsinites, hvilka tagits af Angstr., se And. Sal. p. 87 och jfr X. I. Fellm. 

Fossil har arten blifvit funnen i I k. Kivinebb nara prestgarden : 
Lindberg i Prot. 4, XII, 1897 (Lindberg sager har: » antagligen S. polaris ), 
jfr G. And. p. 122 och 9, hvarjamte det kanda fbrhallandet framhalles, 
att arten horde till den arktiska vegetation, som foregatt den narvarande, 
jfr Sallm. p. 8. 

S. polaris hybridiserar hos oss med S. arbuscula, 8. hastata och 8. 
rotundifolia, hvarjamte S. herbacea X polaris mahanda forekommer i L. ent. 144 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, Xo 1. 

Salix reticulata L. 

In regione alpina montium altissimorum et septentrio- 
nalium, ut etiam in alpinis maris glacialis freqventer inveniri 
indicator i in regionem subalpinam nisi raro non descendit, 
sed nuper etiam in una loco Fenniae septentrionalis ad 
66° 15' lecta est. 

In rupibus irriguis alpium Lapponicarum summis fq: Prytz 
cont; maxima pars Lapp.: Fries; Lapp. . . . alp.: Nym. Consp. 
p. 671; Lapp. Fenn.: Giirke p. 38, vide etiam Led. Ill p. 623, 
And. in Prodr. p. 301, Koppen Verbr. II p. 314, K. E. Hirn in 
Medd. XX p. 9 et Hjelt Utbr. p. 172 [39]. 

Kuus. Jnuma! Jakalavuoma eopiose inter muscos impri- 
mis ad margines stagnorum minorum [»vattensamlingar»]: K. E. 
Hirn in Medd. XX p. 8. 

Li. per omnes alpes centrales praecipue meridionaliores 
vulgatissime, ut etiam in loeis maritimis Finmarkiae fq, haud 
infra Njaravaara Lapp. Tornensis: Wahlenb. p. 262, cfr 1. c. p. 
LX; haud infreqvens: Fellm. Lapp, nomine S. retractata [lapsu 
calami, cfr Trautv. Incr. p. 701]; Inari: E. Nylander & M. Gadd!, 
[verisimile est plantam in alpinis maritimis lectam esse]; mode- 
rn alpinis maritimis orae varangricae vidimus: Kihlm. Ant.; 
Varangria australis reg. subalp. super. — reg. alp. p: Arrh. ant., 
spec, ex Angsnas! et Bugonas!, vide etiam Blytt p. 453 etc. — 
[L. ent. reg. alp. fq, reg. subalp. r: Leest.; proprius lacus Kil- 
pisjarvi in reg. subalp., non autem in vicinitate lac. Kelottijarvi: 
Norrl. Lappm. p. 263; in reg. alpina jam in viciniis Vittanki et 
Mukkavuoma : 1. c. p. 265, spec, e Vittanki leg. Malmberg!; in 
latere alpis Tschaimo: Linden!] 

Lapp. ross. In alpinis ad lacum Imandra (F. Nylander!, 
Selin [in dupl.!]), ut etiam in iis maris glacialis et usqve ad 
Ponoj (!) maris albi fq: N. I. Fellm., cfr Beket. p. 592, spec, e 
Subovi (in dupl.)!, Olenji! et Katschkofka!; Hibina (!): Angstr. 
p. 52 et Broth. Wand. p. 8, cfr de priore Wimm. p. 129; Tshun: 
Sahlberg!; in alpibus ad Lujavr!: Kihlman in (Diar. 8, X, 1887) 
Bot. Not. 1887 p. 268; Tuatash haud infreqvens: Enw. aim.!; Salix reticulata. 145 

spec, etiam adsunt ex alpe Vuojimal, Rusinihal, Orloff!, Ljowo- 
sero!, Jeretik!, vide etiam Kihlm. Ber. p. 16 etc. 

Anfores fran Ob. af Jul. p. 12. Uppgiften afser mahanda Kuus. 
och har i sa fall, rnarkvardigt nog, blifvit bekraftad genom Hirns fynd 
ar 1893. 

Mgra former af denna art aro icke sarskilda hos oss. Markas bor 
eruellertid, att manga former upptagas And. in Prodr. p. 301, och att det 
bl. a. angaende a typica 2:o sericea namnes: »In Europae et Asiae septentrio- 
nalis alpibus fq occurrit>. 

Nagon saker hybrid fran vart flora-omrade finnes tills vidare ej an- 
tecknad; fran grannskapet finnes S. hastata X reticulata. Angaende hybri- 
den med S. herbacea se under denna art. 

Salix arbuseula X glauca J ). 

In monte alpino Hibina inveniri indicata est, seel nescio an insuper 
examinanda sit. 

Lim. En liten, nastan steril buske (?) i fjallregionen pa Kietsche- 
pahk (Hibina) [»Umptek^>] och en rikligt blommande buske vid Majval- 
tajok, E om Umpteks hogsta fjall, Ljaavo-tschorr: Kihlman i (Prot. 4, II, 
1893) Medd. XIX p. 69. Harpa grundar sig Lapp, rose.: Gurke p. 32. — 
Emellertid ausag Kihlman redan nagot ar senare, att exemplaret fran Maj- 
valtajok ej tillhorde nu ifragavarande hybrid. Arrhenius anser (febr. 1901) 
exemplaret fran Majvaltajok tillhora antingen S. arbuseula eller mojligen S. 
arbuseula X phylicaefolia och betecknar bestamningen af exemplaret fran 
Kietsche-pahk sasom tvifvelaktig, hvarfor hybriden tills vidare torde 
bora utga. Salix arbuseula X phylicaefolia 2 ). 

In monte alpino Hibina adhuc rarissime lecta est. 

Lim. complures frutices late diffusi in valle inter Ljaavo- 
tschorr et lacum Kunjaur in Hibina [Umptek!]: Kihlman in (Diar. 
4, II, 1893) Medd. XIX p. 69, ubi primum ex territorio anno- 
tata; spec, lectum a frutice c. 1 m alto. Vide etiam sub S. 
arbuscularn X glaucam. J ) S. thymelaeoides Schleich. e Giirke p. 32. 
2 ) S. Dicksoniana Sm. e Giirke p. 19. 

Impressio facta 25 | 7 1901. *-0 146 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Salix arbuscula X polaris. 

Ut antecedens. 

Lim. complures frutices steriles, decumbentes ad rivos 
alpinos in Kuahva-tschorr! et Kietsche-pahk! in Hibina [Ump- 
tek]: Kihlman in (Diar. 4, II, 1893) Medd. XIX p. 69, ubi pri- 
mum ex territorio annotata, spec, inter S. polarem inveniuntur. 

S. Normanni Laest. in scried, motsvarar enl. Blytt p. 475 denna hy- 
brid; Andersson ater betraktar S. Normani = S. myrsinites X phylicae- 
folia; se And. in Prodr. p. 288, Nym. Consp. p. 670, (Giirke p. 34) etc. 
afvensorn under S. glanca X myrsinites. 

Salix aurita X caprea l )« 

In Fennia maxime australi aclkuc rarissime lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 10. 

Al. Foglo Degerby unicum spec, femineum circa 3,5 m 
[12 ped.]: Arrhenius! in (Diar. 3, II, 1883) Medd. IX p. 161, ubi 
descriptio; non antea in Fennia lecta, cfr 1. c. p. 172. — Ab. 
Pargas Stortervo in prato ad Dalsang complures frutices: Arrh. 
Fl.! — Nyl. Esbo Martensby arbor [fere 3 m alta] unica: Kihl- 
man! in Medd. XIII p. 249; Esbo ins. Lill— Lofo arbor ultra 4 
m alta, ramosissima: Kihlman!; Helsingfors Lappviken frutex 
fern. 2 — 3 m altus: Arrh. & Sael. ann. 

Ta. Asikkala Vaaksy: Kihlman!, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 39 och 
Mela Kasv. Ill p. 305; exemplaret fores numera af Kihlman till 8. caprea 
X cinerea. 

Salix aurita X cinerea 2 ). 

In Fennia australi nonnullis locis lecta est; etiam in 
Fennia media fere usqve ad 63° rarissime occurrit. 

Fenn.: Giirke p. 11. 

Al. Jomala pag. Sodersunda! et Jomala by!: Lauren; 
Brando Bergholm: Bergroth! — Ab. Tofsala ad praediolum ad x ) S. capreola Kern., vide ex. gr. And. in Prodr. p. 223, Nym. Consp* 
p. 667, Focke p. 359 etc. 

-) S. midtinervis Doll e Giirke p. 11; S. lutescens Kern., vide ex.gr. 
And. in Prodr. p. 222, Nym. Consp. p. 667, Focke p. 360 etc Salix aurita X ciDerea. 147 

septentrionem versus a Viias! et forsitan etiam in aliis locis: 
Bergiv, Pargas Brunnas in insula Lemlax: Arrhenius in Medd. 
XXI p. 88!; Pargas Toijas: Arrh.; Vihti r in ripa inter Irjala 
et Paiikslaks: Flinck; Mynamiiki Ruutti: Gajander! — Nyl. Esbo 
Kailans unicum spec. [2,4 m altum] femineum: Kihlman! in 
(Diar. 6, III, 1886) Medd. XIII p. 248, ubi primum ex territorio 
annotata; Hogland in latere occidentali montis Pohjoiskallio: 
Brenner! nomine S. cinerea. — Ka. Jaaski Jarvikyla in ripa 
amnis, frutex 1,8 m [famnshog]: Linden!, spec. det. Arrhenius 
fin enum. Lindeni non comm.]. — [Ik. »Bei uns (haufig) bemerkt 
unci auf sehr verschiedenen Standorten vorkommend»: Meinsh. 
p. 320, vide etiam Schmalh. hybr. p. 123.] 

Sat. Mouhijarvi: Malmgren! nomine S. aurita, spec, deter- 
minavit xArrhenius. — Kol. Jaschesero: Caj.! 

Kb. Kontiolaks Romppala ad ripam arenosam lacus Hoyti- 
ainen: W. Axelson! 

Ab. Angaende ett exemplar fran Pargas Lofsdal in prato humido: 
E. Reuter! ar Arrhenius osaker, om det tillhor denna hybrid eller S. aurita 
X caprea. — Oa. Vasa: Laur. Vaxtf.!, jfr Mela Kasv. Ill p. 305; exem- 
plaret betraktas numera sasom en skuggform af S. aurita. — Kp. Angaende 
en mojl. hithorande form se ofvan under S. cinerea p. 101. 

Salix aurita X Lapponum 1 ). 

In Fennia australi et media adhuc rarissime leeta est 

Fenn.: Giirke p. 29. 

Ab. Karjala ad occidentem versus a Laajoki ad praedio- 
lum Sunila: Gajander!, cfr Medd. XXIV p. 34 et vide sub S. 
eapream X Lapponum. — Ik. Valkjitrvi Jauholampi: Lindberg!, 
[vide etiam Schmalh. hybr. p. 130]. 

Ta. Evo in ripa paludosa stagni nonnulli frutices: Kihl- 
man! — Kol. Lohijarvi Lososinkajoki! et Jaschesero!: Caj., cfr 
Medd. XXV p. 39. 

Kb. Juuka Ahmovaara Tanskala ster.: W. Axelson! 

Denna hybrid innefattas jamte par andra under namnet S. Laista- 
diana Hartm. (= S. canescens Fr.), se t. ex. Xym. Consp. p. 670. For min x ) S. obtusifolia Willd. e Giirke p. 29; S. compacta And. 148 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

del tror jag dock knappt, att nagon af de uppgifter, hvilka under detta 
namn finnas fran nora-omradet (se langre frani p. 155), afse nu ifraga- 
varande hybrid. [Huru det forhaller sig rned uppg. S. eanescens obtusifolia 
L. ent. bjorkreg. r: Laest., maste dock anses osakert.] 

S. aurita X Lapponum uppvisades fran vart land (Ta.) med sakerhet 
forst af Kihlrnan 1888, se Herb. Mus. Fenn. II p. XIII, ehuru den utan 
bestamd fyndort anfores af Mela Kasv. (II 1884). Sallx aurita X myrtilloides *). 

Plerumque rarius, quantum nunc scimus, occur r it, seel 
hie illic, ut in parte maxime austro-orientali territorii, majore 
frequentia invenitur; e prouinciis maxime australibus usque 
ad 66° 15' ad septentrionem versus lecta est. 

Fenn.: Gurke p. 14, vide etiam Hjelt Utbr. p. 160 [27]. 

Ab. Pargas Stortervo Lofsdal Dirfall: Arrh. Fl. et E. Reu- 
ter!; St. Karins Piisparisti in palude: Arrhenius! & E. Reuter!; 
Uskela: Nikl.l; Lojo praediolum Markkula: Lindberg!; Mynamaki 
Harmassuo!, »Palolaisten luona» !, Jyrkkala! et Haka!, Karjala 
Laajoki!, Suojoki!, Karjalan kyla! et Kalila!: Cajander. — Nyl. 
Kyrkslatt Kantvik, ubi S. myrtilloides haud annolata, 3 spec. 
(5: Kihlra. — Ik. Valkjarvi ad fluvium Valkoja! et Veikkola! 
etiam Pyhajarvi Salitsaranta ! : Lindberg, [vide etiam Schmalh. 
hybr. p. 125]. 

Sat. Ylane Kolva ad lac. Pyhajarvi: M. & J. Sahlberg!; 
r Karkku Makipaa multi antea frutices, nunc perpauci; unus, 
nunc caesus, circ. 1,5 m altus (f. peraurita), plurimi autem 
multo minores (etiam f. permyrtilloides) et Jarventaka!, verisi- 
militer etiam extra territorium in Jamijarvi prope fines par. 
Kankaanpaa (spec, non lecta): Hjelt. — Sa. Ruokolaks Matikkala 
in turfoso cum S. myrtilloide: Hult! [non in enumeratione]. — 
Kol. permultis (circ. 28 a 30) locis annotata: Caj., spec, ab 
Jaschesero!, Maksoutujarvi!, Soljeskoje osero in ripa!, Masche- 
sero!, Kaskinen!, Lohijarvi! et ad fluvium Lososinka! x ) S. rugulosa 2 finmarkica And. Mon. p. 98, cfr And. in Prodr. p. 
231; S. finmarkica (Fr.) And. auct. plurimi (ante 1880); S. paludosa Hartm. 
e Giirke p. 14. Salix aurita X myrtilloides. 149 

Oa. Sideby Stortrasket: R. Dahlberg!; Kuortane [in spha- 
gneto] prope stagnum: Laur. Vaxtf.! — Tb. Kuukkojarvi: Brothe- 
rus!; Viitasaari Lakomaki sat. cop.: Kihlm.! — Sb. Iisalmi haud 
procul a templo: M. & J. Sahlberg! — Kb. Juuka Ahmovaara: 
W. Axelson!, spec, non certum, vide infra; Lieksa in »Ekyptin 
salomaa», Nurmes ad Kolkonjarvi! [spec, determ. Lundstrom], 
Repola ad Kiimovaara: WainioKasv., vide infra. — Kon. Dianova- 
gora!, Tolvoja!: R. B. Poppius, etiam Caj. ex hac provincia 
commemorat, vide sab Kol. 

Om. nondum annotata, sed certe investiganda. — Ok. 
Kuhmo ad Kylmala, et Kuumu, Kianta ad Hevosvaara, Kirkon- 
kyla, Ylajoki et Hossa: Wainio Kasv., spec, e Kianta Sauna- 
n i em il _ Kp. Kostamus ad pag. Kontokki et Kostamus: Wainio 
Kasv.; Ondarvi in prato udo ad inferiorem partem fluvii Ounan- 
joki: Bergroth!; Omelie!, Ounanjoki prope Rukajarvi! etc.: Berg- 
roth & J. I. Lindroth. 

Ob. Uleaborg: S. W. Liljeblom!; in vicinitate templi par. 
Pudasjarvi ad viam publicam cop. in turfosis: Wainio ann.; ripis 
paludosis [»forsumpade»] (rr) Kemi Isoruonaoja: Keckm.; Kemi 
Rantaniemi: Rantaniemi! nomine S. myrtilloides X vagans, 
spec. det. Kihlm.; [in toto ditione litorali usqve ad Haaparanta 
(E. Lundberg): Backm. & H. p. 249, vide etiam Melander in 
Bot. Not. 1883 p. 211 et cfr Hartm. p. 368 nomine S. rugulosa}; 
Ylitornio Ainiovaara: Brenner!, cfr ut etiam de aliis indicationi- 
bus Brenn. Obs.; Ylitornio Alkkula: Linden! -Kuus.ad Naran- 
kavaara, Nuorunen et Paanajarvi Kiekkipuro: Wainio Kasv.; 
Perno: Wainio Not. 

Norra el. ostra Lappl.: Fries ; grundar sig antagligen pa de oriktiga 
uppgifterna fran L. ent. och Lapp. ross. — Kb. Juuka Ahmovaara: W. 
Axelson! Harom skrifver Arrh. (febr. 1901): >En hogst markelig form, 
mojligen S. cinerascens X myrtilloides*. — Hvad Wainios exemplar fran 
Nurmes Kolkonjarvi angar, namner Arrh., att det mojligen kuude vara 
S. cinerea X myrtilloides. Detta exemplar afses med Kb.: Herb. AIus. Fenn. 
II p. 39. — [L. ent. S. finmarkica Willd. uppraknas af Lsest. enl. Fries' 
bestamning af L. L. Laestadii exemplar, men detta afser knappast nu ifraga- 
varande hybrid; uppg. citeras af Trautv. Incr. p. 688]. — Lapp. ross. 
»haud infreqvens»: Fellm. Ind. under namn af S. Finnniarchica, hanfor sig 
mahanda till S. caprea (jfr of van p. 98 under S. aurita); da inga lokal- 150 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

uppgifter forekomma, torde detta dock ej kunna anses fallt sakert. Att 
uppg. ej torde afse S. aurita X myrtilloides framhalles 1)1. a. Koppen Verbr. 
II p. 325. 

Det kan framhallas, att Wainio Kasv., sasom framgar af det ofvan- 
staende, uppraknar denna hybrid fran trakter, dar S. aurita ej blifvit iakt- 
tagen, hvarjamte Arrh. och Kihlm. uttryckligen framballa, att bade vid 
Lofsdal och i Kyrkslatt S. myrtilloides ej ar kand fran narheten. — For 
min del tror jag, att denna hybrid ej ar synnerligen sallsynt, ehuru den 
hittills, i synnerhet tidigare, blifvit forbisedd. Den hor dock till de hos 
oss nagot tidigare (1877) sarskilda ^afe-hybriderna. 

Salix aurita X nigricans \). 

Apud nos tantum in unico loco Kareliae rnaxime austro- 
orientalis nuperrtme lecta est. 

Kol. Vosnessenje: Cajander! in (Diar. 3, XII, 1898) Medd. 
XXV p. 39. 

Salix aurita X phylicaefolia 2 ). 

In Fennia maxime austro-orientali majove freqcentia 
nascitur; ceterum, quantum nunc scimus, vara, see! e provin- 
ces rnaxime australibus fere ad 65° 50' lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 21. 

Ab. Ad Skansen prope Aboam, Pargas Malmen et Terf- 
sund: Arrh. Fl.; Pargas Stortervo Gunnarsnas ad praediolum 
Dalstrom f. per phylicaefolia: E. Reuter!; Karislojo Maila: E. 
af Hallstrom!; Vihti r prope stationem Nummela: Flinck; Myna- 
maki Korvensuu: Cajander! — Nyl. Inga Barosund ad stagnum 
Bohle: F. W. Klingstedt!, spec, determ. Arrh.; Esbo Kaitans in 
prato humido duo spec, feminea: Kihlman in s (Diar. 11, IV, 1885) 
Medd. XIII p. 215, ubi descriptio, tunc primum e Fennia diserte 
annotata; Thusby Traskanda: Kihlman!; Thusby Kervo: Arrhe- 
nius in Medd. XXI p. 88, ubi brevis descriptio; Borga in prato: 
Lauren! — Ik. Muola Pallila: Lindberg!, [vide etiani, Schmalh. 
p. 571 et Schmalh. hybr. p. 124-125]. ') S. coriacea (Schleich.) Forb. e Giirke pi 20. 
2 ) S. ludificans B. White e Giirke p. 21. Salix aurita X phylicaefolia. 151 

Sa. Saaminki Paaskylahti: K. Enwald! — Kol. e per- 
multis (circ. 20) locis: Caj., spec, e Maschesero!, Shoksu!, Petaja- 
selka! et Kaskinen! 

Tb. Saarijarvi Tarvaala! et Viitasaari Lakomaki! frutex 
circa 3 m altus: Kihlman. — Kb. Juuka Larinsaari Mellihtan- 
joki! et Ahmovaara Hovi!: W. Axelson. 

Om. Pederso Hallo: C. W. Fontell! — Kp. Ontrosen- 
vaara: Bergroth & J. I. Lindroth! 

Ob. Haukipudas: Leiviska!; Kemi Tuhkaojanvarsi: Ranta- 
niemi!, nomine S. glauca X phylicaefolia, spec. det. Kihlm. 

Kihlman anser exemplar fran Sat. Karkku Kauuiais vid stranden 
af Pilkkalahti vik, hvilka jag, ehuru med tvekan, i Medd. XI p. 174 forde 
till derma hybrid, snarare tillhora S. caprea X phylicaefolia. — Kl. Upp- 
raknas harifran [= 9]: Mela Kasv. Ill p. 306 och Mela Kasv. IV p. 302; 
nagon specialfyndort ar mig emellertid icke bekant. — Om. Pederso Ado : 
C. W. Fontell! ar enl. anteckning af Kihlm. nastan ren S. phylicaefolia. 

Salix aurita X repens 1 ). 

In Fennia occi den tali raro lecta est. 

Fenn. merid. occ. : Fries, cfr Nym. Syll. p. 344 nomine 
S. incubaeea; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 668 (hae vix ad 
hanc formam referendae sunt, vide supra p. 114); Fenn.: Giirke 
p. 15, vide etiam And. Mon. p. 118. 

Al. [Foglo] Degerby! inter S. repentem et S. auritam 
frutices nonnulli 0,3 — 1,2 m. alti et Bomarsund: Arrhenius in 
{Diar. 3, XII, 1881) Medd. IX p. 129, cfr 1. c. p. 145, ubi pri- 
mum e Fennia annotata; Eckero ad meridiem versus a Storbyn! 
et Langviken!, ambobus locis cum S. aurita et S. repente: 
Lindberg. — Ab. Mynamaki Jarvenkallio!, Ruutti! et TammistoL 
Karjala Raumajarvi!, Kolinummi!, Karjalan kyla ! et Laajoen 
kyla!: Cajander. 

K p. 1 kretsarna Kemi och Povjenets: Gomilefskij. Att uppgiften 
otvifvelaktigt ar oriktig, framhalles af Koppen Verbr. II p. 326, darifran 
citatet ar taget. 

Det kan framhallas, att denna hybrid i grannlanderna synes vara 
nagot allmannare an hos oss, se bl. a. And. in Prodr. p. 238—239; harvid 
bor dock ihagkommas, att foljande hybrid antagligen ofta harmed samman" 
fores. : ) S. ambigua (Ehrh.) And. Mon. p. 117, And. in Prodr. p. '.38 et< 152 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermi ca, XXI, N:o 1. 

Salix aurita X rosmarinifolia. 

In Fennia (maxime) australi raro nascitur. 

Ab. Pargas Dirfall! prope Lofsdal! (unicum) spec. circ. 
0,3 m [»fotshogt»]: Arrhenius in (Diar. 3, XII, 1881) Medd. IX 
p. 129, ubi descriptio, tunc primum in Fennia annotata, cfr 
Medd. IX p. 145; spec, e Pargas Stortervo Lofsdal etiam leg. 
0. M. Reuter! et E. Reuter! (perrosmarinifolia); Aboa Piispa- 
risti!, Pargas Dalsang et plur. loc. ad Lofsdal: Arrh. FL; Piikkis 
Radelma f. peraurita: Lindberg!; Mynamaki Karjakoski!, Kivi- 
kyla! et Halso!, Karjala Laajoki! et Karjalankyla!: Cajander, 
cfr Medd. XXIV p. 34. — Nyl. Esbo Kaitans unus frutex & 
Kihlm.! — Ik. Muola Kyyrola: Lindberg! 

Denna hybrid skiljes af utlandska forfattare icke fran foregaende. 

Ab. Lojo Solhem: Lindberg i Medd. XVIII p. 234; exemplaren foras 
numera till 8. rosmarinifolia X vagans. 

Salix aurita X vagans 1 ). 

Quantum nunc scimus, in Fennia raro, sed a provin- 
ces maxime australibus usqve ad 66° 20' ad septentrionem 
versus nascitur. 

Fenn.: Giirke p. 12-13. 

Al. Lemland Hamnboda: R. Dahlberg! — Ab. Pargas 
Alon ad Pexor: C. J. Arrh.; Pargas Gunnarsnas Dalsang: Arrh. 
et E. Reuter!; St. Karins: Arrhenius!; Pargas Lemlax! -Rrunnas: 
Arrhenius in Medd. XXI p. 89, ubi descriptio; Lojo Markkula: 
Lindberg!; Mynamaki Harmiinsuo! (f. peraurita), Neuvois!, Kivi- 
kyla! et Linnavuori!, Karjala Laajoki!: Cajander. — Nyl. Esbo 
Kaitans 9 et Noks [Maria!] 5: Kihlman in (Diar. 6, III, 1886) 
Medd. XIII p. 248, ubi descriptio, tunc primum e Fennia anno- 
tata; Helsingfors: Kihlman! — Ka. r Antrea Korpilaks! Pampas 
[frutex 1,8 m altus]: Linden. — [Ik. vide Schmalh. hybr. p. 125.} 

Ta. Lammi inter Evo et Juuvi: Kihlman! — Kl. Parikkala 
2—3 m alta: Hannikainen! — Kol. Vakrutschei et Vosnes- 
senje! ad Svir: Gaj. l ) S. livescens Doll, vide ex. gr. And. in Prodr. p. 228, Focke p. 3G2; 
S. sublivida (Lsest.) Giirke p. 12. ^alix aurita X vagans. 153 

Ob. Ylitornio Alkkula in palude: Linden!, cfr Brenn. Obs. 

Ka. Utom det ofvan upptagna exemplaret finnes fran Antrea Korpi- 
laks Pampas: Linden! ett annat taget fran en 0,3 m hog buske, angaende 
hvilket Arrh. antecknat: >S. aurita mojligen med svag inblandning af S. 
vagans*. 

Salix caprea X cinerascens. 

In Lapponia rarissime lecta est. 

Li. In reg. subsilvatica ad Konsavaara inarensem $: Kihlm. 
Ant.!, ubi describitur sec. Arrh. (a. 1884), cfr Koppen Verbr. 
II p. 331 ; spec, lectum ab Arrhenio (1880) in betuleto sicciore, 
2,4—3 m altum. 

Gtirke skiljer ej denna och S. caprea X vagans, utan samruanfattar 
dem under S. caprea X livida, hvilken upptages Lapp. Fenn.: Giirke p. 13. 

Salix caprea X cinerea 1 ). 

In Fennia australi et media raro lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 11. 

Ab. Mynamaki in horto praedii Kallis in nemore, spec, 
femineum viri altitudine: Cajander! — Nyl. Sibbo Skrad- 
darby circ. 5 m alta: Lauren! — Ka. r Antrea Korpilaks Pam- 
pas [frutex 2,4 m altus]: Linden!; Kirvn Sairala ad ripam lacus, 
frutex 4,2 m altus: Linden! 

Sat. Karkku Kauniais ad ripam sinus Pilkkalahti: Hjelt!, 
spec. det. Arrh. — Ta. Asikkala Vaaksy (a. 1886) 4 m alt.: Kihl- 
man, spec, primum rite distinctum (a. 1888), cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. XIII, spec, alterum ex eodem loco antea nomine 
S. aurita X caprea. — Kol. Vosnessenje: J. I. Lindroth & 
Cajander! 

Oa. Vasa: Laur. Vaxtf.!, vide infra. — Kb. vide infra. 

K p. Sarkijarvi ad ripam occidentalem lacus ejusdem no- 
minis : Bergroth ! ') S. Reichardtii Kern., vide ex. gr. And. in Prodr. p. 223, Nym. 
Consp. p. 667, Focke p. 359, Nym. Suppl. II p. 280 etc. 154 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X.o 1. 

Kl. upptages hariran [=9]: Mela Kasv. Ill p. 307 och Mela Kasv. 
IV p. 30 2; nagon specialfyndort ar mig icke bekant. — Oa. Exemplaret 
ar taget pa Fruntimmersskolhustomten och saledes langesedan nedhugget. 
— Angaende exemplar fran Kb. Liperi Niva: Europaeus & Hallstrom! 
anmarker Arrhenius »knappast ren S. cinerea, mojligen S. caprea X cine- 
rea, bor narmare undersokas»; ungefar detsamma namnes af Arrhenius 
oru exemplaren fran Liperi Ojanlaks och Suuri Limo: Europaeus & Hall- 
strom ! 

Salix caprea X Lapponum 1 ). 

In parte orientali Fenniae occidentalis npnnullis locis 
inveniri indicator; ceterum in Lapponia et Fennia rara est. 

Locis paludosis Lapp. silv. et subsilv., supra limites borea- 
les S. cinereae, fere totius etiam Fenniae et Sueciae borealis . . : 
Fries p. 206 nomine S. canescens, cfr Fries p. 56, Led. Ill p. 
617 et Wimm. p. 192; Lapp: Giirke p. 29. 

Ab. St. Karins ad Skansen: Arrhenius!, cfr Medd. XXI p. 
89, Medd. XXII p. 66 et vide infra. 

Kol. Vakrutschei [sive Gakrutschei!] ad ripam fluminis Svir: 
Cajander in (Diar. 3, XII, 1898) Medd. XXV p. 39 etc. 

Ok. Kuhmo in vicinitate Tervasalmi, Kianta prope Juntu- 
nen: Wainio Kasv. nomine S. Lcestadiana, vide infra et cfr 
Brenn. Obs. et nomine S. caprea X Lapponum et nomine 
S. Lcestadiana. 

Ob. vide infra. — Kuus. (»p — st fq») praecipue ad sep- 
tentrionem versus a lacu Kuusamonjarvi, ex. gr. in vicinitate 
montis Iivaara, ad Kirkonkyla, Maivalainen, Vatajarvi, Paana- 
jarvi et Mantytunturi: Wainio Kasv. nomine S. Lcestadiana, 
vide infra. 

Lk. nondum annotata. — [L. ent. Hamhanvaara [in par. 
Kaaresu'anto]: And. Sal. p. 30 nomine S. canescens f. lineari- 
lanceolata, cfr Laest., vide etiam And. in Prodr. p. 278; reg. 
subalp. r Karavaara!: Laest. nomine S. canescens, cfr Herb. 
Mus. Fenn. p. 54, Wimm. p. 192, Martins p. 185, Hartm. p. 
365 etc.l l ) S. Lcestadiana Hartm. ex p. = S. Lcestadiana a canescens And. 
in Prodr. p. 278. Salix cap re a X Lapponnm. 155 

Ab. Arrhenius auser sig icke kuuna med visshet afgora, ora exemplaret 
hor hit eller mojligen (?) till S. aurita X Lapponnm, se Medd. XXI p. 89. 
Busken ar enl. meddelande af Arrh. numera utrotad. — Ok. Wainio Kasv. 
upptager >Kuusamossa Tervasalmen seudulla*, men sammanhanget synes 
mig tydligt utvisa, att Kuusamossa ar ett tryckfel for Kuhmossa, jfr afven 
Brenn. Obs. I afseende a Wainios uppgifter fran Ok. och Kuus. mar 
kes, att Kihlman anser hans exemplar af S. Lcestadiana fran Kuus 
livaara !, vara ren S. Lapponum; freqvenseu ar darfore euligt all sannolik 
het alltfor hog och mahanda behofver hela uppgiften bekraftas. — 
Ob. »Forekommer spridd anda till . . . Uleaborg»: Fries Bot. Utrlygter III 
p. 28(3 under namn af S. ranescens ; ehuru Fries med ett utropstecken torde 
beteckna, att han sett exemplar, bor uppgiften dock annu bekraftas. S. 
Lrestadiana upptages »Im finnischen Lappland, z. B. in der Gegenrl von 
Tornea>: Koppen Verbr. II p. 303, jfr t. ex. Trautv. Incr. p. 690 och 695. 
Uppgiften, att arten skulle forekomma vid Tornea, ar visserligen sannolik. 
men grundar sig antagligen pa en namnlikhet. i det att L. ent. tidigare 
kallades Tornea Lappmark. — Otvifvelaktigt flnnes densamma i Lk. och 
sannolikt afven pa manga andra stallen, ehuru den hittills blifvit forbi- 
sedd. — [L. ent. utom C. P. La?stadii exemplar fran Karavaara flnnes 
ett annat taget af L. L. Lrestadius under namn af S. Lapponum, som eu- 
ligt Lundstrom tillhor nu ifragavarande hybrid. Enl. Arrhenius ar ater 
>den en a af foraldrarna S. nigricans eller S. myrsinites*.] 

Ehuru denna hybrid redan tidigt (1846) upptogs fran Finland, sak- 
nades sakra exemplar af densamma fran flora-omradet anda till 1896 eller, 
ora Arrhenii exemplar fores till S. aurita X Lapponum, anda till 1898, 
jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 130. 

Da namnet S. Lcestadiana enl. Hartm. p. 365 etc. innefattar ej blott 
S. caprea X Lapponum == S. canescens, utan afven S. cinerea X Lapponum 
och S. aurita X Lapponum, maste det anses osakert, huruvida med detta 
namn alltid afses denna hybrid. S. canescens obhisi 'folia fran L. ent. bjork- 
reg. r: Laest., borde atminstone enligt synonymiken afse <S. aurita X 
Lapponum. Anmarkningsvardt ar att Giirke p. 29 ej upptager nagon lu- 
nar benamning, ehuru en sadan eljest i namnda arbete af honom anvandes 
for flertalet hybrider. 

Salix caprea X nigricans 1 ). 

In Fennia [et in Lapponia enontekiensi extra fines] 
rarissime lecta est. 

Lappon.: Nym. Consp. p. 669; Lapp. Fenn.: Giirke p. 20. 

Nyl. Unicus frutex femineus 2,4—3 m [4-5 alnar] [ad 
Tholo!] prope Helsingfors! : Kihlman in (Diar. 6, X, 1883) Medd. 
XIII p. 168, ubi primum e Fennia annotata, cfr Medd. XIII p. 92. ) S. latifolia (Forb.) And. Mon. p. 150 et And. in Prodr. p. .49 eti 156 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Kon. Kishi: Caj.! 

[L. ent. Kaaresu'anto: Hartm. p. 370, cfr And. Mon. p. 

150.] 

Ok. Sotkanio Kokkovaara : Brenner!, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 40 
etc. Exemplaret ansags af Lundstrom vara *S. nigricans ad capream*, men 
Arrhenius anser det med sakerhet vara oblandad S. caprea. 

Salix caprea X phylicaefolia *), 

In Fennia, quantum constat, rarissime gignitur. 

Lapp. Fenn.: Giirke p. 21. 

Ab. Pargas prope Gunnarsnas 1886: Arrh, Fl. 

Sat. Karkku Kauniais in ripa sinus Pilkkalahti: Hjelt!, 
cfr Kihlman in Medd. XIII p. 249, (vide etiam sub S. auritam 
X phylicaefoliam). 

Oa. Vasa: Laur. Vaxtf.! — Tb. Viitasaari Lakomaki unus 
frutex femineus: Kihlman in (Diar. 11, IV, 1885) Medd. XIII p. 
215, tunc primum e Fennia annotata. 

I afseende a denna hybrid ma tillaggas, att Kihlman uppdragit den 
afven genom artificiell befruktning af honhangen af S. caprea med pollen 
af S. phylicaefolia, och att dessa plantor, som annu ej blommat, i afseende 
a sina vegetativa organ knappt visa nagon olikhet med den odlade 8. 
laurina: Medd. XIII p. 215. 

Enl. And. Mon. p. 153 och And. in Prodr. p. 250 forekommer S. 
laurina vid Petersburg, ehuru antagligen forvildad. [Om S. phylicaefolia 
b) laurina uppgifves: »am Ausflusse der Xewa und im Litorale sehr haufig*: 
Meinsh. p. 319, men harunder innefattas flere hybrida former »oft S. 
phylicaefolia X nigricans*: 1. c] — [L. ent. S. laurina jamte S. laurina 
silesiaca (Wimm.) Fr. upptages af Lsest. pa grund af Fries' och Ander- 
sons bestamningar af L. L. L^stadii exemplar, men exemplaren foras senare 
i And. Mon. p. 76 till S. caprea f. latifolia ovalis, jfr 1. c. p. 65 och And. 
in Prodr. p. 218; S laurina fran Tornea Lappmark fores af Hartm. 
p. 371 till S. phylicaefolia.] 

Att denna hybrid ofta odlas, framhalles t. ex. And. in Prodr. p. 
250, Nym. Consp. p. 669, Hartm. p. 371 etc., men nagon uppgift fran 
Finland i detta afseende ar mig icke bekant utom Kihlmans (se ofvan) 
och Ob. Uleaborg: Leiv. 

Salix caprea X repens. 

In Alandia rarissime lecta est. ') S. laurina Sm. Salix caprea X repens. 157 

Fenn.: Giirke p. 15. 

A 1. Eckero Ofverby in prato humido austro-occidentem ver- 
sus a Verkvik unicum spec. circ. 3,6 m [»2 famnar»] altum 
inter S. capream, S. auritam, S. cineream et S. repentem: 
Lindberg!, cfr (Diar. 8, IV, 1893) Medd. XIX p. 113. 

And. in Prodr. p. 238 upptager clenna hybrid endast fran Tyekland. 

Salix caprea X rosmarinifolia. 

In Fennia australi rarissime lecta est. 

Ab. Mynamaki in horto praedii Kallis! et Tapani! viri 
altitudine: Cajander, cfr (Diar. 5, III, 1898), Medd. XXIV p. 34, 
tunc primum in Fennia annotata. 

Kol. in ripa amnis Lososinka prope Petrosavodsk: Cajan- 
der! in Medd. XXV p. 39. 

Denna hybrid sarskiljes lika litet som S. aurita X rosmarinifolia af 
utlandska forfattare. 

Salix caprea X vagans. 

In Fennia rarissime nascitur. 

Al. (Bolstaholm?): alumn. J. E. Montell!, cfr Kihlman in 
(Diar. 6, III, 1886) Medd. XIII p. 248, ubi descriptio; auct. Arrh. 
spec, non certum est. 

Oa, Vasa Ryssbacken [= Konstantinstorget] circ. 1,5 m 
[5 ped.] alta: Lauren!, cfr Kihlm. 1. c. et Laur. Vaxtf.. 

Sasom ofvan p. 153 franihallits, sammanfattas denna och S. caprea 
X cinerascens under nanmet S. caprea X livida: Giirke p. 13. 

Ta. upptages harifran: Mela Kasv. Ill p. 307; antagligen atses ett 
exemplar fran Sysina [Nya Olkkola]: Unonius 1871!, men delta ar sterilt 
oeh osakert. 

Salix cinerea X Lappouum '). 

In Fennia rarissime gignitur; etiam in Lapponia Enon- 
tekiensi, ut determinavit Lundstrom, lecta est. x ) S. Lcestadiana Hartm. J gricescens And., vide Hartm. p. 365; S. 
Lcestadiana ft opaca var. subcwerea: And. in Prodr. p. 278. 158 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermica, XXI, X:o 1. 

Fenn.: Giirke p 30. 

Ik. Valkjarvi Jauholampi in ripa uda cum S. aurita X 
Lapponum: Lindberg! in (Diar. 2, XI, 1895) Medd. XXII p. 20, 
tunc primum e Fennia diserte annotata, cfr Medd. XXII p. 66; 
[ad lacum Ladoga in Isthmo karelico . . .: Schmalh. hybr. p. 
130, ubi descriptio, et Schmalh. p. 574, cfr Koppen Verbr. II 
p. 333 etc.] 

Kol. Lohijarvi ad amnem Lososinka: Caj.! 

Kb. Juuka Ahmovaara ad ripam amnis Tuopanjoki: W. 
Axelson! 

[L. ent. Kaaresu'anto: L. L. Lsestadius! nomine S. caprea 
var. subcinereoformis et S. liniosa cinereo-limosa, cfr Wimm. 
p. 193 etc.] 

Fran Lim. Hibina: F. Nylander! finnes ett sterilt exemplar, som 
mojligen hor till denna hybrid, men ej kan sakert bestammas (allt enl. 
Lundstrom). Anmarkningsvardt ar, att hybriden enligt Lundstroms bestam- 
ning forekommer i L. ent., ehuru S. cinerea atminstone ej pa senare tid 
uppgifvits darifran. 

Angaende betydelsen af namnet S. Lcestadiana se ofvan p. 155 och 
jfr And. in Prodr. p. 279, Nym. Consp. p. 670, Hartra. p. 365 etc. 

Salix cinerea X nigricans l ). 

Ad hue paucis tantum locis Fenniae lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 20 nomine S. cinerea X nigricans c) 
puberula Doll. 

Al. Jomala ad pagum ejusdem nominis: Lauren! — Nyl. 
in promontorio Lappvik ad Helsingfors et $ et <$: Sael. ann. 

Ta. Lammi Evo: Kihlman! 

Oa. Vasa: Laur. Vaxtf., spec, e Fruntimmersskoletomten!, 
jam diu exstinctum. — Kb. Juuka Larinsaari Mannikkola: W. 
Axelson!, vide ceterum infra. 

Al. Nara Mariehamn enligt bestamning af Lundstrom: Arrhenius i 
Medd. IX p. 161, jfr Prot. 1, XII, 1883. Exemplaret ar taget fran en 
lagvaxt buske. Vid den forberedande granskning af ^a^-hybriderna, som 
foretagits af Arrhenius febr. 1901, ansag han sannolikt, att detta exemplar 
tillhor antingen S. cinerea X phylicaefolia eller 8. nigricans X phylicae folia. l ) S. puberula Doll, vide And. Mon. p. 151 et And. in Prodr p. 249, 
Nvm. Consp. p. 669 etc. Salix cinerea X nigricans. 159 

— Kl. Uppgifves harifran [= 9]: Mela Kasv. Ill p. 308 och Mela Kasv. 
IV p. 304; nagon specialfyndort ar mig icke bekant. - Kb. Tohmajarvi 
Sarppajarvi: Brotherus & Hjelt! enligt Lnndstroins bestanming (1880); be- 
stamningen anses dock nuinera icke vara saker. — Nurmee [karr nara 
Kolkonjarvi]: Wainio i (Prot. 3, XII, 1881) Medd. IX p. 128 och 145 och 
jfr bl. a. Koppen Verbr. II p. 32(3. Exemplaret bestamdes af Lundstrom, 
men numera anser Arrhenius, att det tillhor S. nigricans fol. angustis, 
ntan inblandning af S. cinerea. — Ob. Kemi Alasaari, Rantanieini Yli- 
kallio (Rantaniemi): Brenn. Obs.; da Brenner efter hybridnamnet fogat ett 
fragetecken och exemplar i H. M. F. ej foreligga, torde narmare under- 
sokning vara af noden. 

Da de tidigare bestamda exemplaren dels foras till andra former 
eller anses osakra, blir den forsta otvetydiga nppgiften om denna art fran 
vart land: Herb. Mus. Fenn. II (1889). Harvid bor dock markas, att ett par 
af de da afsedda exemplaren numera ersatts af andra fran samma landskap- Salix cinerea X phylicaefolia '). 

In maxime austro-orientali parte territorii mult is locis 
procenit; cetertim in Fennia australi et media nonnullis locis 
lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 21. 

Al. Finstrom in prato subpaludoso ad Grelsby una cum 
parentibus: Arrhenius!, 3 spec, frutices 0,9—1,8 m alti; Jomala 
ad pagum Jomala! in prato humido et Ofverby!: Lauren, f. per- 
fjhylicaej'olia, spec, determ. Arrhenius, vide etiam infra. — 
Ab. Pargas Lemlax Brunniis multis formis: Arrhenius! in Medd. 
XXI p. 89; Pargas ad Dirfall prope Lofsdal : Arrhenius!; Lojo 
Hiitis ad pontonem: Lindberg!; Vihti Vanjarvi c. 2 m alta: G. 
Lang!, spec. det. Arrhenius; Mynamaki Kivikyla! et Karjala 
Kalela!: Gajander. — Nyl. Inga Barosund Bjurs trask: F. W. 
Klingstedt!, spec. det. Arrh.; Esbo Kaitans unus frutex 2,5 m: 
Kihlman in Medd. -XIII p. 216; Helsingfors in coemeterio novo 
frutex unicus fern.: Sasl. ann. r spec. det. Sa^lan & Arrh. — 
Ik. Valkjarvi Valkoja: Lindberg! 

Sat. Karkku Makipaa unicum spec. $ nunc exstinctum!, 
Koskis Bumeli ad ripam lacus Biipila, ad amnem Nohkua, Kau- <S^. Wardiana B. White e Giirke p. 21. 160 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fenniea, XXI, N:o 1. niais Pilkkalahti! et verisimiliter etiam in aliis locis: Hjelt, cfr 
de loco ultimo (Diar. 4, X, 1884) Medd. XIII p. 198 et 249 et 
de primo Medd. XI p. 171—174, ubi describitur. — Ta. Asik- 
kala Vaaksy in prato humido frutex 2 m altus: Kihlman! 
— Sa. Saaminki Paaskylahti: K. Enwald! — Kol. permultis 
(28 a 30) locis: Caj., spec, e Lohijarvi amnem Lososinka!, 
inter Maschesero et amnem Derevjannoje!, Jaschesero!, Shoksu!, 
Petajaselka!, Rschanoje osero! et Kuschlega ad flum. Jascheserka! 

Tb. Viitasaari Lakomaki ad lac. Koukkujarvi in pineto 
subturfoso: Kihlman! — Kon. saltern in insula Suosaari: Caj. 

Om. Pederso Ado: C. W. Fontell! — Kp. in paludosis 
ad occidentem versus a Sarkijarvi: Bergroth!; Kirvasjarvi: Berg- 
roth & J. I. Lindroth!, spec. det. Arrh. 

Al. Kumlinge Ingersholm: Bergr. ; Kihlm. namner om exemplaret, 
att det »torde vara nastan ren S. cinerea, kanske obetydlig inblandning af 
S. phylicaefolia eller S. nigricans*. — Exemplaret fran Nyl. Kaitans nar- 
mar sig icke sa mycket S. cinerea som de fran Sat. Karkku: Kihlman i 
Medd. XIII p. 216. 

Angaende denna hybrid skrifver Arrhenius (febr. 1901) jamte det 
han rattar par tidigare bestamningar (se bl. a. under S. cinerea X nigricans): 
»Samtliga dessa exemplar [de fran Al., liksom Nyl. Kaitans] utmarka sig 
genom sina egendomligt bruna fargade unga blad och sin stora glatthet. 
Mahanda hafva de uppstatt genom aterkorsning mellan namnda hybrid 
och S. phylicaefolia* . ' 

Pa artiflciell vag har Kihlman lyckats uppdraga talrika plantor af 
denna hybrid: Medd. XIII p. 216. Salix cinerea X repens 1 ). 

In unico loco Alandiae adhuc lecta est. 

Fenn.: Giirke p. 15. 

Al. Eckero in prato humido ad meridiem versus a templo 
cum parentibus: Lindberg!, cfr (Diar. 1, X, 1892) Medd. XIX 
p 50 et 1. c. p. 114. x ) S. Sendtneri Bragg, e Nym. Suppl. p. 281; S. subsericea Dell e 
Giirke p. 15. Salix cinerea X rosmarinifolia. 161 

Salix cinerea X rosmarinifolia. 

In Fennia austro-oceidentalt adhuc rarissime lecta est. 

Ab. Karjala Laajoki: Cajander!, cfr (Diar. 5, III, 1898) 
Medd. XXIV p. 34. 

Ab. Fran Pargas Lofsdal Vedbrink: E. Eeuter! finnes ett exemplar, 
som gatt under detta namn (taget 1886). Arrhenius anser dock, att det 
snarare utgor S. aurita X rosmarinifolia. 

Hybriden omnamnes mig veterligen for forsta gangen fran Finland 
i Mela Kasv. Ill p. 308 (1895). (Namnet upptages, ehuru endast sasom 
synonym, redan af And. in Prodr. p. 239). 

Salix cinerea x vagans x ). 

Forma hybrida, huic forsitan proxima, his annis in Fennia septen- 
trionali lecta est, sed nescio an insuper examinanda sit. 

Ob. »Oulu ratavarsijoen pohjoispuolella»: Leiviska! Angaende denna 
form skrifver Arrhenius: »En synnerligen egendomlig hybrid, antagligen 
sammansatt af S. vagans och S. aurita eller cinerea samt dartill kanske 
annu S. repens. Bor narmare undersokas». 

Hybriden S. cinerea X vagans ar redan tidigare kand fran de nar- 
gransande delarne af Ingermanland, i det den under namn af cinerea X 
depressa omtalas af Meinsh. p. 320 bland: »Bei uns haufig bemerkte und 
auf sehr verschiedenen Standorten vorkommende Bastarde*. (Freqvensen 
torde dock knapyjast vara riktig). 

Salix cinerea x viminalis 2 ). 

In vicinitate territorii occurrit, certo autem ajmd nos nondum anno- 
tat a est. 

Kol. Vosnessenje »pa samma lokal och under samma omstandigheter 
som S. viminalis* : Cajander i (Prot, 3, XII, 1898) Medd. XXV p. 39 under 
namn af S. cinerea (caprea?) X viminalis, jfr 1. c. p. 47. 

Senare namner dock Cajander, att exemplaret ofverensstammer med 
S. stijmlaris Sm., sadan den framstalles i Eeich. Icon. 1249 och And. in 
Prodr. p. 266. Denna form ar likval icke identisk med den S. stipidaris, 
som allmant forekommer i trakterna oster om Onega sjo och omnamnes i 
Medd. XXVI p. 180 etc. 

Hvad nomenklaturen augar, sarskiljer Giirke under S. cinerea X 
viminalis 5 former, af hvilken e) ar S. stipidaris Sm.: Giirke p. 26—27. J ) S. caerulescens Doll e Focke p. 361, Giirke p. 13 etc. 
-) S. stipularis Sm. ex p. se i texten. 

Impressio facta 5 | 8 1901. 11 162 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Nyman sager om densamma: »Probab. hybr. a S. viminali et S. cinerea 
vel potius 8. caprea*: Nym. Consp. p. 666, och anser S. holosericea sasom 
S. cinerea X viminalis. 

8. stipularis uppgifves osterut forekomma tamligen nara Fin- 
lands granser; 6a i Ingermanland : »In den Litoral— Gegenden, am Aus- 
flusse der Newa und auf den Inseln ziemlich haufig, weiter vom Meere 
ab seltener»: Meinsh. p. 317. »Loytyy yleisesti kaikkien isompien jokien 
varsilla venalaisella puolella (Andorua, Koloda, Kauma, Tambitsch, Onega 
enimpine lisajokineen y. m.), mutta fennoskandialaisella puolella ei sita 
nahty kertaakaan*: Cajander i Medd. XXVI p. 180, dar afv T en narmare 
uppg. forekomma, jfr 1. c. p. 182. Likaledes uppgifves den fran [Vologda] 
Xikolsk: Ivanitzky Cont. p. 343; [Vologda Velskij] Ssudromskaja: Kusn. 
p. 134. Pa nagot langre afstand fran var grans uppgifves formen afven 
hogt mot norden, se t. ex. Schrenk Eeise II p. 521, ehuru mojligt ar, 
att alia dessa uppg. icke afse fullkomligt samma form. 

Salix glauca X Lapponum 1 ). 

In Lapponia rarissime lecta est. 

Lapp.: Gurke p. 30. 

[L. ent. vide infra.] 

Lim. ad flumen Umpa in ripa prope cataractam Kontio- 
koski (f. per lapponum!) et prope cataractam Vihanen! etiam 
in alp. Hibina [Umptek] ad lacum Vudjavr!, reg. silv. superior 
in palude umbrosa: Kihlman. — Lp. Orloff in palude frutex 
circ. 1,5 m altus: Kihlman!, cfr de his omnibus Kihlman in 
(Diar. 5, III, 1892) Medd. XIX p. 24. 

[L. ent. upptages harifran [= 18]: Mela Kasv. Ill p. 308; nagon 
speciallokal ar mig icke bekant, men da Mela exkurrerat i denna provins, 
har jag velat fasta uppmarksamheten vid namnda uppgift.] 

Lapp. ross. Arrhenius framhaller, att exemplaren krafva ytterligare 
granskning. 

Salix glauca X myrsinites 2 ). 

In Lapponia rarissime invenltur. 
Lapp.: Giirke p. 32. 1 ) S. pseudoglauca And. apud Blytt p. 471. 

2 ) 8. glancoides And. in Prodr. p. 284, cfr Nym. Consp. p. 670, Focke 
p. 362, Nym. Suppl. p. 281 etc.; 8. Normanni And. in Bot. Not. 1867 e 
Giirke p. 32, sed nomen, qvantum scio, etiam alias formas hybridas am- 
plectitur, vide sub 8. myrsinitidem X phylicaefoliam. Salix glauca X myrsinites. 163 

Lk. Sodankylii Peuraniemi 1880: Arrhenius!; Kopsuspiia 
in reg. alpina cum S. glauca et S. myrsinitide: Hult Lappm. 

— [L. ent. reg. subalpina ad pedem alpis Kalkuoivi!, Poroeno 
reg. subalp. in palude ad Mutkakoski!: Linden.] 

Lim. Hibina in alp. Kietshe-pahk reg. alp. in latere alpis 
frutex unicus 0,3 m altus [pedalis]: Kihlman! 

Salix glauca X myrtilloides l ). 

In Lapponia oriental! rarissime inveniri indicatur ; for- 
sitan non prorsus certa sit. 

Lapp, ross.: Giirke p. 31. 

Lim. prope effluvium Umpjok ab Umpjavr [prope catarac- 
tam Vihanen] frutex unicus 3 9 dm altus [cum S. myrtilloide 
et S. glauca}: Kihlman in (Diar. 4, II, 1893) Medd. XIX p. 70. 

Harom skrifver Arrhenius: »Denna form synes mig bora tydas sa- 
som en S. glauca med korta, rundade blad. S. myrtilloides delaktighet ar 
hogst tvifvelaktig*. 

Salix glauca X nigricans 2 ). 

In Lapponia imprimis septentrionali raro invenitur. 

Lapp, sporadica: Fries nomine S. glauca * pullata; in 
Lapponia fere omni: And. in Prodr. p. 283; Lapp.: Nym. Gonsp. 
p. 670 et Gurke p. 31, vide etiam Koppen Verbr. II p. 331. 

Li. Toivoniemi $: Kihlm. Ant.!, spec, etiam e Nyborg: Arrh.!; 
Paatsjoki in ripa ad Rajakoski: A. V. Granit & R. R. Poppius! 

— [L. ent. e Lapp. Torn, misit [L. L.] Lsestadius: And. Sal. 
p. 76, cfr Lsest. nomine S. glauca * pullata; Kaaresu'anto: 
L. L. Laestadius!; Termesvaara!, et Koltapahta!: Malmberg, vide 
etiam Herb. Mus. Fenn. p. 55 nomine S. glauca var. subnigri- 
cans, Trautv. Incr. p. 693 et 698, Hartm. p. 364 etc.] 

Lim. Lujauri urt ad rivulum Kietkuaj in reg. silv.!, ad 
lacum Umpjavr Umpnishk frutex c. 3 m altus!: Kihlman. — a ) S. parvifolia And. in Prodr. p. 283. 
'-) S. Amandae And. 164 Acta Societatis pro Fauna et Flora Feunica, XXI, N:o 1. 

Lp. ad rivulum Bykow! et ad rivulum Malaja Brevjannaja!, in 
ambobus locis frutex arborescens, ad occidentem versus a pago 
Ponoj, Rusiniha! prope Ponoj: Kihlman. — Lt. Kola: Brotherus!; 
Jeretik: Enwald & Hollmen! — Lm. Voroninsk! frutex vix 1 m 
altus et alter c. 2 m altus, ad pag. Lovosersk! frutices compl. 
c. 2,5 m alti: Kihlman; etiam adest spec, e Lapp, ross., tec- 
tum a F. Ny lander! 

Ob. [Uleaborg] rr Mustasalmi niityilla [= >10 N -Jf Ms>]: Lei v. un- 
der namn af S. Amandae; ehuru uppgiften icke ar osannolik, behofver den 
dock ytterligare bekraftas. 

Salix glauca X phylieaefolia *). 

In Lapporiia raro nascitur; ad meridiem versus in 
Fennia maxime septentrionali saltern, usqve ad 66° 15' lecta est. 

Lapp, sporadica: Fries nomine S. glauca ■* pallida; Lapp.: 
Nym. Gonsp. p. 670 et Gurke p. 31, nomine 8. bicolor X glauca, 
vide etiam Trautv. Incr. p. 693. 

Kk. Keret: F. Nylander!, cfr N. I. Fellm. nomine S. phyli- 
caefolia var. glauco-phylicaefolia, Herb. Mus. Fenn. p. 54 not 
sub Li\, Koppen Verbr. II p. 331, Beket. p. 591 etc. 

Lk. inter Pallastunturit et Lehtirova in turfoso: Hjelt & 
Hult! — Li. Naytamo: E. Nylander & M. Gadd! nomine S. 
Lcestadiana; Utsjoki in cacumine Harmitshokka: Sahlberg! — 
[L. ent. reg. subalp. r: Laest. nomine S. glauca -Jf pallida Fr.; 
Kaaresu'anto : L. L. Laestadius!, spec, non typicum, vide etiam 
Hartm. p. 364-365 etc.] 

Lim. Hibina ad fluv. Maivaltajok! in ripa glareosa et 
Kietshe-pahk! in reg. alpina, frutex 0,9 m altus [sesqvipedalis], 
in ripa septentrionali lacus Kanosero!, et ad lacum Umpjavr in 
paludosis ad ostium fluvii Tuiljok!: Kihlman. — Lp. in turfosis 
apertis litoris prope pag. Sosnovets: Kihlman! — Lt. Jeretik: 
Enwald & Hollmen!; Kahperoivi ad Nuotjavr in reg. subalp.: 
Linden!, spec, determ. Arrhenius. — Lm. Lovosersk! 4 frutices 
et prope pag. Voroninsk! in prato subuliginoso: Kihlman x ) S. Wicharae And., vide ex. gr. And. in Prodr. p. 284. Salix glauca X phylicaefolia. 165 

Ob. Kerai Rantaniemi hage, vid Tuhkaoja och Kaakamojoki (Ranta- 
niemi): Brenn. Obs., jfr Rantaniemi i (Prot. 2, IV, 1898) Medd. XXIV p. 
45. Rantaniemis exemplar fran Tuhkaoja tillhor 8. aurita X phylicaefolia, 
ett exemplar fran Aitovieri ar ren S. phylicaefolia: Kihlm.; uppgiften bor 
salunda utga. 

Lim. Utom det typiska exemplaret fran Hibina Kietshe-pahk: Kihl- 
man! iinnes ett annat, som i afseende pa hangena ej skiljer sig fran S. 
glauca, men har afvikande blad. Angaende ett exemplar fran flumen Umpa 
ad cataractam Vihanen: Kihlman!, som Kihlman ehuru med reservation 
fort till denna hybrid, skrifver Arrhenius: »Erinrar habituellt mycket om 
S. hastata. Mojligen (?) S. glauca X hastata; en kombination mellan S. glauca 
och en glattbladig S. nigricans ar ej heller fullkomligt utesluten. I intet 
fall ingar S. phylicaefolia i blandningen*. Salix hastata X lierbacea 1 ). 

In Lapponia septentrionali raro gignitur. 

Lapp.: Giirke p. 37. 

Li. Paloivi reg. alp. inferior: F. Silen!; Utsjoki 2 km ad 
occidentem versus a Mandojarvi et 2 km ad meridiem versus 
a Tenojoki ad rivulum: Sahlberg!; [Rastekaisa: Kihlman!] — 
[L. ent. reg. alp. r Peltsana: Lsest. nomine S. hastata— herba- 
ceoides; reg. subalp. r Maunu: Leest. nomine S. hastata #■ 
hyperborea -5f her baceo— hastata ex And. Sal. p. 52, cfr Wimm. 
p. 263, And. in Prodr. p. 298, Trautv. Incr. p. 694 et 702 et 
Koppen Verbr. II p. 312; inter Lyngen [Omaisenpera] et Kilpis- 
jarvi: Mela herb.; Poroeno reg. alp. in ripa fluvii ad Kahlaama- 
koski! et reg. subalp. in ripa Saarikoski!: Linden.] 

Lim. in alpe Tuatash prope Nuotjavr: Enwald & Hollmen! 
nomine S. hastata X reticulata, cfr Kihlman in Medd. XIX 
p. 24. — Lp. Orloff in »tundra» patente!, in saxosis ad Gubnoj!, 
ad Goguliha! etc.: Kihlman, cfr (Diar. 5, III, 1892) Medd. XIX 
p. 24, ubi primum ex territorio botanico annotata. — Lm. Litsa 
ad ripam rivuli plures frutices-* humiles: Brotherus! 

Lm. Uppgifves vara funnen nara Shagajavr: Medd. XIX p. 24; stallet 
ligger emellan Xisanjavr oah Intsjavr, men har afses troligen exemplaret 
fran Litsa. ) S. sarmentacea Ft., vide ex. gr. Nym. Consp. p. 671 etc 166 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Salix hastata X lanata l ). 

In superiorities Lapponiae regionibus rarissime irweniiur. 

Lapponia Tornensis: Trautv. Incr. p. 694 nomine S. Hart- 
manniana; Lappon.: Nym. Consp. p. 669; Lapp.: Gurke p. 28, 
vide etiam Koppen Verbr. II p. 331. 

Li. in locis graminosis, subaqvosis ad Toivoniemi parcius, 
$: Kihlm. Ant., spec, lectum ad lacum Vastusjarvi!; [Nyborg 
(Th. Fries): Blytt p. 467]. — [L. ent. Kaaresu'anto: L. L. Lse- 
stadius!; Lataseno Munnikurkio in ripa fluvii: Linden!, vide 
etiam And. in Prodr. p. 275, Hartm. p. 364 etc.] 

Lim. Hibina [Umptek] in convalli inter Partom-tschorr et 
Reis-tschorr ! ad rivulum sat cop. et in reg. alp. convallis Vunum- 
vum!: Kihlman. — Lp. ad rivulum Bolschaja Brevjannoje! prope 
fluvium Ponoj, ad fluvium Ponoj prope ostium rivuli Rusiniha! 
et Orloff! ad rivulum tundrae patentis: Kihlman. 

Salix hastata x myrsinites. 

E Lapponia rossica indicata, sed indicationes ad alias for mas per tineant. 

Lim. Nivajoki nara Kantalaks $: Brotherus! 1885, jfr Kihlman i 
(Prot. 6, III, 1886) Medd. XIII p. 249, dar den narmare beskrifves. Emel- 
lertid har Kihlman senare ansett exemplaret tillhora nagon form af S. 
phylicaefolia eller ock 8. arbuscula X phylicaefolia. (Hybriden upptages ej 
heller i Herb. Mus. Fenn. II). — Lp. Orloff: Kihlman! i (Prot. 5, III, 1892) 
Medd. XIX p. 24. Exemplaret betraktas numera af Kihlman sasom en 
egendomlig form af S. myrsinites, och Arrhenius anser formen vara en 
ganska vanlig smabladig -S'. myrsinites. Pa dessa uppgifter (eller egentli- 
gen den forra af dessa) grundar sig sedan: >Fenn. Lapp. ross.»: Gtirke p. 
34, hviken uppgift i hvarje handelse ar oriktig, da den aldrig uppgifvits 
fran Finland i inskrankt mening. — Tillaggas bor, att hybriden blifvit 
tagen ej langt fran flora-omradets granser, t. ex. Finmarken Rastekaisa: 
Kihlman ! 

Salix hastata X myrtilloides 2 ). 

In Fennia septentrionali rarissime inveniri indicatur. a ) S. Hartmaniana And. 

2 ) S. Schrenkiana And. Mon. p. 179, vide ex. gr. And. in Prodr. p. 
260, Nym. Suppl. p. 281 etc. Salix hastata X myrtilloides. 167 

Fenn.: Giirke p. 23. 

Ob. Rovaniemi Ylikyla: C. A. Hakansson e Lundstrom in 
Bot. Not. 1886 p. 142, ubi descriptio, cfr Bot. Centr. XXVI p. 
175, Herb. Mus. Fenn. II p. 130 et Brenn. Obs. 

Uppgifves forekomrna : >Rovaniemi i Kemi<: 1. c. — Exemplar af 
denna hybrid saknas fortfarande i H. M. F. 

Salix hastata x nigricans l ). 

In Lapponia occidentali rarissime inveniri indicatur, sed annotationes 
confirmatione egeant. 

Lk. Fran Kemi trask: Wainio i (Prot. 7, II, 1891) Medd. XVIII 
p. 236. — Li. En annan form fran Kyro i Inari: Wainio 1. c, jfr an- 
gaende bada Bot. Not. 1891 p. 171. 

Exemplar saknas i H. M. F., hvarfore uppgiften synes fordra be- 
kraftelse. — Wainio sager sig 1. c. hafva tagit sina exemplar 1878. 

Salix hastata X pliylicaefolia 2 ). 

In Lapponia rarissime gignitur. 

Lapp.: Giirke p. 23, vide etiam infra. 

Lim. Hibinii [Umptek] ad Maivaltajok prope terminum 
silvae, frutex unicus femineus bene fructificans [c. 12 dm altus] : 
Kihlman! in (Diar. 4, II, 1893) Medd. XIX p. 69, vide autem infra. 

Arrhenius anser bestamningen tvifvelaktig; formen star enligt hans 
utsago mycket nara S. pliylicaefolia och bor narmare granskas. 

S. phylicaefolia-hastata anfore3 sasom synonym till S. Hegetsehweileri 
Heer: Nym. Consp. p. 669 [se om denna form And. in Prodr. p. 242]; 
detta synonym upptages emellertid alldeles icke af Giirke p. 23 under 
S. bicolor X hastata, hvarfore det mahanda ar osakert. 

Angaende S. hastata X Weigeliana, hvilken enligt synonymiken at- 
minstone i hufvudsak borde afse nu i fragavarande hybrid, namnes bl. 
a.: >Habitat in Lapponia ... ad Tornea! . . . lecta a [L. L.] La5stadio»: 
Wimm. [Exemplaren befinna sig enl. Wimmer i Sv. Yetenskaps Akade- 
miens herb.] Antagligen harpa grundar sig, att S. hastata X phylicaefolia 
upptages fran Tornea lappmark: Trautv. Incr. p. 694, jfr Koppen Verbr. 
II p. 332. Det bor dock framhallas, att Andersson ej godkanner Wim- 
mers bestamning: And. in Prodr. p. 242. x ) S. Blyttiana And. apud Blytt p. 463, vide ex. gr. Giirke p. 23. 
2 ) S. rhaetica Kern, e Giirke p. 23. 168 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Salix hastata X polaris. 

In regione alpina montium altissimorum Lapponiae 
rai^issime lecta est. 

Lapp.: Giirke p. 38. 

[L. ent. reg. alpina in ripa rivuli in latere alpis Tschaimo: 
Linden!] 

Lim. In alpibus Tuatash prope lacum Nuotjavr [Nuorti- 
jarvi]: Hollmen! in (Diar. 1, II, 1885] Medd. XIII p. 210, spec, 
det. Lundstrom, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. XIII. 

Salix hastata X reticulata *). 

Ex ipso territoi^io vix certa sit, seel ad fines eius in- 
veniri indicator. 

Lapp.: Nym. Consp. p. 671 et Giirke p. 38. 

[Li. Puolmak ad fluvium Tana (N. Lund): Blytt p. 481, 
cfr Hartm. p. 374. — L. ent. prope fines politicas Fenniae 
inter Allipahta et vallem Lyngen [Omaisenpera] et inter Lyngen 
et Kilpisjarvi: Mela herb.] 

Lim. Tuatash nara Nuotjavr [Nuortijarvi] pa, tre stallen: Hollmen! 
i (Prot. 7, II, 1885) Medd. XIII p. 210, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 41. 
Exemplaren fordes hit enligt Lundstroms bestamning (jfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. XIII), men Mela, Kihlman och Arrhenius hafva sedermera 
papekat, att de tillhora 8. hastata X herbacea, jfr Medd. XIX p. 24. 

Salix hastata X rotundifolia. 

In Lapponia maxime orientali rarissime lecta est. 

Lp. Orloff ad Goguliha! in saxosis humidis juxta mare!, 
in declivi sabuloso et in terra nuda glareosa! infra nivem pro- 
cumbens: Kihlman, cfr (Diar. 5, III, 1892) Medd. XIX p. 24; 
spec, alteram a Goguliha! nomine [S. hastata X rotundifolia] 
X [S- Lapponum X rotundifolia] appellatur, cfr Kihlman 1. c. 

Mig veterligen omnamnes denna hybrid icke af utlandska forfattare. S. reticuloides And. in Prodr. p. 301. Salix herbacea X lauata. 169 

Salix herbacea X lauata l ). 

In Lapponia superiore rarissime invenitur. 

[L. ent. inter Lyngen [Omaisenpera] et Kilpisjarvi: Mela 
herb., cfr Mela Kasv. Ill p. 309.] 

Lp. Triostrow! in declivi graminoso litoris et Orloff! in 
convalli prope Pestschanka ad saxa: Kihlman, cfr (Diar. 5, XII, 
1891) Bot. Not. 1892 p. 46. — Lt. Nuotjavr in reg. alp. ad 
pedem alpis Kahperoivi: Linden!, cfr Bot. Not. 1. c. 

Salix herbacea X Lapponum 2 ). 

In Lapponia superiore rarissime nascitur. 

Lapp.: Giirke p. 37, vide etiam Koppen Verbr. II p. 332. 

Li. in reg. alpina alpis Rouvuoaivi Utsjokiae, inter S. 
herbaceam, polarem, glaucam crescens, specimen unicum 6 
legimus: Kihlm. Ant.!, ubi descriptio (1885), spec, determinavit 
Lundstrom. 

Lp. Orloff in declivi graminoso ad Gubnoj! et f. perlap- 
ponum ad ostium rivuli Gubnoj! frutex erectus c. 5 dm altus 
in ripa arenosa: Kihlman, vide infra. — Lt. Nuotjavr ad pedem 
alpis Kahperoivi: Linden! 

Angaende exemplaret fran Lp., mynningen af backen Gubnoj!, hvil- 
ket Kihlman betecknar sasoin f. perlapponum, skrifver Arrhenius : »Kunde 
att doma af habitus uppfattas sasorn en S. Lapponum X rotundifolia* . [Salix herbacea X polaris 3 ). 

In Lapponia Enontekiensi inveniri indicata est, sed insu- 
per observanda sit. 

L. ent. reg. alp. ad pedem alpis Tschaimo: Linden!, cfr 
Mela Kasv. Ill p. 310 (a. 1895)., 

Angaende ofvannamnda exemplar skrifver Arrhenius: »Manne fullt 
saker? Star i hvarje fall mycket nara 8. polaris*.] ') S. Stephania B. White e Gtirke p. 37. 

-) S. sobrina B. White e Giirke p. 37. 

3 ) S. nothuta And. apud Blytt p. 484, vide ex. gr. Giirke p. 36. 170 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Salix herbacea X rotundifolia. 

In Lapponia maxime orientali rarissime lecta est 
Lp. Orloff! in glareosis et f. perherbacea in terra sabu- 
losa juxta mare: Kihlman, cfr (Diar. 5, III, 1892) Medd. XIX 

p. 24. 

I den utlandska litteraturen har jag ej funnit nagot omnamnande 
af denna, lika litet som af ofriga hybrider, i hvilka S. rotundifolia ingar. 

Salix Lapponum X myrsiuites *). 

In unico loco Lapponiae orientalis lecta est. 

Lapp.: Gurke p. 30. 
Lm. Olenji ad mare glaciale: N. I. Fellman! nomine S. 
myrsinites, spec, determinavit Lundstrom, cfr Hjelt Kann. p. 139. 

Salix Lapponum X myrtilloides 2 ). 

Rarior esse videtur, seal e Lapponia usgoe ad 60° 35' 
ad meridiem versus lecta est. 

Fennia bor. or. et maxima pars Lapp.: Fries; »Lapp. Torn, 
ad Kaaresu'anto Laest. (Herb. Ac. Holmiense!), ad Tana (Fries), 
occurrit ad Tana elfven sec. Fl. Dan.»: Wimm. p. 251; Lappo- 
nia! (Tengstrom pi. exs.): Led. Ill p. 613; in paludibus . . . 
Lapponiae: And. Mon. p. 103 et And. in Prodr. p. 232; Lapp.: 
Nym. Consp. p. 668; Fenn. multa (cum Lapp.): Nym. Suppl. p. 
281; Lapp. Fenn.: Giirke p. 14 nomine S. Lapponum X m y r - 
tilloides b) S. versifolia Wahlenb., vide etiam Koppen Verbr. 
II p. 326, Beket. p. 591 et Hjelt Utbr. p. 160 [27]. 

Ab. Karjala Laajoki!, Ommajarvi! et ad pag. Karjala!: 
Cajander. — Nyl. Morskom ad pag. Labbom in palude intra 
parentes (f. permyrtilloides) : Saelan & Stromborg! (a. 1856), cfr 
Seelan in Medd. XIX p. 16, ubi numerosius inveniri indicatur J ) S. phaeophylla And., vide ex. gr. Blytt p. 473, Nym. Consp. p. 
670, etc. 

2 ) S. versifolia Wahlenb. auct. omnium ante 1880 (exc. Wimm.); 
S. versifolia var. sublapponum : And. Mon. p. 104, cfr And. in Prodr. p. 232, Salix Lapponum X myrtilloides. 171 

[»talrika stand»]; etiam f. perlapponum hoc loco observata, 
frutices et $ et &. Sael. ann. — [Ik. in reg. septentrionali ad 
praedium Manachtina: Meinsh. p. 323, forma ab ea, de qva 
supra agitur, recedere videtur.] 

Ta. Kuorevesi: Borg! — Kol. plur. (saltern 10) locis: 
Caj., spec, e Lososinkajoki!, Muuromi Niilajoki!, Derevjannoja! 

Oa Kuortane prope stagnum: Laur. Vlixtf.! — Tb. Kars- 
tula ad Heinonenoja: Broth.! — Sb. Iisalmi Palojarvi: M. & J. 
Sahlberg! — Kb. r Lieksa ad Nurmijarvi et »Ekyptin salolla»!: 
Wainio Kasv.; ad var. myrtoidem refertur Medd. IX p. 128. 

— Kon. Suoju: Caj. 

Om. var. myrtoides Perho ad lacum Valvatti et Ylikan- 
nus ad fines par. Sievi: Hellstr. — Ok. Hyrynsalmi Salmi: 
Brenn. Obs. — Kp. Rukajarvi in pascuo frutices 2 a 3 dm 
alti: Bergroth!; Muujarvi: J. I. Lindroth & Bergroth! 

Ob. Oulu: Leiviska!; in paludosis rr Simo in vicinitate 
Joutsenjarvi prope Ervasti: Keckm.; Kemi ad ripam Kirvesjarvi! 
et Juhlonkijanka!: Rantaniemi, cfr Brenn. Obs.; [r: 0. R. Fries]; 
[Alatornio] Kalkkimaa: Mela herb. — Kuus. ad Akso: Wainio 
Kasv. — K k. r in vicinitate montis Paanuorunen: Wainio Kasv., 
vide ceterum infra. 

Lk. rr Kittila prope pag. Kittila!, Kolari ad lacum Yli- 
sieppijarvi: Hjelt & H. — Li. in sphagnetis aqvosis circa Toivo- 
niemi! pluribus locis abundat, turn ad S. myrtilloidem turn 
ad S. Lapponum recedens [etiam spec.!]; 9 et 3 legimus: Kihlm. 
Ant.; Paatsjoki in reg. subalp. in alpinis Petshenga: A. V. Gra- 
nit & R. B. Poppius!; Wahlenb. p. 271 tantum e Lapp. Umensi 
descripsit, cfr 1. c. p. XVIII. — [L. ent. reg. subalp. p: Leest. ; 
Kaaresu'anto: Fries p. 208, L. L. Laestadius! et A. Montin!; 
Enontekiainen Nakkala — Palojarvi : Malmberg !, vide etiam 
Hartm. p. 369 etc.] 

Lim. ad fluvium Umpa ad cataractam Vihanen! in uligi- 
nosis et ad cataractam Kontiokoski! in ripa lapidosa uliginosa: 
Kihlman. — Lt. ad Nuotjok! et Nuotjok Hevossaari!: Linden. 

— Lm. Niutskantjavr! ad austro-occidentem versus a lacu 
Leejavr et Kolmjavr! in sphagneto: Kihlman. 172 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Kk. Ett exemplar fran Mossala nara Koutajarvi: Euwald & Hollinen! 
fordes pa grund af Lundstrorus bestamning till denna hybrid, jfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 41. Emellertid ingar enligt Kihlman S. myrtilloides ej i 
sammansattningen, pa grund hvaraf uppgiften har utgar. — Lapp. ross. 
upptogs harifran redan i forra upplagan af Herb. Mus. Fenn. p. 55. N. I. 
Fellm. anmarker dock p. LXIV, att Naytamo [Neiden], darifran exeni- 
plaret varit taget, ligger utom Lapp, ross.; for ofrigt torde exemplaret 
ej alls hora till denna hybrid, atminstone aterfinnes det ej mera bland 
kollektionen af denna hydrid i H. M. F. Pa ett exemplar fran L t Kildin 
(N. I. Fellman?)! har Lundstrom daremot antecknat »S. Lapponum vel 
versi folia*. 

Af former sarskiljes var. myrtoides (Fr.) Hartm. (= S. versifolia var. 
submyrtilloides And. Mon. p. 104). Lapp. bor. or.: Fries, sasom underart, 
jfr afven Fries p. 208; Lapp. Fenn. (Arrhenius, Wainio): Xym. Suppl. p. 
281 ; Lapp. Fenn.: Gurke p. 14 under nainn af S. lapponum X myrtilloides 
a) S. myrtoides. — Nyl. se under hufvudformen. — Kb. Lieksa: Wainio 
i (Prot. 3, XII, 1881) Medd. IX p. 128. — Om. se under hufvudformen. — 
[L. ent. reg. subalp. r (Fries): Laest.] — Vidare namnes om sjalfva hybri- 
den: »Sub variis formis turn ad S. Lapponum, turn ad myrtilloidem acce- 
dentibus legitur*: Herb. Mus. Fenn. II p. 130; jfr ofvan under Li. Ett 
fullt noggrant sarskiljande af formerna torde darfore erbjuda stora sva- 
righeter. Salix Lapponum X nigricans ! ). 

Li Fennia maxime septentrionali inveniri indicatur, sed aimotatio con- 
firmatione egeat. 

K u u s. Kuusamo enl. Lundstrorns bestamning : Wainio i (Prot. 3, 
XII. 1881) Medd. IX p. 128, se afven Medd. IX p. 145, Koppen Verbr. II 
p. 331, Herb. Mus. Fenn. II p. 130 etc. — Emellertid maste framhallas, 
att exemplar af hybriden ej foreligga i H. M. F. och att Arrhenius anser 
bestamningen hogst osaker. 

Salix Lapponum X phylicaefolia. 

E Fennia indicata est, sed specimen nunc ad aliam formam hybri- 
dam refertur. 

Tb. Viitasaari Lakomaki: Kihlman i Medd. XIII p. 248 och 249, 
jfr Herb. Mus. Fenn. H p. 41 etc. Sedan Kihlman tidigare pa sommaren 
anyo granskat ifragavarande vaxt, antager ban numera, att den sannolikt 
ar en form af S. aurita X phylicaefolia. Arrhenius ater sager om denna 
form: »Synes mig snarare bora tydas som en S. cinerea X phylicaefolia. J ) S. Angstromiana And. ex Hartm. p. 365. Salix Lapponum X phylicaefolia. 173 

Emellertid bor formen med hansyn till sin egeudomliga harighet ytterli- 
gare undersokas». 

Hybriden utgar salunda tills vidare. Angaende dess allmanna ut- 
bredning se Giirke p. 30 under namnet S. bieolor X lapponum. Den fore- 
kommer t. ex. i Jamtland: Floderus p. 40. 

Salix Lapponum X rosmarinifolia. 

In Fennia austro- occidentals, quantum constat, rarissime 
et parcissime nascitur. 

Ab. Karjala Suojoki frutex unicus parvus ad marginem 
fossae in agro novo: Cajander!, cfr (Diar. 5, III, 1898) Medd. 
XXIV p. 34. 

Hybriden ar tidigare iakttagen i Ingermanland : Sehmalh. hybr. p. 
130—131. Den narstaende S. Lapponum X repens [S. proteifolia Schleich. 
e Focke p. 362] omnanmes bl. a. fran Sverige (Pitea): Giirke p. 17. 

Salix Lapponum X rotundifolia. 

In Lapponia maxime orientals' rarissime lecta est. 

Lp. Orloff in terra glareosa infra nivem!, Gubnoj in litore! 
et in litore turfoso ad Goguliha!: Kihlman, cfr (Diar. 5, III, 
1892) Medd. XIX p. 24. 

Salix Lapponum X vagans. 

Saltern in Fennia media, seel forsitan etiam in Lappo- 
nia invenitur; rarissime tantum nascitur. 

Sb. Jorois Jarvikyla Kevatlampi frutex unicus femineus 
una cum S. Lapponum: Lindberg! in (Diar. 7, X, 1893) Medd. 
XX p. 3, cfr 1. c. p. 14 et 80. 

Li. vide infra. 

Ta. En inojiigen hithorande form finnes fran Kuorevesi: Sceian!; 
mahanda ar det dock endast en afvikande S. vagans var. cinerascens. — Li. 
S. Lapponum X antagl. depressa fran Kyro i Inari [Enare] forevisad af 
Wainio: Medd. XVin p. 236, jfr Bob Not. 1891 p. 171, dar hybriden an- 
fores med fragetecken. Da bestamningen ej varit fullt saker och exemplar 
i H. M. F. ej foreligga, torde vidare undersokning vara af noden. 

Huruvida hufvudformen af S- vagans eller mojligen var. cinerascens, 
sasom antages i Mela Kasv. Ill p. 308, ingar i hybridens sammansatt- 
ning torde vara svart att utreda. Hos utlandska forfattare bar jag ej fun- 
nit hvbriden omnamnd. 174 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Salix myrsinites X nigricans l ). 

In Lapponia maxime septentrionali copiosius inveniri 
indicatur, ceterum in Lapponia et Fennia septentr.-orientali 
rarissime legitur. 

Lapp. bor. or.: Fries; in Finmarkia pi. locis et in Lappo- 
nia (fere tota) alpina sed rara et passim obvia: And. in Prodr. 
p. 290 nomine S. myrsinitoides, cfr Nym. Consp. p. 669; Lapp.: 
Giirke p. 34, vide etiam Koppen Verbr. II p. 331. 

Kp. Siiterinvaara: Bergroth & J. I. Lindroth!, spec. det. 
Arrhenius, cfr etiam Medd. XXV p. 47. 

Li. in inferalpinis betuletis Finmarkiae orientalis ex. gr. 
ad flumen Tana cop.: Wahlenb. p. 209, ubi nomine S. punctata 
describitur, cfr 1. c. p. XVIII, Wahlenb. Fl. Suec. p. 667, Fellm. 
Lapp., Fries p. 206, Lund p. 86 etc.; in alpe Harmitschokka et ad 
sinum varangricum vidimus: Kihlm. Ant., [spec, e Nyborg: Arrh.!]; 
Karlbunden ad flumen Tana interdum cop. [»stallvis bestand- 
bildande»]: Arrh., vide etiam Blytt p. 473 nomine S. Wahlen- 
bergii et infra. 

[L. ent. reg. subalp. r Hamhanvaara et ad Lammaskoski 
in par. Kaaresu'anto: Laest.; Kalkuoivi: Linden!, vide etiam 
Hartm. p. 370.] 

»In ostlichen Lappland»: Zigra II p. 186; maste anses vilseledande, 
enligt hvad man nu kanner om hybridens utbredning. — Li. allm. i hela 
Ostfinmarken : Th. Fries p. 198 under namn af S. 'punctata, sasom en form 
af 8. nigricans, hvarjamte det L c. p. 194—196 uppgifves, att den fore- 
kommer »oftast i former som sta pa ofvergang till huf vudarten > . Ehuru 
icke blott a) subnigricans utan afven c) submyrsinites upptages fran Varan- 
ger enl. Th. Fries: Blytt p. 473—474, misstanker jag dock att Th. Fries' 
uppgift ej afser endast den egentliga hybriden; mahanda ar detta afven 
fallet med andra af de aldre uppg., i hvilket afseende sarskildt ma fram- 
hallas, att Wahlenbergs namn, sasom framgar af ofvanstaende, i nyare 
arbeten endast anvandes sasom synonym; se harom And. in Prodr. p. 290. 

Utom var. subnigricans och submyrsinites upptages b) coriacea Blytt 
Varanger (C. Sommerfelt): Blytt p. 473—475, dar, sasom redan fram- l ) S. punctata Wahlenb., auct. plur. ante a. 1880; S. myrsinitoides 
(Fr.) And. in Prodr. p. 290, vide etiam ex. gr. Giirke p. 34. Salix myrsinites X nigricans. 175 

holls, namnet S. Wahlenbergii anvandes for hybriden. (Jin denna sages 
f. o. »Den synes at vrere s?erdeles almindelig i Finmarken, men mere 
sjelden paa den svenske Side af Kjolen>. 

Salix myrsinites X phylicaefolia *). 

Quantum adhuc constat, unicus tantum frutex in Lap- 
ponia maxime orientali visus est. 

Lp. Orloff in palude fundo rigido frutex unicus c. 4 dm 
altus: Kihlman!, cfr (Diar. 5, III, 1892) Medd. XIX p. 24. 

Arrhenius vill snarare tyda denna form som en smalbladig S. 
myrsinites. 

Salix myrsinites X rotundifolia. 

E Lapponia maxime orientali indicata, sed adhuc dubia est. 

Lp. Orloff [ad rivulum Gubnoj]: Kihlman i Medd. XIX p. 24. Emel- 
lertid anser Kihlman numera, att formen ar mycket osaker. S. Lapponum 
ingar sakert, dartill S. rotundifolia eller S. herbacea: Kihlm.; tills vidare 
bor saledes hybriden utga. 

Salix rayrtilloides X repens 2 ). 

In Fennia occidentali rarissime gignitur. 

Ab. Karjala Laajoki! 3 frutices et Karjalankyla!: Cajander, 
cfr (Diar. 5, III, 1898) Medd. XXIV p. 34. 

Ob. Oulu: Leiviska! 

[L. ent. »ad Kaaresu'anto in Lapp. Torn. . . . legit Laestadius^: 
Wimm. p. (249— )250 under namn af S. repens— myrtilloides $, jfr Trautv. 
Incr. p. 70 och Koppen Verbr. II p. 332. Efter all sannolikhet foreligger 
nagot misstag, da hybriden hvarken af Andersson eller Hartman upptages 
fran Kaaresu'anto.] 

Denna hybrid upptogs fran Finland redan i Mela Kasv. [II 1884] 
p. 131, men har utgatt fran Mela Kasv. Ill och forst 1898 med sakerhet 
konstaterats i landet. a ) S. Normanni And. in Prodr. p. 288, vide ex. gr. etiam Nym. Consp. 
p. 670, Blytt p. 475 et supra sub S. glaucam X myrsinitidem ; S. notha And. 
e Giirke p. 34, cfr etiam Hartm. p. 371 et 372. 

2 ) S. aurora Lsest. apud And. Mon. p. 101, cfr And. in Prodr. p. 
232 et Hartm. p. 369; [8. lividam X myrtilloidem etiam includens: Nym. 
Consp. p. 668]; S. finnmarkica Willd. e Giirke p. 14, vide autem sub S. 
auritam X myrtilloidem supra p. 148. 176 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, IS:o 1. 

Salix myrtilloides X rosmarinifolia. 

In Fennia australi rarissime lecta est. 

Ab. Piisparisti ad Aboam: Arrh. FL; Vihti r in ripa lacus 
Kirkkojarvi ad Oravala; Flinck. — Nyl. Morskom Labbom ad 
stagnum 1891: Saslan in (Diar. 5, XII, 1891) Medd. XIX p. 16, 
qvum primum in Fennia annotata est; f. permyrtilloides et f. 
perrosmarini folia obvia, et frutices fern, et masculi annotati: 
Sael. ann. — Ik. Muola Kyyrola: Lindberg!, cfr Medd. XXII 
p. 7, qvum (1895) primum ad H. M. F. data est, cfr Medd. 
XXII p. 66. 

Kol. ad ripam fluvii Niilajoki prope pag. Muuromia: Ca- 
jander! in Medd. XXV p. 39. 

Salix myrtilloides X vagans *). 

In Fennia septentrionali et Lapponia rarissime nascitur. 

In Lapp. Tornensi, ubi etiam S. vagans cinerascens viget, 
(Lsestadius), specimina ex Petropoli etiam vidi: And. Mon. p. 
100 nomine S. hirtula And. a) puberula, cfr And. in Prodr. 
p. 231 nomine S. hirtula a) subcinerascens; Lappon.: Nym. 
Consp. p. 668; Lapp. Fenn.: Giirke p. 14, vide etiam Koppen 
Verbr. II p. 325. 

Ok. Paltamo Kemppala: Brenner! 

Ob. Ylitornio Alkkula in palude: Linden!, vide etiam infra. 

[L. ent. vide supra et cfr Hartm. p. 369, Trautv. Incr. 
p. 694 etc.] 

Hybriden upptages fran Oa. [= 10]: Mela Kasv. Ill p. 310, men 
daremot fran Om. [= 14]: Mela Kasv. IV p. 304; kvarpa dessa upp- 
gifter stodja sig kanner jag ej. — Ob. Kerai Eantaniemi hage (Rantaniemi) : 
Brenn. Obs.; jfr afven Medd. XXIV p. 45 under namn af S. livida X myr- 
tilloides. Exemplaren tillhora delvis S. aurita X myrtilloides, delvis nastan 
ren S. myrtilloides (X aurita?) : Kihlm. 

[Hybriden ar afven uppgifven fran Ingerrnanland: Schmalk. hybr. 
p. 125] Brenners exemplar togos redan 1869, men bestamdes af Lund- 
strom forst 1880; hybriden omnamndes hos oss forsta gangen i tryck 1884 
(i Mela Kasv.), jfr Hjelt Kann. p. 130. l ) S. Jm-tula And. Salix nigricans X phylicaefolia. 177 

Salix nigricans X phylicaefolia '). 

In Fcnnia australi et media vara esse videtur ; forsitan 
etiam in Lapponia occur rat. 

Fenn.: Gurke p. 18 nomine S. bicolor X nigricans, vide 
etiam Koppen Verbr. II p. 333. 

Al. Jomala ad pagum Jomala in prato humido: Lauren!. 
S. nigricans f. X phylicaefolia auct. Arrh.; vide etiam 
supra p. 158. — Ab. Lojo supra pagum ejusdem no-minis 

5 et £: Lindberg! — Nyl. Helsingfors: Sselan in (Diar. 4, 
XII, 1880) Medd. VI p. 257; Helsingfors nonnulli frutices: Kihl- 
man in Medd. XIII p. 216, ubi descriptio, spec, ex Helsingfors 
Somas!; Esbo Kaitans et Finna! multi frutices: Kihlm.; Thusby 
Kervo: Arrhenius! in Medd. XXI p. 88, ubi descriptio specimi- 
nis, vide etiam infra. — [Ik. ad ostium fluminis Neva et oram 
sinus Fennici (fqq) [»sehr haufig»]: Meinsh. p. 319 nomine S. 
phylicaefolia b) laurina, cfr Koppen Verbr. II p. 333 etc. et 
vide infra.] 

Sat. Karkku Kauniais Niemi in ripa sinus Pilkkalahti: 
Hjelt!, spec, determ. Kihlman, cfr Medd. XIII p. 249. — Sa. Vill- 
manstrand: Sselan in Medd. VI p. 257. — Kol. e 8 locis anno- 
tata: Caj., spec, e Kaskinen! et Soutujarvi! 

Oa. Gamla Vasa prope canalem: Hjelt!, cfr Laur. Vaxtf.; 
Vasa: Laur. Vaxtf.! — Kb. Pielisjarvi Kolivaara Ollila: W. 
Axelson!; Kontiolaks Kunnasniemi: Ssel. ann., spec. det. Sselan 

6 Arrh. 

Om. Oravais Botesskatan: Lauren! — Kp. ad viam inter 
Kuikkavaara et Kevattomiirvi!, Kevattomarvi! et Shuigarvi!: Berg- 
roth & J. I. Lindroth. spec, dubitanter determ. Arrhenius. 

Ob. Oulu Kuivasjarvi: Leiviskii!, vide etiam infra. 

Ab. » Salix in Ad. Nyl. Stirp. Paroec. Pojo Bub nomine 8. phylicae- 
folia allata, est S. nigricans snbphylicqe folia Anderss., qvam form am pluri- 
i lis locis in terra nostra observavi*: W. Nyl. Distr. p. 88 not. — Nyl. 
[Helsingfors] p: W. Nyl. under namn af S. nigricans subphylicae folia. Dessa 
nppgifter afse enligt all sannolikhet S. phylicaefolia (Sm.) And.; se ofvan x ) S. nigricans subphylicaefolia omnium auct. ante 1880; S. tetrapla 
Walker e Focke p. 3G0 et Gvirke p. 18. 

Impressio facta 25 | 7 1901. 1^ 178 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X.o 1. 

p. 118 och 123 afvensom angaende den forra uppg. p. 83 not. — [Ik. I 
afseende a Meinshausens uppgift markes, att b) laurina kallas »ein mannig- 
faltiger Bastard, oft S. phylicaefolia X nigricans*. Se f. o. under S. caprea 
X phylicaefolia ; i hvarje handelse forefaller freqvensen alltfor hog.] — Kp. 
Fran Paadane: Bergroth & J. I. Lindroth! finnes ett exemplar, pa hvilket 
Arrhenius tecknat »#. nigricans, antagligen med inblandning af S. phylicae- 
folia*. — Ob. Kemi vid Siffri, Rantaniemi Ylikallio (Rantaniemi): Brenn. 
Obs. Rantaniemis exemplar fran Kemi! torde enligt Kihlman snarast vara 
att hanfora till S. pliylicac folia ; inblandningen af S. nigricans hogst osaker. 
— [L. ent. reg. subalp. r Kaaresu'anto Xiilimaa (L. L. Lsestadius!): Lsest., 
jfr And. Sal. p. 53; Haetta: Soldan !] — Lim. Kantalaks: F. Nylander! 
Exemplaren fran L. ent. och Lim. hafva varit understallda Lundstroms 
granskning, utan att han andrat etiketterna, ehuru han a andra sidan ej 
ansett dem sakra, — de sakna alia hangen. Samma ar forhallandet med 
exemplar, tagna fran nagra hogre buskar i Ob. mellan Turtola och Pello: 
Hjelt & Hult !, hvilka syntes mig sta emellan bada arterna (se Hjelt & 
H. p. 142 under S. nigricans). 

I sammanhang harmed bor framhallas, att i And. Mon. p. 134 an- 
ses 8. nigricans subphylicae folia Laest, And. Sal. Lapp., om hvilken An- 
dersson sager: »hanc in pratis Vestrobottniae freqventissimam vidi>, for 
S. majalis AVahlenb., hvarjamte Andereson betraktar denna sasom en *S. 
phylicaefoliae ad S. nigricantem aut S. nigricantis ad S. pliylicaefoliam acce- 
dens modification. Mahanda ar det denna tvekan som gor, att hybriden 
S. nigricans X phylicaefolia alldeles icke upptages t. ex. hos Hartm., och till 
Finlands flora kan den raknas forst efter Saelans sarskiljande af densamma 
1880. Kihlman har senare genom artificiell befruktning uppdragit talrika 
plantor af denna hybrid, se Medd. XIII p. 216. Salix phylicaefolia X vagans. 

In una tantum loco Fenniae australis ad hue lecta est. 

Fenn.: Gurke p. 21 nomine S. bi color X Hvida. 

[Ik. vide infra.] 

Ta. Lammi Juuvi: Kihlman! 

[Ik. Omnamnes under namn af S. bicolor X depressa: Meinsh. p. 
319 under S. phylicaefolia b) laurina; se angaende denna of van under S. 
caprea X phylicaefolia och S. nigricans X phylicaefolia]. — Ob. Se ofvan 
under S. vagans p. 104. 

Hybriden togs i Finland 1888 och omnamndes for forsta gangen i 
Herb. Mus. Fenn. II (1889), se 1. c. p. XIII. Salix phylicaefolia X viminalis. 179 

Salix phylicaefolia X viminalis. 

Postquam haec pars jam typis exprimi cocpta est, in 
parte territorii maxime austro-orientali lecta est. 

Kol. In insula fluminis Ivina ad pag. Ivina: Gajander!, 
cfr Diar. 3, IV, 1901. 

Se f. 6. ofvan p. 93. 

Salix polaris X rotundifolia. 

In uno tan turn loco Lapponiae oriental! s ad hue lecta est. 

Lim. Lujauri urt in Angvundas-tschorr [reg. alpina] frutex 
parvus, unicus, ramis elongatis S. rotundifoliae, sed foliis S. 
polaris: Kihlman in (Diar. 4, II, 1893) Medd. XIX p. 70. 

Derma hybrid har jag ej fuunit oninamnd af utlandska forfattare. 

Salix repens X vagans 1 ). 

In Alandia rarissime nascitur. 

Fenn.: Gurke p. 16. 

Al. Finstrom Bergo nonnulli frutices: Arrhenius in (Diar. 
3, II, 1883) Medd. IX p. 161, ubi primum in Scandinavia anno- 
tata est, cfr 1. c. p. 172. 

»Pa en ang funnos flere, nagra fot hoga, anda fran roten starkt gre- 
niga och risiga buskar, vaxande i sallskap med S. cinerea, repens och 
nigricans, da daremot S. vagans ej var darifran antecknad. Exemplaren 
varierade betydligt i synnerhet till bladens storlek, form och bekladnad, 
och hade Lundstrom ansett nagra vara hybrider emellan hufvudformen af 
S. vagans och S. repens och andra mellan S. vagans (3 cinerascens (S. cinerea ?) 
och S. repens samt anrnarkt, att nagra narmade sig mer den ena, andra 
den andra af foraldrarne och darigenom varit nagot olika till habitus och 
karakterer*: Arrhenius i Medd. IX p. 161. Da S. vagans var. cinerascens 
ej forekommer pa Aland, ar det dock antagligt, att denna ej ingar i 
hybridens sammansattning. »Mojligen foreligger har en trippelhybrid> 
tillagger Arrhenius. 

Salix rosmarinifolia X vagans. 

In Fennia australi rarissime lecta est. ') S. stenoclados Doll ex And. Mon. p. 94, And. in Prodr. p. 228 etc. 180 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, Xo 1. 

Ab. Lojo Solhem $: Lindberg! [primum nomine S. aitrita 
X rosmarinifolia], cfr M. XeddX p. 66; Mynamaki ad Kaarlis 
?: Cajander!, cfr (Diar. 5, III, 1898) Medd. XXIV p. 34 — 
[Ik. rr Parkala [Pargola]: Meinsh. p. 322 nomine S. depressa 
d) hybrida, cfr Koppen Yerbr. II p. 333.] 

Ta. Kalvola circ. 2 km a Kankaanpaii duo c. 1,3 m alti 
frutices in silva frondosa 1894, spec. det. Kihlman: Borg! in 
(Diar. 7, III, 1896) Medd. XXII p. 52, cfr 1. c. p. 66. Urticaceae. 

Urtiea urens L. 

In Fennia usque ad 64° fere ubique frequenter (— fre- 
quentissime) obuia, supra hunc gradum freqventia plerumque 
subito minuitur, excepta parte maxime oceidentali, ubi usqve 
ad 65° 50' satis frequenter iiweniri indicatur. Quamquam 
nonnullis Fenniae maxime septentrionalis et Lapponiae plagis 
nondum obseruata est, usque ad summum septentrionem lecta est. 

Fq aut fqq x ) usqve ad 64° inveniri consentiunt plurimi 
auct. (exceptiones vide infra), cfr Till., Kalm, Prytz cont.; in 
cultis per totam patriam [=cum praecedente (Urtiea dioica)}: 
Wirz. pi. off. p. 76; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Eur. 
omn.: Nym. Consp. p. 657 et Giirke p. 76, vide etiam Led. Ill 
p. 637, DC. Prodr. XVI, I, p. 40 etc. 

Om. fq: Hellstr. et Tenn. — Ok. in parte australi Paltamo, 
Kajana et Sotkamo (fq): Brenn. Obs.; haud infreqvens in prae- 
diis ad vias publicas usqve ad templum par. Sotkamo!: Wainio 
Kasv. — Kp. vide infra. 

Ob. fq: Jul. p. 5; st fq, enum.: Brenn. Obs.; Uleaborg fq: 
Wainio ann.; Uleaborg (fqq): Leiv.; Kiiminki (!) (fq): Wainio J ) Prytz cont., Seel. 0. Nyl., Leop., Xorrl. s. o. Tav. et Mela; ubiqve 
fq: A. Nyl.; fq in par. Lieksa et in vicinitate lac. Pielisjarvi: Wainio Kasv. Urtica urens. 181 

ann.; Pudasjarvi (fq): C. Brand.; Kemi: M. Castren p. 340 et 
Hellstrom!; in locis cultis, bene stercorals st fq, manifesto par- 
cior in partibus superioribus vallis fluvii Simo, ex. gr. Alaportimo, 
Saukkokangas: Keckm.; Tornea: Hjelt; [non visa: 0. R. Fries]. 
— Kuus. non visa, cfr W. Nyl. Till. p. 304 not. — Kk. Kolta- 
laks inter Kemi et Keret: Selin! 

Lapp. fenn. [Sodankyla] r in cultis ad praedium sacer- 
dotis, in propatulis domorum pagi Sattanen parcius: Blom Bidr., 
cfr Wainio Not.; in cultis Lapp, omnium (p) usqve ad reg. sub- 
alpinas: Wahlenb. p. 251; in cultis totius Lapponiae (ubiqve): 
Fellm. Lapp.; Kittila: Ssel. kat.; Muonio: Malmberg!; Kemijiirvi 
ad pagum ejusdem nominis, Sodankyla ad pagum ejusdem no- 
minis: Wainio Not., cfr 1. c. p. 31 et Hult Lappm. p. 40; in 
territorio nostro desiderari videtur, sed ad sinum varangricum 
ubiqve fq invenitur: Kihlm. Ant., spec, e Bngonas!; Varangria 
merid. usqve ad lat. 69° 57—58': Norm. ann. p. 50; » til Varan- 
ger»: Blytt p. 415, vide etiam Hartm. p. 345 etc. — [L. ent. 
reg. subalp. r Enontekiainen r (L. L. Lsestadius): La^st.; circa 
Kaaresu'anto haud obvia: L. L. Leest. p. 291.] 

Lapp. ross. Ad Kantalaks Sassceg [= ?], Tmandra, Pet- 
shenga [Peisen] et Kola: Fellm. Ind.; ad habitacula Lapp. Ross, 
occ. adhuc circa pag. Petsbenga (Fellm. Ind.) haud rara: N. I. 
Fellm., spec, e Kantalaks!, cfr etiam Beket. p. 593; Tshapoma: 
Mela ann.; Umba, Tetrina, Kaskarantsa et Tshapoma: Mela PL; 
Pjalitsa in ruderatis ad pagum: Kihlman! 

>>In arvis copiosissime it. inter olera»: Ann. ad Till. — Al. st fq — 
fq. Kuntlinge endast antecknad fran Kumlinge by: Bergr. — Ka. p: Blom; 
st fq: Linden. — Sa. st fq: Hult. — Kl. st fq: Htmn. — Kol. ->in pagis 
totius territorii*: Elfv. — Kp. ^Nagon uppgift foreligger icke, men arten 
iinnes otvifvelaktigt, atminstone i narheten af Hvita hafvet. — Ob. Tur- 
tola ej fullt saker: Hjelt & H., sags annars ingenstades inom omradet. 

Af former omnamnes f. incisa Ssel. — Ob. Kiiminki: Brenn. Obs. 

Urtica dioica L. 

In Fennia australi et media freqventissime (— freqv en- 
ter) saepeqve copiose obvia; item freqventer (interdum 
freqventissime) ad 65° in parte oriental!, ad 66° autem in 182 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

maxime occidentali invenitur; magis ad septentrionem versus, 
qvamqvam freqventia magnopere minuitur, tamen usqve ad 
summum septentrionem progreditur. 

Fqq x ) aut fq usqve ad 64° inveniri consentiunt omnes 
auctores, cfr Till., Kalm, Hell. p. 17, Prytz cont.; in cultis per 
totam patriam: Wirz. pi. off. p. 76; maxima pars Fenn. et Lapp.: 
Fries; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 657; Europa omnis exc. reg. 
arctica: Giirke p. 79, vide etiam Led. Ill p. 637, DC. Prodr. 
XVI, 1, p. 50 nomine U. dioica a vulgaris etc. 

Om. fq: Hellstr.; fqq: Tenn. — Ok. fqq, in partibus ma- 
xime orientalibus minus fq: Brenn. Obs.; Kuhmo et, ut videtur, 
in maxima parte par. Kianta fq, in septentrionali parte par. 
Kianta st fq — p: Wainio Kasv. — Kp. fq [e Repola] usqve ad 
Uhtua: Wainio Kasv. 

Ob. fq: Jul. p. 5; fqq, in partibus maxime septentrionali- 
bus et orientalibus minus fq: Brenn. Obs.; fqq: Leiv.; fq: C. 
Brander; in locis cultis, ad ruinas et domos fqq, interdum in- 
venitur longe a locis cultis, Simo Alapenikka ad saepimenta 
taranclorum: Keckm.; [fq: 0. R. Fries]; p praecipue in par. Yli- 
tornio: Hjelt & H., vide etiam M. Castren p. 340. — Kuus. 
st r, f. typica autem non visa: Wainio Kasv. (vide sub. var.). 
— Kk. in plagis maxime septentrionalibus haud typica: Wainio 
Kasv.; Knjasha: Mela PI. 

Lapp. fenn. st r Kolari prope templum. in pago Joki- 
jalka et ad Akasjoki prope Akaslompolo, Kittila Kukasjarvi in 
pago Kittila et ad Kaukkonen!: Hjelt & H.; [Sodankyla] p non- 
nullis locis ad domicilia pagi Sattanen ad Anneberg etc.: Blom 
Bidr.; in cultis et ad domicilia omnium Lapp, praecipue meri- 
dionalium (vulgatissime): Wahlenb. p. 251 et 252; ubiqve: Fellm. 
Lapp.; Sodankyla ad Hieiasuvanto, Sodankyla, Kaaretkoski, Pet- 
kula, Inari ad Ruoptuinniemi et Tscharminniemi, Tablusaari, x ) Prytz cont., Bergstr., Arrh. Ann., Flinck, Stenr., Sael. 0. Nyl., Blom, 
Linden, Leop., Norrl. s. 6. Tav., Wainio Tav. or., Hult, Hann., Mela; ubiqve 
fq: A. Nyl. — [Antecedente fere freqventior: Meinsh. p. 306]. — In Kl. ante 
cedente freqventior: Backm. et Hjelt; »fqq iu cultis et interdum aliis locis, 
ut ad marginem viae saxosae prope Dvorets copiosissime, in Saoneshje et 
Eeg. occ. fq visa*: Norrl. On. Urtica dioica 183 

Tervasaari, Paatsjoki, etiam ad Menikka et st fq ad Salmijarvi 
et fq ad pngas: Wainio Not., cfr 1. c. p. 21 et Hult Lappm.; 
[Kuolajarvi] Killuntaja-oja in lapidoso humido Vs km a lacu 
Aapajarvi, ad Kalliaisenranta prope Aapajarvi nonnulla speci- 
mina in propatulo, ad rivulum prope Tammakkojiirvi ad meridiem 
versus a Vuorijarvi: Stjernv., forsitan ad varietatem spectet; 
Mutenia et Korvanen: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 28 et 150; par. 
Utsjoki (nomine »nokkonen» tantum): Andelin, Kertomus Utsjoen 
pitajasta, Suomi 1858, p. 193, cfr Kihlm. Ant.; in Inari ad habi 
tacula fq, e convalli flum. Tenojoki tantum pro Puolmak anno- 
tata: Kihlm. Ant., spec, e Toivoniemi!; Varanger plur. loc: Th. 
Fries p. 198; in Varangria merid. qvoqve prope K^ostervand ad 
aedes praedii Risto: Norm. p. 300; Varangria austr. reg. subalp. 
ad pagos [8 locis ami.]: Arrh. ant., vide etiam Blytt p. 415, 
Norm. ann. p. 49, Hartm. p. 345 etc. — [L. ent. reg. subalp. 
r: Lsest.; circa Kaaresu'anto non obvia: L. L. Leest. p. 291; spec, 
ad var. pertinent.] 

Lapp. ross. ad habitacula ubiqve: Fellm. Ind.; cum prae- 
cedente iisdem locis [= ad habitacula Lapp. ross. occ. aclhuc 
circa pagum Petshenga haud r]: N. I. Fellm., spec, e Kantalaks!, 
cfr etiam Beket. p. 593; latere Rossico ad pagum lapponum 
permigrantium prope Bagjajavre lacum proximum infra Inari: 
Norm. p. 300; Ponoj, Pjalitsa, Tshapoma, Kantalaks, Shelesna, 
Imandra: Mela ann.; insuper e Jokostrow, Umba, Tetrina et 
Kaskarantsa: Mela PL, forma verisimiliter saltern ex parte ad 
varietatem pertinens; Umpjavr in nemorosis humidis ad ostium 
rivuli Kietkuaj!, Lujauri urt in abieto humido ad rivulum prope 
lac. Seidjavr!, Pjalitsa in ripa alta glareosa prope pagum!, ad 
pag. Lovosersk ad domicilia lapponum!, prope pagum Yoroninsk 
in saliceto!: Kihlman, cfr ex. gr. Bot. Not. 1887 p. 268. 

Af former sarskiljes glabrescens Sael., till hvilken jag afven hanfort 
subinermis, glabra (och glabraia), afyensom holosericea (se nedanfor}." I rrtot- 
sats mot dessa kallar Mela den vatiliga formen vulgaris Mela (se dock re- 
dan DC. Prodr. 1. c). 

Urtica dioica f. holosericea Fr. 

Qvantum constat, in Fennia australi raro (aid raris- 
simc) invenitur. 184 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Fenn.: Gurke p. 78 (inter formas ceteras), vide etiam Brenn. 
Flor. p. 166, Mela Kasv. Ill p. 288 etc. 

Al. (p) in agris circa Sund aut Skarpans [»Bm, Ap»]: 
Bergstr. — Ab. Abo: I. Ringbom!, spec. det. Sselan, cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 130. 

Al. Varieteten upptages sasom taml. allni.: Bergstr. Beskr., hvilket 
forefaller mindre sannolikt. 

Urtiea dioiea f. glabreseens Sael. 

In partibus septentrionalibus, praecipue septentr.-orienta- 
libus Fenniae atqve in Lapponia lecta est. 

E Kuus, L. ent., Lt., Lim.: Herb. Mus. Fenn. II p. 130, 
ubi describitur, vide ceterum infra. 

Kuus. Mantytunturi et Mantyjoki: Wainio Kasv. 1 ); spec, 
ad Mantyjoki leg. Nyberg!; ad hanc formam certe etiam refe- 
renda: st r: Lagus p. 353 nomine U. dioiea; »man beritttade 
att »polttiainen» skulle forekomma pa ett stalle i socknen (Murto- 
niemi), dar standspersoner forut bott»: W. Nyl.. Till. p. 304 not. 
— Kk. Oulanka ad Vartiolampi, pag. Oulanka, Kankahinen et 
Laitasalmi: Wainio Kasv. 1 ). 

Lk. Kemijarvi ad pag. Kemijarvi, baud rara ad Kostamus- 
pera, obvia etiam ad Vuostimovaara, Kemijarvi in limite agri 
ad Sattanen, ad Mutenia, teste Kihlm. etiam in Vaulokankaat: 
Wainio Not. ] ), cfr Hult Lappm. x ) et vide infra. — Li. Inari: 
ad Ruoptuinvaara, eliarn ad Saarivaara prope Paatsjoki: Wainio 
Not. 1 ). — [L. ent. Kaaresu'anto: F. W. Maklin!; Termesvaara! 
et Ruotakuru!: Malmberg, vide ceterum sub f. typicam.] 

Lim. Shelesna prope Kantalaks; Brotherus!, cfr Broth. 
Wand. p. 5 (nomine typi). — Lp. Ponoj: Mela herb. — Lt. ad 
lacum Nuotjavr: Enwald & Hollmen!; Kola: N. I. Fellman ! 

Af det som framhallits under hufvudformen framgar, att sannolikt 
flera af de under denna form fran de nordligare delarne af landet anforda 
uppgifterna i sjalfva verket hanfora sig till varieteten, ehuru ett noggrant 
sarskiljande af alia uppgifter f. n. icke torde vara mojligt. 

Hos Gurke p. 77 betecknas namuet f. glabrescens 8ee\. sasom syno- 
nym till b) glabrata (Clem.) Wedd ; denna form upptages bl. a. fran Lapp. x ) Nomine var. subinermis Uecbtr. Urtica dioica. 185 

Fenn. och sedan Dalmatien etc. Riktigheten haraf torde dock mahanda 
kuima sattas i fraga. — Pa grund af exemplaren bar jag dareinot tort hit 
var. submermis Uechtr., hvilken hos Gfirke p. 78 upptages sasom var. c) 
bl. a. fran Lapp. — I Brenn. Flor. p. 166 och Mela Kasv. '11 p. li'8 etc. 
anvandes namnet var. glabra Hartm. Att detta uamn afser samma form 
sora ofvanstaende, synes mig framga t. ex. daraf, att uppg. Lk. »in fruticetis 
ad Vaula inter Kultala et Rovanen Sodankylensem»: Kiblm. Ant , hvilken 
upptages under namnet glabra, af Wainio och Hult utan vidare anfores 
under namnet subinermis. — Ehuru jag pa anforda skal sammanfattat de 
ofvan anforda uppgifterna under ett namn, vill jag darfore ingalunda pa- 
sta, att alia de finska exemplaren tillhora samma form, och an mindre, 
att de omnamnda formerna vore synonyma. Morus nigra L. Uppgifves sasom odlad i sodra (och mellersta) Fin- 
land: Fries. De enda specialuppgifter jag kanner ar, att detta trad om- 
talas sasom odladt af Kalm och Gadd i Abo 1756—1760 (enl. 0. Hjelt, 
Naturalhistoriens studium vid Abo Universitet, Helsingfors 1896, p. 171, 
207 och 255 not). Tradet betecknas dock icke 1. c. sasom hardigt. Mojligt 
ar, att yttermera nagra upplysningar om dess odling kunde vinnas ur 
Hortus Acad. Aboens. och andra uppsatser fran den tiden. — Fran senaste 
tid uppgifves, att det i botaniska tradgarden i Helsingfors ar omkring 2 
m hogt, arligen blommar, men tackes till vintern: Kihlm. M. nigra kan 
saledes ingalunda likstallas med de ofriga vaxter, hvilka af Fries upptagas 
sasom odlade (jfr Hjelt Kann. p. 73 not 2). — Par andra arter af slagtet 
torde f. o. oftare blifvit odlade under den ekonomiska perioden, se 0. Hjelt 
1. c. p. 170, 172, 176, 255 not, 264-265, 2i*0 etc. 

Angaende fikontradet, Ficus carica L, namnes: I Helsingfors kulti- 
veras det i det fria och alstrar afven fikon, fastan icke synnerligen smak- 
liga, men maste noggrant tackas till vintern: Elf v. Kult. p. 75. Enl. med- 
delande af Sselan torde uppgiften hanfora sig uteslutande till botaniska 
tradgarden. 

Cannabis sativa L. 

In Fennia ausirali et media colitur, majore antem copia vix nisi in 
partibus interioribus et orientalibus. Ad se/ptentrionem versus suj)ra 64° aid 
65° raro tantum occurrat, qvamqvam vel in Lapponia cidta provenire indicatur. 

»Hampa odlas mycket litet i sodra och sydvestra Finland, soder 
om strackan Yiborg— Bjorneborg nastan alls icke, men i de inre delarna 
af landet annu ganska allmant, fastan i liten skala, till husbehof anda till 
den pa kartan uppdragna gransen och afven pa enstaka stallen norr om 
den, dock knappast norr om Uleaborg; hampodlingen har emellertid af- 
tagit och kommer val att fortfarande sa gora»: Elf v. i Atlas p. 5 (och 186 Acta Societatis pro Fauna et Flora Femiica, XXI, N:o 1. 

kartan 11 b), jfr Elfv. Ant. p. 65 (med dylik karta sorn foreg.). — Fran 
aldre tider narnnes: Denna vaxt odlas ofver hela landet . . . »dock mest 
i Kerimaki och Saaminki socknar* [i Sa.]: Tuneld p. 482 not, jfr 1. c. p. 
51(3, _ [Ob. I Uleaborgs Ian] »planteras litet vid hvar Bondgard»: Jul. 
p. 27 N:o 84, hvar jam te markes, att arten upptages redan af Till. — Se 
f. 6. angaende odlingen i Finland i sin helhet Fries, Eein p. 100, Nym. 
Consp. p. 659, Ign. Geogr. p. 349, Elfv. Kult. p 150-151, Elfv. Ant. p. 
18, Brenn. Flor. p. 166, Mela Kasv. Ill p. 289, Ale. Ill p. 100 etc. Upp- 
gifter angaende odlingen i enskilda delar af landet anforas bl. a.: Elfv p. 
119, Norrl. On. p. 24 och Leiv.; af den sistnamnda upptages den annu sa- 
som allmant odlad i Uleaborgs trakten. — Har ma slutligen tillaggas folj. 
uppgifter: [Ob. Kengis sas och vaxer nagorlunda. Dess fron mogna afven: 
Zetterstedt I p> 146]. — Li. Toivoniemi »har forsoksvis odlats . . . for- 
traffligt lyckats, mognat och vuxit till ovanlig langd»: Nordling p. 307. — 
I hela landet uppgafs skorden ar 1896 utgora 684,838 kg, hvaraf ungefar 
tredjedelen i Kuopio Ian: Statistisk Arsbok for 1899 p. 26. Humulus lupulus L. 

In Fennia austro-orientali (Isthmo karelico) satis fre- 
quenter inveniri videtur; ceterum in Fennia australi et media 
usque ad 63° 43' raro vel rarissime obvius, e cultis autem 
interdum efferatur; deinde in Fennia septentrionali duobus 
locis infra 66° 15' sponte nasci indicatur. 

Till.; hab. in densissimis silvis abietinis et maritimis inter 
Biorneburgum et Christianiam in Ostrobotlmia . . .: Fl. Suec. 
N:o 908 p. 357 x ). cfr Linne Iter lapp. p. 199; Kalm; »till ym- 
noghet vid hallonbuskarne i Padasjoki»: Hell. p. 18; p in glare- 
osis silvaticis: Prytz cont.; locis lapidosis Padasjoki, Langel- 
maki, Norrmark: Wirz. pi. off. p. 80; maxima pars Fenn.: Fries; 
Fennia: DC. Prodr. XVI, 1, p. 29; Fenn. mer.: Nym. Consp. 
p. 658; Fenn.: Gurke p. 76, cfr etiam Led. Ill p. 635 etc. 

A 1. Saltvik Bjorkholmen ad septentrionem versus a pon- 
tone: Gadol.; Saltvik Germundo in insula minima extra Ger- 
mundonaset cop.: E. Erics.; st r Brando Bargholm [pag.] Thors- 
holma!, Brandholm [pag.] Bjorko! et Fisko, Kumlinge Ingersholm 
in parte austro-orientali insulae Kumlinge: Bergr , cfr Mecld. XX ') Vide infra. Humulus lupulue. 18*3 

p. 38. — Ab. r Reso praedium Parsio in luco alni ad ripam: 
Zett. & Br.; Pargas r Langholm et in nonnullis insulis ad Simons- 
by: Arrh. Ann.; Bjarno ad limitem versus par. Uskela: Nikl.!; 
Bromarf Rilaks prope ripam in horto [parkstranden]: Sand, [num 
omnino spont.?]; Nummi prope Jarvenpaa (Ilmoni): Sael. ann.; 
Vihti r Vanhala Hiirila: Printz; Vihti r inter alnos ad viam in- 
ter Suksela et Olkkala prope Myllysilta forsitan ex antiqva cul- 
tura superstes, Niemis inter alnos acl viam publicam, deniqve 
Vanjarvi Skomakaretorpet (Lindros): Flinck; Nystad Haukharja: 
Hollm. — Nyl. r in saepibus prope pagum in insula Elgsjo in 
par. Inga: His.; Helsingfors Somas certe spont.: Nikl.!, cfr etiam 
Kihlm. Beob. p. XIV; Thusby r: Astr. & H.; r Borga [in mari- 
timis] ins. Tunnholm!, Artjarvi ad Kinttula et Hietana, Strom- 
fors! plur. loc: Sael. 0. Nyl. et ann.; Borga Stromsberg (Fast- 
berg): Ssel. ann. — Ka. r Virolahti ad praed. Bohle in pag. 
Kyrkobohle et ad Kayrajoki prope Ala Urpalal: Blom; Viro- 
lahti ad Virojoki Riisniemi cop.: Sael. ann. et herb.; st r in valli. 
bus rivorum et secundum ripas amnium, Riiisala in vicinitate 
templi et cop. acl Tiurinkoski, Kirvu Vasikkala et sat cop. ad 
Tietavala!: Linden. — Ik. Rautu (!): Fl. Kar.; (fq): Malmb., 
spec, e Valkjarvi Pasuri!, cfr 1. c. p. 305, vide etiam E. Nyl 
Ber., spec, e Vasikkasaari!; Kakisalmi: Chyd., spec. leg. Nikl !; 
permultis locis inventus, sed solum in nemoribus juxta fines, 
qvi nunc sunt aut antea fuerunt, litoris [»strandlinier»]: Lindb. 
comm., vide infra; [haud r, verisimiliter autem efferatus, . . . fre- 
qventior in regione maritima, ad Lachta usqve ad [Sestroretzk] 
Siestarjoki: Mein.sh. p. 307]. 

Sat. (p): Malmgr.; num omnino spont., vide etiam supra 
et infra. — Ta. prope sinum Syvalahti ad rivulum, Kuohijoki 
in luco prope calcarias ad scaturiginem: Leop.; Saaksmaki r 
spont. ad Kasuri <$: Tikk.; Saaksmaki Ikkala: Kihlm.; Saaks- 
maki spont. in promontorio Rautu: Rosb. Utk. p. 219; Kalvola 
r in colli herbido prope fines par. Hattula: Knabe Fort.; Pal- 
kane r spont. aut eff. 3 ad praedia Ruokola sat cop. in declivi 
lapidoso prope ripam et Kokkola parce infra rupem, $ pauca 
spec, ad Kaukola inter pagos Harhala et Aimala: Zidb.; r: Asp. 
& Th.; Vanaja Sairio: 0. Collin!; Lammi Hauhiala et Kurki- 188 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

jarvi: Leop. coll.; r cop. ad molam Harittn, prope Karsala. (Slrom- 
borg): Norrl. s. 6. Tav.; Asikkala r: Nikl.!; Padasjoki Sikomaki 
(Norrlin): Wainio ann., cfr etiam supra; [par. Gustaf Adolf] (st r) 
ad praed. sacerdotis, in Kotsala: Bonsd.!; rr Korpilahti ad Veijo, 
forsan eff.: Wainio Tav. or.! — Sa. Kristina Kylantalo: E. 
Nylander!; Imatra: Gadol.; Imatra in silva ad cataractam certe 
sponte: Ssel ann. — Kl. r Sortavala: Fl. Kar.; Kronoborg: 
Chyd.; Parikkala rr unicum lantum spec, in Viitasaari: Hann.; 
prope Kirjavalaks: Hj. Neiglick & J. Lupander in dupl.!; Sortavala 
spont. ad montem Kuhavuori: Hasselbl., vide etiam infra. — 
Kol. r in Reg. coll. locis nonnullis et ad Gorki (Sahlberg): 
Elfv., spec, e Porog!; 5 km [= stad. ross.] ex Ivina: Giinther!, 
cfr Giinth. p. 50; Salmi Mantshinsaari: Chyd. 

Oa. vide supra et infra. — Sb. r: Mela; Kuopio: Mela 
herb.; r usqve ad Leppavirta: E. Nyl. & Chyd.; Leppavirta: 
Lundstr.; Kiuruvesi Korpijoki Humalikonniemi omnino spont. in 
loco deserto 63° 43' lat.: Limdstrom & Palmen!, spec, ad f. inte- 
grifoliam Ssel. pertinet, cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 130. 

Ob. in lucis et ad ripas amnium r et tantum in parte 
septentr.-orientali Simo Konttikivalo prope Kilvenaavanjarvi, ma- 
xime ad septentrionem versus extra territorium ad Liesioja infra 
Liesikivalo haud procul a Kamsajarvi in par. Rovaniemi sat cop.: 
Keckm., cfr Elfv. Ant. p. 66 etc. et vide infra. 

Al. »In grumis palndis ad villain Pastoritiam Jomalensera reperi»: 
Teernstr. p. 58; da arten ej upptages af nagon senare botanist fran Jomala, 
vore det onskligt att fa ntredning huruvida den annn finnes darstades. — 
Ab. Gustaf s Mustaluoto forvildad: Bergr. — Ik. Angaende forekomsten 
harstades ma annu tillaggas, att Lindbergs fyndorter aro mer an 20 till 
antalet och forekomma ill sarskilda socknar. — Sat. Hnittinen: Car. p. 
24; Lyd£n upptager arten endast sasom odlad. I mellersta Sat. ar Birk- 
kala vid Helvetinahde det enda stalle, dar jag funnit humlen mojligen 
vildt vaxande; omojligt ar emellertid ieke, att den afven har for langre 
tid tillbaka varit odlad. For ofrigt forekommer arten endast odlad 
eller, hvilket icke ar synnerligen sallsynt, forvildad. Malmgrens freqvens 
torde saledes icke gal la arten sasora fullt vild. Huruvida Linnes fyndor- 
ar belagen har eller mojligen i Oa. synes mig ieke fullt sakert. Sanno- 
likt syftar den af Wirzen upptagna fyndorten Norrmark pa denna uppgift, 
sa mycket antagligare som arten upptages fran Norrmark: 0. Hjelt M. S ; 
allt detta visar darhan. att Linnes fyndort vore belagen i Sat. — Ta. Hamulus lupulus. 189 

[Asikkala] Vaaksy vid stranden af en back, slingrande kring en al, men ar 
en qvarlefva fran en gammal humlegard: Norrl. ant. Norrlin anmarker f. o., 
att den s. k. vilda humlen mangenstades blott ar forvildad. — Kl. Backm. 
upptager: har och dar forvildad; pa exemplaren fran Anjala by! och Kirja- 
valaksl ar ej angifvet, om den var vild; for min del sag jag den blott for- 
vildad. — Kol. Utom fran Ivina upptages arten afven fran floden 
Svjatucha och vid Kedrosero: Giinth. p. 50 i ofvers.; jag kanner 
icke, hvar dessa senare fyndorter aro belagna, da Giinther upptager fynd 
icke blott fran Kol., utan afven fran Kon. och orter utom flora-omradet. 
— Oa. Se under Sat. Humlen angifves dessutom fran Gamla Yasa: 
Ale. p. 100, men enligt min tanke ar den endast forvildad darstades; 
arten upptages ej i Laur. Yaxtf. — Kb. Kide forv.: Brand.!, jfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 42, Ale. Ill p. 100 och Mela Kasv. Ill p. 289. — Kon. 
r: Sahib. Bidr., jfr Norrl. On. — Ob. uppgifves sasom sjalfsadd vid Ulea- 
borg Plaata holme (Eberh.): Brenn. Obs.; af Leiv. upptages den endast sa- 
som allmaut odlad vid Uleaborg. — Angaende forekomsten i nordliga de- 
len af denna provins namnes: »Humle, som f. n. afven vid kusten sallan 
odlas och inom Simo elfdal veterligen aldrig varit i kultur, har ej heller 
tidigare antecknats sasom vild fran norra Osterbotten . . . Om dess fore- 
komst i Rovaniemi kyrkoby (c. 4 Vs mil fran Liesioja) har jag ingen nar- 
mare kannedorn*: Keckm. — Har ma tillaggas, att Liesikivalos latitud 
1. c. genom ett tryckfel uppgifves till 64° 15' i st. f. 66° 20 r , afvensom att 
arten afven i Norge pa senare tid blifvit funnen langre mot norden. Sa 
upptages dess nordgrans till 64° 12': Schub. p. 118, men senare till 65° 
26': Norman, Karplanter i nordenfj. Norge, p. 118. 

Humlen odlas i hela Finland, ehuru ojamnt och endast undan. 
tagsvis i storre mangd. Sa skrifves fran Ob. Tornea, att den trifves 
jsynnerligen val> och t. o. m. satter frukt: Uleaborgs tidning 1884 N:o 
29; detsamma galler Kajana trakten: Must. p. 41. Likasa namnes: an- 
traffas norr om polcirkeln i Kemi jarvi : Ign. Geogr. p. 349 ; den narvarande 
nordgransen for odlingen uppgifves vara Rovaniemi: Elf v. Ant. p. 66. 
Daremot var vaxten alldeles okand for invanarena i Kk. Pistojarvi socken 
(E om Kuusamo): Kihlm. — Fran aldre tider namnes om odlingen: Humle- 
plantering idkas i synnerhet uti Rautalampi Socken [i Tb.], sa att daraf 
arligen saljes: Tuneld p. 483, jfr Tuneld p. 392. — [Ob. Uleaborgs Ian] 
»Hos en och annan Standsperson finnas nagra Kupor»: Jul. p. 27 N o 85. 
Se afven om humlekulturen fornamligast Elfv. Ant. p. 65—66, men afven 
Rein p. 100, Elfv. Kult. p. 198-199, Renv. p. 18 och Medd. XXV p. 11, 
Rosb. TJtk. p. 339, 342 etc. 

Humulus lupulus f. integrifolia Ssel. 

Qvantum constat, in Fennia media et septcntrionali 
rarissime cum forma ti/pica invenitur. 190 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

Sb. Kiuruvesi!, vide sub f. typicam et cfr Herb. Mus. 
Fenn. II p. 130, ubi describitur. 

Ob. Rovaniemi Liesioja infra Liesikivalo haud procul a 
Kamsajarvi: Keckm., cfr Brenn. Obs. Ulmaceae, Ulmus montana With. 

In Fennia australi raro occurrit; ad septentrionem ver- 
sus fere ad 62° procedit, ut in parte occidentali hunc gradum 
vix attingat, in parte orientali etiam paullo supra (uno loco 
ad 62° 35') sponte nascatur; magis ad septentrionem versus 
nisi culta non provenit. A multis auctoribus (omnibus ante 
1843) cum seqventi conjuncta est (saepius nomine U. cam- 
pcstris L.J. 

In silvis saltern Nylandiae, ubi in par. Sibbo et Kyrkslatt 
hanc observavi: Spic. I p. 16, vide infra; Fenn. mer.: Nym. 
Consp. p. 659 et Giirke p. 73 nomine U. scabra Mill., vide 
etiam Ign. Geogr. p. 340, Blomqv. Cat. p. 6, Herb. Mus. Fenn. 
II p. 130, HjeltUtbr. p. 150 [17], Sallm. p. 2 etc. et impiimis 
Koppen Verbr. II p. 44 et 45. 

Al. st r Geta Bolstaholm, Hammarland Skarpnato!, Fin- 
strom Basto (Bergstrand!), Jomala Ramsholm!, Lemland (Mallen): 
Kihlm. Ofvers.; in insula minima ad merid. versus e Nato pr. 
Mariehamn nonnulla specimina humilia: Seel, ann.; Geta Finno 
nonnulla spec, abundanter fructificantia, ex qvibus arbor maxima, 
cujus circuitus 165 cm complectitur, in loco molliter declivi 50 
a 100 passus ab ora maris: Ch. E. Boldt; Eckero Skeppsvik: 
Lindberg! — Ab. Merimasku: Karsten!; in par. Karis in silva 
Brottaskogen ! x ) prope Svarta arborem unicam spontaneam vidi: 
His.; arbor unica ab incolis Hummeltradet dicta adest sec. Doct. ] ) Xyl. in Herb. Mus. Fenn. p. 53 ad hoc spec, spectat. Ulmns niontana. 191 

Elfving in silva in par. Tenala, locus specialis omissus: His. p. 
59; r »vild endast pa Jalansaari och Isosaari [i Lojo]. Vid 
Maila rusthall pa sistnamnda holme star en sekelgammal aim, 
som anda till 3 m [5 alnars] hojd, diir den forgrenar sig, har 
en omkrets af 4,8 m [8 alnar]. Stammen ar sa djupt urhalkad, 
att 3 a 4 personer kunna fa plats inom densamma*: Sel. (p. p. 
ad U. effusam spectat, vide sub hanc, sed arbor magna ad 
U. montanam pertinet auct. Sahlberg); Lojo Karkaliniemi, Tor- 
hola et ad Pitkaniemi prope templum: Lindb. comm.; Vihti r 
Vanhala Juotila »Hevonoja hage»: Printz; Vihti Kourla pone 
laterariam (E. af Hallstrom): Flinck, vide ceterum infra. — Nyl. 
Kyrkslatt et Sibbo: Spic., cfr W. Nyl., vide autem infra. — Ik. 
minore copia in par. Rautu: Malmb., cfr 1. c. p. 305, spec, e Rautu 
in coryleto ad pag. Raasuli!, vide ceterum infra; Uusikirkko 3 circ. 
3,6 m [2 famnar] altae arbores ad ripam [»strandlinjen»] fluv. 
Onkimojoki! prope silvam laricinam, Pyhajarvi Riiska ad Ladoga 
una arbor circ. 6 m [5 famnar] alta in praerupto cum Tilia et 
Corylo, Sakkola 2 arbores juniores in coryleto praerupto inter 
pagos Raiharanta et Kottila ad Vuoksi, Rautu Raasuli arbores 
solitariae juniores in coryleto praerupto, nullo autem loco flo- 
rens: Lindb. comm.; [in hac parte spontaneam non vicli: Meinsh. 
p. 308]. 

Sat. Birkkala (Simming!): Malmgr.; rr Birkkala Haavisto! 
Sipila una arbor major sat alta pleraeqve minores, etiam ad 
Pitkaniemi!: Hjelt, cfr Ale. Ill p. 99; Suoniemi Kolmesaari in 
saxosis ripae plantae parvae: Heikki Forsstrom!; [Ikalis] ad ori- 
entem versus a Karhejarvi: Herlin p. 134, cfr 1. c. p. 163. — 
Ta. r [Tavastehus] Luhtiala: Asp. & Th., cfr Ale. 1. a; forsitan 
in Saaksmaki, vide sub U. campestrem et U. effusam; ad pag. 
Viitaila [in par. Asikkala] una arbor major forsitan culta, Hollola 
(Rein p. 75): Norrl. s. 6. Tav., vide sub U. campestrem; Lan- 
gelmaki Isoloytanejarvi prope Lakanen (Forstm. Gronholm): Hult 
comm.; arbor maxima ad Lakanen 12—15 m: G. 0. Timgren 
in litt.; Langelmaki in pascuo consaepto praedii Tuonas in prato: 
Borg!; »i Korpilahti socken under 62 graden [forekommer] vildt 
vaxande XJ. montana bildande en verklig dunge, hvari finnas 
trad af anda till 20 cm [8 turn] i diameter» (Norrlin): Medd. 102 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Ill p. 185, spec, ledum a K. Dalilstrom prope Oittilankyla in 
late e collie, juxta rivulum!, cfr Wainio Tav. or.; r ad Hauhan- 
maki in parte septentrionali par. Luhanka truncum, cujus dia- 
meter fuit 13 cm [5 tuumaa], et circa hunc stolones, vidi: 
Wainio Tav. or.! — Sa. »Kerimaki Haapalahti by langt i ode- 
marken finnes haraf ett enda aldre trad 62 cm [25 turn] i om- 
krets, hvaraf sedermera ung skog borjat utbrecla sig»: 0. Gar- 
lenius! — Kl. r Kirjavalaks: Fl. Kar. et F. Nylander!; r Hii- 
tola Kilpolansaari (pastor paroeciae Heinonen): Linden!, cfr 1. c. 
p. 125; Kirjavalaks Petsovaara: Nikl.l; Ruskiala: Zilliacus!; 
Impilaks Neulaislampi (Brotherns): Hjelt Ant. p. 67. — Kol. [rr 
in reg. coll. ad Vosnessenje arbuscula pluria, qvorum nonnulla 
fructifera,. in declivi fertilissimo vidi: Elfv., spec, e Rossia!] 

Kon. r ad Dvorets! in declivis pratorum fertilissimis arbo- 
res plures, qvarum unam circ. 10,4 m [35-pedalem], vidi; dein 
prope Perttiniemi (!) arbores nonnullas minores in clivo saxoso 
annotavi, plane indigena esse videtur: Norrl. On., cfr 1. c. p. 
27, ubi peripheria arboris maximae 9 dm [3 ped.] esse dicitur, 
et Giinth. p. 50; Schungu, ex indicatione incolarum ad Kenakka 
[prope Dvorets: Norrl. comm.]: Kihlm.; de Schungu cfr Herb. 
Mus. Fenn. II p. 130; Kishi et Sennoguba: Caj., cfr Medd. 
XXV p. 26. 

Storre delen af Finl.: Fries; alltfor vidstrackt, jfr W. NyL Till p. 
302. — Nyl. Angaende forekomsten harstades namnes: »F6rekommer, sa 
vidt jag vet, endast som odlad i Nyland»: Ssel. arm. Markas bor dess- 
utom, att almen ej omnamnes fran Kyrkslatt af Rosberg i Geogr. F. T. 
1901, dar alia de tradslag han iakttagit i socknen aro uppraknade — Ik. 
»I Pyhajarvi socken ganska ymnigt larigs norra stranden af Pyhajarvi sjo 
samt i mindre antal i Sakkola, Valkjarvi . . . socknar»: Malmb. Pa det 
omnamnda stallet i Pyhajarvi sag Lindberg endast U. effusa, hvarfore 
Malmbergs uppg. harifran bor foras till sistnamnda art, som i Ik. 
ar vida allmanriare. Likaledes har Lindberg antecknat om Malmbergs 
sterila exemplar fran Sakkola, taget nedanfor Sakkola prestgard, att det 
tillhor U. effusa, som flerstades mines pa Suvantos gamla strandbrant, 
hvaremot U. montana ej af Lindberg ar sedd i Sakkola. Sannolikt 
bor darfore afven uppgiften fran Valkjarvi foras till Z7. effusa. — Sat. 
Huittinen: Lyd.; jag misstanker, att arten varit odlad eller forvildad. — 
Ta. Kalvola pa gardar ej sallsynt, trol. odlad: Knabe Fort. — Sb. Jorois: 
Herlin p. 134 not. De lefvande traden a Jorois [i Pasala (N. Grotenfelt): Ulmus montana. 193 

Blomqvist i bref] aro enl. meddelande af Lindb. odlade, sa att arten en- 
dast forekommer fossil, hvilket uttryckligen framhalles: Lindb. Torff. p. 35. 

Langre at oster gar arten till Schenkursk (nagot ofver 62°): Kusn. 
p. 90 och 136 och till Vologda: Kusn. 1. c, Ivanitzky p. 475 och Ivanitzky 
eont. p. 344, jfr afven Koppen Verbr. II p. 45. 

Angaende odlade trad se under U. campestris. 

I afseende a den storlek tradet kan uppna namnes fran Ta. Saaks- 
maki Hakola: »Exemplaret mater 0,6 m [en aln] fran marken 6 m fofver 
20 fot] i omkrets; pa denna hojd delar det sig i flere stammar, af hvilka 
en pa manshojd mater 2,67 m [9 fot] i omkrets, hojd c. 15 a 18 m [50 
a 60 fot], troligen planteradt»: Kihlman ! — De fleste vaxande trad vid 
Dvorets i Kon. voro 20—30 cm i omkrets, ett trad med yfvig krona 65 
cm i omkrets, ett annat med borjande topptorka 83 cm. Nara Schungu 
sags ett trad i en stenig angsbacke 1,5 km fran byn, som nara jordytan 
matte 290 cm i omkr. och snart delade sig i tva stammar, af hvilka den 
grofre vid manshojd var 188 cm i omkr.: Kihlm. — Se afven angaende 
storleken under Al., Ab., Ik., Ta., Sa., Kon. — Ale. Ill p. 99 uppgifver 
artens hojd till 20 m och darofver. I Mela Kasv. Ill p. 287 uppgifves 
15-30 m. 

Sasom fossil ar arten antraffad af Herlin . . . fran Kovelahti och 
Parkanojoki [hvardera i Sat. Ikalis]: G. And. p. 131, jfr Herl. p. 161 o. 
167, afvensom Sb. Jorois Jarvikyla: Lindb. torff. p. 13 o. 35, jfr (Prot. 
3, III, 1900) L. Y. 1900 p. 78. Den af Andersson uttalade formodan, att 
detta tradslag i Finland engang vuxit langre norrut an nu: G. And. p. 131, 
har sedermera atm. delvis bekraftats genom Lindbergs iakttagelser, se Lindb. 
1. c. — » Aimer invandrade mot slutet af Ancylustiden . . . har knappast 
nagonsin egt mera betydande andel i skogens sammansattning*: Sallm. p. 9. 

Ulmus campestris L. (haud J. E. Smith). 

Da de aldre forf. forenade U. montana och U. effusa under detta 
namn, upptagas har dessa uppgifter afvensom de, vid hvilka endast den 
svenska benamningen aim anvandes, i ett sammanhang; likasa uppgifterna 
angaende tradens odling. Bada arternas utbredning angifves afven med 
en gemensam linie a kartan till Hjelt Utbr. m. fl. 

» Supra [Helsingiam et] Ficlandiam vix reperiunda»: Fl. Suee. p. 81 
(galler egentliga Finland). Kalm. »Vaxer nog uti inre skargarden, sasom 
uppa Kimito Oo, i Pargas och Rimito socknar . . . finnes mer allmant 
i norra delen af Bjorneborgs och Tavastehus lan»: Gadd. Plant. VIII p. 4, 
jfr Gadd Underratt. p. 3 (forra delen af uppg. afser antagligen hufvud- 
sakligen U. montana, senare delen daremot till storre delen U. effusa). 
Mycket sallsynt trad i skaren, men allmannare uppe i landet: Hell. p. 6. 
I Gamla Finland »mindre allman, till en del planterad och endast i de 
sydligaste och sydostligaste trakterna»: Knorr. p. 26. »In nemoribus Fenn. 
austr. p»: Prytz cont. »In nemoribus Satacundae, Tavastiae et Alandiae 

Impressio facta % \ 1902. 13 194 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

inqve insulis sinus Fennici et partis maxime meridionalis sinus bottnici»: 
Wirz. pi. off. p. 25, jfr Trautv. II p. 32 och Led. Ill p. 646-647 (alia 
dessa uppg. galla hvardera arten). Almen antraffas i Saaksmaki, Vanaja 
och Hollola af Tavastehus Ian samt i Valkjarvi, Pyhajarvi, Sortavala och 
a Valamo o af Viborgs Ian: Eein p. 75 (galler hvardera arten, ehuru kan- 
ske till nagot storre del U. muntana, till hvilken Norrl. s. o. Tav. for uppg. 
fran Hollola), se afven D. E. Hogman, Trad till Hackar, praes. P. Kalm, 
Abo 1756, p. 10. — Al. p: Bergstr.; allmannare pa vestra an pa ostra Aland: 
Bergstr. p. 6; >flerst. Basto, Eamsholm etc.»: Bergstr. Beskr.; galler endast 
U- montana att doma af Bergstrands exemplar och Kihlm., men freqven- 
sen ar alltfor hog. — Ab. Pargas nagongang, ehuru mycket sallsynt sasom 
vild: Elmgr. p. 142; Pargas enl. uppg. af invanarene finnes ett trad pa. 
Stortervo: Arrh.; Sagu r: Cavander p. 14. Ang. Kimito och Rimito, se of- 
van. Adl. omnamner ej nagondera arten och Zett. & Br. sager om U. 
montana »har icke af oss patraffats vild». Pojo p: A. Nyl., jfr Ale, som 
for den till U. montana (osaker uppg.). — Nyl. Ulmus pa Bisso nara Lofo 
i Lovisa skargard: E. Nyl. Ber., men osakert hvilkendera arten har afses. 
Markas bor dock, att exemplaret fran Ik. hor till TJ- effusa afvensom att 
aim omnamnes redan: »Nyland pa Oarne»: Tuneld p. 429. — Sat. Birk- 
kala, Verila by i Cumo socken pa en sandbacke vid stranden: Ann. ad 
Till, (osakert hvilken art); »in Birkkala ad lacum Pyhajarvi»: Gadd. Observ. 
p. 22 [= Fl. Suec. 319], jfr Gadd Sat. p. 48 (galler sannolikt hvardera 
arten). Almen (antagligen TJ. montana) uppgafs for ofrigt tidigare hafva 
bildat en skog kring Haavisto i Birkkala, men blifvit falld och anvand till 
mobler. Vidare uppgafs den af Fr. Augusta Leistenius atminstone forr 
hafva forekommit i Karkku Ruolaks a Jutis och Kalaton uddar (pa senare 
stallet sedan nedhuggen; galler antagligen TJ. effusa). Kyro: Asp (galler 
troligen TJ. effusa, men behofver bekraftas). — Ta. I Saaksmaki pa Pohja 
udden tinner man . . . almar: Rosb. Utk. p. 217; det framgar ej hvilken 
art. » Ulmus finnes ej allenast har i Kulsiala [= Tyrvanto] forsamling till 
temmelig myckenhet vid stranderna af sjon Vanajavesi, utan an till storre 
myckenhet vid Moderkyrkolanet i Hattula»: Pal. p. 8, jfr Tuneld p. 
39_; Tyrvanto Lammassaari och Retula holmar: Pal. p. 5; angaende 
»de storre ind.ivid.er af Aim, som vi pa ett par stallen observerat, kunna 
vi ej med sakerhet saga antingen de blifvit planterade eller vaxa vilda; 
likval skulle vi vara mera bojda for det senare antagandet»: Asp. & Th. 
p. 34; da Palander redan sa langt tillbaka iakttagit almen, torde den otvif 
velaktigt vara vild, men de bada arterna aro ej heller har atskilda. — Kl. 
Ulmus nara Kirjavalaks : Angstr. p. 50 (afser U. montana). » U. montana 
och effusa Sordavala Impilaks Ruskiala upp till Janisjarvis norra strand i 
Koirinvaara»: Backm.; ingendera arten fanns af mig pa Korpikallio, hvilket 
uppg. torde afse; for ofrigt galler denna val U. montana, som ensamt an- 
traffats i Kl. Enligt ett senare muntligt meddelande af Backm. patraffa- 
des en aim (formodligen U. montana) pa vagen till Uuksunjarvi : Hjelt Ant. 
p. 26 o. 27. Ulmus campestris. 195 

I Moberg Klim. p. 186-187, Moberg Klim. II p. 158-159 m. fl. An- 
nas flere uppg. om almen; da de sannolikt atminstone delvis afse odlade 
exemplar, forbigas de har. 

Sasom odiad gar almen ganska val afven hogre upp i landet och 
torde detta galla saval TJ. montana som TJ. effusa. Den omnamnes sasom 
sadan af Elfv. Ant. p. 65, His., W. Nyl., Astr. & H. (afvensom Asp. & 
Th. och Norrl. s. 6. Tav., se ofvan), hvarjamte uppg- Saaksmaki r Rapola, 
Sala etc: Tikk. enl. Kihlm. torde hat'va afseende pa odlade trad. Annu i 
Vasa trifves den val och 1877 sag jag ett nagorlunda stort trad i Jakob- 
stad (63° 40') i konsul Malms tradgard; tyvarr antecknade jag ej om det 
tillhorde TJ. montana eller TJ. effusa. Likaledes trifves den val i Kauhava: 
Kihlm. Atminstone i Vasa torde TJ. effusa vara den allmannast odlade 
arten. Af derma sag jag darstades 1882 nagra sma telningar (i Seebergs 
tradgard), hvilka voro sjalfsadda. — Aim odlas afven pa villoma i narheten 
af Uleaborg, i synnerhet a assessor Westerlunds: A. Borenius i forstf. Prot. 
1891 p. 223, se afven Elfv. Ant. p. 65 och jfr Leiv., som upptager hvar- 
dera arten. Zidback for de trad han sett till TJ. effusa och skrifver om 
dem: »Utanfor Uleaborg finnas nagra planterade almar invid villor nara 
Toppila sund. Traden synas har trifvas nagorlunda val, ehuru de ej na 
betydlig hojd. 3 exemplar, hvilkas alder kan anslas till omkr. 30 ar, aro 
ungef. 7 m hoga med en jamforelsevis vid krona (4 a 5 m), som vidtager 
1 Va m ofvan marken>: Zidb. 

I detta sammanhang ma annu namnas, att jag pa Karlberg i Sat. 
Birkkala ar 1895 sag 2 aldre almar (troligtvis Z7. montana), hvilka efter 
all sannolikhet voro af de ytterst fa minnen, som aterstodo fran den tid 
P A. Gadd egde stallet. Dessa trad voro dock numera tvinande och torde 
snart ga ut. 

Afven den ratta TJ. campestris J. E. Sm. torde, ehuru sallan, odlas 
i sodra Finland; jag har atminstone sett ett exemplar i Sat. Tammerfors. 
(Uppgiften i Medd. XXV p. 12 torde knappast galla denna art). 

Vidare uppgifves U. exomensis [enl. Svensson p. 141 en pyramid- 
form af TJ. montana] fran Lojo och Janakkala: Elfv. Ant. p. 65. Odlad 
afven i Lappviks park vid Helsingfors, men visat sig omtalig: Ssel. ann. 
— Icke allenast pyramidformen, utan afven andra kulturformer af TJ. mon- 
tana t. ex. hangalm, former med hvitstrimmiga och djupt rlikiga blad an- 
traffas flerstades vid Helsingfors : Kihlm. 

TJ. pumila L. blir i Viborg och Helsingfors 2,5 m hog, risig. TJ. fulva 
Mich, odlas afven: Kihlm. Ulinus effusa Willd. 

In parte occidentali Fenniae australis ad 61° 30', in 
parte maxime orientals ad 62° 35', raro aut rarissime occurrit. 196 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

In silvis Fenniae interioris, in Tavastia [nunc Sat.] inter 
Viljakkala et Nasijarvi primum observavi, e Karelia qvoqve vidi: 
Spic. I p. 16; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 659 et Giirke p. 
73_74 nomine U. pedunculata Foug., vide etiam Ign. Geogr. 
p. 340, Blomqv. Cat. p. 6, Herb. Mus. Fenn. II p. 130, Hjelt 
Utbr. p. 150 [17] et imprimis Koppen Verbr. II p. 27 et 28, 
ubi multae annotationes proferuntur. 

Ab. Runsala: Nikl.!, cfr Zett. & Br., [num spont.?]; Pargas 
Skrabbo ad radices rupium spont. multa spec, una arbor usqve 
ad 12 m [40 ped.] alta: Arrh.; [Pargas] Stortervo Terfsund: [E. 
Reuter]!, spec, ster., sed hue pertinere videtur; Lojo Jalansaari 
spont.: Hels.; Lojo Maila: Hult coll. — Nyl. saltern in cultis 
obvia est: W. Nyl. p. 70, cfr 1. c. p. 210, vide ceterum sub 
U. campestri et infra. — Ka. Viborg Tamminiemi tuguriolum 
praedio Horttana subjectum: Nervander!, verisimiliter spontanea, 
in vicinitate haud culta; arbores nonnullae gignuntur (Nervander 
in litteris): Seel, ann., cfr Malmb.; Viborg Hevossaari arbores 
minores: Thesleff comm. — Ik. Koivisto [Vasikkasaari] (E. Nyl. 
Ber.!), Kakki Kirjola (!), verisimile est etiam ulmos annosas ad 
deversorium Muurila in sacell. Kuolemajarvi ad hanc speciem 
pertinere: Malmb.; Viborg Lyykyla, arbor circ. 21 m [12 famn] 
certe spont: A. Lagus in dupl.!; Pyhajarvi: R. Lsethen! et 
M. Werving in dupl.!; [Sakkola] Kiimajarvi Voloschka: Nikl.!; 
Sakkola numerosae arbores vetustae secundum lacum Suvanto 
et latere septentrionali et latere australi, semper in margine 
pristino ripae [»gamla strandlinien»], Pyhajarvi locis diversis se- 
cundum totam ripam septentrionalem, in margine aqvae aut 
paullo supra, arbores grandes et vetustae imprimis numerosae 
ad praedium Mahois, ad ripam austro-occidentalem lacus Kiima- 
jarvi, ad pagum Tiitua arbor vetusta (ad eundem locum ac 
Voloschka apud Nikl. spectare videtur), Valkjarvi tantum frutex 
humilis et ramalis [»risig»] ad fmem orientalem lacus Punnusjarvi, 
Metsapirtti arbores solitariae ad pristinum marginem lacus Su- 
vanto et ad Viisjoki, Uusikirkko Inonkyla duae arbores vetustae, 
2 m crassae, qva altitudine viri pectus aeqvant, et inter Tark- 
kala et Seivasto truncus crassus cum stirpibus junioribus, Kuo- 
lemajarvi ad deversorium Muurila complures arbores et veteres Ulmus effusa. 197 

et juniores, in his plagis saepe florens et fructificans: Lindb. 
comm., vide etiam Spic. 1. c, Fl. Kar. p. 191 et sub U. mon- 
tana; [Meinsh. p. 308 non ex Isthmo enumerat]. 

Sat. Birkkala (Simming!), Mouhijarvi!: Malmgr.; Karkku 
Urmia complures arbores et majores et juniores et Kauniaisten 
Saari! una arbor ad ripam lacus Kulovesi, Birkkala prope Nokia, 
Tyrkkyla et Pitkaniemi, haec omnes ad lacum Pyhajarvi aut in 
vicinitate lacus: Hjelt; Spic. vide supra. — Ta. Palkane Aimala: 
Zidb., vide infra; ut U. montana ex maxima parte culta: Asp. 
& Th.; ad fines inter par. Hattula et Vanaja: Kekoni! [spont.?]; 
Saaksmaki Salo: K. Klemola!, vide infra, num omnino spont. V, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 42. 

Kon. In reg. Saoneshje Svjatnavolok (Kishi), unde speci- 
mina a beat. Simming! et aliis lecta vidi, forte culta: Norrl. 
On., cfr Gunth. p. 50; Schungu vix culta: Kihlman!, cfr Medd. 
XVIII p. 151 et 245; Kishi et Sennoguba: Gaj., cfr Medd. XXV 
p. 26. 

»Fennia pr. Tavast freqvens (F. Nylander in litt.)»: Led. Ill p. 648; 
atminstone freqvensen ar alldeles oriktig. Storre delen af Finl.: Fries; 
kan ej anses ratt, hvilket redan framhalles : W. Nyl. Till. p. 302. — Ab. 
Fran Muurila uppgifves: »Ei kasva ensinkaan viljelemattomanav. Renv. 
p. 12. Huruvida denna art verkligen ar vild pa Runsala, hvarpa Lede- 
bours uppg. mahanda syftar, maste anses osakert. — Nyl. Borga Jaekarby 
>ett enstaka trad med ansenlig hojd och tjocklek vaxande i en hage invid 
hafsstranden, med all sakerhet vildt vaxande»: A. Neovius!; pa exemplaret 
har Saelan tecknat »an vere spontanea?*, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 130. 
Vidare namnes: »Forekommer, sa vidt jag vet, endast som odlad i Nyland»: 
vSsel. ann. Mera troligt ar att den till nagon del forekommer vild i grann- 
skapet af Tavastehus, dock bor afven detta uodersokas. Daremot ar den 
sakert fullkomligt vild i Sat., dar den forekommer vid sjostrander, men 
utom i Karkku vid Urmia mig veterligen ej uppnar nagon betydligare 
storlek; likartadt ar enl. Lindberg fallet i Ik., dar den dessutom oftare blir 
storre (se langre fram). — Ta. Angaende forekomsten i Ta. Saaksmaki 
skrifves: »Atskilliga mindre trad med vresiga grenar i fullkomligt vildt 
tillstand a en skogsbacke, bevux«n med al, vaxa a Salo holme i Saaks- 
maki stora sjo, ej synnerligen langt ifran kyrkan. Afven buskar och tel- 
ningar af detta tradslag vaxa darstades. — Afven U. montana Sm. skall 
vaxa vild i socknen och benamnas pa rlnska »kynsipuu». Exemplaren 
tagna d. 11 augusti 1880 af eleven K. Klemola dedit Otto Collin*. Da 
uppgiften harstammar fran en skolelev, maste det annu bekraftas, huru- 
vida traden varit fullkomligt vildt vaxande. Att almen forekommer 198 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

vild pa andra stallen i Saaksmaki, framgar emellertid af Rosbergs uppgift 
(se under U campestris). Angaende forekomsten i Palkane ater namnes: 
»Inom Aimala by finnas tva gamla och en yngre aim pa en backe, dar 
forut nagra bondgardar statt. Traden uppgifvas ej vara planterade ; det 
unga tradet torde hafva uppstatt genom sjalfsadd fran de gamla. For 
ofrigt finnes tradet planteradt vid nagra herrgardar inom socknen. Vid 
en af dessa aro almarne manga samt mycket aldriga och valdiga, dess- 
utom finnas har flere genom sjalfsadd uppkomna yngre trad»: Zidb. 

Otvifvelaktigt torde for ofrigt flere af de aldre uppg. om almen hafva 
afseende a denna (se under U. campestris); afven af de nyare ar detta 
mahanda fallet med nagra, atminstone Selins uppg. 

Bode p. 31 uppdrager dess nordgrans »vom Ladoga— See im Olo- 
nezischen Gouv. durch die W alder des Kreises Kargopol, neigt sich 
von hier sudlich* etc. Enl. Kusn. p. 90 gar daremot arten sasom verk- 
ligt vild anda till Schastoserskaja (omkr. 63° n. Br.), jfr Koppen Verbr. 
II p. 28. 

Hvad storleken angar, namnes att det tjockaste tradet vid I k. Pyha- 
jarvi Mahois ar 2,9 m i omkrets vid brosthojd, vid Pyhajarvi Larjava 3,5 5 
m pa alnshojd; det tjockaste tradet i Kuolemajarvi vid Muurila ar 3,8 m 
i omkrets vid brosthojd: Lindb. comm. — Angaende tradet fran Kon. 
Schungu namnes att det var 9 m hogt, 348 cm i omkrets vid brosthojd: 
Kihlman i Medd. XVIII p. 151, dar narmare beskrifning lemnas. — Hoj- 
den uppgifves till 10-30 m: Mela Kasv. Ill p. 287. Se afven under Ab. 
och Ik. 

Angaende artens odling se under U. campestris (och Ta). Nagon 
uppgift angaende dess forekomst sasom fossil ar mig icke bekant. Loranthaceae, Viseum album L. 

Per err or em tantum in Fennia inveniri indicata est. 

Upptages af Fries sasom tillfallig i Finland. Uppgiften har antagli- 
gen afseende pa Aland, men hvarifran Fries erhallit den kanner jag icke, 
ej heller har den hittills bekraftats. Osannolikheten af denna uppg. fram- 
gar bl. a. daraf, att arten ej alls forekommer i de egentliga Ostersjoprovin- 
serna (se Koppen Verbr. I p. 655), utan dess nordgrans gar i polska Liv- 
land: Lehmann, Flora von Polnisch-Livland, Dorpat 1895, p. 390-391. 
I Sverige gar misteln till Uppland : Hartm. p. 68. Asarum europaeum. 199 

Aristolochiaceae, 

Asarum europaeum L. 

Prius cultum est in Fennia; in vicinitate finium territorii orientalium 
sponte nascitur. 

Af garnmalt odlad . . . finnes vaxten, ehuru sallsynt, qvar i gamla 
tradgardar i Sydv. [Finland]: Ale. Ill p. 107. 

Ab. Lundo » teste incolarum nondum culta»: Alcenius!, jfr Desiderat- 
kat. p. 29; pa grund af detta exemplar upptogs arten i de forra uppl. af 
Byteskat. etc. Alcenius har senare frangatt sin uppgift och arten har al- 
drig antraffats som vildt vaxande i landet. Visserligen angifves den sasom 
funnen af Wirzen (i Pargas): O. Hjelt M. S., men detta ar minst sagdt 
osakert. 

Daremot finnes den flerstades och stallvis med stor freqveus nara 
Finlands naturhistoriska grans, se t. ex. Klinge p. 364 och Meinsh. p. 287, 
som upptager arten sasom »sehr haufig im Kalksteingebiete*. (Af 1. c. p. 
XXXI framgar, att den afven skulle forekomma pa Isthmus [= I]; ma- 
handa behofvas harom dock vidare undersokningar). Vidare upptages den 
af Kusn. p. 133, Ivanitzky p. 474, jfr Ivanitzky cont. p. 343, afvensom 
anda till Archangel : Beket. p. 590. Annu narmare gransen ar Asarum fun- 
nen mellan byarna Mikhailova och Titova nara ostra stranden af Onega; all- 
mannare blef den forst 6 km soder om Mikhailova; likasa var den st 
f q — f q och upptradde i storsta ymnighet kring byn Bjerez: Cajander i 
bref af 29, I, 1901, jfr Cajander i Medd. XXVI p. 181, XXVII p. 9 och 
188. Se afven angaende artens allmanna utbredning DC. Prodr. XV, 1 p. 
4l'3, Nym. Consp. p. 645, Nym. Suppl. p. 274, Gtirke p. 89 etc. Af samma familj odlas atminstone Aristolochia sipho L'Herit., ehuru 
sallsynt, se Elfv. Ant. p. 66 och Ale. Ill p. 107. Polygonaceae. 

Polygonum bistorta L. 

In media et austral i parte Fenniae orientalis frequenter 
et copiose, sed jam ad fines Fenniae occidentalis non inveni- 200 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, S:o 1. 

tur; ad septentrionem versus distributio vix certa sit, sed, in 
Lapponia oriental! etiam ad 68° 10' lecta est. 

Fenn. (bor. aut) or.: Fries; Ferm. or.: Nym. Consp. p. 637; 
Lapp. or. (ponoj.): Nym. Suppl. p. 271; Lapp. Fenn.: Giirke p. 
123, vide etiam DC. Prodr. XIV p. 125. 

Kol. In parte territorii orientali, ad Vosnessenje et Schtje- 
liki st fq — fq, ad Nikola, Fabrika et Mjatusova st r: Elfv.; mul- 
tis locis cop., aliis autem non nasci videtur: Caj., spec, e Derev- 
jannoje!; Petrosavodsk (!) fq: Norrl. On. 

Kon. inter Koivukari et Tiudie: Angstr. p. 50; in Karelia 
rossica [sensu latiore], ad Onegam fq: Fl. Kar.; fq per partem 
majorem atqve pluribus locis praesertim in partibus interioribus 
cop. — copiosissime in declivibus herbidis vel graminosis, cet. 
prata humidiuscula atqve palndes turfosas locis calcareis incoliL, 
in parte bor. occ. haud obvium et desideratur qvoqve alibi. In 
Saoneshje ad Schungu et inter Tolvoja— Padmosero observavi, 
in Reg. occ. desideratur: Norrl. On., cfr Giinth. p. 49; Velikaja- 
guba: R. B. Poppius! 

Lp. Raddeoi (F. Nylander!) etiam ad Katschkofka cop.: 
N. I. Fellm.!, cfr 1. c. p. XXI, XXVI et Beket. p. 589; Panfi- 
lofka cop.: Brenn. add.!; Svjatoj-noss et Vostroguba prope Svjatoj- 
noss: F. Nylander!; ad ripam rivuli prope Lumbofski pauca 
spec: Enw. ann.!; Orloff in convalli Gubnoj ! cop., Katschkofka: 
Kihlm. 

Fennia (Schrenk): Led. Ill p. 519; uppg. ar oriktig i den mening 
Schrenk tager Finland; afven Finl.: Nym. Syll. p. 328, ar alltfor vidstrackt. 
— Inlemnad af gymn. K. v. Heideken fran [Ab. Abo] Runsala, »dar den 
troligen endast ar forvildad*: Not. XIII p. 481. Enligt uppg. af Arrh. och 
Hollm. forekommer den pa Runsala vid Choraei kalla (exemplar af E. Lund- 
qvistlj. Detta stalle afses med forv. i SV: Brenn. Flor. p. 161; arten upp- 
tages afven Mela Kasv. Ill p. 275 och Ale. Ill p. 109. — Ik. Sakkola: 
elev Savander!, jfr Desideratkat. p. 29 och Mela 1. c; Sakkola t. ynm., 
uppenbarligen forvildad och utkommen fran Hoflagret, dar den afven fin- 
nes forvildad och troligen ar af gammalt odlad: Lindberg!. Anmarkas bor, 
att Meinsh. p. 302 ej upptager arten fran Isthmus. — Kar. ross. Da arten 
finnes bade i Kon. och Lp. afvensom i de angransande delarne af Ryssland 
(se t. ex. Ivanitzky p. 473, Kusn. p. 132 etc.), ar det mojligt, att den kan 
patraffas afven har, men antagligen endast nara kusten och mer eller min- 
dre sallsynt. De uppgifter, som kunna tjena till att ytterligare belysa for- 201 

hallandet, aro: Pvatnawlok [Kon.] [manne Pjatnawolok eller sannolikare 
Svjatnavolok] . . . ganska sparsamt, men borjade ater vara allman, sedan 
man lemnat Juustjarvi [d. v. s. vid Torrasjarvi, Kumsjarvi och Ahvenjarvi] 
. . . daremot ej alls i Paadane: Sahib. Dagb.; icke observerad nordligare 
an reg. montaua [= Kon.]: Sahib. Bidr.; utom Finlands naturalhistoriska 
omrade dock sedd afven emellan Suina och Yigsjon vid 63° 50': Sahib. Bidr. 
och Dagb.; Wainio Kasv. upptager ej arten. 

Af de former, hvilka omnamnas i DC. Prodr. XIV p. 125~126, torde 
endast a vulgare forekomma hos oss. — b) confusum (Meisn.) Giirke upp- 
tages » passim cum typo*: Giirke p. 123. Bland »varietates formaeqve 
ceterae» uppraknas alpinum Wahlenb. Lapp.: Giirke 1. c; denna ar mig 
alldeles okand. Polygonum viviparum L. 

In Lapponia, aipina tantum regione excepta, freqven- 
tissime (— frequenter) obuium, etiam in maxima parte Fen- 
niae freqvens est, sed in plurimis partibus maxime australi- 
bus freqventia plus minusue minuitur. 

Till.; Kalm; in pratis et pascuis duris uliginosis st fq: 
Prytz cont.; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Fenn.: Nym. 
Gonsp. p. 637 et Giirke p. 122, vide etiam Led. Ill p. 519-520, 
DC. Prodr. XIV p. 125 etc. 

Al. p: Bergstr.; (fq) Bergstr. Beskr.; st r Brando Kyrklan- 
det, Kumlinge Ingersholm, Snacko, in parte austro-orientali in- 
sulae »Kumlinge landet» plur. loc. cop.: Bergr. — Ab. fq: Zett. 
& Br., Renv. et A. Nyl.; st fq: Arrh. Ann. et Sel.; enum.: Sand.; 
Vihti fq: Printz et Flinck. — Nyl. st fq: His.; fq in pratis et 
campis passim cop.: Stenr.; fq: W. Nyl.; secundum oram rarius, 
tamen ad septentrionem versus freqventius: Ssel. 0. Nyl.; Brenn. 
ex Hogland etc. non comm. — Ka. st fq: Blom; st fq — fq: 
Linden. — Ik. fq: Malmb.; [st fq: Meinsh. p. 302]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. — Ta. fq: omnes auct. — 
Sa. fq: Hult. — Kl. (p): Fl. Kar.; fq: Harm.; fq (Backm. Berg- 
strom): Norrl. Symb. et Hjelt. — Kol. st fq: Elfv. 

Oa. (st fq): Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth. — 
Sb. fq: Enw.; fqq: Mela; fq: M. & J. Sahib. — Kb. f q : Eur. 
& H. et Wainio Kasv. — Kon. fqq, in collibus siccioribus qvoqve 
fq: Norrl. On. '202 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Om. fq: Hellstr., Tenn. et Lackstr. — Ok. fq: Wainio 
Kasv. et Brenn. Obs. — Kp. fq: Wainio Kasv., vide etiam infra. 

Ob. fq (in paludis silvestribus): Jul. p. 281; fqq: Leiv.; 
fq: Brenn. Obs.; in pratis et marginibus agrorum fq: Keckm.; 
[fq: 0. R. Fries]; fq — fqq interdum cop.: Hjelt & H. — Kuus. 
fq: Wainio Kasv.; fqq: Sahib. Fort. — Kk. fq: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. fq — fqq interdum cop. per totum territo- 
rium: Hjelt & H.; in pratis graminosis subhumidis, campis her- 
bidis et siccioribus declivibusqve subhumidis fluviorum fq saepe 
copiose: Blom Bidr.; per universam Lapp, silvaticam, subalpinam 
et inferalpinam vulgatissime: Wahlenb. p. 99, cfr 1. c. p. LXII; 
valde fq: Fellm. Lapp.; fq et saepe etiam abundanter in Kuola- 
jarvi, Kemijarvi, Sodankyla, Inari, et ad Paatsjoki usqve ad 
Mare glaciale: W^ainio Not.; fq in reg. silv. et in aggeribus gra- 
minosis plur. loc. copiosissime, verisimiliter in reg. subalp., qvam- 
vis inde non annotatum: Hult Lappm.; per reg. subsilv. et sub- 
alpinam fq — fqq in locis graminosis siccioribus: Kihlm. Ant., 
vide etiam Wegelius p. 234, Blytt p. 516, Hartm. p. 332 etc. 
— [L. ent. reg. subalp. et silv. fq: Lsest.] 

Lapp. ross. fq: Fellm. Ind. et N. I. Fellm.; enum.: Beket. 
p. 589, vide etiam Broth. Wand. p. 9, 11 et 13; specimina 
adsunt ex omnibus hujus territorii partibus. 

Afvikande ar uppg.: Kp. Allman i kustregionen, mer eller mindre 
sallsynt i det inre: Bergroth i Medd. XXI p. 21; i vestra delen af provin- 
sen upptages den sasom allman utan nagon inskrankning: Wainio Kasv. 

Polygonum viviparum f. alpina Wahlenb. 

/// montibus alpinis Lapponiae eorumqve vicinitate in- 
uenitur. 

Lapp. fenn. in ipsius alpini jugi clivosis . . . ubiqve fq: 
Wahlenb. p. 99, ubi describitur; in alpibus p: Fellm. Lapp.; in 
reg. alpina alpium Muotkatunturit st fq. — Peldoaivi N 500, Aili- 
gas SV 483: Kihlm. Ant.; Bugonaas: Arrb. ant. 

Lapp. ross. ad alpes nee non ad litora maris glacialis 
p: Fellm. Ind.; ad oram maris glacialis alibiqve in alpinis (fq): 
N. I. Fellm., spec, e Triostrow!; Vaidoguba: Brotherus! Polygonum viviparum. 203 

Fenn.: Gurke p. 122 i st. f. Lapp. fenn. et ross. — Derma var. upp- 
gifves visserligen fran Ta. Hirvijarvi pa, ett berg: Leop. och Vanaja Ylane: 
Leop. ann., men att denna form vore identisk med den lappska, ar val 
mindre sannolikt. Namnas bor dock, att varieteten upptages »L— E. h.* 
d. v. 8. r fran Lappland till sodra Finland: Mela Kasv. Ill p. 275. 

Polygonum amphiblum L 

In maxima parte Fenniae satis frequenter aut passim 
prouenit; ad septentrionem versus usque ad mare glaciale 
indicatur, sed in inter iore parte Lapponiae, ut etiam Fenniae 
maxime septentrionalis certe aut raro aut omnino non in- 
uenitur. 

Kalm; in fossis et paludibus st fq: Prytz cont.; in aqvis 
et ad aqvas e provinciis australibus usqve in Sotkamo 1 ): Wirz. 
pi. off. p. 33; maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Scand.: Nym. 
Consp. p. 637; Fenn.: Nym. Suppl. p. 271; Lapp. Fenn.: Giirke 
p. 118, vide etiam Led. Ill p. 520, DC. Prodr. XIV p. 115 etc. 

Al. st fq: Bergstr.; (r ?) Brando tantum in vado ad septentr.- 
occidentem versus a Lill-Lappo in lacunis: Bergr. — Ab. p: 
Zett. & Br.; [Muurila] st fq: Benv.; p: Sel.; Vihti (fq): Printz et 
Flinck, cfr W. Nyl. p. 205; A. Nyl. omittit. — Nyl. fq: His.; 
[Nurmijarvi] p in ripis lacuum et amnium passim copiosissime: 
Stenr.; [Helsingfors!] (st r) ex. gr. ad Fredriksberg: W. Nyl.; 
Thusby: Astr. & H.; p: Sael. 0. Nyl.; B'renn. ex Hogland non 
comm. — Ka. Lavansaari in lacu: Brenn ; ad pag. Ala Urpala: 
Blom; fq — st fq: Linden. — Ik. st fq: Malmb.; [in plurimis 
aqvis saepe copiosissime: Meinsh. p. 303]. 

Sat. st fq: Malmgr.; st fq, sed tantum fere in lacubus 
majoribus: Hjelt. — Ta. st fq: Leop.; fq in stagno Kalvola: 
Knabe Fort.; (fq): Asp. & Th. et Bonsd.; p: Norrl. s. 6. Tav.; 
p- st fq: Wainio Tav. or. — Sa. p: Hult. — Kl. p: Fl. Kar.; 
[Parikkala] p — st r: Hann.; fq (Backm., Bergstrom): Norrl. Symb. 
— Kol. (r), e reg. coll. non annotata: Elfv., spec, ex Ostre- 
tshina in flumine Ivina! ^— ^. 


*) Vide infra. 204 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, X:o 1. 

Oa. st fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 9. — Tb. 
st fq: Broth. — Sb. fq: Enw. et Mela; p: M. & J. Sahib. — 
Kb. Liperi fq: Eur. & H.; p: Wainio Kasv. — Kon. st fq, Sao 
neshje in lac. fqq: Norrl. On.; ubiqve in lacubus: Giinth. p. 49. 

Om. st fq propius mare: Hellstr.; p: Tenn.; Temmes: Brenn. 
Obs. — Ok. vide infra. — Kp. in lacubus etc. [»vesisto»] 
Kiimasjarvi, Nuokkijarvi et Kuittijarvi: Wainio Kasv; Kemi: 
Selin!; Tshirkkakemijokij prope Kellovaara: Bergroth!; Uskela: 
Bergroth & C. W. Fontell!; Uusikyla Kalmarvi: Bergroth & J. 
I. Lindroth!; [Solovetsk: Beket. p. 589]. 

Ob. [Uleaborg (!)] fq (in agris): Jul. p. 281; p, in partibus 
maxime septentrionalibus et orientalibus non visum: Brenn. Obs.; 
[Uleaborg] (fqq) in aqva: Leiv.; Pudasjarvi: Zidb., cfr Brenn. 
Obs.; Simo 5 km infra Ylikarppa cop.: Brenn. Ber. 1870; in 
fluvio Kemi: Hjelt, cfr M. Castren p. 340; in aqvis stagnantibus, 
stagnis, ad ripas amnium in aqva tranqvilla p in valle amnis 
Simo Ylikarppa, Marttilanlahti, Kemi prope Karinhaara et Por- 
holanpudas: Keckm.; Kemi p (Rantaniemi), Tornio p (Hougb.): 
Brenn. Obs. — Kuus. vide infra et sub Kk. — Kk. in lacubus 
fluviisqve inter Paanajarvi et Knjasha [Knjaschaja guba!]: N. I. 
Fellm., cfr 1. c. p. XXX, XXXVII et Beket. p. 589, spec, alterum 
e Soukelo!; Kallikorajoki ad Koutajarvi: Brenner in dupl.! 

Lk. Kittila Niilivaara: Ssel. kat., cfr Hjelt & H.; Kemijarvi: 
Zidb.; [Kuolajarvi] in stagno silvestri ad partem austro-orientalem 
lacus Vuorijarvi! copiosissime: Stjernv. — Li. Lutto et Paats- 
joki: Fellm. Lapp.; plur. loc. et interdum abundanter in lacubus 
fluvii Paatsjoki, velut in Vouvatus, Salmijarvi, Vaalakkajarvi: 
Wainio Not.; in amne Paatsjoki [Pasvig] inter cataractam sccun- 
dam et tertiam: Th. Fries Resa p. 60; Vallasjavre ad Brend- 
hougen, Salmijarvi [»C , olmejavre»] ad Svanvig etc. in Varangria 
austr.: Th. Fries p. 198; in Salmijarvi [»Sjolmejaur»] aliisqve 
aqvis Lapponiae maxime orientali-septentrionalis passim (Dein- 
boll): Wahlenb. Fl. Suec. p. 251, cfr Fellm. Ind., vide etiam 
Norm. arm. p. 50, Schiib. p. 129, Blytt p. 516, Hartm. p. 332 
etc. — [L. ent. non visum]. 

Lim. Umba: Selin!; ad pag. Umba in aqva tranqvilla flu- 
minis c. 8 km a pago cop.: Kihlman! — Lv. Kaskarantsa (?), Polygonum amphibium. 205 

Kusomen: Mela PI. — Lt. ad lacum Nuotjavr [Nuotte] haud 
procul ab ostio fluminis Lutto cop., ad lacus fluminis Lutto p» 
Fellm. Ind., cfr N. I. Fellm. et sub Li.; Nuotjavr prope ostium 
fluminis Luttojoki: Linden! 

Ok. Wirzens uppg., att denna art skulle forekomma till Sotkamo, 
och [Kajana] st fq : Must. p. 53, aro de enda originaluppg. jag kanner fran 
deuua provins. Wainio sager sig ej hafva funnit den i Kuhmo; vid tiden 
for hans vistelse i Kianta var den ej annu utvecklad (se Wainio Kasv.). 
Hvad Mustonens uppgift angar, misstanker jag, att den delvis hanfor sig 
till varieteten; atininstone freqvensen torde vara altfor hog. Pa grund af 
dessa uppgifter uppgifves sedan arten forekoinma Ok. [»Caj.] spridd, i de 
nordligaste och ostligaste delarne ej observerad*: Brenn. Obs. — Kuus. 
Om denna socken uppger Wainio detsamma som om Kianta; Brenn. & N. 
saga uttryckligt: »ej i n. o. delen> [af Osterb.], hvilket tydligen just hanfor 
sig hit; ej haller upptages arten i Hirn Fort. Att doma af de orter, dar 
exemplaren aro tagna, galler N. I. Fellmans uppg. ej detta omrade. — Lk. 
Hufvudarten sags ej af Hjelt & H.; afven Wahlenb. omnamner den ej fran 
dessa trakter. 

Hufvudformen kallas oftast a natans Moench, se t. ex. DC. Prodr. 
XIV p. 115 etc. I Herb. Mus. Fenn. II p. 42 anvandes benamningen f. 
aqvatica Reich[ard]. Angaende y terrestre se nedanfore. Afven mellan- 
formen ft coenosum Koch [= aqvaticum Wallr.: Gtirke p. 118] torde fore- 
komma i Finland enl. Lindb. Enum. p. 22. Angaende de ofriga formerna 
af denna art, som upptagas t. ex. DC. Prodr. 1. c. och Gtirke 1. c, finnas 
daremot inga uppgifter fran omradet, ehuru deras forekomst delvis ej ar 
osannolik. 

Polygonum amphibium f. terrestris Reichard. 

In Fennia plerumqoe passim (— rarius) legitur; ad 
septentrionem versus interdum forma typica freqventius in- 
veniri videtur. 

(St fq): Mela Kasv. Ill p. 276, vide etiam DC. Prodr. XIV 
p. 115 et Giirke p. 118. 

Al. p: Bergstr.; Foglo: Brenner!; ins. Gerso prope Marie- 
hamn: Seel, ann.; st r ? Brando, cop. in Lappo et Jurmo!, Kum- 
linge nonnullis locis in insula ejusdem nominis: Bergr., spec, e 
Brando Jurmo etiam leg. Hollmen! — Ab. p: Zett. & Br.; Abo: 
Hellstrom!; [Muurila] (st fq): Renv.; Vihti (fq): Printz, vide infra. 
— Nyl. p: His.!; [Nurmijarvi] r ad ripam amnis Luhtajoki 
prope Kuhajarvi sat cop. et ad ripam amnis Vanda ad septen- 206 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

trionem versus a Myllymaa parce: Stenr.; p: Ssel. 0. Nyl. — 
Ka. Jaaski Jarvenkyla in ripa rivi arenosa: Linden! — Ik. p: 
Malmb., [vide etiam Meinsh. p. 303]. 

Sat. Raumo: Malmgr., spec. leg. Simming!; Nakkila: A. 
G. H.!; Huittinen: Lyden; p, saepissime sterile: Hjelt. — Ta. 
st r Riihiranta, ad templum par. Luopiois, Pento: Leop.; (stfq): 
Asp. & Th.; st r: Norrl. s. 6. Tav., spec, e Padasjoki Osola!; 
p: Bonsd.!; st fq: Wainio Tav. or. — Sa. (st fq): Hult; Lapp- 
vesi: Simming!; Villmanstrand Parkkarila cop.: Seel. ann. — 
Kl. st r: Fl. Kar. et Hann.; Palkjarvi Tyydinsaari sterile, Impi- 
laks Kurenlahti: Hjelt. — Kol. Humbaritsa: Elfv.!; Petrosavodsk: 
W. Nylander! 

Oa. p ad ripas amnium: Laur. Vaxtf.; Storkyro: Laur. — 
Tb. non ann. — Sb. (p): M. & J. Sahib. — Kb. (st fq): Wainio 
Kasv. — Kon. ad lac. Kendjarvi fq, Lishmajarvi!, Kapselka 
(Simming), in Saoneshje plur. loc: Norrl. On.; Schungu! in ripa 
graminosa lacus Putkosero, Kusaranda: Kihlm. 

Om. Nykarleby: N. M. S.; Nykarleby ad ostium amnis : 
S. Backhand!, spec, misit Z. Schalin. — Ok. vide sub f. ty- 
pi ca> _ Kp. plur. loc. ad ripas lacuum Kuittijarvi, Luvajarvi, 
Kiimasjarvi et Nuokkijarvi: Wainio Kasv.; Kepajoki ad scaturi- 
gines:' Bergroth & C. W. Fontell!; in ripa arenosa, ubi amnis 
Ondajoki ex Ondajarvi effluit: Bergroth & J. I. Lindroth! 

Ob. r: Brenn. Obs., qvem 1. inspicias, spec, e Kemi! et 
Muhos Kosula!; Oulujoki ad ripam : Leiv.; in locis glareosis ad 
ripas amnium r, Simo Ylikarppa et in saburra in oppido Kemi: 
Keckm.; Kemi p (Rantaniemi !) : Brenn. Obs.; r Turtola Pello ! sat 
cop. et florens, Rovaniemi Tervo: Hjelt & H. — Kuus. Hanni- 
nen: Wainio Kasv.! [= Hannila: Sahib. Fort.]; Aventojoki: Bro- 
therus & F. v. Wright! — Kk. Oulanka ad Vartiolampi et sat 
cop. ad Sohjenansuu: Wainio Kasv. 

Lk. rr Kittila Alakyla parcissime et sterile: Hjelt & H.!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 130; Kemijarvi ad Vuostimovaara, 
Sodankyla ad Kairala: Wainio Not. — Li. in insula lacus Vaa- 
lakkajarvi in fluvio Paatsjoki: Wainio Not. Polygonum amphibium. 207 

Angaende forekomsten i Ab. Vihti namnes: »afven jag iakttog fler- 
stades landtformer, men dessa saknade alia den for namnda form karakte- 
ristiska barigheten»: Flinck. — Ob. Brenn. Obs. anfor [sannolikt pa grund 
af standorten] Julins uppg. under varieteten. Polygonum lapathifolium Ait. *). 

In Fennia australi et media usqve ad 64° plerumqve 
freqvenier obvium, supra hunc gradum freqventia cito mi- 
nuitur, qvamqvam in vicinitate sinus bottnici satis frequenter 
inueniri uidetur ; supra 67° 30' in parte occidentali non vi- 
sum, ad orientem versus ne eo qvidem procedit. 

Till.; in cultis et fimetis Finl. austr. (st r), Alandia (Snell- 
man): Prytz cont.; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 637; Fenn.: Giirke 
p. 121, vide etiam Led. Ill p. 521-522, DC. Prodr. XIV p. 119 
et Herb. Mus. Fenn. II p. 130, ubi f. incanescens describitur. 

Al. fq: Bergstr.; (p), deest in parte orientali? [ad Ab. refe- 
rendum], sine dubio ibi forte neglectum, Inio Applo et Asel- 
holm, Brando Lappo et Jurmo, Kumlinge plur. locis: Bergr. — 
Ab. fq: Zett. & Br., Arrh. Ann., Sand, et Renv.; (p) Ekenas, 
Ljusaro: A. Nyl.; fq: Sel.; [Vihti] st fq in agris avena consitis: 
Flinck, vide etiam sub Al. — Nyl. fq: omnes auct. — Ka. 
fqq: Blom; fq: Linden. — Ik. fq: Malmb. [et Meinsh. p. 304]. 

Sat. fq: Malmgr.; st fq: Hjelt. — Ta. fq: Leop., Knabe 
Fort., Asp. & Th., Norrl. s. o. Tav. et Bonsd.; st fq: Wainio 
Tav. or. — Sa. cop.: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar. et Hjelt; fqq 
in agris: Hann. — Kol. st fq: Elfv. 

Oa. fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth. — Sb. 
fq: Enw.; (fqq): Mela; fq: M. & J. Sahib — Kb. fq: Brand, et 
Eur. & H.; in par. Polvijarvi st fq: Ssel. ann.; st fq in par. 
Lieksa et Repola et in vicinitate lacus Pielisjarvi, aliis septen- 
trionalis Kareliae locis minore freqventia: Wainio Kasv. — 
Kon. st fq, Saoneshje fq: Norrl. On.; ubiqve: Giinth. p. 49. 

Om. fq: Hellstr., Tenn. et Lackstr. — Ok. f. floribus 
rubris (in var. incanum transiens) in par. Kuhmo: Wainio Kasv. 

J ) P. lapathifolium a incanescens Ssel. saltern ad partem maximam; 
P. tomentosum Schrank: Giirke p. 121. 208 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Kp. f. flor. rubris (in var. incanum transiens) saltern st fq 

usqve ad par. Kostamus, et qvamvis minore freqventia in par. 
Vuokkiniemi et Uhtua in pagis Vuokkiniemi, Jyvalahti et Uhtua!: 
Wainio Kasv.; Ontrosenvaara: Bergroth! 

Ob. Liminka: Hellstrom!, cfr Brenn. Obs.; st fq: Brenn. Obs., 
qvem 1. inspicias; [Uleaborg] (fqq): Leiv.; locis cultis, imprimis 
in agris solano consitis st fq: Keckm.; Kemi (fqq) (Rantaniemi): 
Brenn. Obs.; [inter Kalix et Tornea st fq: 0. R. Fries]; r Rova- 
niemi Lohiniva! et Uurtamo: Hjelt & H., cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 130. — Kuus. Hannila in agro avena consito: Hirn Fort.!, 
cfr Medd. XX p. 9. — Kk. nondum observatum. 

Lk. [Sodankyla] r in agro hordeo consito ad sacerdotium 
in cultisqve ad Emaus: Blom Bidr., cfr Wainio Not. nomine f. 
incana, vide ceterum sub f. incanam et infra. 

Lapp. ross. vide sub subf. latifoliam. 

Storsta delen af Finl. och Lappl.: Fries; detta grundar sig mahanda 
pa aldre uppg., men har atminstone ej sin riktighet i fraga om finska Lapp- 
marken, dar arten i det narmaste saknas. — De aldre fori skilde ej denna 
art fran P. persicaria; huruvida dock uppg. i Fellm. Lapp, under detta 
namn verkligen, sasorn antagits i Desideratkat., har afseende pa P. lapathi- 
folium maste anses osakert (se under P. persicaria). 

Under allra senaste tid ar denna art funnen fossil. De nu kanda 
fyndorterna aro Ab. Lojo Stortotar och Humppila, afvensom Ik. Sakkola: 
Lindb. torfm. I p. 49 med not, jfr 1. c. p. 63, allt under namnet P. 
tomentosum. 

Ehuru flertalet uppgifter om P. lapathifolium harstammar fran en 
tid, da formerna af denna art annu icke voro sarskilda, anser jag mig pa 
grund af exernplaren kunna fora det alldeles ofvervagande antalet af 
dessa uppgifter till f. incanescens, och torde afven freqvensen galla denna. 
(Sjalfva narnnet incanescens anvandes endast af Flinck, Hann. och Brenn. 
Obs., liksom af Giirke bland »varietates»). I afseende a nomenklaturen 
har jag ansett mig bora folja Herb. Mus. Fenn. II. 

Oberaknadt de langre fram upptagna formerna omnamnes f. prostrata 
(Aschers.) fran Finland: Lindb. Enum. p. 22. Harom namnes: »ar en ofta 
forekommande lokal form af mindre betydelse ; jag har den bl. a. fran 
[Nyl.] Helsingfors flerstades och Hogland afvensom Kb. Juuka»: Ssel. ann. 

Polygonum lapathifolium f. incana (F. W. Schmidt) Reich. 

Multis locis et inter dum etiam freqventius inveniri 
indicata est, sed qvum magna pars speciminum hoc nomine Polygonum lapathifolium. 209 

collectorum ad f. incanescentem pcrtineat, distributio 
nescio an incerta sit. 

(Passim) cum typo: Gtirke p. 121; st r: Mela Kasv. Ill p. 
276, vide etiam Herb. Mus. Fenn. II p. 42 et 131. 

Al. Brando Jurmo cum f. typica: Bergr.!, cfr Medd. XX 
p. 38. — Nyl. Helsingfors, Hogland: Sael. herb. — Ik. Metsa- 
pirtti: Malmberg! 

Sa. Villmanstrand Parkkarila in litore: Saslan! — Kl. 
Uukuniemi: Nikl.! ; Ruskiala prope Juttulampi: Brotherus & Hjelt! 

Kp. Ondarvi: Bergroth & J. I. Lindroth! 

Ostrobottnia (F. Nylander): Led. Ill p. 521-522. — Ab. stfq: Renv. 
(hor mojligen till den akta f. incana). — Nyl. Fagervik: His.; fq cum f. 
typica: W. Nyl.; [Hogland] fq, Tytarsaari: Brenn. — [Ik. se Meinsh. p. 
304]. — Sat. st r: Hjelt. — Ta. Luopiois kyrkoby: Leop.; st r: Norrl. s. 6. 
Tav.; Putkilahti Taikinajarvi, Sutoisenniemi : Wainio Tav. or. — Tb. Jyvas- 
kyla: Wainio Tav. or. — Kb. st fq: Wainio Kasv. — Kon. »saltem ad 
Mundjarvi et Tiudie, atqve in Saoneshje ad Schungu obviam*: Norrl. On. 

— Ok. Kuhmo st fq »arvattavasti Kiannallakin tavattavana*: Wainio 
Kasv., jfr Brenn. Obs. — Kp. st fq [ktaw] Repolasta aina Kostamuksen 
pitajaan saakka ja jtav. Vuokkiniemen ja Uhtuan pitajissa, Uhtuan kyla 
pohjoisin loytopaikka»: Wainio Kasv. — Ob. Pa barlast vid Kallio sag i 
Simo: Keckm.; Ylitornio Vanhainen: Hjelt & H., jfr om dessa Brenn. Obs. 

— Lk. »in agris ad pag. Kemijarvi et Kostamuspera in Kemijarvi et ad 
Sattanen (67° 30') in Sodankyla»: Wainio Not., jfr 1. c p. 31. 

Dessa uppgifter hanfora sig till en form, som visserligen har bladens 
undre sida graluden, men dock icke ofverensstammer med f. incana, sadan 
den begransats i Herb. Mus. Fenn. II. Detta beyisas tydligt af de manga 
exemplar, hvilka nagon tid gatt under namnet'f. incana, men nu foras till 
f. incanescens. Bland dessa ma har endast framhallas Wainios exemplar 
fran Ta. Luhanka Taikinajarvi! och Kp. Uhtua! Sarskildt uppgifterna 
fran Kp. och Lk. torde darfore bOra foras till f. incanescens. (Se angaende 
nu ifragavarande form atven Herb. Mus. Fenn. p. 52 not). Till denna form 
ansluter sig afven sannolikt var. pallidum Witt. Nyl. fq med hufvudfor- 
men: Ssel. 0. Nyl. 

Da Herb. Mus. Fenn. II redigerades, fordes endast exemplaren fran 
Ik. och Kl. till f. incana, sasom den begransats 1. c. p. 131; sedermera 
hafva, sasom framgar af ofvanstaende, dock nagra andra exemplar till- 
kommit. 

Polygonum lapathifolium f. viridis Sasl. 

Qvamqvam adhuc tantum nonnullis locis lecta est, 
hanc for mam (cum subf. latifolia) in Fennia australi 

Impressio facta 26 | 2 1902. 14 210 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

minitne raram esse credo. Subf. latifolia etiam in Lap- 
ponia austro-orientali ad 67° 40' lecta est, ubi forsitan ad- 
venticia. 

Fenn.: Giirke p. 122, vide etiam Herb. Mus. Fenn. II p. 
131, ubi describitur. 

Ab. Pargas in agro ad Gunnarsnas: Arrhenius!; [Muurila] 
(st fq) hie illic cum f. typica, qvamqvam saepe neglecta: Renv.; 
[Vihti] ad ripas: Flinck; Nystad [Uusi kaupunki]: Hollmen! — 
Nyl. [Nurmijarvi] p: Stenr.; Helsingfors (fq): Ssel. arm.; Hogland 
[»Suursaari»] Kappelniemi: Brenner! — Ik. Sakkola inter f. 
typicam: Malmberg! 

Ta. Sysma Nya Olkkola: Unonius! — Sa. Lappvesi Park- 
karila prope Villmanstrand in agro: Sselan!; Punkaharju in 
litore (f. subincanescens): E. Nylander! — Kl. Valamo: F. Ny- 
lander! 

Kb. Liperi (f. subincanescens): Europseus & Hallstrorn!; 
Polvijarvi: Ssel. herb. — Kon. Jalguba: Giinther! 

Denna form ar antagligen nastan lika allman som hufvudforinen, 
men liksom subf. latifolia endast en lokalform: Seel. ann. 

Polygonum lapathifolium subf. latifolia Ssel. 

Cum antecedente. 

R: Mela Kasv. Ill p. 276, vide etiam Herb. Mus. Fenn. II 
p. 131, ubi describitur. 

Ab. [Vihti] (»fq») prope domicilia: Flinck; in oppido Ny- 
stad [Uusikaupunki] f. conferta: Hollmen! — Nyl. Helsingfors 
in stagno: Hjelt! — Ka. Sakjarvi in cultis: Blom! 

Ta. Korpilahti Raianlahti: Lang! 

Kb. Juuka: Woldstedt! 

Lim. Umba: Malmberg! — Lv. Kaskarantsa: Mela herb., 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 131. 

Det framhalles i Herb. Mus. Fenn. 1. c, att det ar en subf. tumida 
af denna form, som oftast hos oss gatt under namnet P. lapathifolium var. 
nodosum (se under denna). 

Tillaggas ma, att Giirke p. 121 upptager en var. latifolium Willd. 
fran Germ.; huruvida den ar identisk med Sselans form kanner jag ej, 
hvarfore vidare undersokningar erfordras; f6r att icke astadkomma for- Polygonum lapathifolium. 211 

vexliug, liar jag tills vidare behallit Sselans namn. — Subf. tumida Ssel. 
anfores af Giirke 1. c genom ett tryckfel under namnet humidum Ssel. 
fran Fenn. 

Polygonum lapathifolium var. nodosum Pers. ! ). 

Per errorem in Fennia inveniri indicata est. 

Fenn. mer.: Fries. — Nyl. st fq: His.; fq jamte hufvudformen: Ssel. 
0. Nyl. Pa grund af dessa uppgifter och nagra exemplar, som blifvit be- 
stamda till denna form, upptogs den sedermera i vaxtforteckningar. floror 
t. ex. Brenn. Flor. p. 161 etc. Emellertid galler fortfarande: »Vera var. 
nodosum (P. nodosum Reich. PI. crit. f. 689) apud nos nondum est obser- 
vata»: Herb. Mus. Fenn. II p. 131. De hitforda exemplaren tillhora, sa- 
som det f ram gar af 1. c, f. viridis subf. tumida. 

Polygonum persicaria L. 

In Fennia maxime australi infra 60° 30' rarius obve- 
nit, ceterum adventicium in saburra etc. occurrit; qvia aliis 
cum speciebus diu confusum erat, distributio non prorsus 
cert a sit. 

Kalm; ad margines fossarum solo stercorato (p): Prytz 
cont; Eur. omn. exc. Lappm. Fenn. bor . . .: Nym. Consp. p. 
637; Fenn.: Giirke p. 119, vide etiam DC. Prodr. XIV p. 117. 

Ab. Korpo: I. Ringbom!, cfr Zett. & Br.; Pojo Grantorp 
prope Bockboda: Sael. herb. — Nyl. Ekenas in plateis! et ad 
portum: Hjelt; [Helsingfors!] fq: W. Nyl.; Helsingfors st fq in 
ruderatis: Kihlm.; Helsinge Nordsjo ad fossam: Saelan!; in pla- 
teis oppidi Borga: Ssel. 0. Nyl.; Pyttis Hinkabohle in litore are- 
noso marino: Sselan & Stromborg!; Hogland nonnulla specimina 
in semita ad Isosomerikko: Saslan in Medd. XXV p. 75, cfr 1. 
c. p. 73, Schrenk p. 158 (et Brenn. p. 38). — Ka. in oppido 
Kotka: Seel, herb.; Viborg par. Lyykyla in agro: AI. Lagus! — 
Haec tantum mihi certa videntur, de aliis annotationibus et de 
plantis adventiciis vide infra. - 

Persicaria mitis hos Till., som af 0. Hjelt Forsok p. 234 fores till 
denna art, torde snarare afse P. minus, hvilken under namnet P. mite af 
Zett. & Br. uppgifves sasom allman i Abo trakten; harvid bor dock ihag- 
kommas att Persicaria Till. Icon. 101 i Fries Ofvers. hanfores till P. per- r ) P. lapathifolium L. auct. recent, ex. gr. Giirke p. 120—121. 212 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

sicaria; figuren ar emellertid ej synnerligen upplysande, hvarfore den lem- 
nats obestamd: O. Hjelt Nat. — >In ruderata, viae, fimeta, usqve in Lapp. 
inferiorem»: Wirz. pi. off. p. 33, jfr Led. Ill p. 522, gmndar sig tydligen 
pa Fellmans oriktiga uppgift. Storsta delen af Finl.: Fries; afveu oratt. 
— Al. »A. B. C D. Af»: Bergstr. d. v. s. allman pa akrar ofver fasta 
Aland, alandska skargarden och de angransande delarna af Abo skargard; 
a: Bergstr. Beskr.; uppg. aro sakert oriktiga; ingen af de talrika botanister, 
som darefter undersokt Alands flora, bar antecknat denna art och foga 
troligt ar, att den heller i Korpo etc. vore allman. — Ab. Pargas p: Adl.; 
denna uppg. forefaller visserligen mera sannolik, men har ej bekraftats af 
Arrh., som antager, att den mojligen afser P. minus. Pojo »p ex. gr. Lju- 
saro etc.»: A. Nyl., jfr Led. Ill 1. c, ar afven nagorlunda sannolikt, men 
behofver bekraftas, sa mycket mer som His. ej upptager arten. [Nystad] 
Saunasillan rannalla 1893 (Cajander): Sod., som anfor vaxten sasom till- 
fallig. — Nyl. Anfores fran Thusby: Astr. & H. (enl. senare uppg. fran 
Thusby Gammelby), men nagot exemplar finnes ej. Morskom : Ssel. & Str., 
men ej uppt. Ssel. O. Nyl. — [Ik. st fq: Meinsh. p. 304, jfr 1. c. p. XXXII; 
saknas sakert pa Ik. enl. Lindberg.] — Sat. Fl. Suec. N:o 319 /?, som an 
fores af Gadd Sat. p. 23, har val afseende pa, P. lapathi folium. Kyro: Asp; 
uppg. afser sannolikt afven nagon form af sistnamnda art; sakert ar att P. 
persicaria ej finnes i dessa trakter. — Ta. Hauho: Herk. p. 59; uppg. af- 
ser sannolikt P. lapathifolium eller P. minus, af hvilka ingendera upptages. 
Sysma: Ale; tydligen genom forvexling, hvarfore uppg. utgatt fran tredje 
upp l. _ Kol. Petrosavodsk: Giinth. p. 49; uppg. behofver bekraftas. — Om. 
Gamla Karleby pa barlast: Hellstr., jfr 1. c. p. p. 136; det bor kanske 
framhallas, att exemplar saknas sa val harifran som fran Ob. — Kp. Kemi: 
Beket. p. 589; uppgiften ar mindre sannolik. — Ob. >Vaxer jamte P. hy 
dropiper till myckenhet omkring Sjobodarna vid Uleaborg>: Jul. p. 281 o. 
282; Kemi: M. Castren p. 340; bada dessa uppgifter afse sakert P. lapathi- 
folium, som ej alls omnamnes. Uleaborg nagra exemplar pa ruderatplatser 
. . (Zidb.): Brenn. Obs., dar afven nagra osakra uppgifter citeras. Bar- 
last r Kemi stad midtemot tullkammaren : Keckm.; arten betecknas har 
sasom tillfallig. — Lapp. fenn. »in agris p»: Fellm. Lapp., jfr Led. 1. c; 
uppg. har tydligen ej afseende pa denna art, om hvilken redan Wahlenb. 
p. 100 sade: »neqve hanc ibi reperi*, men hvilken vaxt darmed afses, ar 
ej tydligt. — Lapp. ross. Beket. p. 589 anfor uppg. i Fellm. Lapp, under 
Ryska lappmarken, hvilket ar vilseledande ; att Fellmans uppgift beror pa 
forvexling ar redan framhallet. — Ponoj: Knabe Pfl. p. 281; uppg. ar sa- 
kert fullkomligt oriktig. 

Polygonum foliosum H. Lindb. 

Anno 1900 distinctum, qvare distributio nondum certa 
sit. Verislniiliter autem non varum, sed cum P. minor e Polygonum foliosum. 213 

(P. mitt) confusum est. Ad hue nisi in Fennia occidental!, 
sed usque ad 65° 38' ad septentrionem versus, non lectum est. 
Vide (Diar. 6, X, I 900) Medcl. XXVII p. 3-5, ubi describitur. 

Al. nondum annotatum. — Ab. vide infra. — Nyl. in 
aqva non profunda in ripa stagni Maren juxta opp. Borga co- 
piose inter P. hydropiper obveniens: Lindberg! 

Sat. [Bjorneborg] fq ad amnem Kumo infra oppidum, 
saepe plus minusve cop., tantum in ripis limosis: Hayren in litt., 
cfr Diar. 5, X, 1901; Nakkila: Simming!; Karkku [Kiuralaj: 
Hjelt! — Ta. Langelmaki in aqva non profunda in ripa limosa: 
Borg!; Sysma ad fretum Ihananiemi ad templum: K. Renqvist!; 
Jamsa: Nikl.! 

Oa. nondum annotatum. — Sb. Jorois Frugard ad sinum 
lacus Saima [rectius Haukivesi] pareissime in ripa humida: Lind- 
berg in litt. 

Om. Gamla Karleby: Hellstrom! 

Ob. Ii Hietakan! et Simo Ruikka! in rivulo exsiccato: 
Brenner, vide sub P. minore et P. miti f. linearifolia. 

Ab. Uskela: Nikl.!; Lindberg misstanker etikettforvexling och att 
exemplaret i sjalfva verket vore fran Jamsa. Detsamma galler Tb. Jyvas- 
kyla: Nikl.! — Artens nordligaste fyndort Ob. Simo Ruikka ar belagen 
ungefar vid 65° 38' och icke 65° 20', sasom uppgifves i Medd. XXVII p. 4. 

Polygonum minus Huds. 

Cum antecedente confusum, ut distributio nondum certa 
sit. In Fennia australi et media usqve ad 62° 30'; tarnen 
passim aut rarius inveniri cidetuv. Qcae P. mite apud nos 
appellata sunt exemplaria, maximum partem ad hanc spe- 
ciem pertinent. 

In inundatis glareosis rarius Alandiae (Snellman): Prytz 
cont.; Fenn. mer.: Fries; ad Helsingfors saltern adest: W. Nyl. 
Distr. nomine P. persicaria var. minus; Scand. (exc. Lapp.): 
Nym. Syll. p. 329; Fenn. mer. oca: Nym. Consp. p. 638; (r): 
Mela Kasv. Ill p. 276; Fenn.: Giirke p. 118, vide etiam DC. 
Prodr. XIV p. Ill et imprimis Lindberg in Medd. XXVII p. 5-7. 214 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Al. Eckero Marby!, Signilsskar, Storbyn Edisas: Lindberg 
1. c; Finstrom Grelsby: Arrhenius & Kihlman! — Ab. Abo Run- 
sala: Lindberg 1. c; Pargas plur. locis, imprimis in calcifodinis: 
Arrh.!; Uskela: Nikl.l, cfr Herb. Mus. Fenn. p. 52, (spec. p. p. 
ad P. foliosum pertinent, vide supra p. 213); Nystad (Hollmen, 
Soderman, Cajander): Lindberg 1. c. — Nyl. Hango (Lindberg), 
Kyrkslatt Boback (A. Palmgren): Lindberg 1. c; Esbo Kaitans: 
Kihlman!; [Helsingfors] (fq) cum f. typica: W. Nyl. nomine P. 
persicaria var. minus; Helsingfors plur. locis: Sael. ann.! et 
Arrh.; Borga ad Sondby et Lill-Pellinge! in taeniis par. Perno!: 
Sael. 0. Nyl., cfr Herb. Mus. Fenn. p. 52 et vide infra; Strom- 
fors: Saelan & Stromborg!; Tytarsaari: Brenner! — Ka. Kym- 
mene Haapasaari: Saelan & Stromborg!; Antrea in ripa fl. Vuoksi: 
Sselan!; Jaaski Jarvikyla: Linden! — Ik. Sakkola! et Pyhajarvi 
Sortanlaks!: Malmberg; multis locis observatum: Lindberg 1. c, 
spec, e Metsapirtti Saarois!, Muola Parkkila! et prope Kirkkojarvi 
haud procul a Lehtokyla!; e Kakki Kirjola, Metsapirtti Vanhajaama 
et Kivennapa Afanasi a Lindberg 1. c. etiam enumeratur; [(fqq) 
et saepe cop. in omnibus uliginosis: Meinsh. p. 304]. 

Sat. [Bjorneborg] p plus minusve parce in ripis limosis 
et lapidosis: Hayren in litt. — Ta. ad oppidum Tavastehus: 
Sael. herb.; Sysma: Renqvist! et Blom! — Sa. Villmanstrand 
Parkkarila cop.: Saelan!; Ruokolaks Utula: Hult! — Kl. Hiitola 
Pukinniemi: J. A. Fastberg!; Valamo: Seel, herb.; Impilaks Ku- 
renlahti: Brotherus & Hjelt! — Kol. Nikola: Elfving!; Nimpelto!, 
Ostretshina! et Yla-Ostretshina!: Cajander & J. I. Lindroth; 
Petrosavodsk : Kullhem!, Norrlin ! et Ivanitzky! 

Sb. Jorois Frugard cum P. folioso et Tahkoranta item 
ad ripam lacus Saima [rectius Haukivesi]: Lindberg in litt. — 
Kb. Liperi Ojanlaks: Europseus & Hallstrom! — Kon. Gorskij: 
Simming! et Kullhem!; Mundjarvi! et Unitsa!: Norrlin; Suo- 
saari [»Saosero»], ad Logmosero: Giinth. p. 49, vide infra. 

Vide ceterum sub P. mite. 

St r 1-14, 16: Mela Kasv. IV p. 275; uppg. hanfor sig delvia till 
den da annu ej atskilda P. foliosum. — Nyl. Pyttis vid Hinkabohle: Ssel. 
0. Nyl.; exemplaret hor till P. persicaria. Pet kan dessutom sattas i fraga 
orn W. Nyl. afser alldeles gamma form som den nyss upptagna, da han Polygonum minus. 215 

for den sasom varietet till P. persicaria. — Kon. Huru viola Logmosero fin- 
nes i denna provins, kanner jag ej. Ehuru ytterst fa litteraturuppgifter 
finnas angaende P. minus, har jag dock ej nagot direkt skal att betvifla 
denna. - Ob. Arten omnamnes Not. XI p. 459 sasom inlemnad af Bren- 
ner fran Uleaborg, hvilken uppgift rattades till Ii »den nordligaste kanda 
fyndorten for densamma>: Not. XIII p. 456. Strander, diken, p i kust- 
trakten: Keckm., jfr 1. c. p. 14. »Xor. och Obor. vid kusten mr Kemi, 
Simo»: Brenn. Obs. Sa vidt man nu vet, hanfora sig alia dessa uppgifter 
till den da annu icke sarskilda P. foliosum. 

I Mela Kasv. IV p. 275 sarskiljas varieteterna datum Fr. och pu- 
sillum Fr.; hvardera betecknas sasom sallsynta. 

Angaende P. minus f. linearifolia (Sa?l.) se under P. mite var. 
linearifolium. 

Polygonum mite Schrank. 

Per errorem in Fennia indicata est. Annotationes, qvae seqvuntur, 
maximam partem ad P. m i n u s, nonnullae ad P. f olio su m spectant. 

»Per totam Europam»: DC. Prodr. XIV p. 110; Fenn. mer.: Xym. 
Consp. p. 638; Fenn. med. et bor.-occ. (Ostrob.): Nym. Suppl. p. 272; Fenn.: 
Giirke p. 117, se afven Mela Kasv. Ill p. 276 m. fl. floror. 

Al. Sottunga Kyrklandet p: Arrh.; st r Brando Kyrklandet och Hull- 
berga, Kumlinge Skotgrundet vester om Enklinge, kyrkobyn (Lauren): 
Bergr. — Ab. (fq): Zett. & Br. [Att P. minus, som harmed afses, ej ar 
allman i Abo trakten, framgar dock af Arrh. och Hollmens iakttagelser]. 
Vihti (st fq): Printz; [Flinck har ej sett denna art och ej heller P. minus]; 
Nystad p — st r t. ex. Birkholm: Hollm. — Nyl. »var. pusillum (Lam.) e 
Nylandia, ubi freqvens in regione maritima»: Herb. Mus. Fenn. p. 52 not; 
Inga in taeniis: His. p. 59 under namn af P. strictum All.; var. pumilum 
p: W. Nyl.; »forekommer under foljande former laxifiorum Weihe i Strom- 
fors nedanfor Abborfors, strictum f. pttsilla All. Fr. p pa dyiga karrangar 
ocb i hafstrakten pa svart dy efter uttorkade karrpolar»: Seel. 0. Nyl., se 
afven under Ka.; Tytarsaari: Brenn. — Ka. var. longifolium Fr. Haapa- 
saari: SsbI 0. Nyl.; var. pumilum »ad Fredrikshamn (Qvist), etiam versus 
Viborg»: Fl. Kar. p. 193; r »rikl. pa fukt. backstrand vid Jarvenkyla i 
Jaaski. Af Prof. Saelan antr. i Antrea kyrkoby»: Linden; [exemplaren hora 
till P. minus]. — Ik. p: Malmb., [se afven Meinsh. p. 304]. [Torde ute- 
slutande afse P. mmus]. 

Sat. st r— p t. ex. Karkku Kiurala och vid Karppala a taml. ym- 
nig: Hjelt, [exemplaren hora till P. foliosum]; Kyro: Asp. — Ta. »fore- 
kommer antagligen, ehuru densamma ej patraffats*: Leop.; p: Asp. & Th.; 
st r: Norrl. s. o. Tav.; r >Korpilahdella|Kassaaressa Paijanteen rannalla»: 
Wainio Tav. or. — Sa. [Ruokolaks] r Utula, Siitola: Hult; [exemplaren 
hora till P. minus]. — Kl. »Impilaks in litore lacus Ladogae»: Hjelt Ant. 216 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

p. 67; [exemplaret hor till P. minus], — Kol. (r) Nikola, Sermaks: Elf v.; 
[exemplaret hor till P. minus]; ad Petrosavodsk (fq): Fl. Kar. 

Oa. ej antecknad. — Sb. Leppavirta Varkaus (Th. Hallstroin) och 
Konnnslahti; Enw. — Kb. Liperi Ojanlaks Simananniemi: Eur. & H.; Liperi 
p: Hallstr.; [exemplaren hora till P. minus]. — Kon. st fq »locis depressis, 
denudatis, humidis atqve in agris, in Saoneshje fq»: Norrl. On. [Alia exem- 
plar fran provinsen under detta namn hora till P. minus], 

Om. (p) vid haf sstranden : Hellstr.; [exemplaret tillhor P. foliosum], 
Ob. Simo: Herb. Mus. Fenn. II p. 131; [afser P. foliosum], 
Visserligen framholl redan W. Nylander: »P. striatum non e Fennia 
vidi»: W. Nyl. Distr., men icke desto mindre upptogs P. mite, sasom f ram- 
gar af ofvanstaende, i floror, vaxtforteckningar etc. anda till senaste tid. 
Att den finska foimen ar Polyg. minus, ej P. mite utreddes med bestamd- 
het 1895 af lektor C. A. M. Lindman i Stockholm, hvilken da reviderade 
exemplaren i H. M. F. Lindmans P. minus var likval kollektiv, omfattande 
afven P. foliosum: Kihlm. Afven Lindberg anfor i bref af 6, XII, 1900: 
»P. mite utgar alldeles fran var flora, allt hvad bos oss kallats P. mite ar^ 
antingen P. minus Huds. eller P. foliosum m. Afven i Skandinavien sak- 
nas den akta P. mite, dess forekomst t. o. m. i Danmark ar osaker». Det 
ma tillaggas, att P. minus visserligen upptogs af de aldre forf., men sedan 
anyo forst under senaste tid. Da emellertid uppgifterna om P. mite tjena 
till att belysa forekomsten af P. minus och P. foliosum, har jag upptagit 
afven ett antal icke publicerade uppgifter angaende ifragavarande art. 
Uppgifterna om de exemplar, hvilka tidigare forts hit (se Herb. Mus. Fenn. 
p. 52 och Herb. Mus. Fenn. 11 p. 43 etc.), inga daremot sjalffallet endast 
pa sina resp. stallen. 

Af former upptagas var. laxiflorum Weihe, longifolium Fr„ pusillum 
Fr. och strictum All. i det ofvanstaende (strictum afven t. ex. Brenn. Flor. 
p. 162). 

Yidare beskrifver SEelan i Herb. Mus. Fenn. II p. 131 formerna 
umbrosa, litoralis och lineari folia ; angaende dessa far jag hanvisa till origi- 
nalet och har endast tillagga, att namnda former anforas fran Fenn.: Giirke 
p. 117. Var linearifolia upptages vidare O b. r Simo Euikka (Brenner), 
Hepola. prestgarden: Keckm.; Nor. och Ob or. vid kusten rr, Simo afven 
vid Euikka, Ii Hietakari: Brenn. Obs., hvardera under namn af P. minus 
f. linearifolia (Seel.). Uppg. fran Ob. hanfora sig dock till P. foliosum. — 
Angaende samma form namnes ytterligare: >Nonnulla specimina hujus 
speciei [P. foliosi] in H. M. F. asservata a cl. Prof. Th. Saelan ad formam 
linearifoliam Ssel. relata sunt, at hoc nomen etiam formis angustifoliis P. 
minoris ab eodem inditum est»: Lindberg i Prot. 6, X, 1900. Polygonum hydropiper. 217 

Polygonum hydropiper L. 

In Fennia australi et media frequenter (hie illic fre- 
quentissime, in parte orientali tanturn satis frequenter) ince- 
nitur; ad septentrionem versus ad orani oce i den tale m 65° 30' 
paullum super at, in parte orientali 65° et in Fennia interiore 
64° vix at ting it 

Till.; Kalm; fq in locis uliginosis: Hell. p. 9; locis humidis 
ad vias et domos fq: Prytz cont.; in locis subhumidis et inun- 
datis ad pagos, vias, domicilia per provincias australes et medias: 
Wirz. pi. off. p. 33; Fenn. (merid.): Fries; per maximam par- 
tem terrae viget: W. Nyl. Distr.; Eur. omn. exc. . . . Lapp. Fenn. 
bor.: Nym. Consp. p. 638, vide etiam DC. Prodr. XIV p. 109 et 
Giirke p. 116. 

Al. fqq: Bergstr.; fq: Bergstr. Beskr.; st fq — fq in parte 
media et occidentali, in parte orientali [ad Ab. pertinet] neglec- 
tum: Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., Sand., Renv. et A. Nyl; 
fqq: Arrh. Ann. et Flinck; (st fq): Sel. — Nyl. fq: His., Stenr., 
W. Nyl., Sael. 0. Nyl. et E. Nyl. Ber.; [Hogland] (p), Tytarsaari: 
Brenn. — Ka. fqq: Blom et Linden. — Ik. fq: Malmb., [vide 
etiam Meinsh. p. 305]. 

Sat. (st fq): Malmgr.; fq: Hjelt. — Ta. fq: Leop., Asp. 
& Th., Norrl. s. 6. Tav. et Bonsd.; st fq: Wainio Tav. or. — 
Sa. fqq: Hult. — Kl. fq saltern usqve ad Onegam: Fl. Kar.; 
fqq: Hann.; fq: Hjelt. — Kol. st fq: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr. et Laur. Vaxtf. — Tb. fq: Broth.; 
Jyvaskyla fq: Wainio Tav. or. — Sb. fq: Enw.; (fqq): Mela; 
M. & J. Sahib, ex Iisalmi non coram. — Kb. Kide fq: Brand.; 
Liperi fq: Eur. & H., spec, ad f. eciliatam Sael. pertinet!, cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 131; Eno Jakokoski haud infreqvens: 
Wainio ann ; Lieksa in pago ejusdem nominis, Repola Tsholka: 
Wainio Kasv. — Kon. st fq,^ at in parte bor. occ. haud anno- 
tatum, Saoneshje fq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 49; f. uliginosa 
Seel. Velikaja-guba in udis: Norrlin! nomine P. mite f., cfr 
Herb. Mus. Fenn. II p. 131. 

Om. fq: Hellstr.; st fq: Tenn. — Kp. Soroka, [Sumskoj 
Posat]: Beket. p. 589; Kemi in ripa argillosa: Bergroth! 218 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Ob. crescit (cum »P. persicaria») copiose circa tabernas 
navales [»Sjobodarna»] ad Uleaborg: Jul. p. 281, cfr Jul. i V. Ak. 
H. p. 175; in Uleaborg (N. Lund): W. Nyl. Till. p. 303; usqve 
ad Uleaborg procedit: Brenn. Reseb. p. 76, cfr Herb. Mus. Fenn. 

II p. 131; Toppila ad Uleaborg: Brenner!; ad oram rr Uleaborg, 
Haukipudas, Ii, Simo: Brenn. Obs., ubi etiam aliae observationes 
commemorantur; Uleaborg (»fqq»): Leiv.; ad ripas humidas rr 
Simo Harvakari ad marginem stagni [»dam»]: Keckm., cfr 1. c. p. 
14, vide etiam Led. Ill p. 523. 

Lk. »ad flumen Ounarjokiv [= Ounasjoki?]: Fellm. Lapp., jfr Led. 

III p. 523, Desideratkat. p. 29 och Beket. p. 589 (under Ryska Lappland). 
Mindre troligt, ehuru ej alldeles osannolikt ar, att arten skulle ga sa hogt 
mot norden ; af Hjelt & H. sags ej nagot spar af densamma i dessa trakter. 

Sasom lossil ar arten under allra senaste tid antraffad i Ab. Lojo 
vid Hnmppila: Lindb. torfm. I p. 63. 

Augaende formerna eciliata Sael. och uliginosa Ssel. se ofvan under 
Kb. och Kon. De beskrifvas af Sselan i Herb. Mus. Fenn. II p. 131, jfr 
Giirke p. 116. Hvad den forra angar har jag antecknat, att afven hos 
exemplaren fran Ab. Abo och Tb. Viitasaari stipelslidorna sakna har i 
kanten. 

Polygonum Bellardi All. 

Semel, qvantum scio, in saburra ledum est. 

Ab. Pa barlastplatser vid Abo slott: elev. J. Linden & E. Reuter!, 
jfr Saelan i Prot. 7, III, 1885 under namn af P. monsjjeliense (L.) Desf. 
Angaende artens allmanna utbredning m. ni. se t. ex. Nym. Consp. p. 639 
och Giirke p. 115. 

Polygonum aviculare L. 

In Fennia et Lapponia usqve ad fines culturae freqven- 
tissime saepeqve copiose obvium est. 

Fqq (aut fq) in Fennia inveniri consentiunt omnes auctores, 
cfr Till, Till. Icon. 121, Kalm, Hell. p. 9, Prytz cont.; ad vias 
et in marginibus agrorum atqve ad domicilia hominum per to- 
tam Fenniam Lapponiamqve alpibus tantum exceptis: Wirz. pi. 
off. p. 32 et 33; maxima pars Fenniae: Fries; Eur. omn.: Nym. 
Consp. p. 639; Europa tota: Giirke p. 113, vide etiam Led. Ill 
p. 531-532 et DC. Prodr. XIV p. 97. Polygonum aviculare. 219 

Lapp. fenn. Fqq et copiosissime per totum territorium : 
Hjelt & H.; in propatulis domorum fq — fqq: Blom Bidr.; per 
partem silvaticam et subsilvaticam [nee non inferalpinam] saepius 
cop.: Wahlenb. p. 99 et 100; fq: Fellm. Lapp.; Kittila— Utsjoki 
fqq: Sael. kat.; in propatulis juxta domos fq vel fqq in Kemi- 
jarvi, Kuolajarvi, Sodankyla, Inari et ad Paatsjoki usqve ad 
Kongas prope mare glaciale: Wainio Not.; Mutenia, Korvanen, 
ad vicum lapponum Kopsusjarvi: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 150; 
in propatulis depressis atqve ruderatis circa habitacula per reg. 
subsilv. et subalpinam ubiqve copiose: Kihlm. Ant.; Varangria 
austr. reg. subalp. litor. fq — st fq in litoribus, ad vias, pagos 
etc.: Arrh. ant.; fq in reg. maritima Varangriae austr.: Th. Fries 
p. 198, vide etiam Blytt p. 511, Hartm. p. 334 etc. — [L. ent. 
reg. subalp. et silv. fq: Lsest, vide etiam Linden in Bot. Centr. 
LXI p. 221.] 

Lapp. ross. ubiqve fq: Fellm. Ind.; ad habitacula (exceptis 
iis, quae juxta mare glaciale sunt) fq: N. I. Fellm., vide etiam 
Beket. p. 590; Ponoj et multis aliis locis: Mela PL; e Lm. etc. 
annotavit Kihlm.; Ora: Emv. ann. 

Arten upptages sasom fqq i Finland af samtliga forf., som anvanda 
denna freqvensgrad (sa afven His.), med undantag af Bergr., Malmgr., 
Hellstr, M. & J. Sahib, och Wainio Kasv., som uppgifva fq, Elf v., som 
anvander fq — fqq ; cop.: Blom och Hult. N. I. Fellmans uppg., att .arten 
skulle saknas vid lshafvet, forefaller hogst tvifvelaktig, da den bestamdt 
strider mot Th. Fries' uppgift, som bekraftats af Arrh., liksom Wainio 
Not. upptager arten sasom allman vid Kongas. 

Formerna och varieteterna af denna polymorpha art aro hos oss 
annu endast foga studerade (ang. f. anomala Norm, se dock langre fram, 
se afven Brenn. och Brenn. Till. p. 40 och jfr f. o. DC. Prodr. 1. c. och 
Giirke 1. c). 

f. neglecta (Bess.) Asch. fqq: Mela Kasv. Ill p. 277. 

f. erecta (Roth) Led. fq: Mela Kasv. 1. c; Fenn.: Giirke p. 114. Fin- 
nes i H. M. F. endast fran nagra fa provinser (jfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 131), men forekommer sakert ofverallt. 

f. monspeliensis (Thieb.) Asch. (st fq): Mela Kasv. 1. c, jfr Hamb. 
p. 36 under namnet f. vegeta Led. 

f. litoralis (Link) Mert. & Koch. Fenn.: Giirke p. 114; »meren rann.> 
st r: Mela Kasv. IV p. 275. — Finnes i H. M. F. endast fran Nyl. och 
Ka. (jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 131), men uppgifves saval fran Ostfin- 220 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

marken som Helsingfors: C. A. M. Lindman i Bot. Not. 1896 p. 75-80, 
dar forrnen narmare beskrifves. 

f. pusilla (Guss.) se Herb. Mus. Fenn. II p. 131. Forrnen fores af 
Giirke p. 114 till g) minimum Murith, som dock, att doina af utbredningen, 
knappast ar identisk med var form. 

f. conferta Ssel. Fenn.: Giirke p. 115 bland »varietates formaeqve 
ceterae». — Ob. patraffas nagon gang ehuru sparsamt : Keckm., jfr Brenn. 
Obs. afvensom Herb. Mus. Fenn. II p. 131, dar den beskrifves och upp- 
tages fran par andra provinser. 

f. depressa Meisn., som omnamnes fran Finland: Hamb. p. 36, upp- 
tages af Giirke p. 113 under sjalfva arten. Polygonum aviculare f. anomala Norm. 

Ad Mora maris glacialis et albi invenitur. 

Li. Hab., ut videtur fq, per totum litorale majoris partis 
Norvegiae arcticae, solummodo ad ipsa litora maris, ... in Fin- 
markia orientali praecipue proveniens: Norm. Sp. p. 35—36, 
ubi describitur; [Varangria Nyborg (Arrhenius!) et Nsesseby 
(Nordvi): Arrhenius in Medd. XV p. 219 et XVI p. 190, ubi 
describitur nomine P. Rayi f. borealis, ad P. aviculare au- 
tem adnumerandum testatur Norm. 1. c.; vide ceterum sub P. 
Rayi f. boreali). 

Lim. Umba in litore graminoso sinus Sosnofka: Kihlman! Polygonum Rayi Bab. 

In maritimis Fenniae maxime austro-orientalis (Isthmi 
karelici) multis locis provenit, ceterum in Fennia australi 
i^arissime invenitur. 

Nyl. Hango: Lindberg in (Diar. 6, II, 1892) Medd. XIX 
p. 21, vide etiam infra. 

Ik. in 8 locis a Vitikkala! in par. Uusikirkko [Nykyrka] 
aliquantum spatii ad septentrionem versus a templo par. Koi- 
vislo [Bjorko!] in litore arenoso cum Salsola, Cakilt : et Ammo- 
denia, hie illic copiosius obviam et nonnullis locis planta fre- 
qventissima litoris, ad Muurila! in par. Kuolemajarvi etiam ali- 
qvanto ab ora spatii: Lindberg in (Diar. 5, X, 1895) Medd. XXII Polygonum Rayi. 221 

p. 5, ubi distributio etc. refertur, spec, etiam e Kuolemajarvi 
Mololahti! et Koivisto inter tern plum et Bengtila! 

Lapp. Fenn.: Gtirke p. 112; grundar sig pa de uppg., hvilka anforas 
under f. borealis. — Nyl. I Medd. XIX p. 21 tillagges, att »af nagra motes, 
deltagare den formodan uttalades, att exemplaren mojligen vore ditkomna 
[till Hango] med barlast». Saval pa grund af det satt, pa hvilket arten 
forekommer pa namnda stalle, som i synnerhet pa grund af de manga fynd, 
som numera foreligga fran angransande lander, anser Lindberg, att arten 
i Hango icke kan betraktas sasom barlastvaxt. Han har f. o. sett exemplar 
darifran tagna 1900 o. 1901: Lindb. comm. — Helsingfors Somas pa barlast: 
Ale. Ill p. Ill ; atminstone Hollmens exemplar fran Somas, som inlemnats 
under namn af P. Rayi, tillhor enligt Lindberg P. aviculare. — I samman- 
hang harmed ma namnas, att Lindberg uttalat den formodan, att denna 
art »finnes troligen pa, lampliga sandstrander langs hela Finska viken, men 
forbisedd*. — Li. Se under f. borealis. 

f. borealis A. Arrh. Beskrefs af Arrhenius fran Li. Varanger Nyborg 
och Nsesseby (Nordvi) : Medd. XV p. 219 och XVI p. 190, jfr t. ex. Herb. 
Mus. Fenn. II p. 43 och 131, Gurke p. 113 etc. — Harom sages vidare: 
Den forekommer icke blott vid Nsesseby, elfven Sevjocks utlopp, utan af- 
ven pa manga andra stallen kring Varangerfjorden t. ex. Bugonaes och 
Elvenass . . .: N. Svensson i Bot, Not. 1894 p. 128, jfr afven Bot. Not. 
1872 p. 96, Blytt p. 512, Hartm. p. 334 etc.; alia de sistnamnda uppgif- 
terna anforas under hufvudformen af P. Rayi. Att dessa uppgifter afse 
en form af P. aviculare, uppvisas af Norm. Sp. p. 35, liksom oberoende 
haraf betraffande ex. fran Nyborg af Kihlm. (se f. o. under P. aviculare 
f. anomala). I forbigaende ma papekas, att Nyborg ligger utom Finlands 
botaniska omrade. Polygonum convolvulus L. 

In maxima parte Fenniae frequenter — satis frequenter 
invenitur; ad septentrionem, orientem (et austr.—orientem?) 
versus frequentia minuitur, seel in Lapponia occidentali satis 
frequenter ad 67° 40' uisum et paullo supra 69° tectum est; 
in maxime orientali autem^ parte 67° 10', quantum scimus, 
non super at. 

Till.; Kalm; inter segetes et ad pagos fq: Prytz cont; Fenn. 
merid.: Fries, vide infra; Eur. omn.: Nym. Consp. p. 637 et 
Giirke p. 124, vide etiam Led. Ill p. 528 et DC. Prodr. XIV 
p. 135. 222 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Al. fq: Bergstr.; Brando fq in agris, ceterum tantum non- 
nullis locis in Inio [Ab.] et Kumlinge vidi: Bergr. — Ab. fq: Zett. & 
Br., Arrh. Ann., Sand., Renv., A. Nyl. et Flinck; st fq: Sel. — 
Nyl. fq: His., Stenr. et W. Nyl.; st fq: Ssel. 0. Nyl.; [Hogland] 
locis cultis (r): Brenn.; Hogland Suurkyla: Sselan in Medd. XXV 
p. 76. — Ka. Lavansaari (!): Brenn.; (st r): Blom!; (fq): Linden. 

— Ik. Metsapirtti : Malmberg!, in catalogo ejusdem non comm.; 
[hie illic fq per totam Ingriam: Meinsh. p. 305]. 

Sat. st fq: Malmgr. et Hjelt. — Ta. fq: Leop., Asp. & 
Th., Norrl. s. 6. Tav. et Bonsd.; st fq — fq: Wainio Tav. or. — 
Sa. fq: Hult. — Kl. fq: El Kar., Hann., Backm. et Hjelt. — 
Kol. (r) Vosnessenje, Schtjeliki!: Elf v. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. — Tb. (st r) : Broth. 

— Sb. fq: Enw., Mela et M. & J. Sahib. — Kb. fq: Brand. 
et Eur. & H.; st fq: Wainio Kasv., vide sub Ok. — Kon. st 
fq — fq, Saoneshje fq: Norrl. On., cfr Giinth. p. 49. 

Om. fq: Hellstr., Tenn. et Lackstr. — Ok. st fq, hie illic 
fq, Kianta st fq [= freqventius] ad septentrionem versus minus 
cop.: Wainio Kasv.; fq: Brenn. Obs. — Kp. st fq: Wainio Kasv., 
vide sub Ok. 

Ob. molestum in hortis [»et ledsamt Ogras i Kryddgardar»]: 
Jul. p. 282; fq: Brenn. Obs.; [Uleaborg] (fqq): Leiv.; Pudasjarvi 
fq: C. Brand.; in agris imprimis solano consitis (fqq): Keckm.; 
[st fq: 0. B. Fries]; st fq-fq: Hjelt & H. — Kuus. st fq, 
minus cop.: Wainio Kasv. — Kk. st fq, hie illic fq, ad septen- 
trionem versus minus cop.: Wainio Kasv.; Kouta: Fellm. Ind., 
cfr N. I. Fellm.; ad Soukelo! parce, »vix vero in Lapponia cicur*: 
N. I. Fellm., cfr 1. c. p. XXXIX et Beket. p. 590. 

Lapp. fenn. st fq — fq, in vicinitate lacus Akaslompolo 
nobis autem non obvium: Hjelt & H., spec, e Kittila!; [Sodan- 
kyla] in agris hordeo consitis p et parcius: Blom Bidr.; in agris 
Novaccolarum per partem infimam silvaticam Lapp, omnium 
cicur, usqve ad pagum Muonio (!) superiorem Lapp, tornensis 
et Mutenia [Muttania] Lapp. Kemensis lectum : Wahlenb. p. 100; 
fq: Fellm. Lapp.; fq — st fq in Kemijarvi et Sodankyla usqve 
ad Kaaretkoski, obvium etiam ad Bovanen et Martti: Wainio 
Not., cfr 1. c. p. 31 et Hult Lappm.; in campo deusto, Secali 


Polygonum convolvulus. 223 

consito, ad Toivoniemi! et in ruderatis ad Rassijoki prope 
Muddusjarvi parcissime: Kihlm. Ant., cfr Herb. Mus. Fenn. II 
p. 131. — [L. ent. reg. subalp. et silv. p: Laest, vide etiam 
Zetterstedt II p. 178.] 

Lim. Kantalaks: Mela herb. 

Betraffande artens nordgrans markes, att den visserligen forekom- 
mer i Ostfinmarken: Blytt p. 517, jfr Hartm. p. 334, men icke mig veter- 
ligen i Sydvaranger. — Ponosero: Beket. p. 590; uppg. afser sannolikt 
Paanajarvi i Kp., om orten ofverhufvud ligger inom flora-omradet. Hvad 
Fries' uppg. angar, sa beror den tydligen pa ett tryckfel och borde lyda: 
storsta delen af Finl. och Lappl. 

Polygonum dumetorum L. 

In Fennia australi rarius (—passim), orientem versus 
rarissime occurrit; terminum septentrionalem ad circ. 63° 5' 
attingit. 

Fenn. merid. oca: Fries; Fenn. mer.: Nym. Consp. p. 636 
et Gtirke p. 124, vide etiam DC. Prodr. XIV p. 135 et Led. Ill 
p. 528. 

Al. p: Bergstr.; st fq: Bergstr. Beskr.; Kokar Ido: E. Erik- 
son! [spec, mancum]; p — st fq in occidentali et media parte, 
ad litora secundum arenam decumbens aut in alnis scandens et 
in clivis lapidosis secundum saepes etc.: Bergr. — Ab. Kathrine- 
dal (C. J. Arrh.): Zett. & Br.; Pargas Kuru in Attu, Hojholmen 
in sinu Urfjard (Reuter), Pita, Skrafso, Langholm: Arrh. Ann.; 
Uskela: K. E. v. Bonsdorff!; Bromarf Bredvik et Kagra: Sand.; 
p: Sel.; Nummi prope Pitkajarvi (Ilm., ut videtur): Seel, ann.; 
Vihti (fq): Printz; Vihti p imprimis ad et infra praerupta mon- 
tium et in lucis inter frutices, enum.: Flinck; Nystad Birkholm 
Isokoiraluoto: Hollm. — Nyl. p Fagervik! et ad Backa: His.; 
Esbo Kaitans Ryssholmen in Fuco in litore rejecto: Kihlm. 
ann.; Esbo Ahlberga: Hult coll.; Mjolo: W. Nyl.; Helsingfors 
Ulrikasborg: Hisinger!; Mejlans: Hult herb.; Humleviken : Ssel. 
ann.; Villinge : Ilmoni!, omnia haec loca ad Helsingfors; Helsinge 
Nordsjo (Chyd.): Sasl. ann.; p ex. gr. Ruokjarvi in Borgnas, Perno 
Delholmen: Sasl. Ofvers.; p: Sasl. 0. Nyl., spec, e Stromfors! 
— Ka. Haapasaari multa spec: Sselan in Medd. XXV p. 79; 224 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Lavansaari: E. Nyl. Ber.! et Brenn.; Brakila: I. A. Verving in 
dupl.!; par. Viborg Kinderi: alumn. Berg!; in taeniis ad Viborg 
(E. Nylander): Fl. Kar. p. 193, cfr Malmb. fad Lavansaari forsi- 
tan spectat]; r? tantum ad Jaaski Ahola annotatum: Linden. — 
Ik. r Valkjarvi ad pag. Valkiamatka!, Kakki Kaitasaari et in 
Sakkola (Nikl.!): Malmb.; [in maritimis arenosis hie illic haud 
fq: Meinsh. p. 305-306]. 

Sat. p Kallfjard!, Tyrvaa: Malmgr.; Euraaminne: Kl. Wahl- 
man!; r — st r Karkku Pirunvuori!, Birkkala Korvola et Linnan- 
vuori, Tammerfors Thermopyle: Hjelt, cfr Garlss. — Ta. r Kuiva- 
salmi: Leop.; Kalvola st r: Knabe Fort.; p: Asp. & Th.; locis 
lapidosis prope Vesijarvi: Norrl. s. 6. Tav.; Hauho: M. Gadd!; 
[par. Gustaf Adolf] r Hirtensalo: Bonsd.!; Sysma »Virdois lan- 
det»: Blom!; r Luhanka Lapinsaari: Wainio Tav. or.! — Sa. 
Taipalsaari in colle silvatico: Sselan! — Kl. r Sortavala: Fl. 
Kar.; Kronoborg: Nikl.!; Raisala: in dupl.!; [Impilaks] Joensuu: 
Chyd.!; p (Backm.): Norrl. Symb.; Impilaks Kurenlahti etc. p, 
non autem in aliis paroeciis: Hjelt. — Kol. nondum annotatum. 

Oa. rr Vasa Sando: Laur. Fort, et Hjelt, cfr Diar. 4, XII, 
1886. — Kon. rr Koselma (Giinther!): Norrl. On., cfr Giinth. 
p. 49; Sennoguba plur. locis: Caj. 

S. 0. Lindberg anmarker, att arten i Lojo afven visat sig rnonoik 
och att karaktererna hemtade fran kalkbladen ej aro konstanta: Medd. VI 
p. 189; hans exemplar fores af Sselan till var. apterum. — Kon. Jalguba: 
Sahib. Bidr.; upptages ej af Norrl., hvarfore uppg. kanske behofver bekraftas. 

Sasom fossil ar arten tagen i Ik. Sakkola vid Hoflagret : Lindb. comro. 

Polygonum dumetorum var. apterum Ssel. 

Qvantum constat, in Fennia australi nisi rarissime et 
parcissime non nascitur. 

Fenn.: Gtirke p. 124 nomine P. convolvulus X dumetorum. 

Ab. Lojo Hiittis ad rupes silvae mixtae: S. 0. Lindberg! 
(vide Medd. VI p. 189 sub f. typica), spec, determ. Seelan, vide 
Herb. Mus. Fenn. II p. 131, ubi describitur. 

Ta. Asikkala: Nikl.! nomine P. convolvulus, hoc spec, 
determ. Seelan (ut illud). 

I Herb. Mus. Fenn. 1. c. namnes: »forsan f. hybridan tills vidare 
torde det dock vara skal att ej anvanda hybridnamnet, da nagon senare Polygonum dumetorum. 225 

undersokning mig veterligen ej forefinnes. Saelans namn ar emellertid 

niojligen synonymt med dem, som upptagas af Giirke 1. c; dar sages f. o.: 

>dubium est num formae intermediae hie enumeratae re vero hybridae 
sunt*: Giirke p. 124 not. Angaende odlade arter af detta slagte se Elfv. Ant. p. 67. Afven 
ett par andra an de dar omnamnda arterna begagnas, ehuru sallan, som 
prydnadsvaxter. 

Fagropypum esculentum Moench. 

In Fennia austro-orientidi colitur, et nonnumqvam etiam aliis locis 
efferatur. 

Till.; »in Asia centrali indigenum, nunc in tota fere Europa in usum 
oeconomicum colitur et saepe qvasi sponte occurrit*: Giirke p. 125 under 
namn af Fagopyrum sagittatum Gilib., jfr Nym. Consp. p. 639 o. s. v. 

Al. Finstrom! socken pa Norrskog forvildad: Bergstr. p. 132. — Ab. 
Bromarf funnen i ett par ex. a Kansjarvi i ett klofverfalt, hvarfor den 
sannolikt kommit dit tillsammans med klofverfro: Sand. — Ka. st r eff.: 
Blom. — Sa. p eff.: Hult. — Kl. flerstades forvildad: Hjelt. — Sb. Iisalmi 
r kyrkobyn: M. & J. Sahib. — Kb. Kide forv.: Brand.!; Kontiolaks och 
Juuka eff.: Sael. herb. — Ob. Oulu vi)j., »lahella jyvamagasiinia>: Leiv.; 
Uleaborg Toppila [pa barlast] de fiesta ar fatalig: Zidb., jfr Brenn. Obs. — 
Lp. Ponoj i blom troligen forv.: Mela herb, och PI. — I H. M. F. Annas 
dessutom ett par exemplar fran sodra delen af landet. 

Hvad artens odling angar, far jag i hufvudsak hanvisa till den utforliga 
framstallningen i Elfv. Ant. p. 66—67 (jamte karta), hvaraf framgar, att 
bohvetet endast odlas i ostra delen af landet och sa godt som uteslutande 
inom den region, dar svedjebruk annu idkas, jfr 1. c. p. 18 och Elfv. i 
Atlas p. 3 (jamte kartan). Har ma tillaggas, att enligt Statistisk arsbok 
for 1899 p. 26 utgjorde skorden i hela landet 10,150 hi, hvaraf i Viborgs 
Ian 5,508 hi. — Fran Ob. Uleaborgs Ian namnes, att fro fran »Savolaks 
saddes 1789 i General Carpelans tradgard, vaxte bra och blommade, men 
skadades af nattfrost, innan vaxten hann satta fron»: Jul. p. 21—22. — Upp- 
gifter om odlingen har jag antecknat bl. a. i folj. arbeten: Bjelke S. C, 
Om Bohvete, huru det i Finland idkas och nyttjas, Sv. V. Ak. H. 1746, 
sarskildt p. 33, Tuneld p. 392, 482 med not och 516 afvensom, fran nyare 
tid, Rein p. 95, Ign. Geogr. p. 348, Brenn. Flor. p. 162, Elfv. Knit. p. 41, 
Mela Kasv. Ill p. 275, Ale. Ill p. Ill, Linden p. 123, Elfv. p. 119, Norrl. 
On. p. 24 o. s. v. 

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 

Una cum antecedente coli indicator et nonnumqvam efferatur, sed multo 
minore copia et freqventia. 

Impressio facta 2 | 5 1902. 15 226 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

»In Sibiria et Asia centrali indigenuin, cum F. sagittato hinc inde 
seritur et interdurn qvasi sponte occurrit* : Giirke p. 125, jfr Nym. Cons p. 
p. 639 o. s. v.; »ovisst ar i hvad utstrackning den hos oss odlas jamte 
foregaende art»: Elfv. Kult. p. 41; »mindre ofta odl.»: Ale. Ill p. Ill, 
jfr afven Brenn. Flor. p. 162. Emellertid framhaller Lindberg, att han 
sett arten odlad hvarken i Karelen eller Savolaks ; afven Kihlman sager 
sig ej hafva sett arten sasom akervaxt. »Det tatariska bohvetet . . . vi- 
sar sig anda lika omtaligt for hvarje temperaturgrad under f ryspunkten » : 
G. Niklander i Forstf. Prot. 1891 p. 211. — Sat. Karkku Kuivaluoto na- 
gorlunda ymnig 1872, mycket litet 1874, men nagra ar senare f orsvunnen ; 
enligt egarens uppg ej odlad : Hjelt ! 

Ruinex maritimus L. 

Ad sinum Fennicum, ad lacus Ladoga et Onega raris- 
sime obvenit, interior is etiam Fenniae paucis (tribus) locis, 
ut etiam in saburra lectus est. 

Fenn. or. lac. Ladoga (cl. Sselan): Nym. Consp. p. 635; 
Fenn. mer. — or. (Garel. oneg., in Carel. ladog. detectus a 
Backman 1859): Nym. Suppl. p. 271; Fenn.: Giirke p. 103, 
vide etiam DC. Prodr. XIV p. 59 et imprimis Murbeck in Bot. 
Not. 1899 p. 36 et Kihlman in Medd. XXV p. 84. 

Nyl. Helsingfors in uliginoso in montibus Ulrikasborg: 
Sahlberg!, cfr Not. XIII p. 480 et vide infra [spec, cum saburra 
videtur esse advectum]. — Ik. Muola Yskjarvi duobus locis: 
Lindberg!, cfr Medd. XXII p. 6 et vide infra; [Meinsh. p. 298 
tantum ex aliis partibus enumerat]. 

Kl. Parikkala! Tetrisuo: Sahlberg!, cfr Not. XIII p. 480 et 
Linden p. 137; Hann. non vidit; Greekkalansaari in Ladoga: 
Backman!; Ojamo: Genetz in dupl.!; ad sinum Sortavala 
(Bergstrom!), Impilaks! Viipula (Backm.): Norrl. Symb. ; Krono- 
borg ad deversorium, Impilaks Ratinen!: Hjelt Ant. p. 67; 
Sortavala prope oppidum et Hiekka Jormakka (Backm.): Enw. 
hav.; valde distributa [»hyvin levinnyt»] in vicinitate proxima 
opp. Sortavala: Wegel. — Kol. Vakrutschej ! [= Gak-rutschij : 
Kihlman 1. c] duobus locis et Nimpelda ad ripas fluminis Svir: 
Caj, cfr Medd. XXV p. 27. 

Kon. rr Saoneshje Velikaja-guba in lutosis, sabulosis 
fluctuantibus ad ripam sinus Onegae: Norrl. On.!, cfr Not. Rumex maritimus. 227 

XIII p. 458; in ripa lacus Onega ad Padmosero et Velikaja- 
guba: Giinth. p. 48, vide etiam infra. 

Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] nagra exemplar: Ssel. Frov. ; 
Nystad [Uusikaupunki] >v. 1895 yksi kappale Pranninmaessa sinne tuo- 
dulla multakasalla, joka ei kuitenkaan ollut painolastia» : Sod. — Nyl. 
[Helsingfors pa Somas lastageplats] nagra fa exemplar i frukt: Ssel. Exk. ; 
sannolikt har afven exemplaret fran Ulrikasborgs bergen inkommit med 
barlast, se Kihlmau i Medd. XXV p. 84. — O m. Gamla Karleby pa bar- 
last: Hellstr. p. 136. — Ob. Uleaborg Toppila r: Zidb., jfr Brenn. Obs. 

Kihlm. framhaller i Medd. 1. c, att arten vesterut ar tillfallig och 
saledea hos oss har en afgjordt ostlig utbredning. I sjalfva verket gar 
den i de angransande delarne af Ryssland anda till Archangelsk och 
forekommer stundom i stor mangd, se Fl. Samoj. p. 10, Kusn. p. 132, 
Ivanitzky p. 473, Ivan. cont. p. 343 etc. Afven den af Giinth. p. 48 an- 
forda fyndorten Ustjandoma antager jag ligga inom Ryssland, liksom 
sakert Kargopol: 1. c. 

Sasom fossil ar arten funnen i [Kl.] Helylajoki i granzon : G. And. 
p. 119. — I sammanhang harmed bor namnas, att arten af Berghell i 
Fennia XIII N:o 2 p. 28 betraktas sasom reliktvaxt pa Lindbergs fyndort 
vid Yskjarvi S om Muola kyrka; riktigheten af denna uppfattning be- 
tviflas dock af G. And. 1. c. Rumex limosus. Thuill. 

In Fennia australi rarissimus et adventicius lectus est. 
Nyl. Borga Krako Girsnas hafsstrand midt emot barlastplats pa 
Lindorn: Brenner!, jfr Lindb. Enum. p. 21. Rumex obtusifolius L. 

In Fennia majcime austro-orientali (Isthmo karelico) 
raro occurrit; in reliqva Fennia maxime australi l^arissimus 
et forsitan adventicius est; rnagis ad septentrionem versus 
nisi in saburra etc. non invenitur. Var. silv estris apud 
nos multo freqventior est qvam var. agrestis et specimina 
infra commemorata ad var. silv estr em pertinent omnia. 

Fenn. or.: Fries; Fenn.: Gurke p. 99, vide etiam Led. 
Ill p. 502, DC. Prodr. XIV p. 53 et imprimis Murbeck in Bot. 
Not. 1899 p. 32 et Kihlm. in Medd. XXV p. 84. [Nee Nym. 
Consp. p. 634 nee Nym. Suppl. p. 270 e Fenn. comm.] 228 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Al. in Alandia continenti [»A B»] (p): Bergstr.; (plur. loc.) 
Finstrom, Eckero: Bergstr. Beskr.; pag. Jomala: Laur. Fort.! ; Ma- 
riehamn in horto adventicius: Seel, ann.!; sat cop. 1889 in par. 
Jomala ad viam magnam prope Mariehamn et ad praedium 
sacerdotis: Zidb.; Hammarland Marsund in margine fossae: 
Lindberg!, cfr Medd. XVIII p. 228 et vide infra. — Ik. r Valk- 
jarvi ad pagum Valkiamaki, Rautu ad viam publicam prope 
telonmm [»tullstationen»] in pag. Raasuli!, Sakkola (Nikl.!) 
[Ka. in Herb. Mus. Fenn. ad hoc spectat]: Malmb.; Valk- 
jarvi Pahkinamaki! et Veikkola!: Lindberg; [vide etiam Meinsh. 
p. 298]. 

Al. Huruvida Bergstrands uppg. ar fullt palitlig kan mahanda dra- 
gas i tvifvelsrnal. Sasom sakert kan man antaga, att arten forekommer sall- 
synt; Kihlman misstanker f. o., att den pa Aland endast ar tillfallig, se 
Medd. XXV p. 84. — Ab. [Pa barlastplatsen vid Abo slott] i nagra exemplar 
1882; 1884 icke aterfunnen: Sael. Frov.; [Pojo] p ex. gr. ad Ekenas [= Nyl.]: 
A. Nyl., jfr Led. 1. c; hittills ej bekraftad. — Nyl. [Helsingfors Somas] 
tamligen talrikt [pa barlast], de fiesta exemplaren med mogna frnkter: 
Ssel. Exk. ; Helsingfors Brunnsparken : Hollm£n ! under namn af var. 
divaricatus (L.); tydligen afven tillfallig, ehuru den enligt Sa?lan forekom- 
mit darstades flere ar; Helsingfors stranden af Tolo viken, dar R. dome- 
sticus X obtnsifolius och R. aqvaticus X obtusifolius uppstatt: Lindb. comn>.; 
^Borga] barlast pa Lindorn vid Krako: Brenner!; [Borga] Storkroksnas adven- 
ticius: Saslan! 

Sat. Eafso pa barlastplats 1883: Arrh. — Kl. Sortavala Rytty 
(Wegelius): Medd. XXIII p. 13; det synes sannolikt, att arten har ar till- 
fallig, se Kihlman i Medd. XXV p. 84. — O m. Jakobstad pa barlast : 
C. W. Fontell! — Ob. Uleaborg [Oulu] Korkeasaari: Mela herb.; arten 
bor tydligen har betraktas sasom barlast vaxt. 

Nara nog alia de nyss anforda uppgifterna omnamnas under namnet 
R. obtusifolius (endast Zidb. och Ssel. ann. anvanda varietetens namn), 
men redan i Herb. Mus. Fenn. II p. 131 framholls om R. obtusifolius »est 
var. silvestris (Wallr.) Koch» och Lindberg har yttermera antecknat, att 
»allt fran Ik. tillhor denna form>. Om ifragavarande varietet namnes: 
n T arietas in Europa orient, freqventior, in Eur. occ. rara>: Giirke p. 100. 

Arten hybridiserar hos oss med R. aqvaticus och R. domesticus. (Se 
dessutom under R. acutus). 

Rumex obtusifolius var. agpestis Fr. 

In Fennia, qvantum scimus, nisi in saburra etc non obvenit. 
R: Mela Kasv. IV p. 269. Rumex obtusifolius. 229 

Al. Saltvik Joharmesberg tillfallig: Lindb. comm. — N y 1. Helsing- 
fors Somas lastageplats: Unonius! under namn af var. divaricatus. 

Om. Upptages harifran [= 14] : Mela 1. c. ; sannolikt afses Fontells 
exemplar, soin dock hor till var. silvestris. 

Se f. o. under var. divaricatus. Rumex obtusifolius var. divaricatus (L.) Fr. 

Per err or em tantum in Fennia inveniri indicatus est. 

»E N. sed tantum adventicius» : Herb. Mus. Fenn. II p. 131; r: 
Mela Kasv. Ill p. 271 etc. 

Nyl. [Helsingfors Somas pa barlastj jamte hufvudarten, de fiesta 
exemplaren med mogna frukter: Ssel. exk., jfr Prot. 9, XI, 1878 och Bot. 
Not. 1878 p. 189. — Ob. Uleaborg graslinda vid Toppila snnd, trol. till- 
fallig (Zidb.): Brenn. Obs. 

Dessa uppgifter afse efter all sannolikhet var. agrestis. (Ett exemplar 
fran Somas under namn af var. divaricatus hor dock till var. silvestris, 
se under denna). — Murbeck anmarker: >R. divaricatus L. est species 
mediterranea, R. pidchro affinis»; se afven Giirke p. 101. Uppgiften om 
var. divaricatus liar darfore med ratta utgatt fran fjarde uppl. af Mela Kasv. Rumex aeutus L. 

Per errorem, ut videtur, in Fennia inveniri indicatus est. 

Kalm; »nnnes ymnigt pa fuktiga angar» : Hell. p. 8; »in uliginosis 
fq»: Prytz cont.; »in locis humidis Fenniae meridionalis et Satacundae, 
Uloae* : Wirz. pi. off. p. 30, jfr Led. Ill p. 503. 

Ta. Orivesi: Salov. p. 13. — Ob. fq: Jul. p. 278, jfr Jul. i V. Ak. 
H. p. 175. Hvilken art, som afses med dessa uppg., ar svart att utreda; 
antagligt ar, att de hanfora sig till flere olika arter, hvaremot det ar sa- 
kert, att ifragavarande form ej blifvit tagen i Finland under senare tider. 
— Sasom kandt tolkas R. aeutus L. numera, ehuru del vis med tvekan, sasom 
R. crispus X obtusifolius; se Nyin. Consp. p. 634, Murbeck i Bot. Xot. 1899 
p. 23, Giirke p. 98 etc. 

Rumex conglomeratus Murr. 

Rarissime in saburra obven't. 

Al. Hammarland Marsund (A. Palmgren): Lindb. comm. 

Nyl. Somas lastageplats vid Helsingfors: Lindberg i (Prot 6, XII, 
1890) Medd. XVIII p. 234. 

Angaende artens allmanna utbredning etc. se t. ex. Nym. Consp. 
p. 634, Murbeck i Bot. Not. 1899 p. 27, Giirke p. 95 etc. 230 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Rumex hydrolapathum Huds. 

In Fennia australi usqve ad 61° 10' nunc raro, sed 
interdum copiose, obvenit. 

Fenn. mer.: Nym. Suppl. p. 270; Fenn.: Giirke p. 95, 
vide etiam DC. Prodr. XIV p. 47 et imprimis Murbeck in Bot. 
Not. 1899 p. 5 et Lindb. torff. p. 36. 

Al. in media parte Alandiae orientalis [»Bm»] (p): Bergstr.; 
(plur. loc.) Sund: Bergstr. Beskr.; Finstrom Godby! (G. J. Arrh.), 
Sund prope templum : Arrh. & K. ; spec, e Godby jam leg. J. B. 
Chydenius! — Nyl. Helsingfors ad amnem Tali: Lindb. torff. p. 
36; Helsinge »Gammelgards Langtrask»: M. Weurlander! — Ka. 
r Kaukola in Miinajoki cop. secundum ripas amnis: Linden, cfr 
Medd. XVIII p. 159. — Ik. r Pyhajarvi in amne Konnitsa!, 
Sakkola (Nikl.l): Malmb., cfr Herb. Mus. Fenn. sub Ka.; Ny- 
kyrka: J. V. Johnsson! in dupl., spec, nimis juvene; [ad mar- 
gines aqvarum stagnantium prope Lempaala [Lembalowa]: 
Bupr. Diatr. p. 56, cfr Fl. Kar. p. 191; hie illic in tota Ingria: 
Meinsh. p. 299]. 

Sat. Euraaminne: Kl. Wahlman!; Euraaminne ad praed. 
Lavila: Hollm.; Eura ad praedium sacerdotis: G. J. Arrh.; 
Euraaminne cop. [»allman»] secundum Eurajoki et Lapinjoki: 
G. G. Bjorkenheim comm.; ad Eurajoki ex. gr. ad deversorium 
Irjante satis cop.: Lindb. exk. p. 20; [in vicinitate oppidi Bjor- 
neborg] p Koiviston juopa nonnullis locis, Isojoki, Vaarajuopa 
compluribus locis, Lyttskar, Pihlava parcius- cop. in ostiis et sini- 
bus [fluminis Kumo] coalescentibus [»igengroende flodarmar och 
vikar»]: Hayren in litt. — Ta. Kalvola complur. locis ex. gr. ad 
rivum, qvi stagnum Kalvola cum Vanajavesi conjungit, ad ripam 
hujus stagni etc.: Knabe Fort.; Kalvola cop. [»yleisena»] ad ripas 
amnium Oikola et Leteenjoki: Borg p. 431 ; r Saaksmaki Jutikkala: 
Tikk., cfr Bosb. Utk. p. 220, spec, ibidem leg. 0. Collin! et Kihl- 
man! — Kol. rr Sermaks: Elfv.!; multis locis ad ripas flumi- 
num Svir et Ivina inter Nikola! vel potius magis ad meridiem 
versus et Muuroma: Caj. 

Ab. [Abo] Runsala straxt pa andra sidau om bron omkring 10 
exemplar: Ssel. Frov. ; tydl. pa barlast, — Lapp. noss. Beket. p. 588 anfor Rumex hydrolapathum. 231 

genom ett skriffel N. I. Fellmans uppg. om R. hippolapathum under R. 
hydrolapathum. 

Tidigare synes arten hafva haft storre utbredning an f. n. och 
sakert gatt langre mot norden, atminstone till 62° 12', se Lindb. torff. p. 
3G, Lindb. torfm. I p. 46 och Sera. p. 579. Sasom fossil ar den nam 11 gen 
funnen i [Ab. Karis] Anta mosse, och [Lojo Vellans (ej Vejans)] Stormos 
sen: G. And. p. 118. (Den 1. c med reservation anforda fyndorten Ab. 
Lojo] Humppila utgar se Lindb. torfm. 1 p. 59.) Senare har Lindberg fun- 
nit den i Ik. Sakkola Isosuo pa tvanne stallen: Lindb- p. 36 och 45, Sb. 
Jorois nara Jarvikyla: Lindb. torff. p. 13, jfr (Prot. 3, III, 1900) L. Y. p. 
78, Ab. Lojo Stortotar: Lindb. torfm. 1 p. 49 o. 51 afvensom Sat. Kin 
kais Panelia: Lindb. exk. p. 15. 

Nagon hybrid af denna art har ej iakttagits i Finland. 

Ruraex aqvaticus L. *). 

In tota Fennia et Lapponia ad summum septentrionem 
obvenit, seel plerumqve rarior est, ut etiam e nonnullis inte- 
ri oris partis plagis non inclicetur. 

Maxima pars Fenn.: Fries; Fenn.: Giirke p. 93, vide etiam 
Led. Ill p. 508, DC. Prodr. XIV p. 42 et imprimis Murbeck in 
Bot. Not. 1899 p. 8 et Kihlman in Medd. XXV p. 82. 

Al. (»p»): Bergstr., vide infra. — Ab. Abo Storheikkila, 
Lillheikkila, Runsala, KathrinedaJ, Hirvensalo, ut etiam ad arcem: 
Arrh. et Hollm.; Pargas Ahlo Kopparo: 0. et E. Reuter; Uskela 
al amnem magnum: Nikl.I; rr in amne Muurila infra pag. 
Ruotsala: Renv.; Pojo Aminne: His. et Hult herb.; Pojo Ekero 
cop.: Sa3l. herb.; Vihti ad amnem in stagnum Averia fluentem: 
E. af Hallstrom!, cfr Flinck. — Nyl. r ad Ekenas: His.!; in 
vicinitate opp. Ekenas sat cop. in litoribus sinuum fere coales- 
centium [»igengroende»] prope oppidum: Hayren in litt.; r in 
phragmiteto horti botanici (E. af Hallstrom): W. Nyl.; in horto 
botanico nonnullis annis ante, nunc litore expleto videlur ex- 
stinctus: Kihlm.; Helsingfors Drumso et Somas: Hult coll.; Thusby 
Bertas: Sael. herb.; st r ex. gr. Borga Aggskar, Perno in insulis 
Rodsund, Stromfors: Sael. 0. Nyl.; Borga Laha Andersberg et 
Morskom: Ssel. ann.; Tytarsaari: Brenner! — Ka. Fredrikshamn ') R. hippolapathum Fr. auct. plur. (etiam Herb. Mus. Fenn. IIj. 232 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

in fossis moeniorum, in regione maritima in fossis moeniorum 
ad Viborg: Fl. Kar.; Viborg Monrepos : Seel, herb.; r Raisala 
Sirlaks, Kirvu Tietavala: Linden. — Ik. (st fq): Malmb.; Sakkola 
in ripa australi lac. Suvanto: G. Appelberg!; Valkjarvi Pahki- 
namaki: Lindberg!; Kakisalmi(!) in castris in litore flum. Vuoksi: 
Seel, herb.; [imprimis in parte septentrionali [Isthmo] (fq): Meinsh. 
p. 300]. 

Sat. rr circa praediolum Pohja ad fines par. Karkku et 
Kyro: Hjelt! — Ta. r Uskila ad rivum prope Heikkila cop. et 
ad molas: Norrl. s. 6. Tav.; Koski Kaikala: Leop. ann., non 
certa, vide infra. — Sa. nondum annotatus. — Kl. r Hiitolan- 
joki! : Linden; Parikkala p Kangaskyla plur. loc, Joukio hie 
illic, Viitasaari et Ankila: Hann. ; Sortavala: W. Nylander!; 
Impilaks p ex. gr. Kurenniemi! et forsitan in vicinitate templi: 
Hjelt Ant. p. 67. — Kol. st r: Elfv.; Svir Mjatusova: Sahlberg!; 
Vakrutschej ad ripam fluminis Svir!, Jaschesero in prato humido!, 
ad ripam fluvii Rschanoj!: Cajander & J. I. Lindroth; Petroza- 
vodsk: Norrl. On., vide etiam Giinth. p. 49. 

Oa. non ann. — Tb. Saarijarvi! nonnullis locis: Broth. — 
Sb. r: Mela, spec, e Kuopio!; Iisalmi ad oppidulum!, Soinjoki, 
Palois: M. & J. Sahib. — Kb. Nurmes ad Piironen et oppidu- 
lum plur. loc, Repola Vuosiniemi et Tsholka: Wainio Kasv. — 
Kon. in lutosis udis ad domicilia plur. loc: Norrl. On.; Tiudie: 
Simming! 

Om. p: Hellstr., spec, e Gamla Karleby!; Jakobstad: G. 
W. Fontell!; (st fq) ad ripas: Tenn., spec ex Haapajarvi Pukki- 
lahti! — Ok. Kianta Kyllonen: Wainio Kasv.; Kajana p: Must 
p. 53; Paltamo, Puolanka: Brenn. Obs. — Kp. Kellovaara: 
Bergroth! & C. W. Fontell!; Kemi in insula Keliak : Bergroth 
& J. I. Lindroth!, cfr Kihlm. 1. c 

Ob. Liminka cop.: Hjelt; Uleaborg (st fq): Leiv.; in parte 
maxima st r, in parte septentrionali p, Simo, Pudasjarvi, Ulea- 
borg, Muhos st fq, Kempele Paaskyla, Liminka: Brenn. Obs., 
qvem 1. inspicias; in ripis uliginosis, ad rivulos, in aqva vadosa 
p Simo Vuolevi et Ruikka, Kemi (!) prope oppidum, Porholan- 
pudas etc.: Keckm.; [inter Kalix et Tornea (st fq): 0. R. Fries]; 
Alatornio Kantojarvi: Hougb. not.; Rovaniemi p, Ylitornio Rumex aqvaticus. 233 

Raanujarvi, Kaarannes, Portimo deniqve ad Turtola: Hjelt & 
H. -- Kuus. st r Narankavaara, Kirkonkyla!, Kantoniemi, Vat- 
tula (Sahib. Fort.) et Riekki (Nyberg!, vide infra): Wainio Kasv.; 
Koutaniemi!, Hannila: Hirn Fort. — Kk. st r par. Kiestinki 
Vuarankyla, Valasjoki et Kokkosalmi, par. Oulanka Sohjenansuu, 
Oulanka et Kankahinen: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. Kittila (!) prope pag. ejusdem nominis et 
circa Alakyla! nonnullis locis, Kolari st fq circa Jokijalka, sed 
in interiore parte r prope Akaslompolo ad fines par. Muonio- 
niska, Kittila Niilivaara (Seel, kat.!): Hjelt & H.; in aqvosis 
ipsisqve lacubus et fluviis per partem silv. omnium Lapp usqve 
ad lacum Inari p cop. [ut etiam in . . . Finmarkia usqve ad Ham- 
merfest p]: Wahlenb. p. 91 et 92, cfr 1. c. p. XXXI; in aqvosis 
p: Fellm. Lapp.; Kemijarvi ad Juujarvi, Luusua, pag. Kemijarvi 
et fq abundanterqve ad Kostamuspera, nee raro ad Vuostimo- 
vaara, Sodankyla' ad Kairala, Hietasuvanto plur. loc, ad pag. 
Sodankyla, ad Kaaretkoski, Martti, Varrio, Mutenia, et in regione 
betulina ad Kopsusjarvi, Inari ad Tormanen et nonnullis aliis 
locis ad Ivalojoki in regione coniferarum mixtarum, ad Terva- 
saari in regione pinifera, etiam ad Salmijarvi fluvii Paatsjoki: 
Wainio Not., cfr 1. c. p. (6 et) 30; ad scaturigines et ripam gla- 
reosam ad Kopsusjarvi, ad ripam amnis ad Mutenia: Hult Lappm., 
cfr 1. c. p. 33 et 94; Utsjoki: Andelin!; in locis uliginosis aqvo- 
sis juxta flum. Ivalojoki, Jevjejoki, Vaskojoki, Utsjoki (ad Jomp- 
pala), Tenojoki (Puolmak, Spaarassuoluu) semper parcius vidi- 
mus: Kihlm. Ant.; Paatsjoki Tsitsanjarga ad domos: A. V. Granit 
& R. B. Poppius!; plur. loc. et ad flumina et litora: Th Fries 
p. 198; Elvenses: Blytt p. 508. — [L. ent. reg. subalp. r, Enonte- 
kiainen Survainen: Laest, cfr Backm. & H. p. 86, Hartm. p. 335 etc.} 

Lapp. ross. in partibus occidentalibus usqve versus ostium 
sinus Kola! parcius: N. I. Fellm. (cfr 1. c. p. XXXVII); ad flu- 
men Umba in ripa paludosa^ad lac. Pontschosero: Kihlman!; 
ostium sinus Kolaensis: Nylander!; Ponoj: Mela herb.; Umba, 
Kuusreka, Kaskarantsa, Tshapoma et Ponoj: Mela PL; Keinjavr: 
Palmen!, cfr Kihlm. 1. c; Sosnovets, Orloff! in scopulis marinis 
infra nives, Svjatoj-noss et aliis locis: Kihlm.; Krugloje guba 
inter Litsa et Varsina: Brotherus!; in palude aqvosa prope pa- 234 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

gum Voroninsk: Kihlman!; Nuotjavr prope ostium fluminis Nuot- 
jok: Linden! 

Foljande uppg. om R.\ aqvaticus torde, da R. domesticus ej ar sar- 
skildt upptagen, snarare eller atininstone till storre delen, afse sistnamnda 
art: Kalm; »ad ripas aqvaruin fq»: Prytz cont.; »ad ripas fluviorum et palli- 
dum totius Fenniae ad alpes Lapponiae usqve»: Wirz. pi. off. p. 30; den 
sistnamnda uppgiften ar i hvarje handelse oriktig. — Ob. r: Jul. p. 278. 
— Detsamma galler uppg. i nagra aldre disp. — Lapp. ross. R. aqvaticus 
fi crispatus »ad Knjasha [Knasaguba], Kantalaks, Imandra et flumen Tu- 
loma»: Fellm. Ind.; uppg. fores af N. I. Fellm. till denna art, ehuru syno- 
nymet hanvisar till R. domesticus. — Vilseledande ar »Scand. Fenn. mer.»: 
Nym. Consp. p. 633. — Fries upptager): R. hippolapathum, R. domesticus 
afvensom R. domesticus var. aqvaticus, den sistnamnda fran storre delen 
af Finland och Lapp] and. 

Al. Artens forekomst och freqvens i denna provins inaste anses 
osaker. Bergstrands uppg. galler egentligen »Bnv, v, D» d. v. s. nordvestra och 
vestra delen af fasta Alands ostliga halft samt Ab. Korpo; i Bergstr. Beskr. 
anges st fq, utan narmare bestamning. Emellertid antraffades arten hvar- 
ken af Arrh. & K. eller af senare exkurrenter, och antagligen ar den rar, 
om den finnes. C. J. Arrhenius' exemplar fran Eckero, som varit inlem- 
nadt under detta namn, se Herb. Mus. Fenn. II p. 43, tillhor enl. Murbeck 
R. aqvaticus X obtusifolius. Anmarkas ma emellertid, att berorda ex. annu 
befinner sig i ett foga utveckladt stadium. — Ta. Angaende Leopolds exem- 
plar fran Koski Kaikala skrifver Murbeck: >Liknar R. obtusifolius X dome- 
sticus; fullt utvecklade fruktkalkar saknas tyvarr.» 

Angaende exemplaret fran Kuus. Riekki: Nyberg! skrifver Sa?lan: 
»forsitan species distincta R. oblongifolius Ssel. vel hybrida R. domesticus 
X hippolapathum*: Herb. Mus. Fenn. II p. 131, dar namnda exemplar i kort- 
het beskrifves. Murbeck anser exemplaret alltfor ungt for att kunna sa- 
kert bestammas, jfr Kihlman i Medd. XXV p. 83, dar det sages sta nara 
var. kolaensis. (I Byteskat. upptogs denna form under namnet var. angusti- 
folius.) Ett exemplar fran Lp. Devjatoi nara Ponoj: Mela herb, afviker 
afven genom skilda, glesa kransar och behofver yttermera undersokas. 

R. aqvaticus hybridiserar hos oss atminstone med R. obtusifolius, 
se dessutom under R. aqvaticus X crisjms och R. aqvaticus X domesticus. 

Rumex aqvaticus var. kolaensis Murb. 

Uno loco Lapponiae maxime septentr .-orientalis adhuc 
lectus est. 

Lm. ad rivulum [ad Kuuspoanla!] haud procul a termino 
silvae inter pagos Voroninsk et Ljavosersk sat cop.: Kihlman Rumex aqvaticus. 235 

in Medd. XXV p. 82-83, ubi descriptio, cfr (Diar. 4, III, 1899) 
1. c. p. 55 et Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 8, ubi primum 
describitur. 

Rumex domesticus Hartm. 

In maxima saltern parte Fenniae frequenter (— satis 
frequenter) obvenit. Qvia cum R. pseudonatronato * fen- 
nico usque ad haec tempora confusus erat, distrihutio ad 
septentrionem uersus nescio an incerta sit; usque ad 67° 10' 
tamen lectus est. 

Maxima pars Fenn. et Lapp.: Fries; Fenn.: Nym. Consp. 
p. 633 et Gurke p. 93, vide etiam Led. Ill p. 506-507, (DC. 
Prodr. XIV p. 44 nomine R. longifolius DC.), Murbeck in Bot. 
Not. 1899 p. 13-14 et Kihlman in Medd. XXV p. 83, ubi loca 
maxime septentrionalia enumerantur, in quibus certo inventus est. 

Al. fq: Bergstr. et Bergr. — Ab. fq: Zett. & Br., Arrh. 
Ann., Renv., Sand., A. Nyl., Sel. et Flinck. — Nyl. fq: His., 
Stenr., W. Nyl., Seel. 0. Nyl. et Brenn. — Ka. (p): Blom; fq: 
Linden. — Ik. fq: Malrnb.; [st fq, in fossis humidis saepe copio- 
sissime [»zahllos»J, etiam in maritimis cop.: Meinsh. p. 299—3001. 

Sat. st fq: Malmgr.; fq: Hjelt. — Ta. fq: Leop. et Knabe 
Fort.; (p): Asp. & Th.; fq: Norrl. s. 6. Tav., Bonsd. et Wainio 
Tav. or. - Sa. st fq: Hult. — Kl. fq: Fl. Kar. et Hann.; st 
fq: Hjelt. — Kol. fq — fqq in cultis: Elfv. 

Oa. st fq: Malmgr.; fq: Laur. Vaxtf. [forma descripta ad 
R. pseudonatronatum * fennicum spectare videtur]. — Tb. 
st fq: Broth., spec, ad R. pseudonatronatum * fennicum perti- 
net. — Sb. fq in vicinitate praediorum: Enw.; (fqq): Mela; fq: 
M. & J. Sahib. — Kb. fq: Eur. & H. et Wainio Kasv. — Kon. 
fqq in cultis: Norrl. On., cfr Gunth. p. 49. 

Om. (fq): Hellstr. [spec, ad R. pseudonatronatum * fen- 
nicum pert.], Tenn. et Lackstr. — Ok. fq: Wainio Kasv.; Ka- 
jana: Kihlman! — Kp. (fq): Wainio Kasv.; Markkosenvaara: 
Bergroth & J. I. Lindroth!; [Solovetsk: Selin!] 

Ob. [Uleaborg] (fqq): Leiv.; fq, in parte maxime septentrio- 
uali p: Brenn. Obs., qvem 1. inspicias, spec, e Kemi Ajos!; in 236 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermica, XXI, N:o 1. 

locis cultis, agris, propatulis (fqq): Keckm.; [p: 0. R. Fries]; p 
sed parce in locis cultis totius territorii: Hjelt & H., spec, e 
Rovaniemi Lohiniva ad fines Lapponiae! — Kuus. (fq): Wainio 
Kasv., confirmatione egeat. — Kk. (fq): Wainio Kasv., confir- 
matione egeat, vide etiam infra. 

Lapp. fenn. vide infra. — [L. ent. reg. subalp. r Kaa- 
resu'anto Idivuoma et Peltopalo (L. L. Laestadius): Lsest.; Kaare- 
su'anto: Murbeck 1. c] 

Lim. ad pag. Kantalaks (F. Nylander!): N I. Fellm.!, vide 
ceterum infra et cfr 1. c. p. XXXIX et Reket. p. 588 sub B. 
hippolapatho. 

Lapp. fenn. >p, sed parce in locis cultis totius territorii*: Hjelt 
& H. Exemplaret fran Ylitornio Koskenniemi, jfr Herb. Mus. Fenn. II p. 
44, hor till den tidigare ej sarskilda R. pseudonatronatus * fennicus, hvar- 
fore det ar sannolikt, att denna uppgift, liksom afven de foljande, atmin- 
stone delvis afser sistnamnda art, jfr Murbeck 1. c. Betraffande Bloms 
anteckning bor dessutom framhallas, att R. aqvaticus ej alls af honom 
upptages. »In locis graminosis ad domicilia nee non in ripis humidis 
fluviorum p provenit»: Blom Bidr. > Locis siccioribus stercoratis ad domos 
inqve agris per eandeni [silv.] partem Lapp. vulgatius»: Wahlenb. p. 92; 
»in stercoratis ad lac. Inari Pelpajaure haud procul a templo Inarensi 
nee non alibi ad domos»: Fellm. Lapp., de tva sistnamnda uppg. under 
namn af R. aqvaticus var. crispatus. »In Kemijarvi fq, obvia etiam ad 
Salla in Kuolajarvi, fq - p in pagis ad flumen Kitinen usqve ad Kaaret- 
koski et Petkula in Sodankyla»: Wainio Not.; Mutenia och Korvanen: 
Hult Lappm., jfr 1. c. p. 28, 39, 94 och 150; >a nobis juxta flumen Teno- 
joki plur. locis lectus»: Kihlm. Ant.; Li: Herb. Mus. Fenn. II p. 44, som 
grundar sig pa, dessa uppg., bor afven tills vidare utga. — Lapp. ross. 
Fedosersk: Broth. Wand. p. 4; uppg. behofver mahanda bekraftas, da R. 
pseudonatronatus sedan dess blifvit sarskild. Ponoj, Olenitsa, Kaskarantsa, 
m. rl. stallen afven i Lim. och Kk.: Mela PI. och Mela ann. Da exempla- 
ren i Mela herb, mig veterligen ej blifvit granskade efter Murbecks revi- 
sion af Rumices, ar det sannolikt, att uppgifterna atminstone delvis afse 
andra arter; Lv. och Lp.: Herb. Mus. Fenn. II p. 44, som grundat sig 
harpa, bora darfore utga. Muotkavuono [Bumanifjord]: Brotherus!, jfr 
Herb. Mus. Fenn. II 1. c under Lt.; exemplaret hor till R. pseudonatronatus 
* fennicus. Afven Lm., som grundar sig pa Kihlmans anteckningar, torde 
tills vidare bora utga. 

F. latifolia Hartm. Ab. Yihti (E. af Hallstrom): W. Nyl. p. 205. — 
Nyl. Tytarsaari pa stranden: Brenn., jfr Brenn. Flor. p. 163. — Denna 
form fores visserligen af Murbeck i Bot. Not. 1899 p. 9 till R. aqvaticus 
X domestieus, men de exemplar som i H. M. F. gatt under namnet f. lati- Rumex domesticus. 237 

folia tillhora enligt Murbeck icke naranda hybrid, utan, atminstone till 
ofvervagande del, hufvudformen af R. domesticus. 

Angaende var. borealis Neum. se under R. pseudonatronatus 
fennicus. 

Rumex domesticus hybridiserar hos oss med R. crispus och R. obtusi- 
folius, hvarjamte hybriden R. aqvaticus X domesticus forekommer i det 
narmaste grannskapet till flora-omradet. Rumex pseudonatronatus Borbas * fennicus Murb. 

In Fermi a septentrionali et orientali adhuc lectus est; 
in parte occidentali usqve ad eirc. 63° ad meridiem versus, 
in parte orientali fere ad fines australes usqve provenit; 
qvum proximis demum annis distinctus sit, distributio nescio 
an ineerta sit, vide Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 16-18, 
ubi primum describitur. 

Kol. ad pag. Kuschlega!, adhuc locus maxime ad meridiem 
versus: Cajander in Medd. XXV p. 60; Schoksu: Caj., vide etiam 
Medd. XXVI p. 182. 

Oa. Vasa Nagelskar in litore, spec, solitarium: Lauren! 
nomine R. domesticus X crispus?; Qvarken Rodgrund: Lau- 
ren! 1 ), vide etiam infra. — Tb. Viitasaari: Brothenis! x ) 

Om. Gamla Karleby: Hellstrom! 1 ); Pedersore Ado in litore 
marino: C. W. Fontell! 

Lk. Ylitornio Koskenniemi in agro: Hjelt & Hult! x ) 

Lim. in pago Umba ad domicilia: Kihlman! 1 ) — Lt. 
Muotkavuono [Bumanifjord]: Brotherus! x ) 

Oa. Den form af R. domesticus, som i Laur. Vaxtf. beskrifves sa- 
sorn allmant forekommande pa stranderna af Qvarken, afser otvifvelaktigt 
denna art. - Ob. Finnes utan tvifvel i skargarden . . ., ehuru hittills 
forbisedd: Brenn. Obs. 

Nara pa samtliga fyndorter uppraknas saval hos Murbeck som hos 
Kihlman i Medd. XXV p. 83, jfr afven Medd. XXV p. 55. — Cajander upp- 
raknar i Medd. XXVI p. 182 denna> vaxt bland dem, hvilka i sin forekomst 
pa de olika sidorna af den af honom foreslagna gransen mellan Nordryss- 
land och Skandinavien visa en afgjord olikhet. — Han har afven tagit flere 
exemplar fran trakterna oster om Onega sasom: »In ripa fluin. Vodla ad 
Kukulinskaja^!, Gaguskij pogost! afvensom fran norra Kyssland sasom: 

l ) Specimen traditum sub nomine R. domestici. 238 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. >In ripa inundata num. Onega ad Filipovskaja \, ad flumen Tambitsch!, ad 
pag. Arkangelskij ad flumen Onega! 

Exemplaren i H. M. F. gingo en tid under namnet R. domestirus 
var. borealis Neuman i Bot. Not. 1885 p. 145. 

Rumex patientia L. 

Nunc parum colitnr. 

Angaende odlingen af denna vaxt anser jag mig i hufvudsak endast 
behofva hanvisa till framstallningen i Elfv. Ant. p. 67. Af Fries uppgafs 
den sasom odlad i sodra Finl.; i Elfv. Kult. p. 133 uppgifves, att odlingen 
kan med framgang bedrifvas annu i Sodankyla, se afven Brenn. Flor. p. 
163, Ale. Ill p. 109, Medd. XXV p. 12 och om artens allmanna utbred- 
ning t. ex. Nym. Consp. p. 633, Giirke p. 97, Murbeck i Bot. Not. 1899 
p. 19 etc. Har ma endast tillaggas, att angaende densamma redan lange- 
sedan fran Uleaborgs Ian uppgafs: »vaxer bra»: Jul. p. 21. Rumex crispus L. 

In Fermia austro- occidentals plerumqve satis freqoenter 
provenit, ad septentrionem et orientem versus rareseit, sed ad 
oram occidentalem, qvamvrs rarisslme, ad 64° lectus est, id- 
terius nisi in saburra etc. non invenitur: in Fennia oriental! 
a ut em raro nascitur. 

Till; Kalm; in agris (fq): Prytz cont.; in locis cultis et 
prope domos Nylandiae, regionis Aboensis, Alandiae, Careliae 
meridionalis: Wirz. pi. off. p. 29; maxima pars Fenniae: Fries; 
Fenn. mer.-occ.: Nym. Consp. p. 633; Fenn. mer. tota: Nym. 
Suppl. p. 270; Fenn.: Giirke p. 93, vide etiam Led. Ill p. 505, 
DC. Prodr. XIV p. 44 et imprimis Murbeck in Bot. Not. 1899 
p. 20 et Kihlman in Medd. XXV p. 83-84, ubi multa loca 
enumerantur. 

Al. st fq: Bergstr.; fq - st fq ad litora: Bergr. — Ab. 
st fq: Zett. & Br.; circa Aboam st fq: Arrh.; Pargas fq: 
Arrh. Ann.; (fq): A. Nyl.; st r: Sel.; Vihti (p): Printz; Vihti si 
fq: Flinck, qvem 1. inspicias. — Nyl. in vicinitate opp. Ekenas 
p: Hayren in litt.; st fq etiam in litor. maris: His.; [Nurmijarvi] 
p saltern in parte australi, in versuris agrorum hie illic: Stenr.; 
in taeniis par. Esbo st fq: Kihlm.; fq: W. Nyl.; st fq: Ssel. 0. Rumex crispus. 239 

Nyl; [Hogland] ad Hirskallion-helli: Brenn.!; Hogland Suurkyla 
in agro solano consito (Sievers): Brenn. Till. p. 40; Suurkyla 
cop.: Saelan in Medd. XXV p. 76. — Ka. rr, spec, unicum in 
Antrea Hatula prope fluraen Vuoksi annotatum : Linden! — Ik. 
(p): Malmb.; Kuolemajarvi Tammikko! et Pyhajarvi Riiska!: 
Lindberg; [p et minore freqventia: Meinsh. p. 299]. 

Sat. r Karkku (Karsten): Malmgr.; Huittinen: Lyd.; [in 
vicinitate oppidi Bjorneborg] st r — p et parce — parcissime in 
ripis et litoribus lapidosis: Hayren in litt.; Karkku! et Tyrvaa 
p, etiam in Kyro ad Haukijarvi et Kyrospohja: Hjelt. — Ta. 
Akkas prope Toijala: Hjelt; [Tavastehus] (p): Asp. & Th.; Hattula 
ad ripam lacus Vanajavesi in vicinitate templi velusti: Kihlm.; 
Hollola Hersala in alluvione litoris argillacea nuda! et in ver- 
suris!: Norrlin. — Sa. Valkiala ad praed. Valkiala: A. Hjelt!; 
ad Villmanstrand in cultis: Ssel. herb. — Kl. Parikkala in 
palude culta: Sahlberg!; Kronoborg [prope deversorium]: Hjelt 
Ant. p. 67!; Sortavala Liikolanvuori: Lonnbohm! 

Oa. p — st fq in litoribus in Qvarken, magis ad septen- 
trionem versus qvam in Uddskar 50 a 60 km [5 a 6 mil] ab 
oppido Vasa speciem non vidi: Laur. Vaxtf., cfr 1. c. p. 12, 
spec, e Qvarken Laxo!; Malmgr. tantum enumerat. — Kon. 
fq in ripis lac. Onega ad Kishi et Sennoguba: Cajander in litt. 

Om. r in taeniis: Hellstr., spec, e Gamla Karleby Yxpila 
»Kaxkoivisto» !, (vide infra et) cfr Medd. I p. 99. 

Ik. Sakkola Konnitsa o i Pyhajarvi: Desideratkat. p. 29; numera erin- 
rar jag mig icke, hvarpa uppg. ar grimdad. — Ta. Hauho: Herk. p. 59; 
uppg. ar ganska saunolik, ehuru i behof af bekraftelse, da R. crispus och 
i?. domesticus ofta forvexlades af aldre forf. Hos Asp & Th. ar freqvensen 
sannolikt alltfor hog, da Leop. ej alls omnamner arten och den ej heller 
ar angifven for Saaksmaki. — Sb. Kuopio unicum spec. 1896: Lonnbohm!; 
sannolikt tillfallig, jfr Kihlm. i Medd. XXV p. 84. — Om. tamligen all- 
man pa barlast, »forekornmer dessutom i skargarden pa platser, dit, sa 
vidt man kan formoda, ingen barlast kunnat blifva ford:» Hellstr. p. 136; 
exemplaret fran Yxpila ar antagligen taget pa barlast, jfr Kihlman i Medd. 
XXV p. 84. Fran Brahestad (»in prato litorali graminoso» : Blom idupl.l) 
linnes afven ett exemplar, antagligen taget pa barlast. — Ob. fq: Jul p. 
278, jfr Jul. i V. Ak. H. p 175; uppg. afser mahanda forekomst pa bar- 
last, sa, framt ej, hvilket ar troligare, nagon forvexling agt rum ; detsamma 
galler afven om Kemi: M. Castren p. 336. Huruvida Ostrobottnia (Fr. 240 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Nylander): Led. Ill p. 505 liar afseende pa Uleaborg eller O m. kan na- 
turligtvis ej afgoras. Fran senare tid finnes folj. uppg.: »Toppila, arligen 
talrik, antraffas stundom afven pa platser fyllda rned grus vid stadens 
strandeo: Zidb., som senare tillagger, att den arligen har mogen frukt; en 
troligtvis hithorande form finnes afven fran Uleaborg [Oulu] Korkeasaari: 
Mela herb. Odlade stallen, barlast, inford till Kemi stad. Nagra exemplar 
togos 1892: Keckm., jfr afven Brenn. Obs. — Alia dessa uppgifter antyda, 
sasom synes, en tillfallig forekomst. — Kk. Sonostrow: Mela PL; efter 
all sannolikhet tillfallig. 

Angaende var. propinqvus se under R. crispus X domesticus. 

Arten hybridiserar hos oss med R. domesticus. (Se dessutom under 
R. aqvaticus X crispus.) 

Rumex arifolius All. 

In Lapponia superiore forsitan haud infreqvens, qvam- 
vis neglectus sit. 

Vide Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 38 et Kihlman in 
Medd. XXV p. 84. 

Lapp, f e n n. in locis fertilioribus subalpinis, inferalpinis . . . 
et in salicetis alpium longe vulgatior [qvam R. acetosa\ : Wah- 
lenb. p. 92 1 ); Utsjoki haud infreqvens: Fellm. Lapp. 1 ), cfr Kihlm. 
Ant. 1 ) — [L. ent. reg. alp. et subalp. p: Laest. 1 )] — Vide 
etiam infra. 

Lapp. ross. ad orarn maris glacialis et sinus Kola p: 
N. I. Fellm. 2 ), cfr Beket. p. 589 2 ), spec, lectum ad flumen Kola!, 
cfr Herb. Mus. Fenn. II p. 44 2 ); ad pagum Ponoj: Enwald & 
Knabe!; Srednji ad sinum Kolaensem: Brotherus!, cfr de his 
omnibus Medd. XXV p. 55 et 98 et vide infra. 

Huruvida uppg. fran Lapp. fenn. afse alldeles samma form som 
de ofriga, torde annu behofva undersokas. Atminstone upptages ej R. 
arifolius fran Kaaresu'anto af Murbeck 1. c. Framhallas bor, att arten 
hvarken af Nyman (Consp. p. 635, Suppl. p. 271) eller Gurke p. 108 upp- 
tages fran Skandinavien (R. acetosa f. alpina bl. a. Lapp. : Giirke p. 107). 
— Lapp. ross. Kihlman framhaller, att endast exemplaret fran Kola fio- 
den ar typiskt, de bada andra fran Srednji och Ponoj narma sig genom 
bladformen R. acetosa: Medd. XXV p. 84. 1 Xomine R. acetosa ft alpina L. Wahlenb. 
2 ) Nomine R. acetosa var. alpestris Hartm. Rumex acetosa. 241 

Rum ex acetosa L. 

In tota fere Fennia freqventer — freqventissime invenitur, 
in Lapponia saltern n on null is plagis freqventia minuitur, seel 
usqve ad summum septentrionem procedere videtur. Quae 
e regione alpina indicantur exemplaria forsitan ad R. ari- 
folium pertineant. 

In Fennia fq vel fqq x ) usqve ad 64° inveniri consentiunt 
omnes auctores, cfr Till., Kalm, Hell. p. 8, Prytz cont.; in locis 
graminosis totius Fenniae: Wirz. pi. off. p. 30; maxima pars 
Fenniae et Lapp.: Fries; Eur. omn. . . .: Nym. Consp. p. 635; 
Europa borealis . . .: Gurke p. 106; in Fennia fq: Murbeck 
in Bot. Not. 1899 p. 39, vide etiam Led. Ill p. 510, DC. Prodr. 
XIV p. 64 et Kihlman in Medd. XXV p. 84. 

Om. fq: Hellstr. et Tenn. — Ok. fq: Brenn. Obs. ; fq, 
exc. Kianta, ubi st f q : Wainio Kasv. — Kp. f q : Wainio Kasv. 

Ob. fq: Jul. p. 278; [Uleaborg] (fqq): Leiv. ; fq, exc. parte 
maxime septentrionali, ubi r: Brenn. Obs.; in versuris agrorum, 
pratis ripariis et lucis fq: Keckm.; [fq: 0. B. Fries]; tantum ad 
pag. Tnrtola nobis obviam: Hjelt & H. — Kuus. stfq: Wainio 
Kasv. — Kk. fq: Wainio Kasv. 

Lapp. fenn. extra territorium nostrum lectus ad pag. 
Sonkkaniemi in par. Muonioniska ad ripam lacus Akasjarvi, 
(e qvo loco ad var. alpestrem valde accedens): Hjelt & H.!, 
vide infra; in campis graminosis praesertim ad culta p: Blom 
Bidr. ; a in pratis et cultis Lapp, inferioris: Wahlenb. p. 92; 
per totam Lapp, cop.: Wahlenb. p. LXII; (fq): Fellm. Lapp.; 
Ounastunturit in reg. subalp.: Sandm. p. 32; Saariselka in 
dumeto [«snar»] reg. subalp. montis Lumikuru: Hult Lappm., 
cfr 1. c. p. 40, (93,) 117-118; st f q : Sael. kat.; ad Toivoniemi, 
Jomppala, Puolmak, Naytamo vidimus: Kihlm. Ant.; in lucis 
cet. ad Kongas prope Mare glaciale fq, ceterum in territorio 
haud obvius: Wainio Not., cfr^l. c. p. 21; Varangria austr. in 
reg. subalp. (-- alp. inf.?) st fq in pratis siccioribus, inter frutices ') Bergr., Stenr., Flinck, Linden, Leop., Norrl. s. o. Tav., Wainio 

Tav. or., Hult, Harm., Broth., Mela, Elfv. ; fqq per totum territorium: 
Norrl. On. 

Impressio facta 12 j 5 1902. 16 242 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

etc.: Arrh. ant., vide etiam Blytt p. 510 et Hartm. p. 339. — 
[L. ent. reg. subalp. et silv. (fq): Laest; Kilpisjarvi: Malmberg!] 
Lapp. ross. fq: Fellm. Ind.;haud infreqvens: N. I. Fellm., 
cfr 1. c. p. XLVII; enura.: Beket. p. 589; spec, typica e Lt. 
Siulujoki ad Nuotjavr: Linden! et Lm. Voroninsk cop.: Kihl- 
man!, cfr Kihlman in Medd. XXV p. 84, vide ceterum infra. 

Nyl. Anjala: Sa?lan & Stromborg!; Murbeck har antecknat, att 
exemplaret paminner oin R. auriculatus. — Kl. Valamo : S. O. Lindberg! 
under namn af f. Jissa Koch; exemplaret paminner enligt Kihlman om 
R. auriculatus, men bladformen ar afvikande, hvarfore narmare under- 
sokning i naturen ar nodig. — Lapp. ross. Fedosersk nara Kantalaks : 
Broth. Wand, p 4; exemplaret hor enligt Kihlman knappast till denna 
art, utan snarare till R. auriculatus eller R. haematinus, men ar alltfor 
ungt for att kunna sakert bestammas. Srednji: Broth. Wand. p. 9; exem- 
plaret hor till R. arifolius. Mahanda af se uppg. Tsipnavolok : Broth. AVand. 
p. 11 och Subovi ymnig: 1. c. p. 13 afven nagon af de senare sarskilda 
arterna. Med afseende hara har jag ej ansett nodigt att upptaga uppg. 
Beket. p. 589 eller de synnerligen manga fyndorterna i Mela PI. 

Arten upptogs i Herb. Mus. Fenn. II p. 44 bl. a. fran Lim. och Lp. 
Angaende ex. fran Lim. Fedosersk! se ofvan. Afven angaende exemplaret 
fran Svjatojnoss: F. Nylander!, hvilket afses med den senare uppg, 
torde det vara svart att afgora, om det hor hit eller till R. arifolius. Om 
artens forekomst i dessa trakter har Kihlman meddelat foljande: Vid 
Ponoj och Orloff etc. allman, Sosnovets, Pjalitsa allm., Tshapoina, Tetrina, 
Tshavanga etc. Seidjoks mynning, Kolmjavr afvensom vid Umba. Haraf 
framgar att arten forekommer i alia delar af omradet och atminstone 
stallvis med stor freqvens. 

Af former upptages redan fran aldre ttd var. alpina (eller alpestris), 
h varolii under R. arifolius. (Exemplaren fran Lk. Muonioniska: Hjelt & 
Hult! hora dock ingalunda till denna, utan till R. acetosa, se Kihlman i 
Medd. XXV p. 84.) 

F. fissa Koch upptogs fran Kl. [Valamo: S. 0. Lindberg!]: Herb. 
Mus. Fenn. II p. 131 ; harpa grundar sig Fenn. : Giirke p. 106 sasom var. 
c; se afven Mela Kasv. Ill p. 270, dar formen betecknas sasom rar; Mur- 
beck 1. c. synes dock icke fasta afseende vid denna form. Angaende 
exemplaret se ofvan. — For hufvudformen anvandes benamningen a vul- 
garis Koch, se t. ex. Mela 1. c. 

Rumex auriculatus (Wallr.) Murb. 

In Karelia austro-orientali magna freqventia inveniri 
indicatur, ceterum in Fennia australi, qvantum nunc scimus, Rumex auriculatus. 243 

rarissimus est, sed, qvum proximis clemum temporibus di- 
stinctus sit, veri simile est plantam etiam aliis locis indagari 
posse. <■ 

Rr: Mela Kasv. IV p. 271, vide etiam Murbeck in Bot. 
Not. 1899 p. 40 et Kihlman in Medd. XXV p. 84-85. 

Al. Geta Bolstaholm: P. F. Molander! 

Kl. Sortavala Niemela: K. H. Hallstrom! — Kol. fqq 
ubiqve: Cajander in Medd. XXV p. 60—61, spec, ex Ostretshina!, 
livina!, Himijoki!, Vak-rutschej! 

Kon. fqq in omnibus plagis, qvas visimus: Cajander 
in Medd. 1. c., spec, e Sennoguba!, vide etiam infra. 

Molanders exemplar ar taget 1858 fore blomningens borjan. Arten 
blef sarskild i Finland forst 1899 af Murbeck, se Kihlman i Medd. XXV 
p. 55 och 98. 

Af Giirke p. 106 fores den sasom varietet (under namn af b crispus 
Roth) under R. acetosa, af Mela Kasv. IV p. 271 betraktas den sasom 
underart; jag har har foljt Murbeck 1. c. 

Angaende exemplar, som mer eller mindre paminna om denna art, 
se under R acetosa fran Nyl., Kl. och Lim. 

Kol och Kon. Betraffande forekomsten i dessa provinser namnes, 
att den »antraffats ofverallt i de besokta trakterna. I allmanhet hade den 
tyckts foredraga torrare standorter an R. acetosa och hade blifvit funnen mest 
pa abranter, akerbackar och torrare akerrenar, stundom t. o. m. pa torra 
sandiga moar. Ofver hufvud taget hade den forekommit ytterst allmant 
och talrikt i alia odlade nejder, maugen gang bildande hufvudmassan .af 
vegetationen, i synnerhet pa vissa faltbackar nara odlingar> : Cajander i 
Medd. XXV p. 60-61, till hvilket stalle jag f. o. far hanvisa. — Af 
Cajanders manuskriptkarta framgar, att arten ar allman — mycket allman 
atminstone anda fran Svir-rloden i trakten af Onega anda till Suoju afven 
som pa oarne anda till Kishi etc. Denna vaxt uppraknas bland de arter, 
i hvilkas forekomst en afgjord olikhet visar sig pa de olika sidorna om 
den 1. c. foreslagna gransen mellan Fenno-Skandinavien och Xordryss- 
land: Cajander i Medd. XXVI p. 182. Flere exemplar finnas afven i H. 
M. F. fran trakterna oster om den i Conspectus antagna gransen. Rumex haematinus Kihlm. 

Quantum nunc scimus, in Lapponia orientali raro 
obvenit. A. 1899 distinctus est, vide Medd. XXV p. 85, ubi 
primum describitur. 244 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Lv. ad flumen Ponoj ad orientem versus a pago Kamensk 
(Palmen!): Kihlman 1. c. — Lp. Tschernofka inter Pjalitsa et 
Tshapoma: Kihlma*i 1. c.!; Ponoj (J. Montell!): Kihlman 1. c, 
cfr Medd. XXVI p. 191. 

Kihlmans originalexemplar ar taget 1889: Kihlman i (Prot. 4, III, 
1899) Medd. XXV p. 56, jfr 1. c. p. 98. (Tschernofka fores pa nyare kar- 
tor till Lv., men a den till Conspectus (och Herb. Mus. Fenn. II) horande 
kartan till Lp.). Palmens exemplar ar taget 1887: Kihlman i Medd. 
XXV p. 85. 

Angaende ett exemplar fran Lim., som paminner om denna art, se 
under R. acetosa. 

Rumex acetosella L. 

In tota Fennia et Lapponia (excepta septentr —orientali) 
freqventissime (— frequenter) et hie illic eopiose provenit; 
etiam in ipsas alpes, qvamvis diminuta freqventia, penetrat. 

Fqq x ) aut fq in Fennia inveniri consentiunt omnes fere 
auctores, cfr Till, Kalm, Prytz cont.; maxima pars Fenn. et 
Lapp.: Fries; in Europa a Lapponia ad Mediterraneum: DC. 
Prodr. XIV p. 63; Eur. omn. . . .: Nym. Consp. p. 636; Lapp. Fenn.: 
Giirke p. 104; fq in Fennia: Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 41, 
vide etiam Led. Ill p. 511-512 et Kihlman in Medd. XXV p. 86. 

Lapp. fenn. fqq et interdum cop. per totum territorium: 
Hjelt & H.; in campis herbidis vel siccioribus fq — fqq, in decli- 
vibus qvoqve arenosis fluviorum haud infreqvens: Blom Bidr.; 
per universam Lapp, vulgatissime, etiam in ipsis alpibus . . . 
p cop.: Wahlenb. p. 93, cfr 1. c. p. LXII; fqq: Fellm. Lapp.; 
fq in Kuolajarvi, Kemijarvi, Sodankyla, Inari, et ad Paatsjoki 
usqve ad Kongas: Wainio Not.; fq ad domos, ad pag. lappo- 
num Muotkataival: Hult Lappm., cfr 1. c. p. 39 et 94; Kittila— 
Utsjoki fq: Ssel. kat.; in locis ruderatis circa habitacula fqq; in 
lapidosis qvoqve ad cataractas hinc inde copiosius, ex. gr. ad 
Ylikongas, Mandojayri: Kihlm. Ant.; reg. subalp. (— reg. alp. inf.) v ) Bergr., Flinck, Stenr., Linden, [Meinsh. p. 300-301], Hjelt, Leop., 
Norrl. s. o. Tav., Wainio Tav. or., Fl. Kar., Hann., Elfv., Broth., Mela, 
Leiv., Brenn. Obs. (exc. orient, parte prov. Ok., ubi fq), Keckm., Hjelt & 
H.; cop.: Blom et Hult; fqq in omui territorio: Norrl. On. Rumex acetosella. 245 

st fq — fq in locis siccioribus: Arrh. ant., vide etiam Blytt p. 
509, Hartm. p. 339 etc. - [L. ent. reg. alp., subalp. et silv. 
fq: Lsest., vide etiam Linden in Bot. Centralbl. LXI p. 221]. 

Lapp. ross. (»fqq»): Fellm. Ind.; usqve ad pag. Kantalaks 
et flumen Varsuga (!) (haud r): N. I. Fellm, cfr 1. c. p. XLIII; 
Kola, Lapino [veris. extra territorium]: Beket. p. 589; in insula 
Kuvschin prope Semostrow: Brotherus!, cfr Kihlman in Medd 
XXV p. 86; Tshavanga: Kihlm., vide etiam infra. 

Al. st fq: Bergstr., men fq: Bergstr. Beskr.; forekommer kanske 
sjalfva verket anna allmannare. — Ob. mer sallsynt: Jul. p. 278; uppg 
vederlagges af alia andra forf. — Lapp. ross. Huruvida arten verkligen 
saknas eller atminstone ar sallsynt i storre delen af denna Lappmark, sa 
som N. I. Fellm. antyder, bor undersokas, da detta skulle strida ej blott 
mot utbredningen i ofriga delar af Lappland, utan afven mot Fellm. Ind 
Vid Umba sags arten icke: Kihlm. Att utbredningen i Lappland ar ojamn, 
framhalles f. o. af Hult, som sager: betydligt allmannare i Inari-distriktet 
an i Saariselka distriktet : Hult Lappm. p. 94. 

Af former omnamnes utom de langre fram upptagna f. lancifolia 
Mela fran L. ent.: Herb. Mus. Fenn. II p. 131, jfr Gurke p. 105. Exem- 
plaret ar fran Kaaresu'anto: Malmberg!, men fores af Kihlman till tinte- 
grifolia Wallr. (F. lancifolia upptages ej heller i Mela Kasv.) 

f. angustifolia Koch. Ob. Liminka: Brenn. Obs., jfr afven Mela Kasv 
III p. 271—272, dar den sages vara st fq. Denna form sarskiljes dock icke 
af Murbeck 1. c. 

Till skillnad fran varieteterna kallas hufvudformen var. vulgaris 
Koch, se t. ex. Mela Kasv. 1. c. 

Rumex acetosella f. multifida (L ) Koch. 

Cum forma typica, qvantum scimus, in partibus austra- 
libus raro vel rarissime inuenitur. 

Vide de hac forma Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 41 et 
Kihlman in Medd. XXV p. 86. 

Nyl. Esbo prope Kaitans f. angustifolia: Kihlman! 

Kol. Suoju (f. latifolia): Gajander & J. I. Lindroth! 

Kon. in insula lacus Santalo: Selin!, cfr Herb. Mus. Fenn. 
II p. 131. 

Rumex acetosella f. integFifolia Wallr. 

In Lapponia (et Fennia ?) raro vel rarissime obvenit. 246 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Vide etiam de hac forma Murbeck in Hot. Not. 1899 p. 41 
et Kihlman in Medd. XXV p. 86. 

Li. in arena ad Tana-elv (Lund): Blytt p. 509—510 nomine 
/? graminifolius. — [L. ent. Kaaresu'anto: Malmberg! nomine 
f. lancifolia, cfr Kihlman 1. c. sub Lt.] 

Sat. [Ulfsby] Koivisto pa elfbrant i sand, taml. ymnig: Hayren i 
bref ; mahanda behofver det utredas huruvida denna form ar identisk med 
den lappska. 

Angaende denna form namnes: »zerstrent im Gebiete [ganz Scandi- 
navien]; haufiger in Finm., im schwed. u. russ. Lappm.»: Murbeck 1 c; 
nagra andra fyndorter fran vart flora-omrade an de anforda aro mig dock 
icke bekanta. — Blytts namn anfores 1. c. sasom synonym. 

Rumcx graminifolius Lamb. var. sublanceolatus 

Scheatz. 

Quantum scimus, in Lapponia (et Fennia?) oriental! 
rarissime invenitur; proximis annis apud nos distinctus est. 

Vide de hac specie Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 42 et 
Kihlman in Medd. XXV p. 86. 

Lv. Tshavanga in litore sabuloso 1889: Kihlman!, cfr Medd. 
XXV p. 56 et 98. 

Enligt Kihlman nor sannolikt afven ett exemplar $ fran Kol. Shoksu 
in arenosis haud procul a lacu Onega: Cajander & J. I. Liudroth! till 
denna art: Medd. XXV p. 86, dar det beskrifves. 

Arten ar tidigare kand fran Ross. bor. och arct., se t. ex. Schrenk 
Reise p. 519, Nym. Consp. p. 636, Nym. Suppl. p. 271, Beket. p. 589 och 
Giirke p. 106. Hufvudformen fran Sibirien: Murbeck 1. c. 

Rumex aqvatieus X epispus l ). 

E Fennia indicator, sed indicatio confirmatione eget. 

>In Herbarien . . . aus dem nordlichsten Finland*: J. R. Jungner i 
Bot. Oentr. XXXVIII, Cassel 1889, p. 733 under namn af E. crispus X 
Hippolapathum. Emellertid kanner jag icke nagot exemplar harifran och 
Murbeck i Bot. Not. 18'; '9 p. 9 upptager hybriden endast fran mellersta 
Sverige. Osannolikheten af Jungners uppgift framgar afven daraf, att R. 
crispus ej finnea i norra Finland. l ) i?. conspersus Hartm. non Aresch. auct. Murbeck; R. similatus 
Hausskn. auct. Giirke p. 93. Rumex aqvaticus X domesticus. 247 

Ituraex aqvaticus X domesticus '). 

Saltern in vicinia territorii obvenit. 

[Ob. Kengis in par. Pajala in Vestrobottnia: Murbeck in 
Bot. Not. 1899 p. 10.] 

Ehuru benamningen R. domesticus /? latifolius enligt Murbeck 1. c. 
afser derma hybrid, sa torde de uppgifter som under detta uamn finnas 
fran Finland (se ofvan p. 236) icke hora hit, hvarfore hybridens forekoinst 
inom sjalfva fiora-omradet tills vidare maste anses alldeles osaker. (Se f. o. 
ofvan p. 234). 

Rumex aqvaticus X obtusifolius 2 ) 

In Fennia maxime australi, qvantum adhuc constat, ra- 
rissime invenitur. 

Fenn.: Giirke p. 98, vide etiam Murbeck in Bot. Not. 1899 
p. 12-13 et Kihlman in Medd. XXV p. 83. 

Al. Eckero 1863: G. J. Arrhenius! nomine R. Hippola- 
pathum, spec, juvenile, vide supra p. 234. — Nyl. Helsingfors 
ad sinum T616: Lindberg in (Diar. 6, X, 1894) Medd. XXI p. 4, 
ubi descriptio, cfr etiam 1. c. p. 101 et Medd. XXVI p. 52. 

Rumex crispus X domesticus 3 ). 

In Fennia australi et media rarius cum parentibus ob- 
Genii. Ultra 62° 5', qvantum nunc qviclem scimus, nisi in 
saburra etc. non invenitur. A. 1889 apud nos primum di- 
stinct us est. 

Fenn.: Giirke p. 93, vide etiam Kihlman in (Diar. 2, III, 
1889) Medd. XVIII p. 156, Murbeck in Bot. Not. 1899 p. 20-21 
et Kihlman in Medd. XXV p. 84. 

Ab. Pargas Gunnarsnas ad domicilia: Arrh. FL, cfr Kihlman 
in Medd. XVIII p. 156; Mynamaki [complur. locis]: Cajander! 
— Nyl. Esbo in laeniis hie illic, Helsingfors complur. formis, ') R. domesticus @ latifolius Hartm. auct. Murbeck; R. armoraciae- 
folius Neurn. auct. Murbeck 1. c, Giirke p. 93 etc. 

2 ) R. platyphyllus F. A resell. 

3 ) R. propinqvus J. E. Aresch. 248 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

haud infreqvens: Kihlman in Medd. XXV p. 84, cfr Medd. XVIII 
p. 156, spec, ex Esbo [Kaitans] Rulludd! et insula Matasaari 
prope Svinosund! et semina ex Helsingfors!; spec, ex Helsing- 
fors jam legit W. Nylander! nomine R. crispus, cfr Murbeck 
1. c; Hogland nonnulla specimina in area qvadam pagi Suur- 
kyla cum parentibus: Sselan in Medd. XXV p. 76, cfr 1. c. p. 
74. — Ik. Pyhajarvi Riiska sat cop. inter parentes: Lindberg!, 
cfr Medd. XXIV p. 82. 

Sat. [Bjorneborg] Yttero : Hayren in litt.; rr Karkku Hei- 
nois: Hjelt! — Ta. fiattula Pekola: Kihlman in Medd. XXV 
p. 84, cfr Medd. XVIII 1. c, spec, inter semina! 

Kon. Sennoguba, Kishi! et nonnullis locis in eorum vicinia 
ad ripas lacus Onega: Caj. 

»Diirfte innerhalb des Yerbreitungsgebietes der beiden Stain marten 
nicbt gerade selten sein»: Kihlman i Medd. XXV p. 84. I Sat. har jag 
atminstone hittills funnit hybriden vara sallsynt, ehuru stamformerna ratt 
ofta vaxa i hvarandras narhet; sannolikt ar forekomsten olika i olika de- 
lar af landet. Emellertid ar denna hybrid, savidt man nu vet, afgjordt 
mindre sallsynt an de ofriga hybriderna i slagtet Rumex. — Ab. Nystad 
[Unsikaupunki] »Sannasillan rannalla, maella Heinosten saunan vieressa, 
moljalla vastapaata Kainunpirttia y. m.»: Sod.; lokalerna tyckas atminstone 
for det mesta angifva, att den inkommit med barlast. — Nyl. Fran Hel- 
singfors har Kihlman i H. M. F:s frosamling en hel serie af former fran 
nastan ren R. domesticus till R. crispus. — O a. f. perdomestiea Qvarken 
Stromsoreflarne ett individ : Laur. Vaxtf., jfr Kihlman i Medd. XVIII p. 
156 och Herb. Mus. Fenn. II p. 121. Detta exemplar fores af Murbeck 
till R. pseudonatronatu8 * fennicus. Daremot har Lauren senare uppgifvit, 
att hybriden forekommer i Vasa pa barlastplatsen invid angqvarnen i flere 
exemplar: Medd. XXII p. 37. Numera torde den visserligen vara utrotad 
darstades, men jag tror mig hafva sett den pa barlast a Vasklot. — Ob. 
Uleaborg strand och ruderatplats vid stadsbacken (Zidback): Brenn. Obs.; 
exemplar af Zidback i f rosamlingen ! ; sasom Kihlman framhaller i Medd. 
XXV p. 84, ar arten pa detta stalle att betrakta sasom tillfallig. 

Par uppgifter om R. crispus var. propinqvus (t. ex. Mela Kasv. Ill 
p. 272) torde afse denna hybrid. 

Rumex domesticus X obtusifolius 1 ). 

In Fennia maxime australi rarissime et 1890 primum 
lectus est. l ) R. conspersus F. Aresch. [non Hartm. auct. Murbeck 1. c] Rumex domesticus X obtusifolius. 249 

Fenn.: Giirke p. 98, vide etiam Murbeck in Bot. Not. 1899 
p. 14-15 et Kihlman in Medd. XXV p. 83. 

Al. Hammarland [Marsund! in margine fossae] cum R. 
domestico et R. obtusifolio : Lindberg in Diar. (i. X, 1890) 
Medd. XVIII p. 227-228 nomine R. conspersus. — Nyl. Hel- 
singfors Tolo: Lindberg in Medd. XVIII p. 284!, cfr Medd. XXII 
p. 52; Helsingfors in horto bolanico 1900: Arrh. — Ik. Valk- 
jarvi Veikkola! et Pahkinamaki !, Rautu Leinikkiia! et Sumbula: 
Lindberg!, cfr Medd. XXI p. 5. 

Angaende en mojligen hithorande form se trader R. aqvaticus un- 
der Ta. (p. 234). 

Af slagtet Rheum odlas i Finland pa herrgardar tamligeii allmant 
atminstone ett par arter. Har ma i detta afseende i framsta rammet han- 
visas till Elfv. Ant. p. 08; se f. 6. redan Till, och jfr Brenn. Flor. p. 163, 
Elfv. Kult. p. 136, Mela Kasv. Ill p. 269, Ale. Ill p. 108, (Medd. XXV 
p. 11), Must. p. 41 etc. — Kan odlas i hela landet anda upp till Utsjoki: 
Ign. Geogr. p. 349. — Ob. [Uleaborg] »blef inford i Apotheks tragarden 
1776. Har arligen vaxt stor i blad och blomma. Gaf afven mogna froii 
1789*: Jul. }>. 22. — Li. Toivonierni trifves val: Xordling p. 315. 

Oxyria dteyna (L.) Hill. 

In montibus alpinis Lapponiae eorumqve vicinia, ut 
etiam ad mare glaciale, frequenter (eel freqventissime) invemtur. 

In locis irriguis alpium Lapponicarum: Prytz cont.; Lappon.: 
Nym. Consp. p. 636 et Giirke p. 110, vide etiam Led. Ill p. 
498 et DC. Prodr. XIV p. 36. 

Lapp. fenn. in clivosis omnium alpium lateribus . . . 
vulgatissime ... ex alpibus qvoqve descendit juxta flumina 
usqve in subsilvaticis et inferalpinis rarius ex. gr. ad flu men 
Tana et Utsjoki, in montibus subalpinis vero numqvam reperitur, 
nisi . . .: Wahlenb. p. 101 et 102, cfr 1. c. p. LXII; Muonio No- 
janpola: Linden!; Pallastunturit (Malmberg!): Norrl. Lappm. p. 
259; Pallastunturit (!) Rihma-, Pyha-! et Loukkukuru sat cop. in 
tota reg. subalp., in Rihmakuru ad reg. silvaticam descendit: 
Hjelt, cfr Hjelt & H. p. 79, Herb. Mus. Fenn. II p. 131 et vide 
L. Y. 1898 p. 174; Ounastunturit tantum in Raututunturi: Sand- 
man in lift., cfr Sandman p. 27; [Kuolajarvi] in rupibus infra 250 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Janiskongas in ripa sinistra: Stjerav.; ad flumen Tenojoki [Tana] 
et Dtsjoki fqq: Fellm. Lapp., vide jam Wegelius p. 235; Uts- 
joki ad ripas fluminis Tenojoki: S. Castren in Hush. p. 352; 
Ivalojoki: A. Montin!; ad flumen Tenojoki! inter Ylikongas et 
Puolmak fq, ad flumen Utsjoki saepius, ex. gr. ad Kenishkoski 
et Jomppala (reg. subsilv.), sed in ipsis alpibus haud visa, ad 
flum. Kaamasjoki inarense (F. Silen!) [Rastekaisa SO 822]: 
Kihlm. Ant, cfr 1. c. p. 16 et Hult Lappm. p. 89, 94 et 150; 
ad cataractam Naytamo [Nejden]: A. V. Granit & R. R. Poppius!; 
Varangria austr. reg. subalp. — reg. alp. inf. p — st fq: Arrh. 
ant., spec, e Karlbunden!; in litore marino ad Kongas abundan- 
ter: Wainio Not., cfr 1. c. p. 21, vide etiam Rlytt p. 503, Hartm. 
p. 339 etc. — [L. ent. reg. alp. fq, reg. subalp. p: Laast.; in 
reg. subsilv. ad ripam fluminis Muonio: Norrl. Lappm. p. 258]. 
Lapp. ross. secus totam oram maris glacialis e Nordcap 
(Wahlenberg) usqve ad Ponoj maris albi, etiam in alpe Hibina 
(!) (F. Nylander!, Selin!): N. I. Fellm., cfr Beket. p. 588; She- 
lesna, Tshun [etiam herb.], Devjatoi etc.: Mela PL; Hibina [Ump- 
tek] in reg. alpina: Broth. Wand. p. 8; Tshun [Tschyne Dunder]: 
Rroth Wand. p. 6; Tuatash: Enwald & Hollmen!; Lujauri urt 
fq: Kihlm.!; Ponoj: Rroth. exk. p. 76 c. pi.; spec, etiam adsunt 
ex Orloff!, Petshenga! et Voronje!; Fellm. Ind. omittit. 

Nordostra Finl. och storsta delen af Lappl : Fries, jfr Nym. Suppl. 
p. 328; hvad Finl. angar har uppg. antagligen afseende pa Kuus., dar 
arten emellertid ej finnes, sa vidt man nu kanner. 

Lim. Sasom artens sydgrans npptogs Hibina: Herb. Mus. Fenn. II 
p. 131 ; Shelesna vid Kantalaks ar dock sydligare. Sannolikt ar afven Lk. 
Muonio Nojanpola sydligare an Pallastunturit. 

Koenigia islandica L. 

In surnma Lapponia rarius, qvanwis saepe copjiose, 
invenitur. 

Lapp. bor. or.: Fries; Lapp.: Nym. Consp. p. 639 et Giirke 
p. 91, vide etiam Led. Ill p. 535 et DC. Prodr. XIV p. 83. 

Li. ad litora maris ... in sinu Varanger parce: Wahlen- 
berg p. 45; Utsjoki! [J. M. J. af Tengstrom scripsit], cfr Kihlm. 
Ant.; (fq) ad rivulos et aqvas prope litora maris circa totum Koenigia islandica. 251 

sinum Varangricum: Th. Fries p. 198, etiam Deinboll auct. Blytt 
p. 511; nobis nisi ad sinum varangricum non obvia: Kihlm. 
Ant.; Varangria australis reg. subalp. — reg. alp. inf. in scaturi- 
ginibus p, sed cop.: Arrh. ant., spec, e Karlbunden!, vide etiam 
Blytt p. 511, Hartm. p. 340 etc. — [L. ent. in alpinis circa 
Jokas-Skatja-Toskal- et Pitsojaur et ad basim alpium Haiti!: 
Linden in Medd. XVIII p. 245, cfr Bot. Centralblatt LXI p. 221. 
spec, etiam ex Jokasjaur Siekkinjoki!] 

Lapp. ross. ad peninsulam Karelsgammen: Fellm. Ind., 
cfr N. I. Fellm.; ad pag. Ponoj (!) locis aqva inundatis cop.: 
N. I. Fellm., cfr Beket. p. 590; Raddeoi: F. Nylander!; Sosno- 
vets in scaturiginosis!, Triostrow ad domicilium vetnstum in 
terra pingva!: Kihlman; Ponoj: Broth, exk. p. 75 et Knabe Pfl. 
p. 279; Semostrow!, Litsa!: Brotherus, cfr Broth. Reseb. Errata. P. 136 v. 41. Adde S. yiiyricans o. S. phylicae folia. 
P. 180 v. 2 lege XXII pro XX. Errata leviora corrigant, qvi nostra benevoli legent. Notae auctorum. in. 

Ailio = Ailio, J. Uber Strandbildungen des Litorinameeres auf 

der Insel Mantsinsaari. (Fennia XIV). 1897. 
Ale. Ill = Alcenius, 0. Finlands karlvaxter. Tredje uppl. 1895. 
G. And. = Andersson, G. Studier ofver Finlands torfmossar och 

fossila qvartarflora. (Bull, de la coram, geol. de Finlande 

8 et Fennia XV). 1898. 
And. & Bergh. = Andersson, G. och Berghell, H. Torfmosse 

ofverlagrad af strandvall vaster om Ladoga. (Geol. For. i 

Stockholm forh. XVII). 1895. 
Bergr. = Bergroth, I. 0. Anteckningar om vegetationen i grans- 

trakterna mellan Aland och Abo-omradet. (Acta XI). 1895. 

(Libellus auctus et dilatatus annotationum Bergroth in parte 

antecedente). 
Borg = Borg, V. Fysillis-maantieteellisia tutkimuksia Kalvo- 

lan pitajassa. (Geogr. F. T. 1898). 

Borg koivut = Borg, V. Pohjoisten maiden koivut ja koivumetsat vanhalla 

mautereella. M. S. 
Brenn. Obs. = Brenner, M. Observationer rorande den nord- 

finska floran under adertonde och nittonde seklen. (Acta 

XVI). 1899. 

Om. apud auctorem maximam partem ad provinciam Ob. 

in tabula Consp. refertur. Nor. = pars septentrionalis, 

Obor. = pars maxima vel australis. 
Buhse = Buhse, F. Russisch Lappland. (Korr. blatt des Naturf. 

Vereins zu Riga XXVI). 1883. Notae auctormn. 253 

Caj. =s Cajander, A. K. Tabulae geographical in collectione Soc. M. 8. 
Caj. Kasv. = Cajander, A. K. Kasvihavaintoja Mynamaen, Mietoisten ja 
Karjalan kunnissa. M. S. 

Clarke = Clarke, E. D. Travels in various countries of Europe, 

Asia and Afrika. Part the third. Scandinavia. Vol. IX. 1824. 
DC. Prodr. = De Candolle, A. P. Prodromus systematis natu- 

ralis regni vegetabilis. Pars I — XVII. 1824— 1873. 
Elfv. Ant. = Elfving, Fr. Anteckningar om kulturvaxterna i Fin- 
land. (Acta XIV). 1897. 
Elfv. i Atlas = Elfving, Fr. i Atlas ofver Finland, utg. af Sall- 

skapet for Finlands geografi. (Kartbladet N:o 11 b). 1899. 
Elfv. Kult. = Elfving, Fr. De vigtigaste kulturvaxterna. 1895. 
Flinck = Flinck, J. A. Viktis sockens karlvaxter. (Acta XIX). 

1900. Adhibitum ante impressionem. 
Floderus = Floderus, B. G. 0. Bidrag till kannedomen om 

Salixfloran i sydvestra Jamtlands fjalltrakter. (Bihang till 

Sv. Vet. Ak. Handl. Bd. XVII. Afd. III). 1892. 
Forslf. Prot. 1891 = Protokoll, fordt vid Finska Forstforenin- 

gens arsmote i Kuopio d. 3 och 4 sept. 1891. (Forstf. Medd. 

IX). 1892. 
Geo^r. F. T. = Geografiska foreningens tidskrift. 
Giirke = Giirke, M. Plantae europaeae. Tom. II, fasc. 1 o. 2. 

1897, 1899. 
Hamb. = Hamberg, K. H. B. Enumeratio plantarum Sueciae, 

Norvegiae, Fenniae et Daniae. 1897. 
Hann. = Hannikainen, T. Luettelo Parikkalan pitajan putkilokasveista. M. 8. 
Herlin = Herlin, R. Palaontologisk-vaxtgeologiska studier i 

norra Satakunta. (Vet. Medd. af Geogr. F. III). 1896. 
Herl. Vaxtp. I = Herlin, R. Vaxtpalaontologiska studier I. 

(Acta XIII). 1896. 
Him Fort. = Hirn, K. E. Forteckning ofver fanerogamer och ormbunkari 

insamlade i Kuusamo Lappmark och nargransande trakter somma 

ren 1893. M. S. 
Hjelt Utbr. = Hjelt, Hj. Utbredningen af Finlands trad, buskar 

och ris. (Forstf. Medd. XIV). 1898. 
Hult Lappm. = Hult, R. Vaxtgeografiska anteckningar fran den 

finska Lappmarkens skogsregioner. (Acta XVI). 1898. (Libel- 

lus auctus et dilatatus annotationum Hult Ant.). 254 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Hult Vedv. = Hult, R. Vedvaxternas utbredning i Finland. 

(Vet. Medd. af Geogr. F. III). 1896. 
Hult Vaxtr. = Hult, R. Vaxtregionerna i Finlands lappmarker. 

(Geogr. F. T. IX). 1898. 
Hayren = Hayren, E. F. [errore in Geogr. F. T. A. E.] Gran- 

bestanden i Finland. (Geogr. F. T. X). 1898. 

Hayr. Ber. == Hayren E. F. Eerattelse ofver en . . . exkursionsfard i 
Ekenas skargard sommaren 1897. M. 8. 

Ivanitzky = Ivanitzky, N. Uber die Flora des Gouvernements 

Wologda. (Engler Rot. Jahrb. III). 1882. 
Ivan. Cont. = Ivanitzky, N. Verzeichnis der im Gouvernement 

Wologda wildwachsenden Pflanzen. (Engler Rot. Jahrb. 

XI). 1889. 
Keckm. = Keckman, Ch. E. Anteckningar om floran i Simo 

och Kemi socknar af norra Osterbotten. (Acta XIII). 1897. 
Kihlm. i Atlas = Kihlman, A. 0. i Atlas ofver Finland, utg. 

af Sallskapet for Finlands geografi. (Karlbl. 10 b). 1899. 
Kihlm. Nordgr. = Kihlman, A. 0. Ueber die Nordgrenze der 

Schwarzerle und der Linde in Finnland. (Medd. XXIII). 

1898. Libellum seorsum impressum adhibui. 
Kihlm. Pfl. = Kihlman, A. 0. Pflanzenbiologische Studien aus 

Russisch Lappland. (Acta VI). 1890. 
Knabe Fort. = Knabe, C. A. Forteckning ofver Pteridofyter och Fanero- 

gamer ur Kalvola socken. 1891. M. S. 
Krank = Krank, H. Fogelfaunan uti Gamla Karleby, Larsmo 

och en del af Kronoby socknar. (Acta XV). 1899. 
Kusn. = KyaHeiioBT,, H. II. Il3CjrfeaoBaHie (^iopLi HleHKypcKaro 

ii XodMoropcKaro y'fesAOB'L ApxaHrejiBCKofi ryGepmH. (Tpy^ti 

C. IleTepdyprcKaro o6u\. ecTecTBOiicn. XIX). 1888 r. 
Laur. Vaxtf. = Lauren W. Vaxtforhallandena i granstrakterna 

mellan Mellersta och Sodra Osterbotten. (Acta XIII). 1897. 

(Libellus auctus et dilatatus annotationum Laur. in parti- 
bus antecedentibus). 
Leiv. — I. L[eiviska]. Oulun kasvisto. 1894. Observationes 

nonnullas, qvae mihi non satis certae videntur, omisi. 
Lindb. = Lindberg, H. Rotanisk undersokning af Isosuo mosse 

i Sakkola socken. (Mosskulturforeningens arsbok 1898). Xotae anctorum. 255 

Lindb. Enum. = Lindberg, H. Enumeratio plantarum in Fenno- 
scandia orientali sponte et subsponte nascentium. 1901. 

Lindb. exk. = Lindberg, H. Panelia mossens uppkomst och 
byggnad. (Mosskulturforeningens exkursion d. 2 aug. 1901). 

Lindb. torff. = Lindberg, H. En rik torffyndighet i Jorois soc- 
ken Savolaks (62° 12' n. br). (Mosskulturforeningens ars- 
bok 1900). Libellum seorsum impressum adhibui. 

Lindb. torfm. I = Lindberg, H. Finska torfmossar I. (Mosskul- 
turforeningens arsbok 1900). Libellum seorsum impressum 
adhibui. 

Linden Beitr. = Linden, J. Beitrage zur Kenntniss des west- 
lichen Theiles des russischen Lapplands. (Fennia IX). 1894. 

L. Y. = Luonnon Ystava. 

Mela Kasv. Ill = Mela, A. J. Suomen koulukasvio. Kolmas 
painos. 1895. 

Mela Kasv. IV = Mela, A. J. Suomen koulukasvio. Neljas 
painos. 1899. 

Moberg Klim. II = Moberg, A. Klimatologiska iakttagelser i 
Finland. x\ndra delen 1850—1875. I. (Bidrag till Finlands 
Naturkannedom XLI). 1885. 

Observationes dubias et in Moberg Klim. et in Moberg Nat. 
plerumqve exclusi. 

Norm. Fl. = Norman, J. M. Norges arktiske flora. 
Spec. = Speciel plantetopografi I. 1894. 
Overs. = Oversigtlig fremstilling af karplanternes udbred- 
ning. I. 1895. 

Norm. Sp. = Norman, J. M. Florae arcticae Norvegiae species 
& formae nonnullae novae. (Christ. Vid. Selsk. Forh. 1893) *). 

Rantaniemi = Rantaniemi P. A. Annotationes in Brenn. Obs. J ) Opera, quae Olsson, P. Hj. scripsit: 

Bidrag till kannedomen om floran i Kimito skargard. (Acta XI). 1895. 
En Tr apa-forande torfm osse pa Aland. (Geogr. F. T. 1900). 
Anteckningar om fanerogama vaxter . . . i delar af Finby kapell 

och Bjarua socken 1885-1890. M. S. 
libro meo jam inserta omnino exclusi, quod annotationes ex parte 
suspectae mibi fidei videntur. 256 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XXI, N:o 1. 

Regel Mon. = Regel, E. Monograpbia Retulacearum hucusqve 

cognitarum. 1861. 
Regel Prodr. = Regel, E. Betulaceae in De Candolle Prodro- 

mus XVI. 1868. 
Renv. = Renvall, T. Muurilan kappelin luonto ja erittain sen 

putkilokasvisto. (Lansisuomi VI). 1897. 
Rosberg = Rosberg, J. E. Nordostra Sodankyla. (Geogr. F. T. 

1891). 
Rosb. Kyrksl. = Rosberg, J. E. och Fleege U. A. Kyrkslatt 

socken, dess natur, utveckling och historia. 1901. 
Rosb. Utk. = Rosberg, J. E. Saaksmaki socken. Utkast till 

en geografisk sockenbeskrifning. (Geogr. F. T. 1899). 
Rosb. Ytb. — Rosberg, J. E. Ytbildningar i Karelen med sar- 

skildhansyntillandmoranerna. II. (FenniaXIV). 1897-1899. 
Sallm. = Sallmen, E. Th. i Atlas ofver Finland, utg. af Sall- 

skapet for Finlands geografi. (Kartbladen N:o 12 o. 13). 

1899. 
Samz. = Samzelius, H. Vegetationsiakttagelser inom Pajala 

socken af Norrbottens Ian. (Bot. Not. 1890). 
Sandm. = Sandman, J. A. Nagra ord om vegetationen pa 

Ounastunturi. (Vet. Medd. af Geogr. F. I). 1892-93. 
Sandberg = Sandberg, H. R. Reseberattelse. (Forstf. Medd. 

XV). 1899. 
Schmalh. = Schmalhausen, J. Aufzahlung der im Gouverne- 

ment von S:t Petersburg vorkommenden Bastard- und Zwi- 

schenformen. (Rot. Zeit. 1875). 
Schmalhausen = HlMajiLray3eH , i>, II. CnHcoFL pacTemaMt co6paH- 

hlim'l bt> flMoyprcKOMi, h ITeTeprocIJCKOMTj yfeAaxt b'l 1874 

ro/j,y. (Tpy^Li C. UeTep6yprcKaro 06m;. ecTecTBoncn. V. 2). 

1874 r. 
Schmalh. hybr. = HlMajiLray3eH'i>, II pacTHTejrLHtix'L noM'Bcax'L. 

(Tpy^H C. IIeTep6yprcKaro o6ru,. ecTecTBoncn. V. 1). 1874. 
Sern. = Sernander, R. Om en formodad postglacial sankning 

af sydvestra Finland. (Geol. For. i Stockholm Forh. XXI). 

1899. 
Smith = Smith, J. E. Lachesis lapponica or a tour in Lap- 
land. Vol. II. 1811. Notae auctorum. 257 

Stenr. = Stenroos, K. E. Nurmijarven pitajan siemen- ja sa- 

niaiskasvisto. (Acta IX). 1894. 
Stenr. Crust. = Stenroos, K. E. Zur Kenntniss der Crustaceen- 

fauna von Russisch— Karelien. (Acta XV). 1899. 
Stenr. Thierl. = Stenroos, K. E. Das Thierleben im Nurmijiirvi- 

See. (Acta XVII). 1898. 

Stjernv. = Stjernvall, H. J. Botaniska anteckningar fran Salla socken 

8ommaren 1892. M. S. 
Stjernvall = Stjernvall, H. J. Nordostra Kuusamo och syd- 

ostra Kuolajarvi. (Vet. Medd. af Geogr. F. I). 1892-93. 
Svensson = Svensson, P. Flora ofver Sveriges kulturvaxter. 

1893. 
Sod. = Soderman, H. Luettelo Uudenkaupungin ja sen ympariston kas- 

veista. M. S. 
Term. = Tennander, Helmi. Redogorelse ofver resor, foretagna i mellersta 

Osterbotten under sommaren 1892. M. 8. 
Thesl. = Thesleff, A. Eken i ostra Finland. (Forstf. Medd. XII). 

1895. 
Thesl. Dynb. — Thesleff, A. Dynbildningar i oslra Finland. 

(Vet. Medd. af Geogr. F. II). 1894-95. 
Wegel. = Wegelius, R. Kasviluettelo Laatokan Karjalasta. 1894. M. S. 
Wimm. = Wimmer, Fr. Salices europaeae. 1866. 
Zigra = Zigra, J. H. Dendrologisch-oconomisch-technische Flora 

der im Russischen Kaiserreiche bis jetzt bekannten Raume 

und Straucher. 1839. Jmpresaio facta ,2 | 5 1902. t7 Index. 

Amentaceae— Polygonaceae. Alnus glutinosa . . 


. 33. 


A. glutinosa X incana 


. 52. 


A. incana 


. 39. 


A. pubescens . . . . 


. 52. 


A. spuria .... 


. 52. 


(Aristolochia sipho) . . 


. 199. 


Asarum europaeum . 


. 199. 


Betula alpestris . . 


. 30. 


B. botnica 


. 25. 


B. fruticosa . . . 


. 20. 


B. humilis .... 


. 20. 


B. hybrida .... 


. 26. 


B. intermedia . . . 


. 26. 


B. nana 


. 20. 


B. nana X odorata . 


. 26. 


B. nana X verrucosa 


. 25. 


B. odorata .... 


. 6. 


B. odorata X verrucosc 


i 
. 19. 


B. verrucosa . . . 


. 1. 


Cannabis sativa . . 


. 185. 


Carpinus Betulns . 


. 59. 


Corylus avellana . . 


. 54. 


Fagopyrum esculentun 


1 
. . 225. 


F. tataricum . . . 


. . 225. 


Fagus silvatica . . 


. 59. 


F. ferruginea . . . 


. . 60. 


(Ficus carica) . . . 


. . 185. 


Humulus lupulus . . 


. . 186. 


Juglans cinerea . . 


. . 71. 


(J. regia) 


. . 71. 


Koeniyia islandica . 


. . 250. 


(Morus nigra) . . . 


. . 185. Myrica yale 71. 

Oxyria digyna 249. 

Polygonum amphibium .... 203. 

P. aviculare 218. 

P. Bellardi 218. 

P. bistorta 199. 

P. convolvulus 221. 

P. dumetorum 223. 

P. foliosum 212. 

P. hydropiper 217. 

P. lapathifolium 207. 

P. minus 213. 

P. mite 215. 

P. persicaria 211. 

P. Rayi 220. 

P. sp. cultae 225. 

P. tomentosum 207. 

P. viviparum 201. 

Populus alba 82. 

P. balsamifera 81. 

(P. Bolleana) 82. 

(P. canescens) 83. 

(P. laurifolia) 82. 

P. nigra 82. 

(P. ontariensis) 82. 

(P. pyramidalis) 82. 

P. tremula 76 

(Qvercus ilicifolia) 70. 

(Qv. macranthera) 70. 

Qv. pedunculata 60 

Qv. Eobur 60. 

(Qv. sessiliflora) 70. Index. 259 Rheum sp 


. . 249. 


S. aurita X caprea . . 


. . . 146. 


Rumex acetosa .... 


. . 241. 


S. aurita X cinerea 


. . . 146. 


R. acetosella 


. . 244. 


| S. aurita X Lapponum 


. . . 147. 


R. acutus 


. . 229. 


S. aurita X myrtilloides 


. . . 148. 


R. aqvaticus 


. . 231. 


S. aurita X nigricans . 


. . . 150. 


R. aqvaticus X crispus • 


. . 246. 


S. aurita X phylicaefolia 


. . 150. 


[R. aqvaticus X domesticus] 


. 247. 


S. aurita X repens . . 


. . . 151. 


R. aqvaticus X obtusifolius 


. . 247. 


S. aurita X rosmarinifoh 


a . . 152. 


R. arifolius 


. . 240. 


S. aurita X vagans 


. . . 152. 


R. arinoraciaefolius . . . 


. . 247. 
. . 242. 


S. aurora 


. . . 175. 


R. auriculatus 


(S. bicolor) 


. . 124. 


R. congloineratus . . . 


. . 229. 


S. bicolor X depressa 


• . . 178. 


R. conspersus Aresch. 


. . 248. 


S. Blyttiana .... 


. . 167. 


R. conspersus Hartin. . . 


. . 246. 


S. Brownei 


. . . 137. 


R. crispus 


. . 238. 


(S. buxifolia) .... 


. . 137. 


R. crispus X domesticus . 


. . 247. 


S. caerulesceus . . . 


. . 161. 


R. domesticus 


. . 235. 


S. canescens .... 


147. 154. 


R. domesticus X obtusifolius 


. 248. 


S. caprea 


. . . 94. 


R. graminifolius .... 


. . 246- 


S. caprea X cinerascens 


. . 153. 


R. haematinus .... 


. . 243. 


S. caprea X cinerea 


. . 153. 


R. hippolapathum . . . 


. 231. 


(S. caprea X hastata) . 


. . 97. 


R. hydrolapathum . . . 


. . 230. 


(S. caprea X lanata) . 


. . 97. 


R. limosus 


. 227. 


S. caprea X Lapponum 


. . 154. 


R. maritimus 


. 226. 


S. caprea X nigricans . 


. . 155. 


R. obtusifolius .... 


. 227. 


S. caprea X phylicaefolia 


. . 156. 


R. patientia 


. 238. 


S. caprea X repens . . . 


. . 156. 


R. platyphyllus .... 


. 247. 


S. caprea X rosmarinifoh 


a . . 157. 


R. propinqvus .... 


. 247. 


S. caprea X vagans . . 


. . 157. 


R. pseudonatronatus . . 


. 237. 


(S. caprea X viminalis) . 


. . 93. 


R. similatus 


. 246. 


S. capreola 


. . 146. 


Salix acutifolia .... 


. 91. 


(S. cinerascens X Lappoi 


lum) . 173. 


S. alba 


. 88. 


(S. cinerascens X myrtill 


oides) 149. 


(S. alpestris) 


. 137. 


S. cinerea 


. . 99. 


S. Amandae 


. 163. 


S cinerea X Lapponum . 


. . 157. 


S. ambigua 


. 151. 


(S. cinerea X myrtilloide. 


3) . . 149. 


S. amygdalina 


. 90. 


S. cinerea X nigricans 


. . 158. 


8. arbuscula 


. 125. 


S. cinerea X phylicaefolia 


. . 159. 


S. arbuscula X glauca . . 


. 145. 


S. cinerea X repens . . 


. . 160. 


8. arbuscula X phylicaefolia 


. 145/ 


S. cinerea X rosmarinifoh 


a. . 161. 


S. arbuscula X polaris . . 


. 146. 


S. cinerea X vagans . . 


. . 161. 


S. arctica 


. 137. 


S. cinerea X viminalis . 


. . 161. 


(S. arctica X polaris) . . . 


. 137. 


S. com pacta 


. . 147. 


S. arenaria 


. 114. 


S. coriacea 


. . 150. 


S. aurita 


. 97. 


(S. cuspidata) 


. . 86. 260 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermi ca, XXI, N:o 1. (S. daphnoides) 92. 

(S. daphnoides X phylicaefolia) 92. 

S. depressa 101. 

S. Dicksoniana 145. 

S. finnmarkica .... 148, 175. 

S. fragilis 86. 

(S. fragilis X pentandra) . ■ 86. 

S. glabra 129. 

S. glauca 134. 

(S. glauca X hastata) . . Il'8, 165. 
(S. glauca X herbacea) . . . 137. 
(S. glauca X lanata) .... 130. 
8. glauca X Lapponum ■ . .162. 
8. glauca X myrsinites . ■ . 162. 
8. glauca X myrtilloides . . .163. 
S. glauca X nigricans . . . .163. 
S. glauca X phylicaefolia . . 164. 
(S. glauca X retusa) .... 137. 

S. glaucoides 162. 

S. Hartmaniana 166. 

8. hastata 126. 

S. hastata X herbacea . . . .165. 
8. hastata X lanata . . . .166. 
S. hastata X myrsinites . . . 166. 
S. hastata X myrtilloides. . .166. 
S. hastata X nigricans . . .167. 
8. hastata X phylicaefolia . .167. 
S. hastata X polaris . . . .168. 
S. hastata X reticulata . . . 168. 
8. hastata X rotundifolia . .168. 
[S. hastata X rotundifolia] X [S. 

Lapponum X rotundifolia] 168. 
(S. Hegetschweileri) .... 167. 

8. herbacea 140. 

8. herbacea X lanata . . . .169. 
S. herbacea X Lapponum . .169. 
(S. herbacea X myrsinites) . 139. 
[S. herbacea X polaris] . . .169. 
(S. herbacea X reticulata) . .141. 
S. herbacea X rotundifolia . .170. 

S. hirtula 176. 

(S. holosericea) 162. 

(S. incubacea) 114. 

(S. Koernickei) 92. S. Laestadiana . . 147, 154, 157. 

8. lanata 129. 

(S. lanata X Lapponum). . .130. 

S. Lapponum 131. 

8. Lapponum X myrsinites . .170. 
S. Lapponum X myrtilloides . 170. 
S. Lapponum X nigricans . . 172. 
S. Lapponum X phylicaefolia . 172. 
(S. Lapponum X repens) 113, 173. 
8. Lapponum X msmarinifolia 173. 
8. Lapponum X rotundifolia . 173. 
8. Lapponum X vagans . . .173. 

S. latifolia 155. 

S. laurina 156. 

S. limosa 132. 

S. livescens 152. 

S. livida 101. 

(S. livida X nigricans) . . . 104. 

S. ludificans 150. 

S. lutescens 146. 

(S. macrorrhynca) 92. 

(S. majalis) 1 24. 

S. multinervis 146. 

8. myrsinites 138. 

S. myrsinites X nigricans . .174. 
8. myrsinites X phylicaefolia . 175. 
S. myrsinites X rotundifolia . 175. 

S. myrsinitoides 174. 

8. myrtilloides 107. 

(S. myrtilloides X nigricans) . 110. 
S. myrtilloides X repens . . .175. 
S. myrtilloides X rosmarinifolia 176. 
S. myrtilloides X vagans . . .176. 

(S. myrtoides) 172. 

S. nigricans 117. 

8. nigricans X phylicaefolia. . 177. 
(S. nigricans X vagans) . . . 104. 
(S. nigricans X viminalis) . . 93. 
S. Normani. . . . 146, 162, 175. 

S. notha 175. 

[S. nothula] 169. 

S. obtusifolia 147. 

(S. onychiophylla) 141. 

S. paludosa 148. Index. 261 S. parvifolia 


. 163. 


S. pentandra 


. 83. 


S. phaeophylla 


. 170. 


S. phylicaefolia 


. 121. 


S. phylicaefolia X vagans 


. 178. 


S. phylicaefolia X viminalis 


. 179. 


S. polaris 


. 142. 


S. polaris X rotundifolia . 


. 179. 


S. pseudoglauca 


. 162. 


(S. proteifolia) .... 


. 173. 


S. puberula 


. 158. 


S. punctata 


. 174. 


S. purpurea 


. 91. 


(S. pyrolaefolia) .... 


. . 129. 


S. Reichardtii 


. 153. 


S. repens 


. 110. 


S. repens X vagans . . 


. 179. 


S. reticulata 


. 144. 


S. reticuloides .... 


. 168. 


S. rhaetica 


. 167. 


S. rosmarinifolia .... 


. 114. 


S. rosmarinifolia X vagans 


. . 179. 


S. rotundifolia .... 


. . 141. 


S. rugulosa 


. . 148. 


8. sarmentacea .... 


. . 165. 


S. Schrenkiana .... 


. . 166- 


S. Sendtneri 


. . 160. 


(S. Smithiana) 


. . 93. S. sobrina 169. 

(S. Sommerfeltii) 139. 

S. stenoclados 179. 

S. Stephania 169. 

S. stipularis 161. 

S. sublivida 152. 

S. subsericea 160. 

S. tetrapla 177. 

S. thymelaeoides ..... 145. 

S. triandra 88. 

8. vagans 101. 

(S. Wahlenbergii) 174. 

S. Wardiana 159. 

S. versifolia 170. 

S. Wichurae 164. 

S. viminalis 93. 

(S. Wulfeniana) 129. 

S. Angstromiana 172. 

Ulmus campestris 193. 

U. effusa 195. 

(U. exoniensis) 195. 

(U. fulva) 195. 

U. montana 190. 

(U. pumila) 195. 

Urtica dioica 181. 

U. wrens 180. 

Viscum album 198. ACTA S0CIETAT1S PRO FAUNA ET FLORA FENN1CA, 21, N:o 2. ZUR KENKTNIS DER ORIBATIDENFAUNA 

FINNLANDS ERIK NORDENSKIOLD. (Vorgelegt am 2. November 1901). «§£#> HELSINGFORS 190J. KUOPIO 1901. 

K. Malmstroms boktryckeri. u eber das Vorkommen von Oribatiden in Finnland ist bis 
jetzt nichts veroffentlicht worden. In einigen entomologischen 
Sammlungen sind zwar einzelne Stiicke von Milben dieser Fa- 
milie aufbewahrt, die gewohnlich wie Kafer anfgeleimt sind, der 
Naraen aber und oft auch geniigencler Lokalnotizen entbehren. 
Irgend welche umfassende, in consequenter Weise betriebene 
Einsammlung und Bearbeitung dieser Milbengruppe hat clagegen, 
soweit es mir bekannt geworden ist, bis auf die Jetzte Zeit 
nicht stattgef unden. Meine diesbezuglichen Arbeiten fingen im 
Jahre 1896 an unci sind danach zu verschiedenen Zeiten nie- 
dergelegt und wieder aufgenommen worden. Wahrend des Fort- 
schreitens derselben bin ich von Mr. A. D. Michael in Lon- 
don in vielfaltiger Weise mit Rath und That unterstutzt wor- 
den, wofiir ich ihm hiermit meinen ehrerbietigsten und herz- 
lichsten Dank zolle. Wertvolle Beitrage in Form von Sammlun- 
gen aus verschiedenen Teilen Finnlands habe ich von den Herren 
V. M. Axelson, T. H. Jarvi, A. Luther, B. Poppius und 
E. Reuter bekommen; Beitrage ohne welche das Fortschreiten 
meiner Arbeit nicht moglich gewesen ware, und fur welche ich 
hiermit danke. Einzelne Formen der Milbengruppe, die gegenwartig den 
Familiennamen Oribatidae tragt, wurden schon von Linne und 
seinen nachsten Nachfolgern beobachtet. Der Name Oribata 
wurde von Latreille im Jahre 1803, eingefiihrt; der daraus 
hergeleitete Familienname 30 Jahre spater von Duges. Beson- 
dere Erweiterungen hat unsere Kenntnis von dieser Milbenfa- 
milie durch die Forschungen Nico let's, Ganestrini's und 4 Nordenskirild, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. 

Berlese's erfahren; vor allem gebuhrt aber A. D. Michael die 
Ehre ? die Systematic sowohl wie die Anatomie der Oribatiden 
einer alien gegenwartigen Forderungen entsprechenden Behand- 
lung unterworfen zu haben. Der Name Oribatidae hat sich be- 
wahrt, andere vorgeschlagene Benennungen — Carabodides C. L. 
Koch, Cryptostigmata Berlese — haben nicht Anklang gefunden. 

In betreff der allgemeinen Morphologie und Anatomie der 
Oribatiden sind von Michael im diesbezuglichen Teile seines 
grossen Oribatidenwerkes so eingehende und vollstandige Un- 
tersuchiingen hervorgebracht worden, dass spatere Forscher dazu 
nur wenig hinzuzufugen gehabt haben. Wenn hier jedoch eine 
Uebersicht der wichtigsten Thatsachen aus diesem Gebiete ge- 
geben wird, so geschieht es hauptsachlich um das Verstandnis 
des folgenden faunistischen Teiles denjenigen zu erleichtern, 
denen das Hauptwerk Michael's nicht zuganglich gewesen ist. 

Die Familie der Oribatiden ist eine der naturlichsten und 
charakteristischsten unter sammtlichen Milbenfamilien und zwar 
sowohl in biologischer wie in morphologischer Hinsicht. Siimmt- 
liche zu dieser Familie gehorige Formen sind augenlose, licht- 
scheue, Feuchtigkeit liebende Pflanzenfresser. Parasitismus 
kommt im Gegensatz zu vielleicht sammtlichen iibrigen grosse- 
ren Milbengruppen, unter ihnen nie vor. In morphologischer 
Hinsicht zeigt die Familie zwar einen iiberaus grossen Reich- 
turn an Formen, dabei aber sind doch verschiedene niemals 
oder wenigstens sehr selten fehlende Merkmale vorhanden, die 
einen einheitlichen Typus darstellen. Von diesen Charakteren 
sind vor allem zu nennen: die an der Rtickenseite des Cepha- 
lothorax vorkommenden sogenannten Pseudostigmen: ein Paar 
von je einem kragenformigen Ringe umgebener Vertiefungen in 
die Haut, die immer mit einer verschiedenartig gestalteten Bor- 
stenbildung in Verbindung stehen. Die Mundteile sind gewohn- 
lich, jedoch nicht immer, beissend, und bestehen wie gewohnlich 
bei den Milben, aus drei paarigen Theilen, von denen eines 
zu der Unterlippe verschmolzen ist, das zweite, die Mandibeln, 
das Beissorgan bilden, wahrend das dritte, die Palpen, Tastor- 
gane sind. Die Korperbedeckung besteht, mit Ausnahme zweier 
Gattungen, aus sehr hartem und compactem Ghitin, wird ge- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 2. 5 

wohnlich von einer Querfurche in zwei Abteilungen, Gephalo- 
thorax und Abdomen, geteilt und ist mit Borsten verschiedener 
Art besetzt; auch sonst weist sie oft Faltungen und Anhange 
von oft sehr bizarrer Form auf. In systematischer Hinsicht 
bedeutungsvoll sind vor allem die an den Vorderseiten des Ge- 
phalothorax vorkommenden sogen. Lamellen und die an den 
Seiten des Abdomens zuweilen hervortretenden Flugel (Ptero- 
morphae). An der Bauchseite des Abdomens ist die Spaltfor- 
mige Genitaloffnung und hinter diesen die Analoffnung zu finden. 
Die Gliedmassen sind fiinfgliedrig und enden mit je einer oder 
drei Krallen. Haftscheiben oder Borstenbiischel, wie sie sonst 
unter den Milben gewohnlich sind, fehlen. 

In betreff der inneren Anatomie verweisen wir auf die 
ausgezeichneten Untersuchungen Michael's. Der Verdauungska- 
nal verlauft ziemlich gerade vom Munde bis zum After und ist 
mit einigen Erweiterungen und Blindsacken versehen, die bei 
den verschiedenen Gattnngen betrachtlich variieren. Das Tra- 
cheensystem ist reich entwickelt. Die obenerwahnten Pseudo- 
stigmen wurden fruher als Tracheenoffnungen betrachtet, was 
jedoch Michael als irrttimlich nachwies; die wahren Stigmen 
sind an den Insertionsstellen der Gliedmassen zu finden. Bei 
einigen Gattungen ist das Tracheensystem verkiimmert. Das Ner- 
vencentrum hat die bei den Milben gewohnliche Lage ringsum 
den Oesophagus. Von Sinnesorganen sind vor allem die zahl- 
reichen, verschieden geformten Tastborsten zu erwiihnen. Au- 
gen fehlen, wie oben hervorgehoben wurde. Als Sinnesorgane 
sind unzweifelhaft die Pseudostigmen mit ihren Borsten zu deu- 
ten; Michael vermutet, sie seien Gehororgane. Der Bau der 
Genitalorgane ist von Michael eingehend studiert worden. Die 
Oribatiden sind getrennten Geschlechts, eierlegend, zuweilen aber 
auch lebendig gebarend. 

In betreff der Entwickelung der Individuen bietet die Gruppe 
der Oribatiden viel interessantes dar. Wie bei den Milben im 
allgemeinen ist ein sechsbeiniges Larvenstadium und ein acht- 
beiniges Nymphenstadium immer vorhanden und zwar unter- 
scheiden sich diese bei einigen Gattungen von der Prosopon- 
form nicht wesentlich oder nur durch die grossere Weichheit 6 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfaima Filmlands. 

cles Ghitines. Bei mehreren anderen Oribatidenformen herrscht 
aber eine ausgepragte Verschiedenheit der ganzen Korperbil- 
dung zwischen Nymphe und Prosopon. So ist es der Fall bei 
den Gattungen Oribata und Pelops, bei einigen Notaspis-arten, 
vor alien Dingen aber bei der Gattung Liacaras und bei eini- 
gen Arten der Gattungen Tegeocranas und Cepheus, bei welchen 
Nymphenformen von wahrhaft absonderlichem Aeusseren auftre- 
ten, Formen zu welchen die iibrige Acaridenwelt kaum etwas 
entsprechendes aufzuweisen hat. 

Die Oribatiden scheinen Weltbiirger zu sein; wenigstens 
sind sie sowohl in den am sparlichsten bewachsenen Gegenden 
der Polarlander wie in den Tropen beobachtet worden. Die no- 
tigen Lebensbedingungen finden sie uberall wo Pflanzenvegeta- 
tion und eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden sind. Wie oben 
erwahnt wurde, scheuen die Tiere das Licht, und sind dem- 
gemass vorzugsweise an schattigen Orten zu finden: in Wal- 
dern unter dem Moose, unter Steinen und moderndem Holze u. 
s. w. Wenn sie an Baumen und Strauchern vorkommen, sit- 
zen sie an der Unterseite der Blatter. Gewisse Arten sind auf 
besondere Localitaten angewiesen, z. B. auf Flechten oder Pilze, 
die meisten aber kommen an sehr wechselnden Localitaten vor. 
Einige Arten leben im Wasser an submersen Pflanzen. Sie 
ernahren sich von Pflanzenteilen, die sie im Gegensatz zu an- 
deren Milben nicht ansaugen, sondern auffressen: Moosblatter, 
Flechten, Pilze bilden ihre Hauptnahrung. Uebrigens ist die 
Lebensweise der Oribatiden wenig bekannt, was mit ihrer Vor- 
liebe fur dunkle Aufenhaltsorte zusammenhangt. Eigentiimlich 
ist die Gewohnheit einiger Arten allerlei Fremdkorper sowohl 
wie die eigenen abgestossenen Larvenhaute auf dem Riicken 
umherzutragen, vermutlich zu Schutzzwecken. Andere Arten 
verstehen bei annahernder Gefahr sich als tot zu stellen, wie es 
ja auch mehrere Kaferformen thun. 

Die harten Schalenbildungen der Oribatiden besitzen eine 
sehr grosse Resistenzfahigkeit gegen aussere zersetzende Ein- 
fliisse. Es ware also zu erwarten, dass Reste von Oribatiden 
fossil zu finden sein sollten. In der That ist dieses auch ge- 
schehen. Schon G. L. Koch hat vier fossile Oribatiden aus dem Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 2. 7 

Bernstein beschrieben. Vor einigen Jahren fing auf meine An- 
regung hin mein Freund Harald Lindberg, der sich damals 
mit der Untersuchung postglacialer Torfbildungen beschaftigte, 
an, in den zu diesem Zwecke hergestellten Schlemmproben nach 
Oribatidenresten zu suchen. und es warden sofort mehrere For- 
men gefunden, die meist sehr gut erhalten waren. Die Mund- 
teile und die Extremitaten fehlten zwar immer, aber von der 
Behaarung war das meiste erhalten und besonders die Pseudo- 
stigmenborsten liessen sich sehr gut auffinden. Spiiter sind in 
den meisten untersuchten Torfproben aus verschiedenen Teilen 
Finnlands Oribatidenreste gefunden worden, und zwar in Schich- 
ten sehr verschiedenen Alters, von den unmittelbar am glacia- 
len Yoldia-thone lagernden Schichten an, bis zu den jiingsten, 
beinahe rezenten. Die meisten der gefundenen Formen lassen 
sich leicht mit rezenten Arten identifizieren. Die von mir be- 
stimmten Arten sind schon von Lindberg veroffentlicht wor- 
den. Spater hat d:r Tragardh eine subfossile Oribatiden-form 
aus Siidamerika beschrieben. Am altesten sind unzweifelhaft 
die im Bernstein aufbewahrten Formen; sie deuten auf eine 
sehr lange Entwickelungsgeschichte dieser Tierformen. Yielleicht 
werden in der Zukunft neue Befunde fossiler Milben von dieser 
Familie gemacht, die Aufklarung iiber Fragen betreffs ihrer Ent- 
wickelungsgeschichte darbieten konnen. 

Die Familie der Oribatiden wird von Michael in sieben 
Subfamilien eingeteilt: Oribatinae = Pterogasterinae, Serrariinae, 
Zetorchestinae, Notaspidinae, Damaeinae, Nothrinae und Phtira- 
carinae. Diese Subfamilien umfassen insgesammt 20 Gattungen, 
mit etwa 200 Arten. Dazu kommen aber noch 115 Arten und 
drei Gattungen. die Michael wegen mangelhafter Charakteri- 
sierung als unsicher bezeichnet, ein Beweis fiir die Unsicherheit, 
die in der Oribatidensystematik noch heute herrscht. 

Im folgenden soil in betreff der Reihenfolge der Gattun- 
gen das System Michael's in seiner neuesten Arbeit befolgt 
werden. Es ist zwar artificiell insofern dass die Gruppierung 
auf rein ausserlichen Merkmalen basiert ist, was freilich das Be- 
stimmen der Formen sehr erleichtert und vielleicht bei der jet- 
zigen Kenntnis der Anatomie der Tiere die einzige mogliche ist. 8 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. 

Seine Anordnung der Arten in alphabetischer Reihenfolge scheint 
jedoch unter alien Umstanden allzu willkurlich zu sein. Wir 
sind lieber der Reihenfolge der Arten in seinem friiheren Haupt- 
werke gefolgt, da diese auf Verwandtschaft begrundet ist. Ei- 
nige Abweichungen sind zwar notig gewesen, vor alien Dingen 
dureh das Einfiihren neuer Arten. Die subfossilen Formen wer- 
den der Bequemlichkeit wegen spater in einem besoifderen Ver- 
zeichnis angefuhrt. In Finnland sind von clen obenerwahnten Familien alle 
vertreten bis auf die Zetorchestinae, die ja nur aus einer einzi- 
gen in Italien heimischen Art gebildet ist. Die bei uns gefun- 
denen bis jetzt bekannten Arten sind 66 an der Zahl, wozu 
noch 3 Arten anzureihen sind, die vorher nicht beschrieben 
sind. Die meisten Befunde sind in der Nahe von Helsingfors 
und im Kirchspiele Mantsala (von mir zu verschiedenen Zeiten) 
in Sordavala am Ladogasee (von Poppius und mir im Sommer 
1898), am Karelischen Isthmus (von Jarvi, Sommer 1898) ge- 
macht. Einzelne oft sehr artenreiche Beitrage riihren her: vom 
Westlichen Finnland (E. Reuter), von Lojo (A. Luther und mir 
1898) von der Umgebung der Stadt Wasa, (Juli 1900, A. Luther) 
aus Lappland (Axelson, Sommer 1901). Obschon also der bei 
weitem grosste Teil des Landes in Bezug auf seine Oribati- 
denfauna noch nicht untersucht ist, scheinen doch die schon 
gemachten Befunde, die ja beinahe ein drittel sammtlicher bis 
jetzt bekannter Arten umfassen, bedeutend genug um veroffent- 
ligt werden zu konnen. 

In betreff der Fundorte bin ich der von der Societas pro 
Fauna et Flora Fennica angenommenen Einteilung des finnliin- 
dischen naturwissenschaftlichen Gebietes in Bezirke gefolgt, 
und verweise in bezug auf die Bezeichnungen auf die beigefugte 
Karte. Der zweite Ortsname bezeichnet das Kirchspiel, wo 
das Tier gefunden ist. \>-\;i Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21. d:o 2. 9 

Verzeichnis der im folgenden citierten Verfasser. 

Unter jedem Artennamen sind nur die Arbeiten citiert, nach 
welchen die Bestimmung der fraglichen Species ausgefuhrt ist. 
Die Numraer nach dem verkiirzten Verfassernamen bezeichnet 
die betreffende Seite des Werkes, bei Berlese Heft und Num- 
mer innerhalb derselben. 

Berlese, A., Acari, myriapoda & scorpiones hucusqve in 
Italia reperta. Padua 1882. Bez. Berl. 

Michael A. D. British Oribatidae. Vol. 1 & 2. London 
1884 & 1887. Bez. Mich. 0. 1 & II. 

Michael, A. D. Oribatidae. Das Tierreich. 3 Lief. Aca- 
rina. Berlin 1898 Bez. Mich. T. 

Nicolet, Archives du Museum d'Histoire naturelle, 2 Ser. 
v. VII. Paris 1853. Bez. Nic. Bezeichnung der Personen, deren Sammlungen im Fol- 
genden citiert sind. 

Axelson, V. M. = A. Nordenskiold, N. E. = Nd. 

Poppius, B. = P. Jarvi 


= J. 


Leva n der K. M. 


= ML 


Luther, A. 


= L. Reuter, E. = R. 

Sahlberg, J. = S. Subfam. Pterogasterinae. 

Diese Gruppe gehort zu den natiirlichsten unci am besten 
charakterisierten unter sammtlichen Oribatiden. Der Name riihrt 
von Michael her und weist auf das Vorkommen von breiten 
fliigelahnlichen chitinigen Anhangen an den Seiten des Abdo- 
mens bin. In seiner spateren Arbeit hat Michael den Namen 
Oribatinae eingefiihrt; wir haben den alteren Namen beibehal- 
ten, der nicht nur Prioritat hat, sondern auch ein Verwechseln 
mit dem allgemeinen Familiennamen meidet. - Die Familie 
enthalt zwei Gattungen: Pelops und Oribata. 

Gen. Pelops G. L. Koch. 

Die Mitglieder dieser Gattung unterscheiden sich von sammt- 
lichen anderen Oribatiden durch die Form der Mandibeln, die 
stiletahnlich ausgezogen sincl und mit einer ganz kleinen Scheere 
endigen. In Finnland bis jetzt ftinf Arten. 

Pelops acromjus (Herm.). 

Mich. 0. 1. 208. Von sehr weiter geographischer Verbreitung 
N. Kirchspiel Helsinge, Wiesenboden, Oktober 1901; Ibid., 
Ameisennest (Nd.). Ik. Im Sommer an mehreren Orten, unter Holz 
am Boden, an Naclelbaumen, an Schwarzbeergestriipp (J.). Kb. Jo- 
ensuu, unter Moos und Blattern am Boden (A.). Im. Dorf Kan- 
dalaks, in Moos (A.). Immer wenige Exemplare. 

Pelops farinosus Nic. 

Nach Michael 0. I, 212. mit clerselben Verbreitung wie vorige Art, 
der er audi sehr gleicht. 

N. Helsinge, sumpfiger Tannenwald, am Boden, Oktober 
1901; Ibid. Ameisennest (Nd.). Im. Ufer des Sees Imandra, in Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, q:o -'. 11 

Moos (A.). Zuweilen mehrere Exemplare zusammen an einer 
Localitat. 

Pelops fuligineus G. L. Koch. 

Mich. 0. I, 213. Mich. T. 7. In Europa weit verbreitet. 

N. Helsinge, auf Wiesenboden. Ibid. Sumpfiger Tannenwald 
am Boden (Ng.). Im. unter Moos September 1900 (A.). Ver- 
einzelt. 

Pelops tardus C. L. Koch. 

Berl. 15,3; Mich. T. 8. 
N. Kirchspiel Mantsala, unter feuchtem Laub am Boden, 
juni 1900 (Nd.). Ik. Muola loc. wie voriger (J.). St. Johannes, an 
gras, Kuolemajarvi, unter Holzabfall. Om. Wasa, unter Laub am 
Boden Juni 1900, Ylistaro, loc. wie voriger (L.). 

Pelops glaber G. & R. Gan. 

Berl. 74,2; Mich. T. 8. Bis jetzt nur in Italien gefunden, von Cane- 
strini beschrieben. 

Kl. Sordavala, unter Moos Juli 1898. Vereinzelt (Nd.). 

Gen. Oribata Latr. 

ftnter sammtlichen Oribatidengattungen ist diese die Arten- 
reichste. Sie unterscheidet sicli von Pelops an den Mandibeln, 
die die bei den Oribatiden gewohnliche gedrungene Scheerenform 
besitzten, und an der Form der interlamellaren Borsten. Es 
kommen bei dieser Gattung Larven- und Nymphenformen von 
verschiedener Gestalt vor; im allgemeinen sind sie dem Proso- 
pon in betreff der Korperform ahnlich, obwohl ohne Pteromor- 
phen und Lamellen. 

Oribata orbicularis G. L. Koch. 

Mich. U. I, 236. Aus Deutschiand, Frankreich, Italien, England und 
Schweden bekannt. 

Von dieser Species erwahnt Michael, dass es oft unmog- 
lich, immer scliwer ist, dieselbe von der folgenden 0. pirifor- 
mis zu unterscheiden: die Nymphen sind zwar vollkommen ver- 
schiedenartig und rechtfertigen das Aufstellen zweier Arten, die 12 Nordenskiold, Zur Kermtnis der Oribatidenfauna Filmlands. 

Prosopa dagegen zeigen nur eine unbedeutende Verschiedenheit 
in der Gestalt des Abdomens, das, wie die Namen angeben, bei 
0. orbicularis rund, bei 0. piriformis oval ist. Ich habe es je- 
doch gewagt, auf Grnnd dieser habituellen Versehiedenheiten 
die beiden Arten zu unterscheiden ; die Nymphen ist es mir 
nicht gelungen zu finden. 

N. Mantsala, in wachsendem Grase, Juli 1899, Ibid. Heu, 
September 1899, ibid, an Kiefern, Juni 1901 (Nd.). 

Oribata piriformis Nie. 

Nic. 435; Mich. 0. I, 238. In Frankreich und England gefunden, also 
weniger verbreitet als vorige Art. 

Ik. Kivinebb, drei Localitaten: unter Laub und Moos (J.)- 
Kl. Sordavala, in Moos, Sommer 1898 (Nd.). Om. Ylistaro, unter 
Laub (L.). 

Oribata fuscipes G. L. Koch. 

Mich. 0. I, 241. Aus Deutschland (Koch) und England (Michael) be- 
kannt. 

N. Helsinge, Wiesenboden, September 1901, Ibid. Tannen- 
wald, feuchte Erde (Nd). 

Oribata setosa C. L. Koch. 

Mich. 0. I, 243. Nicht nur aus dem ganzen in bezug auf Oribatiden 
untersuchten Europa, sondern auch von Spitzbergen und Franz Josephs 
Land bekannt. 

Die Exemplare aus Finnland unterscheiden sich von der 
von Michael beschriebenen und abgebildeten englischen Form 
durch stumpfere Lamellenspitzen, angeschwollenere pseudostigma- 
tische Borsten und bedeutendere Korpergrosse (bis 640 p). In 
betreff des Vorkommens zeichnet sich die Art aus durch die 
bei Oribatiden ungewohnliche Vorliebe fur offene Lokalitaten. 
Besonders bei Nacht steigt sie an Gras und Krautern hinauf 
und kann mit dem lnsektennetz gefangen werden; auch bei 
Tageslicht ist sie oberhalb der Erde zu finden, wie folgende Lo- 
kalangaben bestatigen. 

Ab. Pargas, Loc. unbekannt 1894 (R.). N. Helsinge, sum- 
pfiger Tannenwald, Oktober 1901, Mantsala, an Heidekraut, Juli Acta Societatis pro Fauna ef Flora Fennica, 21, n:o 2. 13 

1898, Ibid, an Gras, Juni 1899, Ibid, unter Lank August 1901 
(Nd). Ik. Mehrere Lokalitaten unter Laub unci abgefallenen Kie- 
fernadeln (J.). Kl. Sordavala bei Nacht, massenhaft an Rumex, 
Juni 1898 (Nd). Beinahe immer zahlreich vorkommend. 

Oribata mollicoma C. L. Koch. 

Mich. 0. I, p. 227. 

Die finnlandischen Exemplare unterscheiden sich von den 
von Michael beschriebenen durch langer hervorragende La- 
mellenspitzen, Sonst aber ist die Behaarung u. s. w. uberein- 
stimmend. 

Kl. Sordavala, in Moos, Juni 1898 (Nd). Kb. Joensuu, un- 
ter Moos in Wald, November 1901 (A.). Im. Bergland, unter 
Moos. Wenige Exemplare (A.). 

Oribata edwardsii Nic. 

Nic 438; Mich. 0. I, 241. Aus Frankreich, England und Italien be- 
kannt. 

Lkm. Kemijarvi (J. S.). Im. Kouterojarvi, Seeufer unter 
Moos, Ibid. Berggegend, in Moos. Wenige Exemplare (A.). 

Oribata lapidaria Lucas. 

Mich. 0. 1, 230. 
N. Mantsala, An Gras, August 1898 (Nd). 

Oribata globula Nic. 

Mich. 0. I, 234. 

Die finnlandischen Exemplare sincl von etwas gestreckterer 
Gestalt als die von Michael abgebildeten. 

N. Helsingfors unter moderndem Laube im Herbste. Mant- 
sala, an Taunen (Nd). Ik. St. Johannes, unter Lindenblat- 
tern. Kuolemajarvi, Holzabfall; verschiedene andere Fundorte 
daselbst (J.). Om. Vasa, unter Laub (L.). Im., am See unter 
Holzabfall (A.). Immer zahlreiche Exemplare. 

Oribata quadricornuta Mich. 

Mich. 0. 1, 247. Bisher nur aus England und Algier bekannt. 
Kl. Sordavala, unter Moos Juli 1898, zwei Exemplare (Nd). 
Kb. Joensuu, ein Exemplar unter Laub Oktober 1901 (A.). 14 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Finnlands. 

Oribata ovalis G. L. Koch. 

Mich. 0. 1, 253; Mich. T. 19. 

Wie Michael hervorhebt eine in betreff des Habitus sehr 
variierende Art, die sich jedoch leicht erkennen lasst. Die Spit- 
zen der Lamellen sind an den finnlandischen Exeraplaren im all- 
gemeinen langer ausgezogen und mehr nach innen gekehrt als 
an Michael's Abbildung. Wird zumeist an sehr feuchten und 
versteckten Lokalitaten gefunden. 

N. Helsingfors, feuchter Tannenwald, Oktober 1901. Mant- 
sala, unter Laub, Juli 1901 (Nd). Ik. mehrere Lokalitaten unter 
Laub und Moos (J.). Kl. Sordavala, in Moos, Juli 1898 (Nd). 
Om. Vasa unci Ylistaro, in Moos, Juni 1900 (L.). Kb. Joensuu, in 
Moos (A). Kk. unter Holz am Meeresufer (A.). Im. Kandalaks, 
und einer gebirgigen Lokalitlite, in Moos (A.). 

Oribata dorsalis G. L. Koch. 

Mich. T. 21. 

Unterscheidet sich von der nahe verwandten 0. alata 
(Herm.) nur durch die Lange der pseudostigmatischen Borsten, 
was kaum genug zu sein scheint, um eine selbstandige Art zu 
bilden. Sammtliche finnlandische Exemplare gehoren der dor- 
salis-Form an. Diese auch sonst weit verbreitete Art ist unter 
alien Oribatiden die in Finnland am haufigsten vorkommende. 

Ab. St. Karins, an Laub, August 1901 (R.). Ibid. Pargas, 
unter Holz, Juli 1897 (R.). N. Helsinge, mehrere Lokalitaten zu 
alien Jahreszeiten : unter Laub und Holz, in Ameisennestern, an 
Gras (Nd). Ebenfalls Mantsala (Nd). IK. Zahlreiche Lokalitaten, so- 
wohl unter Laub, moclerndem Holze u. dergl. wie auch an 
Gras und Krautern. Kl. Sordavala in Moos, Sommer 1898 (Nd). 
Kb. Joensuu in Moos, August und Oktober 1901 (A.). Ks. Manty- 
niemi, unter Holzabfall (A.). Im. Seeufer, August 1901. 

Oribata cuspidata Michael. 

Mich. 0. I, 260. Bisher nur aus England bekannt. 
Ab. St Karins, an Laub, August 1901 (R.). N. Mantsala, 
an Gras, Juli 1899, Ibid., unter moderndem Laube. Juli 1901 Ada Societatis pro Fauna el Flora Fennica, 21, n:o 1. lb 

(Nd). Ik. Kivinebb, am Fusse von Tannenbaumen (J.). Kb. Sorda- 
vala, in Moos (Nd). Joensuu in Moos (A.) Om. Vasa, unter 
moderndem Laube (L.). Im. im Gebirge unter Moos, August 
1901 (A.). Immer vereinzelte Exemplare. 

Oribata lucasii Nic. 

Nic. 432, Mich. 0. I, 262. Aug England, Frankreich unci Algier 
bekannt. 

Ab. Pargas, unter Holz am Boden (H.). N. Uelsinge, auf 
Wiesenboden und in feuchtem Tannenwald, Oktober 1901. Esbo, 
massenhaft an Gurken, August 1900 (P.). Mantsala, unter mo- 
derndem Holze, Juli 1898 (Nd). Ik. Mnola, unter moderndem 
Laube. Kivinebb, an Schwarzbeerengestriipp, St. Johannes, am 
Laube von Baumen. Zwei Localitaten unter Holzabfall (J.). 
Kb. Joensuu, in Moos (A.). Im. Zwei Localitaten in Moos (A.). 

Diese Art scheint wie 0. setosa das Tageslicht etwas mehr 
vorzuziehen als andere Oribatiden. Besonders bemerkenswert 
ist ihr Auftreten an Gurken in Esbo im Sommer 1900. Nach 
Angabe von B. Poppius erschienen sie in wahrhaft erstaunli- 
chen Massen in einem Gurkenbeete und frassen die Weichteile 
der Gurken ganzlich auf, so dass nur das Skelet zuriiekblieb: 
das einzige mir bekannte Beispiel von positiver Schacllichkeit 
der Oribatiden. Subfam. Serrariidae. 

Diese Subfamilie ist von Michael fur die einzige Gattung 
Serrarius Michael gebildet, deren Mitglieder sich von sammtli- 
chen iibrigen Oribatiden durch ihre scheerenlosen, sageformi- 
gen Mandibeln unterscheiden. " Nur zwei Arten der Gattung 
sind bekannt, die beide in Finnland, obwohl ganz vereinzelt, 
gefunden worden sind. 16 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Finnlands. 

Serrarius fusifer C. L. Koch. 

Berl. 20,9; Mich. T. 27. 
N. Mantsala, unter moderndem Laube, Juli 1901 (N.). 
Ik. Kuolemajarvi, Loc. unbekannt (J.). 

Serrarius microcephalia Nic 

Mich. 0. I, 272; Mich. T. 27. 
Ik. Nykyrka, an feuchlem Boden (J.). 
Beide Arten scheinen in Europa ziemlich weit verbreitet 
zu sein. Subfam. Notaspidinae. 

Diese Subfamilie, die formen- und artenreichste unter 
sammtlichen Oribatidengruppen, ist von sehr heterogenen Ele- 
mente zusammengesetzt. Wahrend die grosste Gattung Nota- 
spis unzweifelhaft mit den Damaeiden sehr nahe verwandt ist, 
zeigen die ubrigen Gattungen derselben, besonders in betreff 
ihrer Larvenformen, eine solche Anzahl grundwesentlicher 
Unterschiede, dass man nicht nur an der Natiirlichkeit der 
Subfamilie, sondern sogar an der Berechtigung der gegenwar- 
tigen Gattungseinteilung zweifeln kann. Bei der Gattung Lia- 
carus z. B. haben einige Arten, — L. coracinus, L. ovatum 
— Nymphen, die sich wenig von dem Prosopon unterscheiden, 
wahrend L. palmicinctus eine Nymphenform besitzt, die durch 
ihren flachen, von blattformigen Haaren umgebenen Korper ei- 
nen wahrhaft sonderbaren Eindruck macht, und wenigstens mit 
den Nymphenformen der vorigen Arten nichts zu thun hat. Da- 
gegen zeigen Arten anderer Gattungen — Ceplieus ocellatus, Te- 
geocranus cepheiformis, T. lotus und T. hericius — Nymphen, die 
durch den flachen kreisrunden Korper und die blattartig erwei- 
terten Haare an die Nymphe von L. palmicinctum erinnern, 
wenn auch die Form der Blatthaare eine ganz andere ist. Da 
nun im Gegenteil die Gattungen Cepheus und Tegeocranus Ar- 
ten mit ganz gewohnlich gestalteten Nymphen besitzen, so zeigt 
sich ohne weiteres, dass die diesbeziiglichen systematischen Ver- Acta Societatis pro Fauna el Flora Fennica, 21, ri:o 2. 17 

haltnisse einer Revision bediirfen. Erne solche kann jedoch nur 
auf einer grundlichen Untersuchung der Entwickelungsreihen der 
verschiedenen Arten basiert werden, und bis diese einmal vor- 
genommen wird, scheint es am besten, das alte System aufrecht 
zu erhalten, urn nicht neue Wirren zu schaffen. Es mag noch 
erwahnt werden, dass auch unter den Arten der Gattung Nota- 
spis die Nymphenformen sehr verschieden gestaltet sind, indem 
einige den betreffenden Prosopa gleich sind, wahrend andere 
ganz abweichende Formen zeigen, die zuweilen an Nothriden 
erinnern — JV. oblonga, N. monilipes. Die Subfamilie, wie sie 
jetzt ist, wird durch Abwesenheit von Pteromorphen, aber An- 
wesenheit von Lamellen charakterisiert. Die drei ersten der 
unten aufzuzahlenden Gattungen unterscheiden sieh von den 
zwei spateren durch die Korperbedeckung. 

Gen. Cepheus G. L. Koch. 

Sammtliche Arten der Gattung sind nur an wenigen Lo- 
kalitaten und meistenteils vereinzelt gefunden worden. 

Cepheus bifidatus Nic. 

Mich. 0. I, 290. Aus England und Frankreich bekannt. 

N. Helsinge, feuchter Tannenwald, October 1901 (N.). . 

Cepheus tegeocranus (Herm.). 

Mich. 0. I, 293. Berl. 36,2. 
N. Helsinge, Ameisennest, Oktober 1901. Mantsala, unter 
moderndem Laube, Juni 1901 (N.). Ik. Muola, unter HolzabfaJl, 
Kivinebbj unter Heuabfall (J.). 

Cepheus latus Nic. 

Mich. I, 295r Berl. 49,5. 
Ik. St. Johannes, an den Wurzeln eines Lindenbaumes (J.). 

Gen. Tegeocranus Nic. 

Auch die Mitglieder dieser Gattung sind meist vereinzelt 
gefunden. 18 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidbnfauna Filmlands. 

Tegeocranus latus C. L. Koch. 

.Mich. 0. 1, 310. 
N. Helsinge, feuchter Tannenwald (Nd). Ik. Nykyrka, un- 
ter moderndem Laube (J.). Kl. Sordavala, in Moos (Nd). Kb. 
Joensuu, in Moos (A.). Ks. unter Holzabfall (A.). Kk. unter 
Moos (A.). Im. im Gebirge unter Moos (A.). 

Tegeocranus cepheiformis Nic. 

Mich. 0. II, 340. 
Ab. Pargas, Unter Holz am Boden, mehrere Exemplare, Juli 
1897 (R.). Ik. Kivinebb, an den Wurzeln einer Tanne (J.). 

Gen. Carabodes C. L. Koch. 
Carabodes femoralis (Nic). 

Nic. m; Mich. 0. I, 318. 
Ab. St. Karins, am Laube wachsender Baume (R.). Om. 
Vasa, unter moderndem Laube (L.). Stets wenige Exemplare. 
Die Stiicke von der ersteren Lokalitat zeichnen sich durch kurze 
und feine Haare an den Lamellen aus, was nicht mit der allge- 
meinen Beschreibung stimmt. 

Carabodes marginatus Mich. 

Mich. 0, I. 322. 
Ab. Karis-Lojo, in Moos, August 1898 (Nd). N. Helsinge, 
sumpfiger Tannenwald, Oktober 1901. Mantsalii, unter modern- 
dem Laube, Ibid, an Blattern von Lonicera xylosteum (N.). 
Kb. Joensuu, Moos, Oktober 1901 (A.). 

Gen. Liacarus Mich. 
Syn. Leiosoma Nic. 

Liacarus coracinus G. L. Koch. 

Mich. 0. I, 273. Berl. 20,3. Syn. L. similis Nic. Aus mehreren Lan- 
dern Europas bekannt. 

Diese Art ist, wie Berlese es hervorhebt, von sehr wech- Acta Societatis pro Fauna el Mora Fennica, 21. n:o 2. I'.< selnder Korpergrosse unci Korperform, die Charaktere, welche 
man vom Cephalothorax gewinnt, sind aber so konstanl, dass 
man doch nie an der Einheitlichkeit der Art zweifelt. Sie ge- 

hort zu den allerhaufigsten unter alien in Filmland vorkommen- 
den Oribatiden, u. zw. sowohl was die Zahl der Fundorte wie 
die der Individuen betrefft. 

Ab. St. Karins, an Blattern wachsender Baume, August 
1901 (R.). N. Helsinge, Wiesenboden, Ibid, sumpfiger Tannen- 
wald, Ibid, Ameisennest, alle drei im Herbst 1901 (Nd). Mant- 
sala, unter Laub am Boden, Sommer 1901 (Nd). Ik. Mehrere 
Fundorte unter Moos, Holzabfall, in Gras u. s. w. (J.). Kl. Sorda- 
vala, in Moos, Mi 1898 (Nd). Om. Vasa und Vlistaro, unter 
Laub am Boden, Juni 1900 (L.). 

Liacarus globifer (Kramer). 

Kramer: Acariden aus Gronland. Bibl. zuologica 20,3. 

Diese bisher nur aus Gronland bekannte Art wurde in 
mehreren Exemplaren an der unten zu erwahnenden Lokalitat 
gefunden. Die Exemplare sind weit grosser als die von Kra- 
mer beschriebene gronlandische Form: 640 ^ statt 450 p und die 
Kolben der pseudostigmatischen Borsten sind etwas mehr aus- 
gezogen, sonst aber stimmt die Artbeschreibung vollkommen. 

Kk. am Meeresufer unter Holzabfall, Kujascha unter Moos, 
beide September 1901 (A.). 

Liacarus keretinus n. sp. 

L. pallide castaneus, textnra gla- 
bra, haud nitida, cephalothorace late 
triangulata, lamellis antice truncatis, 
seta longiuscula auctis, translamella 
sat longa in aculeum minimum pro- 
ducta, pilis interlamellaribus cephalo- 
thorace longioribus, setis pseudostig- 
maticis longiusculis claviformibus, 
abdomine elliptico, posterius acumi- 
nato, notogastro vitta castanea cir- 
cumdato, postice pilis duobus aucto. 
960 fi long. 
Fig. 1. 
Liacarus keretinus n. sp. 20 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. Diese Form (fig. 1.) schliesst sich unzweifelhaft an L. glo- 
lifer an, unterscheidet sich aber von ihm durch die verhaltnis- 
miissig lange Translamelle mit ihren unbedentenden Spitzen, 
ferner durch die Form der pseudostigmatischen Borsten, durch 
das ausgezogene, hinten zugespitzte Abdomen mit seinem von 
einem deutlichen, dunkleren Rande eingerahmten Riickenschilde. 
Nur ein einziges Exemplar aus Karelia keretina — daher der 
Artenname — zusammen mit L. globifer unter Holzabfall am Mee- 
resnfer (A.). 

Liacarus auritus n. sp. 

L. niger, glaber, nitidus, cephalothorace late triangulari, 
lamellis antice inter sese brevissima translamella conjunctis, sive 

in dente desinentibus setula- 
que auctis, pilis interlamellari- 
bns haud longis, setis pseudo- 
stigmaticis longe fusiformibus, 
abdomine ovato, antice in an- 
gulos triangulares producto. 
1040^ long. 

Diese Art, die durch das vor- 

ne in dreieckige durchsichtige 

Anhiinge ausgezogene Abdomen 

\charakterisiert wird, ferner 

auch durch die sehr kurze 

Translamelle, stent inbetreff ih- 

rer Korperform zwischen dem 

lang ausgezogenen L. coracinus unci dem kugelrunden L. glo- 

bosus. Die Farbe ist beinahe schwarz, die pseudostigmatischen 

Borsten stabformig, nach hinten gebogen. 

Ab. Pargas unter Holz am Boden, Juli 1897 (R.). N. Hel- 
singe, feuchter Tannenwald, Oktober 1901 (Nd). Kyrkslatt, unter 
Holz am Boden, 1894 (R.). Ik. Bjorko, unter Holz am Meeres- 
ufer Juni 1898, Kuolemajarvi Juli 1898 (J.). 

Liacarus globosus (Berl.) (C. L. Koch?). 

Berl. 20,4. 
Ik. Mehrere Fundorte unter moderndem Laube, Moos, 
Fig. 2. 
Liacarus auritus n. sp. '/, Acta Societatis pro Fauna el Flora Fennica, 21, 11:0 2. 2J 

Holzabfall, auch aufGras(J.). Kl. Sordavala, Moos (Nd). Im. drei 
Fundorte in Moos (A.). 

Gen. Notaspis Hermann. 

Nach Oribata die artenreichste Gattung unter den Oriba- 
iiden. Unterscheidet sich durch das Vorkommen von Lainellen 
von Damaeus, mit welchem sie iibrigens grosse habitnelle Ueber- 
einstimmung zeigt. 

Notaspis similis Mich. 

Mich. 0. 11, 363. 
N. Helsinge, feuchter Tannenwald, Oktober 1901 (Nd). 

Notaspis exilis Nic. 

Mich. 0. II, 359. Aus mehreren europaischen Landern bekannt, auch 
aus Sihirien und Novaja Semlja. 

Ik. St. Johannes, an Gras (J.). Kl. Sordavala, in Moos (Nd). 
Ks. Paanajarvi, in Moos (A,). Im. Kandalaks, in Moos (A.). 

Notaspis tibialis Nic. 

Nic. 449. Mich. 0. II, 2(52. Bed. 77,5. .Mich. T. 46. 
N. Helsinge, Wiesenboden. Ibid, feuchter Tannenwald, Herbs! 
1901 (Nd). Mlintsalii, unter moderndem Laub und Ho'lz, 
Soinmer (Nd). Ik. Nykyrka, Bjorko, Kivinebb, unter modern- 
dem Laub und Holzabfall (J.). Kl. Sordavala, in Moos (Nd). 
Kb. Joensuu, in Moos (A.). Om. Vasa und Ylistaro, unter mo- 
derndem Laube (L.). Ks. Paanajarvi, Moos (A.). Im. zwei Fund- 
orte in Moos (A.). Ziemlich zahlreiche Exemplare. 

Notaspis bipilis Herm. 
Nic. 448. Mich. o.Jl, 366. Mich. T. 46. 
N. Esbo-Lofo, in Moos, llerbst 1896. Helsinge, zwischen Moos 
und moderndem Laube, Oktober 1896. Ibid, feuchter Tannenwald 
Oktober 1901 (Nd). Mantsalii, unter moderndem Laube, Juni 
1901 (Nd). Ik. Nykyrka, an den Wurzeln von Strauchern, Kivi- 
nebb. am Fusse von Tannen, St. Johannes, an Gras, Bjorko, 22 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. an Nadelbaumen, sammtl. im Sommer 1898 (J.). Kb. Joensuu; 
in Moos (A.). Om. Ylistaro, unter Laub am Boden, Juli 1900 
(L.). Ks. Paanajarvi, Moos (A.). Im. Kandalaks, Moos (A.). 
Notaspis furcillata n. sp. 

N. triunguis, badia, lamellis antice spatio sat parvo inter 
sese discretis, sine dentibus, pilis super anticura corporis pro- 

minentibus auctis, setis pseudostig- 
maticis longiusculis, clavatis, abdo- 
mine laminulis anticis carente, ovato, 
postice acuminato. 700 p long. 

Diese Art (Fig. 3) unterscheidet 
sich sofort von den anderen drei- 
klauigen Notaspis-formen durch ihre 
Lamellen, die an der Mitte des Ce- 
phalothorax zusammenlaufend, nur 
durch eine sehr kurze Translamelle 
von einander getrennt hervorragen — 
davon der Artenname — der Spitze 
entbehren, aber mit langen Borsten 
versehen sind, ferner durch das nach Hinten zugespitzte Ab- 
domen. 

N. Helsinge, Nest von Lasius fuliginosus, September 1901. 
Ibid. Nest von Formica rufa, Oktober 1901. Mantsala unter 
moderndem Laube, Juli 1901 (Nd). Immer vereinzelt vorkom- 
mend. 

Notaspis conformis (Berlese). 

Berl. 77,7. 

Die finnlandischen Exemplare dieser Art entbehren der 
feinen Behaarung der Kolben der pseudostigmatischen Borsten, 
sonst stimmen sie aber ganz gut mit der von Berlese ge- 
gebenen Beschreibung iiberein. 

N. Helsinge, Ameisennest, Oktober 1901 (Nd). Fig. 3. 
Notaspis furcillata n. sp. 39 / lt Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, d:o '1 23 

Notaspis oblonga (C. L. Koch). 

Mich. O. II, 375. 
N. Helsinge, Wiesenboden, Ibid, feuchter Tannenwald, 
Ibid. Ameisennest, alle Herbst 1901. Mantsala, in Heu, Herbst 
1898 & 99 (Nd). Ik. Kivinebb, zwei Fundorte auf feuchtem Bo- 
den, Sommer 1898 (J.). Kl. Sordavala, Moos (Nd). Kb. Joensuu, 
in Moos (A.). Ks. Paanajarvi, in Moos (A.). Im. Kandalaks, in 
Moos (A.). Immer vereinzelt. 

Notaspis lucorum G. L. Koch. 

Mich. 0. II, 370. 
N. Mantsala, an Fichten. Ibid, an Lonicera xylosteum, Som- 
mer 1901 (N.). Ik. Bjorko, Laub am Boden, Muola, unter Holz- 
abfall, Sommer 1898 (J.). Lkem. Loc. unbekannt (Sahib.). 

Notaspis lacustris Mich. 

Mich. 0. II, 399. 

Lebt an submersen Pflanzen. Wahrscheinlich weit verbrei- 
tet, obwohl Angaben fehlen. 

Ab. Lojo-see, Alisma-vegetation, Oktober 1901 (L.). N. Esbo- 
Lofo, von Moos erfiillte Tiimpel, Sommer 1894 (N.). Lt. Jeretik, 
Moostumpel, Juli 1898 (ML.). 

Notaspis clavipectinata Mich. 

Mich. 0. II, 387. Bisher nur aus England bekannt. 
Tb. Jyviiskyla, Unter Holz am Boden (A.). Subfam. Damaeinae. 

Die wichtigste Gattung dieser Familie, Damaeus, steht, wie 
schon erwahnt, der Gattung Notaspis nahe, unterscheidet sich 
aber ausserlich durch das Fehlen von Lamellen. 24 Nordenskiold. Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. 

Gen. Damaeus G. L. Koch. 
Damaeus globipes Can. & Berl. 

Berl. 33.4. Bisher nur aus Italien und Algier bekannt. 
Im. Seeufer, unter Moos, August 1901 (A.). 

Damaeus verticillipes Nic. 

Nic. 469. Mich. 0. II, 412. 
N. Helsinge, sumpfiger Tannenwald, Oktober 1901, Mant- 
sala, am Boden unter Laub, Juli 1901 (N.). Ik. Kivinebb, Tan- 
nenwurzel, Mai 1898 (J.). Einzelne Exemplare. 

Damaeus auritus C. L. Koch. 

Mich. 0. II, 435. 

Kommt im Allgemeinen recht haufig an den verschiedenen 
Localitaten vor. 

N. Helsinge, Wiesenboden, Herbst 1901, Mantsala, unter 
moderndem Laub, Juli 1901 (Nd.). Ik. Nykyrka und Kivinebb, 
im ganzen vier Fundstellen in Moos, unter Holzabfall und Laub 
(J.). Kb. Joensuu, Moos (A.). Ks. Paanajarvi, in Moos (A.) Kk. 
Unter Holz am Meeresufer (A.). Im. Unter Holz (A.). 

Damaeus tecticola Mich. 

Mich. 0. II, 416. 
Ik. Muola unter Holz am Boden Juli 1891 (J.). Om. Vasa. 
unter Laub, Juli 1900 (L.). 

Damaeus clavipes (Herm.). 

Mich. 0. II. 423. Berl. 43,2. 

Diese Art stent offenbar der folgenden, D. geniculatus, sehr 
nahe, so dass es oft schwierig sein kann, die beiden zu unter- 
scheiden. Besonders gewisse Exemplare zeigen die angegebenen 
Artencharaktere recht wenig ausgepragt, wogegen wieder an- 
dere ganz typische Eigenschaften aufweisen. Sie kommen ubri- 
gens beide an den meisten Fnndorten in grosser Individ u en - 
zahl vor. 

N. Helsinge, Sumpfboden, unter Laub und Gras, Oktober Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 2. 26 

1898. Ibid, feuchter Tannenwald. Mantsala, unlet moderndem 
Laub im Herbste 1896 & 1898. Ibid, in Moos, Juni 1898 (N.). 
Ik. Muola, unter Holz und Laub am Boden, Nykyrka, unter Ha- 
selstrauchern, Sommer 1898 (J.). Kl. Sordavala, Moos, Juli 1898 
(N). Om. Vasa, Laub am Boden (L.). 

Damaeus geniculatus (L.) C. L. Koch 

Schon von Linne beschrieben. Mich. 0. II, 428. Berl. 36,4. 

Ab. S:t Karins, am Laub wachsender Biiume (R.). N. Hel- 
singe, am Boden im Herbste 1897 (N.). Ik. Nykyrka, Kuolema- 
jarvi, Kivinebb, unter Haselstrauchern und anderen Straucher. 
unter Holzabfall, Sommer 1898 (J.). Lkem. Loc. unbekannt (S.). 

Damaeus bicostatus G. L. Koch. 

Berl. 33,5. 
Ik. Kivinebb, unter Haselstrauchern, Juni 1898 (J.). Subfam. Nothrinae. 

Die Mitglieder dieser Subfamilie, welche die primitivsten 
Formen der Oribatidenfamilie einschliesst, zeichnen sich durch 
Abwesenheit der Lamellen, durch eine eckige Korperform und 
rauhe oder gefaltete Haul aus. Gewisse Formen haben eine 
lederartige Korperbedeckung statt des gewohnlichen harten Chi- 
tines. Viele Arten der hierher gehorigen Formen haben die Ge- 
wohnheit, sich mit Staub und allerlei Fremdkorpern bis zur 
Unkenntlichkeit zu bedecken. 

Gen. Hermannia Nic. 
Die Haut ist bei dieser Gattung hart, immer rank und 
nicht mit Fremdkorpern bedeckt. 

Hermannia arrecta Nic. 

Nic. 470. Mich. 0. 11, p. 445. Aus England, Frankreich und Al- 
gieT bekannt. 

Ik St. Johannes, zwei Fundorte an Gras und Laub. Kivi- 26 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. 

nebb, in Heu, am Boden unter Hasellaub, Kuolemajarvi, unter 
Holzabfall, Sommer 1898 (J.). Immer vereinzelt vorkommend. 

j Hermannia nana Nic. 

Mich. 0. II, 455. Aus England, Frankreich und Italien bekannt. 
Ik. Muola, unter Holz am Boden (J.). Ks. Paanajarvi, in 
Moos (A.). 

Hermannia scabra (L. Koch). 

Mich. 0. II, 452. Mich. T. 65. Bisher in England,. Novaja Semlja und 
Sibirien gef widen. 

Die finnlandisehen Exemplare dieser Art sind weit gros- 
ser als das von Michael angegebene Maass. Nach dem erwahn- 
ten Verf. soil die Art »amphibisch» sein und an Moos und 
Siisswasseralgen leben. 

Kk. Unter Holz am Meeresufer, September 1901 (A.). 

Hermannia bistriata (Nic). 

Mich. 0. II, 462. Scheint in Europa weit verbreitet zu sein. 

Ab. Karis-Lojo, in Moos, August 1898 (Nd). N. Helsinge, Amei- 
sennest, Oktober 1901 (Nd). Om. Vasa, unter Laub (L.). Im. Zwei 
Fundorte, Moos (A.). Zuweilen mehrere Exemplare zusammen. 

Gen. Cymbaeremaeus Berl. 
Ebenfalls harthautig, mit netzformiger Sculptur am Biicken. 

Cymbaeremaeus cymba Nic. 

Mich. 0. II, 470. 

Diese Art scheint offenere trocknere Orte — wachsendes 
(<ras und Blatter — vorzuziehen, als die meisten anderen Ori- 
batiden. 

N. Mantsala, an Kiefern und Tannen, Juni 1901, haufig (Nd). 
Ik. Kivinebb, in Moos, vereinzelt (J.). 

Gen. Neoliodes Berl. 

Zeichnet sich durch die gewolbte, lederartige Ruckenhaut 
aus, die gewohnlich mit abgestossenen Larvenhauten bedeckt ist. Ada Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 2. 27 

Neoliodes theleproctus Herm. 

Mich. 6. II, 522; Berl. 3.1. Schon lange bekannt unci fiber einen 
grossen Teil von Europa verbreitet. 

N. Helsinge, Ameisennest (Formica rufa), Oktober 1901 (Nd). 

Gen. Nothrus C. L. Koch. 

Haut lederartig, Riicken eingebogen, das ganze Tier oft in 
ein Staubkleid gehullt. Einige Formen dieser Gattung sind 
schwer von der Gattung Eermannia zu unterscheiden. 

Nothrus targionii Berl. 

Berl. 17,8. Aus Italien unci England bekannt. Nach Michael selten. 
N. Mantsala, Waldboden, August 1901 (Nd). Ik. Muola, 
unter Laub am Boden (J.). 

Nothrus sylvestris Nic. 

Mich. 0. II, 490. Aus England, Frankreich unci Algier bekannt. 

N. Helsinge, an Wiesenboden und in Tannenwald, Herbst 
1901 (Nd). Mantsala. an feuchtem Boden, Juli 1901 (Nd). Ik. 
Kivinebb und Nykyrka, an Wurzeln von Baumen (J.). Kb. Joen- 
suu in Moos (A.). Om. Yasa, unter Laub am Boden (S.). Im. 
Im Gebirge unter Moos (A.). 

Nothrus palustris G. L. Koch. 

Mich. 0. II, p. 494. In Europa weit verbreitet. 
N. Mantsala, Wiesenboden, Herbst 1898 (Nd.). Ik. Mehrere 
Fundorte in Moos und Laub (J.). Ks. Paanajarvi, in Moos (A.). 
Kk. unter Holz am Meeresufer (A.). 

Nothrus anauniensis Can. & Fanz. 

Berl. 17,7. Aus Italien unci Algier bekannt. 
N. Helsinge, Wiesenboden, September 1901 (Nd). Ks. Un- 
ter Holzabfall, September 1901 (A.). Im. Gebirgsgegend, in 
Moos (A.). 28 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Finnlands. 

Nothrus segnis (Herm.). 

Mich. 0. II, 517. 
N. Helsinge, Wiesenboden, Oktober 1901 (N.). Im. Zwei 
Lokalitaten in Moos (A.). 

Nothrus horridus (Herm). 

Mich. 0. II, 503. Aus mehreren Landern Gentraleuropas hekannt. 
N. Mantsala, an Lonicera xylosteum, Juli 1901. Ik. Bjorko, 
an Blattern unci Kiefernadeln (J.). 

Gen. Hypochtonius G. L. Koch. 

Die Mitglieder dieser Gattung stehen am tiefsten unter 
sammtlichen Oribatiden. Ihr Korper ist weichhautig, durch 
Querfurchen in Pseudosegmente geteilt und von abgeflachter 
Form, die Pseudostigmen sind einfache Vertiefungen in der 
Haut: kurz, das Ganze maeht den Eindruck einer Nymphenform, 
und nur die "Gegenwart vollig ausgebildeter Genitalorgane be- 
weist deutlich, dass hier ein erwachsenes Tier vorliegt. Ob die 
Arten dieser Gattung primitive oder durch riickschreitende Ent- 
wickelung degenerierte Formen darstellen, bleibt gegenwartig 
noch eine offene Frage, wie ja uberhaupt die Phylogenie in- 
nerhalb der Oribatidengruppe noch ganz unaufgeklart ist. 

Hypochtonius rufuius G. L. Koch. 

Mich. 0. II, 534. Aus mehreren Landern Gentraleuropas bekannt. 

N. Helsinge, Wiesenboden, Ibid. Tannenwald, Herbst 1901. 
(Nd). Mantsala, am Boden unter Laub, Juli 1901 (Nd). Ik. Meh- 
rere Fundorte aus Moos, Laub u. m. Kk. Unter Holz am Mee- 
resufer (A.). Im. Zwei Fundorte in Moos (A.). Immer ziemlich 
vereinzelt vorkommend. Subfam. Phtiracarinae. 

Diese Subfamilie ist von den ubrigen Oribatidengruppen 
daclurch scharf unterschieden, dass Gephalothorax und Abdo- Acta Societatis pro Fauna el Flora Fennica, 21, q:o 1. go men durcli ein Gelenk vereinigt sind, was das Zusammenklappen 
des vorigen gegen das letztere ermoglicht. Bei annahernder 
Gefahr kann also das Tier sich wie eine Kugel zusamraenziehen. 

Gen. Hoploderma. 
Hoploderma anomalum Berl. 

Berl. 6,5. Mich. 0. II, 558. Nur aus England und I (alien hekannt. 
Kb. Joensuu, in Moos, Oktober 1901 (A). Nur ein Exem- 
plar. 

Hoploderma carinatum (G. L. Koch). 

Berl. 36,1. Mich. T. 79. 
Kb. Joensuu, Loc. wie vorig. Ein Exemplar. 

Hoploderma globosum C. L. Koch. 

Berl. 6,3, Mich. T. Til. Aus Deutschland, Holland und Italien bekannt. 

Ab. Pargas, unter Holz, Juli 1897 (R.). Karis-Lojo, unter Laub 
und Moos, August 1898 (Nd). N. Helsinge, am Boden in feuch- 
tem Tannenwalde, Oktober 1901 (N.). Ik. Sehr viele Fundorte, 
unter Moos, Holzabfall, moderndem Laub und an anderen 
feuchten Localitaten, Sommer 1898 (J.). Kb. Joensuu, in Moos 
(A.). Kk. Inter Holz am Meeresufer (A.). Im. Drei Fundorte 
in Moos (A.). Die Art kommt an den meisten Localitaten, wo 
sie zu finden ist, sehr zahlreich vor. 

Hoploderma dasypus Duges. 

Mich. 0. 11, 560; Mich. T. 79. In Europa weit verbreitet. 

In Finnland weniger haufig als vorige Art, mit welcher 
sie sehr nahe verwandt ist. Ab. St. Karins, an Baumen (K.). 
N. Helsinge, Wiesenboden, Oktober 1901 (Nd). Kl. Sordavala, 
in Moos, Juli 1898 (Nd). Om. Vasa und Ylistaro, unter Laub 
am Boden (L.). 30 NordmsMold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Filmlands. 

Gen. Phtiracarus. 
Phtiracarus berlesii Mich. 

Berl. 6,2; Mich. T. 87. Bisher nur aus Italien bekannt. 

N. Helsinge, unter Holz am Boden, sehr haufig, Oktober 
1897 (L.). Esbo-Lofo, an feuchtem Boden, Oktober 1896 (Nd). 
Ks. Paanajarvi in Moos (A.). Lkem. Kuolajarvi, Moos (A.). Im. 
Kandalaks, Moos (A.). 

Phtiracarus arduus C. L. Koch. 

Mich. 0. II, 564. Aus England und Deutschland bekannt. 

Ik. Nykyrka und Kuolemajarvi, beide unter Holzabfall (J.). 

Phtiracarus nudus (Berl.). 

Berl. 35.21; Mich. T. 82. Nur aus Italien bekannt. 
N. Helsinge, feuchter Tannemvald, Oktober 1901 (Nd). Notizen liber subfossile Oribatiden. 

Die unten aufgezahlten Oribatidenformen sind siimmtlich 
von H. Lindberg gesammelt worden. Die Fundorte sind Torf- 
moore aus verschiedenen Teilen Sudfinnlands, die Ueberreste 
einer reichen Fauna und Flora aus der Qnartarzeit enthalten. 
In bezug auf nahere Beschreibung der verschiedenen Lokalita- 
ten muss ich auf L in d bergs soeben erschienene Aufsatze ver- 
weisen. a ) Einige kurze Notizen fiber die Fundorte sind jedoch 
unerlasslich. 

Ab. Lojo, Stor-Totar. Torfmoor, ursprunglich in einer 
Bucht des Meeres abgelagert; die unterste Schicht desselben 
besteht aus Schlamm (Schwed. »gyttja»), mit Brackwasserflora, 
darauf eine Schicht Susswasserschlamm mit Teberresten von der !) Finska mosskulturforeningens arsbok ar 1900, haft 1. En rik torf- 
fyndighet i Jorois socken. Ibid, haft 2. Finska Torfmossar. I. 

Ueber die Torfe von Ik. wird demnachst eine Arbeit erscheinen. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, q:o 2. 31 

gegenwartig centraleuropiiischen Wasserpflanze Trapa natans, 
und schliesslich eine Schicht mit Torf. Die drei Schichten, von 
welchen nur die mittlere mehrere Oribatidenformen enthalt, 
werden im Folgenden von unten nach oben mit 1, 2, 3 be- 
zeichnet. 

Lojo, Humppila. In diesem Moore, das nahe von ei- 
ner Bucht eines Binnensees gelegen ist, wurden von Lindberg 
wechselnde Schichten von Thon und Schlamm unterschieden, die 
schliesslich von Torf (iberlagert waren. In eine Thonschicht (3) 
und in dem Torf (6) wurden Oribatidenreste gefunden. 

N. Inga, Ka Ik ul la. Torf moor durch Versumpfung einer 
Meeresbucht gebildet. Fiinf Schichten sind unterschieden wor- 
den, alle mit Oribatidenresten; von unten nach oben sind sie 
wie folgt: 1, Sand und Schlamm (gyttja) vermischt, 2, reiner Sand 
(beide mit Brackwasserflora), 3 und 4, dicke Schlammschicht, 3 
mit Brackwasserllora, 4 mit Siisswasserpflanzen, darunter Trapa, 
5 Sphagnum-Torf. 

Ik. Sakkola, »Hoflager», Torfschicht am Boden einer 
Bachravine nahe des Ufers des Suvanto. Dieser Torf ist nach 
den Angaben Lindbergs sehr alt, und besteht aus angeschwemm- 
tem Material, wogegen sammtliche im obigen erwahnte Torfe 
am Boden ruhiger Gewasser abgelagert worden sind. Die un- 
tersuchte Schicht bestand aus: 1 Schwemmsand mit Torf ver- 
mischt, 2 reinem Torf, 3 Schwemmsand, 4 Torf mit Scirpus- 
resten, 5 & 6 Schwemmsand (Bez. b, 1, 2 &c). Zwei andere 
Proben von Schwemmtorf aus Lokalitaten nahe von der er- 
wahnten, sind mit a und c bezeichnet. 

Sa. Jorois, Torfmoor am Landgute Jarvikyla. Sehr tief ; 
enthalt viele verschiedene Schichten. Zu nnterst 1 feiner Sand, 
dariiber 2 Schlamm (gyttja) mit Fichtennadeln, 3 Schlamm (dy) 
mit Amblystegium fluitans-Resien, 4 Schlamm ohne grossere Pflan- 
zenreste, 5 Torfschlamm, mit sehr reichen Pflanzen- und Thierre- 
sten, am Strande des alten Wasserbeckens gebildet; 6 Torf mit 
Farnresten, 7 Torf mit Amblystegium-resten, 8 Torf mit Sphag- 
num-resten. 

Vor dem Aufzahlen der gefundenen Oribatiden-Formen 
wird es noch notig sein zu erwahnen, dass mehrere derselben, 32 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna Finnlands. 

welche mangelhaft erhalten sind, sich nur approximativ haben 
bestimmen lassen. Bei solchen Formen ist entweder der Spe- 
ciesname von einem Fragezeichen begleitet, oder, falls die Art 
gar nicht hat bestimmt werden konnen,, irgend eine nahe ste- 
stehende Art zum Vergleich angefiihrt. 

Pelops acromios Herm. 

Ik. Sakkola b, 1. Sa. Jarvikyla 5, 7, 8. 

Pelops fuligineus (G. L. Koch). 
Ik. Sakkola b, 2. Sa. Jorois, Jarvikyla 5, 7, 8. 

Oribata sp. cfr. sphagni Mich. 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 1, 3. 

Oribata piriformis Nic. 

Sa. Jorois, Jarvikyla, 4. 

Oribata setosa C. L. Koch. 
Ik. Sakkola c, 2. Sa. Jorois, Jarvikyla, 4. 

Oribata globula Nic. 

Ab. Lojo, Stor-Totar, 3. Ik. Sakkola, b, 2. Sa. Jorois, 
Jarvikyla, 5. 

Oribata berlesii Mich. 

Syn. 0. calcarata G. L. Koch. 
Ik. Sakkola, b, 2. 

Oribata ovalis G. L. Koch. 
Ab. Lojo, Stor-Totar, 2. 

Oribata dorsalis C. L. Koch. 

Ab. Lojo, Stor-Totar, 2. N. Inga, Kalkulla, 5. Ik. Sakkola. 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 7, 8. Ada Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 2. 33 

Oribata sp. cfr. cuspjdata Mich. 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 5. 

Oribata lucasii Nic. 
N. Inga, Kalkulla, 5. 

Tegeocranus latus C. L. Koch. 
Ik. Sakkola, b, 2. 

Carabodes coriaceus G. L. Koch. 

Ik. Sakkola, b, 1, 2. 

Carabodes marginatus (Mich.). 

Ab. Lojo, Stor-Totar, 2. 

Carabodes sp. cfr. elongatus (Mich.). 
Ik. C, 2. Sa. Jorois, Jarvikyla, 5. 

Liacarus coracinus (G. L. Koch). 
Ik. Sakkola b, 2. 

Liacarus auritus n. sp. 

Ab. Lojo, Stor-Totar, 2. 

Notaspis bipilis Herm. 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 5. 

Notaspis lucorum (G. L. Koch). 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 2, 3. 

Notaspis sp. cfr. lanceolata Mich, sive splendens Mich. 

Diese Notaspis-Form ist unter siimmtlichen subfossilen 

Oribatiden die haufigste und am weitesten verbeitete, nicht nur 

insofern class sie in beinahe sammtlichen Moor-Schichten von 

verschiedenem Alter vorkommt, sondern auch durch den Reich- 

3 34 Nordenskiold, Zur Kenntnis der Oribatidenfauna. 

turn an Exemplaren in den einzelnen Proben, in denen diese 
eine Form alle anderen subfossilen Oribatiden-Arten zusammen 
weit ubertrifft. Desto eigentiimlicher ist es, class keine mit ihr 
verwandte Art unter der rezenten Oribatidenfauna bis jetz ge- 
fanden worden ist, obschon Lokalitaten in der Nahe von meh- 
reren der erwiihnten Moore auf rezente Oribatiden hin durch- 
sucht worden sind. Mit keiner der gegenwartig bekannten Nota- 
spis-Arten lasst sich diese Form sicher identifizieren, und eine 
neue Art auf die immer fragmentarisch vorkommenden Schalen- 
iiberreste zu griinden, ware kaum berechtigt. 

Ab. Lojo, Stor-Totar, 1, 2. Lojo, Humppila, 3, 6. N. Inga, 
Kalkulla, 1, 2, 3, 4. Ik. Sakkola, a, c, b, 1, 2, 3. Sa. Jorois, 
Jarvikyla, 1, 2, 3, 4, 5. 

Damaeus verticillipes Mich.? 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 7. 

Damaeus sufflexus Mich.? 
Sa. Jorois, Jarvikyla, 6. 

Damaeus auritus C. L. Koch. 
Ik. Sakkola, b, 2. 

Cymbaeremaeus cymba (Nic). 
Ab. Lojo, Humppila, 6. N. Inga, Kalkulla, 4. Ik. Sakkola, 
b, 2. Sa. Jorois, Jarvikyla, 4, 6, 7. 

Hoplophora sp. 

Sa. Jorois, Jarvikyla, 8. ACTA S0CIETAT1S PRO FAUNA ET FLORA FENNIGA, 21, N:o 3. MITTHEILUNGEN UBER ANOPHELES CLAVIGER Fabr. IN FINLAND. VON K. M. LEVANDER, (Vorgeleyt am 5. October 1901). 


HELSINGFORS 1902, KUOPIO 1902. 

GEDRUCKT BEI K. MALMSTROM. w. 'ahrend meines diesjahrigen Sommeraufenthaltes bei der 
westlich von Helsingfors belegenen Meeresbucht Ldngviken (im 
Kirchspiele Kyrkslatt) entdeckte ich im Hause, welches mir und 
meiner Familie als Sommerwohnung dienen sollte, schon am 
Tage meiner Ankunft, d. 30. Mai, die in der letzten Zeit von 
Grassi u. a. als Verbreiter der Malaria erkannte Stechmucke 
Ajiopheles claviger Fabr. Da die dieser Art zugehorenden Stech- 
miicken Mitte des Sommers in unseren Zimmern recht haufig 
wurden, entschloss ich mich das Auftreten, die Haufigkeit und 
sonstige Biologie derselben zu beobachten. Dies erschien mir 
urn so wiinschenswerter, als die bisherigen Beobachtungen 
iiber die als Wirte der Malariaparasiten dienenden Stechmiic- 
ken fast ansschliesslich in siidlicheren Landern angestellt wor- 
den sind. Zweitens habe ich Notizen iiber das Erscheinen von 
Anopheles claviger in anderen Gegenden Finlands gesammelt um 
dadurch einen ersten Beitrag zur Kenntnis der geographischen 
Verbreitung der Art in unserem Lande zu liefern. 

Die Malaria (finnisch »horhka» oder »vilutauti», schwedisch 
»frossa») ist in Finland, besonders in den Kiistengegenden, eine 
haufige Krankheit, die sich in gewissen Jahren friiher auch epi- 
demisch iiber weite Landestheilen ausgebreitet hat. Besonders 
in diesem Sommer wurden relativ zahlreiche Falle von Erkran- 
kungen an Malaria in Helsingfors und Abo von den Arzten be- 
handelt. 

Mit Riicksicht hierauf vefdient die Verbreitung und Hau- 
figkeit sowie die Lebensbedingungen iiberhaupt der blutsaugen- 
den Stechmucken, die die Malariaparasiten auf Menschen iiber- 
tragen, auch in unserem Lande studirt zu werden. A. Beobaehtungen zur Biologie der Anopheles 
bei Langviken. 

Bemerkungen iiber den Beobachtungsort. Das Beobachtungs- 
haus war ein kleines niedriges Holzgebaude, welches sich am 
innersten Ende der 3 km langen Bucht Langviken, etwa 80 
Schritte von dem seichten, mit Rohr und Schilf bewachsenen 
Ufer befindet. Das Fundament des Hauses liegt etwa 3 m iiber 
dem Spiegel der Bucht. Auf der vom Wasser abgewandten 
Seite ist das Haus durch eine Landstrasse von Tannen- und 
Fichtenwald abgegrenzt. Dicht anbei befindet sich ein Garten- 
beet, kleine Kartoffelfelder und verschiedene Baume und Bee- 
renstraucher (einzelne Tannen, Birken, Erlen, Elsebeeren, Flie- 
der, Apfelbaume, eine Poppel, eine Palmenweide, Stachelbeer- 
und Johannisbeerstraucher). 

Die nachsten Hauser, welche gleichfalls von bebauten Fel- 
dern und Wald umgeben sind und bei dem Buchtufer liegen, 
befinden sich in einer Entfernung von 100—200 meter vom 
Beobachtungshause. 

Ausser der Bucht sind in der Nahe des Beobachtungshauses 
keine anderen stagnirenden oder fliessenden Gewasser als ein 
Brunnen, welcher am Ufer ca. 60 Schritte vom Hause ausge- 
graben ist, und etwas ferner die Mundung eines Baches mit 
sehr langsam fliessenden Wasser. Ausser diesen ist noch eine 
kleine ansgegrabene Vertiefung zu erwahnen, welche, einige 
Schritte vom Brunnen gelegen, im Anfang des Sommers Was- 
ser enthielt. 

Malaria kam in der Gegend diesen Sommer nicht vor, und, 
so viel zu meiner Kenntnis kam, ist die Ortschaft wenigstens 
im letzten Jahrzehnt von dieser Krankheit verschont geblieben. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, q:o 3. 5 

Uber das Auftreten und die Haufigkeit der Stechmiicken am 
Beobachtungsorte. Am 30. Mai, wie gesagt, entdeckte ich ein 
Weibchen von Anopheles claviger in der Veranda des Beobach- 
tungshauses. 

Wahrend des ganzen Monats Juni wurde nur ein einziges 
Exemplar, auch ein Weibchen, und zwar d. 15. Juni entdeckt, 
obgleich meine Aufmerksamheit schon die ganze Zeit uber 
auf das eventuelle Vorkommen der Gattung Anopheles gerich- 
tet war. 

Erst Anfang Juli fingen die Anophelen an ofter in den Zim- 
mern zu erscheinen. In den ersten Tagen des Monats wurden 
nur vereinzelte Exemplare beobachtet. Vom 7. Juli an waren 
sie zahlreicher und wurden tag] ich weggefangen. Am ergiebig- 
sten waren die Fange in der letzten Halfte desselben Monats 
und Anfang August, aber noch cl. 22. August, als ich wegen 
Abreise die Beobachtungen abbrechen masste, waren die Ano- 
phelen haufig. 

Es wird hieraus wahrscheinlich, dass Anopheles claviger, 
wo sie vorkommt, bei uns im Friihling und noch im Juni nur 
in sparlichen Exemplaren auftritt und erst gegen die Mitte des 
Sommers allgemeiner wird. Das Maximum scheint in der spa- 
teren Halfte des Monats Juli und Anfang August erreicht zu 
werden. 

Das Nahere liber die Menge der jeden Tag in den Zim- 
mern des Beobachtungshauses gefangeneh Anopheles-Exempl&ve 
von Anfang Juli bis 22. August wird aus den folgenden stati- 
stischen Tabellen ersichtlich. Zur Erklarung derselben sei be- 
merkt, dass ich taglich jeden Morgen und Abend die von uns 
bewohnten Zimmer (2 Zimmer und Glasveranda) sehr genau 
auf Miicken untersuchte, die beobachteten Miicken mit Spiritus- 
oder Xylolflasche wegfing und die Resultate jedesmal im Tage- 
buch notirte. Die Fenster und Thiiren wurden absichtlich in 
moglichst gleicher Weise und etwa gleich lange abends offen 
gehalten, um die Fange einigermassen quantitativ mit einander 
vergleichen zu konnen. Dieses Vorgehen war um so leichter 
als dieser Sommer sich durch eine ganz exceptionelle Regen- 
losigkeit und gleichmassig hohe Temperatur auszeichnete. 6 K. M- Levander, Mittheilungen iiber Aonpheles claviger in Finland. In der Litteratur finden sich wenige exakte Angaben iiber 
das quantitative Erscheinen der Stechmuchen in Malariagegen- 
den und in von Malaria freien Orten. Doch spielt, worauf man 
hingewiesen hat, die kleinere oder grossere Anzahl der Ano- 
phelen selbstverstandlich eine grosse Rolle bei Verbreitung des 
Malariagiftes und moglichst genaue Angaben hieruber sind des- 
halb erwunscht. Als ziffermassiger Ausdruck fiir die tagliche 
Menge der Anopheles in einem bestimmten Hause diirfen mit 
Mcksicht hierauf die in den Tabellen aufgefuhrten Zahlenan- 
gaben nicht ganz obne Werth sein. 

Es mag noch bemerkt werden, dass ich nur Anopheles 
claviger Fabr. (= maculipennis Meig.) und weder A. bifurcatus 
noch andere Arten dieser Gattung wahrend des Sommers gese- 
hen habe. Uberhaupt ist in unserem Lande nur die erstge- 
nannte Art, welche auch in Italien nach Grassi 1 ) die am 
weitesten verbreitete Species der Gattung darstellt, bisher ge- 
funden worden. 

Tabelle I. 

Anzahl 


e-H 


Anzahl 


s 


£_ 


r- 


22 


Jc? 
22 


dV 


1. 
11. 

12 


1 
1 | 

nicht 


2 


2 gefangen 
13. 


10 

3. 
14. 


9 

4. 


1 

15. 


11 


1 


5. 
16. 


28 

6. 
17. 


6 

7. 


7 

18. 
19. 


12 
14 


8. 


2 

20. 


14 


o 


9. 


4 

21. 


22 

1 10. 


5 

22. 


31 


o Juli. 


Anzahl 


QO 


oV 


23. 


14 

24. 


12 

25. 


13 


2 


26. 


5 

27. 


20 

28. 


18 

29. 


16 

30. 


14 2 


31. 


26 


2 !) Grassi, Battista, Die Malaria. Stuclien eines Zoologen. 2:te 
Aufl. Mit 8 Tafeln. Jena 1901. S. 52. — lch bedauere sehr, dass diese funda- 
mental Arbeit wahrend der Zeit, als ich meine Beobachtungen anstellte, 
nicht zu meiner Disposition war. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, mo 3. > 


An 2 


ahl 


> 

s 


Anzahl 


j 


era 


era 


en 


°2 


66 


d 


$& 


dV 


1. 


42 


o 


11. 


10 12. 


10 


2. 


23 


i 


13. 


8 


3. 


49 

14. 


2 


4. 


32 

15. 


1 


5. 


11 

16. 


7 1 


6. 


9 

17. 


15 2 


7. 


15 

18. 


19 
19. 


8 

8. 


16 

20. 


•7 

9. 


16 


1 


21. 


8 


2 


10. 


47 


1 


22. 


2 


1 Selbstverstandlich liegt in diesen Zahlen viel zufalliges. 
Wenn jedoch die Beobachtungszeit, wie es in der folgenden Ta- 
belle geschehen ist, in Perioden eingetheilt wird, z. B. in fiinf- 
tagige, und wenn aus der Summe wahrend je fiinf Tage ge- 
sammelten Exemplaren die Anzahl pro Tag berechnet wird, so 
wird der Zufall betrachtlich eliminirt und das gesetzmassige im 
Steigen und Fallen der Haufigkeit tritt viel deutlicher hervor 
als in der Tabelle I. 8 K. M. Levander, Mittheilungen uber Anopheles claviger in Finland. Tal 


oelle II. 


T 


abelle III. 
Anzahl 


Anzahl 


Zeit. 


der gefang Juni 


1—10 


+ 16,5° G 
Q 


pro Tag. 
» 
» 


11—20 
21—30 


+ 14,0° G 
-f 17,8° G 
Juli 1— 5 


3 


0,6 
Juli 


1-10 


+ 16,2° C 


» 6—10 


18 


3,6 
» 


11—20 


+ 22,3° C 


» 11—15 


31 


7,7a 1 ) 
» 


21—31 


+ 24,8° C 


» 16—20 


84 


16,8 
Aug. 


1—10 


+ 18,8° C 


» 21—25 


92 


18,4 
» 


11—20 


+ 20,1° C 


» 26—30 
Aug. 31—4 


73 

172 


14,6 2 ) 

34,4 3 ) 
» 


21—30 


+ 16,8° C 
5—9 


67 


13,4 


» 10—14 


77 


15,4 


» 15—19 


50 


10,0 


» 20—22 


17 


5,67 *) Die Tabelle II, verglichen mit der Tabelle HI, welche die 
Mitteltemperatur fur jede Decade der drei Sommermonate des 
Jahres 1901, in Helsingfors zeigt, das 23 km ostlich von Langvi- 
ken liegt, weist deutlich darauf hin, dass im Grossen und Gan- 
zen die reichlichste Produktion mit der warmsten Periode des 
Sommers (mit den Hundstagen), zugleich aber auch mit der 
trockensten Zeit, zusammenfiel. 

Mit dem Vorkommen der gewohnlichen Stechmiicken der 
Gattung Culex verhielt es sich ganz anders. 

Calex pipiens war im Anfang des Sommers und noch Mitte 
Juni haufig sowohl in den Zimmern des Beobachtungshauses, 
als auch im Walde in der Nahe einiger kleinen Siimpfe. Leider 
machte ich in diesem Monat keine statistische Notizen hieriiber. 1 ) 4 Beobachtungstage ! 

2 ) Die geringere Anzahl diirfte nur scheinbar sein, denn d. 26. wur- 
clen die Fenster friiher geschlossen als gewohnlich. 

3 ) Die auffallend grosse Anzahl ist theilweise dadurch bedingt, dass 
die Fenster abends d. 31. Juli bis Mittenacht offen gehalten wurden. 

4 ) 3 Beobachtungstage! Acta Societatis pro Fauna el Flora Fennica, 21, n:o 3. 9 

Im Juli wurden nur ganz vereinzelte Exemplare beobach- 
tet. In den Zimmern des Beobachtungshauses fing ich im Juli 
nur 4 Exemplare (d. 2., 15., 19. und 25. Juli), die alle Weib- 
chen waren. 

Im August wurde uberhaupt kein einziges Exemplar von 
Culex pipiens in den Zimmern gefunden. Ein Exemplar von 
Culex nemorosns, der sonst nicht angetroffen wurde, wurde am 
19. August in der Veranda des Beobachtungshauses getotet. 

Das entgegengesetzte Verhaltnis im Auftreten von Culex 
pipiens und Anopheles claviger in unserem Beobachtungsgebiete 
wird durch die Verschiedenheit der Brutplatze der beiden For- 
men sehr befriedigend erklart. 

Die Brutstatte der Stechmiicken. Es verfloss eine Zeit, ehe 
ich nach den Larven von Anopheles zu suchen anfing und ihre 
Fundorte entdeckte. 

In einem Waldsumpfe, wo noch am 9. Juli ein wenig 
Wasser zu finden war, erhielt ich nebst zahlreichen einzelligen 
Algen, Protozoen (Dinobryon sertularia u. a. - ), Botatorien und 
Entomostraceen, nur Larven von Chironomus und Ceratopogon, 
aber kerne von Culex und Anopheles. Wahrscheinlich hat der 
Sumpf jedoch friiher im Jahr als Brutplatz fiir Culex gedient, 
denn Mitte Juni wurde ich in der Nahe dieses Platzes von Culex 
pipiens gestochen. Sonst halte ich es fiir ganz un wahrschein- 
lich, dass die Stechmiicken des Beobachtungshauses in den klei- 
nen Siimpfen ausgebrtitet waren, denn l:o liegen diese einige 
Hundert meter vom Hause entfernt, in der Mitte hohen Nadel- 
waldes, 2:o waren die Waldsumpfe, die hier in Frage kommen 
konnen, in der letzten Halfte des Juli ausgetrocknet. 

Der Brunnen, aus welchem das Trinkwasser geschbpft 
wurde, enthielt nie Stechmiickenlarven. Der Brunnen war seicht, 
hatte eine Holzbedeckung und wurde nach dem Wasserschopfen 
regelmassig mit einem Holzdeckel, allerdings nicht recht dicht, 
zugedeckt. Die Temperatur des Brunnenwassers betrug am 
3. August + 13,6° C. 

Die oben erwahnte kleine Grube in der Nahe des Brun- 
nens und 50 Schritte vom Beobachtungshause wurde am 16. Juli 
besichtigt. Der Boden der Grube war noch nass und, nachdem 10 K. M. Levander, Mittheilungen liber Anopheles claviger in Finland. 

ich einen Eimer Brunnenwasser in die Grube gegossen hatte, 
konnte ich mit einem kleinen Netze die Organismen herausfi- 
schen. Ich fand ausser einigen Asellus aquaticus und kleinen 
Wassercoleopteren etwa 100 kleine und grosse Larven von Cu- 
lex. Die Grube kann wohl auch als Laichplatz fur Anopheles 
gedient haben. Nach dem genannten Tage trocknete die Grube 
vollstandig aus. 

Den hauptsachlichen Fundort fur die Anopheleslarven 
hatte ich indessen schon am 14. Juli entdeckt. Diesen stellen 
die seichten Ufer der Bucht selbst dar! Wegen der Bedeutung, 
welche dieser Beobachtung nach der Malaria-Muckentheorie bei- 
zumessen ist, will ich auf die Naturverhaltnisse der Bucht naher 
eingehen, zugleich bemerkend, dass ahnliche seichte Brackwas- 
serbuchten in zahlloser Menge an unseren Kusten sich vor- 
finden und sicherlich auch oft als Brutplatze der Anopheles 
dienen. 

Die Bucht Langviken ist 3 km lang und etwa 1 /2 km breit. 
Sie zieht von der Westseite der grossen Esbobucht in NO— 
SW Bichtung. Gegen ihre Mundung hin ist sie etwa 3 m tief, 
in der Mitte verlauft eine Binne von 2 1 / 2 bis 2 m Tiefe, welche 
man noch bis zur Dampferbriicke am inneren Ende der Bucht 
verfolgen kann. Die Ufer sind an vielen Stellen ganz flach. 

Das Wasser erscheint getriibt theils von Schlammpartikeln, 
welche durch Wellen und Dampferfahrt aufgewirbelt werden, 
theils von Planktonorganismen (Wasserbliithe). 

Der Boden besteht uberall aus weichem grauem Schlamme 
welcher zahlreiche Diatomeen und Beste von Organismen enthalt. 

Die Ufer sind umsaumt mit Bestanden von Phragmites 
communis und Scirpus taberncemontani ; auch Scirpus mariti- 
mus kommt in kleinen Bestanden vor. Fast uberall wachsen 
Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum und Potamoge- 
ton pectinatus. Das innerste Ende der Bucht ist fleckenweise 
am Boden mit Char a bedeckt. 

In betreff der Erwarmung des Wassers sei erwahnt, dass 
nach meinen in der Mitte der Bucht ausgefuhrten Messungen 
die Temperatur der Oberflache vom 9. Juli bis 22. August fiber Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 11 

20° C, vom 15. Juli bis 4. August fiber 22° C, vom 19. Juli 
bis 30. Juli iiber 24° C betrug. 

Der Salzgehalt schwankte ira Allgemeinen zwischen 0,42— 

0,50 %• 

Die Anopheleslarven leben keineswegs iiberall in der 
Bucht. Sie fehlen im offenen Wasser d. h. in der pelagischen 
Region, wo keine oder nur vereinzelte Makrophyten (Potamoge- 
ton, Myriophylliim) wachsen. Auch werden sie in dichten Phrag- 
mites- und Scirpas-BesVanden nie gefunden. 

Eine Larve fand ich, am 14. Juli in der Mitte eines dich- 
ten Bestandes von Potamogeton perfoliatus am Ufer beim Beob- 
achtungshause. 

Der Hauptfundort fur die Anopheleslarven sind die bei 
dem Ufer vorkommenden an der Oberflache des Wassers schwim- 
menden Algenwatten 1 . bestehend aus Cladophor a, Oedogonium 
und Spirogyra. Diese steigen im Juli und August an die Ober- 
flache und konnen ein Areal von 1 □ m einnehmen. Ge- 
wohnlich sind sie an Potamogeton perfoliatus oder Scirpus fest- 
geheftet und sehr oft mit den schwarzen Eierhaufen einer Ti- 
pulidena.vt bedeckt. Bei diesen Algenmassen und nur bei diesen 
habe ich zahlreich die Anopheleslawen und Puppen gefunden, 
welche ubrigens infolge ihrer gelbgriinen Farbe wenig bemerk- 
bar sind. Zwischen den Algen kommen ausserdem oft Laryen 
von Chironomus, Dixa und Ceratopogon vor. 

Ohne Zweifel stammten die Anopheles-Imagines des Beob- 
achtungshauses vom nachsten Ufer her, wo ich die Larven in 
grosser Menge fand. 

CWesclarven, die ich auf den ausseren Skareninseln auch 
in mit Meerwasser gemischten Regenwassertumpeln der Strand- 
felsen zuweilen gefunden habe 2 ), sind nie von mir im Meeres- 
wasser beobachtet worden, auch nicht im Langviken. Das gleich- !) Ganz ahnlich hat schon friiher Grassi in Italien gefunden, class 
die schwimmenden Massen von ineinander geflochtenen Confervoideen die 
Entwicklung der Larven begiinstigen. 1. c. p. 53. 

2 ) Levander, K. M., Zur Kenntnis des Lebens in den stehenden 
Kleingewassern auf den Skareninseln. Acta Soc. pro F. & Fl. fenn. XVI11. 
N:o 6. 1900. S. 51. 12 K. M. Levander, Mittheilungen liber Anopheles claviger in Finland. 

zeitige Vorkommen von Anopheles und das Fehlen der Culex 
im Untersuchungsgebiete wahrend der Monate Juli und Au- 
gust, als die Tumpel der nachsten Umgebung ganz ausgetrock- 
net waren, deutet unzweideutig darauf hin, dass nur die Ano- 
pheles im Meerenwasser ausgebriitet wurden. 

Obgleich also eine geniigende Erklarung fiir das zahlreiche 
Auftreten der Anopheles in der Beobachtungsstation gefunden 
war, will ich noch die anderen Fundorte erwahnen, wo ich 
Anopheles\a.r\ r en fand. 

Etwa 1 / a km vom inneren Ende der Bucht ist das nord- 
liche Ufer sehr flach und lehmig. In den kleinen Wassergruben, 
die durch die Tritte der hier weidenden Ktihe gebildet waren, 
fand ich am 18. Juli einzelne kleine Larven von Culex- und 
Anopheles neben kleinen Palpicorniern wie Helophilus u. a. Es 
mag darauf hingewiesen werden, dass man derartige lehmige 
Uferbildungen uberall bei den zahlreichen seichten Buchten un- 
serer Kuste findet. Im freien Wasser des Ufers, wo Scirpus 
und Potamogeton wuchsen, konnte ich keine Stechmiickenlarven 
fischen, spater fand ich, dass auch an diesem Platze Anopheles- 
Larven an den Algenwatten lebten. 

In das innere Ende der Bucht miindet ein kleiner Bach. 
In diesem regenlosen Sommer trocknete der Bach so aus, dass fast 
nur ein System stagnirender Tumpel zuriickblieb. Ill einem so 
gebildeten Tumpel, wo Potamogeton natans wuchs, fand ich am 
18. und 26. Juli kleine und mittelgrosse Larven von Anopheles 
und die sehr ahnlich aussehenden von Dixa. Die in Bede ste- 
hende Stelle liegt in der unmittelbaren Nahe einer Menschenwoh- 
nung. Ausser den Dipterenlarven, kamen im selben Tumpel 
Froschlarven und junge Stichlinge (Gasterosteus aculeatus) vor. 

Schliesslich fand ich Anopheles\&rven noch in einem an- 
deren Bache mit langsam fliessendem Wasser und zwar beim 
Gehofte Danskarby, etwa ein km vom Beobachtungshause ent- 
fernt. Die Larven, welche am 27. Juli beobachtet wurden, ka- 
men hauptsachlich in einer tiimpelartigen, mit Carex und Sumpf- 
pflanzen bewachsenen Erweiterung des Baches vor. Aber auch 
zwischen dem Ufergras fand ich eine ausgewachsene Larve. 
Das Wasser des Baches war getrubt und lehmig. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:0 3. 13 

Bemerkungen iiber die von mir konstatirten Fundstatten von 
Anopheles-Larven. Gegen die positive Angabe Grassis, dass 
ziemlich grosse Teiche und Seen als Entwicklungstatten fiir 
Anopheles claviger dienen (1. c. p. 53 und 239), behauptet Kersch- 
baumer in seinem Buche iiber die Malaria l )\ »die Stechmucken 
entwickeln sich nicht in Seen, Seeteichen, Teicbseen und in 
Teichen, Siimpfen, welche tiefer sind als durchschnittlich 1 Me- 
ter. » Auch auf die Frage »ob die Stechmucken nicht etwa am 
Ende mitunter an seichten Stellen der Uferzone von Seen, iiber 
1 Meter tiefen Teichen und Siimpfen briiten» giebt er eine ver- 
neinende Antwort. Laut den von ihm vorgebrachten teoreti- 
schen Argumenten sind die Stechmucken »absolut ungeeig- 
net, sich auch nur in den seichten Uferregionen tiefer 
Wasser zu entwickeln». 

Meine oben angefiihrten Beobachtungen, welche sich auf 
die Bucht Langviken beziehen, zeigen evident, dass sich wenig- 
stens Anopheles claviger in grosser Menge an solchen Platzen 
entwickelt, und ich halte mich auf Gruncl hiervon — in Uber- 
einstimmung mit Grassi — berechtigt zu behaupten, dass die 
seichten Uferregionen der Seen, Teiche und Sumpfe, wo Rohr- 
und Schilf- und Potamogeton perfoliatas oder andere Cormophy- 
ten-Bestande als Wellenbrecher dienen und geschutzte Wasser- 
flachen zwischen sich lassen und w t o die Fadenalgen s. g. Wat- 
ten auf der Oberflache bilden, im allgemeinen sehr giinstige 
Platze fiir die Entwicklung der Anopheles claviger bilden. Dafiir 
sprechen auch — vorausgesetzt dass die Theorie von der Ver- 
breitung der Malaria durch die Anophelen iiberhaupt richtig ist 
— das lokale Vorkommen der endemischen Malaria unci die Ver- 
hreitung der Usher beobachteten Malariaepidemien in Finland. 

Wie aus der 1891 veroffentlichten historischen Arbeit -) 
von Dr. R. Si e vers hervorgeht, ist die Malaria wenigstens seit 
dem Jahre 1749 epidemischh und endemisch in Finland vorge- 
kommen. Vom genannten Zeitpunkt an hat sich diese Krank- 

1 ) Kerschbaumer, Fr., Malaria. Ihr Wesen, ihre Entstehung und 
ihre Verhiitung. Mit zwolf Tafeln. Wien und Leipzig, 1901, p. 111. 

2 ) Sievers, R., Om frossan i Finland. Finska lakaresallskapets hand- 
liogar. Bd. XXXIII. 1891. N:o 7 und 8. Mit 3 Karten. 14 K. M. Levander, Mittheilungen iiber Anopheles claviger in Finland. 

heit wenigstens 7 mal iiber grossere oder geringere Gebiete 
unseres Landes erstreckt. In dem 19. Jahrhundert herrschten 
5 Epidemien und zwar in den Jahren 1812—16, 1819 — 21 r 
1830—32, 1846—48 und das letzte Mal 1853—62, stets gleich- 
zeitig oder etwas spater als die entsprechenden Malariaepide- 
mien im Schweden und im iibrigen Europa. 

Sowohl als Endemi als auch als Epidemie hat die »Frossa» 
fast ausnahmslos an den Kiisten der finnischen und bottni- 
schen Meerbusen, bei Flussmiindungen, am Ladoga-See und 
langs den Ufern unserer vielen grossen Binnenseen geherrscht, 
besonders im ostlichen Theile des Landes, wie ein Blick auf 
die der genannten Arbeit beigegebenen Karten sofort lehrt. Nur, 
sagt der Autor, wenn starke Frossepidemien sich iiber das Land 
verbreiteten, wie 1846—48 und 1853—62, wurden Gegenden 
fern von der Kiiste und den Ufern der Binnenseen von der 
Epidemie ergriffen. 

Wie schon die alteren Arzte hervorgehoben haben *), sind 

in unserem Lande, besonders auf Aland, in diesem unseren 

altesten und ersten Malariaort», die Malariafieber speciell in 

den Gegenden zu Hause, wo flache Buchten und niedrige sum- 

pfige oder lehmartige Ufer vorkommen. 

Diese Eigenthumlichkeit im Auftreten der Malaria deutet 
meiner Ansicht nach unzweideutig daraufhin, dass die Entwick- 
lungsstatten der Anopheles sehr allgemein in den flachen Zonen 
der inneren Meeresbuchten und der Binnenseen zu suchen sind. 

Dass die Anopheles\avven auch in leicht salzhaltigem Was- 
ser leben, ist zuerst von Grass i, spater auch von anderen 
Forschern beobachtet worden. Nuttall, Cobbett und Strange- 
ways-Pigg fanden in -England Larven in 6 Fallen in bracki- 
schem Wasser. 2 ) Nach Kerschbaumer muss die Maximal- !) Haartman, J oh., Om orsakerna till de svara frossor, som aren 
1774, 1775, 1776 och 1777 kring Abo och annorstades grasserat. Kongl. Vet. 
Acad. Nya Handl. Stockholm 1781. — Stigzelius, L. H., Anteckningar om 
Malaria epidemierna pa Aland under sednaste arhundrade. Akademisk af- 
handling. Helsingfors 1864. Citirt nach Sievers a. 0. 

2 ) Nuttall, George, H. F., Cobbett, Louis und Strange- 
ways-Pigg, T., Studies in relation to malaria. 1. The geographical distri- 
bution of Anopheles in relation to the former distribution of ague m Eng- 
land. Journal of Hygiene. I. 1901. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 15 

grenze des Salzgehaltes, den die Anophelen vertragen konnen, 
irgendwo zwischen 1,1 und 0,6 °/ hegen (1. c. p. 102). 

Die anderen Fundorte, wo das Vorhandensein von Ano- 
jjheleslaYven von mir konstatirt wurde, sind weniger bemer- 
kenswerth. 

Kerschbaumer hebt bervor, dass die Anophelen aus- 
schliesslich in Tumpeln (in dem von ihm definirten Sinn uber 
den Begriff Ttimpel), beziehungsweise in stagnirenden Partien 
von fliessenden Gewassern sich entwickeln. 

Grassi sagt, Anopheles claviger »entwickelt sich in Tei- 
chen mit ruhig stehendem Wasser, sowie in kiinstlichen Ka- 
niilen oder kleinen Fliissen, deren Wasser sehr langsam fliesst 
(namentlich in der Nahe der Ufer, wo die Vegetation sehr tip- 
pig ist») (1. c. p. 53). 

Die eben genannten englisehen Forscher fanden bei der 
von ihnen angestellten Enquete nach Anopheles in England die 
Larven 41 inal in Tumpeln (9 mal zusammen mit Culex), 36 
mal in kaum merkbar fliessenden Wasser (3 mal mit Culex), 
15 mal in fliessendem Wasser, 26 mal in Fliissen und Kanalen 
und 3 mal »in the backwaters of rivers. » 

Audi der Bedeutung des fliessenden Wassers als Verbrei- 
tungsmittel von Eiern, Larven und Puppen der Stechmucken 
ist von den letztgenannten Forschern in ihrer Arbeit schon- ge- 
dacht worden. 

In diesem Zusammenhang mag noch auf die Thatsache 
hingewiesen werden, welche Herr Magister A. Luther mir 
freundlichst mitgetheilt hat, dass namlich Anopheles\a.r\en von 
ihm auch in kleinen Quellenbecken in Lojo (Provinz Nyland) 
angetroffen sind. Ob diese zu Anopheles claviger oder .4. bifurca- 
tus gehorten, welche letztere Art sich nach Grassi (1. c. p. 54) 
vorzugsweise in Wasserquellen entwickeln soil, habe ich nicht 
Gelegenheit gehabt zu untersuchen. 

Biologisches uber das Imago der Anopheles. In der freien 
Natur begegnete ich nie den Imagines von Anopheles. Versuche. 
die Miicken aus den Gebuschen, Biiumen, dem Grase in der 
nachsten Umgebung des Beobachtungshauses sowie aus Phrag- 
mites des Ufer bei dem Brutplatz zu erbeuten, waren erfolglos; 16 K. M. Levander, Mittheilungen liber Anopheles claviger in Finland. 

doch muss zugestanden werden, dass das von mir gebrauchte 
Netz wegen seiner Kleinheit nicht dazu geeignet war. Nie wurde 
ich bei den Excursionen von den Miicken gestochen. 1 ) Nur an 
der ausseren Seite der Hauswande wurden zuweilen Anopheles 
in der freien Luft beobachtet. 

Im Abtritte des Beobachtungshauses sah ich nur einige 
mal vereinzelte Exemplare von Anopheles. An ahnlichen Loka- 
litaten wurde auch an anderen Orten zuweilen die Art entdeckt 
(siehe unten). 

Die Miicken begannen abends schon etwas vor dem Son- 
nenuntergang in die Zimmer einzudringen solange es noch hell 
war. Sie kamen durch die off en gehaltenen Fenster und Thiiren 
herein (im Juli etwa am 8 Uhr n. M.). 

Die soeben hereingeflogenen Weibchen, welch e befruchtet 
zu sein schienen, denn sie legten in Aquarien in der Regel ent- 
wicklungsfahige Eier ab, schienen besonders an der Wand des 
Zimmers wo sie nicht so leicht entdeckt werden, zu ruhen, wah- 
rend die vollgesogenen Exemplare vorzugsweise an der Unter- 
seite der Decke oder in dunkleren Ecken, oft an Spinngewebe 
hangend, anzutreffen waren. 

Meine zwei schlafenden Kinder iibten offenbar sehr starke 
Anziehungskraft auf die Miicken auf, denn diese waren schon 
fruh abends stets zahlreicher im Schlafzimmer, als im anbei 
liegenden Speisezimmer zu finden. Es mag hier daran erinnert 
sein, dass Stephens und Christophers in Sierra Leone be- 
obachteten, wie die Anophelen vora Geruch der Eingeborenen 
stark angezogen wurden und dass den Miicken von Grass i ei- 
nen ausserordentlich feinen Geruchssinn zugeschrieben wird, in J ) Dieselbe Erfahrung machten in England Nuttall, Cobbet und 
Strangeways-Pigg, welche fanden, die schnellste Methode das Vorhan- 
densein von Anophelen in einer Gegend zu konstatiren ist, die Larven auf- 
zusuchen. Sie schreiben : »We made no attempts at collecting the flies by 
means of a net, and we newer noticed a single winged insect in the open, 
though we in a few instances succeded in capturing them in dwellings. 
Though we might very well have found the flies if we had searched more 
closely, the mere fact of our never seeing a single fly in the open country 
ist distinctly suggestive* (1. c. p. 10). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 17 

dem sie nach diesem Forscher »vorzugsweise gewisse Menschen 
stechen» (1. c. p. 94). 

Wie verschieden die hrematophagen Stechmucken und die 
imschuldigen ChironomusSLYien in Bezug auf den Geruch des 
Menschen sich verhalten, geht daraus hervor, dass von den letz- 
teren nur selten vereinzelte Exemplare in unsere Zimmer ein- 
drangen, obgleich sie fast jeden Abend nach dem Sonnenuntergang 
in dichten Schwarmen in der unmittelbaren Nahe des Hauses 
in der Luft tanzten. 

Auf dem Verdeck des Dampfers, welcher einmal taglicli 
von Langviken nach Helsingfors fuhr, nachdem er im inneren 
Ende der Bucht dicht bei dem Brutplatze der Anopheles iiber- 
nachtet hatte, sah ich nie Mucken. Doch sind die diesbeziigli- 
chen Beobachtungen ganz vereinzelt. Am 11. August um 10 
Uhr abends sah ich hunderte Chironomiden verschiedener Spe- 
cies von der elektrischen Lampe des Hinterdecks angezogen, 
aber keine einzige Anopheles fand sich darunter. 

AnophelesMimnchen drangen nur selten in das Beobach- 
tungshaus ein. Uberhaupt konnte ich wahrend der ganzen Beob- 
achtungszeit nur 16 Mannchen in unseren Zimmern fangen, wah- 
rend die Anzahl der daselbst gefangenen Weibchen bis ca. 700 
stieg. Das mag als Bestatigung fur die Angabe Kerschbau- 
mer's angefiihrt werden, dass die Mannchen sich bei dem Brut- 
platze aufhalten und nicht weit wegfliegen. 

Grosse des Kdrpers. tlber die Grbsse der finlandischen 
Exemplare von Anopheles claviger sei erwahnt, dass bei einigen 
Weibchen, die gemessen wurden, der Abstand von der Riis- 
selspitze bis zum Ende des Abdomens zwischen 8 und 9 mm 
variirte. Der Russel ist etwa 2 1 /o mm lang, die Flugel 6 mm. 

Zeitdauer zwischen Futternahme und Laichen. Wie fruher 
beobachtet, legen die Anopheles- Weibchen sehr bald, d. h. ge- 
wohnlich am dritten Tage nachdem sie Blut gesogen haben, 
ihre Eier ins Wasser ab. Von 21 Exemplaren, die Bluterfullt 
in Wasserflaschen (Aquarien) isolirt wurden, legten ihre Eier ab: 

2 Exx. am 2. Tag, 

16 » » 3. » 

2 18 K. M. Levander, Mittheilungen iiber Anopheles claviger in Finland. 

2 Exx. am 4. Tag, 

1 » » 5. » 

Lebensdauer in Gefangenschaft. Die abgelaichten und nicht 
wieder gefutterten Weibchen starben in den Aquarienflaschen 
stets nach einigen Tagen. 

In trockenen Flaschen gehalten lebten die Anopheles- Weib- 
chen ohne Fiitterung hochstens 8 Tage. Von 15 Weibchen, 
welche in trockenen Flaschen gehalten wurden, legte kein ein- 
ziges seine Eier ab, obgleich die Ovarien reife Eier enthielten. 

[Nach den Beobachtungen anderer Forscher konnen die 
Stechmucken unter giinstigen Bedingungen mehrere Wochen 
leben]. 

Ablegen der Eier. In den Aquarienflaschen wurden die 
Eier nur in den fruhen Morgenstunden auf die Oberflache des 
Wassers abgelegt. Die gewohnliche Zeit des Laichens war im 
Juli zwischen 3 — 5 Uhr morgens, als es schon hell war. 

Das Ei. Die Gestalt und Struktur des Eies ist von Grassi, 
Nuttall und Shipley 1 ) und Kerschbaumer 2 ) gut abgebildet 
und ausfuhrlich beschrieben. Nur in Betreff der Grosse und 
Farbe des Eies mochte ich eine kleine Bemerkung machen. Nach 
der Angabe der genannten englischen Forscher variirt die Lange 
der Eier zwischen 0,7 bis 1,0 mm, mit einer grossten Breite 
von 0,16 mm (1. c. S. 49). Kerschbaumer fand die Eier 0,8 
mm lang und 0,17 mm breit. Nach meiner Messung betrug die 
Lange der Eier 0,7 mm, wahrend die Breite des breiteren Endes 
0,17 mm war. Die Farbe der Eier mochte ich als dunkelgrau- 
blau bezeichnen. Dass die Eier nach der Ablage zuerst weiss 
sind, habe ich nicht bestatigen konnen. 

Anzahl der Eier. Grassi berechnet dass das Weibchen 
von Anopheles etwa 100 bis 150 Eier legt (1. c. p. 88). 
Nach Howard 3 ) variirt die Anzahl der Eier zwischen 40 bis !) Nuttall, G. H. F. und Shipley, A. E.. Studies in relation to 
malaria. II. The structure and biology of Anopheles. Journal of Hygiene. 

2 ) Kerschbaumer, Fr., 1. c. 

3 ) Citirt nach Nuttall und Shipley, 1. c. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 19 100. Kerschbaumer (1. c. S. 54) fand 28 bis 150 Eier in ei- 
nem Eihaufchen. 

Nach meinen bei Langviken gemachten Beobachtungen sind 
diese Zahlen iiberhaupt sehr klein, wie die nachfolgende Ta- 
belle zeigt. atum. 


Anzahl der Eier 


Mi 18 .... 184 


» 19 
304 


» 21 
180 
244 


» » 
189 


» 22 
190 


» » 
177 


» » 
164 


» » 
242 


» 23 
263 


» 24 
233 


» » 
352 


Aug. 19 
. 122 Mit einern Minimum von 122 und Maximum von 352 Stuck er- 
giebt sich als Durchschnittzahl fur die gezahlten 13 Eierhauf- 
chen 227. Diese betrachtlich grossere Eiproducktion scheint 
mir in Zusammenhang mit der Besehaffenheit der Nahrung (Kin- 
derblut) zu stehen. 

Zeitdauer bis zur Ausbriitung der Eier. Aus den Eiern krie- 
ehen sehr bald die jungen Larven aus. Dies geschah im Juli 
in der Begel am zweiten Tage (in 9 Fallen), zuweilen am drit- 
ten Tag (in 2 Fallen) nach dem Ablegen des Eierhaufchens. 
Die Temperatur in der Veranda, wo ich die Kulturen hatte, war 
iiberhaupt sehr hoch, um 20 — 28° C wechselnd. 

Wachsthum der Larven. Die aus dem Ei soeben ausge- 
krochenen Larven waren 0,90 mm lang. 

Ganz erwachsene Larven, die zum Verpuppen reif sind, 
haben eine Lange von 8 mm. 

Das ganze Larvenstadium des Anopheles claviger dauert 20 K- M. Levander, Mittheilungen iiber Anopheles claviger in Finland. 

nach Grassi 20—22 Tage wahrend des Sommers in Italien, 
Nuttall und Shipley veranschlagen auf Grund der von ihnen 
vorgenommen Experimente hierzu 18—21 Tage bei einer durch- 
schnittlichen Temperatur von (16—26° G.) 

Die von mir gezuchteten Larven wuehsen viel langsamer, 
was sicher nur den sehr schlechten Nahrungsverhaltnissen in 
den Kulturglasern zuzuschreiben ist. Die einzige liberlebende 
Larve von einer Anzahl, welche am 21. Juli ausgebrutet wur- 
den, erreichte nach 26 Tagen 3 3 A mm Lange und nach 31 Ta- 
gen 4 3 / 4 mm Lange. Die Temperatur in der Veranda, wo das 
Kulturglas stand, betrug zu der Zeit 16 bis 28° G. Larven, 
die am 1. August ausgebrutet waren, erreichten nach 15 Tagen 
eine Lange von nur 2 x / 4 mm. 

Diese Experimente mogen als Beispiele fur Verlangsamung 
des Wachsthums infolge mangelhafter Nahrung dienen. 

Auftreten der Larven im Freien. Obgleich meine Beobach- 
tungen iiber das Auftreten der Larven von Anopheles im Freien 
nur einen kurzen Zeitraum umfassen, will ich sie dennoch hier 
erwahnen. 

Die erste Larve entdeckte ich im Meereswasser am 14. 
Juli. Sie war fast ganz erwachsen, 

D. 17. Juli fand ich im Meereswasser nur kleine Larven. 

D. 18. Juli fand ich in den oben genannten Lehmpftitzen 
auch nur kleine Larven. 

Die am selben Tag aus dem in das innere Ende der Bucht 
sich ergiessenden Bache erbeuteten Larven waren klein oder 
mittelgross. 

D. 26. Juli. Im Bache noch keine erwachsene Larven. 

rj 8—10. August fand ich zahlreiche grosse Larven im 
Meereswasser. 

D. 12. August fand ich grosse Larven auch im Bache. 

Puppe. Bei einer Lange von etwa 8 mm verpuppen sich 
die Larven von Anopheles. Das Puppenstadium dauerte im Au- 
gust nur 2 Tage. 2 ) Die Larven und Puppen aus dem Seewasser 

l ) Nach Meinert dauert das Puppenstadium in Danemark etwa 4 
— 5 Tage, im Sommer etwas kurzere Zeit als in Fruhling und Herbst. Mei- 
nert, Eucephale Miickenlarve. 1886. S. 397. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 21 

waren meist hellgrun gefarbt, seltener kamen dunkler, bezie- 
hungsweise braune Thiere vor. Die griine Farbung, welche mit 
der der Algenwatten harmonirt, braucht nicht vom Darminhalt 
bedingt sein, denn der Fettkorper selbst erscheint griinlich tin- 
girt. Mehr oder weniger farblose Larven, welche von Grassi 
(1. c. p. 91) in leicht salzigen Gewassern beobachtet sind, er- 
rinnere ich mich nicht gesehen zu haben. 

Lebensweise der Larven. In Aquarien gehaltene Cidex- 
Larven verlassen sehr oft die Oberflache des Wassers um an 
dem Boden Nahrung zu suchen. Wenn bei Nahrungsmangel ver- 
modernde Pflanzenblatter an den Boden des Aquariums fallen 
gelassen wurden, begaben sich die Larven hinunter um diese 
abzunagen. 

Die Anopheles-Law en haben nicht diese Gewohnheit. x ) Sie 
verliessen die Oberflache, an welcher sie die an der Oberfla- 
chenmembran adharirenden Partikel in den Mund hereinstru- 
deln, nur bei drohender Gefahr, z. B. bei Erschiitterung des Ge- 
fasses. 

Lebensgenossenschaft der Larven. Da, worauf oben hingewie- 
sen wurde, die Malaria in Finland vorzugsweise die Gegenden 
um seichte Buchten an den Kiisten heimsucht, und da die von mir 
in diesem Sommer untersuchte Bucht eine ergiebige und, wie es 
scheint, typische Entwicklungstatte der Malaria iibertragenden 
Miickenart zu sein scheint, sei es jetzt gestattet, noch detaillirte 
Angaben iiber die pflanzlichen und thierischen Lebensgenossen 
der Anophelesl&rven zu geben als Zusatz zu dem, was iiber die 
hydrobiologischen Verhaltnisse der Bucht Langviken schon oben 
mitgetheilt wurde. 

Die Fischfauna ist besonders vertreten durch die folgen- 
den Arten: Alburnus lucidus, Blicca bjorkna, Abramis brama, 
Leuciscus rutilas, L. erythr ophthalmitis, L. idus, Perca fluviatilis, 
Acerina cernaa, Lucioperca sanclra, Oasterosteus aculeatus, Esox 
lucius, Anguilla vulgaris. 

l ) Dasselbe ist audi von anderen Beobachtera bemerkt worden. Nut- 
tall und Shipley sagen (1. c. S. 68): > Whereas Anopheles is mainly a 
surface feeder. Culex often feeds at the bottom, browsing about in its nor- 
mal position, tail uppermost.* 22 K. M. Levander, Mittheilungen iiber Anopheles claviger in Finland. 

Die niederen pflanzlichen und thierischen Organismen der 
Bucht will ich in drei Gruppen eintheilen: 1) die Organismen 
des offenen Wassers oder der pelagischen Zone, 2) die schwim- 
menden Organismen des Ufers und 3) die im Schlamme des 
Bodens oder an den Pflanzenstengeln lebenden Thiere. I. Die Planktonorganismen der pelagischen Zone. 1 ) 

A. Phytop/ankton. Cyanophycea. 

Aphanizomenon flos aquce (L.) 

Balfs. 
Anabcena spiroides Klebahn. 
Nodular ia spumigena Mert. 

Diatomacea. 

Chcetoceros bottnicus Cleve. 
Sceletonema costatum Grev. 
Diatoma tenue Ktzg. Flagellata. 

Uroglena volvox Ehrbg. 
Chlorangium stentorinum Ehrbg. 
Colacium vesiculosum Ehrbg. 

Dinoflagellata. 
Peridinium achromaticum n. sp. 
P. sp. 

Silicoflagellata. 
Dictyocha fornix Mob. B. Zoo plankton 

Infusoria. 

Codonella ventricosa Clap. & 

Lach. 
Tintinnopsis tubulosus Lev. 
T. brandtii Nordqv. 
T. bottnicus Nordqv. 
Tintinnus borealis Hens. Rotatoria. 
Synchceta baltica Ehrhg. 
8. monopus Plate. Triarthra longiseta Ehrbg. v. 

limnetica Zach. 
Asplanchna girodi de Guerne. 
Anurcea aculeata Ehrbg. 
A. cochlearis Gosse. 
A. eichwaldi Lev. Cladocera. 
Daphnia cristata G. 0. S. 
D. jardinei Baird v. Kahlber 
giensis Schodl. !) Mittheilungen iiber das Plankton und die Fauna der Brackwasser- 
huchten sind auf Grund friiherer Untersuchungen von mir zusammengestellt 
in der Abhandlung N:o 5 in Volum XX. 1901. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 23 Bosmina obtusirostris var. mari- 

tima P. E. M. 
Podon minutus G. 0. S. 
Evadne nordmanni Loven. 
Leptodora kindti Focke. 

Copepoda. 

Acartia bifilosa Giesbr. 
Limnocalanus grimaldi de 

Guerne. 
Eurytemora affirm Poppe var. 

hirundoides Nordqv. Nauplien. 

Gi rripedia. 
Nauplien von Balanus impro- 

visits. 

Bry ozoa. 
Cyphonautes- Lar ven . 

M o 1 1 u s c a. 
Musehellarven. 2. Organismen des Uferplanktons. 

Am Ufer wird eine grosse Anzahl der echt pelagischen 
Planktonorganismen angetroffen, ausserdem noch specielle Arten, 
die hier aufgezahlt werden. Phytoplankton. Cyanophyceae. 
Merismopedia sp. Palmellaceae. 
Pediastrum boryanum Menegh. 
Scenedesmus quadricauda Breb. Dinoflagellata. 
Gymnodiniam vorticella Stein. 
Amphidinium operculatum CI. 

& L. 
Olenodinium foliaceum Stein. 
01. cinctum Ehrbg. Diatomaceae. 
Diatoma tenue Ktzg. Zooplankton. Infusoria. 

Holophrya oblonga. 
Nassida aurea Ehrbg. 
Chilodon cucullulus Ehrbg. 
Lacrymaria olor 0. F. M. 
Lionotas sp. Mesodinium acarns Stein. 
Coleps hirtus 0. F. M. 
Pleuronema chrysalis Ehrbg. 
Paramcecium aurelia 0. F. M. 
Climacostomum virens Ehrhg. 
Halteria grandinella 0. F. M. 24 K. M. Levander, Mittheilungen liber Anopheles claviger in Finland. Urocentrum sp. 

Vorticella sp. 

Carchesium sp. 

Epistylis sp. auf Cyclops. 

Euplotes charon Ehrbg. 

Aspidisca lynceus Ehrbg. 

Stylony chia sp. 

Tocophrya cyclopum CI. & L. 

Rotatoria. 
Taphrocampa saundersiw- Gosse. 
Proales felis Ehrbg. 
Diglena catellina Ehrbg. 
Dinocharis pocillum 0. F. M. 
Euchlanis dilatata Leyd. 
Colurns sp. 
Cathypna luna Ehrbg. 
Notholca acuminata Ehrbg. 
N. biremis Ehrbg. 
N. foliacea Ehrbg. Brachionus brevispinus Ehrbg. 

Gladocera. 
Sida crystallina 0. F. M. 
Ceriodaphnia. 

Scapholeberis mucronata 0. F. M. 
Eurycercus lamellatus 0. F. M. 
Alona affinis Leyd. 
Chydorus sphericus 0. F. M. 
Polyphemus pediculus de Geer. 

Copepoda. 
Cyclops macrurus G. 0. S. 
C. fuscus J urine. 
G. albidus Jurine. 
C. viridis Jurine. 
C. leuckartii Claus. 
C. strenuus Fisch. 
C. serrulatus Fisch. 
Eurytemora velox Lillj. Rhizopoda. Hyalodiscus guttula Duj. 

H. Umax Duj. 

Amceba villosa (Wall.?) Mobius 

A. verrucosa Ehrbg. 

Arcella vulgaris Ehrbg. 

Nebela sp. 

Difflugia globulosa Duj. 

D. constricta Ehrbg. 

D. acuminata Ehrbg. 

Cyphoderia margaritacea 

Schlumb 
Paullinella chromatophora Laut 
Quinqueloculina fusca Brady. 3. Thiere des Grundes. 

Heliozoa. 
Lithocolla globosa F. E. Sch. Actinophrys sol Ehrbg. 

Hydrozoa. 
Hydra grisea L. 
Cordylophora lacustris Allm. 

Oligochaeta. 
Stylaria lacustris L. 
Nais sp. 
Chcetog aster sp. 

Mollusca. 
Bythinia tentaculata L. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 25 

Neritina fiuviatilis L. Ceratopogon- Larven. 

Limncea ovata Dr. Ephydra- » 

L. palustris 0. F. M. Aeschna- 

L. stagnalis L. Agrion- » 

Agraylea multipunctata Cart. 

Insecta - Halvplus sp. 
Chironomus- Larven. Die obenstehenden Verzeichnisse mogen unsere Brack- 
wasserbucht als biologischer Standort einigermassen charakteri- 
siren. Mit Riicksicht auf die Beziehung der zahlreichen in den- 
selben erwahnten Thiere und Algen sind natiirlicherweise nur 
ein Theil der Arten von direkter Bedeutung fiir das Leben der 
Anopheles und zwar als Vertilger der Larven oder als Futter 
fiir dieselben. 

Feinde der Larven. fiber die Thiere, welche als Vertilger 
der Larven zu betrachten waren, kann ich nur Vermuthungen 
aussprechen. Grosse Feinde der Larven diirfte die Fischbrut, 
besonders die in grossen Scharen umherschwimmenden Brut 
von den Gyprinoiden und Stichlinge zu betrachten sein. Auch 
die Libelluliden-larven sind wahrscheinlich Vertilger von den 
Anopheles\a.Yven. 

Nahrung der Larven. Grassi fand den Darm der Larven 
enthaltend Protozoen, kleine Krustenthiere, kleine Insekten, ein- 
zellige Algen und organischen Detritus (1. c. p. 76). 

Nuttall und Shipley sagen: The food of the Larva 
seems to consist in the main of Spores of freshwater Algae, 
particles of Spirogyra, diatoms and any other minute organisms 
which do not penetrate the surface-film. The larva may be 
seen to browse about the decaying leaves of Lemna» (1. c. p. 18). 

Kerschbaumer beobachtete, dass die Anopheleslarven 
Larven von Cidex vertilgen (U c. 72). 

Um zu erfahren, was die Larven von Anopheles in der 
Bucht Langviken in ihren naturlichen Bedingungen fressen, 
untersuchte ich den Darminhalt von 8 frisch gefangenen Exem- 
plaren. Ich gebe hier die Protokolle iiber meine diesbezuglichen 
Untersuchungen wieder. 26 K. M. Levander, Mittheilungen uber Anopheles claviger in Finland. 

N:o 1: Hauptmasse Fadenalgen, 1 Arcella, Sandkorner, Pollen- 
korn von Tanne, Gathypna lima, Aphanizomenon flos 
aquce, verzweigte Haare von Anopheles-L&rven, Reste von 
Cladoceren, Cysten von Glenodinium. 

N:o 2: Detritus, Fadenalgen, Sandkorner, Reste von 1 Cladocer, 
Arcella. 

N:o 3 : Arcella vulgaris, Centropyxis aculeata, Detritus, Pilzsporen, 
zahlreiche Cysten von Glenodinium, Cathypna luna. 

N:o 4: Detritus, zahlreiche kleine Sandkorner, zahlreiche Cysten 
von Glenodinium, Arcella haufig, Cathypna luna, Oedo- 
gonium u. a. Fadenalgen, Aphanizomenon flos aquw, 
Pilzsporen, Diatomeen haufig. 

N:o 5: Darm griin von Oedogonium, Arcella vulgaris vereinzelt, 
Cathypna luna, Anurcea cochlearis. 

N:o 6: Detritus, Arcella vidgaris, Fadenalgen, Chydorus sphmri- 
cits 1 Exx., Chironomus Larve, Cathypna luna 2 Exx., 
Aphanizomenon flos aqum. 

N.o 7: Chydorus sphcericus mehrere Exx., Nauplien von Cyclops, 
Anabcena spiroides, Aphanizomenon flos aquw, Arcella 
vulgaris, Glenodinium, Detritus und Sandkorner, Diato- 
meen vereinzelt, Pollenkorner, Pilzsporen, Synchaeta sp. 

N:o 8: Junge Cyclops, Detritus, Chydorus sphwricus, Arcella, 
Sandkorner zahlreich, Diatomeen, Glenodinium-Cy sten. 

Die Nahrung bestand also aus organischen Detritus und 
allerlei mikroskopischen Organismen, theils vegetabilischen. wie 
Diatomaceen, Peridineen-cysten, Cyanophyceen {Aphanizomenon, 
Anabwna), griinen Fadenalgen {Oedogonium u. a.), Pilzsporen, 
Pollenkornern, theils animalischen, wie Rhizopoden {Arcella, 
Centropyxis), Rotatorien {Cathypna, Anurcea f Synchwta), Clado- 
ceren {Chydorus u. a.), Jugendstadien von Cyclops, Insektenlarven 
{Anopheles, Chironomus). 

Einige halberwachsene und kleine Larven, welche aus 
einem Rache stammten, enthielten in ihrem Darme nur Detritus 
und Diatomaceen. 

In einem Aquarium wurde ein Rlatt von Potamogeton 
natans von den Anopheles-Larven skelettirt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 3. 27 

Uber die Nahrung der Culex-\a.rven habe ich in diesem 
Sommer keine Untersuchungen angestellt. Nach meinen friiheren 
Beobachtnngen *) fressen die Culex-larven in den Felsentumpeln 
der Skareninsel theils Algen, vie Scenedesmns u. a. Proto- 
coccaceen sowie Diatomaceen, theils allerlei Detritus. B. Uber die Verbreitung und das Aufreten der 

Anopheles claviger in Finland im 

Sommer 1901. 

Helsingfors. In der Stadt selbst kam Anopheles claviger 
vor. Im grossen Gebaude, Albertsgatan N:o 23, im zweiten 
Stock, fing in seiner Wohnung Herr Prof. J. A. Palm en zwei 
Mannchen von Anopheles claviger. Das Haus liegt in der Ecke 
der genannten und der mit Ahornen gepflanzten Boulevard- 
strasse, nicht weit von einem grosseren Garten (Sinebriickoffs). 
Wahrscheinlich werden die Anophelen in einem im genannten 
Garten gelegenen Bassin ausgebriitet. Ich selbst fand in einem 
Hause an der nordlichen Peripherie der Stadt, in der s. g. Familje- 
villan Alkarr, am 27. August 2 weibliche Exemplare von Ano- 
pheles claviger. In derselben Wohnung wurden im September 
und October einige Exemplare von Anopheles claviger gefangen. 
Die betreffenden Zimmer sind wie im vorigen Falle hochgelegen, 
namlich im dritten Stock. Das Haus stent isolirt, mehr als 100 
meter vom Ufer einer flachen Meeresbucht (Lappviken) entfernt. 
Zwischen der Strasse und dem Meeresufer liegt Wald. 

Auch im Centrum der Stadt diirften Stechmiicken nicht 
selten sein. Wenigstens habe ich in dem Universitatsgebaude 
Exemplare von Calex pipiens beobachtet. 2 ) Levari der, K. M., Zur Kenntniss des Lebens in den stehenden 
Kleingewassern auf den Skareninseln. Acta Soc. pro F. & Fl. Fenn., Vol. 
XVIII, N:o 6. 1900. S. 30. 28 K. M. Levander, Mittheilungen iiber Anopheles claviger in Finland. 

Sehr geeignete Brutpliitze fur die Stechmucken durften die 
an der Siidseite der Stadt belegenen kleinen und grossen Fel- 
sentiimpel sein. 

In der Fmgebung der Stadt beobachtete Herr Magister 
H. Fed er ley in der von ihm bewohnten Villa »Humlevik , 
welche dicht beim Meeresufer gelegen ist, oft Anophelen. Diese 
sammeln sich auch nach seiner Beobachtung mit Vorliebe an 
aufgehangtem Schmetterlingskoder. 

Am Meeresufer zwischen der Stadt und die Insel Folison 
wurde in einer Sandgrube d. 21. September eine Puppe von 
Anopheles gefunden. In den Grube wuchsen Potamogeton per- 
foliatus und Zannichellia und an der Oberflache des Wassers 
fanclen sich Algenwatten. 

Die Skaren von Helsingfors. Auf der kleinen Insel M u n k- 
holm, 13 km SW von der Stadt, hatten die Bewohner der 
daselbst gelegenen Villa keine Stechmucken beobachtet. Ufi 
meinem gelegentlichen Besuch d. 11. August sah ich jedoch 
ein Weibchen und ein Mannchen von Anopheles claviger im 
Abtritte. Auf der Insel gab es einige in Felsenaushohlungen 
gebildete Begenwassertiimpel, in welchen indessen nur junge 
Culex-Larven von mir beobachtet wurden. 

Porklcala (im Kirchspiel KyrksluM). Auf der kleinen Insel 
Blamansholmen, welche in einer schmalen Bucht bei der 
Landspitze l^orkkala, 40 km SW von Helsingfors liegt, waren 
die Anophelen nach den von den daselbst arbeitenden Zoologen 
Herrn Magister I). A. Wikstrom und Dr. Guido Schneider 
mir gemachten Mittheilungen zeitweise haufig. 

Bei meinem daselbst abgestatteten Besuch am 11. Juli 
fand ich abends einige Anopheles claviger sowohl im Wohn- 
zimmer, als auch im Abtritte. Am Abend vorher war ein 
grosserer Schwarm gegen ein Fenster geflogen, einige getotete 
Mitglieder des Schwarmes wurden mir gezeigt. Auf der Insel 
isi kein Brunnen, auch der einzige Tumpel war ausgetrocknet. 
Spater hat Dr. Guido Schneider mir folgende Notizen iiber 
das Vorkommen der Anophelen freundlichst mitgetheilt. 

8. August. » Anopheles kommt noch jeden Abend vor, sehr 
wenig aber, nur 1 bis 2 Exemplare». Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o :i. 29 

12. August. »Die Miieken sind eine grosse Raritat Ileute 
sah ich 1 Anopheles nach langer Zeit wieder an der Wand». 

14. August. »Uber Anopheles kann ich Dir die inter*- 
sante Meldung machen, dass am 13. VIII. mit beginnendem NO 
Winde (Landwindej plotzlich grosse Mengen von Anopheles bei 
uns auftraten und durch unsichtbare Ritzen sogar in verschlos- 
sene Zimmer drangen. Es kamen so viele, dass ich gar nicht 
zahlen konnte. Du siehst also, dass das Auftreten der Miieken 
auf Blamansholm, wo es keine Tumpel giebt, vom Winde ab- 
hangt. Indigene Anopheles scheinen wir hier nicht zu haben». 

15. August. Bedeutend weniger Anopheles. 

16. Viel Anopheles in den Zimmern. 

17. » Wenig Anopheles. Wind SSW. 
23. Anopheles wieder sehr selten. 

1. September. Erschien ein Anopheles-tichw arm mit dem 
NO Winde. Ein Mannchn wurde auch gefangen. 

Zu den obigen Notizen mochte ich bemerken, dass n;i<h 
meiner Kenntniss von den lokalen Verhiiltnissen die Brutplatze 
der auf Blamansholm erschienenen Anopheles nur an den stel- 
lenweise flachen Ufern der Bucht zu suchen sind. 

Abo. Exemplare, die im August gefangen sind, wurden 
von Jlerrn Dr. A. Spoof eingeschickt. 

In den Skaren von Abo in Lofsdal im Kirchspiel Pctr.gas, 
wurden Anophelen von Mitte Juli bis Mitte August von Herrn 
Dr. E. Reuter beobachtet und zwar im Abtritte. 

Sjundea, beim Pfarrerliause, wurden vom selben Beobachter 
Anophelen urn 27. Juni gesehen. Am Beobachtungsort findet 
sich ein Fluss, welcher den Stechmucken wahrscheinlich als 
Brutplatz dient. 

Lojo. Herr Magister A. Luther, welcher in diesem Som- 
mer die Wasserfauna des grossen Lojosees studirte, hat iiber 
Anopheles mir folgendes mitgetheilt. Die Miieken waren Ende 
Juni und Anfang Juli gemein und wurden wieder Mitte August 
bemerkt. Die Larven wurden von ihm angetroffen in vege- 
tationsreichen Lehmtumpeln am Ufer des Sees sowie am Ufer 
des Sees selbst. Auch in kleinen Quellenbecken (bei Ojamo) 
sowie in einem Bach (bei Gunnars) kamen Larven vor. 30 K. M- Levander, Mittheilungen uber Anopheles claviger in Finland. 

Kuopio. An verschiedenen Platzen an den Ufern des 
Kallavesi-Sees sind Anopheles in diesem Sommer beobachtet. 
Nach den Mittheilungen waren die Stechmucken zufolge der 
grossen Trockenheit weniger zahlreich als in normalen Jahren. 
Exemplare von Anopheles claviger wurden bemerkt in den Um- 
gebungen von der Stadt Kuopio bei Villa Vuorela (Frau H. 
Lignell), bei Pitkalaks (Prof. J. A. Pal men), am Stadt-Ufer 
(Stud. J. E. Aro). In Karttula, etwa 40 km westlich von 
Kuopio wurden einige Anopheles Mitte August von meinem 
Bruder Dr. G. W. Levander gefangen. 

Von Tuovilanlahti (in Nord-Savolaks) wurden vereinzelte 
Ende Juli gefangene Exemplare von Anopheles claviger von 
Herrn Prof. J. A. Pal men mitgebracht. 

Was sonst die Verbreitung der Gattung Anopheles in Fin- 
land betrifft so sind unsere Kenntnisse noch sehr luckenhaft. 
In der Dipterensammlung der Universitat habe ich Exemplare 
von folgenden Orten notirt : Saarijarvi (Woldstedt), Nyslott (Gahm- 
berg), Leppavirta (Lundstrom), Petrosmvodsk (in Russisch — Kare- 
lien, Giinther). 

Nach J. A. Pal men 1 ) kommt die Art bei uns auch in 
Lappland (Kittila) vor. l ) Palm en, J. A., Malaria-plasmodin kehitys ihmisraumiin ulkopuo- 
lella ja horkan tarttumistapa. Duodecim, 1901, p. 274. m- ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA, 21, N:o 4. UBER METAMORPHOSE EINIGER D HRYGANEIDEN und LIMNOPHILIDEN. VON A. J. SILFVENIUS, Mit 2 Tafeln. (Vorgelegt am 1. Februar 1902). ~^- HELSINGFORS 1902. KUOPIO 1902. 

GEDRUCKT BEI K. MALMSTROM. J> f ie einzigen genaueren Untersuchungen uber Trichopteren-Lar- 
ven und -Nymphen sind die von Morton, ferner besonders die 
von Klapalek und in neuester Zeit (1901) diejenigen von Ulmer. 
Deshalb ist die Metamorphose nur der von ihnen beschriebenen 
Arten als vollkommen bekannt anzusehen. Da nun ihre Un- 
tersuchungen sich sehr ungleich auf die verschiedenen sieben 
Trichopterenfamilien vertheilen, ist die Kenntnis der Metamor- 
phose sehr verschieden fortgeschritten. So z. B. sind aus der 
Familie Sericostomatidae, von den sieben in Finnland vorkom- 
menden Gattungen je eine Art, resp. von einigen sogar mehrere 
Arten sehr genau und mit Detailfiguren hinsichtlich der Meta- 
morphosestadien beschrieben. Man kann also diese Familie, wie 
auch die der Rhyacophiliden und Hydroptiliden, von denen die 
Metamorphose aller finnischen Gattungen wenigstens durch eine 
Art geschildert ist, als ziemlich bekannt ansehen. Auch die Fa- 
milie Leptoceridae, mit 8 finnischen Gattungen, von denen nur 
die seltene Erotesis rucksichtlich der fruheren Entwickelungsta- 
dien unbekannt ist, ist befriedigend erforscht. Es sind nahm- 
lich innerhalb der Gattung Leptocerus die Metamorphosen von 
vier, in der Gattung Oecetis die von drei Arten im Detail be- 
kannt. 

Weniger als die vorigen ist schon die Familie der Hydro- 
psychiden bekannt. Von 14 finnischen Gattungen ist die Meta- 
morphose von neun untersucht. Besonders sind die wichti- 
gen Familien der Phryganeiden und Limnophiliden in dieser 
Hinsicht stiefmiitterlich behandelt. Die alteren Erforscher der 
Entwickelung der Trichopteren (Reaumur, Rosel v. Rosenhof, 
Degeer, Pictet, Kolenati, Meyer, Walser) haben freilich haupt- 4 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

siichlich diese zwei letzteren Familien untersucht, so dass schon 
im 18:ten Jahrhundert die Metamorphose vieler Gattungen der- 
selben einigermaassen bekannt war. Da sie aber meist nur 
sehr summarische Merkmale der Larven anfuhren und ausser- 
dem die Nymphen oft ganz iibersehen oder nur sehr knapp be- 
rtihren, kann man die Entwickelungstadien der Arten nach den 
Beschreibungen dieser Forscher nicht sicher von einander un- 
terscheiden. Dieses ist um so naturlicher, als auch die Imagi- 
nes der Trichopteren erst in der spateren Halite des vorigen 
Jahrhunderts durch Mc Lachlans Untersuchungen tiber die Anal- 
anhiinge geniigend richtig erkannt wurden. Da nun Morton und 
Klapalek diese Familie und besonders die Phryganeiden nur 
ziemlich wenig untersucht haben, ist die Kenntnis ihrer Meta- 
morphose sehr unbefriedigend. So kennen wir die Entwickelung- 
stadien nur einer einzigen Phryganeiden-Art genauer, und von 
den 14 finnischen Limnophiliden-Gattungen, obgleich die Kennt- 
nis der Metamorphose dieser Familie durch die Untersuchun- 
gen Ulmers vom Jahre 1901 gute Fortschritte gemacht hat, 
sind nur sieben bekannt. Da diese Familien in Bezug auf die 
Verbreitung der Imagines am besten erforscht sind, und da ihre 
Larven den am meisten auffallenden, in oekonomischer Riick- 
sicht wichtigsten Theil der Trichopteren-Larvenfauna unserer 
Gewasser bilden, so schien es am angelegensten, die Metamor- 
phose dieser zwei Familien zu untersuchen. 

Im folgenden werden die fruheren Entwickelungstadien und 
Gehause von 21 Trichopteren (von 6 Phryganeiden und 15 
Limnophiliden) mehr weniger vollkommen beschrieben. Von die- 
sen Arten ist der grosste Theil (15) im Sommer 1900 in Lap- 
pee, ein kleinerer Theil (5) im Sommer 1899 in Esbo, und eine 
Art im Sommer 1898 in Johannes und Kivennapa gesammelt 
worden. Wenn wir die friiher beschriebenen Arten mitnehmen, 
kennen wir jetzt die Entwickelung von vier Phryganeiden- und 
acht Limnophiliden-Gattungen (nur diejenige der ausserst selte- 
nen Gattung Agrypnetes ist noch unbekannt). Zu den 17 in 
dieser Hinsicht genauer bekannten Limnophiliden-Arten (von 
76 in Finnland vorkommenden) werden jetzt zehn hinzugefugt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 5 

Von diesen 21 Arten hat Klapalek (II) friiher schon drei, 
Limnopliilus extricatus, Stenophylax stellatus und Stenophylax 
nigricornis, und Ulmer (II) zwei, Limnophihis rhomkicus und 
Clmtopteryx villosa, genau beschrieben. Da meine Untersu- 
chungen schon im Herbst 1900 fertig waren und also unabhiin- 
gig von denjenigen von Ulmer sind, und da auch die anderen 
Beschreibungen sieh in einigen Punkten von denjenigen von 
Klapalek unterscheiden, habe ich auch diese Arten mitgenom- 
men, da sie andeuten konnen, welche Charaktere variieren und 
in welchem Grade. Von den iibrigen 16 Arten waren vorher 
von fiinf (Phryganea obsoleta, Holostomis phalcenoides, Limnophi- 
his borealis, L. despectus und Anabolia sororcula) die Larven, 
Nymphen und Gehause unbekannt. Von elf Arten waren die Ge- 
hause und meist auch die Larve unvollkommen und von eini- 
gen sehr mangelhaft auch die Nymphe beschrieben. 

Die Beschreibungen sind nach dem sehr detaillierten Vor- 
bild von Klapalek verfasst. Welche Eigenschaften man als si- 
cherste und bequemste Charaktere brauchen kann, in welchem 
Grade sie variieren, und in welchen Hinsichten die folgenden 
Beschreibungen zu eng sind, das muss die Zukunft zeigen. 
Familie Phryganeidae. 

Die Larve x ) am 1 — 2 Abdominalringe am breitesten, Ab- 
domen sonst ziemlich cylindrisch; das neunte Segment merklich 
schmaler als die vorderen. Larve mit tiefen Stricturen zwischen 
den Abdominalsegmenten. 2 ) Thorax vorn stark verschmalert, 
Kopf und Prothorax gleich breit. 

Der Kopf ziemlich ivenig nach unten geneigt (die Langs- 

achse desselben bildet mit der Langsachse des Korpers einen 

stumpfen Winkel), flach, langer als bei den Limnophiliden. Die 

Mundtheile sehr prominent. Auf der Dorsalseite des Kopfes 

schwarze Linien; die zwischen den Gabelzweigen reicht nicht 

bis zum Gabelwinkel, in ihrem hinteren Theile breiter und 

dunkler, vorn schmaler, dunkelbraun, gerade; die anderen, 

ausserhalb der Gabelzweige und des Gabelstieles, ziehen bis 

zu der Mandibelbasis, etwas gebogen. Auf der hinteren Halfte 

der Wangen eine kiirzere Linie, die nicht bis zu den Au- 

gen reicht. Die Gabelzweige ziemlich wenig gebogen. Be- 

sonders auf der Dorsalseite schwarze Borsten, und die Umge- 

bung der Basis derselben immer von derselben Grundfarbe wie 

der Kopf. Auf der grossen Seitenlinie eine so gefarbte Makel ein 

wenig nach hinten vom Gabelwinkel, ein anderer, in welchem 

die Wurzelmakel von zwei Borsten sich vereinigen, etwas nach 

vorn vom Winkel der Gabelzweige. (Fig. 2 a, 6 a, 3 e, 4 f.). 

Labrum sehr breit, Clypeus sehr entwickelt. Die Vorder- 
winkel der Oberlippe abgerundet, der Hinterrand gerade, die 
Seiten bogenformig, der Vorderrand ausgeschnitten. Auf der x ) Die hier dargestellten Charaktere sind alien beschriebenen Arten 
gemeinsam. 

2 ) Die Eigenschaften, die die Phryganeiden besonders von den Limno- 
philiden unterscheiden, sind kursiv gedruckt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fermica, 21, n:o 4. 7 

Seite, etwas vor der Mitte eine lange gebogene Borste, eine 
zweite an dem Vorderwinkel, und an dem Vorderrande zivei 
Chitinzapfen. Nahe dem Vorderrande und der Mittellinie der 
Oberlippe ein Borsten- oder Zapfenpaar; nach hinten und zu 
der Seite von der Basis derselben eine blasse, runde Offnung. 
Nach hinten auf der Oberseite etwas vorwarts von den Borsten, 
die in der Mitte jeder Seite stehen, zwei langere Borsten, und zwi- 
schen diesen auch eine runde Offnung. Auf der Unterseite nahe 
den Vorderwinkeln drei gelbe Zapfen und Borsten, die auch 
von oben her sichtbar sind (Fig. 1 a, 2 c, 3 a u. s. w.). Mandi- 
beln stark, lang, die Dorsalseite gebogen, nahe der Basis zwei 
Borsten, die Innenseite in ihrem distalen Theil tief ausgeschnit- 
ten. Auf dem Oberrande dieser Aushohlung drei, auf dem Un- 
terrande zwei Zahne in der linken Mandibel (Fig. 4 b, 4 d, 5 a, 
6 c, d); die Zahne der rechten Mandibel weniger zahlreich (Fig. 
3 b, 4 c, e, 5 b). — Gardo der Maxillen dreieckig, besonders 
der Hinter- und Vorderrand schwarzlich; Stipes lang, in seinem 
hinteren Theile schmaler, an der Mitte am breitesten, der Mit- 
telrand gerade, der aussere Band gebogen, der Hinter- und zum 
Theil der Innenrand dunkler, der Hinter- und Innentheil blass- 
braun, der Aussentheil blass, auf der ventralen Flache zwei 
Borsten, durch deren Wurzel die scharfe Grenze dieser ungleich- 
farbigen Theile geht. Die Maxillartaster lang, gebogen, dunk- 
ler als der braune Theil der Stipes, 5-gliedrig, die distalen 
Glieder schmaler, das erste Glied am grossten, auf der ventra- 
len Flache derselben eine Borste, die Flache sonst ohne Bor- 
sten; an der Spitze des letzten Gliedes kurze, zapfenformige 
Anhange. Lobus externus auch lang, fingerformig, an der Spitze 
desselben zwei langere, braune, fingerformige Anhange auf dem 
Aussenrand, ein blasser, zweigliedriger, auf dem Innenrand ein 
blasser, langer, schmaler, spitziger zwischen diesen, und noch 
mehrere kurzere, mit je einer kurzen, blassen Borste versehene 
Anhange an der Spitze des Lobus (Fig. 6 f). Nach hinten von 
diesen noch eine Borste, und an der Basis des Lobus eine an- 
dere. Auf dem proximalen Theile der ventralen Flache des 
Kiefertheils der Maxillen ein kurzer Zapfen, auf der dorsalen 
Flache zahlreiche Borsten und auf dem inneren Rande drei 8 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

gelbe Zapfen. Auf der convexen ventralen Flache der Unter- 
lippe zwei Borsten (Fig. 3 c). Die kegelformige Spitze des La- 
biums ist von dem proximalen Theile an seiner ventralen Flache 
und an den Seiten durch einen schwarzbraunen Chitingiirtel ge- 
trennt. Auf den Seiten der Spitze dieses Kegels kleine An- 
schwellungen, auf welchen die rudimentaren eingliedrigen La- 
bialpalpen sitzen, und welche durch einen Chitinring von dem 
iibrigen Theile getrennt sind. Von diesem Ringe zieht nach der 
Mitte zu ein Paar kurzer, gerader Chitinstabchen, die an ihrem 
vorderen Theile eine Borste tragen; auch auf der dorsalen Flache 
zwei langere Stabe. An der Spitze der Palpen einige kiirzere 
Anhange (Fig. 1 b). Die Antennen auf einer Erhohung nahe 
der Mandibelbasis, eingliedrig, kurz, an der Spitze mit einer kur- 
zen Borste verselien (Fig. 5 c, 6 e). 

Nur das Pronotum starker chitinisiert, das Schild bedeckt 
auch die Seiten der Vorderbrust, die viel schmaler ist als die 
Mittel- und besonders die Hinterbrust. Das Schild viel breiter 
als lang, der Vorder- und Hinterrand ausgeschnitten, so dass 
das Schild in der Mitte am schmalsten ist. Die Vorderwinkel 
mehr abgerundet als die Hinterwinkel. Das Pronotum ist 
durch eine schwarze Grenzlinie quer getheilt, die an den Fiissen 
beginnend parallel dem Hinterrande des Schildes zieht (Fig. 1 f, 
2i, 4 k, 5 m, 6 p). 

Die Hinterfiisse am langsten, und schlankesten, nur urn 
ein Drittel langer als die Vorderfiisse, die starker sind als die 
iibrigen. Die Mittel filsse ein ivenig kurzer als die Vorderfiisse 
(Fig. 2d, e, 5 d, e, 6 h). 

Auf der dorsalen Flache der Mittel- unci Hinterbrust (siehe 
Holostomis) und der Abdominalsegmente Masse Punktenlinien, 
die auf den Thoraxsegmenten am deutlichsten ; eine nach hin- 
ten zu gebogene quere Linie in der Mitte des Segmentes; von 
dieser Querlinie ziehen zwei Langslinien nach vorn und zwei 
nach hinten. Zwischen letzteren noch ein Paar gebogene Linien. 
Auf den Abdominalsegmenten sind die Linien undeutlich (am 
deutlichsten auf dem 7 — 8 Segmente), und eine solche Gruppie- 
rung wie auf den Thoraxsegmenten ist nicht erkennbar. 

Der Ruckenhocker des ersten Abdominalsegmentes konisch, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 9 

hoch und spitzig, auf der Basis desselben einige Borsten, die 
Seitenhocker stumpfer, stark, mit Spitzen versehen, auf der 
Oberflache eine und auf der Spitze eine zweite Borste. Die 
Seitenlinie auf dem 3—8. Abdominalsegmente, die zweiastigen 
Harchen kurz, blassbraun (siehe Phr. minor), und die ganze 
Seitenlinie wenig bemerkbar. Auf den Seiten des zweiten Seg- 
mentes nur einige Haare. Auch die Hinterkiemen der Seitenreihe 
des 2 — 7. Segmentes, die starker sind als die iibrigen Kiemen, 
sind mit Harchen versehen. Kiemen immer einzeln, und auf 
dem ersten Segmente in der Bauchreihe ein Voider- und Ein- 
terfaden. 

Auf dem Rilcken des 9:ten Abdominalsegmentes ein 6-sei- 
tiges Schildchen, das vorn dunkler und gefleckt ist. Der Vorder- 
rand ein-, der Hinterrand dreiseitig. In dem Seitenwinkel des 
Hinterrandes eine Borste, in dem Mittenwirikel eine lange Bor- 
ste, von deren Basis ein- und vorwarts eine kleine runde Off- 
nung sich befindet. Zwischen diesen Borsten eine dritte, und 
auf der Flache, ganz nalie am Hinterrande eine vierte Borste 
(Fig. 2 j, 5 m). Auf dem Hinterrande des Schutzschildes des 
Festhalters drei langere und eine kiirzere Borste. Der Festhal- 
ter deutlich, stark, zweigliedrig, seine Klaue stark, mit drei Riic- 
kenhaken versehen (Fig. 3d, 5 f, 6 g). 

Die Nymphe cylindrisch. Das Basalglied der Fiihler star- 
ker, aber kaum langer als die folgenden, an der Spitze mit kur- 
zen Borsten versehen. Die Fiihler kilrzer als der Korper. Zwi- 
schen den Antennen ein Borstenpaar, auf der convexen Stirne 
zwei Paar Borsten (Fig. 2 f , 3 e). In den Vorderecken der Ober- 
lippe 5 gerade Borsten, von welchen einige blasser, einige dunk- 
ler sind. Jederseits auf dem Vorderrande eine gelbe Borste, 
und auf der unteren Flache nahe dieser eine. Auf der dorsa- 
len Flache naher am Hinterrande wenigstens drei Borsten auf 
beiden Seiten in einer queren -Reihe (Fig. 2 g, 3 f, 4 g, 5 g, 6 i). 
Mandibeln stark, lang, schmaler als bei Limnophiliden, der Ba- 
saltheil gerade, abgerundet, auf dem Rilcken ein Hocker, der 
zwei Borsten tragt. Der dorsale Theil des Blattes abgerundet, 
die Schneide scharf, fein gezahnt (Fig. 3 g, 4 h, 6 j). Maxillar- 
palpen des d 4-gliedrig, 9 5-gliedrig, das dritte Glied am lang- 10 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

sten, das erste am kiirzesten. Labialpalpen 3-gliedrig, dick, das 
zweite Glied am kiirzesten, das erste am dickesten, das dritte 
am schwachsten, viel schmiiler als die anderen. 

Die Fliigelscheiden gleich lang, Vorderscheiden schmaler. 
Sporne 2 — 4 — 4, die Sporne eines Paares gleich lang. Die Sporne 
der Hinterbeine stumpf, die der Vorder- und Mittelbeine langer, 
spitziger. Alle Tarsen behaart. 

Die Dorsalseite des ersten Abdominalsegmentes besonders 
am Hinterrande starker chitinisiert, und in einen iiber den 
Anfang des zweiten Segmentes vorragenden Fortsatz verlan- 
gert. Dieser Fortsatz in seiner Spitze mehr weniger dreieckig 
ausgeschnitten (Fig. 2 h, 3 h, 6 k), (vergl. jedoch Phr. mi- 
nor, pag. 24). Die Seitenlinie beginnt mit wenigen Harchen 
schon an dem dritten Segmente, wird im Anfang des vierten Seg- 
mentes starker, und ist besonders auf dem 6—7. Segmente sehr 
stark, schwarzbraun. Auf der ventralen Flache des achten Seg- 
mentes bildet sie einen in der Mitte durchbrochenen Kranz und 
endigt in der Spitze eines Fortsatzes von der Seite des Seg- 
mentes. Das erste Segment kiemenlos, die Hinterkiemen der 
Seitenreihe ohne Harchen. 

Den auffallendsten Theil der Analanhange bilden zivei vier- 
eckige, von unten und oben gesehen flache, von der Seite gesehen 
schlilsselformig ausgeholilte, unten convexe, an der Basis dickere, 
gegen die Spitze zu schmaler werdende Fortsdtze. Nahe der Spitze, 
auf der Ventralfldche vier gelbliche Borsten, von denen drei net- 
her der Mitte, eine auf der Seite steht (Fig. 2 1— q), (vergl. 
die Anhange von Phr. minor, p. 24). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 11 Phryganea grandis L. 

Taf. I, Fig. 2 a— h. Taf. II, Fig. 2 i— s. 
Besonders das Larvengehause sehr oft beschrieben. Reaumur p. 177, Tab. XIV, Fig. 1—4, 
Larve, Larvengehause (1737). 

Rosel v. Rosenhof p. 74—76, Tab. 
XVII, Larve, Larvengehause (1746). 

Kolenati p. 85, Larve, Larvengehause 
(1848). 

Zaddach p. 64, Laich, p. 62 Larve 
(1854). 

Walser p. 65—66, Larve, Larvenge- 
hause (1864). 

Hagen 1, p. 240, Gehause (1864). 

Meyer p. 167, Larve, Gehause (1867). Mc Lachlan I, Tab. II, Fig. 23 (1865 
—67). 

Packard p. 617, Fig. 606, Larvenge- 
hause (1870). 

Preudhomme de Borre p. 67, Lar- 
vengehause (1870—71). 

Hagen II, p. 435—38, Larve, Gehause 
(1873). 

Kolbe, Laich (1888). 

Wallengren p. 22, Larve, Gehause 
(1891). 

Lampert p. 148, Fig. 65, Larve, das 
letzte Segment der Larve, Larven- 
hause (1897). Die Larve 30—40 mm lang, 4—5 mm breit, Abdomen, 
Meso- und Metathorax blassrotlich, Kopf, Pronotum, Beine, Ruc- 
kenschild des neunten Abnominalsegmentes und Schiitzschild 
des Festhalters blassgelb; der Vordertheil des letzteren dunkler, 
gefieckt. 

Auf dem hinteren Theile der unteren Flache des Kopfes 
zur Seite des Foramen occiptis andeutliche Punkte, besonders 
die Rander des Hypostomum und die Grenze gegen die Maxil- 
len und die Unterlippe schwarzlich (Fig. 2 a, b). Die Oberlippe 
braun, hinter der Einbiegung des Vorderrandes ein am Hinter- 
rande gebogenes, geradseitiges, mit Hiigeln versehenes Gebiet. Die 
Chitinzapfen des Vorderrandes, besonders die mittleren kurz, 
dick; die Borsten nahe am Vorderrande audi ziemlich kurz (Fig. 
2 c). Die beiden Kanten der Schneide der rechten Mandibel nur 
mit einem deutlicheren starken Zaline verseJien. 

Der Vorderrand, und der- Vordertheil der Seiten des Prono- 
tums schmaler, Hinterwinkel und Hinterrand breiter und kraftig 
schwarz. Auf dem Vordertheil ein querer, breiter, schwarzbrau- 
ner Gurtel. Der hinter der Quergrenze befindliche kleinere Theil 
des Pronotums dunkelbraun, mit dunkel contourirten Punkten 
versehen, der vor dieser Grenze befindliche Theil wieder mit 12 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

zahlreichen, undeutlichen, gelben Punkten. Die Umgebung der 
Mittellinie dunkler als die iibrigen Theile. Auf der Oberflache 
zur beiden Seiten der Mittellinie 4 Borsten, auf dem Vorder- 
rande und den Seiten mehrere; die Umgebung der Basis dieser 
immer wie die Grundfarbe des Scbildes (Fig. 2 i). In dem Vor- 
derwinkel der Mittel- und Hinterbrust 7—9 Borsten, auf dem 
Hintertheile zu beiden Seiten 3, auf dem Vorderrande eine 
Borste. 

Die Klauen der Fusse dunkler als die iibrigen Theile. Der 
Hinter-, Unter- und besonders der Oberrand der Coxen schwarz, 
auf dem vorderen Theile der Vordercoxen deutliche Punkte und 
an den Vorder- und Mittelcoxen Spitzenkamme. Der Oberrand 
des Trochanter schwarz, wie auch der Ober- und Unterrand 
des Femur (an den Hinterbeinen nur schwach schwarz). Vor- 
der- und Hinterrand des Vorderfemur auch schwarz. Die hin- 
teren, unteren Winkel der Tibia und des Tarsus dunkel. Der un- 
tere Theil des Vorderrandes des zweitheiligen Trochanter tragt 
weissliche Haare und zwei gelbe Zapfen, die an den Mittel- und 
besonders an den Hinterfussen deutlich und stark, an den Vor- 
derfussen aber schwach, haarahnlich sind. An der Grenze 
zwischen Trochanter und Femur auf dem Trochanter ein gelber 
Zapfen, der auch an den Vorderfussen haarahnlich ist. Der 
Vorderrand des Femur mit zwei gelben Zapfen, welche an den 
Vorderfussen blasser, haarahnlich, an den Hinterfussen am 
starksten sind, und mit alternierenden kiirzeren und langeren 
blassen Zapfen und Haaren versehen, die kaum weiter abwarts 
als bis zu dem niedrigeren gelben Zapfen reichen. Auf dem Vor- 
derrande der Mittel- und Hintertibien und -tarsen schiefe Spit- 
zen, die Vordertibien und -tarsen spitzenlos. Der untere Theil 
des Vorderrandes der Mittel- und Hintertibien tragt zwei gleich 
grosse gelbe Zapfen, an den Vordertibien nur ein sehr starker 
gelber Zapfen, hoher befindet sich nahe am Vorderrande ein 
anderer ganz kleiner, schwer bemerkbarer Zapfen. Besonders die 
Vorderklauen stark, wie auch deren Basaldorn. Die Vorder- 
und Mittelklauen oft langer, die Hinterklauen gleich lang wie 
der Tarsus (Fig. 2 d, e). 

Die Bauchreihe der Kiemen reicht bis zum Anfang des Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 13 0-(l) 

achten Abdominalsegmentes, die Riickenreihe aber hort oft mit 
dem siebenten Segmente auf Die Kiemenanzahl auf einer Seite 
2 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 
_j_ 2 = 40. Die Seitenborste des 
Rilckenscliildes des 9\ten Abdomi- 
nalsegmentes langer cds die ntich- 
ste mittlere. Der Festhalter blass- 
braun, die Klaue braun (Fig. 2 j). 
Die Nymplie 26 — S3 mm lang, 
4,5—6,5 mm breit, stark, der Hin- 
terleib ziemlich schmal, cylindrisch. 
Die Antennen reichen bei der cf 
Nymphe an das Ende des 6. oder 
an den Anfang des 7. Abdominal- 
segmentes, bei der 9 an den An- 
fang des 5—6. Segmentes. Die 
Fliigelscheiden reichen bis an den 
Anfang des 5—6. Segmentes, die 
Hinterfiisse (in der naturlichen 
Lage) bis an das Ende des 7. oder 
den Anfang des 8. Segmentes. 

Auf der Stirne, schon zwischen den Fiihlern beginnend, 
ein holier, brauner, stark chitinisierter Rilgel, der mit zahlreiclien 
queren Hihgelchen und Knoten versehen. ist, und welcher erne 
Strecke iiber die Basis der Oberliiope hervorragt, so dass die Stirn 
sehr gewolbt ist (Fig. 2 f). Labrum gross, etwas langer als breit, 
in seinem hinteren Theile schmaler, fiinfseitig-, Die Seiten des Vor- 
derrandes vereinigen sich in einem stumpfen Winkel. Diese Seiten 
kaum merklich eingeschnitten. Die Oberflache plan, naher dem 
Hinterrande oft mit drei Borstenpaaren in einer queren Reihe 
versehen, oft aber befinden sich hier beiderseits 4 Borsten, von wel- 
chen entweder die erste und zweite oder die zweite und dritte 
(von der Mitte beginnend) auf einem Punkte stehen. Beiderseitig 
nahe der Basis der mittelsten Borste eine kleine, runde Offnung, 
die nachst an dem Rande befindlichen Borsten gelb, kiirzer als 
die anderen, die schwarz sind. Die Seiten der Oberlippe ge- 
rade (Fig. 2 g). « Die Mandibeln fast rechtivinklig gebogen und II III IV VI VII VIII Rlicken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der Larve von 
Phr. grandis L. 14 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. bei dem Winkel besonders auf der mediahn Seite gefiircht, oft 
angescliwollen. Die Dorsalseite des Blattes von dem Winkel bis 
zu der Spitze gebogen, die Schneide gerade. Der Hocker auf 
der Basis sehr klein (Fig. 2 k). Die Maxillarpalpen dick, beim 
cT das vierte und dritte Glied am langsten, das erste am 
kurzesten, beim 9 das 4. 2. und 5. Glied fast gleich lang, lan- 
ger als das erste, kurzer als das dritte. Das erste Glied der 
Labialpalpen etwas langer als das dritte. 

Der Aussenrand der vorderen Fliigelscheiden schief, nicht 
gebogen. Der Vordertarsus ziemlich dicht behaart, der Mittel- 
tarsus mit dichten grauschwarzen Haaren besetzt, der Hinter- 
tarsus am wenigsten behaart. 

Der Haftapparat sehr stark. Auf beiden Seiten an dem 
Hinterrande der Spitze des Fortsatzes im ersten Abdominalseg- 
mente ein starker Hocker (Fig. 2 h). Die queren Chitinplatt- 
chen vorne auf dem 3 — 8. Abdominalsegmente mit sehr vielen 
Hakchen besetzt. Die Plattchen des dritten Segmentes sehr 

1 


1 


11 


1 
1 


1 


TIT 


1 


1 
1 
1 


1 


TV 


1 


1 
1 
1 


1 


V 


1 


1 
1 
1 


1 


VT 


1 


1 
1 
1 


1 


YTT 


1 


1 
1 
1 


1 


VIII 
1 Riicken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der Nymphe 
von Phr. grandis L. Ill 


((1)) 3-5 


IV 


6—8 (10) 


V 


6—11 

((15)) 9-25 


VI 


9-13 


VII 


10—16 


VIII 


5—13 Schema der Chitin- 
hakchen. l ) 2 ) Die Zahlen in den doppelten Parenthesen kommen aussert seiten 
vor, die Zahlen in einfachen auch seiten, die kursiv gedruckten Zahlen sind 
vorherschend, die fett gedruckten beinahe allein vorkommend. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fcnnica, 21, n:o 4. 15 

klein, des achten etwas grosser, des vierten oft noch grosser, 
des funften und besonders des 6—7. sehr gross. Der Hinter- 
rand des 5. Segmentes mit zwei ungewohnlich grossen, mit vie- 
len Hakchen versehenen Plattchen bewehrt. Die Kiemen stark, 
die des achten Segmentes wie bei der Larve. Die Kiemenan- 
zahl + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 2 = 38. 

Die rhombischen Fortsiitze des 9. Abd. -segments braun, 
die Rander der Aushohlung auf der Oberseite stark chitinisiert, 
dunkelbraun. Auf der Mitte der Dorsalflache des 9. Abd. -seg- 
ments zivei stark chitinisierte, braune Fortsiitze, welche auf der 
Spitze eine schwarze Borste tragen; nahe der Basis dieser Fort- 
satze liegen zwei Borsten, von denen die mittlere kurzer ist. 
Nach vorn und seitlich von diesen Borsten noch eine (Fig. 
2 m). Auf der Innenseite der Ventralflache der rhombischen An- 
hange zwei gelbliche Haare und nach vorn von diesen noch 
zwei. Eine der gelben hinteren Borsten liegt beim cT auf der 
Spitze einer Erhohung nahe clem Innenrande des rhombischen 
Fortsatzes (in dieser Erhohung steckt die einwarts gebogene 
Spitze der Appendices anales der Imago). Nach vorn von die- 
ser Erhohung beim c? zwei kegelformige, von der Seite gesehen 
spitzige Loben, in welchen das laterale Horn der Valven der 
Imago (Zander p. 210) steckt, und zwischen welchen die gegen 
die Spitze zu breitere, einheitliche Penisanlage sich befindet, 
die mehr nach hinten reicht als die Loben (Fig. 2 n, o). Beim 
9, deren rhombische Fortsiitze von der Seite gesehen viel dic- 
ker sind als diejenigen des c? (Fig. 2 p), befinden sich auf der 
Ventralflache des 9. Abd. -segments, beinahe von den Haaren 
der Seitenlinie bedeckt, beiderseits zwei stark chitinisierte, mit 
Langs- und Querhugelchen versehene Hocker, von denen die 
ausseren grosser sind. Nach hinten von diesen zwei undeut- 
liche Erhohungen (Fig. 2 q, r). 

Das Oehduse der erwachsenen Larve (siehe auch das Lit- 
teraturverzeichniss) aus Wurzeltheilen, Blattstiicken, bei den von 
mir untersuchten Exemplaren besonders aus Fucusstiickchen 
(und zum Theil aus schmaleren, gleich langen (4 — 8 mm) Holz- 
chen, Wurzel-, Stengeltheilen u. s. w.) gebaut. Diese Materialien 16 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. sind in einer links, selten (Meyer) rechts, gewundenen Spirale, 
welche 9 — 12 Windungen macht, geordnet. Die Oberflache glatt, 
das Gehause cylindrisch oder etwas nach hinten verschmalert, 
gerade, beide Offnungen offen, 43—60 mm lang, 6 — 7 mm breit. 
Uber dem Hinterende ragen bisweilen an jungeren Gehausen 
langere, schmale Pflanzentheile hervor, das Vorderende aber 
endigt oft steil mit der letzten Windung. 

In den beiden Enden des Nymphengehauses sind kleine 
Steine, Samen, Molluskenschalen u. s. w. befestigt, und zwar 
findet sich da, wenngleich weniger entwickelt als bei Phr. striata 
ein aus Pflanzenabfall gefertigter, mit einer Membran von innen 
bekleideter Anhang. Die Siebmembranen mit vielen, grossen L6- 
chern versehen, diinn, die vordere oft etwa 0,5 cm nach innen 
von der Miindung des Gehauses, die hintere in dem Aussenende 
des Anhanges. Die von mir untersuchten Gehause 40—48 mm 
lang, oft nur aus Fucusstiicken, oft auch aus schmalen Wur- 
zel- und Stengeltheilen; bisweilen bestehen einige Windungen 
aus diesen, einige aus jenen (Fig. 2 s). 

In Esbo, im Meere, in dem Sunde zwischen Lill-Lofo und 
Stor-Lofo, im Sommer 1899, die ersten Nymphen schon im Mai, 
die erste Imago am 6 /q. Phryganea striata L. (bipunctata Retz.). 

Taf. I, Fig. 3 a— h. Taf. II, Fig. 3 i— s. Degeer p. 393-96, Taf. XIII, Fig. 1 

—17 (1752). 
Hagen I, p. 240, Gehause (1864). 
Meyer p. 167, Larve, Gehause (1867). 
Hagen II, p. 438 — 39, Larve, Larven- 

gehause (1873). Wallengren p. 23, Larve, Larvenge- 

hause (1891). 
Struck II, Fig. I, Gehause (1900). 
Ostwald I, p. 65—72 (Larvengehause), 

gehort wohl nicht zu dieser Art 

(1899). Die Larve fast ganzlich der Larve von Phr. grandis gleich, 
31—44 mm lang, 4—& mm breit. Der Kopf mehr rotlichgelb 
als bei Phr. grandis. Das Oebiet nach hinten von der Einbie- 
gang des Vorderrandes der Oberlippe schwacher entwickelt (Fig. 2 a). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. J7 Die beiden Kanten der Schneide der rechten Mandibel mit ei- 
nem deutlichen, starken Zahne versehen (Fig. 2 b); die andere 
Kante noch mit einem undeutlichen Zahne. 

In dem Vorderwinkel der Mittel- und Hinterbrust 8—13 
Borsten, der Vordertheil des Schiitzschildes des Festhalters nicht 
dunkler als der ubrige Theil. Alle 
drei Kiemenreihen reichen bis sum 
Anfang des achten Abdominalsegmen- 
tes. Die Kiemenzahl 2 + 6 + 6 + 6 
+ 6 + 6 + 6 + 3 = 41. 

Die NympJie 20 — 28 mm lang, 
4,5—5,5 mm breit und gut von der 
Nymphe der Phr. grandis zu unter- 
scheiden. Die Antennen reichen bei 
der tf Nymphe an den Anfang des 
7 — 8. Abdominalsegmentes, beim $ 
bis zum 5. Segmente, die Fliigel- 
scheiden bis zum Anfang oder Ende 
des 5., die Hinterftisse an das Ende 
des 7. Abdominalsegmentes. 

Die Stirn gewolbt, so dass zwi- Rucken- Seiten- Bauch- 
schen dieser und der Oberlippe eine reihe der Kiemen der Larve 
tiefe Fur die ensteht; die Stirn aber von Phr - striata L - 

ohne braune Hilgelchen und reicht 

nicht ilber die Basis des Labrum (Fig. 2 e). Die Oberlippe gleich 
lang als breit, oder sehr wenig langer, nicht vorne breiter, die 
Seiten gerade, nach hinten von der Mitte ein wenig eingedriickt. 
Der Winkel zwischen den Seiten des Vorderrandes stumpfer 
als bei Phr. grandis, und die Oberflache in der Mitte der 
Langsachse aufgeblasen, die Oberlippe sonst wie bei Phr. gran- 
dis (Fig. 3 f), wie auch die Maxillar- und Labial palpen, Flugel- 
scheiden, Fusse und die Mandibeln. (Diese doch bei dem Win- 
kel weniger angeschwollen (Fig. 3 g). 

Die Hocker auf der Spitze des Fortsatzes im ersten Abdo- 
minalsegmente naher den Aussenivinkeln (Fig. 3 h). Die Hakchen- 
zahl der Chitinpldttchen kleiner als bei Phr. grandis und die 

2 


II III IV VI VII VIII 18 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. Plattchen schwacher. Das dritte Segment bisweilen ohne, am 
haufigsten doch mit einem kleinen Plattchen. Von den ubrigen 
Plattchen das des 8. Segmentes am kleinsten, dann des vierten 
und funften; die des 6 — 7. am grossten. Die Kiemen des ach- 
ten Segmentes wie bei der Larve. Die Kiemenzahl + 6 + 6 
+ 6 + 6 + 6 + 6+3 = 39. II 
1 


III 
1 


IV 
1 


V 
1 


VI 
1 


VII 
1 


VIII 
1 Rucken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der Nymphe 
von Phr. striata L. Ill 


(0) 1(2) 


IV 
V 


((2)) 3, 4 (5, 6) 


(5 ) 6-7 ((8-9)) 
11—21 ((24)) 


VI 
VII 


7-8 ((9-13)) 


((6-7)) 8— 11 ((12)) 


VIII 


(1) 2 ((3-5)) Schema der Chitinhakchen. Die Analanhange gleichen sehr denjenigen von Phr. gran- 
dis. Die rhombischen Fortsatze von unten gesehen doch starker 
nach der Spitze zu verbreitert (Fig. 31, o). Die Rander der schlussel- 
formigen Einhohlung auf der Dorsalseite schwacher chitinisiert 
und weniger braun, so auch die Hocker auf der Dorsalseite des 
9. Abd. -segments schwacher (Fig. 3 k). Die Erhbhungen auf der 
Ventralflache der rhombischen Fortsatze, die man am besten von 
der Seite bemerken kann, weniger deutlich als bei Phr. gran- 
dis. Die Loben auf der Ventralseite des 9. Segments beim cT 
scheinen etwas stumpfer zu sein, als bei Phr. grandis (Fig. 3 1). 
Der Unterrand des rhombischen Fortsatze beim 9 scheint aus- 
gebuchtet zu sein, bei Phr. grandis ist er regelmassig convex 
(Fig. 3n-o). 

Das Larvengehduse 34—42 mm lang, 5—5,5 mm breit, cy- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 19 

lindrisch, gerade, (die jungeren etwas nach hinten verschmalert 
Fig. 3 r, s), die beiden Enden offen. Die von mir untersuchten 
Gehause aus 2 — 6 mm langen Carexblattstiickchen, Rinden- 
theilchen u. s. w., die in eine links gewundene Spirale geordnet 
sind; 9 — 12 Windungen; die Oberflache glatt, in den jungeren 
Gehausen oft langere uber das Hinterende hervorragende Holz- 
chen. 

Das NympJiengehause 38 — 44 mm lang, an den beiden En- 
den, besonders aber an dem vorderen ein aus vermodernden 
Holzchen und anderem Pflanzenabfall gebauter, mit einer Mem- 
bran bekleideter, rohrformiger Anhang, der als ein Fortsatz des 
eigentlichen Gehauses aufzufassen ist, von der Oberfliiche aber 
einem Gerollhaufen gleicht, da die Materialien ohne Ordnung 
gefestigt sind. Durch diesen kann das Gehause 48—65 mm 
lang werden. Die Siebmembranen wie bei Phr. grandis, die 
vordere 0,5 — 1 cm nach innen von der Mundung des Gehau- 
ses. Der Anhang am Hinterende des Gehauses 0,5 — 1 cm lang 
(Fig. 3 p, q). 

Erwachsene Larven schon im Fruhjahre, beim Eisgang, 
die ersten Nymphen am 1 /e, die ersten Imagines am 24 /6, Laich- 
massen am 28 /6, die Larven im Anfang September schon 15— 
20 mm lang. — Die Nymphengehause zwischen den Pflanzen- 
wurzeln an den Ufern, auf Strandsteinen, auf Holz im Was- 
ser. Lappee, in Saimaa, im Sommer 1900, an steinigen, schlam- 
migen und felsigen Ufern. 

Phryganea bbsoleta Mc Lachl. 

Taf. I, Fig. 4 a— j. Taf. II, Fig. 4 k— o. 

Die Larve, die Nymphe und das Gehause nicht vorher beschrieben. 

Die Larve 22 mm lang, 4 mm breit (das grosste von mir 
untersuchte Exemplar), blass-rollich. 

Der Kopf gelb, die Augen auf einer Erhohung. Auf der 
unteren Flache nach hinten von der Basis der Mandibeln bis 
zu der Hinterspitze des Hypostomum reichende parallele braune 
Linien, auf welchen an dem hinteren Ende dunklere, deutliche 20 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. Punkte stehen, auch blassere Punkte auf den Seiten des Fora- 
men occipitis. Die Rander des Hypostomum der Grundfarbe 
gleich (Fig. 4 f). 

Der Vorderrand der Oberlippe seichter eingeschnitten als 
bei den vorigen, das mit Hugelchen versehene Gebiet schwacher 
als bei Phr. grandis, die Chitinzapfen auf dem Vorderrande lan- 
ger, schmciler, gebogen, und der Rand gezahnt (Fig. 4 a). Die bei- 
den Kanten der Schneide des rechten Oberkiefers mit zwei deut- 
lichen Zahnen (Fig. 4 c, e), und die grossen Linien des Kopfes 
reichen bis zu dem Ende der Mandibeln. 

Die Punkte des Pronotum nach vorn von der Grenze 
deutlicher und dunkler als bei den vorigen. Eine Gruppe von 
diesen Punkten nahe der Mitte der Seiten, eine andere naher 
dem Hinterrande in der Mitte der Pronotumhalften, und eine 
dritte bei dem dunklen Hintertheile der Mittellinie (Fig. 4 k 

Die Fiisse, das Schutzplattchen 
des Festhalters wie bei Phr. gran- 
dis, so auch die Hinter- und Mit- 
telbrust, auf den Vorderwinkeln 
der letzteren 9 — 14 Rorsten, Die 
Bauchreihe der Kiemen reicht nur 
bis zum Ende des 7. Abdominal- 
segmentes. Die Kiemenzahl 2 + 6 
+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 2= 40. 

Die Ny raphe *) 14 — 15 mm lang, 
am 6—8. Abdominalsegmente am 
breitesten. Die Fiihler, Flugel- 
scheiden, Labialpalpen, Fiisse wie 
bei Phr. grandis. 

Der Hilgel auf der Stirne be- 
ginnt schon zwischen den Anten- 
nen, so dass die Stirn sehr ge- 
wolbt ist, dieser Hugel aber der 
Grundfarbe des Kopfes gleich, nicht 
mit queren Hugelchen und Hockern versehen, and reicht nicht I 


II 


1 
1 


1 


III 


1 
1 


1 


IV 


1 

1 


1 


V 


1 
1 


1 


VI 


1 
1 


1 


VII 


1 
1 


1 


VIII 


0-1 


1 
0-(l) Rucken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der Larve 
von Phr. obsoleta Mc Lachl. l ) Die 9 nur nach den Exuvien. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 21 IV 


0—7 


V 


5—10 
9—18 


VI 


7—13 


VII 


6—11 ilber der Basis der Oberlippe. Labrum langer als breit, die Sei- 
ten gerade, nicht nach vorn divergierend, der Winkel zwischen 
den Seiten des Vorderrandes ziemlich spitzig. Die Langsachse 
in der Mitte aufgeblasen (Fig. 4 g). 

Die Mandibeln mehr gerade als bei den vorigen, die Schneide 
concav, die Ruckenseite convex, der Hocker anf der Basis sehr 
gross (Fig. 4 h). Beim d 71 das vierte Glied der Maxiallarpal- 
pen am langsten, dann das dritte, das zweite, das erste am 
kiirzesten. 

Der Haftapparat ziemlich schwach. Die Dorsalflache des 
ersten Abdominalsegmentes nicht so stark chitinisiert, als bei 
den grossen Phryganea-kvien, die Hocker der- 
selben stark, nach oben gerichtet (Fig. 4 i). Das 
dritte und achte Abdominalsegment immer ohne 
Chitinplattchen, auch das Plattchen des vierten 
Segmentes oft sehr klein und kann sogar feh- 
len. Die Seitenlinie endigt in der Spitze eines 
langen Fortsatzes von der Seite des achten Seg- 
mentes und sehr stark, die Harchen derselben 
reichen bis zu der Spitze der oberen Analan- 
hange. Die Kiemenanzahl + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 
+ 6 + 2 = 38. 

Die rhombischen Fortsdtze des letz- 
ten Abd. -segments beim cf von unten 
gesehen stark breiter iverdend, die Ran- 
der der Aushohlung ziemlich schwach 
chitinisiert (Fig. 4 j). Die Dorsal- 
flache des 9. Abd. -segments ohne Hoc- 
ker, die Zahl der Borsten aber wie 
bei Phr. grandis (Fig. 4 1). Die Er- 
hohungen auf der Ventralflache der 
rhombischen Fortsdtze beim cT sehr 
stark, so dass sie auch von oben ge- 
sehen zwischen den Fortsatzen merk- 
bar sind. Die Loben auf der Ven~ 
Rucken- Seiten- Bauch- tralseite des 9. Segmentes beim cf sehr 

re Nym d phe K von 6 p/ir Gr gross ' ab 9 erundet und reichen nach hin- 
obsoleta Mc Lachl. Schema der Ghitin- II III IV V VI VII VIII 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 


\ 


1 
1 
1 
1 22 Sllfvenias, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

ten bis zu den oben erwdhnten Erholmngen, Hire Spitzen sind audi 
von oben gesehen merkbar (Fig. 4 j, 1, m). Der Innenrand ist 
concav; zwischen den Loben befindet sich die kwrze Arilage des 
Penis, die viel weniger nach hinten reidit cds die Loben. Naeh 
vorn von der Basis der Loben auf der Ventralflache des 9. Abd.- 
segments 4 Borsten, im Allgemeinen ist die Zahl der Borsten 
wie bei Phr. grandis. 

Das Larvengehduse bis 29 mm lang, 4,5 breit, gerade, etwas 
nach hinten verschmalert, in den beiden Enden offen, aus 3 — 4 
mm langen, in eine links gewundene Spirale geordneten Wurzel- 
und Stengeltheilchen; Windungen (hochstens) 8. In dem Hinter- 
ende einige grossere, schmale Pflanzentheile (Fig. 4 n). 

Das Nymphengehause 25—45 mm lang, 3,5—4 mm breit, cy- 
lindrisch, aus Holzchen, quergeschittenen Carexblattstiickchen, 
Bindentheilchen, die Siebmembranen dunn, mit zahlreichen 
Lochern (Fig. 4 o). 

In einem mit vielen Algen bewachsenen schlammigen Wie- 
sengraben in Lappee, nahe Saimaa, im Sommer 1900; die ersten 
Nymphen 10 /7, die ersten Imagines 31 /7; in einer Pfutze in Esbo, 
beinahe ausgewachsene Nymphen und Exuvien 24 /? 99. Die Nym- 
phengehause in Moose befestigt. Phryganea minor Curt. 

Taf. I, Fig. 5 a-1. Taf. II, Fig. 5 m-p. Kolenati p. 87, Larve, Larvengehause 

(1848). 
Hagen I, p. 240, Larve, Gehause (die Beschreibungen von Hagen 
sind nach Kolenati). 
Wallengren p. 26, Larve, Gehause (1864). (1891). 

Hagen II, p. 440 Larve, Gehause (1873) | Struck II, p. 8, Fig. 3, Gehause (1900), 

Die Larve etwa 15 mm lang. Die Grundfarbe des Kopfes 
gelblich. Die gerade Linie zwischen den Gabelasten breit, die 
Linien auf den Wangen blasser als die anderen. Besonders die Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 23 

grossen Seitenlinien mit dunkelcontourirten Punkten versehen. 
Der vordere Theil der unteren Flache des Kopfes dunkler als 
der Hintertheil Die Borsten auf dem Vorderrande der Ober- 
lippe wie bei Phr. obsoleta; das mit Hiigeln versehene Gebiet 
nahe dem Vorderrande ziemlich gut entwickelt. (Auf der Un- 
terflache konnte ich beiderseits nur zwei gelbliche Borsten wahr- 
nehmen). Die rechte Mandibel wie bei Phr. obsoleta. Die obere 
Kante der beiden Mandibeln auf dem medialen Rande mit einem 
Bilschel von blassen Hdrchen besetzt (Fig. 5 a, b) (wie bei Limno- 
philiden). Auf der Spitze des Lobus externus der Maxillen nur 
ein langerer, brauner, fingerformiger Anhang; der lange, spit- 
zige, blasse Anhang fehlt. 

Pronotum sieht mit erstem Blicke dunkelbraun, und mit 
schwacherer Vergrosserung punktenlos aus. Mit starkeren Ver- 
grosserung sieht man, dass die Umgebung des Vorderrandes et- 
was blasser ist als die Grundfarbe, der Hinterrand dieses bias- 
sen Feldes aber dunkler, und dass die Oberflache nach vorn 
und nach hinten von der Chitingrenze mit Punkten versehen 
ist. Der Hinterrand und die Hinterecken stark, die Seiten schwa- 
cher schwarz, der Vorderrand wie die Grundfarbe. Die quere 
Chitingrenze besonders nahe den Seiten schwarz (Fig. 5 m). Die 
Borsten der Mittel- und Hinterbrust wie bei Phr. grandis. 

Die Fusse braun, besonders der Ober- und Unterrand der 
Coxen, und der Hinter- und Unterrand der Femora dunkler 
(Fig. 5 m). Der Vorderrand der Coxen mit Spitzchen, aber nicht 
mit Spitzenkamme versehen. Die Borsten auf dem Vorderrande 
des Trochanter und Femur wie bei Phr. grandis, die Zapfen 
und Borsten des letzteren reichen jedoch niedriger abwarts als 
bis zu dem niedrigeren gelben Zapfen. Auf dem unteren Theile 
der Flache des Vorderfemur ein starker gelber Zapfen. Der 
Vorderrand der Vordertibien mit schwachen Spitzchen und der 
untere Theil desselben mit zwei starken Zapfen besetzt (Fig. 5 d), 
von denen der untere in der Unterecke des Vorderrandes liegt. 
Die Spitzchen der Mittel- und Hintertibien starker, die Zapfen 
wie die der Vordertibien (Fig. 5 e). Tarsus wie bei Phr. gran- 
dis. Die Vorder- und Mittelklauen ebenso lang als der Tarsus, 
der Basaldorn der Vorderklauen stark, zapfenformig, derselbe 24 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

der Mittelklauen schlanker; die Hinterklauen kurzer als der Tar- 
sus, der Basaldorn lang, schlank. 

Die Harchen der Seitenlinie lang, schwarz, die Seitenbor- 
ste des Riickenschildes auf dem 9:ten Abd.-segmente vielmal 
langer als die nachste mittlere (Fig. 5 n). Das Schiitzschild des 
Festhalters wie bei Phr. grandis, die Klaae des Festhalters mit 
drei starken und nach vorn von diesen mit schwacheren Basal- 
dornen versehen (Fig. 5 f). 

Die Nymphe J ) 10—13 mm lang, 2—3 mm breit, griinlich. 
Antennen reichen bei der 9 Nymphe an die Mitte des 7. Abd.- 
segments, Fliigelscheiden an die Mitte oder bis an das Ende 
des 5., Hinterfiisse an den Anfang oder bis an das Ende des 
8. Abd. -segments. 

Die Stirn gewolbt, zivischen dieser und der Basis der Ober- 
lippe erne tiefe Furche; die Stirn ohne quere Hilgelchen und 
Furchen, eben. Die Oberlippe breiter als lang, die Seiten gerade, 
nach vorn divergierend; der Winkel zwischen den Seiten des 
Vorderrandes stumpf. Auf dem Hintertheile der Oberlippe bei- 
derseits nur drei Borsten und auf der Unterflache keine, sonst 
wie bei Phr. grandis (Fig. 5 g). Die Oberkiefer sichelformig, die 
Ruckenseite konvex, die Schneide concav, die Klinge sehr schmal, 
die Basis dick, der Riickenhocker ziemlich schwach (Fig. 5 h). 
Das dritte Glied der Maxillarpalpen beim $ am langsten, dann 
das funfte, zweite, vierte, erste (das Verhaltniss 2,44 : 2,26 : 2,21 
: 2,02 : 1). 

Die Vordertarsen wenig, die Mitteltarsen auch ziemlich 
schwach behaart, die Spornen ziemlich stumpf. Der Fortsatz des 
ersten Abdominalsegments ohne Chitinhocker, sein Hinterrand ge- 
rade, nicht eingeschnitten (Fig. 5 i, o). — Das dritte Abd.-segment 
mit, das achte aber ohne Chitinplattchen. Die Hakchenzahl ziemlich 
klein. Die oberen Analanhange von oben gesehen sehr flach, an 
der inneren Seite mit einem eigenthumlichen den anderen be- 
kannten Phryganeidennymphen fehlenden fingerformigen Fortsatz 
versehen, der ein wenig nach hinten von den Spitze des An- 
hanges reicht. Die Dorsalseite des 9. Abdominalsegments mit x ) Nur weibliche Exemplare untersucht. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 25 einem nicht stcirker chitinisierten Rocker versehen. Auf der 
Spitze dieses Hockers eine und nahe der Basis zwei Borsten, 
und auf der Oberseite etwa in der Mitte der Analanhange eine 
Borste (Fig. 5 j). Ganz nahe der Spitze der Anhange auf der 
Unterseite drei Borsten, und nahe der Basis ein mit zwei Bor- 
sten versehener Hocker. Nach hinten von diesen eine sehr 
kurze und nach vorn eine liingere Borste (Fig. 5 k, 1). Ill 


(2, 5) 3, 4 


IV 


2-4 (5) 


V 


3-6 
5—9 


VI 


3—6 


VII 


4—5 II 


1 
III 


1 
IV 


1 
V 


1 
VI 


1 
VII 


1? 
VIII 


1? 


1? Schema der 

Chitinhak- 

chen. Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der 

Nymphe von Phr. minor 

Curt. 

Das Larvengehduse 16—17 mm lang, aus Blattstiicken (be- 
sonders Garex- und Grasblattern) und anderen breiteren Pflan- 
zentheilen gebaut, die oft quadratisch sind, oft aber langer, be- 
sonders in dem Vordertheile. Die Materialien sind der Lange 
nach, nicht in Spirale gelegt, und die Mittelrippe der Blattern 
immer nach aussen gewendet. Das Gehause gerade, die beiden 
Enden offen (Fig. 5 p). 

Das Nymphengehause bis -23 mm lang, 2,5 mm breit, die 
beiden Enden mit diinnen Siebmembranen verschlossen, von de- 
nen die vordere oft etwa 0,5 cm nach hinten von der vorderen 
Offnung des Gehauses. An den Offnungen oft Moose. 

Esbo, Lill Lofo, im Sumpfe, im Sommer 1899; die ersten 
Nymphen am 13 /e, die ersten Imagines am 21 /e. 26 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. Wie man von den vorgesagten sehen kann, weichen die 
Larven und Nymphen von Phr. minor in vielen Punkten von 
denjenigen der anderen Phryganeiden ab und nahern sich in 
vielen Hinsichten den Limnophiliden, — wie z. B. durch die Haar- 
biirste der Mandibeln und die Spitzchen und Zapfen der Vor- 
dertarsen der Larven, durch die Chitinplattchen auf den 3—7. 
Abdominalsegmente der Nymphen. Da auch die Farbe des 
Pronotums der Larve, die oberen Analanhiinge, die Form des 
Fortsatzes auf dem ersten Abdominalsegmente der Nymphe und 
das Gehause so charakteristisch sind, haben wir diese, wie 
man sieht, in einigen Punkten unvollstandige Beschreibung mit- 
genommen. Agrypnia pagetana Curt. 

Taf. I, Fig. 6 a-o. Taf. II, Fig. 6 p-v. Rosel von Rosenhof p. 75 beschreibt 
ein aus einem Schilfstiicke verfer- 
tigtes Gehause, das vielleicht zu 
Agr. pagetana gehort (1746). 

Hagen I, p. 240. erwahnt viele altere 
Angaben von Gehausen, die aus 
einem einzigen Pflanzenstticke be- 
stehen (1864). 

Meyer p. 166, beschreibt ein Gehause, in dem die Materialien in einer 

Spirale geordnet sind (1867), nach 

ihm: 
Hagen II, p. 433 (1873) und 
Wallengren p. 28 (1891). 
Oshvald I, p. 78—80, erwahnt ein- 

fache Rohrenkocher, ohne Angabe 

der Species (1899). 
Struck II, p. 7, 8-9, Fig. 2, Gehause 

aus einem Schilfstuck (1900). Die Larve 18—24 mm lang, ziemlich schmal, Mittel- und 
Hinterbrust und Abdomen blass-rotlich. Auf der geraden Mittel- 
linie des Kopfes braane Punkte, mehr auf dem Hintertheile der 
grossen Seitenlinien, besonders aber auf den Wangen, und zwi- 
schen den Wangen- und den grossen Seitenlinien (Fig. 6 a). Auch 
auf dem Hintertheile der unteren Flache zahlreiche Punkte. Der 
Kopf gelb, die Unterseite blasser, bei dunkleren Exemplaren auf 
dieser beiderseits eine gleiche braune Linie, wie bei Phr. obso- 
lete Die untere Flache sonst wie bei Phr. c/randis. 

Labrum sehr kurz, der Vorderrand wenig eingeschnitten, 
die Haare in der Mitte des Vorderrandes ziemlich lang und Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 27 

schmal wie bei Phr. obsoleta (Fig. 6 b). Die recJde Mandibel aus- 
ser der Spitze mit drei Ziihne versehen. 

Die Farbe der Grenzen des Pronotum wie bei Phr. gran- 
dis, der Vordertheil oJine des breiten, schwarzbraunen Gihrtels, 
mit einem beiderseitigen dunkleren Gebiet, das nicht bis zu den 
Vorderwinkeln nnd der Mittellinie reicht, nach hinten schmaler 
wird und nach hinten von den Haaren auf der Oberflache en- 
digt. Die Umgebung des Vordertheils der Mittellinie gelb, der 
Grundfarbe gleich, die des Hintertheils dunkler als die Grund- 
farbe. Nach vorn von der queren Grenze zahlreiche deutliclie 
Pnnkte, von denen die mittleren dunkler sind als die mehr an 
der Seite befindlichen (Fig. 6 p). Der Theil nach hinten von 
der queren Grenze wie bei Phr. grandis, so auch die Borsten 
auf der Oberflache der Mittel- und Hinterbrust, auf den Vorder- 
winkeln derselben 11 — 12 Borsten. 

Die Fiisse rotlichgelb, im Allgemeinen w r ie bei Phr. gran- 
dis. Die Coxen doch mit Punkten auch in den Mittel- and Hin- 
terfilssen, und mit schwachen Spitzenkammen in den Hinterfiis- 
sen. Der Hinter- und Unterrand des Vorderfemur, nur der letz- 
tere des Mittel- und Hinterfemur dunkel; die blassen Zapfen 
des Mittel- und Hinterfemur reichen niedriger abwiirts als bis 
zu dem niedrigeren gelben Zapfen. Der obere Zapfen der Vor- 
dertibien ziemlich gross. Die Vorderklauen langer als der Tar- 
sus, die Mittelklauen ziemlich gleich lang, die Hinterklauen kur- 
zer als der Tarsus (Fig. 6 h). 

Die Seitenlinie endigt in der Spitze eines kleinen Fortsat- 
zes von der Seite des 8. Abdominalsegmentes. Die Kiemenrei- 
hen (die Hinterlinie der Seitenreihe ausgenommen) seJir leurz. 
Die Kiemenzahl 2 + 6 + 6 + 6 + 6 + 4 + 2 =--32. 

Die Seitenborste des Rilckenschildes des 9:ten Abdominal- 
segmentes kilrzer als die nachste mittlere, oder gleich lang wie 
sie. Das Schutzschild des Festhalters wie bei Phr. grandis. 

Die Nymphe (cT) 16—17 mm lang, 3 mm breit (9 kann 
sogar 22 mm lang und 4 mm breit werden) ziemlich schmal. 
Die Antennen reichen bei der d* Nymphe an den Anfang des 
8—9. Abdominalsegmentes, die Hinterfusse ebenso lang wie die 
Fuhler; die Antennen der 9 Nymphe reichen an das Ende des 28 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. Ill IV V VI VII 1 
1 


1 


1 
1 


1 


1 
1 


1 


((0))-l 
(0)-l 


1 


o-((i)) 

0—1 


o-((i)) 


o-((i)) 
o-((i)) 


o-((i)) 
0-(l) 

0-1 Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve 
von A. pagetana Curt. 4., die Hinterfusse an das 
Ende des 6. Abdominal- 
segmentes), die Fliigel- 
scheiden der cTJNymphe 
an den Anfang oder an 
die Mitte des 5. die des 
9 an die Mitte des 4. Ab- 
minalsegmentes. 

Die Stirn sehr gewolbt, 
aber ohne Hiigel. Labrum 
eben so lang als breit, 
der Wirikel zwischen den 
Vorderseiten sehr stumpf, 
abgerundet. Die Seiten 
gerade, parallel, die Mitte 
der Langsachse der Ober- 
Flache, nahe dem Vorder- 
Die OberMefer fliiche aufgeblasen. Auf der unteren 

rande, zwei Haare auf beiden Seiten (Fig. 6 i) 

sclimal, die Klinge sehr schmal und gerade, der Basishocker dent- 

lich (Fig. 6 j). Das erste Glied der Maxillarpalpen beim cT am 

kiirzesten, dann das zweite, das dritte etwas mehr als 1 1 / 2 Mai, 

das vierte zweimal langer als das zweite. Das dritte Glied der 

Labialpalpen am langsten. 

Die Vordersporne ungleich lang. Der Mitteltarsus am dichte- 
sten behaart. Auf dem Untertbeile des Femur und Trochanter 
der Vorder- und Mittelfiissen zwei kurze, starke, schwarze Bor- 
sten, auch auf der Coxa einige Borsten. 

Der Hintertheil des ersten Abdominalsegmentes sehr tief 
eingeschnitten. Die Aste dunkler als der iibrige Theil, in sei- 
nem Ende in eine stark chitinisierte, spitzige, nach aussen ge- 
richtete Spitze gezogen (Fig. 6 k). Das dritte and achte Abdomi- 
nalsegment ohne Chitinpldttchen. Die Kiemenreihen kurz, die 
Kiemenzahl 0+6 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 = 31. 

Der Hinterrand der rhombischen Fortsatzen des letzten Ab- 
dominalsegments schief, nach dem Innenwinkel zu in eine Spitze 
verlangert, deren beide Seiten concav sind. Die Bander der mehr 
weniger deutlichen schlusselformigen Aushohlung auf der Dor- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, no 4. 29 salseite des Fortsatzes schwach braun. Die Hacker auf der 
Bilckenfldche des 9. Abd. -segments nicht starker chitinisiert, nur 
von der Seite bemerkbar. Die Borsten auf der Dorsalseite des 
letzten Segments wie bei Phr. grandis (Fig. 6 1, q, r). Auf der II 
1 


III 
1 


IV 


(0)-l 


1 


V 


0—1 

o-(i) 


1 


VI 


0-(l) 


0—1 


VII 
0—1 
0—1 
0—1 


mi 
0-(l) Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe 

von A. pagetana Curt. IV 

V 

VI 

VII (0)2-8(11) 7—11 
19-21 (25-27) 6-13 8—12(15) Schema der Chitin- 
hakchen. IBRAR Ventralseite der rhombischen B^ortsatzen beiderseits beim cT zivei, 
besonders von der Seite gesehen deutliche, Erhohungen. Auf der 
Spitze der hinteren, kleineren Erhohung eine Borste, auf der 
vorderen zwei, nach vorn von diesen Borsten noch eine (Fig. 
6 m). Beim 9 sind die Erhohungen sehr klein, ihre Borsten 
wie beim cT, auf der Ventralflache des letzten Segments aber 
kann die Zahl der Borsten grosser sein als beim cT (Fig. 6 s). 
Die Loben auf der Ventralflache des 9. Segments beim d* stumpf, 
abgerundet, auf dem Innenrande mit einer starken Erhohung 
versehen, in welcher der kurzere, spitzige, untere Ast der Val- 
ven der Imago steckt. Der obere, langere Ast aber reicht bis 
zu die Spitze der Loben. Die Penisanlage ist klein and reicht 
viel iveniger nach hinten als die Loben (Fig. 6 n). Beim ( ! fin- 
den sich auf der Ventralseite des 9. Abd.-segments zwei starker 
chitinisierte, kurze, abgerundete nach aussen und hinten gerich- 
tete Anhange, die von den Haaren der Seitenlinie bedeckt sind 30 Silfvenius. Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

(Fig. 6 o). Auf dem Innenrande dieser Loben beim c? und 9 
zwei Borsten. 

Das Larven gehause gebildet von einem 35 — 72 mm lan- 
gen, 3 — 4,5 breiten, offenen Schilfrohrstucke. Die Enden am 6f- 
testen nicht glatt. Das Gehause mit einer Membran gekleidet, 
die ivie auch die Membran des Nymphengehauses leicht sich lost. 
Die Enden des Nymphengehauses durch die Membran etwas 
eben gemacht, mit Siebmembranen, die denjenigen der Phryga- 
wea-arten gleichen, versehen (Fig. 6 t- -v). 

Auch kan man Gehause, die ganz anders, nach dem ge- 
wohnlichen Phryganeiden-Typus gebaut sind, finden. Die Mate- 
rialien sind dann in eine links gewundene Spirale geordnet. 

Lappee, Saimaa, die ersten Nymphen im Anfang Juni, die 
ersten Laichmassen am 2 %, die Larven in der Mitte September 
ausgewachsen. Im Sommer 1900. Holostomis phalaenoides (Uddm.) L. a ) 

Taf. I, Fig. 1 a— c. Taf. II, Fig. 1 d— h. 

Die Entwickelungsstadien der Gattung Holostomis sind wie auch das 
Gehause bisher unbekannt. 

Die Larve 45 mm lang, 6,b mm breit Das Hinterleib 
dunkler, die Hinter- und Mittelbrust blasser rotlich. Der Kopf 
rotlich gelb, wie auch das Pronotum, das Schild des Mesono- J ) Die Nymphen dieser Art sind mir unbekannt, so dass die Zugeho- 
rigkeit der Larven zu Holostomis yhalcenoides nicht durch Zucht gesichert 
ist. Da aber die Larve grosser ist, als die grossten bisher bekannten Phry- 
ganeidenlarven — die der Phryganea grandis und striata — , da ferner Holo- 
stomis phalcenoides die grosste von den finnischen Phryganeiden ist, und 
da Herr Mag. B. Poppius in denselben Gegenden (Johannes, Rokkala) wo 
die beschriebenen Larven herstammen, Exemplare von Holostomis pha- 
lcenoides gefunden hat, kann man wohl mit grossen Sicherheit behaupten, 
dass die Larven zu dieser Art gehoren. — Jedenfalls sind diese Larven 
durch ihre vielen Eigenthumlichkeiten unter den sonst so einformigen Phry- 
ganeidenlarven so intressant, dass man die Auffuhrung dieser mangelhaften 
Beschreibung hiermit vertheidigen kann. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 31 

turn, die Fiisse, das Riickenschild des 9. Abdominalsegmentes 
und das Schiitzschild des Festhalters, welches demjenigen der 
Phr. grandis gleicht. 

Die Linien des Kopfes ziemlich schmal, die Wangenlinien 
werden in die spelter ertcahnenden Pronotumlinien fortgesetzt. 
Die Unterfliiche des Kopfes wie bei Phr. grandis, zur Seite von 
der Vorderspitze des Foramen occipitis eine Gruppe von deut- 
lichen braunen Punkten, und auf den Seiten des Foramen un- 
deutlichere Punkte. Die Einbiegung des Vorderrandes der Ober- 
lippe beginnt schon nahe den Vorderwinkeln und nacJi aussen 
von dem dusseren Zapfen des Vorderrandes ziemlich seharf. 
Der Rand der Einbiegung besonders in der Mitte gezahnt (Fig. 
1 a). Die dusseren Zapfen des Vorderrandes Mass, gegen die 
Spitze hin verbreitet, stampf, lang (Fig. 1 e), die nahe dem Vor- 
derrande stehenden verbreiten sich erst von einem schmdleren Ba- 
sis, und iverden dann langsam in eine lange Spitze schmdler, 
lang, blass (Fig. 1 d). Die rechte Mandibel gleicht derjenigen der 
Phr. obsoleta, die beiden Kanten mit zivei Zahnen, Palpi maxil- 
lares und Lobi externi sehr lang (Fig. 1 b). 

Die Vorderwinkel des Pronotum ziemlich steil, der Hinter- 
rand und die Hinterwinkel breit schwarz, so auch die quere 
Grenze wenigstens mehr zur Seite. Die Oberflache, die von hin- 
ten die quere Chitinlinie begrenzt, dunkelbraun und mit Punk- 
ten versehen, der Theil hinter der Linie sonst der Grundfarbe 
gleich. Auf dem Theile nach vorn von dieser Linie eine Gruppe 
von undeutlichen Punkten bei der Mittellinie und eine andere 
in der Mitte der Pronotumhalften. Der Vorderrand und die 
Seiten Jcaum dunkler als die Grundfarbe, der Vorderrand ohne 
des braunen Giirtels, mit dunkelbraimen Linien versehen, die in 
einem langsam abscliihssigen der Mitte zu geivendeten Bogen von 
den Vorderwinkeln bis zum Winkel der queren Grenze reichen, 
und zusammen mit dem Gurteb, der hinter der Grenze zieht, U- 
formige Figuren bilden. Die Borsten auf der Oberflache wie 
bei Phr. grandis (Fig. 1 f). Das Mesonotum zum Theil starker 
chitinisiert ; nahe dem Vorderrande ein kleines von einer Mittel- 
linie durchzogenes Schildchen, das nach hinten bis zur Halfte 
des Mesothorax und nach den Seiten zu bis zur Halfte der 32 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Mittelbrusttheilen reicht. Die Bander des Schildes blasser als der 
iihrige Theil, in der Mitte der Half ten desselben eine dunkel- 
braune Langslinie (Fig. 1 g). In den Vorderwinkeln der Mittel- 
brust 8—9 Borsten, auf dem Vorderrande beiderseits eine (auf 
dem Vorderrande des Schildes), auf dem hinteren Theile drei 
(ausserhalb des Schildes). Auf dem Hintertheile der Mittelbrust 
blasse Linien, wie auch auf der Hinterbrust; die Borsten der 
letzteren wie die der Mittelbrust. 

Die Hinter- und Unterrander der Vorder- und Mittelcoxen, 
hauptsachlich nur die Unterrander der Hintercoxen, die Rander 
des Forderfemur, die Unterrander der Mittel- und Hinterfemur 
dunkel. Auf dem Vorderfemur eine dunkle Langslinie. Die Co- 
xen ohne Spitzenkamme. Der Vorderrand des Trochanters 
dicht behaart, die gelben Zapfen lang, schmal, nur in den Hin- 
terfussen deutlich. Auf dem Vorderrande des Femur zwei lange 
gelbe Zapfen und dunne blasse lange Haare, die nur bis zum 
niedrigeren gelben Zapfen reichen. Die Hinterfiisse ohne, die 
Vorder- und Mittelfiisse mit kurzen, blassen Zapfen (diese auf 
den letzteren wie auch die langeren Haare sehr zahlreich). Der 
niedrigere, diinne, haarformige, sehr blasse gelbe Zapfen der Vor- 
derfusse nach anten zu Icings des Vorderrandes des Femur ge- 
kehrt. Die Vordertibien und -tarsen ohne Spitzen, im Unterende 
des Vorderrandes der Tibia ein lariger, nach unten zu gebogener 
Zapfen, etwas hoher nahe dem Vorderrande ein anderer ganz 
kurzer und gerader. Die Vorderklauen ebenso lang wie der 
Tarsus, der Rihckendom ziemlich schmal, auch nach unten zu 
Icings der Klaue gewendet (Fig. 1 c). Die Mittel- und Hinterti- 
bien und -tarsen mit Spitzen versehen, die gelben Zapfen der 
Tibien, der Riickendorn der Klauen normal, sehr stark, die 
Klauen kurzer als der Tarsus. 

Die Kiemen stark, ganz ivie bei Phr. striata, die Kiemen- 
zahl 2 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 3 = 41. Die Seitenborste 
des Schildes des 9. Abdominalsegmentes vielmal langer als die 
ncichste mittlere. Die drei Ruckendorne der Klaue des Festhal- 
ters sehr stark. 

Die Larvengehduse sehr lang, bis 70 mm, 5 — 6 mm 
breit (bei dem vorderen Ende), aus 10 — 13 mm langen Garex- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 33 blatttheilen gebaut, die in eine rechts gewundene Spirale geord- 
net sind, 5—6 Windungen. Die Mittelrippe der Blatter immer 

nach aussen gewendet. Das Gehause 
gerade, in den beiden Enden offen, 
nach hinten verschmiilert, und der 
Hintertheil wegen der Lange des 
Gehiiuses oft eingeschrumpft (Fig. 
1 h). (Diese Gehause gehoren jun- 
geren, 25 mm langen Exemplaren an). 
— Die Gehause alterer Larven 70 
mm lang, 8 mm breit, cylindrisch, 
mit 6 — 7 Windungen. 

Junge Larven 18 16 /s98 in Johan- 
nes, Rokkala; ausgewachsene in Ki : 
vennapa, Rajajoki 18 9 /e98. A II III IV V VI VII VIII 1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 

Riicken- Seiten- Bauch 

reihe der Kiemen von 

H. phakenoides L. 
Familie Limnophilidae. 

Die Larve im Allgemeinen stark, raupenformig, Kopf ge- 
rade nach unten geneigt, die Stricturen zivischen den Abdomi- 
nalsegmenten seiclit. Die Larve an der Hinterbrust — am er- 
sten Abd.-segmente am breitesten, Abdomen beinahe cylindrisch, 
das 9. Segment schmaler. Kopf und Prothorax gleich dick, die 
Thoraxglieder nach hinten stufenweise breiter. 

Der Kopf kiirzer als bei den Phryganeiden (Fig. 7 a, 8 a u. s. 
w). Die Augen gewohnlich auf einer Erhohung, die blasser ist 
als die Grundfarbe. Die eingliedrigen borstenlosen, kleinen An- 
tennen auch auf einer Erhohung (Fig. 11 a). Die Gabelaste ziem- 
lich stark gebogen. Labrum etwa zweimal so breit als lang, 
(die Lange vom Grunde des Einschnittes gerechnet). Die Vor- 
derwinkel abgerundet, die Seiten gebogen, die grosste Breite im 
Allgemeinen bei der Mitte. Der Vorderrand in der Mitte iiber- 
haupt tief eingeschnitten. Die Oberlippe dunkelbraun, ziemlich 

3 34 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

in der Mitte mit einem dnnkleren Punkte versehen. Auf den 
Seiten oberhalb der Mitte eine gebogene Borste, auf dem Vor- 
derrande nahe den Vorderwinkeln eine kurzere, gebogene Borste 
und beim Beginn des Einschnittes ein kurzer, dicker Zapfen. 
Nach hinten von diesem nahe dem Vorderrande eine kiirzere, 
stabformige Borste und auf der Oberflciche auf beiden Seiten 
zwei Borsten, von denen die mittleren auf der Seiten des Mit- 
telfleckes stehen. Diese Borsten bilden mit den Seitenborsten 
einen nach hinten gewendeten Bogen. Auf der Unterflache, be- 
sonders nahe den Vorderwinkeln Borsten, die einen auch von 
oben her bemerkbaren Biischsel bilden. Auf der Oberflache 
noch drei runde Gruben, die mittlere etwas nach vorn von 
dem Mittelflecke, die anderen nach vorn und seitlich von 
dieser (Fig. 7 c, 10 a, 17 a, 20 a). — Die Oberkiefer sehr 
schwarzbraun, von oben gesehen in der naturlichen Stellung 
dreieckig, auf der Ruckenflache nahe der Basis zwei Borsten, 
auf dem medialen Rande der oberen Kante eine Borstenburste, 
der innere Theil ausgehohlt, an der Schneide meist 5 ziem- 
lich stumpfe Zahne (Fig. 8 c, 9 a, 13 a u. s. w). Cardo der 
Maxillen schmal, nach aussen verschmalert, der Innenrand ab- 
gerundet, schwarz, der Aussentheil auch schwarz. Stipes wie 
bei Phryganeiden, aber kiirzer, die Taster 5-gliedrig, die Dor- 
salseite des verbreiterten ersten Gliedes dunkler, die Glieder 
nach der Spitze zu schmaler; besonders das 5. Glied schmaler 
als die vorderen, mit einigen kurzen Fortsatze versehen. Die 
Taster kiirzer als bei Phryganeiden, Lobus externus auch kurz 
und dick, mit Borsten und langeren fingerformigen Anhangen 
versehen. Auf dem vorderen und inneren Rande des Schildes 
des ersten Tastergliedes zwei Borsten, und nach vorn von die- 
sen auf der ventralen Flache zahlreiche Haare, wie auch auf 
der dorsalen Flache der Basis des Kiefertheils. Langs dem In- 
nenrande des Kiefertheils drei gelbe Zapfen. Die Unterlippe 
ziemlich kurz, die Stipeshaare .und die starkeren Chitingurtel 
wie bei Phryganeiden; die Taster kurz, eingliedrig, mit einem 
langeren zweigliedrigen und einem kurzeren einfachen Anhange 
versehen. Auf der unteren Flache zahlreiche Borsten nach vorn 
von dem queren Gurtel (Fig. 7 d, 18 d, 20 c). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 35 

Pro- und Mesonotum mit einem von einer Mittellinie ge- 
theilten Schilde versehen. Das Schild des Pronotum von oben 
gesehen fast quadratisch, mit etwas eingeschnittenem Vorderrande, 
bedeckt zum Theil auch die Seiten des Segmentes. Die Ec- 
ken abgerundet. Auf dem Vorderrande kurze, blasse Spitzen, 
dilnne, blasse Haare, und auf der Oberflache langere and fair- 
zere schwarze und gelbliche Borsten. Der Hinterrand schwarz, 
etwa 1 /3— 2 / 5 von dem vorderen Eande zieht eine quere FurcJie, 
deren Boden oft dunkler ist als die Grundfarbe. Auf der Ober- 
flache Grwppen von Punkten, eine X-formige Gruppe bei dem hin- 
teren Theile der Mittellinie, eine andere, die grosste, in der Mitte 
der Pronotumhalften, nahe dem Hinterrande; eine dritte kleinere 
ein wenig nach innen von der Mitte der Seiten (Fig. 7 h, 8 i, 
10 h u. s. w.). — Das Schild des Mesonotum viel breiter als 
lang, bedeckt nicht die Seiten des Segmentes, rektangular, die 
Ecken gerade, steil, der Vorderrand eingeschnitten, der Hinter- 
rand und besonders die Hinterecken meist breit schwarz. 
Auf der Oberflache drei Borstengruppen, eine, die reichste an 
Haaren, auf dem Vorderwinkel; die andere, die armste an Haa- 
ren, auf dem Vorderrande, nahe der Mitte, die dritte auf dem 
Hintertheile beiderseits von der Mittellinie. Der Vorderrand 
meist ohne Haare. Von den Vorderecken zieht nach hinten 
und innen bis zur Mitte der Mesonotumhalften eine keilformige 
Punktengruppe. Die Spitzen dieser Keile von einer geraden 
in der Mitte des Mesonotum ziehenden queren Punktenlinie ver- 
einigt. Nach vorn von dieser ein Punktpaar nahe der Mittel- 
linie. Auf dem hinteren Theile auch einige Punkte. Nahe bei den 
Hinterwinkeln eine kurze, braunschwarze, schief liegende Linie 
(Fig. 7 i, 8 j, 10 i u. s. w.). — Auf dem Metanotum fast immer 
sechs Schildchen; die Borsten stehen auf diesen in ahnlichen 
Gruppen wie auf dem Mesonotum. Das kleinste elliptische 
Schildchenpaar, das am armsten an Haaren ist, in der Quer- 
achse des Segmentes auf dem Vordertheile sehr nahe der Mittel- 
linie, das zweite vier- oder dreieckige nach hinten und nach den 
Seiten von dem ersteren; das dritte, das grosste und an Haaren 
reichste, wieder auf den Seiten in der Langsachse des Segmen- 
tes. Auf dem hinteren Theile dieser Schildchen eine ahnliche 
schiefe Linie wie nahe den Hinterecken des Mesonotum. 36 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Die Mittelfilsse am Uingsten. die Hinterfilsse etwas kurzer 
und schlankst, die Vorderfiisse am stdrksten und kilrzesten 
(das Verhaltniss zwischen den Fussen wie 1:1,41 — 1,68:1,32 
— 1,60). Besonders die Grenzen der oberen Glieder schwarz (im- 
mer der Hintertheil der Grenze zwischen Tibia und Femur), 
auf dem Vordertheile der Coxa und oft auch des Trochanter, 
auf dem Hintertheile des Femur und der Tibia Punkte. Auf 
dem unteren Theile des Vorderrandes des Vordertrochanter 
zahlreiche blasse Haare, blasse Spitzen und zwei starke, gelbe 
Zapfen, und auf der unteren Flache, auf der Grenze gegen den 
Femur, ein kleinerer gelber Zapfen, auf dem Mittel- und Hin- 
tertrochanter weniger Haare und Spitzen und nur der untere 
Zapfen des Vorderrandes deutlich. Auf dem Vorderrande des 
Vorderfemur zwei starke gelbe Zapfen, kiirzere, blasse Zapfen, 
die bis unterhalb des niedrigeren gelben Zapfens reichen, und 
auf dem oberen Theile blasse Haare. Die Mittel- und besonders 
die Hinterfemora ohne blasse Haare, mit wenig zahlreichen bias- 
sen Zapfen und die »gelben Zapfen» schwarz, lang, haarformig. 
Auf dem Vorderrande der Tibien und Tarsen fast immer schiefe 
Spitzen und in dem unteren Ende des Vorderrandes der Tibien 
zwei starke Zapfen. Die Klauen stark, ziemlich gerade, der 
Ruckendorn stark (Fig. 17 j, 19 c, d). 

Die untere Flache des ersten Abdominalsegmentes aufge- 
blasen und behaart. Die Seitenlinie meist an dem 3 — 8. Seg- 
mente (an den Seiten des 2. Segmentes nur zwei Borsten, 
von denen die hintere kurz) deutlich, die Haare aber sehr kurz. 
Oberhalb derselben auf dem Vordertheile des 3—7. Segmentes 
1 — 10 zweizinkige Borsten (kurze, gebogene, starke Haare, die 
zu Zweien von einer gemeinsamen Basis sich heben). Das erste 
Abdominalsegment ohne Kiemen. Auf dem hinteren Theile der 
Buckenflache des 9. Abdominalsegmentes ein queres, elliptisches, 
mit kleinen Spitzchen versehenes, in seinem vorderen Theile dunk- 
leres und mit Punkten versehenes Schildehen. Auf den Hinter- 
winkeln dieses eine lange Borste, nahe der Mitte zu beiden Sei- 
ten eine noch langere, zwischen der Seiten- und Mittelborste 
und zwischen den Mittelborsten eine variierende Anzahl von kiir- 
zeren Borsten. Nahe der Basis der Mittelborsten eine kleine, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 37 

blasse, runde Grube (Fig. lie, 17 c, 18 e). Das Schutzschild 
des Festhalters audi mit Spitzchen versehen, der Vordertheil 
meist dunkler und mit Punkten versehen, auf dem Hinterrande 4, 
auf der Oberflache viele Borsten (Fig. 16 b). Der Festhalter selbst 
kurz, zweitheilig, braun, die Klaue dunkelbraun, gewohnlich mit 
einem Eiickendorne. 

Die Nymphe cylindrisch, am 6—7. Abdominalsegmente am 
breitesten. Die Fiihler gewohnlich etwas kurzer als der Korper, 
das erste Glied merMich langer und starker als die folgenden, 
mit einigen Haaren; das zweite, kurze Glied mit zahlreicheren 
Haaren. 

Die Stirn ziemlich gerade (Fig. 8 a, b); zwischen den Fuh- 
lern ein Borstenpaar, zwei Paare nach vorn von diesen, und 
vor dem Auge zwei Borsten. Die Oberflache der Oberlippe sehr 
geivolbt, und mit einer tiefen, queren Furche hinter der Mitte. 
Der Theil vor dieser Furche gelbbraun, zu beiden Seiten nahe 
den Vorderivinkeln eine grosse, quadratische, schxvach chitinisierte, 
blasse Stelle, auf welcher 5 lange, schwarze Borsten, deren Spit- 
zen gebogen sind, in zwei queren Reihen stehen (in der hinte- 
ren Reihe 3, in den vorderen 2 Borsten). Auf dem Vorder- 
theile dieser Stelle eine runde, blasse Grube und eine zwi- 
schen den blassen Stellen. Die Vorderecken gerundet, der Vor- 
derrand zweimal seicht eingeschnitten, in dem Einschnitte eine 
kurze, gelbe Borste. Hinter der Querfurche auf beiden Seiten 
drei Borsten, von denen die am meisten auf dem Rande stehen- 
den gelb, am kurzesten, die anderen schwarz. Zwischen den 
seitlichen schwarzen Borsten je eine runde Grube (Fig. 9 b, 
10 c, 14 a, 18 g u. s. w.). Mandibulae lang, stark, die Basis 
dreiseitig mit zwei Ruckenborsten, aber ohne Hocker, dick, die 
Klinge fein gezahnt, platt (Fig. 7 e, 8 c, 17 d, 21 d u. s. w.). Palpi 
maxillares des cf 3-gliedrig, das erste Glied am kurzesten, das 
dritte am langsten, das zweite^ ein wenig kurzer. Jene des 9 
5-gliedrig, das erste Glied am kurzesten. Palpi labiales kurz, 
dreigliedrig, das erste Glied am dicksten, ebenso lang als das 
zweite, das dritte am langsten und schmalsten. 

Die Flugelscheiden gleich lang, die vorderen schmliler. Die 
Spornzahl ivechselnd. Die Sporne der Mittel- und Vorderfiissen 38 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

lang, spitzig, die der Hinterfussen kiirzer, stumpfer. Die Vor- 
dertarsen immer kahl, die Mitteltarsen am meisten behaart. Die 
ubrigen Glieder der Vorderfiisse, besonders die Coxen mit ei- 
nigen, die Coxen der Mittelfusse mit zahlreicheren Haaren, die 
Hintercoxen kahl. 

Die Riickenflache des ersten Abdominalsegmentes starker 
chitinisiert, besonders in dem hinteren Theile erhaben, der Hin- 
terrand sattelformig eingeschnitten. Die Warzen mit Spitzen be- 
setzt (Fig. 8 d, 10 d, 17 e, 18 h). Das 2. und 8. Abdominalseg- 
ment niemals, das 4 — 7. immer mit Chitinplattchen. Die Sei- 
tenlinie beginnt am Ende des 5. Segmentes und bildet auf dem 
Bauchseite des 8. Segmentes einen unterbrochenen Kranz. Die 
Haare dunkelbraun, lang, dicht. — Auf der Riickenflache in 
der Mitte des 9. Segmentes gewohnlich 10 — 14 Borsten in einer 
Querreihe, und auf dem Hintertheile des Segmentes kleine nach 
vorn gerichtete Spitzchen auf einem gesonderten Gebiet nahe 
der Basis der oberen Analanhange (Fig. 8 k). 

Das 9. Abdominalsegment tragt zwei lange, schlanke, stab- 
formige obere Analanhange, der en stampfe Spitzen nach aus- 
ivarts gebogen und nahe dem Aussenrande mit Spitzchen verse- 
hen sind. Auf der Oberseite der Anhange vier deutlichere 
schwarze Borsten und nahe der Basis kleine Spitzchen (Fig. 
7g, 9d, 18 i, 20 f u. s. w.). Die Ventralflache des 9. Abdomi- 
nalsegmentes nahe der Basis der Analstabchen aufgeblasen und 
mit vier Borsten versehen, nach vorn von diesen auch einige 
Borsten. Die unteren Analanhange beim cT, in denen die Val- 
vae der Imagines stecken (Zander, p. 203) ziemlich kurz, stumpf 
zwischen diesen die zweilappige Anlage des Penis, welche die 
lateralen Endaste des Penis der Imagines verbirgt (Fig. 8 e, 
10 e 15 c, 17 f. u. s. w.). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 39 

Glyphotaelius punctatolineatus Retz. 

Taf. I, Fig. 7 a— g. Taf. II, Fig. 7 h— m. Hagen I, p. 241, Gehause (1864). 
Mc Lachlan II, p. 43, Gehause (1874), 
beide nach Degeer. Degeer p. 403—405, Tab. XIV, Fig. 

1—5 (1752) beschreibt die Larve 

und das Gehause, und bildet das 

Gehause und die Schlussmembran 

des Nymphengehauses ab. 

Die Larve sehr stark, 27,5—32 mm lang, 5 mm breit. 
Der Kopf ein und einhalb Mai so lang als breit, in seinem Hin- 
tertheile sehr dick, ziemlich rundlich und kurz, die Mundtheile 
prominent. Die Grundfarbe blassgelb. Auf der Stirne erne ge- 
rade, schwarzbraune Linie, die in ihrem Vordertheile oft breiter 
ist, und von Clypeus nach hinten nicht eben bis zum Gabel- 
winkel reicht. Auf dem Hintertheile dieser Linie eine Gruppe 
von klaren, elliptischen Punkten, die blassgelb sind, und auf 
den Seiten besonders nahe dem Vorder- und Hinterende der 
Linie einige schwarzbraune Punkte. Nach aussen von den Ga- 
belasten, nach innen von den Augen eine schivarzbraune, gebo- 
gene U-formige Linie, die nicht auf die Seiten des Gabelstieles 
zieht. Auf dem hinteren Theile dieser Linie einige blassgelbe, und 
an ihren Seiten schwarzbraune Punkte, ausserdem schickt sie 
eine kurze Linie nach hinten von den Augen (Fig. 7 a). Das 
ganze Foramen occipitis von einem braunen Gilrtel umgeben, der 
auf den Wangen am breitesten ist; auch dieser Gurtel mit zahl- 
reichen blassgelben Punkten versehen (Fig. 7 b). Die Wangen 
in ihrem Hintertheile dunkler gelb. Der ganze Kopf mit kleinen 
braunen Spitzchen besetzt. Die Antennen sehr deutlich der 
Basis der Mandib^ln naher, als den Augen. 

Metathorax wenigstens zweimal breiter als Prothorax. Pro- 
notum, Rihckenschild des 9. Abdominalsegments, Schiitzschild des 
Festhalters blassgelb. Pro- und Mesonotum ziemlich ivenig be- 
haart. Der Vorderrand des ersteren sehr breit dunkelbraun, so 
auch die Mitte der Furche auf dem Vordertheile. Das Feld zwi- 
schen dieser Furche und dem Vorderrande mit Spitzchen verse- 
hen, braun wie auch die Umgebung der Mittellinie. Der Hinter- 
rand und die Hinterecken breit schwarz, die Umgebung dieser 
dunkelbraun (Fig. 7 h). Mesonotum dunkler als Pronotum, mehr 40 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. braungelb, die Vorderecken schwarz, die Hintertheile, der Vor- 
derrand und die Umgebung der Mittellinie dunkelbraun (Fig. 7 i). 
Die Ventralflache der Mittel- und Vorderbrust, und des ersten 
Abdom. -segments, wie auch die Hinterbrust starker chitinisiert 
und dunkler als das iibrige Abdomen. 

Die Fusse etwas rotlicher als das Pronotum; Langenverhalt- 
nis wie 1 : 1,67 : 1,64. Der Ober- und Unterrand der Coxen, 
der Oberrand der Trochanteren, der Hinterrand der Femora, 
Tibien und Tarsen dunkler. Die Punkte undeutlich. Die Vor- 
derklauen etwas kurzer als der Tarsus, die Mittelklauen nicht 
voll zweimal, die Hinterklauen mehr als zweimal kurzer. 

Der Bilckenhocker des 
ersten Abd.-segments hocli, 
nahe der Basis desselben 
beiderseits etwa 6 Bor- 
sten in zwei Gruppen. 
Die Seitenhocker breiter, 
stumpf, auch mit Borsten 
versehen. Die Seitenlinie 
graubraun, in dem 3 — 7. 
Segmente iiber der Sei- 
tenlinie 1 — 10 deutliche 
zweizinkige Haare. Die 
Kiemen selir stark und 
zahlreich (ihre Zahl 18 + 
18 + 16+14+9 + 9 
+ 4 — 88). Das Riicken- 
schild des 9. Abd.-segments schwach entwickglt, zwischen den 
Mittelborsten 1 — 2 Borsten, zwischen der Mittel- und Seiten- 
borste 2, zusammen nur 9 — 10. Der Vordertheil dieses Schil- 
des wie auch der des schwach entivickelten, mit etwa 10 Borsten 
versehenen Schiitzschildes des Festhalters punktenlos und nicht 
dunkler als das iibrige Schild. Der Riickendorn der Klaue des 
Festhalters stark. 

Die Nymphe 19 — 26 mm lang, bis 6 mm breit, die An- 
tennen reichen bis an das Ende des 6. — den Anfang des 9. 
Abd.-segments, die Hinterfusse (in natiirlicher Lage) an das Ende II 


3 
3 


3 


3 


3 
3 


III 


3 
3 


(2)-3 


(2)~3 


3 
3 


IV 


3 
3 


2 


2 


3 
3 


V 


3 

2 


1 


2 


(2)-3 
3 


VI 


2 
2 
1—2 


2 
2 


VII 


2 
2 
1 


2 

2 


/III 


2 

1 
2 Rucken Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve von 

Gl. punctatolineatus Retz. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 41 des 8.- den Anfang der oberen Analanhange, die Fliigelschei- 
den an die Mitte des 4. — den Anfang des 5. Abd. -segments. 
Die Oberlippe wie bei den grosseren IAmnophilus-SLTlen. Die 
Mandibeln lang, die Klinge sehr schmal, die Schneide concav, der 
Rucken convex (Fig. 7 e). Das dritte Glied der Maxillarpalpen 
beim 9 am langsten, dann folgt das fiinfte, zweite (alle drei 
ziemlich gleich lang), vierte u. erste. 

Der Aussenrand der vorderen Flilgelscheiden seicht einge- 
buchtet (Fig. 7 f), und auch der der hinteren Flilgelscheiden 
eingeschnitten. Die Sporne 1—3—4, die Mitteltarsen clicht be- 
haart, von den Hintertarsen nur das erste Glied, und zwar 
wenig, behaart. II 


3 
3 


3 


3 


3 
3 


III 


3 
3 


3 


2 


3 
3 


IV 


3 
3 


2—3 


2 


3 
3 


V 


(2)3 
2 


2 


1 


3 
3 


VI 


2 
2 
1 


2 

2 


VII 


2 
2 
1 


2 

2 


VIII 


2 


2 III 

IV 

V 

VI 

VII 


1-3(5) 


2—6 


4—6 
11-24 


3-6 


3-6 Schema der 
Chitinhakchen. Rucken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der 

Nymphe von Gl. punctato- 

lineatus Retz. Die Ruckenhocker des ersten Abdominalsegments sehr 
gross, die Spitzchen gewohnlich, auf der Oberflache des Seg- 
ments beiderseits 4 — 5 Borsten (Fig. 7 j). Die Chitinplattchen 
stark (ausser denen des dritten Segments). Die Kiemen stark, zahl- 
reich, ihre Zahl 18 + 17 + 16 + 14 + 9 + 9 + 4 = 87. 

Der mit grosseren Spitzchen besetzte Theil der Dorsalseite 
des 9. Abdominalsegments von derselben Farbe wie das iibrige 
Segment, das iiber die ganze Flache mit kleinerem Spitzchen 42 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

versehen ist. Auf den Seiten einige kleine, diinne Borsten. 
Auf der Basis der' oberen Appendices anales zwei ganz kurze 
Borsten, die erste langere liegt etwa im ersten Drittel der Lange 
der Stabchen (von der Basis), das zweite etwa im 5 /s, das 
dritte im 7 /s, das vierte an der Spitze (Fig. 7 g). Die Lobi in- 
feriors des cT reichen etwas mehr nach hinten als die ziem- 
lich schmalen, in ihren Aussenwinkeln abgerundeten Penisan- 
lagen. 

Das Larvengehdase 30—36 mm lang, 6 mm, mit den An- 
hangen sogar 10—14 mm, breit, beindlie cylindrisch, gerade. Die 
Mundoffnung weit, das Hinterende wegen der zusammengezogenen 
Blatter eng. Das Gehause ist aus unregelmassigen, der Lange 
nach gelegten, dilnnen Blattern gebaat, die Oberflache sehr eben 
(Fig. 7 1). An den Vordertheil des Oehauses sind Stiicke von 
Carexblattern, Scirpusstengeln u. s. w. gefugt, die das Vorder- 
ende, seltener das Hinterende iiberragen. Diese Stiicke liegen 
entweder dem Gehause parallel (Fig. 7 m), so dass dieses we- 
gen der Anhange nicbt nach hinten breiter wird, oder ausge- 
sperrt (Fig. 7 k); dann wird das Gehause im Hintertheil breiter, 
unformlich. Die Enden des Nymphengehduses ohne Pflanzen- 
theilcJien, mit starhen, braunen, runden Siebmembranen verschlos- 
sen, die ein wenig nach innen von den Offnungen liegen. Be- 
sonders die hintere Membran mit zahlreichen Lochern versehen. 
Besonders die vordere Membran mit starheren Strangen bewehrt, 
die die Membranen in gewohnlich mit einem Loche versehene 
Felder theilen. — Schon Degeer erwahnt, dass diese Membra- 
nen »uberaus artig und besonders merkwurdig» sind. 

Die Larven ausgewachsen Ende Mai, beim Eisgang, die ersten 
Nymphen erschienen in den letzten Tage Mai 1900, Lappee, Sai- 
maa, an schlammigen Ufern. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 43 Limnophilus rhombicus L. 

Taf. I, Fig. 8 a— e. Taf. II, Fig. 8 f— t. 
Das Gehause am oftesten von alien Trichopterengehausen beschrieben. Reaumur Taf. XII, Fig. 2, 5(1737)? 

Rosel v. Rosenhof p. 71—74, Taf. 
XV, Fig. 1, XVI, Fig. 3 (1746). . 

Degeer Taf. XI, Fig. 12 (1752)? 

Schroter I, p. 422, Taf. XI Min. D 
Fig. 17 (1779)? 

Schroter II, p. 590, T. II (nach Ha- 
gen I, p. 245). 

Seetzen p. 76, N:o 21—23 (S. Hagen 
I, p. 245) (1790). 

Pictet p. 149—151, Taf. IX, Fig. 1 a 
— d Larven-, Nymphengehause, e 
Larve; eine ziemlich genaue Be- 
schreibung der Larve und des Ge- 
hauses (1834). 

Kolenati p. 46, Larve, Gehause (1848). 

Hagen I, p. 243, Larvengehause (1864). 

Meyer p. 161, Nymphengehause (1864). 

Walser p. 54—58, Larve, eine ziem- 
lich genaue Beschriebung verschie- 
dener Gehausetypen (1867). Packard p. 677, Fig. 607, Larvenge- 
hause (1870). 

Preudhomme de Borre p. 67, Lar- 
vengehause (1870 — 71) 

Meyer-Dur p. 385, Larvengehause 
(1875). 

Wallengren p. 41, Larve, Larven-, Nym- 
phengehause (1891). 

Schmidt-Schwedt p. 95—98, Fig. 8, 
Larve, Nymphengehause (1891). 

Hofmann Taf. II, Fig. 3 b Larve, 3 c 
Nymphengehause (1892 — 93). 

Rudow p. 454 (1897). 

Lampert p. 154, Fig. 68 A— B, Lar- 
vengehause (1897). 

Struck p. 20, Fig. '33 a— d, Larven- 
gehause (1900). 

Zander p. 225, Gehause (1901). 

Ulmer II, p. 223-226, Fig. 1— 
genaue Beschreibung der Metamor- 
phose (1901). Die Larve 19—25 mm lang, 3,5—4,5 mm breit, der Hin- 
terleib grtinlich, die Kiemen blass-rotlich, der Kopf und das 
Pronotum blass-gelb, das Mesonotum im Allgemeinen beinahe 
schwarz. Kopf ziemlich kurs und breit, grosser als bei L. de- 
aniens. Auf der Stirne einer in seinem vorderen Theile brei- 
terer schwarzbrauner Streif, der vom Glypeus nach hinten nicht 
bis ganz znm Gabelwinkel reicht. Die Seiten des Streifens in ihrem 
Vordertheile nach hinten convergierend, in dem Hintertheile pa- 
rallel. Auf dem Hintertheile des Streifens braune, dunkler contou- 
rierte Punkte in einer keilformigen Figur, deren Spitze nach 
vorn gerichtet ist, auch auf dem Vordertheile undeutliche Punkte, 
und bei dem Clypeus in der Mitte des Streifens eine blasse Ein- 
buchtung. Auf den Seiten des Oabelstieles und nach aussen von 
den Gabelziveigen ziehen an den Augen vorbei und uber den An- 
tennen bis zur Basis der Oberkiefer schiuarzbraune Linien, 44 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

die besonders auf dem hinteren Theile mit Punkten besetzt sind 
(Fig. 8 f). Auf dem Hintertheile des Kopfes sowohl auf der oberen, 
als auch auf der unteren Seite und auf den Wangen zahlreiche 
Punkte, welche einen das game Foramen occipitis umgebenden 
braunen Gurtel bilden. Auf den Wangen noch eine blasser 
braune, undeutlichere, kurzere Linie. Die untere Flache des 
Kopfes in dem Hintertheile braun, so dass auf der unteren Fla- 
che und den Seiten ein nacb vorn bis nahe zur Basis der Un- 
terlippe und der Unterkiefer reichendes Feld, das dunkler als 
die Grundfarbe ist gebildet wird (Fig. 8 g). Die Antennen na- 
her der Basis der Mandibeln als den Augen. 

Metathorax zweimal breiter als Prothorax. Auf dem Vor- 
derrande des Pronotum gelbliche, starkere Haare l ). Auf der obe- 
ren Flache Haare besonders nahe dem Vorderrande und auch 
auf dem vorderen Theile. Die Orundfarbe Mass-, grau-, oder 
braungelb. Auf dem ersten Drittel ein graubraaner oder brau- 
ner, in seinem hinteren Theile nicht dunklerer Gurtel, der Vor- 
derrand, besonders die Vorderecken dunkelbraun, — der hin- 
tere Theil braunlich. Die Umgebung der Basis der Borsten, 
wenn diese auf dem dunklen vorderen Gurtel stehen, noch dunk- 
ler als dieser; die Punkte dunkel contouriert, braun (Fig. 8 i). 
— Mesonotum oft etiuas dunkler als das Pronotum, die Punkte 
braun. Der Zwischenraum zwischen den Seiten der keilformigen 
Figur und oft auch (obgleich im geringerem Grade) das Gebiet auf 
dem vorderen Theile, das von den Innenrandern dieser Figuren 
und von der geraden Punktenlinie begrenzt ist, dunkler als die 
Grundfarbe, braun oder graubraun, so auch der Hintertheil des 
Mesonotum. Der Vorderrand nahe den Vorderecken nicht schtvarz. 
(Fig. 8 j). Die graubraunen Schildchen des Metanotum gleich 
dem Pro- und Mesonotum ziemlich dicht behaart. 

Das Verhaltnis der Fiisse wie 1 : 1,68 : 1,60, der Grund- 
farbe des Pronotum gleich. Die Bander der oberen Glieder, 
besonders der obere und untere Band der Goxen und der Ober- 
rand des Trochanters schwarz. Die Punkte besonders der Hin- 
terfusse deutlich, sehr wenig auf dem Vordertheile des Tro- 
chanter. Die Vorderklauen etwas kurzer als der Tarsus, die 
Mittel- und Hinterklauen etwa zweimal kurzer. l ) Vergl. S. 35, Zeile 5—6. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 45 Der Riickenhocker des ersten Abdominalsegmentes sehr 
hoch und spitzig, die Seitenhocker abgerundet, breiter, mit Bor- 
sten versehen. Die ventrale Flache des Segmentes dunkler als 
das ubrige Abdomen. Die Kiemenzahl 18 -f 17 + 16 -f 10 + 
9 + 7 + 1 = 78. Die Kiemen stark, in ziemlicli geringer An- il 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII Rucken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve von 
L. rhombicus L. 

zahl auf den hint er en Segmenten. Die Bauchreihe endigt am 
Ende des 7. Segmentes, die Hinterlinie der Seitenreihe am Ende 
des 6. und die Vorderlinie im Anfang des 4. Segmentes. Uber 
der Seitenlinie in dem 3—8. Segmente 3—8 zweizinkige Borsten. 
— Das Riickenschild des 9. Segmentes normal, in dem hinteren 
Theile blassgelb; zwischen den Mittelborsten etwa 8 Borsten, 
zwischen den Seiten- und Mittelborsten 6, zusammen etwa 24; 
die Anzahl kann jedoch etwas variieren. Das Schtitzschild des 
Festhalters mit kleinen Spitzchen besetzt, deutlich, der Hin- 
tertheil blassgelb. 

Die Nymphe (15,5) 17,5 — 21 mm lang, 3,5—4 mm breit, 
die Fuhler reichen an den Anfang — an das Ende des 8. Abdo- 
minalsegmentes, die Hinterfiisse (in der naturlichen Lage) an 
das Ende des 8. — an den Anfang des 9. Segmentes, die Flu- 
gelscheiden bis zum Ende des 4. — zum Anfange des 5. Seg- 
mentes. 3 
3 


((2)) -3 


3 


3 
3 


3 
3 


((2))-3 


2-((3)) 


3 

((2))-3 


3 
(2)-3 


(1)2((3)) 


1—2 


((2))-3 
((2))-3 


2-(3) 

2 


0((l-2)) 


l-((2)) 


2-(3) 
2-3 


((3))-2 
((l))-2 


o-((i)) 


(0)-l 


2 
((1, 3)) 2 


((l))-2 
-1((2)) 
o-((i)) 


«l))-2 
((0)) 1-2 


0-1 ((2)) 


0-(l) 46 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. Die Oberlippe halbkreisformig, etwas breiter als lang. Auf 
dem Vorderrande zwischen den gelben Borsten kleine Spitzchen. 
Die Klinge der Mandibeln breit, die Schneide etwas convex, die 
Biickenseite audi etwas convex (Fig. 8 a). Das ftinfte Glied der 
Maxiilarpalpen des 9 ist am langsten, dann folgt das dritte, das 
zweite, das vierte (das Verhaltnis wie 1,42 : 1,27 : 1,10 : 1). 

Der Aussenrand der vorderen Fliigelscheiden gerade. Sporn- 
zahl 1 — 3 — 4. Die vier ersten Glieder der Hintertarsen ziemlich 
dicht behaart. Das erste Tarsusglied, wie auch bei den anderen 
beschriebenen Limnophilus-SLYien viel langer als das zweite. II 
III 

IV 
V 

VI 
VII 
VIII 3 
3 


((2))-3 


3 


3 
3 


3 
3 


3 


2 


3 
3 


3 
2—3 


((l))-2 


l-(2) 


((2))-3 
3 


2-((3» 

2 
l-(2) 


2-(3) 
2 -(3) 


2 
2 
0, 1( 2) 


2 

2-((3)) 


((l))-2 
0-1 
0-(l) 


2 
((D)-2 


0-1 


0—1 III 

IV 

V 

VI 

VII 


(0-1) 2 ((3-4)) 


(2) 3 ((4-5)) 


(2) 3 (4-5) ((6)) 
(11-) 15-22 (-26) 


5,4, ((5-6)) 


5, 4, (5) Schema der Chitin- 
hakchen. Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe von 
L. rhombicus L. 

Die Haftapparat sehr entwickelt, die Hocker des ersten 
Segments stark, mit darken Spitzen bewehrt (Fig. 8 d). Auf der 
Oberflache des Segments auf beiden Seiten 7—10 Borsten,. Die 
Chitinschildchen grosser, die Hakchen zahlreicher als bei L. 
flavicornis. Auf dem Vorderrande des dritten Segments ein sehr 
kleines Pldttchenpaar, das bisweilen ohne Spitzen ist, die Platt- 
chen des 4—7. Segments viel grosser. Die Kiemenzahl 18 + 
17 _j_ 15 _|_ 9 _)_ 9 4- 7 + 2 = 77. 

Die mit Spitzchen versehene Felder des 9. Abdom.-Seg- 
ments brauner als der ubrige Theil des Segments, stark entwic- 
kelt (Fig. 8 k). Die Analstabchen 1—1,2 mm lang, 0,085—0,1 
mm breit. Die Spitzchen auf dem Aussenrande am zahlreich- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 47 

sten. Auf der Basis der Stabchen einige kurze Borsten, die 
erste langere Borste etwa im 1 /* > der Ldnge der Anhdnge (von 
der Basis gerechnet), die zweite etwa im 1 / 2 — 5 /^ die dritte im 
2 / 3 — 4 / 5 , die letzte nahe an der Spitze. Die Lobi inferiores des 
cf am Hinterende abgerundet, kurz, breit, der Hinterrand der 
Halften der Penisanlage gerade, so auch die Seiten, die parallel 
sind, die Aussemvinkel der Halften ziemlich spitzig, der Winkel 
zwischen den Halften am Hinterrand der Penisanlage stumpf 
(Fig. 8 b). Die Theile ziemlich breit, sie reichen etwas weniger 
nach hinten als die Lobi inferiores. Beim cf ist der Hinter- 
rand des 8. Abdom. -segments ein wenig verlangert, und beinahe 
unmerklich eingeschnitten. 

Das Larvengehduse variiert sehr nach der Form und den 
Baustoffen, 18—27 mm lang, 5—6,5 mm breit. In den von 
mir naher untersuchten Exemplaren kann man vier Haupt- 
formen unterscheiden. Die urspriingliche Form, die alien Lar- 
ven zuerst eigen ist, und die man oft bei den Nymphen an- 
treffen kann, ist axis feinen Holzchen, Wurzel- und Stengeltheil- 
chen aufgebaut, die quer gelegt sind und in jungeren Gehau- 
sen viel mehr uber den Seiten hervorragen, als in alteren. Das 
Gehause ist etwas nach hinten verschmalert, und etwas gebo- 
gen, oft abgerundet eckig, die Mundoffnung schief, eckig, das 
Hinterende gerade, mit einer Membran, die mit einer runden 
Offnung versehen ist, geschlossen. Die Oberflache uneben. 
Diesem Typus nahern sich sehr die Gehause, die aus quer 
oder ein wenig schief gelegten breiteren Pflanzentheilen, Spahn- 
stiickchen, starkeren Holzstucken gebaut, und ziemlich eben 
sind (Fig. 8 n, q, r). Dagegen sind auch Gehause zu finden, 
deren hintere Theile noch nach dem ursprunglichen Typus, der 
vordere Theile aber aus sehr starken quer- oder schief gelegten 
Pflanzentheilen, Zweigen, Binden- und vermodernden Holzstuc- 
ken u. s. w. gebaut sind, die diese Theile sehr uneben und 
unregelmassig machen. Das Gehause dann oft gerade, die Mund- 
offnung oft auch unregelmassig; der Vorder- und Hintertheil 
durch eine sehr deutliche Grenze von einander getrennt (Fig. 
8 m, o, p, s). Endlich kann der Hintertheil nach dem ersten 
oder dem zweiten Typus, der Vordertheil aber aus Steinchen 48 Silfvenhis, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

und Molluskenschalen gebaut sein, die Oberflache ist dann ziem- 
lich eben. 

Das Nymphengehduse 18—27 mm lang, oft beinahe gerade 
und cylindrisch, oft aber etwas gebogen und nach hinten ver- 
schmalert. Sehr oft sind die vorragenden Theile der Materia- 
lien abgerieben, so dass die Oberflache ziemlich eben ist und 
die verschiedenen Stoffe schwer zu unterscheiden sind. In den 
Gehausen, die nach dem dritten Typus gebaut sind, ist der 
schmale Hintertheil gewohnlich abgebrochen. Die beiden Offnun- 
gen des Gehauses mit Pflanzenstoffen oder Steinchen geschlos- 
sen; auch in aus Pflanzenstoffen gebauten Gehausen kann man 
Steinchen als Verschlussmaterial antreffen; weiter innen beson- 
ders an der Mundoffnung finden sich meist dicke, kleine, dunkle 
Membranen, die mit wenigen, sogar mit einem einzigen Loche 
versehen sind. Bisweilen sind die Membranen dunner, die L6- 
cher zahlreicher (Fig. 8 1). — Die verschiedenen Gehausetypen 
sind naturlich durch die Natur des Aufenthaltsortes der Larven 
bedingt. In Teichen, in denen viel feine Pflanzentheilchen zu 
haben sind, bauen die Larven nach dem ersten Typus, auf 
Sandufern nach dem vierten u. s. w. 

Lappee, Saimaa auf felsigen, sandigen, schlammigen Ufern. 
Die Larven wahrend des Eisganges Ende Mai ausgewachsen, die 
ersten Nymphen am 2 / 6 , Imagines 19 / 6 — 22 /s 1900. In Esbo traf 
ich im Meere Larven und Nymphen von L. rhombicus, deren 
Gehause geebnet, nach dem zweiten Typus, aus Stuckchen von 
Fucus (und aus Rindentheilen) gebaut waren. 

Ausser den oben erwahnten Materialien kann L. rhombicus 
auch Trichopterengehause, Insectentheile u. s. w. als Baustoff 
anwenden (Walser p. 54—58). Immer sind die vegetabilischen 
Theile als das urspninglichste Material in dem Hintertheile des 
Gehauses anzutreffen. 

Von der Beschreibung Ulmers weichen die von mir un- 
tersuchten Larven in der Form des Stirnstreifens, in der Farbe 
des Pro- und Mesonotum, in der Kiemenzahl und der Zahl der 
Haare auf dem Ruckenschilde des 9:ten Abd.-segments, die 
Nymphen aber in der Behaarung der Hintertarsen, in der Zahl 
der Ghitinhakchen, in der Form der Lobi inferiores und der 
Penisanlage u. s. w. ab. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 49 Limnophilus borealis Zett. l ) 

Taf. I, Fig. 9 a— d. Taf. II, Fig. 9 e. 
Rudow p. 454, Fig. 17, Larvengehause (1897)? 

Die Grundfarbe des Larvenkopfes, Pronotum unci Meso- 
notuni sehr Mass gelb. Auf der Oberflache des Kopfes ahnliche, 
mit Punkten versehene Uassbraune Linien, wie bei L. rhombicus. 
Die Wangen mit zahlreichen Punkten, ohne Linie. Der Vor- 
derrand des Pronotum breit blassbraun, auch der Boden der 
Furche auf dem vorderen Theile des Schildes in seiner Mitte 
blassbraun. Der Zwischenraurn zivischen dieser Furche und dem 
blassbraunen Vorderrande, wie auch die Umgebung des Hinter- 
randes Mass gelb. Der Vorderrand des Mesonotum etwas dunk- 
ler als die Grundfarbe, das Fro- und Mesonotum mit sehr we- 
nigen Borsten. 

Die 9 Nymphe 20 mm lang, die Fuhler reichen bis an 
den Anfang des 8. Abdominalsegments, die Flugelscheiden bis an II 
III 
IV 

V 

VI 

VII 3 
3 


3 


? 


3 
3 


3 
3 


? 


2 


3 
3 


3 
2 


2 


1 


2 
2 


1—2 
1 


1—2 
2 
2 


1 
1 


2 
1—2 


1 


1 

0-1 Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe 

von L. borealis Zett. Ill 

IV 

V 

VI 

VII 


2 


3—4 


2—4 
22—23 


3 


3-4 Schema der 
Chitinhakchen. J ) Von dieser Art habe ich nur eine einzige Q-Nymphe untersucht, 
so dass besonders die Beschreibung der Larve, die auf der letzten Larven- 
exuvie, die in dem Nymphengehause zu finden war, sich gnindet, sehr man- 
gelhaft ist. Da die friiheren Stadien dieser Art ganzlich unbekannt waren, 
und das Gehause nur durch eine unsichere Mittheilung von Rudow be- 
kannt ist, habe ich diese mangelhafte Beschreibung hier aufgenommen. 

4 50 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

das Ende des vierten. Der Vorderrand der Oberlippe ohne Spit- 
zen (Fig. 9 b). Der Bilcken der Mandibeln gerade, so auch die 
Schneide, die Klinge schmal (Fig. 9 c). Das 5. Glied der Maxillar- 
palpen am langsten, dann folgt das dritte, das zweite und 
vierte Glied gleich lang. — Die Flugelscheiden und Fusse wie 
bei L. rhombicus. 

Die Seitenhocker des ersten Abdomindlsegments stark, die 
Spitzen starker als bei L. rhombicus. Auf der Riickenflache auf 
jeder Seite 3—5 Borsten. Die Chitinplattchen stark, gross, 
wie bei L. rhombicus. Die Kiemen besonders auf den hinteren 
Segmenten ziemlich gering an Zahl. Die Kiemenzahl 65 (?). 

Die Spitzchenfelder des 9. Abd.-segments schwcicher als bei 
L. rhombicus. Die erste der grossen Borsten der Analanhange 
naher der Spitze als bei L. rhombicus (etwa im 1 / 3 von der Ba- 
sis) die zweite etwa auf der Mitte, die dritte auf dem letzten 
Neuntel, die vierte auf der Spitze (Fig. 9 d). 

Das Nymphengehause 36 mm lang, 6 mm breit, aus der 
Lange nach aneinander gefugten Halften von Phragmitessten- 
gelstucken, aus Spahn- und Rindentheilen. Die vorderen bedecken 
dachziegelformig die hinteren. Das Gehause ganz gerade, nach 
hinten breiter, die OberMche nicht ganz eben (Fig. 9 e). Die 
Verschlussmembranen diinn, weit, gerade, mit zahlreichen Lochern. 
Lappee, Saimaa, Ende Juli 1900. Limnophilus flavicornis F. 

Taf. I, Fig. 10 a— f. Taf. II, Fig. 10 g— o. 
Besonders das Gehause sehr oft beschrieben. Reaumur Taf. XII, Fig. 6—10 (1737). 
Degeer Taf. XI, Fig. 14, Larvenge- 

hause aus Molluskenschalen (1752). 
Schroter 1, p. 423, 426, Taf. XI min. 

C. 9—10 (1779). 
Schroter II, p. 587 Taf. II, und 
Seetzen p. 78-80 (1790) (nach Ha- 

gen I, p. 246). Pictet p. 152, Taf. IX, Fig. 2 a-c 
Gehause, d Larve; Beschreibung 
der Larve und des Gehauses (1834). 

Rambur p. 484, Larvengehause 
(1842). 

Kolenati p. 44—45, Larve, Gehause 
(1848). 

Hagen 1, p. 245—46, Gehause (1864). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 51 Walser p. 58—60, Larve, Gehause 
(1864). 

Meyer p. 161, Larve, Nymphenge- 
Muse (1867). 

Packard p. 617, Fig. 609. Gehause 
(1870). 

Preudhomme de Borre p. 67, Ge- 
hause (1870—71). 

Wallengren p. 43, Larve, Larvenge- 
hause (1891). 

Rudow p. 454, Gehause (1897). Lam pert p. 154, Fig. 69 A— D, Lar- 

vengehause (1897). 
Struck II, p. 20, Fig. 32 a-d Lar- 

vengehause (1900). 
Ulmer I, p. 950, Fig. 4, Larvenge- 

hause (1900). 
Ostwald II, p. 112, verschiedene Ge- 

hausetypen (1901). 
Ulmer II, p. 223—225, einige Cha- 

raktere der Larve, der Nymphe 

und des Gehauses (1901). Die Larve 20 — 24 mm lang, 3,5 — 4,5 mm breit. Der Kopf 
in seiner Form wie lei L. rhombicus, vielleicht etwas kleiner. 
Mit schwacher Vergrosserung sieht der Kopf von oben gesehen 
schiuarzbraun cms, nar die JJmgebung des Gabehvinkels und der 
Winkeln der Gabeldste gelb (Fig. 10 g). Besonders in den Exu- 
vien kann man sehen, dass auf der Stirn eine schwarzbraune 
Linie sicht befindet, wie bei L. rhombicus und decipiens; die Li- 
nie aber ist in ihrem vorderen Theile breiter als bei den ge- 
nannten Arten. Sie filllt ndmlich den Zwischenraum der Gabeldste 
sowohl vorn, in der Mitte zivischen der Mandibelbasis und den Au- 
gen, als audi in ihrem hinteren Theile nahe dem Gabelwinkel aus, 
und vereinigt sich also an diesen Stellen mit den grossen Sei- 
tenlinien des Kopfes (Fig. 10 b). Die Seiten des Stirnstreifens sind 
auch in ihrem Vordertheile parallel, dann bilden sie etwas nach 
vorn von den Winkeln der Gabelaste einen rechten Winkel nach 
der Mitte zu; endlich noch einen rechten Winkel bevor sie 
sich nach hinten fortsetzen. Die Stirnleiste sonst wie bei L. 
rhombicus, so auch die grossen Seiten- und die Wangenlinien; 
zivischen diesen auf den Wangen nur ein schmaler, gelber, von 
den Augen nach hinten zu ziehender Gilrtel; die Punkte auf dem 
Hintertheile des Kopfes und die ganze Unterflache wie bei L. 
rhombicus, doch ist ihre Farbe ^etwas dunkler. 

Auf dem Vorderrande des Pronotum gelbliche Haare; die 
Farbe des Schildes braungelb, auf dem Vordertheile ein ahnlicher 
brauner Gilrtel, tuie bei L. rhombicus; dieser Gilrtel in seinem 
Hintertheile noch dunkler. Die hinteren Theile des Schildes 52 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. audi dunkel (Fig. 10 h). Das Mesonotum braan, die Hinter- 
theile dunkelbraun, sonst aber das game Schild gleichfarbig, nur 
der Vorderrand oft dunkler und nalie den Vorderivinkeln bei- 
nahe schwarz (Fig. 10 i). Pro-, Mesonotum und die graubraunen 
Schildchen des Metanotum ziemlich dicht behaart. 

Das Verhaltnis der 
Fusse wie 1 : 1,64 : 1,58; 
ihre Farbe und Bor- 
sten, das erste Ab- 

dominalsegment wie 
bei L. rhombicus. Die 
Zahl der zweizinkigen 
Haare in dem 3 — 7. 

Segmente 2—6, sie 

fehlen in dem 8. 
meist. Die Kiemen 
stark, zalilreicher als 
bei L. rhombicus, we- 
niger zahlreich als bei 
L: decipiejis. Die Kie- 
menzahl 18 + 17 -f 15 
+ 13 -f 10 + 6 + 3 = 82. — In der Mitte des Hinterrandes des 
Ruckenschildes auf dem 9. Segmente 3—5 Haare, zwischen der 
Seiten- und Mittelborste 5, zusammen 17—19. Das Schutz- 
schild des Festhalters etwas dunkler als bei L. rhombicus, sonst 
wie bei diesem. 

Die Nymphe 17 — 19 mm lang, 3 — 4 mm breit. Die Lange 
der Antennen und der Hinterfusse, die Oberlippe (Fig. 10 c), 
die Oberkiefer, die Fliigelscheiden, die Ruckenhocker des ersten 
Abdominalsegments wie bei L. rhombicus. Das 5. Glied der 
Maxillarpalpen beim 9 am langsten, das dritte fast eben so 
lang, das zweite viel kurzer, das vierte noch kiirzer (1,46 : 1,45 
1,2 : 1). Die Hint ertar sen viel weniger behaart als bei L. rhombi- 
cus, Haare nur auf dem ersten Gliede. II 


3 
3 


2—3 


«2))-3 


3 
3 


III 


3 
3 


3 


2-((3)) 


3 
3 


IV 


3 

«2))-3 


2 ((1, 3)) 


1— (2) 


3 
3 


V 


3 

((1,3)) 2 


l-((2)) 


0-1 


3 
2—3 


VI 


2 
(l)-2 


0—1 


0—1 


2-(3) 
2 


VII 


(l)-2 
0—2 


0-((l)) 
(l)-2 
l-(2) 


vm 


1—2 


0—1 Rucken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve von 

L. flavicornis F. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 53 II 


3 
3 


2-3 


3 


3 
3 


III 


3 
3 


((2))-3 


2-((3)) 


3 
3 


IV 


3 
3 


2 


1 


3 

((2))-3 


V 


2-3 

2 


1 


((0))-l 


((2))-3 
2-((3)) 


VI 


2 

((l))-2 


0-(l) 


o-((i)) 


2 
((l))-2 


VII 


2 

0—2 


(l)-2 

l-((2)) 


Mil 


0—2 


o-((i)) Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe von 

L. flavicornis F. Ill 

IV 

V 

VI 

VII 


6> ((1—3)) 


(1,3)J9((5)) 


2 g 

(6-) 9—15 


((1,4)) (2) 3 


2, 3 (4) ((5)) Schema der 
Chitinhakchen. Auf dem Ruckenflache des ersten Abdominalsegments auf 
beiden Seiten 4 — 8 Borsten (Fig. 10 d). Die Chitinschildchen 
schiuacher als bei L. rhombicus. Das dritte Segment fast immer 
ohne, ciiisserst seiten mit einem gam kleinen Chitinplcittchen. 
Besonders ist die Zahl der Hakchen auf dem Hinterplattchen 
des 5. Segments viel kleiner. Die Kiemen stark, die Zahl (fast 
wie bei der Nymphe von L. rhombicus) 18 -f- 17 + 15 + 
12 + 8 + 6+1=77. Der mit Spitzchen beivehrte Theil des 9. 
Abdominalsegmentes schiuacher als bei L. rhombicus. Die Anal- 
stabchen mit schwacheren und weniger zahlreichen Spitzchen 
besetzt als bei L. rhombicus, die Lage der Borsten beinahe wie 
bei dieser Art, die erste Borste etwa im 1 /z der Lange des Stab- 
chens, die zweite etwa im 2 /s — 5 /s, die dritte im letzten 
Zehntel (Fig. 10 f). Die Lobi inferiores des cf kurz, abge- 
rundet, reichen etwas mehr nach hinten als die breite Anlage 
des Penis, die sehr ahnlich - derjenigen von L. rhombicus ist. 
Der Hinter- und Aussenrand der Hdlften der Penisanlage etwas 
gebogen, die Aussemvinkel abgerundet; der Winkel zwischen den 
Theilen gerade oder stumpf (Fig. 10 e). 

Das Larvengehduse 20 — 25 mm lang, ursprunglich wie bei 
L. rhombicus aus feinen quer oder schief gelegten Pflanzentheil- 54 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

chen gebaut, aber bei den erwachsenen Larven weicht es durch 
die Lage und Grosse der Materialien von dem urspriinglichen Ty- 
pus mehr ab als (in den meisten Fallen) das von L. rhombicus. 
— Gewohnlich ist das Gehause nach dem dritten Typus von L. 
rhombicus gebaut, so dass das Hinterende aus feinen Pflanzen- 
theilchen, das Vorderende aber aus sehr dicken Holzchen, aus 
Stilcken von Scirpusstengeln, aus vermodernden Holztheilen u. s. w. 
besteht, die quer, schief, und sogar der Lange nach befestigt sind 
(Fig. 10 m, n). Das Gehause sehr oft unregelmassig. Oft ist das 
diinne Hinterende abgebrochen (Fig. 10 j, k, 1). Die alteren Ge- 
hause fast gerade, die Mundoffnung schief, das Hinterende ge- 
rade, mit einer Membran, die mit einem runden Loche verse- 
hen ist, verschlossen, und durch kleine Pflanzentheilchen ver- 
schmalert. — Das Nymphengehause 19 — 22 mm lang, 6 mm dick, 
bei alien von mir untersuchten Exemplaren durchweg aus sehr 
starken, oft quadratischen, oft quer, schief, oder der Lange nach 
gelegten Pflanzentheilen gebaut. Die Oberflache sehr uneben, 
die Gehause cylindrisch, sehr wenig oder gar nicht gebogen, oft 
konnen sie unregelmassig dreieckig, mit abgerundeten Ecken, 
sein. Die hintere Siebmembran dreieckig mit einem oder we- 
nigen Lochern, die vordere dunner, mit zahlreicheren Lochern. 
Das Hinterende durch Pflanzentheile verengert, und die Sieb- 
membranen mit solchen bedeckt. — Ein Nymphengehause wich 
ganz von dem allgemeinen Typus ab, da es aus feinen Moos- 
stengeln gebaut war, und die Siebmembranen dunn, mit 7 — 
11 Lochern versehen waren (Fig. 10 o). — Ausser Pflanzen- 
theilen gebraucht L. flavicornis auch Sandkorner und besonders 
Molluskenschalen als Baumaterial, und es ist diese Art, die am 
haufigsten unter den Trichopteren die letztgenanntem anwendet. 
Lappee, Saimaa auf steinigem Sandufer, auf moosigem Bo- 
den; in schlammigen Graben. Im Sommer 1900. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 55 

Limnophilus decipiens Kol. 

Taf. I, Fig. 11 a— f. Taf. II, Fig. 11 g— n. Struck 1, p. 417, Fig. 2, 2 a, Larven- 

gehause (1896). 
Rudow p. 452, Fig. 14, Larvenge- 

hause, das doch hochst wahrschein- Struck II, p. 17, Fig. 7 a, b, p. 21, 
Fig. 12, zwei Formen von Gehau- 
sen (1900). 

Ostwald II, p. 108—109, verschie- lich zudieser Art nichtgehort (1897). dene Gehausetypen (1901). 

Die Larve 16 — 20 mm lang, 3 — 3,5 mm breit. Der Kopf 
kleiner, mehr langgestrecM als bei den vorigen Limnophilus-arten 
(Fig. 11 g). Die Linien der Oberflache und der Wangen ganz 
wie bei L. rhombicus (Fig. 11 b), auf den Wangen zahlreiche, 
auf der unteren Flache wenige Punkte. Kopf blassgelb. Anten- 
nen wie bei L. rhombicus, Oberlippe blasser und ihre Seiten 
in dem hinteren Theile mehr gerade. 

Auf dem Vorderrande des Pronotum gelbe Haare, das 
Schild blassgelb, auf dem Vordertheile ein ahnlicher, aber blass- 
brauner, Gurtel wie bei L. rhombicus, dieser in der Mitte seines 
Hinterrandes scharf dunhler, der Hintertheil des Schildes auch 
dunkler (Fig. 11 h). Mesonotum blassbraun, der Vorderrand ?iaJie 
den Vorderecken oft dunkler, so auch der hinterste Theil des 
Schildes. Die Seiten von dem Vorderrande bis zum Hinterrande 
und nach der Mitte zu bis zum V 3 — 1 U der Breite der Mesono- 
tumhdlften blassgelb (Fig. Hi). Pro- und Mesonotum, und das 
ziemlich wenig entwickelte Schildchen des Metanotum mit weni- 
ger zahlreichen Haaren besetzt als bei L. rhombicus. (Besonders 
sind die Seitenschildchen des Metanotums schwach). — Die 
Fiisse im Allgemeinen wie bei L. rhombicus, blasser, die Punkte 
deutlicher, Verhaltnis 1 : 1,54 : 1,47. 

Die Seitenhocker des ersten Abdominalsegments wie bei 
L. rhombicus (mit wenigeren Haaren besetzt), so auch die Seiten- 
linie, (ihre Haare schwarzbraun, so dass die Seitenlinie deutli- 
cher ist). Auf dem 3—7. Abdominalsegmente 3 — 8 zweizinkige 56 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. II 


3 
3 


((2))-3 


3 


3 
3 


III 


3 

((2))-3 


((2))-3 


2 


CO CO 


IV 


3 

((2))-3 


2 


«l))-2 


3 
((2))-3 


V 


2-((3)) 
2 


l-((2)) 


1 


2-((3)) 
((2))-3 


VI 


2 

((l))-2 


((0))-l 


(0)-l 


2 

2-((3)) 


VII 


((l))-2 

(l)-2 


o-((i)) 


o-((i)) 


((l))-2 
1—2 


VIII 


(l)-2 


0(1-2) Riicken- Seiten- Bauch- 

linie der Kiemen der Larve von 

L. decipiens Kol. Haare ; auf dem 8. Seg- 
mente weniger, oft kein 
einziges. Die Kiemen 
stark, ziemlich zahlreich, 
dieZahll8 + 17 + 16 
+ 11 + 10 + 8 + 3 
= 83. Das Rilcken- 
schild des 9. Abdomi- 
nalsegments Mass, auf 
dem Vordertheile un- 

deutliche dunklere 
Punkte, die Borsten- 
zahl kleiner als bei L. 
flavicornis und rhombi- 
cus, auf der Mitte 5, 
zwischen der Seiten- 
und Mittelborste 3, zusammen 15 (Fig. 11 c). Der Festhalter und 
sein Schutzschild blassgelb, das letztere ziemlich undeutlich be- 
grenzt, auf dem Vordertheile mit imdeutlichen Punkten versehen. 
Die Nymphe 15 — 18,5 mm lang, 2,7 — 3,5 mm breit. Die 
Flugelscheiden reichen bis an das Ende des 4. Abdominalseg- 
mentes. Die Lange der Antennen, und der Hinterfusse, die Ober- 
lippe, die Flugelscheiden wie bei L. rhom- 
bicus, so auch die Oberkiefer, ausser 
dass die Schneide gerade ist (Fig. 11 d). 
Das funfte Glied der Maxillarpalpen beim 
9 am langsten, dann das dritte, zweite, 
vierte, das Verhaltnis 1,43 : 1,32 : 1,04 : 1. 
Die Filsse wie bei L. flavicornis. 

Die Haftapparat ziemlich entwickelt. 
Die Hocker des ersten Abdominalsegments 
etwas swacher als bei L. rhornbicus, so 
Ghitinhakchen. auch die Ghitinplattchen ; die Zahl der 
Ghitinhakchen kleiner, besonders auf dem Hinterplattchen des 
5. Segments. Auf der Riickenflache des ersten Abdominalseg- 
ments auf jeder Seite 1 — 4 Borsten. Das dritte Segment 
sehr seiten ohne Plattchen, gewohnlich mit zwei oft hakchen- III 

IV 

V 

VI 

VII 


0, 1 ((3)) 


2,3 ((4)) 


(2), 3, 4 
(8-)ll-12(-15) 


(2), 5, ((4)) 


((2)) 3, 4 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 57 II 


3 
3 


((2})-3 


3 


3 
3 


III 


3 
3 


3 


2-((3)) 


3 
3 


IV 


3 
3 


2 


1—2 


3 
3 


V 


2-((3)) 
2 


1—2 


1 


2-P) 

((2))-3 


VI 


2 

((l))-2 


1 


(0)-l 


2 

2-(3) 


VII 


2 
(d))-2 


o-((i)) 


0—1 


2 
2 


VIII 


2 


l-(2) loosen kleinen Piatt chen. — Auch die hinteren Abdominalseg- 
mente mit zahlreichen Kiemen versehen. Die Kiemenzahl 18 + 
17 + 16 + 12 + 10 + 9 + 3 = 85. Die Spitzchenfelder auf 
der Dorsalseite des 9. 
Abd. -segments von der- 
selben Farbe wie das 
iibrige Segment, die 
Spitzcben weniger zahl- 
reich als bei L. rhom- 
bicus. Die Analstab- 
chen im Allgemeinen 
wie bei letzterem, die 
erste Borste im 1 /± — 1 /e 
der Lange des Anhanges, 
die zweite im 3 /s — 5 /s> 
die dritte im n /i2 — 16 /n, 
die vierte auf der Spitze 
(Fig. 11 d). Lobi infe- 
riores des cT breit, in 
ihrem Hinterende abgerundet, reichen etwas mehr nach hinten 
als die ziemlich schmalen Halften der Penisanlage. Diese abge- 
rundet, auch ihre Seiten ehuas gebogen (Fig. 11 f). Beim c? ist 
der Hintertheil der Dorsalseite des 8. Abd.-segments verlangert 
(mehr als bei L. rhombicus) und breit ein wenig eingeschnitten. 
Das Gehause der erwachsenen Larve 30—40 mm lang, 
gerade, nach hinten verschmalert, oder oft, wenn der Hintertheil 
abgebrochen ist, beinahe cylindrisch ; aus oft grossen, der Lange 
nach gelegten Pflanzentheilen gebaut (aus Rindentheilen, Holzchen 
besonders aber aus Stiicken von Phragmitesstengeln), von de- 
nen die vorderen oft dachziegelformig die hinteren bedecken, 
oft aber nicht. Im ersteren Falle ist die Oberflache uneben 
(Fig. 11 m), im letzteren ziemlich eben (Fig. 11 1). Bisweilen 
sind zn den Seiten des Gehauses ein oder mehrere Ziveiglein, 
Holzchen, diinnere Holzstticke u. s. w. angefilgt, die langer als 
das Gehause sein konnen, und das Hinterende (weniger das Vor- 
derende) ilberragen (Fig. 11 j, k). Durch diese Anhange kann Rlicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe von 
L. decipiens Kol. 58 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

das Gehause sogar 65 mm lang und sehr unformlich werden. 
Die Mundoffnung oft schief, das Hinterende gerade, mit einer mit 
runder Offnung versehenen Membran geschlossen. — Das Nym- 
phengehause 23—36 mm lang, 3,5—5 mm breit, die Verschluss- 
membranen diinn, mit vielen, kleinen Lochern versehen, von 
kleinen Pflanzentheilchen, Moosblattern u. s. w. bedeckt. Die 
Gehause meist ohne langere Anhange. — Das Nymphen- 
gehause wird der Unterlage, in Wasser befmdlichen Holzern, 
der Lange nach angefiigt, der Theil der Miindung, der gegen den 
Boden hin gewendet ist, ist durch eine heile Membran ver- 
schlossen, die Siebmembran befmdet sich in dem freien Theile 
der Miindung. 

Ausser diesen rohrenformigen Gehausen, kann L. decipiens, 
wie Struck zuerst wahrgenommen hat, seine Gehause auch nach 
einem ganz anderen Typus bauen. Das eigentliche Gehause wird 
von einer aus feinen Pflanzentheilchen gebauten, cylindrischen, dun- 
nen Rohre gebildet, der auf drei Seiten Blatterstucke angefugt 
sind, 2—3 auf jeder Seite. Die vorderen Stucke bedecken dach- 
ziegelformig die hinteren, und sind grosser als diese, so dass 
das Gehause nach hinten schmaler und niedriger wird. Das Ge- 
hause dreieckig, eine Seite als Boden, die zivei anderen als Dach 
dariiber, in ihrem Vordertheile langer als der Boden, so dass 
sie den Kopf der Larve schiitzen (Fig. 11 n). — Gehause dieser 
Art sind viel seltener, als die zuerst beschriebenen ; unter vie- 
len Exemplaren von rohrenformigen Gehausen traf ich nur drei 
dreieckige. — Lappee, Saimaa, besonders auf schlammigem 
Boden, bei den Miindungen der Ackergraben. Die ersten Nym- 
phen am 6 /s, die erste Imago am 18 /s 1900. 
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 59 

Limnophilus stigma Curt, (griseus L). 

Taf. I, Fig. 12 a— b. Taf. II, Fig. 12 c— h. 
Walser p. 49—50, Larve, Larvenge- | Struck I, p. 618, Fig. 3, Larvenge- hause? (1864). 
Meyer p. 163, Gehause (1867). 
Mc Lachlan II, p. 59, nach Meyer 

(1875). 
Wallengren p. 45, nach Meyer (1891). hause (1896). 

Struck II, p. 18—19, Fig. 13 a— c, 
Larvengehause (1900). 

Ulmer I, p. 849—50. Fig. 3, Larven- 
gehause (1900). 

Ostwald II, p. 115—116, verschiedene 
Gehausetypen (1901). Die Larve 19 — 24 mm lang, 4 — 4,5 mm breit. Der Kopf 
langer und schmaler als bei L. rhombicus, grosser als bei L. de- 
cipiens, rbthlichgelb. Die Stirnleiste, die Seitenlinien, die Anten- 
nen wie bei L. rhombicus. Die Wangenlinie sehr undeutlich, 
mit zahlreichen Punkten besetzt (Fig. 12 c), so auch die hinte- 
ren Theile der Unterflache, auf welcher die Punkte in Reihen 
stehen. Die Unterflache ohne ein solches dankleres Feld, wie 
bei L. rhombicus und flavicornis (Fig. 12 d). Der Vorderrand 
der Oberlippe sehr tief eingeschnitten, der Boden des Einschnit- 
tes gerade. 

Pronotum braun- oder rotlichgelb, auf dem Vorderrande 
ein ahnlicher, in seinem Hintertheile aber etiuas dunklerer Giir- 
tel als bei L. rhombicus. Die Farbe der Rander des Prono- 
tum, und seine Borsten, so auch die Borsten des Meso- und 
Metanotum und die braunen Schildchen des letzteren wie bei 
L. rhombicus. Mesonotum Mass oder rotlich gelb, auch die Seiten 
zum grbssten Theil breit schivarz, die Punkte sehr deutlich. Das 
Feld, das darch die Aussenseiten der keilformigen Figur und 
durch die gerade Panktenlinie begrenzt ist, durikler braun, so 
auch die Umgebung des Hinterrandes und der Hinterecken. Der 
Vorderrand nahe den Vorderecken dunkel schiuarz (Fig. 12 e). 

Die Fiisse blass braungelb oder blassgelb, die Punkte wie 
bei L. rhombicus, so auch das erste Abdominalsegment, das, wie 
die Hinterbrust, dunkler ist als das iibrige Abdomen. Auf dem 
3 — 7. Abdominalsegmente uber der Seitenlinie 1 — 5 zweizinkige 
Haare. Die Kiemen sehr stark, und ihre Zalil grosser als bei ir- 
gend einer anderen bekannten Limnophiluslarve (18 + 18 + 17 + 60 Silfvenius, Metamorpqose d. Phryganeiden etc. 13+11 + 9 + 3 = 89). Das Riickenschild des 9. Abdominal- 
segments wie bei L. rhombims, (auf der Mitte des Hinterrandes 

4 — 9 Borsten, zwi- 
schender Seiten-und 
Mittelborste 2—3, 
zusammen 12 — 19), 
so auch das Schtitz- 
schild des Festh al- 
ters. 

Die Nymphe 16 
— 17 mm lang, die 
Lange der Antennen, 
Hinterfusse, Flu- 
gelscheiden, die 
Oberlippe, deren Vor- 
derrand mit Spitz- 
chen versehen ist, die 
Mandibeln (Fig. 12a), 
die Fliigelscheiden, die Fusse wie bei L. rhombims. Das 5. 
Glied der Maxillarpalpen beim 9 am langsten, dann folgt das 
dritte, vierte, zweite (1,48 : 1,28 : 1,05 : 1). II 


3 ;((2))-3 
3 


3 


3 
3 


III 


3 3 
3 


3 


3 
3 


IV 


3 ! ((2))-3 
3 


2 


3 
3 


V 


3 

2-(3) 


l-((2)) 


l-((2)) 


3 
3 


VI 


2-(3) 
2-((3)) 


«0))-l 


1 


2-((3)) 
2—3 


VII 


2-((3)) 

2 


0—1 
2 

2 


VIII 


(W)-2 


«o))-i Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve von 
L. stigma Curt. Ill 

IV 

V 

VI 

VII 


((1)) 


1, 2 ((3)) 


*((1))((M» 
8—13 


2 (1, 3) 


2 (3) ((1)) Schema der Chitin- 
hakchen. II 


3 
3 


3 


3 


3 
3 


III 


3 
3 


3 


3 


3 
3 


IV 


3 
3 


2—3 


2 


3 
3 


V 


3 
2—3 


1—2 


1—2 


3 
3 


VI 


2—3 
2 


1—2 


1 


2—3 
2—3 


VII 


2 
2 


1 


1 


2 
2—3 


n\\ 


2 
i 2 Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der 

Nymphe von L. stigma 

Curt. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 61 

Die Haftapparat nodi schwacher als bei L. flavicornis. Die 
Hocker des ersten Abdominalsegments schivach, seine Spitzen 
klein; auf jeder Seite des Segments 5 — 8 Haare. Das dritte 
Segment fast immer ohne Chitinplattchen, ausserst selten mit 
einem ganz kleinen, das mit einem kleinen Hakchen versehen 
ist. Auch die Plattchen der anderen Segmente ziemlich klein, 
die Hakchenzahl klein. Die Kiemen sehr zahlreich. 

Die Spitzchenfelder des 9. Abd. -segments wie bei L. flavi- 
cornis. Die Analstabehen wie bei L. flavicornis, die erste Borste 
etwa im 1 /q — 2 /s der Lange des Stabchens, die zweite etwa im 1 / 2 — 4 /s> 
die dritte auf dem letzten elften Theile, das vierte ganz auf der 
Spitze (Fig. 12 b). Der Hintertheil der Dorsalseite des 8. Abd.- 
segments beim cT in einen kiirzen Fortsatz verlangert (Fig. 12 f). 
Lobi inferiores des d 71 in seinem Hinterende abgerandet, die Pe- 
nisanlage gleicht sehr derjenigen von L. rhombicus. 

Das Larvengehause 21- — 25 mm lang, bei der Miindung 
5 — 7 mm breit, gerade, die grosste Breite in der Mitte, oder 
nach hinten von dieser, so dass das Gehause beutelformig iverden 
kann (Fig. 12 g). Die Miindung beinahe gerade, das Hinter- 
ende mit feinen Pflanzentheilchen und einer Membran, die mit 
einem runden Loch versehen ist, verengt. Das Gehause ist 
urspriinglich aus sehr feinen, quergelegten, 5 — 10 mm langen Stric- 
ken der Moosstengeln u. a. feinen Pflanzentheilchen gebaut, 
in den alteren Gehausen kann man etwas dickere, auch quer- 
gelegte Pflanzentheile, und sogar breitere Stiicke von Gras- oder 
Riedgrasblattern, deren breite Flachen senkrecht gegen die Ldngs- 
achse des Gehduses gelegt sind, find en. Die Oberflache uneben, 
und das Gehause, besonders wenn es hauptsachlich aus Moos- 
stengeln gebaut ist, einem Mooshaufen ahnlich (Fig. 12 g, h). 
Die Rohre selbst, mit der Dicke des Gehauses verglichen, diinn, 
abgerundet eckig. Die beiden Enden des Nymphengehcinses mit 
Pflanzentheilchen verbaut und- mit einer dilnnen, viellocherigen 
Membran verschlossen. 

Esbo, Sumparn, ein Mooseteich, die erste Nymphe am 29 /6, 
die erste Imago am 6 /i 1899. Nach Struck (II) stehen die Bau- 
materialien » senkrecht zur Langsachse des centralen Rohres» 
und beruhren einander mit den planen Flachen. So waren in 62 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden ete. 

den von mir untersuchten Gehausen die breiteren Carexblatter 
angeordnet, im Allgemeinen aber waren die Stoffe quergelegt, 
was wohl auf Verschiedenheit der Wohnorte der Larven be- 
ru ht. — Die Beschreibung Walsers ist kaum auf L. stigma zu 
beziehen, da die Gehause aus feinem Sande gebaut sind (am 
Anfang doch »ganz pflanzenstoffig», und da Walser die in die 
Augen fallenden Linien des Larvenkopfes nicht erwahnt. Limnophilus centralis Curt, (flavus L.) 

Taf. I, Fig. 13 a— d. Taf. II, Fig. 13 e— j. Seetzen p. 69, N:o 7 (Hagen I, p. 

250) (1791). 
Pictet p. 156—157, Fig. 2 a, Larve, Hagen 1, p. 250 Larven gehause (1864). 
Meyer-Diir p. 388, Larvengehause 
(1875). b, Gehause (1834). I Rudow p. 452, Larvengehause (1897). 

Die Larve 10,5—12,5 mm lang, 2—2,5 mm breit. Der 
Kopf von oben gesehen kurs, rund, ivie das Pronotum blasser 
oder dunkler braan. Von oben gesehen fallt am Kopfe meist in 
die Augen ein am Gabelwinkel befindlicher, nach vorn breiterer, 
etwas langs den Gabelasten sich erstreckender, gelber Makel, der 
in blasseren Exemplaren mehr nach vorn und auch nach hin- 
ten langs dem Gabelstiele reicht. Auf dem Hintertheile des 
Kopfes eine nicht bis an die Augen reichende gelbe Linie. An 
blasseren Larven kann man deutliche dunklere Punkte beson- 
ders auf dem Hintertheile des Kopfes wahrnehmen, und auch 
zwischen den Vorderhornern des gelben Mittelmakels eine keil- 
formige Punktfigur, deren Spitze nach vorn gewendet, und 
deren Mitte blasser als die Grundfarbe ist. In den dunkleren 
Larven sind diese Punkte undeutlich (Fig. 13 f 7 g). Der Hinter- 
theil der Wangen blasser als die Grundfarbe (Fig. 13 e), die Un- 
terflache des Kopfes blassbraun, auf dem Hintertheile derselben 
einige dunklere Punkte (Fig. 13 h). Die Augen auf einer gel- 
ben Erhohung, die Antennen wie bei L. rhombicus. Der Vorder- 
rand der Oberlippe tief eingeschnitten, die Zahne der Mandi- 
beln deutlich (Fig. 13 a). 

Der Vorderrand des Pronotum besonders an den Ecken Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 63 dunkler braun, die Mitte der Furche auf dem Vordertheile 
oft etwas dunkler als ihre Umgebung (Fig. 13 1). Auf dem Vor- 
derrande auch gelbe Haare, im Allgemeinen das Pro- und Me- 
sonotum, die ventrale Flache des ersten Abdominalsegments sehr 
dicht behaart. Die Punkte des Pro- und Mesonotums un- 
deutlich. Mesonotum oft blasser als das Pronotum, mehr gelb- 
braun, der Vorderrand oft dunkler. Die Punkte auf der Aus- 
senseite der keilformigen Figur sehr dunkel, die Vorderecken 
schwdrzer als das i'tbrige Schild (Fig. 13 j). Die Schildchen auf 
der Ruckenflache der Hinterbrust blasser, gelb, die Seitenschil- 
der dunkler. 

Das Verhaltnis der Ftis- 
se wie 1 : 1,63 : 1,47, die 
Farbe wie die des Kopfes, 
die Punkte und die dunkle- 
ren Chitingrenzen wie bei 
L. rhombicus. Auch der 
Vorderrand des Vorderfe- 
murs ohne blasse Bor- 
sten, die gelben Zapfen 
kurz, stark. Der Vorder- 
rand der Vordertarsen und 
zum grossten Theil der 
Vordertibien ohne Spitz- 
chen. Die Vorderklauen 
oft sogar etwas langer als der Tarsus, das Verhaltnis der an- 
deren Klauen und der Tarsen wie 2 : 3. 

Abdomen schmal, das 9. Segment nur ivenig schmaler als 
die anderen. Die Hocker des ersten Abdominalsegments wie 
bei L. rhombicus. Die Kiemen schivach, ihre Zahl besonders in 
der Seitenreihe Mein (16 + 15 + 9 + 8 + 5 + 3 = 56). Auf dem 
3 — 7. Segmente 2 — 5 ( — 7) zWeizinkige Haare, auf dem 8. bald 
eines, bald kein einziges. Auf der Mitte des Hinterrandes des Ruc- 
kenschildes auf dem 9. Segmente 3 — 4 Borsten, auf den Seiten- 
tentheilen auch 3 — 4, zusammen 13 — 16. Das Schutzschild des 
Festhalters deutlich begrenzt, die Klaue mit einem Ruckendorn. II 


3 
3 


(l)-2 


2 


2-3 
3 


III 


3 
3 


2 


1 


((2))-3 
3 


IV 


(2)-3 
2 


2 
2 


V 


2 
1—2 


(l)-2 
2 


VI 


1 
l-((2)) 
((0. 2)) 1 
|((l))-2 


VII 


«o))-i 
j ((0))-l 
0—1 Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve von 
L. centralis Curt. 64 SUfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. Die Nymphe 9—12 mm lang, schrnal. Die Lange der An- 
tennen, undderHinterfiisse, die Oberlippe,die Flugelscheiden, Fiisse 
wie bei L. rhombicus. Die Flugelscheiden reichen bis an den 
Anfang des 4—5. Segments. Die Buckenseite und die Schneide 
der Mandibeln etwas gebogen, die Schneide oft ziemlich schrnal, die 
Grenze zwischen diesem und der Basis sehr deutlich (Fig. 13 b). 
Das 5. Glied der Maxillarpalpen beim 9 am langsten, dann folgt 
das dritte, vierte, zweite (1,66 : 1,5 : 1,14 : 1). Ill 

IV 

V 

VI 

VII 


((1))2,3((4)) 


2, 3 (4) 


2, 3 ((4)) 
5—12 


((2)) 3 ((4)) 


((2)) 3 (4) II 


3 
3 


2 


2 


3 
2—3 


III 


3 
3 


1—2 


1 


3 
3 


IV 


3 
2 


2 
2 


V 


2 
1—2 


1—2 
2 


VI 


1 
1 


1 
2 


VII 


0-(l) 


0—1 
0-1 Schema der Chitin- 
hakchen. 

Riicken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der Nymphe 
von L. centralis Curt. 

Die Hocker des ersten Abdominalsegments schwach, mit 
kleinen Spitzchen bewehrt, auf der Riickenflache des Segments 
auf beiden Seiten 3—8 Haare (Fig. 13 k). Die Hakchenzahl 
sehr gross. Auf dem Vorderrande des 3. Segments ein Schild- 
chenpaar. Die Kiemenzahl 16 -J- 15+9 + 8 + 5 + 2 = 55 
(ziemlich wenige Nymphen untersucht). Das mit Spitzchen be- 
wehrte Feld auf dem 9. Abdominalsegmente aufgeblasen, seine 
Farbe wie die des iibrigen Theiles. Die Analstabchen mit wenigen 
Spitzchen bewehrt, die erste Borste etwa im 1 /9— 1 /b (seiten im 
2 / 5 ) der Lange des Stabchens, die zweite etwa im 1 /2— i /b (also 
sehr nahe der Spitze) die dritte auf dem letzten Zwanzigstel, das 
vierte auf der Spitze (Fig. 13 c). Lobi inferior es beim cT sehr 
lang, reichen mehr nach hinten als die abgerundeten Halften der 
Penisanlage (Fig. 13 d). Der Hintertheil der Dorsalseite vom 8, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 65 

Abdominalsegmente beim c? ein ivenig verlangeii, und iiberragt 
den Vordertheil des 9. Segments (Fig. 13 1). 

Das Larvengehause 11 — 14 mm lang, gebogen, nach hinten 
verschmdlert, die Oberfldclie sehr eben, die Mundoffnung schief, 
das Hinterende gerade, mit einer gewohnlichen Membran ver- 
sehen. Das Gehause aus feinen Sandkornern gebaut (Fig. 13 m 
— n). Die Enden des Nymphengehciuses mit convexen aus Sand- 
kornern verfertigten Membranen geschlossen, zwischen den Kor- 
nern kleine Locher. Eigentliche Siebmembranen sind nicht zu 
finden. — Lappee; ein Ackergraben mit sandigem Boden. Die Lar- 
ven beim Eisgange, Ende Mai ausgewachsen; die ersten Imagines 
am 21 /e 1900. 

Limnophilus griseus L. (nach Mc Lach.); bimaculatus L. 

(nach Wallengren). 

Taf. I, Fig. U a- e. Taf. II, Fig. 14 f— h. Mc Lachlan II, p. 87, Larvengehause 
(1875). 

Wallengren, p. 56, Larve, Gehause 
(nach Kolenati) (1891). 

Rudow, p. 452, Fig. 13, Larvenge- 
hause (1897)? 

Ostwald I, p. 50 — 64, Larvengehause 
(1899) . Kolenati, p. 54, Beschreibung der 
Larve, der Nymphe und des Ge- 
hauses (1848). 

Hagen I, p. 248, Larve, Nymphenge- 
hause (1864). 

Walser, p. 50, Larve, Larvengehause 
(1864). 

Preudhomme de Borre, p. 68, Lar- 
vengehause (1870—71). 

Die Larve 15 — 18 mm lang, 2,5 — 3 mm breit; das 9. Ab- 
dom.-segment etwas schmaler und dunkler als die vorderen. 
Die dunkle Farbe des Kopfes und der Vorder- und Mittelbrust 
weicht deutlich von der blassen Farbe der Hinterbrust und des 
Abdomen ab. 

Der Kopf auf den ersten Blkk beinahe sclnuarz. Die Grund- 
farbe jedoch gelbbraun, zwischen den Gabelasten eine keilformige 
Punktgruppe, nach aussen von den Gabelasten und auf den 
Seiten des Gabelstieles schivarzliche Punkte. Bei dem Gabel- 
winkel eine blassere Makel, in der Mitte des Clypeus eine an- 
dere, klar gelbe (Fig, 13 f). Auf den Wangen zahlreiche schwarze 
Punkte, die bis zu den Augen reichen; auch auf dem Hinter- 66 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. theile der Unterseite des Kopfes, die auf den ersten Blick schwarz- 
lich, im Vordertheile blasser ist, schwarze Punkte. 

Die Zahne der Mandibeln deutlich. Pronotum gam braun, 
der Vorderrand und die Mitte der Furche auf dem Vordertheile 
dunkler, Mesonohim audi braun, der Vorderrand, besonders na- 
iler den V order ecken, dunkler; die Umgebung der queren Chitin- 
grenze nahe den Hinterecken etwas blasser als die Grundfarbe 
(Fig. 14 g). Die Plattchen der Hinterbrust deutlich, blassbraun. 
Die Thoracalsegmente und die Ventralflache des ersten Abdom.- 
segments, deren Farbe derselben des ubrigen Abdomens gleich 
ist, behaart. 

Die Filsse (deren Verhaltniss 1 : 1,41—42 : 1,32 — 1,37) von 
derselben Farbe ivie das Pronotum, oft oh?ie deutliche Punkte. 
Die Klauen sehr lang, die Vorderklaue eben so lang als der 
Tarsus, die Mittel- und Hinterklauen nicht langer als die Halfte 
des Tarsus. 

Die Hocker des er- 
sten Abd. -segments 
wie bei L. rhombi- 
cus. Die zweizinki- 
gen Haare auf dem 3 
— 7. Segmenteklein, 
schwach, die Zahl 
1—4. Die Kiemen 
viel zahlreicher als 
bei L. flavus, doch 
weniger zahlreich 
als bei den grosse- 
ren Limnophilus-RV- 
ten (17 +17 + 11 
+ 8+7 +4+1 
= 65). Auf der Mitte 
des Hinterrandes des ziemlich undeutlichen, gelblichen, in sei- 
nem Vordertheile undeutlich dunkleren und mit schwachen Punkten 
versehenen Ruckenschildes auf dem 9. Abd.-segmente 3—6 Bor- 
sten, auf den Seiten 3 — 4 (zusammen 13 — 18). Das Schutz- II 


3 
3 


2 


(2)-3 
(2)— 3 3 


III 


3 

1 


3 


3 

(D-2 ! 3 


IV 


3 
2 


l-(2) 


2 

0-(l) | 3 


V 


2 

(l)-2 
2 
2 


VI 


1-2 
2 


1-2 
2 


VII 


l-(2) 
l-(2) 


1 
1 


VIII 


0—1 

Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve von 
L. bimacuhtus L. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 67 schild des Festhalters gelblich, der Vordertheil nur ein wenig 
dankler, die Parikte undeutlicJi. 

Die NympJie 14—15 mm lang, 2,5—3 mm breit. Die Flu- 
gelscheiden, die Oberlippe (Fig. 14 a), die Liinge der Antennen 
wie bei L. rhombicus. Die Hinterfiisse reichen oft bis zu der 
Basis der Analstiibchen. Die Klinge der Mandibeln ziemlich breit, 
der Rilcken convex, so anch ein wenig die Schneide (Fig. 14 b). 
Das fiinfte Glied der Maxillarpalpen beim 9 am langsten, das 
dritte beinahe ebenso lang, das zvveite und noeh mehr das vierte 
kiirzer (ihr Verhaltniss 1,49 : 1,42 : 1,23 : 1). Die drei ersten Glie- 
der der Hintertarsen sparlich behaart. 

Die Rilckenhocker des ersten Abd.-segments schwach, die Spitz- 
chen klein, beiderseits auf dem Segmente 2 — 4 Borsten. Die Hak- 
chenzahl klein. Die Seitenreihe der Kiemen im Allgemeinen II 


(2)— 3 
3 


2—3 


2—3 


3 
3 


III 


3 
3 


2—3 


1—2 


3 

3 


IV 


3 

2 


1—2 


0—1 


2—3 

2 


V 


2 
l-(2) 


2 
2 


VI 


1—2 
1 


2 
(l)-2 


VII 


1 


(l)-2 

l-(2) Rucken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der Nymphe 
von L. bimaculatus L. Ill 


2, 3 


IV 


£, 3 


V 


2, 3 ((4)) 
8—11 


VI 


£((3-4)) 


VII 


2, 3 Schema der 
Chitinhak- 
chen. langer als bei L. centralis, kiirzer als bei L. extricatus. Die 
Kiemenzahl 17 + 17 + 11 + 7 + 7 + 4 = 63. Die Spitzchen- 
felder des 9. Segments wie bei L. centralis. Die erste Borste der 
Analstabchen etwa im Vs — 1 / 2 der Lange des Anhanges (von der 
Basis), die zweite im 7 / 1Q — 8 / 10 , die dritte auf dem letzten zehnten 
Theile, das vierte auf der Spitze (Fig. 14 d). Die kurzen, ab- 
gerundeten Lobi inferior es des cT reichen nicht weiter nach hinten 
als die abgerundete Penisanlage (Fig. 11 e). 68 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Das LarvengeMuse 14 — 17 mm lang, etwas nach hinten 
verschmalert, gebogen, die Mundoffnung schief, das Hinterende 
abgerundet, mit Pflanzentheilen und einer mit einem runden Lo- 
che versehenen Membran verschlossen, aus quer, schief oder der 
Lange nach gelegten, oft etwas vermodernden, schwarzlichen 
Pflanzentheilen gebaut. Die Materialien (Blatt- und Rindenstiicke) 
ilberragen nicht die Seiten des Gehauses, die Oberflache eben. 
Zwischen den Vegetabilien kann man doch auch Steinstilckchen 
finden, die besonders in dem 14 — 19 mm langen, 3 mm brei- 
ten, nur unmerklich nach hinten verschmalerten, etwas gebo- 
genen Nymphengehause das Hauptmaterial bilden konnen. Dann 
ist das Gehause viel blasser, oft blass-rotlich. Das Nymphen- 
gehause mit Sandkornern oder Pflanzentheilen verschlossen, 
nach innen von diesen diinne, mit vielen, kleinen Lochern verse- 
hene Siebmembranen; die beiden Enden des Gehauses an Moo- 
sen und anderen Pflanzentheilen befestigt. — Esbo, Lofo, Sum- 
parn in Tumpeln, auch im Meere, im Lofo-Sund, 1899. 

Als dieses schon zum Druck gegeben war, hat Ulmer die 
Metamorphose dieser Art genau beschrieben (Allg. Zeitschr. f. 
Entom. VII p. 117 — 20, 1902). Von seiner Beschreibung wei- 
chen die von mir untersuchten Larven in der Kiemenzahl, die 
Nymphen in der Lange des Korpers und der Antennen, in dem 
Verhaltnis der Glieder der Maxillarpalpen, in der Haarigkeit 
der Hintertarsen, in der Form der Lobi inferiores und der 
Schlussmembran des Gehauses u. s. w. ab. Limnophilus despectus Walker. 

Taf. I, Fig. 15 a— c. Taf. II, Fig. 15 d— h. 

Die Metamorphose nicht fraher beschrieben. 

Der Kopf der Larve breit eiformig, die Grundfarbe wie bei 
L. centralis dunkelbraun, und wie bei dieser Art befindet sich 
bei blasseren Larven eine braungelbe Makel, die von dem Ga- 
behvinkel nach vorn langs den Gabeldsten bis zum Winkel der 
Aste reicht. Bei den dunkleren Larven kommt diese blassere 
Farbe nur in Form von drei Pu-nhten vor, von denen einer am Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 21, n:o 4. 69 

Gabehvinkel, die anderen am Wirikel der Aste sich befinden. 
Der hintere Theil und die Unterflache des Kopfes blasser als 
die Oberflache, und mit dunkleren Punkten versehen. Die Punkte 
der keilformigen Figur deutlich. Die Antennen wie bei L. 
rhombicus, der Einschnitt auf dem Vorderrande der Oberlippe 
und die Zahne der Mandibeln deutlich. 

Pro- und Mesonotum dunkelbraun, Mesonotum etwas blas- 
ser als Kopf und Pronotun. Die Mitte der Furche auf dem 
Vordertheile des Pronotum und die Hintertheile des Schildes 
dunkler, die Rander schwarzlich (Fig. 15 d), die Punkte deut- 
lich. Mesonotum ganzlich braun, die Punkte undeutlicher als die 
des Pronotum (Fig. 15 e). — Die Fiisse braun (das Verhaltniss 
1 : 1,41 : 1,32), die Punkte ziemlich undeutlich, die Grenzen der 
Glieder wie gewohnlich. Die Vorderklauen beinahe so lang als 
die Vordertarsen. 

Das erste Abd. -Segment wie bei L. rhombicus. Die Zahl 
der zweizinkigen Borsten auf 3 — 7 Segmente (1) 2 — 4. — Das 
Riickenschild des 9:ten Abd. -segments schwach entwickelt, in 
der Mitte 4—5 Borsten, zwischen der Seiten- und Mittelborste 
2, zusammen etwa 12 — 13. Die Klaue des Festhalters ausser 
dem grossen Riickendorn, mit einigen kleineren versehen. 

Nymphe 10 — 12 mm lang, 2 — 2,3 mm breit. Die Anten- 
nen reichen bis an die Mitte des 8. Segments — an den An- 
fang der Analstabchen, die Fliigelscheiden bis zu dem Ende des 
4:ten — dem Anfang des 5:ten Abd. -segments, die Hinterfiisse 
bis zu dem Anfang des 9:ten Segments — dem Anfang der Anal- 
stabchen. 

Die Seiten der Oberlippe gerade, der Vorderrand wenig ein- 
geschnitten, die Spitze rund. Die Mandibeln gleichen denjenigen 
von L. centralis, die Schneide sehr gerade, der Rucken mehr con- 
vex, die Basis dick, zwischen derselben und der Klinge auf der 
Schneide ein deutlicher Winkel, die Borsten ungleich lang (Fig. 
15 a). Das funfte Glied der Maxillarpalpen beim 9 am langsten, 
dann das dritte, zweite, vierte (1,48 : 1,45 : 1,08 : 1). 

Die Fliigelscheiden wie bei L. rhombicus, die 4 ersten 
Glieder der Hintertarsen wenig behaart, die Mitteltarsen auch 
schwach behaart. Die Rocker des ersten Abd.-segments schivach, 70 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. beiderseits auf der Riickenseite nur wenige Borsten. Die Chi- 
tinplattchen ziemlich gut entivickelt, die Hakchenzahl grosser als 
bei L. centralis. Die Kiemenzahl gross 18 + 17 + 14 + 10 + 

9 + 8 + 2 = 78. II 


3 
3 


3 


3 


2—3 
3 


III 


3 
3 


3 


2 


3 
3 


IV 


3 
2 


2 


1 


3 
3 


V 


2 
2 


1 


1 


2 
2 


VI 


2 
2 


1 
2 

2 


VII 


2 
2 


2 
2 


rai 


2 

III 


2—3 


IV 


(2) 3 (4) 


V 


3 (4) 
8-13 (15) 


VI 


3 (4) 


VII 


3-4 (5) Schema der Chitin- 
hakchen. Riicken- Seiten- Bauch- 
reihe der Kiemen der 
Nymphe von L. despectus 
Walker. 

Die Spitzchenfelder des 9:ten Abd. -segments wie gewohn- 
lich. Die Analstabchen mit ivenigen Spitzchen bewehrt, ivenig 
gekrilmmt. Die erste Borste liegt etwa im 1 /i— 1 U ( 4 A>) der Lange 
des Anhanges, die zweite etwaim 15 /i9— 16 /i9> die dritte unci vierte 
ganz nahe der Spitze (Fig. 15 b). Der Hinterrand des 8:ten 
Abd.-segments beim cf in einen abgerundeten Fortsatz verldngert, 
die den Anfang der Buckenflache des folgenden Segments iiber- 
ragt (Fig. 15 f). Lobi inferiores beim cT ziemlich schmal, abge- 
rundet, die Hdlften der Penisanlage lang, spitzig, reichen viel 
weiter nach hinten als Lobi inferiores (Fig. 15 c). 

Larvengehduse 14—17 mm lang, 3—3,5 mm breit, aus 
kurzen, breiten Gras- und Biedgras-blatttheilchen gebaut. Diese 
sind hauptsachlich der Lange nach (bisweilen dachziegelig), oft 
aber audi quer gelegt. Die Oberflache eben, das Gehause ge- 
rade, etwas nach hinten verschmalert (Fig. 15 g). Nymphenge- 
hduse 12—13 mm lang, beinahe cylindrisch, die beiden Enden Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 71 mit einer mit vielen Lochern versehenen Membran verschlossen 
(Fig. 15 h). Das Vorderende wird an Moose und andere Pflan- 
zen befestigt. 

Esbo, ein grosser Pflanzentlimpel auf Stor-Lofo. Die er- 
sten Imagines am 12 /i 1899. Limnophilus extricatus Mc Lach. 

Taf. I, Fig. 16 a— d. Taf. II, Fig. 16 e-g. Kolenati, p. 57—58, Beschreibung der 

Larve, der Nymphe und des Ge- 

hauses (1848). 
Hagen I, p. 251, Larven- und Nym- 

phengehause (1864). 
Walser, p. 48, Larve, Gehause (1864). 
Meyer, p. 163—64, Larve, Gehause 

(1867). 
Preudhomme de Borre, p. 69, Lar- 

vengehause (1870—71). Mc Lachlan II, p. 22, Gehause (1875). 

Wallengren, p. 59—60, Larve, Lar- 
vengehause (nach Meyer) (1891). 

Klapalek II, p. 9—12, Fig. 2,1— 10, 
genaue Beschreibung der Meta- 
morphose (1893). 

Struck, II p. 13, Fig. 15, Larvenge- 
hause (1900). Die Larve 11 — 12 mm lang, der Kopf sehr kurz, nur et- 
was langer als breit, blass braun, mit kleinen Spitzchen bewehrt. 
Oft ist der Gabelwinkel blasser als die Grundfarbe, so auch die 
Unterflache. Auf dem Kopfe dunklere Punkte: in einer keilformi- 
gen Figur zwischen den Gabelasten, und auch nach vorn von die- 
ser, auf den Seiten des Gabelstieles, auf den Wangen bis zu 
den Augen und auf der Unterflache bei dem Foramen occipitis. 
Die Antennen auf einer deutlichen Erhohung, wie bei L. rhom- 
bicus. 

Der Vorderrand der Oberlippe stark eingeschnitten. Die 
Oberkiefer ziemlich karz, dick, die Zaline stumpf, von diesen drei 
deutlichere und zwei undeutliche. Das Schild des Pronotum brei- 
ter als gewohnlich (ausgebreitet). Das Pro-, Mesonotum und 
die Filsse gelbbraun. Die Hinterecken des Pronotum schwarz, 
der Vorderrand und die Mitte der Furche auf dem Vordertheile 
dunkler als die Grundfarbe. Pronotum und Mesonotum sehr dicht 
behaart, die Haare stehen auf dem letzteren ilber dem ganzen Vor- 
dertheile, incl. dem Vorderecken, und auf dem Hintertheile, so 
dass die geivohnlichen Borstengruppen auf dem Vordertheile nicht 72 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

zu unterscheiden sind. Das Feld auf dem Vordertheile des 
Mesonotum, das von den Aussenseiten der keilformigen Figuren 
und von der geraden Punktenlinie begrenzt ist, etwas dunkler 
als das iibrige Schild (Fig. 16 a). Die Vorderschildchen des Me- 
tathorax nicht merklich, die beiden anderen Schildchenpaare un- 
deatlich, jedoch bemerkbar. Die Borsten zahlreich fiber der Mitte 
des Vordertheiles der Hinterbrust, die TJmgebung Hirer Basis 
dunkler als die Grundfarbe. 

Besonders die Mittel- und Hintercoxen dicht behaart, das 
Verhaltnis der Fiisse 1 : 1,5 : 1,44. Die dunklen Grenzen der 
Glieder und die Punkte wie bei L. rhombicus, (die Punkte der 
Hintercoxen und -trochanteren undeutlich). Die Vordertibien 
ohne Spitzchen. Die Vorderklauen etwas langer, die Mittel- und 
Hinterklauen etwas kurzer als der Tarsus, 

Die Hooker des ersten Abdominalgliedes ziemlich stumpf. 
Uber der Seitenlinie 3 — 7 zweizinkige Borsten. Auf dem Hin- 
tertheile des Ruckenschildes auf dem 9. Abdominalsegmente 
zahlreiche (etwa 20) Borsten, so auch auf dem Schutzschilde 
des Festhalters (Fig. 16 b). 

Die Nymphe etwa 11 mm lang, die Antennen reichen bis 
an das Ende des 8. Abdominalsegments, die Hinterfusse in der 
naturlichen Lage ebenso lang wie der Korper. Die Fliigelschei- 
den reichen bis zu dem Anfang des 5. Segments. Die Ober- 
lippe sehr breit, ihre Seiten etwas gebogen, der Vorderrand sehr 
wenig eingeschnitten. Die Klinge der Mandibeln ziemlich schmal, 
die Basis dick, der Riicken und die Schneide etwas gebogen. 
Das vierte und zweite Glied der Maxillarpalpen beim 9 gleich 
lang, so auch das dritte und funfte (ein und ein halbes Mai 
langer als die vorigen). Der Aussenrand der vorderen Fliigel- 
scheiden etwas gebogen (Fig. 16 c), die Fiisse wie bei L. rhombicus. 

Die Hocker des ersten Abdominalsegments ziemlich schwach, 
mit kleinen Spitzchen beivehrt, beiderseits auf der Riickenflache 
nur erne Borste (Fig. 16 f). — Die Kiemenzahl ziemlich klein, 
16 + 17 + 13 + 10 + 7 + 3 = 66. (Nur zwei Nymphen auf 
die Kiemenformel untersucht). 

Die Riickenflache des 8. Abd.-segments beim cT im Hinter- 
rande in zivei stumpfe Anhdnge verlangert, die nach hinten von Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 73 der Basis der Borsten auf der Buckenseite des 9. Segments rei- 
chen und von der Seite gesehen hohe, die Biickenflache des fol- II 

III 

IV 

V 

VI 

VII Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der 

Nymphe von L- extricatus 

Mc Lach. 3 
3 


2 


2 


3 
3 


3 
3 


2-3 


2 


3 
3 


3 
2 


1—2 


1-2 


2 
2 


2 
2 


0—2 


0-1 


2 

2 


2 
1 


2 
1—2 


—2 
. —2 
—2 III 


2, 3 


IV 


3 


V 


2, 3 (4) 
5—9 


VI 


3 (4-6) 


VII 


3, 4 Schema der 
Chitinhakchen. genden Segments Uberragende Fortsdtze darstellen. Zwischen die- 
sen Loben ist der Hinterrand sattelformig eingescluiitten, der Bo- 
den des Einschnittes gerade (Fig. 16 g). (Bei alteren Nymphen 
stecken in diesen Anhangen die entsprechenden Hooker der Ima- 
gines). 

Die Analstabchen mit wenigen, aber starken Spitzchen ver- 
sehen. Die erste Borste liegt etwa im 1 /8~ 1 /z der Lange des Stab- 
chens, die zweite etwa im 2 /& — 3 Ai die dritte auf dem 19 / 20 
Theile, die letzte auf der Spitze. Die Lobi inferiores des & ab- 
gerundet, reichen nicht weiter nach hinten als die kurzen, abgerun- 
deten Halften der Penisanlage (Fig, 16 d). 

Das Nymphengehciuse 14 — 16 mm lang, etwas nach hinten 
verschmalert, gebogen, aus nicht ganz feinen Sandkornern gebaut 
(bisweilen einige Pflanzentheilchen zwischen den Sandkornern). Die 
Oberflache ziemlich eben, oft dnnkel. Die Enden mit Sandkor- 
nern verschlossen. convex, mit Lochern zwischen den Kornern, aber 
oline Siebmembranen. Bei den Enden sind Pflanzentheile ange- 
fugt, die Gehause mit beiden Enden auf in Wasser wachsenden 
Gewachsen, im Strandtorfe, in Hohlen im Wasser befindlicher 
Bretter u. s. w. befestigt. — Lappee, Saimaa, besonders an 74 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Sandufern, die Larven ausgewachsen Ende Mai, die ersten Ima- 
gines am 21 /6 1900. 

Von den von Klapalek beschriebenen Larven weichen die 
von mir untersuchten Exemplare u. A. in der Grosse, in der 
Form der Oberkiefern, in der Zahl der zweizinkigen, Haaren, 
die Nymphen aber in der Lange der Antennen, in der Form 
der Mandibeln, in der Zahl der Kiemen und Chitinhakchen und in 
der Form der Lobi inferiores und der Penisanlage ab. Anabolia sororcula Mc Lach. 

Taf. I, Fig. 17 a— f. Taf. II, Fig. 17 g-r. 
Die Entwicklungsstadien und das Gehause noch nicbt beschrieben. 

Die Larve 15 — 17 mm lang. Der Hinterleib und die Hin- 
terbrust blass, so dass sie sehr deutlich von dem beim ersten 
Blicke beinahe schwarz aussehenden Vorderkorper abweichen. 
— Der Kopf langlich, ziemlich klein, die Grundfarhe gelblich, 
auf der Oberflache ungewohnlich zahlreiche Punkte und dunk- 
lere Stellen, so dass der Kopf sehr bunt ist. Ziuischen den Ga- 
belasten etwas nach vorn von dem Gabelwinkel ein von dem 
einen bis zu dem anderen Ast reichender dunkelbrauner Gilrtel; 
nach vorn von diesem zieht eine keilformige von zivei Punkt- 
reihen gebildete Linie, die bei den Winkeln der Gabelciste mit 
einem anderen queren, von dem einen bis zu dem anderen Ast rei- 
chenden Gilrtel sich vereinigt. Ausserdem auf dem Vordertheile 
der Stirn dunkelbraune Punkte, die durch Stellen, die etwas 
d unkler als die Grundfarbe sind, mit einander und mit dem 
vorderen Quergilrtel vereinigt sind (Fig. 17 a). Auf den Aussen- 
seiten der Gabelciste ein bei den Augen durchbrochener, iiber 
die Antennen reichender dunkelbrauner Punktgurtel; der Zwi- 
schenraum zwischen diesen bei dem Gabelstiele und noch etwas 
nach vorn langs den Gabelasten ein wenig dunkler als die Grund- 
farbe. Die Umgebung der Basis der schwarzen Borsten auf der 
Oberflache auch dunkelbraun; auf den Seiten und dem dunkle- 
ren Hintertheile der Unterfldche sehr zahlreiche dunkelbraune 
Punkte, die auf den Seiten in bis zu den Augen reichenden Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 75 

Reihen stehen (Fig. 17 g). Auf den Wangen ist die Grundfarbe 
nur auf einem breiten Felde um die Augen und auf einem 
kleinen Punkte bei der Basis der Mandibeln, auf der Unterflache 
wieder auf dem Vordertheile und in der Mitte der Langsachse 
bemerkbar. Die Rander des Hypostomum dunkel (Fig. 17 h, i). 

Labrum dunkelbraun, der dunkle Mittelpunkt sehr deidlich, 
ein anderer dunkler Punkt auf dem Hintertheile (Fig. 17 a). Die 
Mandibeln kurz, dick, mit vier sehr deutlichen, obgleich stump fen 
Zahnen. (Die Zahne deutlicher als bei A. Icevis Zett., nach 
Klapalek II p. 13 Fig. 2 und A. nervosa Leach, nach Ulmer II, 
S. 116 Fig. 1). (Fig. 17 b). 

Metathorax zum mindesten zweimal so breit als Prothorax. 
Auf dem Vorderrande des Pronotum nicht gelbe Haare, die TJm- 
gebung der Basis der Borsten auf der Oberflache dunkler als die 
gelbe Grundfarbe des Schildes, so auch der Vorderrand und die 
Mitte der Furche auf dem Vordertheile. Die Punkte sehr deut- 
lich, dunkelbraun (Fig. 17 j). Mesonotum auch gelblich, di ■ 
Umgebung der Borsten und oft auch der Vorderrand dunkler 
die Punkte sehr deutlich. Metathorax wie bei Limnophilus-AYter). 

Das Verhaltnis der Fiisse 1 : 1,63:1,58. Die Fiisse gelblich, 
mit sehr deutlichen Punkten. (Punkte auch auf dem Hintertheile 
der Coxen). Der Umgebung der Borsten oft dunkler als die 
Grundfarbe. Der Ober-, Unter- und Hinterrand der Coxa, der 
Ober- und Unterrand des Trochanter, . der Ober-, Unter- und 
zum Theil der Hinterrand des Femur, der Untertheil des Hin- 
terrandes der Tibia und des Tarsus schwarzlich. Die Vorder- 
klauen eben so lang als der Tarsus, die Hinter- und Mittel- 
klauen 1 anger als die Halfte des Tarsus. Die Fiisse sonst wie 
bei Limnophilus-kviQn. 

Das erste Abdominalsegment, die Seitenlinie wie bei L. 
rhombicus, die 5 — 9 zweizinkigen Haare sehr deutlich im 3 — 7. 
Segmente. Die Kiemenzahl grosser als bei den anderen be- 
schriebenen Anabolia-L&Yven, 15 + 17 + 15 + 12 + 10 + 7 + 2 
= 78. Das Ruckenschild des 9. Abdominalsegments blassgelb, 
auf dem Vordertheile einige undeutliche Punkte, auf dem Hin- 
tertheile 4 — 6 kiirzere, schwarze Haare, deren Umgebung, wie 
auch die der alien Limnophiliden zukommenden 4 langeren 76 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. II III IV V VI VII 3 
3 


2 


2 


2 
3 


3 
3 


3 


2 


3 
3 


3 

3 


2 


1 


3 
3 


2 

2 


1 


1 


3 
3 


2 
2 


0—1 
2 
3 


1-2 

1 


2 
1—2 


0-1! 
0—1 Borsten, etwas dunkler als die Grundfarbe. Die Anzahl der 
Borsten also 8—10 (Fig. 17 c). Die Punkte des Schutzschildes 
des Festhalters deutlich. 

Die Larve von A. sororcula weicht 
von derjenigen von A. nervosa Leach 
(nach Ulmers Beschreibung) unter An- 
derem durch ihre kleinere Grosse, 
durch das Fehlen der kurzen Mittel- 
borste auf der Oberlippe, (diese Borste 
habe ich bei keiner von mir unter- 
suchten Limnophilide gefunden), durch 
die kleinen Chitinzapfen bei dem 
Einschnitte des Vorderrandes der 
Oberlippe, die nach Ulmer der Larve 
von A. nervosa fehlen, durch die . 
deutliche Zahne der Mandibeln, durch 
die Farbe des Mesonotum, durch 
zahlreichere Kiemen u. s. w. ab. Von 
A. laivis Zett. weicht A. sororcula u. 
A. durch die Zahne der Mandibeln, 
und durch die grossere Zahl der Kiemen ab. 

Die Nymphe 15,5 — 17 mm lang, 3 — 3,5 mm breit, schmal. 
Die Antennen reichen bis an den Anfang des 8. Abdominal- 
segments — bis zu der Basis der Analstabchen, die Hinterfiisse 
bis zu dem Ende der Seitenlinie, die Flugelscheiden bis zu dem 
Anfang — dem Ende des 4. Segments. Die Oberlippe eben so 
breit als lang, die Seiten gerade, parallel, der Vorderrand zwei- 
mal deutlich eingeschnitten, im Einschnitte die normale gelbe Bor- 
ste. Die Mandibeln starker gezahnt als bei A. lasvis (nach Kla- 
palek und Lucas) von der Seite gesehen ist die Klinge breiter als 
bei A. Imvis und viel breiter als bei A. nervosa (nach Ulmer). 
Die Schneide gebogen, nicht so eckig wie bei A. Imvis, nicht so 
gerade wie bei A. nervosa. Der Bilcken etwas gebogen, die Bor- 
sten beinahe gleich lang (Fig. 17 d). Die Maxillarpalpen beim 
9 5-gliedrig, das funfte gewohnlich am langsten, das dritte et- 
was kiirzer, das vierte viel kurzer als das dritte, das zweite 
noch etwas kurzer (1,42 : 1,36 : 1,12 : 1). Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der 

Larve von A. sororcula 

Mc Lach. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4 77 Der Aussenrand der Vorderflugelscheiden sehr gerade, der 
Vorderwinkel abgerundet. Die Spornzahl 1 — 3—4, die Fusse 
wie bei L. rhombims, die Sporne der Hinterfiisse kurz, haken- 
formig gebogen. Die Hintertarsen mit wenigen Haaren besetzt. 
Die Riickenhocker des ersten Abdominalsegments schmal, mit 
starken Spitzen versehen, auf der Oberflache des Segments bei- II 


(2) -3 
(2)— 3 


2 


2-(3) 


2-(3) 
3 


III 


3 
3 


(2)-3 


l-(2) 


3 
3 


IV 


(2)-3 

2-(3) 


2 


(0)-l 


3 
3 


V 


(l)-2 
1—2 


0-1 


0—1 


2- (3) 
(2)-3 


VI 


(l)-2 
l-(2) 


0-(l) 


0-(l) 


2 
2-(3) 


VII 


l-(2) 
(0, 2) 1 


2 
1—2 


VIII 


0-(l) 

Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe von 

A. sor or cula Mc Lach. Ill 


0, 1 (2) 


IV 


(1) 2 ((3)) 


V 


((1)) 2 (3) 
(7,9)10-15 


VI 


((!)) 2, 3 


VII 


((1)) 2, 3 Schema der Chitin- 
hakchen. derseits ein Paar Borsten(Fig. 17 e). Der Haftapparat sehrschwach, 
das dritte Segment oft gam ohne Plattchen, meist jedoch mit 
zwei kleinen, spitzenlosen oder mit 1—2 Spitzchen versehenen 
Plattchen. Die Kiemenzahl viel kleiner als bei derLarve: 15 + 
16 + 14 + 11 + 7 + 6 = 69. — Die Analstabchen wie bei 
Limnophilas- Avten, mit sehr zahlreichen Spitzchen bewehrt, die 
sehr weit nach vorn reichen; Spitzchen auch auf der Basis der 
Stabchen. Die erste Borste liegt etwa im 1 / 10 — 1 /e der Lange des 
Anhanges, bisweilen sogar nahe der Mitte, die zweite gewohn- 
lich im V2— 3 /s (bisweilen im 4 / 5 ), die dritte im 22 / 2 5— 24 / 2 5, die 
letzte auf der Spitze. Lobi inferiores des cT in ihrem Hintertheile 
sehr schmal, kurz, reichen nicht weiter nach hinten als die Penis- 
anlage, die mehr als doppelt breiter ist, als die Loben (Fig. 17 f). 
Von der Nymphe der A. nervosa weicht die der A. soror- 78 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

cida u. A. in folgenden Punkten ab: die Antennen der letzteren 
sind oft langer, die Oberlippe ist am Vorderrande mit zwei 
Borsten versehen, die der Nymphe von A. nervosa fehlen, die 
Hintertarsen der A. nervosa sind kahl, der Haftapparat starker. 
Auch in der Form der Mandibeln, der Riickenhockern des ersten 
Abdominalsegmentes und der Analanhange giebt es Verschie- 
denheiten. 

Von der Nymphe von A. Iwvis wieder weicht die der A. 
sororcula durch den Besitz der Borsten auf dem Vorderrande der 
Oberlippe, durch die Form der Mandibeln, durch behaarte Hinter- 
tarsen, durch schwacheren Haftapparat, durch viel kurzere Penis- 
anlage u. s. w. ab. 

Das junge Larvengehause (Fig. 17 m— p, r) aus langs, 
quer, bisweilen sogar in einer Spirale gelegten clilnnen Pflan- 
zenteilchen (aus Spantheilen, Holzchen, Wurzel-, Stengelstuc- 
ken u. s. w.) gebaut, nach hinten merklich verschmalert, beinahe 
gerade, die Mundoffnung schief, auch das hintere Ende wegen sei- 
ner Schmalheit offen, gerade; die Oberflache sehr eben. An den 
Seiten trdgt das Gehause ein oder mehrere Holzchen, Fichtenna- 
deln u. s. w., die das vordere und hintere Ende iiberragen. Sehr 
gewohnlich ist ein soldier Anhang (Fig. 17 o, p), seiten zwei An- 
hange (Fig. 17 m) in seiner Mitte der Mundoffnung angefilgt die Vor- 
deroffnung iiberragend. Durch diese Anhange kann das Gehause 
sogar mehr als dreimal langer als die eigentliche Rohre sein. 
— Die alter en Larvengehause (Fig. 17 k, 1, q) 18,5—24 mm 
lang, 3,5 — 4 mm breit, beinahe unmerklich gebogen oder gerade, 
ein wenig nach hinten verschmalert, die Mundoffnung schief, 
die Oberflache eben. Bisweilen ist das Gehause ganz aus Pflan- 
zentheilen erbaut (Fig. 17 1), oft ist nur das Hinterende aus ve- 
getabilischen Materialien, das Vorderende aus Sandkomern (Fig. 
17 q); man kan auch Gehause, die ganz aus Sandkomern gebaut 
sind, finden (Fig. 17 k). An den beiden Seiten des Gehauses ist 
ein starkes Holzchen, sogar Ziindholzchen (Fig. 17 k), ein ver- 
moderndes Holzstiick, ein Theil von Phragmites-stengel u. s. w., 
der ganzen Lange des Gehauses angefiigt. Diese Anhange kon- 
nen oft viel langer als das Gehause sein, und Jconnen das Vor- 
der- oder das Hinterende oder auch beide iiberragen. Ausserdem Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 79 

konnen an der Riicken- oder Bauchfliiche kiirzere, besonders 
das Hinterende iiberragende Anhange, angefiigt sein (Fig. 17 q). 
Durch diese Anhange kann das Gehause 60 mm lang werden. — 
Die Nymphengehause von gleicher Form wie die Larvengehiiuse, 
die beiden Enden mit Pflanzentheilen, bisweilen mit Sandkorn- 
chen verschlossen. Die Gehause werden der Liinge nach auf im 
Wasser befindlichen Holzern befestigt. Der Theil der schiefen 
Mundoffnung, der der Unterlage zugewendet ist, ist mit einer 
heilen Membran, der freie Theil aber und das Hinterende mit 
einer diinnen, blassen, mit kleinen und oft vielen Lochern verse- 
henen Membran geschlossen. — Lappee, Saimaa, an steinigen, 
sandigen und schlammigen Ufern. Die ersten Imagines am 
28 / 8 1900. 

Von den Gehausen der A. Icevis und nervosa weicht das 
der A. sororcula in vielen Punkten ab. Stenophylax nigricornis Pict. 

Taf. I, Fig. 18 a— j. Taf. II, Fig. 18 k— p. Pictet, p. 137, Taf. VI, Fig. 4 b, Larve, 
Fig. 4 a Larvengehause, kurze Be- 
schreibung der Larve und des Ge- 
hauses (1834). 

Hagen I, p. 256—57, Larvengebause 
(nach Pictet) (1864). 

Meyer-Diir, p. 392, Gehause (1875). 

Wallengren, p. 77 (nach Pictet) (1891). Klapalek II, p. 20—23, Fig. 5,1-9, 
genaue Beschreibung der Meta- 
morphose (1893). 

Struck II, p. 14—15, Fig. 23 a— c, 
Larven-, Nymphengehause (1900). 

Ostwald II, p. 106, verschiedene Ge- 
hausetypen (1901). Die Larve 15—18 mm lang, 3,5—4 mm breit. Die Faroe 
des Kopfes, der Bnist und des ersten Aldominalsegments weicht 
deutlich von derjenigen des blassen Hinterkorpers ab. Kopf eifor- 
mig, die Mundtheile prominent. Die Grundfarbe des Kopfes gelb 
braun, auf der Oberflache komriit sie nur bei blasseren Larven 
am Hintertheile und am Gabelwinkel vor, ausserdem auch auf 
der Umgebung der Augen, auf dem Hintertheile der Wangen und 
auf der Unterftdche beim Foramen occipitis. Die Oberflache sonst 
matt rotlichbraun. Klarere rotlichbraune Punkte in einer keil- 
formigen Gruppe zwischen den Gabelasten, nach aussen von 80 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

diesen, auf den Wangen, bis zu den Augen reichend und auf 
den Hintertheilen der Unterflache (Fig. 18 a, b). Die Antennen 
auf der Spitze einer starken Erhohung. 

Der Vorderrand der Oberlippe steil und tief eingeschnit- 
ten ; die funf Zcihne der Mandibeln in den von mir untersuchten 
Larven nicht so stumpf, wie sie Klapdlek abbildet (Fig. 18 c) (1. 
c. tig. 5,2). Metathorax zweimal so breit als Prothorax. Auf dem 
Vorderrande des Pronotum auch gelbe Haare, und zahl- 
reiche schwarze Borsten; die ganze Oberflache des Schildes sehr 
dicht mit schwarzen Borsten besetzt (noch mehr als bei St stel- 
latus). Die Umgebung der Borsten etwas dunkler als die matt 
gelbbraune Gnmdfarbe, so auch der Vorderrand, und die Mitte 
der Furche auf dem Vordertheile dunkler. Die Punkte, soivie auch 
die auf den Mesonotum, sehr undeutlich (Fig. 18 o). Mesonotum et- 
was blasser als Pronotum, mattgelb, die Umgebung der Hinterec- 
ken klarer gelb. Der Vorderrand dunkler, so auch die Mitte des 
Hinterrandes; die Hinterecken und der Hintertheil der Seiten 
breit schwarz. Auch das ganze Mesonotum sehr dicht behaart, 
obgleich eine ahnliche Gruppierung der Borsten wie bei Limno- 
philus-Arten merklich ist (Fig. 18 p). Das ganze Metanotum be- 
haart, doch stehen die Haare am dichtesten auf den undeutli- 
chen Schildchen, die dem ubrigen Theile sehr ahnlich sind. 

Die Fusse rothlich-gelb oder braun, das Verhaltnis 1 : 1,43 
: 1,42. Die schwarzen Chitingrenzen wie gewohnlich, die Punkte 
besonders an den Hinterfiissen undeutlich. Tarsus tvie bei St 
stellatus, auf dem Vorderrande der Tibia schiefe Spitzchen. Die 
Vorderklauen eben so lang, die Hinter- und Mittelklauen oft 
nicht einmal halb so lang als der Tarsus, oft sehr stumpf, wie 
abgebrochen. 

Die Hocker des ersten Abdominalsegmentes breit, niedrig, 
stumpf, die Bilcken- und die Unterflache sehr dicht behaart (die 
Seiten weniger), die Umgebung der Borsten oft dunkler als der 
iibrige Theil. Die Seitenlinie beginnt schon mit dem Ende des 
ztveiten Segments, die ziveizinkigen Haare sehr undeutlich. Die 
Kiemenzahl 6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 3 = 29. Das Riickenschild 
des 9. Abdominalsegments gelblich, in seinem Vordertheile mit 
Flecken versehen, der Hintertheil sehr dicht behaart {20—30 Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. SI des Festhalters gelblich, II III IV V VI VII \ 


1 


1 


1 
1 


1 


1 


1 


1 
1 
1 


1 


1 
1 
1 
1 


0—1 


1 

1 


0—1 


1 

1 Rucken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der 
Larve und der Nymphe 
von St. nigricornis Pict. Borsten (Fig. 18 e). Das Schutzschild 
im Vordertheile mit Flecken bedeckt. 

Die Nymplie 15 — 18 mm lang, 
3,5—4,5 mm breit, die Antennen rei- 
chen bis an den Anfang des 8. Ab- 
dominalsegments — bis zu dem Ende 
der Seitenlinie, die Hinterfusse bis 
zu dem Ende der Seitenlinie, die Flu- 
gelscheiden bis zu dem Anfang — 
der Mitte des 4. Segments. 

Der Einterrandder Oberlippe deutlich 
gebogen, so aach die Seiten, die nach 
vorn divergieren, der Vorderrand zwei- 
mal eingeschnitten, die Spitze sehr 
abgerundet, Labrum merklich langer 
als breit (Fig. 18 g). Die Oberkiefer 
ziemlich kurz, die Klinge schmaler cds 
bei St. stellatus, die Schneide gerade, der Rucken etwas gebo- 
gen (Fig. 18 f). Das dritte Glied der Maxillarpalpen beim ? am 
langsten, sodann das fiinfte, vierte, zweite (1,35 : 1,27 i 1,17 : 1). 
Der Vorderwinkel der vorderen FUlgelscheiden abgerundet, 
der Aussenrand etwas gebogen. Die Sporne 1 — 3 — 4, die Fiisse 
wie bei L. rhombicus. Die Rilckenhbcker des ersten Abdom.- 
segmerits wie bei St. stellatus, schivacher als bei den grossen Limno- 
phihis-Arten, Hire Spitzchen Mem, die Rihckenflciche des Segments 
iingewohnlicli dicht behaart. (Fig. 18 h). Die Plattehen des 3. Seg- 
ments am kleinsten, die des 6—7. am gross- 
ten, die Hdkchenzahl meist gross, variie- 
rend, die Hakchen oft klein. (Es mag er- 
wahnt werden, dass bei Nymphen von ei- 
nem Graben die Riickenreihe immer mit 
dem Anfang des 6. Segments endigte, bei Nym- 
phen von einem anderen Graben dagegen, der 
nur 1 km von dem ersteren entfernt war, 
immer mit dem Anfang des 7. Segments). 
Auf der Riickenflache des 9. Segments sehr 
viele Borsten in einer queren Reihe, die m ((2)) (3) 4, 5, 6 


IV 


4, 0,(6) ((7)) 


V 


(3) 4-5 ((7)) 
8—12 


VI 
VII 


3—8 


3-8 Schema der Chitin- 
hakchen. 82 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

mit Spitzchen bewehrten Felder von derselben Grundfarbe wie das 
iibrige Segment. Die Analstabchen viel kurzer als bei St. stel- 
latus und den Limnophilus- Arten, breit, wenig gebogen, die Spitz- 
chen wenig zahlreich. Die erste Borste liegt etwa im l /»— V« 
der Lange des Stabchens (von der Basis), die zweite etwa im 
2 /5 _3/ &5 di e dritte im 4 / 5 , die vierte auf der Spitze (Fig. 18 j). 
Lobi inferiores beim cT reichen etwas weiter nach hinten als die 
Half ten der Penisanlage, der en Hinterrand sehr gebogen und der en 
Aussenecken abgerundet sind (Fig. 18 j). Die Lobi, besonders von 
der Seite gesehen, ziemlich spitzig (Fig. 18 k). 

Das Larvengehause 16—21 mm lang, 4,5 mm breit, sehr 
variierend. Oft ist es aus quer oder der Lange nach gelegten oder 
aus quadratischen Blatt- and Bindenstucken u. s. w. gebaut, die 
Oberflache nicht sehr eben, das Gehause etwas gebogen oder ge- 
rade, etwas nach hinten verschmalert, cylindrisch, oder von oben 
und unten etwas zusammengedruckt. Die Mundoffnung schief, das 
hintere Ende schwach abgerundet, mit Pflanzentheilen verengert, 
ohne Schlussmembran. Bisweilen sind die Baumaterialien auf der 
Ruckenflache grosser als die der Bauchflache, in anderen Fallen 
wieder ist der Bucken- oder der Bauchflache oder beiden, in 
dem Hintertheile des Oehaases, ein breites, starkeres Bindenstuck 
angefugt (Fig. 18 m). Oft ist das Y or der ende axis feineren oder 
groberen Sandkornern gebaut, die Oberflache dann ebener, das 
Hinterende aber aus Pflanzentheilchen. Oft wieder ist das Ge- 
hause schichtenweise gebaut (Fig. 18 1, n) (z. B. das Hinterende 
aus Vegetabilien, der folgende Theil aus Sandkornern, der dritte 
Theil aus Pflanzentheilen und das Vorderende wieder aus Sand- 
kornern). Auch in diesen Gehausen kann man die breiteren 
Ober- und Unterplatten finden. Endlich sind auch ganz aus 
Sandkornern gebaute, cylindrische, ebene Gehause zu finden. 

Das Nymphengehause 19 mm lang, bisweilen ganz aus 
Pflanzentheilchen, mit Ober- und Unterplatte versehen, am 6f- 
testen zum Theil oder ganz aus grobem Sande. Die Enden ab- 
gerundet, mit Sandkornchen, seltener mit Pflanzentheilen ver- 
schlossen. Zwischen den Schlussmaterialien in beiden Enden 
einige Locher, nicht Siebmembranen. Das Gehause mit seinem 
Hinterende auf Zweigen oder auf anderen in Wasser liegenden Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 83 

Holzern gefestigt, bisweilen in den Boden eingesenkt. — Lappee, 
im Sommer 1900, in zwei fliessenden Ackergraben nahe Lap- 
peenranta (Willmanstrand), die ersten Nymphen am 19 / 7 , die er- 
sten Imagines am 1 /%. 

Von der Beschreibung von Klapalek weichen die von mir 
untersuchten Larven u. A. durch ihre geringere Grosse, durch 
die Mandibeln, die Seitenlinie, die Kiemenzahl, die Nymphen 
wieder durch die Mandibeln, die Hakchen- und Kiemenzahl ab. Stenophylax stellatus Curt. 

Taf. I, Fig. 19 a— g. Taf. II, Fig. 19 h— o. Pictet, p. 138, Taf. VII, Fig. 1 b, Lar- 
ve, Fig. 1 a, Gehause (1834). 

Kolenati, p. 67—68, Larve, Nymphe, 
Gehause (1848). 

Hagen I, p. 257, Gehause (1864). 

Walser, p. 47—48, Larve, Gehause 
(1864). 

Meyer, p. 165, Gehause (1867). Meyer-Dur, p. 392, Gehause (1875). 

Wallengren, p. 46 (nach Pictet und 
Meyer) (1891). 

Klapalek II, p. 23—25, Fig. 6,1—5, 
genaue Beschreibung der Metamor- 
phose (1893). 

Struck II, p. 13, Fig. 20 a— b, Ge- 
hause (1900). Die Larve 16—20 mm lang, 3—4 mm breit, sehr stark. 
Der beinahe schwarze oder braune Kopf, das gelbliche Pro- und 
Mesonotum, der ilbrige Theil der Brust und das erste Abdominal- 
segment, die Nasser oder dunkler grau sind, weichen sehr von deni 
blassrotlichen Hinterkorper ab. Oft ist auch das letzte Abdomi- 
nalsegment dunkler als die vorderen. 

Die Seiten des Kopfes sehr parallel, die Mundtheile wenig 
prominent. Die Grundfarbe rotlichbraun oder meist schwarz- 
braun, die Seiten besonders im Hintertheile blasser. Nur bei 
starkerer Vergr'osserung und auf den Exuvien kann man auf 
der Flache Punkte ivahrnehmen; am deutlichsten ist die keilfor- 
mige Figur zwischen den Gabelasten, auch nach vorn von dieser 
Figur kann man zwischen den Gabelasten dunklere Linien fin- 
den. Punkte auf den Aussenseiten der Gabelaste, besonders 
aber in undeutlichen, queren Reihen auf den Seiten des Gabel- 
stieles (Fig. 19 a), so auch auf den Hintertheilen der Seiten 
und auf den Seiten des Foramen occipitis. Die Antennen 84 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

vielleicht naher den Augen als der Basis der Oberkiefer. Die 
Oberlippe stark eingeschnitten, nicht voll ziveimal breiter, als lang, 
die Mandibeln mit vier deutlichen und einem undeutlichen Zahne 
versehen (Fig. 19 b). 

Metaihorax mehr als ziveimal breiter als Prothorax. Auf 
dem Vorderrande des Pronotum auch gelbe Haare, die Ober- 
flache, besonders die hinteren Theile und die Seiten, sehr dicht be- 
haart, die Umgebung dieser oft dunkler als die blassgelbe Orund- 
farbe, so auch der Vorderrand, die Mitte der Furche auf dem 
Vordertheile und oft obgleich im geringerem Grade der nach vorn 
von dieser Furche belegene Theil des Pronotum. Der hinterste 
Theil des Schildes und der Hintertheil der Mittellinie dunkler- 
braun. Die Punktgruppen deutlich, gross (Fig. 19 h). Der 
Vorderrand des Mesonotum eckig eingeschnitten. Die Grundfarbe 
blassgelblich, der Y or der and (am breitesten naher der Vorderecken), 
die Mitte des Hinterrandes, besonders aber die Hinterecken und 
der Hintertheil der Seiten breit schwarz. Bei blasseren Larven 
kommt die Grundfarbe auf dem ganzen Schilde vor; nur eine 
von den Vorderecken schief nach hinten und der Mitte zu zie- 
hende, kurze, mit Borsten dicht besetzte Linie, das Feld zwischen 
den Hinterecken und der schiefen, schwarzen Chitingrenze, und 
eine Makel auf beiden Seiten des Hintertheils der Mittellinie grau- 
braun. Bei dunkleren Larven dagegen bedeckt die graubraune 
Farbe den grossten Theil des Schildes, die Grundfarbe kommt 
nur nahe dem Vorderrande, und auf den beiden Halften auf ei- 
nem Felde vor, das von dem Hinterrande bis zu Mitte des Schil- 
des und von der Nahe des Hinterwinkels bis zu Halfte der Schild- 
theile reicht. Die Vorderecken, der Vorderrand, und die Ober- 
flache, besonders dicht auf ihrem Hintertheile, behaart, die Umge- 
bung der Borsten auf dem Vordertheile graubraun. Die Punkte 
deutlich, zahlreich; die Punkte auf der Aussenseite der keilfor- 
migen Figur in eine schwarzbraune Linie vereinigt (Fig. 19 i, j). 
Die Schildchen der Hinterbrust sehr deutlich, dunkelbraun, (die 
am meisten an der Seite befindlichen noch mit dunkleren Punk- 
ten versehen), sehr dicht behaart, wie auch der Hintertheil des 
Segments. 

Die Fusse rotlichbraun, (Verhaltnis 1 : 1,44 : 1,42), die Punkte, Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 85 wie gewohnlich, dunkler braun. Der Vorderrand des Femur 
eckig. Der Vorderrand der Vordertarsi, derselbe der Hinter- 
und Mitteltarsi und -tibiae ohne Spitzcben, nur am Ende des 
Tarsus sind ein Paar kurzer, stumpfer Knoten zu finden. Die 
Klauen sehr kurz, dick, stumpf. Das Verhaltnis der Vorderklauen 
und -tarsen oft wie 1 : 1,5, das der Hinter- und Mittelklauen 
und -tarsen wie 1 : 3. Der Riickendorn sehr stark (Fig. 19 c, d). 

Das erste Abdom. -segment und die Seitenlinie wie bei St. ni- 
gricornis. Die Zahl der undeutlichen, zweizinkigen Haare am 
3 — 7. Segmente 3—7. Die Kiemenzahl der von mir untersuch- 
ten Larven kleiner als nach Klapalek, (ziemlich wie bei der 
Nymphe) 6 + 6 + 6 + 5+4 + 3 
= 30. Das Ruckenscbild des 9. 
Segments in seinem Vordertheile 
mit Flecken versehen, der Hinter- 
rand dicht mit Borsten besetzt. 

Die Nymphe 17 — 21 mm lang, 
3,6 — 4,5 mm breit, die Fuhler rei- 
chen bis an das Ende des 7. Ab- 
dominalsegments — bis an den 
Anfang der Analstabchen, die Hin- 
terfusse an das Ende des 8. — 
den Anfang des 9., die Fliigel- 
scheiden an den Anfang des 4. — 
5. Abdominalsegments. 

Die Oberlippe eben so breit als lang, die Seiten gerade, nach 
vorn etwas divergierend, der Vorderrand zweimal sehr tief einge- 
schnitten, spitzig (Fig. 19 e). Die Klinge der Mandibeln sehr schmal, 
der Riicken und die Schneide gerade (Fig. 19 f). Das 5. Glied 
der MaxillarpaJpen beim 9 am langsten, dann das dritte, vierte, 
zweite (1,47 : 1,40 : 1,24 : 1). Die drei ersten Glieder der Hinter- 
tarsi mit wenigen Haaren beselzt, die Fusse sonst wie bei L. 
rhombicus; die Flilgelscheiden wie bei St. nigricornis. 

Die Rilckenhocker des ersten Abd.- segments ziemlich schivach, 
auf der Oberfldche des Segm. beiderseits zahlreiche (7—16) Borsten. 
Die Hakchenzahl kleiner als bei St. nigricornis, die Hakchen 
stark. Die Kiemenzahl ahnlich wie sie Klapalek der Nymphe II 


1 
1 


1 


1 1 


III 


1 
1 


1 


1 1 


IV 


1 
1 
1 
1 


1 


1 

1 1 


V 
((0))-l 1 


VI 


1 
1 
o-(d)) 
VII 


1 

Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve 

von St. stettatus Curt. 86 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. von St. stellatus darstellt (6 + 6 + 6 + 5 + 4+3=-- 30). Auf der 
Ruckenflache des 9. Segments — 20 Borsten in einer Querreihe. II 


1 
1 


1 


1 
TIT 


1 


1 
1 
I 
IV 


1 
1 


«o))-i 


1 
V 


1 
1 
0—1 
VI 


1 
1 
m 


1 


«0))-l III 


((1, 4)) 2, 3 


IV 


(2, 5) 3 ((4)) 


V 


3, 4 ((5, 6)) 
9—17 


VI 


((2, 5)) 3, 4 


VII 


((2, 5)) 3, 4 Rlicken- Seiten- ' Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe 

von St stellatus Curt. Schema der Ghitin- 
hakchen. Die mit Spitzchen bewehrte Felder ziemlich schwach. Auf dem 
Hintertheile der Ventralseite des 9. Abd.-segments ist die Zahl 
der Borsten grosser als gewohnlich (beiderseits 8 — 10). Die Anal- 
stabchen gewohnlich sehr lang, schmal, sehr deutlich gebogen. 
Die erste Borste entweder ganz nahe der Basis des Stabchens 
oder hochstens auf dem ersten vierzehnten Theile, die zweite etwa 
im 1 /b — 2 /b der Lange des Fortsatzes, die dritte etwa im 2 /$ — 
4 / 5 , die letzte auf der Spitze (Fig. 19 g). . Lobi inferiores beim 
cT sehr lang, reichen deutlich welter nach hinten als die kurze 
Penisanlage, der Hinterrand der Halften der letztgenannten ist 
gerade und die Aussenecken sehr spitzig (Fig. 19 k). 

Das Larvengehause 19—27 mm lang, 4—5 mm breit, ge- 
bogen, nur ein wenig nach hinten verschmalert oder cylindrisch, 
die Mundoffnung schief, das Hinterende abgerundet, zwischen den 
Baumaterialien eine unregelmdssige Offnung ohne Schliessmem- 
bran. Oft ist das Gehause von oben und unten etwas zusam- 
mengedriickt, aus nicht ganz kleinen Sandkornern, aus kleinen 
Steinchen gebaut, auch kann man einige Pflanzentheilchen finden. 
Die Oberfldche ziemlich eben. Oft sind die Materialien der Bauch- 
flache etwas feiner als die der Seiten und des Ruckens. Bis- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 87 

weilen ist der Hintertheil aus kleinen quer, schief, oder der 
Lange nach gelegten Rindenstiickchen, Holzchen u. s. w. gebaut, 
dann ist die Oberflaehe unebener (Fig. 19 1, m). 

Das Nymphengehause 20 — 22 mm lang, die beiden Enden 
abgerandet, mit Steinchen geschlossen, zwischen welchen Locher 
oft an vielen Stellen sich finden, ohne Siebmembran, oft aber 
sind die Locher auch in einer Siebmembran gruppiert, die dic- 
ker und dunkler als die ubrige Membran ist. Die Locher sehr 
gross, besonders ist die vordere Membran oft mit nur einem 
oder ein Paar Lochern versehen (Fig. 19 n, o), welche durch 
Randlappen in Abtheilungen getheilt sind. 

Lappee, Saimaa, auf felsigen, steinigen, sandigen Ufern. 
Die Nymphengehause werden oft mit einem Ende in grossen 
Haufen auf Steinen befestigt. Halesus tesselatus Ramb. 

Taf. I, Fig. 20 a— g. Taf. II, Fig, 20 h-s. Walser, p. 61—63 beschreibt die Lar- 
ve und das Gehause, die doch 
wahrscheinlich zu Glyphotaelius 
pettucidus Retz. gehoren (1864). Struck II, p. 18, Fig. 9 a— b, Larven- 

gehause (1900). Die Larve 17—20 mm lang, 3—4 mm breit, stark, von 
Metathorax bis zu dem 8. Abdominalsegment cylindrisch. Kopf, 
Pro- und Mesonotum auf der ersten Blicke schwarzbraun, Metatho- 
rax und das erste Abdom.-segment auch dunkler als der Hinter- 
korper. 

Der Kopf sehr klein, die Seiten gerade, die Mundtheile 
nicht prominent. Die Farbe gelblicher oder grauer braun, die 
Umgebung des Hintertheils der Gabeldsten dunkelbraun, die Au- 
gen auf einem breiten, gelblichefi Flecke, auch die Hintertheile der 
Wangen und der Vordertheil der Unterflache gelblicher als der 
ubrige Theil des Kopfes. Auf blasseren Larven und Exuvien 
kann man zahlreiche dnnkelbraune Punkte wahrnehmen: eine 
keilformige Gruppe zwischen den Gabelasten nahe dem Gabel- 
winkel, nach vorn von dieser einige Punkte. Besonders sind 88 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

die Seiten des Gabelstieles und die Aussenseiten der Gabelaste 
und meist die Wangen bis zu den Augen mit Punkten ver- 
sehen. In geringerem Grade kann man auch auf dem Hinter- 
theile der Unterflache des Kopfes Punkte wahrnehmen (Fig. 20 
h— j). Die Antennen in der Mitte zwischen den Augen und der 
Mandibelbasis. Die Oberlippe in ihrem Vorderrand auffallend 
wenig eingeschnitten, die Mandibeln mit 4 deutlichen und einem 
undeutlichen Zahne versehen (Fig. 20 a). Die Unterkiefer und 
die Vnterlippe viel starker und normaler entivickelt, als bei dem 
von Klapdlek beschriebenen Halesus interpunctatus Zett. (Fig. 
20 b, c). 

Metathorax mehr als zweimal breiter als Prothorax. Der 
Vorderrand des Pronotum auch mit gelben Haaren versehen. 
Die ganze Riickenflache der Brust dicht behaart, auf dem Meta- 
notum stehen die Borsten somit nicht nur auf den Schildchen, 
sondern fiber der ganzen Riickenflache, die Umgebung der Ba- 
sis derselben dunkler als der iibrige Theil. Pro- und Mesono- 
tum gelblicher oder grauer braun, der Vorderrand des ersteren 
rotlichbraun (Fig. 20 k). — Die dunkler e Orundfarbe des Pro- 
notum kommt immer nahe an den Seiten, am Hinter- und Mit- 
teltheile der Mittellinie, in der Mitte der Furche auf dem Vorder- 
theile des Schildes und an der Basis der Borsten vor. Die Mitte 
des vordersten Theiles und die Mitte der beiden Halften auf dem 
Hintertheile wieder blasser als die Orundfarbe (deutlicher auf 
blasseren Larven und besonders auf den Exuvien sichtbar). Der 
Mitteltheil des Hinterrandes des Mesonotum, die Hinter- und Vor- 
derecken, der Hintertheil der Seiten schwarz. Von den Hinter - 
ecken reicht nach innen bis zur 2 /s der Breite der beiden Halften 
und nach vorn bis etwa zur 1 / 2 der Ldnge des Schildes eine blass- 
gelbe, viereckige Makel, die borstenlos ist; auch von den Vorder- 
ecken nach hinten und der Mitte zu ein blasseres Feld. Bei dunk- 
leren Larven sind die hinteren Makeln klein, besonders da das 
Feld zwischen den Hinterecken, und der schiefen Chitinlinie 
bei diesen dunkelbraun ist. Die Punktgruppen (auch auf dem 
Pronotum) wie gewohnlich, ausserdem eine gebogene Punktlinie 
langs dem Innenrande der blassen Hintermakel (Fig. 20 1). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 89 II 


1 
1 


((0))-l 


1 


1 
1 


III 


1 
1 


1 


1 


1 
1 


IV 


1 
1 


1 


1 


1 
1 


V 


1 
1 


0-((l)) 
1 
1 


VI 


1 
1 


1 
1 


VII 


1 


1 
1 


VIII 


o-((i)) Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Larve 

von H. tesselatus Ramb. Die Filsse (das Verhaltnis 1:1,55:1,43) rotlich-, gelblich- 
oder graubraun, die Chitingrenzen der oberen Glieder nicht 

sehr deutlich schwarz. Der 
Vorderrand des Vordertro- 
chanter mit zahlreiehen bias- 
sen Haaren, derselbe des 
Vordertarsus mit wenigen 
Spitzchen; die Vorderklauen 
eben so lang, die Hinter- 
und Mittelklauen beinahe 
halb so lang als der Tarsus. 
Die Hocker des ersten Abdo- 
minalsegments breit, niedrig, 
das gauze Segment dicht be- 
haart. Auf dem 3 — 7. Seg- 
mente 4—7 zweizinkige Haa- 
re. Die Kiemenzahl grosser 
(6 + 6 + 6 + 4 + 4+3 = 
29) als bei Hal. auricollis Pict. and interpunctatus Zett. (nach 
Klapalek). Auf der Mitte des Hintertheiles des gelblichen Riic- 
kenschildes auf dem 9. Segmente 3—4 Borsten, auf den Sei- 
tentheilen beiderseits 4—5, zusammen 15 — 18. 

Die Nymphe 16—20 mm lang, 3,5 mm breit, stark. Die 
Antennen und die Hinterfiisse reichen bis an den Anfang des 
achten Abdom. -segments — bis zu der Spitze der Analstabchen, 
die Flugelscheiden bis an die Mitte — das Ende des vierten 
Segments. Der Vorderrand des Labrum spitzchenlos, von den 
Borsten auf dem Hintertheile oft auch die am meisten an der 
Seite befindliche dunkel. Die Klinge der Mandibeln breit, die 
Schneide etwas gebogen, der Riicken gerade, so dass die Oberkiefer 
im Oanzen sehr gerade sind (Fig. 20 d). Das funfte und dritte 
Glied der Maxillarpalpen beim ^9 gleich lang, das vierte kurzer, 
das zweite am kiirzesten (1,43 : 1,43 : 1,17 : 1). Der Aassenrand 
der vorderen Flugelscheiden ehvas gebogen, die Vorderecken ab- 
gerundet (Fig. 20 e). Die Sporne 1—3—3, an den Hinterfiissen 
besonders der obere Sporn, und der obere Sporn der Mittelfilsse 
an der Spitze gekrummt (Fig. 20 m). 90 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden ete. Die Ruckenhocker des ersten Abdominalsegments mit nicht 
besonders starken Spitzen bewehrt, auf der Fldclie beiderseits nur II 


i 1 

1 


1 
III 


A 


1 


1 
IV 
((0))-l 


«o»-i 
V 
0-(l) 


VI 


VII Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe 

von H. tesselatus Ramb. Ill 


((0,3)) (1)2 


IV 


((1)) 2 (3) 


V 


((1,4)) 2, 3 
11—15 (18) 


VI 


ft 3 ((4)) 


VII 


(2) 3 ((4)) Schema der Chitin- 
hakchen. ein Paar Borsten. Die Chitinplattchen ziemlich klein, mit ivenigen, 
aber starken Hakchen bewehrt. Das dritte Segment immer mit 
einem, sehr seiten spitzenlosen, Plattchenpaar. Die Kiemen ahn- 
lich wie bei der Larve. Die Spitzchenfelder des 9. Abd.-segments 
sehr stark entwickelt, durikler als der ilbrige Theil. Die erste 
Borste der Analstabchen liegt etwa im Vs — 1 /z der Lange des 
Stabchens (von der Basis), die zweite im l l 2 — 2 'l^ die dritte im 
io/ 13 _i2/ 13i die vierte auf der Spitze (Fig. 20-f). Die Stabchen 
oft ktirzer, als z. B. bei L. rhombicus, besonders langs dem 
ganzen Aussenrande, auf der Spitze und der Basis mit zahlreichen 
Spitzchen bewehrt. Lobi inferiores des c? reichen deiitlich wetter 
nach hinten als die Anlage des Penis, dessen Halften schmaler sind 
als die Loben. Der Hinterrand der Loben sehr gerade (Fig. 20 g, n). 
Das Larvengehause 21—27 mm lang, 4—5,5 mm breit, 
gebogen, nach hinten verschmalert. Die Mundoffnung schief, das 
Hinterende gerade, durch die Baumaterialien und durch eine mit 
einem rundem Loche versehene Membran verschlossen, hauptsach- 
lich aus der Lange nach gelegten, mit den Randern an einander 
gefugten, ziemlich grossen Pflanzentheilen (vermodernden Holz- 
stiicken, Span-, Rindentheilen) gebaut. Die Oberflache uneben Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 91 

(Fig. 20 p). Oft sind die Pflanzentheile kleiner (Samen u. s. w.), 
und die hervorragenden Ecken der verschiedenen Stiicke ab- 
gerieben, so dass die Oberflache ebener ist. Sehr oft ist an die Sei- 
ten oder die Riickenflache, geivohnlich an die Mitte der Flache, ein, 
seltener ein Paar nicht besonders grosser Holzchen gefiigt, die das 
Hinterende, nicht das Vorderende ilberragen (Fig. 20 q, r, s). Durch 
diese Anhange kann das Gehause 32 — 37 mm lang werden. — 
Das Nymphengeliause 21 — 24 mm lang, etwas gebogen, nur ein 
wenig nach hinten verschmalert. Sonst wie das Larvengehause, 
nur dass die das Hinterende ihberragenden Anhange alien von 
mir untersuchten Gehausen fehlen. Das Vorder- und Hinterende 
mit Holzchen und anderen kleinen Pflanzentheilchen verschlos- 
sen, nach innen von diesen dilnne, Masse, mit vielen kleinen L'6- 
chern versehene Siebmembranen (Fig. 20 o). Die Nymphengeliause 
werden oben auf in Wasser liegenden Holzern gefunden. — Lap- 
pee, Saimaa, im Sommer 1900. Die ersten Nymphen am 14 /s, die 
ersten Imagines am 24 /s. Chaetopteryx villosa F. 

Taf. I, BMg. 21 a— f. Taf. II, Fig. 21 g— m. 

Pictet, p. 141 beschreibt die Larve Wallengren, p. 84, Larvengehause 

und das Gehause, Tab. VII 4 b, (1891). 

die Larve, 4a das Gehause (1832). Struck II,. p. 15, Fig. 22 a— d, Lar- 

Kolenati, p. 72—73, Larve, Gehause ven-, Nymphengehause (1900). 

(1848). Ulmer II, p. 166—168, Fig. 1—14, ge- 

Hagen I, p. 261 (nach Pictet und Ko- naue Beschreibung der Metamor- 

lenati) Gehause (1864). phose (1901). 
Walser, p. 61, Larve, Gehause (1864). 

Die Larve etwa 13 mm lang. Der Kopf langlich, von 
oben gesehen dimkelbraun, zwischen den Gabelasten die ge- 
wohnliche, keilformige Punktgriippe, nach vorn von dieser un- 
deutlichere Punkte. Auch auf den Aussenseiten der Gabel- 
aste und auf den blasser braunen Wangen bis zu den Augen 
zahlreiche Punkte. Die TJnterflache des Kopfes and eine von 
hier bis vor die Augen und fiber die Wangen ziehende Linie 
dunkel graubraun. Die Mandibeln von der Seite gesehen kurz, 92 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

breit, dreieckig, mit drei deutlichen und einem undeutlichen Zahne 
versehen (Fig. 21 a). 

Das ganze Pronotum dunkelbraun, der Vorderrand, und 
die Mitte der Furche auf dem Vordertheile dunkler als die 
Grundfarbe, die Punkte sehr deutlich (Fig. 21 g). Mesonotam dun- 
kel graubraun, die Vmgebung der Hinterecken ein wenig nach in- 
nen von der schiefen, sclnvarzen Linie blasser, der Vorderrand 
wieder dunkler. Die Punkte deutlich, so audi die Schildchen der 
Hinterbrust (Fig. 21 h). Die Fusse gelbbraun, die Grenzen der 
Glieder, besonders die der Goxen und die Grenze zwischen Tibia 
und Femur schwarz, das Verhaltnis der Fussen 1 : 1,53 : 1,43. 
Trochanter ohne Punkte, die auf den Hinterfiissen im Allgemei- 
nen sehr undeutlich sind. Die Spitzen des Vorderrandes der 
Mittel- und Hintertibien und -tarsen sehr klein. Die Vorder- 
klauen eben so lang als der Tarsus, die Mittel- und Hintertibien 
langer als der halbe Tarsus. 

Die Hocker des ersten Abdominalsegments breit, stump f, die 
Rucken- und Bauchfliiche mit zahlreichen Borsten besetzt, die Um- 
gebung der Basis der Haaren dunkler als die Grundfarbe. Die 
Kiemen wie bei der Nymphe, die zweizinkige Haare undeutlich. 
Das Riickenschild des 9. Abdom. -segments in seinem Vorder- 
theile mit zahlreichen, deutlichen Punkten versehen, (wie auch 
das Schutzschild des Festhalters), auf dem Hintertheile 16 Bor- 
sten (Fig. 21 b). 

Die Nymphe 12—14 mm lang, 2,6—3 mm breit, die gros- 
seren sogar 16 mm lang. Die Antennen reichen bis an das 
Ende des 7 — 8. Abdom. -segments, die Hinterfiisse bis an das 
Ende der Seiten linie, die kurzen Flugelscheiden bis an den An- 
fang des 3. — an das Ende des 4. Segments. 

Die Oberlippe etwas breiter als lang, der Vorderrand sehr 
wenig eingeschnitten, die Spitze abgerundet (Fig. 21 c). Die 
Schneide und der Bucken der Mandibeln gerade, die Klinge drei- 
eckig, ziemlich schmal, die Riickenborsten gleich lang. Die Basis 
vie* dicker als die Klinge, so dass in der Seitenansicht ein deut- 
licher Winkel zwischen diesen sich bildet (Fig. 21 d). Das funfte 
Glied der Maxillarpalpen beim 9 am langsten, dann das dritte, 
vierte, zweite (1,52 : 1,25 : 1,15 : 1). Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 93 Der Anssenrand der vorderen FlUgelscheiden gebogen, die 
Vorderecken abgerandet. Die Spornzahl beim cT 0—3—3, beim 
9 1—3 — 3. Der obere Sporn der Hinter- and Mittelfasse 
schwach, die vier ersten Qlieder der Hintertarsen mit wenigen 
Haaren versehen. 

Die Hocker des ersten Abdominalsegments klein, schwach, 
mit wenigen Spitzen bewehrt, die Riickenflache beiderseits nur II 


1 1 


1 
III 
1 


1 
IV 
1 


0-((l)) 
V 


((0))-l 
VI 


0-(l) 

o-((i» 
VII 


«0))-l 

|0-(d)) Riicken- Seiten- Bauch- 

reihe der Kiemen der Nymphe 
von Ch. villosa F. Ill 


((M)) (2) 3 


IV 


(2) 3, 4 ((6)) 


V 


((2)) 3 (4, 5) 
7—10(18) 


VI 


((2)) 3 (4) 


VII 


3, 4 Schema der Chitin- 
hakchen. mit wenigen Borsten versehen. Die Hdkchenzahl ziemlich gross, 
das dritte Segment immer mit Plattchen..D/e Kiemenzahl (6 + 
6 + 5 + 4 + 2-fi = 24) Meiner als bei irgend einem bekann- 
ten Limnophiliden (ausser Apatania), besonders sind die Riicken- 
nnd Seitenreihen kurz. — Die Analstabchen ziemlich wenig ge- 
bogen, mit ivenigen Spitzchen besetzt. Die Borsten sehr lang, die 
erste liegt etwa im 2 / 10 — 3 /io ^ er Lange des Stabchens (von der 
Basis), die zweite im 4 / 10 — 6 /io, die dritte im 7 / 10 — 9 /io (Fig. 21 e). 
Lobi inferiores beim cT kurz, abgerundet, die Hiilften der Penis- 
anlage abgerandet, karz, dick, reichen ein wenig welter nach hin- 
ten als die Loben (Fig. 21 f). 

Das Nymphengehciuse 13 — 20 mm lang, 3 — 4 mm breit, 
nicht nach hinten verschmaUrt, gerade, oder etwas gebogen, aus 
der Lange nach oder quer gelegten, oder qaadratischen Carex- 
blatttheilchen u. a. gebaut, die Oberflache eben (Fig. 21 j, 1). Die 94 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Siebmembranen gerade, diinn, mit vielen, kleinen Lochern ver- 
sehen. Die Enden des Gehauses mit Pflanzentheilen verschlossen. 
— Bisweilen sind an die Rucken- und Bauchflache oder auch 
an die Seiten langere Blatter, Rindenstiicke, Schilftheile der 
Lange nach angefugt, die die Seiten uberragen konnen (Fig. 21 m); 
bisweilen wieder ist der Hintertheil mit schief gelegten, das Hin- 
terende iiberragenden Holzchen versehen (Fig. 21 i, k). — Selte- 
ner sind die Gehause aus grosseren, iiber den Seiten hervorra- 
genden Blattstiicken gebaut, dann ist die Oberflache uneben. ~ 
Lappee, Saimaa, in der Miindung eines grossen Ackergrabens, 
der Boden mit vielen Reisern und anderen Pflanzentheilen be- 
deckt. Die Larven Ende August erwachsen, die ersten Imagi- 
nes Mitte September. 

Nach Struck und Ulmer kann Chcetopteryx villosa auch aus 
Sandkornern ihre Gehause bauen, und sogar (Ulmer) auch Con- 
chylienschale als Baumaterial brauchen. 

Von der Beschreibung von Ulmer weichen die von mir 
untersuchten Larven u. A. in der Lange der Klauen, in der 
Zahl der Borsten auf dem Riickenschilde des 9. Abd. -segments, 
die Nymphen aber in der Lange der Glieder der Maxillarpalpen, 
in der Zahl der Chitinhakchen ab. Litteraturverzeichniss. 

Degeer, K., Abhandlungen zur Geschichte der Insekten, ubersetzt 
von J. A. E. Gotze II, 1, p. 368—425 (Nurnberg, 1778). 

Hagen, H., I. Ueber Phryganiden Gehause. Stettin. Entom. Zeit. XXV, 
p. 113—144; 221 — 263 (1864). 

— II. Beitrage zur Kenntniss der Phryganiden. Verh. d. kais. 
kon. zool. bot. Ges. in Wien XXIlC p. 377—452 (1873). 

Hofman, 0., Baukiinste der Phryganeiden. Ber. d. Naturw. Ver. zu 
Regensburg IV, p. 38—49 (1892—93). 

Klapalek, Fr., I, II. Metamorphose der Trichopteren. Arch. f. Na- 
turw. Landesdurchf. v. Bohmen VI B., N:o 5 (1888); VIII 
B., N:o 6 (1893). 

Kolbe, H. J., Zur Naturgeschichte der Phryganea grandis und an- 
deren Trichopteren. Entom. Nachr. XIV, p. 295—299 (1888). 

Kolenati, Fr., Genera et species Trichopterorum. Heteropalpoidea (Prag, 
1848). 

Mc Lachlan, R., I. Trichoptera Britannica. Transact. Entom. Soc. 
London, III ser., V, p. 1—184 (1865—67). 

— II. A monographic Revision and Synopsis of the Tricho- 
ptera of European Fauna (London, 1874 — 80). 

Lampert, K., Das Leben der Binnengewasser, p. 146 — 60 (Leip- 

zig, 1897). 
Lucas, R., Beitrage zur Kenntnis der Mundwerkzeuge der Trichoptera. 

Arch. f. Naturgesch. 59 Jahrg. I B., p. 285—325 (1893). 
Meyer, A., Beitrage zu einer Monographic der Phryganiden West- 

phalens. Stettin. Entom. Zeit. XXVIII, p. 153 — 162 (1867). 
Meyer-Diir, Die Neuropteren-Fauna der Schweiz, bis auf heutige 

Erfahrung. B. Trichoptera. Mitth. d. Schweiz. entom. Gesell- 

sch. Vol. IV, Heft 17, p. 397—424 (1875). 
Mi all L. C, The natural history of Aquatic Insects, p. 236—272, 

(London, 1895). 
Ostwald, W., I. Experimental-Untersuchungen iiber die Kocherbau 

der Phryganeiden. Zeitsch. f. Naturwissensch. 72 B., p. 49 

—86 (1899). 

— II. Ueber die Variability der Gehause der Trichopterenlar- 
ven. Zeitschr. f. Naturwissensch. 74 B., p. 95—121 (1901). 

Packard, A. S., Guide to the study of insects (Salem, 1870). 96 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Pictet, F. J., Recherches pour servir a l'histoire et a l'anatomie des 
Phryganides (Geneve, 1834). 

Preudhomme de Borre, A., Catalogue synonymique et descriptif 
d'une petite collection de fourreaux de larves de Phrygani- 
des de Baviere. Ann. d. 1. soc. entom. Belgique XIV, p. 62 
—71 (1870—71). 

Ram bur, M. P., Histoire naturelle des Insectes Neuropteres, p. 463 
—516 (Paris, 1842). 

Reaumur, R., Memoires pour servir a l'Histoire des Insectes, III Tome, 
V Memoire, p. 143—204 (Paris, 1737). 

Rosel v. Rosenhof, A. J., Die monatlich herausgegebene Insecten- 
belustigung II, p. 66 — 76 (Niirnberg, 1746). 

Rudow, Die Gehause der deutschen Kocherfliegen, Phryganiden. U- 
lustr. Wochenschr. f. Entom. B. II, p. 451—56 (1897). 

Schmidt-Schwedt, E., Kerfe und Kerflarven des siissen Wassers, 
besonders der stehenden Gewasser (Leipzig, 1891). 

Seetzen, J., Von den Verwandlungshtilsen der Phryganeen der Got- 
tingischen Gewasser (F. A. Meyers Magazin fur Thierge- 
schichte, Gottingen) Tom. 1, p. 56—80. (1790). 

Schroter, J. S., I. Die Geschichte der Flussconchylien mit vorziig- 
licher Riicksicht auf diejenige welche in den thuringischen 
Wassern leben (Halle, 1779). 
(II. Conchylienkenntniss refer, nach Hagen I). 

Struck, R., I. Ueber einige neue Ubereinstimmungen zwischen Lar- 
vengehause von Trichopteren und Raupensacken von Schmet- 
terlinge, sowie iiber einige Schutzahnlichkeiten bei Trichop- 
terenlarvengehause. Illustr. Wochenschr. f. Entom. I, p. 615 
— 19 (1896). 

— II. Liibeckische Trichopteren und die Gehause ihrer Larven 
und Puppen. Das Museum zu Liibeck (1900). 

Ulmer, G., I. Ueber die Larven und Puppen der Kocherfliegen. Ner- 
thus. 2 Jahrg., p. 849—51, 856—58 (1900). 

— II. Beitrage zur Metamorphose der deutschen Trichopteren. 
Allgem. Zeitsch. f. Entom. VI. p. 115—119, 134—136, 
166—168, 223 — 226 (1901). 

Wallengren, H. 0. J., Skandinaviens Neuroptera, II. Neuroptera 

Trichoptera. Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handlingar. Ny 

foljd. 24 B., N:o 10 (1891). 
Walser, Trichoptera bavarica. XVII Bericht d. naturh. Vereins in 

Augsburg, p. 29—75 (1875). 
Zaddach, G., Die Entwicklung des Phryganiden Eies (Berlin, 1854). 
Zander, E., Beitrage zur Morphologie der mannlichen Geschlechts- 

anhange der Trichopteren. Zeitschr. f. wiss. Zool. 70 B., p. 

192—235 (1901). .-• * 
Erklarung der Abbildungen. 

Taf. I. A. — Fig. 1—7. 

1. a — c. Holostomis (Neuronia) phalcenoides L. Larve. a. Labrum 
von oben 23 /i. b. Der distale Theil der Maxillen und des Labiums 
18 / r c. Vorderklaue, -tarsus, -tibia und ein Theil des Vorderfe- 
mur 18 / 1 . 

2. a — h. Phryganea grandis L. a — e. Larve. a. Kopf von der 
Dorsalseite 4 /i- D « Derselbe von der Ventralseite 4 /i. c - Labrum 
von der Dorsalseite. d. Ein Mittelfuss 4 / r e. Ein Vorderfuss 4 /i. f — h. 
Nymphe. f. Kopf, Seitenansicht 4 / 15 g. Labrum, Dorsalansicht. h. 
Die Hocker des ersten Abdominalsegments, Dorsalansicht. 

3. a — h. Phryganea striata L. (bipunctata Retz.). a — d. Larve. 
a. Labrum, Dorsalansicht 18 / r b. Die Spitze der rechten Mandibel 
18 /j. c. Die Spitze der Maxillen 18 /i. d. Festhalter 18 /i. e — h. Nymphe. 
e. Kopf, Seitenansicht i / 1 f. Labrum, Dorsalansicht 18 / 1 . g. Die rechte 
Mandibel 18 /i. h. Die Hocker des ersten Abdominalsegments, Dorsal- 
ansicht 18 /i. 

4. a— j. Phryganea obsoleta Mc Lach. a — f. Larve. a. Labrum, 
Dorsalansicht 18 /i. b. Die linke Mandibel, von oben, etwas von der 
Seite 18 / 1 . c. Die rechte Mandibel, von der Dorsalseite 23 / 1 . d. Die linke 
Mandibel, von unten gesehen 2B / V e. Die rechte Mandibel, von unten 
gesehen 23 /i. f. Kopf, Ventralansicht 4 /i. g — j. Nymphe. g. Labrum 
Dorsalansicht. 18 / 1 . h. Die rechte Mandibel, von der Seite gesehen 18 /i 
i. Das erste Abdominalsegment, Seitenansicht 4 / 1 . j. Das letzte Ab 
dominalsegment des cf, Ventralansicht 18 / 1 . 

5. a — 1. Phryganea minor ^Curt. a — f. Larve. a. Die linke Man 
dibel, von oben gesehen. 23 /i. b. Die rechte Mandibel, von oben, et 
was von der inneren Seite 23 /i. c. Antenne I40 /i. d. Vorderklaue 
-tarsus, und -tibia 23 /i. e. Mittelklaue, -tarsus, und -tibia 23 /i. f, 
Festhalter 23 / v g — 1. Nymphe. g. Labrum, Dorsalansicht 23 /i. h. Die 
rechte Mandibel 25 /i. i. Die Dorsalseite des ersten Abdominalseg 
ments, von der Seite 25 / v j. Das letzte Abd. -segment beim 9, Dor 

7 98 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

salansicht 25 /i. k. Dasselbe, Seitenansicht 25 / 1 . 1. Dasselbe, Ventral- 
ansicht 25 / v 

6. a — o. Agrypnia pagetana Curt, a — h. Larve. a. Kopf, Dor- 
salansicht 4 /i- b. Labrum, Dorsalansicht 18 /i. c. Die linke Mandibel 
18 /i- d. Dieselbe schief von der inneren Seite 23 / r e. Die Spitze der 
Maxillen und des Labiums 18 /i. f. Die Spitze des Lobus externus 
der Maxillen 97 / v g. Die Klaue des Festhalters 18 / 1 . h. Vorderklaue, 
-tarsus und der untere Theil der Vordertibia 18 /i- i — o. Nymphe. i. 
Labrum, Dorsalansicht 18 /i. j. Die rechte Mandibel, von der Seite 
18 / 1 . k. Die Spitze des ersten Abdominalsegments, Dorsalansicht 18 /i. 
1. Das letzte Abd. -segment beim d 71 , Seitenansicht 18 /i. m. Dasselbe, 
Ventralansicht 18 /i. n. Lobi inferiores beim cT und die Anlage des 
Penis 23 / r o. Lobi inferiores beim 9 23 / v 

7. a — g. Glyphotcelius punctatolineatus Retz. a — d. Larve. a. 
Kopf, Dorsalansicht 4 / r b. Kopf, Ventralansicht 4c J 1 . c. Labrum, 
Dorsalansicht 18 /i. d. Der distale Theil der Maxille und des Labium, 
Dorsalansicht 23 / 1 . e — g. Nymphe. e. Die linke Mandibel, von der 
unteren Seite 18 / 1 . f. Die Spitze der Vorderflugelscheide 4 / r g. Anal- 
stabchen 23 / lt 

Taf. I, B. — Fig. 8—21. 

8. a — e. Limnophilus rhombicus L. Nymphe. a. Kopf, von vorn 
gesehen 4 / r b. Derselbe, Seitenansicht 4 /i- c - Mandibel, Seitenan- 
sicht 18 /i. d. Der hintere Theil des ersten Abdominalsegments, Dor- 
salansicht 18 /i. e. Lobi inferiores und Penisanlage des o? 18 /i. 

9. a — d. Limnophilus borealis Zett. a. Larve, die rechte Mandi- 
bel, schief von der Dorsalseite gesehen 18 / 1 . b — d. Nymphe. b. Labrum, 
schief von der Seite gesehen. 18 /i. c. Die rechte Mandibel, Seitenan- 
sicht 18 /i. d. Analstabchen (des 9) 18 /i. 

10. a— f. Limyiophilus flavicornis Fabr. a — b. Larve. a. Labrum, 
Dorsalansicht l8 /i. b. Stirnschild 18 /i. c — f. Nymphe. c. Labrum, Dor- 
salansicht 18 /i. d. Der hintere Theil des ersten Abd. -segments, Dor- 
salansicht 18 /i. e. Lobi inferiores und Penisanlage des cT 18 /i. f. Anal- 
stabchen 18 /i. 

11. a — f. Limnophilus decipiens Kol. a — c. Larve. a. Der Vor- 
dertheil des Kopfes, die Mundtheile, Seitenansicht 18 /i. b. Stirnschild 
18 /i. c. Das Ruckenschild des 9:ten Abd. -segments 38 /i. d — f. Nym- 
phe. d. Die linke Mandibel, Seitenansicht 18 /i. e. Analstabchen (das 
andere abnormal entwickelt) 18 / r f. Lobi inferiores und Penisanlage 
des c? 18 /i. 

12. a — b. Limnophilus stigma Curt. Nymphe. a. Die rechte 
Mandibel, Seitenansicht 23 / lt b. Analstabchen 23 /i. 

13. a — d. Limnophilus centralis Curt, (flavus L.) a. Larve. Die 
linke Mandibel, Seitenansicht 18 /i. b — d. Nymphe. b. Die linke Man- Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 99 

dibel, Seitenansicht 23 /i. c. Das letzte Abd.-segment des 9, Ventral- 
ansicht 18 /i. d. Lobi inferiores und Penisanlage des cT 28 /i- 

14. a — e. Limnophilus griseus L. nach Mc Lach. (bimaculatus L. 
nach Wallengr.). Nymphe. a. Labrum, Seitenansicht 23 /i. b. Die rechte 
Mandibel, Seitenansicht 23 /i. c. Die Spitze der Vorderflugelscheide 
4 /i. d. Anaistabchen 23 /i. e. Lobi inferiores und Penisanlage des 
<? 23 /i- 

15. a —c. Limnophilus despedus Walker. Nymphe. a. Die rechte 
Mandibel, Seitenansicht 25 /i- b. Anaistabchen 21 /i. c. Lobi inferiores 
und Penisanlage des cT 21 /i- 

16. a — d. Limnophilus extricatus Mc Lach. a — b. Larve. a. 
Die linke Mandibel, Seitenansicht, schief von der Dorsalseite 18 /i. t>. 
Das Schutzschild des Festhalters 18 /i- c— d. Nymphe. c. Die Spitze 
der Vorderflugelscheide 4 /i- d. Lobi inferiores und Penisanlage des 
<? 23 /i- 

17. a — f. Anabolia sororcula Mc Lach. a — c. Larve. a. Stirn- 
schild, Glypeus, Labrum, Dorsalansicht 18 /i. b. Die linke Mandibel, 
von oben gesehen 18 /i. c. Riickenschild des 9:ten Abd. -segments 18 /i. 
d — f. Nymphe. d. Die linke Mandibel. Seitenansicht 18 /i. e. Die 
Spitze des ersten Abd. -segments, Dorsalansicht 18 /i. f. Lobi inferio- 
res und Penisanlage des cT 18 /i. 

18. a — j. Stenophylax nigricornis Pict. a — e. Larve. a. Kopf, 
Dorsalansicht 4 /i. *>• Derselbe, Ventralansicht. 4 /i. c. Die rechte Man- 
dibel, von oben gesehen. 23 /i. d. Maxillen und Labium 18 /i. e. Riic- 
kenschild des 9:ten Abd. -segments. 18 /i. f— j. Nymphe f. Die rechte 
Mandibel, von oben gesehen. 18 /i. g. Labrum, Dorsalansicht 18 /i. h. 
Die Spitze des ersten Abd. -segments, Dorsalansicht 18 /i. i. Anai- 
stabchen 18 /i. j. Lobi inferiores und Penisanlage des <? 18 /i. 

19. a — g. Stenophylax stellatus Curt, a — d. Larve. a. Kopf, 
Dorsalansicht 4 /i. b. Die linke Mandibel, von der Dorsalseite 18 /i. 
c. Vorderklaue und -tarsus 18 /i. d. Hinterklaue und -tarsus 18 /i. e 
— g. Nymphe. e. Labrum, Dorsalansicht 18 /i. f. Die linke Mandibel, 
von der Seite gesehen 18 /i. g. Anaistabchen 23 /i. 

20. a — g. Halesus tesselatus Ramb. a — c. Larve. a. Labrum, 
Dorsalansicht 18 /i. b. Die linke Mandibel, schief von oben gesehen 
18 /i. c. Maxille 23 /i. d — g. Nymphe. d. Die rechte Mandibel, von 
der Seite 18 /i. e. Die Spitze der Vorderflugelscheide 4 /i. f. Anai- 
stabchen 18 /i. g. Lobi inferiores "und Penisanlage des cf 18 /i. 

21. a — f. Chcetopteryx villosa Fabr. a — b. Larve. a. Die rechte 
Mandibel, von der Seite 18 /i. b. Riickenschild des 9:ten Abd. -segments 
18 /i. c — f. Nymphe. c. Labrum, Dorsalansicht 23 /i. d. Die linke 
Mandibel, von der Seite 18 /i. e. Anaistabchen 18 /i. f. Lobi inferiores 
und Penisanlage des cT 18 /i. 100 Silfvenius, Metamorphose d. Phryganeiden etc. 

Taf. II, A. — Fig. 1—9. 

1. d — h. Holostomis phalcenoides L. Larve. d. Chitinstabchen 
nahe dem Vorderrande der Oberlippe 85 /i. e. Chitinstabchen auf dem 
Vorderrande der Oberlippe 85 / 1 . f. Pronotum 7 /i. g. Mesonotum 
7 /i. h. Gehause 1 /i. 

2. i — s. Phryganea grandis L. i — j. Larve. i. Halfte des Pro- 
notums 6 /i. j. Riickenschild des 9:ten Abd. -segments 7 /i. k — r - 
Nymphe. k. Die Mandibeln 13 /i. 1. Dorsalseite des ersten Abd. -seg- 
ments, von der Seite gesehen 13 /i. m. Das letzte Abd. -segment des cT, 
Dorsalansicht 7 /i. n. Dasselbe, Seitenansicht 7 /i. o. Dasselbe Ventral- 
ansicht 7 /i. p. Dasselbe des 9, Seitenansicht 7 /i. q. Dasselbe, Ventral- 
ansicht 7 /i. r. Lobi inferiores des 2 35 /l s. Nymphengehause 1 / v 

3. i — s. Phryganea striata L. i — j. Larve. i. Untere Gelenk- 
hocker der Mandibel 28 /i. j- Pronotum 1 /i. k — o. Nymphe. k. Das 
letzte Abd.-segment des cT, Dorsalansicht 7 /i. 1. Dasselbe, Ventral- 
ansicht 7 /i. m. Dasselbe, Seitenansicht 7 /i. n. Dasselbe des 9, 
Seitenansicht 7 /i. o. Dasselbe, Ventralansicht 7 /i. p. Nymphenge- 
hause 1 /i. q. Dasselbe, der Lange nach gespalten x /i. r — s. Junge 
Larvengehause 1 / 1 . 

4. k — o. Phryganea obsoleta Mc Lach. k. Pronotum der Larve 
7 /i. 1 — m. Nymphe. 1. Das letzte Abd.-segment des cT, Dorsalansicht 
7 /i. m. Dasselbe, Seitenansicht 7 /i. n. Larvengehause 1 / 1 . o. Nymphen- 
gehause 1 /i. 

5. m — p. Phryganea minor Curt, m — n. Larve. m. Pronotum, 
Vorderfuss 7 /i. n. Riickenschild des 9:ten Abd. -segments 13 /i. o. 
Die Spitze des ersten Abd. -segments der Nymphe 38 /i. P- Larven- 
gehause 1 /i. 

6. p — v. Agrypnia pagetana Curt. p. Halfte des Pronotums der 
Larve 7 /i. q — s. Nymphe. q. Das letzte Abd.-segment des d\ Dor- 
salansicht 7 /i. r. Dasselbe des 9, Seitenansicht 7 /i. s. Dasselbe, 
Ventralansicht 7 /i. t. Nymphengehause 1 /i. u. Der Vordertheil dessel- 
ben, der Lange nach gespalten 1 / 1 . v. Nymphengehause 1 / 1 . 

7. h — m. Glyphotmlius punctatolineatus Retz. h — i. Larve. h. 
Pronotum 7 /i. i. Mesonotum 7 /i. j. Das erste Abd.-segment der 
Nymphe, Dorsalansicht 7 /i. k — m. Larvengehause 1 /\. 

8. f — t. Limnophilus rhombicus L. f— j. Larve. f. Kopf, Dor- 
salansicht 7 /i. g. Kopf, Ventralansicht 7 / r i. Pronotum 7 /i. j. Mesono- 
tum 7 /i. k — 1. Nymphe. k. Das letzte Abd.-segment des cT, Dorsal- 
ansicht 6 /i. 1. Dasselbe, Ventralansicht 6 /i. m — s. Larvengehause 1 /i. 
t. Nymphengehause 1 /i. 

9. e. Limnophilus borealis Zett. Nymphengehause 1 /i. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 21, n:o 4. 101 

Taf. II, B. - Fig. 10—21. 

10. g— o. Limnophilus ftavicornis Fabr. g — i. Larve. g. Kopf, 
Dorsalansicht 7 /i- h. Pronotum 7 /i- i- Mesonotum 7 /i- j — o. Gehause 1 /i. 

11. g — n. Limnophilus decipiens Kol. g — i. Larve. g. Kopf, Dor- 
salansicht 7 /i. h. Pronotum 7 /i. i. Mesonotum 7 /i- j — n- Gehause 1 /i. 

12. c — h. Limnophilus stigma Curt, c — e. Larve. c. Kopf, Dor- 
salansicht 7 /i. d. Kopf, Ventralansicht 7 /i. e. Mesonotum] 7 /i. f. 
Das letzte Abd. -segment der cT Nymphe, Seitenansicht 7 /i. g— h. 
Larvengehause 1 /\. 

13. e — n. Limnophilus centralis Curt, e — j. Larve. e. Kopf, 
Seitenansicht 7 /i. f, g. Kopf, Dorsalansicht 7 /i- n - Kopf, Ventral- 
ansicht 7 /i. i. Pronotum 7 /i. j. Mesonotum 7 /i« k ~ 1- Nymphe. 
k. Spitze des ersten Abd. -segments. Dorsalansicht 35 /i. 1. Das letzte 
Abd. -segment des cf, Seitenansicht 7 /i. m — n. Larvengehause 1 /i. 

14. f — h. Limnophilus griseus L. f — g. Larve. t. Kopf, Dorsal- 
ansicht 7 /i. g. Halfte des Mesonotums 7 /i. h. Nymphengehause ^l- 

15. d — h. Limnophilus despectus Walker, d — e. Larve. d. Halfte 
des Pronotums u /i. e. Halfte des Mesonotums u /i. f. Das letzte 
Abd. -segment der cT Nymphe, Seitenansicht 6 /i- g- Larvengehause x /i- 
h. Nymphengehause 1 /i. 

16. e— g. Limnophilus extricatus Mc Lach. e. Maxillen und 
Labium der Larve 28 /i- f— g. Nymphe. f. Die Spitze des ersten Abd.- 
segments, Dorsalansicht 28 /i. g. Die letzten Abd.-segmente des d\ 
Dorsalansicht 7 /i. 

17. g — r. Anabolia sororcula Mc Lach. g — j. Larve. g. Kopf, 
Dorsalansicht 7 /i. h. Kopf, Ventralansicht 7 /i. i. Kopf, Seitenan- 
sicht 7 / 1 (g — i nach einem jungen Exemplar), j. Halfte des Pronotums, 
Vorderfuss 7 /i. k, 1, q. Altere Larvengehause 1 /i. m — p, r. Jiingere 
Larvengehause 1 /i. 

18. k — p. Stenophylax nigricornis Pict. o — p. Larve. o. Halfte 
des Pronotums 7 /i. p. Halfte des Mesonotums 7 /i. k. Letzte Abd.- 
segment der cT Nymphe, Seitenansicht 7 /i. 1 — n. Gehause 1 /\. 

19. h — o. Stenophylax stellatus Curt, h— j. Larve. h. Prono- 
tum 7 /i. i — j. Mesonotum 7 /i. k. Letzte Abd. -segment der cf Nymphe, 
Seitenansicht 7 /i. 1, m. Larvengehause 1 /i. n, o. Vordere Schlussmem- 
branen des Nymphengehauses, etwas vergr. 

20. h— s. Halesus tesselatus Ramb. h — 1. Larve, h. Kopf, Dor- 
salansicht 7 /i. i. Kopf, Ventralansicht 7 /i. j. Kopf, Seitenansicht 
7 /i- k. Halfte des Pronotums 7 /i. 1. Halfte des Mesonotums 7 /i. m 
— n. Nymphe. m. Mittelsporn der Hinterfiisse 28 /i- n. Letzte Abd.- 
segment des cf, Ventralansicht 7 /i. o — s. Gehause 1 /i. 

21. g — m. Chcetopteryx villosa Fabr. g — h. Larve. g. Halfte 
des Pronotums 7 /i. h. Mesonotum 7 /i. i -m. Nymphengehause l /i. Inhalt. Seite 
. 3. Einleitung 

Fam. Phryganeidae. 

Allgemeine Charaktere .... 

Phryganea grandis L 

Phr. striata L. (bipunctata Retz.) 

Phr. obsoleta Mc Lach 

Phr. minor Curt 

Agrypnia pagetana Curt. . . . 
Holostomis phalcenoides L. . . 
Fam. Limnophilidee. 
Allgemeine Charaktere .... 
Glyphotcelius punctatolineatus 

Retz 39. 

Limnophilus rhombicus L. . . . 43. 
L. borealis Zett 49. 6. 
11. 
16. 
19. 
22. 
26. 
30. 

33. Seite 

L. flavicornis Fabr 50. 

L. decipiens Kol 55. 

L. stigma Curt 59. 

L. centralis Curt, (flavus L.) . . 62. 
L. griseus L. {bimaculatus L.) . 65. 
L. despedus Walker. . : . .68. 
L. extricatus Mc Lach. • . .71. 
Anabolia sororcula Mc Lach. . . 74. 
Stenophylax nigricornis Pict. . 79. 

St stellatus Curt 83. 

Halesns tesselatus Ramb. , . .87. 
Chcetopteryx villosa Fabr. . . .91. 
Litteraturverzeichniss . . . .95. 
Erklarung der Abbildungen . . 97. 
[eta Soe. F. el Fl. Fenn. XXI, 4. Silfvt Taf. I A. 
t / } ii a / /v£^ 


; ih 


*i 
v 
ota Soc. F. el Fl. Fnm. XXI. 4. 
~r frJfM r **-:*f Actit Sue F. cf Fl. Finn. XXI, !■ Silfrni hi.--. I> 

s A 


(x}J -I ! >" 


d 4 
^ V ', 

4. 

' 1 V 
.1 


i K l"vvi M> R7 eta Soc F. <■> /•'/'. /■>»». A'.\7, /. 
jjlljj,,™ IjjBRARY 

WH 17GP C - i m . 

.v% 


Sv A 
1' 


b V .j^jL^ 


/ 

I'M 


5Si *••■ 
■3 ■••*■"- ^\ -A 


-;-. 


raffi* ^jfaa^si 


5i H - ^